ഉപയോക്താവ്:Manojk/LaTeX

വിക്കിപാഠശാല, ഒരു സ്വതന്ത്ര ഉള്ളടക്കത്തോടുകൂടിയ പാഠശാല.
Jump to navigation Jump to search

This is a guide to the LaTeX markup language. It is intended to form a useful resource for everybody from new users who wish to learn, to old hands who need a quick reference.

TeX and LaTeX

TeX is a computer program for typesetting documents, created by D. E. Knuth. It takes a suitably prepared computer file and converts it to a form which may be printed on many kinds of printers, including dot-matrix printers, laser printers and high-resolution typesetting machines. LaTeX is a set of macros for TeX that aims at reducing the user's task to the sole role of writing the content, LaTeX taking care of all the formatting process. A number of well-established publishers now use TeX or LaTeX in order to typeset books and mathematical journals. It is also well appreciated by users caring about typography, consistent formatting, efficient collaborative writing and open formats.

The book is organized in different parts.

 • Getting Started will provide you with the very first steps to print your first document: general concepts (very important!), software installation, and basic syntax.
 • Common Elements groups all common features you would expect from a document processor, covering fonts, layout, colors, lists, figures and others.
 • Mechanics are some topics that are not really necessary to write a basic document, but could help you understand how some parts of the machinery work. These topics are required for fine tuning documents. Use them as support for various chapters, as they are often being referred to.
 • Technical Texts focuses on different specialized matters, mostly for scientific work.
 • Special Pages is for the structured pages usually put in appendices.
 • Special Documents: this part tackles other kind of documents different from the classic article style.
 • Creating Graphics is for the process of writing graphics from a LaTeX document.
 • Programming or how to create your own macros and packages.
 • Miscellaneous contains everything that does not fit in the previous parts, like project management and other subjects related to LaTeX but not inherent to LaTeX itself.
 • Help and Recommendations : the FAQ encompasses very common pitfalls and important recommendations for everyone, we urge you to read it; the Tips and Tricks are much more specific matters.
 • Appendices.


Contents[തിരുത്തുക]

