ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
 • ഉപയോക്തൃനാമം: YiFeiBot
 • രജിസ്റ്റേ‌ർഡ്: 13:01, 27 മേയ് 2013 (9 വർഷം മുൻപ്)
 • ആകെ തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം: 18,76,874
 • ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്വങ്ങളുടെ എണ്ണം: 751
 • ആഗോള സംഘം: ആഗോള യന്ത്രങ്ങൾ
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
aa.wiktionary.org18:05, 1 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ab.wikipedia.org04:44, 12 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
ab.wiktionary.org18:04, 1 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ace.wikipedia.org05:51, 12 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)90
ady.wikipedia.org06:31, 12 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
af.wikipedia.org11:27, 27 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)493
af.wikibooks.org10:36, 4 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
af.wikiquote.org03:58, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)26
af.wiktionary.org20:58, 7 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)26
ak.wikipedia.org09:53, 28 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ak.wiktionary.org18:04, 1 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
als.wikipedia.org11:20, 27 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)26
am.wikipedia.org11:43, 27 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)86
am.wiktionary.org20:58, 7 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
ang.wikipedia.org11:27, 27 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)113
ang.wiktionary.org20:58, 7 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
an.wikipedia.org11:35, 27 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)489
an.wiktionary.org20:58, 7 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)20
arc.wikipedia.org09:54, 28 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)89
ar.wikipedia.org12:37, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)44,765bot
ar.wikibooks.org04:09, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikinews.org11:06, 4 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,674
ar.wikiquote.org03:58, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,507
ar.wikisource.org17:38, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikiversity.org06:24, 1 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)140
ar.wiktionary.org20:58, 7 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)38
arz.wikipedia.org11:28, 27 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3,986
ast.wikipedia.org11:23, 27 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7,773
ast.wiktionary.org20:58, 7 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)36
as.wikipedia.org11:22, 27 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)376
as.wikisource.org01:34, 4 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
as.wiktionary.org18:05, 1 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
atj.wikipedia.org12:13, 28 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
av.wikipedia.org06:00, 12 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)65
av.wiktionary.org18:04, 1 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ay.wikipedia.org11:37, 27 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)49
ay.wiktionary.org20:58, 7 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
azb.wikipedia.org17:48, 11 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
az.wikipedia.org11:25, 27 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3,967extendedconfirmed
az.wikibooks.org04:07, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
az.wikiquote.org03:58, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)194
az.wikisource.org17:47, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
az.wiktionary.org20:58, 7 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)93
ban.wikipedia.org12:13, 28 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ban.wikisource.org05:35, 24 ജൂലൈ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bar.wikipedia.org11:36, 27 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)280
bat-smg.wikipedia.org11:27, 27 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)343
ba.wikipedia.org09:53, 28 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,807
bcl.wikipedia.org11:49, 27 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)722
be-tarask.wikipedia.org12:48, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)582
be.wikipedia.org11:21, 27 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6,639autoreview
be.wikibooks.org04:07, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wikiquote.org03:59, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)38
be.wikisource.org00:11, 4 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wiktionary.org20:58, 7 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)29
bg.wikipedia.org12:36, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)841extendedconfirmed
bg.wikibooks.org04:10, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikinews.org10:57, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)293
bg.wikiquote.org03:58, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)339
bg.wikisource.org10:31, 4 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wiktionary.org20:58, 7 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
bh.wikipedia.org06:22, 12 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,316
bh.wiktionary.org18:04, 1 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bi.wikipedia.org06:22, 12 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
bi.wiktionary.org18:04, 1 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bjn.wikipedia.org06:17, 12 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)152
bm.wikipedia.org06:22, 12 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
bm.wiktionary.org18:04, 1 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wikipedia.org11:22, 27 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wikibooks.org04:07, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wikisource.org10:31, 4 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wikivoyage.org12:15, 28 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wiktionary.org20:58, 7 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
bo.wikipedia.org09:54, 28 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)80
bo.wiktionary.org18:03, 1 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bpy.wikipedia.org05:12, 12 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)205
br.wikipedia.org11:25, 27 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wikiquote.org10:31, 4 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)31
br.wikisource.org16:59, 4 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wiktionary.org20:58, 7 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)66
bs.wikipedia.org11:23, 27 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikibooks.org04:08, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikinews.org10:57, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)769
bs.wikiquote.org04:22, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)537
bs.wikisource.org10:31, 4 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wiktionary.org20:58, 7 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
bug.wikipedia.org06:22, 12 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)273
bxr.wikipedia.org06:22, 12 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)47
ca.wikipedia.org11:20, 27 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)683
ca.wikibooks.org04:07, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)45
ca.wikinews.org11:11, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,963
ca.wikiquote.org04:04, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
ca.wikisource.org17:33, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)185
ca.wiktionary.org20:58, 7 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
cbk-zam.wikipedia.org09:54, 28 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,544
cdo.wikipedia.org09:54, 28 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)34
ceb.wikipedia.org11:49, 27 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,00,993
ce.wikipedia.org04:45, 12 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)34,133
chr.wikipedia.org11:38, 27 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)41
chr.wiktionary.org21:16, 7 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
