മുറിഞ്ഞ തിരിച്ചുവിടലുകൾ

Jump to navigation Jump to search

താഴെയുള്ള വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചുവെച്ചവയിൽ പെടുന്നു, അവസാനം പുതുക്കിയത് 21:32, 22 ഏപ്രിൽ 2021-നു ആണ്‌. ശേഖരിച്ചുവെച്ചിരിക്കുന്നവയിൽ പരമാവധി 5,000 ഫലങ്ങൾ ആണ് ഉണ്ടാവുക.

താഴെക്കാണുന്ന തിരിച്ചുവിടലുകൾ നിലവിലില്ലാത്ത താളുകളിലേയ്ക്കാണ്‌:

  1. 1 മുതൽ #8 വരെയുള്ള പരിധിയിലെ 8 ഫലങ്ങൾ താഴെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു.

മുമ്പത്തെ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. ഉപയോക്താവ്:Ralgis (തിരുത്തുക) → ഉപയോക്താവ്:Allan Aguilar
  2. ഉപയോക്താവ്:Küñall (തിരുത്തുക) → ഉപയോക്താവ്:Diego Grez-Cañete
  3. ഉപയോക്താവ്:Diego Grez (തിരുത്തുക) → ഉപയോക്താവ്:Diego Grez-Cañete
  4. ഉപയോക്താവ്:Mentifisto (തിരുത്തുക) → ഉപയോക്താവ്:Lofty abyss
  5. ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം:Vogone (തിരുത്തുക) → ഉപയോക്താവ്:Vogone
  6. ഉപയോക്താവ്:Riley Huntley (തിരുത്തുക) → ഉപയോക്താവ്:~riley
  7. ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം:Ralgis (തിരുത്തുക) → ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം:Allan Aguilar
  8. ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം:Diego Grez (തിരുത്തുക) → ഉപയോക്താവിന്റെ സംവാദം:Diego Grez-Cañete

മുമ്പത്തെ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)