LaTeX cover.svg

ഫലകം:Collection ഫലകം:PDF version ഫലകം:E-Book Reader PDF version

ഫലകം:SideBox

Edit the TOC or the stages


 1. നമുക്ക് തുടങ്ങാം
  1. ആമുഖം
  2. ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം
  3. അധിക പാക്കേജുകൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യൽ
  4. അടിസ്ഥാനപരമായ കാര്യങ്ങൾ
 1. പ്രാഥമിക തത്വങ്ങൾ
  1. ഡോക്യുമെന്റ് ഘടന
  2. അക്ഷരവിന്യാസം വികസന ഘട്ടം: 100% (Oct 3, 2006 പ്രകാരം)
  3. Paragraph Formatting വികസന ഘട്ടം: 100% (Oct 3, 2006 പ്രകാരം)
  4. Colors വികസന ഘട്ടം: 100% (Sep 7, 2008 പ്രകാരം)
  5. Fonts വികസന ഘട്ടം: 100% (Oct 3, 2006 പ്രകാരം)
  6. List Structures വികസന ഘട്ടം: 100% (March 13, 2011 പ്രകാരം)
  7. Special Characters വികസന ഘട്ടം: 100% (Apr 24, 2012 പ്രകാരം)
  8. Internationalization വികസന ഘട്ടം: 100% (Oct 21, 2010 പ്രകാരം)
  9. Rotations വികസന ഘട്ടം: 100% (Dec 20, 2012 പ്രകാരം)
  10. Tables വികസന ഘട്ടം: 100% (Oct 3, 2006 പ്രകാരം)
  11. Title creation വികസന ഘട്ടം: 100% (Oct 3, 2006 പ്രകാരം)
  12. Page Layout വികസന ഘട്ടം: 100% (Oct 3, 2006 പ്രകാരം)
  13. Importing Graphics വികസന ഘട്ടം: 100% (Oct 3, 2006 പ്രകാരം)
  14. Floats, Figures and Captions വികസന ഘട്ടം: 100% (Oct 3, 2006 പ്രകാരം)
  15. Footnotes and Margin Notes വികസന ഘട്ടം: 100% (Apr 24, 2012 പ്രകാരം)
  16. Hyperlinks വികസന ഘട്ടം: 100% (Sep 7, 2008 പ്രകാരം)
  17. Labels and Cross-referencing വികസന ഘട്ടം: 100% (Oct 9, 2006 പ്രകാരം)
 2. Mechanics
  1. Errors and Warnings വികസന ഘട്ടം: 75% (Aug 24, 2007 പ്രകാരം)
  2. Lengths വികസന ഘട്ടം: 100% (Oct 3, 2006 പ്രകാരം)
  3. Counters വികസന ഘട്ടം: 100% (Dec 20, 2012 പ്രകാരം)
  4. Boxes വികസന ഘട്ടം: 100% (Dec 20, 2012 പ്രകാരം)
  5. Rules and Struts വികസന ഘട്ടം: 100% (Dec 20, 2012 പ്രകാരം)
 3. Technical Texts
  1. Mathematics വികസന ഘട്ടം: 100% (Oct 13, 2006 പ്രകാരം)
  2. Advanced Mathematics വികസന ഘട്ടം: 75% (Jun 29, 2010 പ്രകാരം)
  3. Theorems വികസന ഘട്ടം: 75% (Oct 9, 2006 പ്രകാരം)
  4. Chemical Graphics വികസന ഘട്ടം: 75% (Jul 3, 2007 പ്രകാരം)
  5. Algorithms വികസന ഘട്ടം: 75% (Dec 3, 2007 പ്രകാരം)
  6. Source Code Listings വികസന ഘട്ടം: 100% (Dec 20, 2012 പ്രകാരം)
  7. Linguistics വികസന ഘട്ടം: 75% (Sep 8, 2011 പ്രകാരം)
 4. Special Pages
  1. Indexing വികസന ഘട്ടം: 75% (Aug 24, 2007 പ്രകാരം)
  2. Glossary വികസന ഘട്ടം: 75% (Jun 7, 2010 പ്രകാരം)
  3. Bibliography Management വികസന ഘട്ടം: 75% (Oct 3, 2006 പ്രകാരം)
  4. More Bibliographies വികസന ഘട്ടം: 25% (Apr 24, 2012 പ്രകാരം)
 5. Special Documents
  1. Letters വികസന ഘട്ടം: 75% (Apr 24, 2007 പ്രകാരം)
  2. Presentations വികസന ഘട്ടം: 75% (Sep 7, 2008 പ്രകാരം)
  3. Teacher's Corner വികസന ഘട്ടം: 50% (Apr 24, 2012 പ്രകാരം)
  4. Curriculum Vitae വികസന ഘട്ടം: 50% (Nov 21, 2012 പ്രകാരം)
 6. Creating Graphics
  1. Introducing Procedural Graphics വികസന ഘട്ടം: 100% (Jul 3, 2007 പ്രകാരം)
  2. MetaPost വികസന ഘട്ടം: 00% (Jan 5, 2013 പ്രകാരം)
  3. Picture വികസന ഘട്ടം: 50% (Jul 3, 2007 പ്രകാരം)
  4. PGF/TikZ വികസന ഘട്ടം: 25% (Jul 3, 2007 പ്രകാരം)
  5. PSTricks വികസന ഘട്ടം: 50% (Jul 3, 2007 പ്രകാരം)
  6. Xy-pic വികസന ഘട്ടം: 25% (Jul 3, 2007 പ്രകാരം)
  7. Creating 3D graphics വികസന ഘട്ടം: 0% ({{{2}}} പ്രകാരം)
 7. Programming
  1. Macros വികസന ഘട്ടം: 100% (Apr 24, 2012 പ്രകാരം)
  2. Plain TeX വികസന ഘട്ടം: 100% (Jan 13, 2013 പ്രകാരം)
  3. Creating Packages വികസന ഘട്ടം: 100% (Apr 24, 2012 പ്രകാരം)
  4. Themes വികസന ഘട്ടം: 75% (Jan 13, 2013 പ്രകാരം)
 8. Miscellaneous
  1. Modular Documents വികസന ഘട്ടം: 100% (Oct 3, 2006 പ്രകാരം)
  2. Collaborative Writing of LaTeX Documents വികസന ഘട്ടം: 75% (Aug 29, 2007 പ്രകാരം)
  3. Export To Other Formats വികസന ഘട്ടം: 100% (Jan 19, 2007 പ്രകാരം)
 9. Help and Recommendations
  1. FAQ വികസന ഘട്ടം: 100% (Dec 21, 2012 പ്രകാരം)
  2. Tips and Tricks വികസന ഘട്ടം: 75% (Oct 3, 2006 പ്രകാരം)
 10. Appendices
  1. Authors വികസന ഘട്ടം: 00% (Apr 24, 2012 പ്രകാരം)
  2. Links വികസന ഘട്ടം: 00% (Oct 3, 2006 പ്രകാരം)
  3. Package Reference വികസന ഘട്ടം: 00% (Apr 24, 2012 പ്രകാരം)
  4. Sample LaTeX documents വികസന ഘട്ടം: 00% (July 31, 2007 പ്രകാരം)
  5. Index വികസന ഘട്ടം: 00% (Sep 7, 2008 പ്രകാരം)
  6. Command Glossary വികസന ഘട്ടം: 00% (Oct 3, 2006 പ്രകാരം)

Other wikibooks[തിരുത്തുക]

"https://ml.wikibooks.org/w/index.php?title=ഉപയോക്താവ്:Manojk/LaTeX&oldid=9382" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്