ch.wikipedia.org06:22, 12 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
chy.wikipedia.org11:47, 27 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)25
ckb.wikipedia.org11:24, 27 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)609
commons.wikimedia.org13:01, 27 മേയ് 2013പുതിയ അംഗത്വം(?)10,69,979bot, filemover
co.wikipedia.org11:33, 27 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)154
co.wiktionary.org20:58, 7 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)32
crh.wikipedia.org09:54, 28 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)77
cr.wikipedia.org06:22, 12 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
cr.wiktionary.org18:04, 1 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
csb.wikipedia.org09:54, 28 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)264
csb.wiktionary.org21:16, 7 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
cs.wikipedia.org11:21, 27 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)202
cs.wikibooks.org04:10, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikinews.org11:03, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)711
cs.wikiquote.org03:58, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)413
cs.wikisource.org17:33, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikiversity.org21:35, 14 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wiktionary.org20:58, 7 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)29
cu.wikipedia.org11:38, 27 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)85
cv.wikipedia.org11:36, 27 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6,060
cv.wikibooks.org04:10, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wikipedia.org11:24, 27 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,248
cy.wikibooks.org04:11, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wikiquote.org04:00, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)173
cy.wikisource.org10:31, 4 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wiktionary.org20:58, 7 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)29
da.wikipedia.org10:26, 30 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,364
da.wikibooks.org04:07, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wikiquote.org04:07, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)65
da.wikisource.org10:31, 4 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wiktionary.org20:58, 7 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)43
de.wikipedia.org10:23, 30 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6,410autoreview, bot
de.wikibooks.org04:07, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikinews.org11:06, 4 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikiquote.org03:59, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikisource.org00:23, 4 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikiversity.org17:51, 27 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikivoyage.org14:53, 18 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wiktionary.org20:58, 7 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
diq.wikipedia.org11:29, 27 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)181
dsb.wikipedia.org09:53, 28 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)20
dty.wikipedia.org12:14, 28 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
dv.wikipedia.org09:54, 28 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dv.wiktionary.org20:58, 7 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
dz.wikipedia.org11:34, 12 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
dz.wiktionary.org18:04, 1 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ee.wikipedia.org11:32, 27 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
el.wikipedia.org11:22, 27 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)902extendedconfirmed
el.wikibooks.org04:09, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikinews.org11:05, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,162
el.wikiquote.org04:05, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)80
el.wikisource.org17:41, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)126
el.wikiversity.org17:59, 23 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)154
el.wikivoyage.org11:45, 20 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
el.wiktionary.org20:58, 7 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)39
eml.wikipedia.org09:54, 28 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)33
en.wikipedia.org10:58, 28 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)37,900bot
en.wikibooks.org04:08, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)അനന്തകാലത്തേക്ക് തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
കാരണം: preventative - bot exists to perform a function the en.wb community has considered and so far has not approved
 • തിരുത്ത് (സൈറ്റ്-വ്യാപകം)
 • അംഗത്വം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽനിന്ന് തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു
 • യാന്ത്രികതടയൽ ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നു
 • ഇമെയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതു തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു
0
en.wikinews.org10:57, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)അനന്തകാലത്തേക്ക് തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
കാരണം: unauthorized bot
 • തിരുത്ത് (സൈറ്റ്-വ്യാപകം)
 • അംഗത്വം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽനിന്ന് തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു
 • യാന്ത്രികതടയൽ ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുന്നു
 • ഇമെയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതു തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു
199
en.wikiquote.org04:08, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikisource.org17:39, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikiversity.org17:59, 23 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikivoyage.org14:23, 18 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)364
en.wiktionary.org20:58, 7 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wikipedia.org11:22, 27 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)82
eo.wikibooks.org04:07, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wikinews.org10:57, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)452
eo.wikiquote.org03:58, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)421
eo.wikisource.org00:12, 4 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wikivoyage.org12:15, 28 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
eo.wiktionary.org20:58, 7 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)69
es.wikipedia.org10:26, 30 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikibooks.org04:09, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikinews.org01:07, 4 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikiquote.org03:59, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)877
es.wikisource.org17:38, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikiversity.org17:48, 27 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)50
es.wikivoyage.org16:17, 19 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
es.wiktionary.org20:58, 7 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)370
et.wikipedia.org11:21, 27 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,461bot
et.wikibooks.org04:07, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wikiquote.org03:59, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)177
et.wikisource.org18:14, 4 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wiktionary.org20:58, 7 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)35
eu.wikipedia.org11:22, 27 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15,497
eu.wikibooks.org04:07, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wikiquote.org06:09, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)61
eu.wiktionary.org20:58, 7 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)31
ext.wikipedia.org09:54, 28 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)60
fa.wikipedia.org11:20, 27 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17,571bot
fa.wikibooks.org04:06, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)34
fa.wikinews.org10:57, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)586
fa.wikiquote.org03:59, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)306
