ലിന്റ് പിഴവുകൾ

Jump to navigation Jump to search

കുറിപ്പ്: വർഗ്ഗങ്ങളുടെ എണ്ണങ്ങൾ കൃത്യമായ എണ്ണങ്ങളല്ല, മറിച്ച് മതിപ്പ് എണ്ണങ്ങളാണ്.

ഉയർന്ന മുൻഗണന

ഇടത്തരം മുൻഗണന

കുറഞ്ഞ മുൻഗണന

Search for pages with lint errors by page title prefix or complete title

"https://ml.wikibooks.org/wiki/പ്രത്യേകം:LintErrors" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്