ഘടകം:Yesno

വിക്കിപാഠശാല, ഒരു സ്വതന്ത്ര ഉള്ളടക്കത്തോടുകൂടിയ പാഠശാല.

ഈ ഘടകത്തിന്റെ വിവരണം ഘടകം:Yesno/വിവരണം എന്ന താളിൽ നിർമ്മിക്കാവുന്നതാണ്

-- Function allowing for consistent treatment of boolean-like wikitext input.
-- It works similarly to the template {{yesno}}.

return function (val, default)
	-- If your wiki uses non-ascii characters for any of "yes", "no", etc., you
	-- should replace "val:lower()" with "mw.ustring.lower(val)" in the
	-- following line.
	val = type(val) == 'string' and val:lower() or val
	if val == nil then
		return nil
	elseif val == true 
		or val == 'yes'
		or val == 'y'
		or val == 'true'
		or val == 't'
		or val == 'on'
		or tonumber(val) == 1
	then
		return true
	elseif val == false
		or val == 'no'
		or val == 'n'
		or val == 'false'
		or val == 'f'
		or val == 'off'
		or tonumber(val) == 0
	then
		return false
	else
		return default
	end
end
"https://ml.wikibooks.org/w/index.php?title=ഘടകം:Yesno&oldid=17714" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്