fa.wikisource.org17:38, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)116
fa.wikivoyage.org16:19, 19 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
fa.wiktionary.org20:58, 7 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)28
ff.wikipedia.org06:22, 12 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
fiu-vro.wikipedia.org09:54, 28 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikipedia.org10:26, 30 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,640autoreview
fi.wikibooks.org04:11, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikinews.org10:57, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,516
fi.wikiquote.org03:58, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)834bot
fi.wikisource.org01:23, 4 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikiversity.org06:25, 1 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)22
fi.wikivoyage.org12:15, 28 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
fi.wiktionary.org21:05, 7 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)138
fj.wikipedia.org11:49, 27 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
fj.wiktionary.org21:16, 7 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fo.wikipedia.org11:22, 27 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)117
fo.wikisource.org00:01, 5 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fo.wiktionary.org20:58, 7 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)22
frp.wikipedia.org11:47, 27 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)77
frr.wikipedia.org04:57, 12 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)113
fr.wikipedia.org10:22, 30 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5,486bot
fr.wikibooks.org04:08, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikinews.org11:04, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikiquote.org04:19, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)768
fr.wikisource.org17:39, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikiversity.org17:51, 27 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikivoyage.org15:10, 18 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wiktionary.org20:58, 7 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fur.wikipedia.org09:54, 28 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)59
fy.wikipedia.org11:28, 27 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fy.wikibooks.org10:50, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
fy.wiktionary.org20:58, 7 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)40
gag.wikipedia.org09:54, 28 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)77
gan.wikipedia.org11:27, 27 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)166
ga.wikipedia.org11:33, 27 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,193
ga.wiktionary.org20:58, 7 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)47
gd.wikipedia.org11:24, 27 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)695
gd.wiktionary.org20:58, 7 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
glk.wikipedia.org06:22, 12 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)22
gl.wikipedia.org11:23, 27 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wikibooks.org04:07, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wikiquote.org03:59, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)133
gl.wikisource.org19:13, 4 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wiktionary.org20:58, 7 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)49
gn.wikipedia.org12:48, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)36
gn.wiktionary.org20:58, 7 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
gom.wikipedia.org07:40, 5 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)109
gor.wikipedia.org12:14, 28 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
got.wikipedia.org06:16, 12 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)30
gu.wikipedia.org11:22, 27 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)150
gu.wikiquote.org04:02, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
gu.wikisource.org17:39, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gu.wiktionary.org20:58, 7 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
gv.wikipedia.org11:28, 27 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)212
gv.wiktionary.org21:16, 7 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
hak.wikipedia.org11:38, 27 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)196
ha.wikipedia.org11:49, 27 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
ha.wiktionary.org20:58, 7 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
haw.wikipedia.org11:49, 27 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)27
he.wikipedia.org12:37, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,911
he.wikibooks.org04:07, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikinews.org11:06, 4 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)368
he.wikiquote.org04:04, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)202
he.wikisource.org17:38, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikivoyage.org11:45, 20 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wiktionary.org21:03, 7 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hif.wikipedia.org09:54, 28 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)93
hif.wiktionary.org14:45, 26 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikipedia.org11:23, 27 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,244
hi.wikibooks.org04:07, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikiquote.org04:44, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)24
hi.wikiversity.org23:12, 7 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)48
hi.wikivoyage.org12:15, 28 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wiktionary.org20:58, 7 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wikipedia.org11:22, 27 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,759
hr.wikibooks.org20:15, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wikiquote.org03:58, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wikisource.org00:24, 4 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wiktionary.org20:58, 7 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hsb.wikipedia.org11:32, 27 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)119
hsb.wiktionary.org22:48, 7 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21
ht.wikipedia.org11:36, 27 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)162
hu.wikipedia.org11:21, 27 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,865
hu.wikibooks.org04:11, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikiquote.org03:58, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)333
hu.wikisource.org18:00, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wiktionary.org21:05, 7 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)83
hy.wikipedia.org11:28, 27 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)765
hy.wikibooks.org04:07, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hy.wikiquote.org03:59, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)159
hy.wikisource.org00:47, 4 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hy.wiktionary.org20:58, 7 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
hyw.wikipedia.org20:09, 7 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ia.wikipedia.org11:22, 27 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)234
ia.wikibooks.org04:07, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ia.wiktionary.org21:00, 7 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
id.wikipedia.org11:22, 27 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wikibooks.org04:11, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wikiquote.org03:58, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)49
id.wikisource.org10:30, 4 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wiktionary.org20:58, 7 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)106
ie.wikipedia.org05:15, 12 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)32
ie.wiktionary.org21:05, 7 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ig.wikipedia.org07:32, 12 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)34
ik.wikipedia.org06:22, 12 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ik.wiktionary.org18:04, 1 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ilo.wikipedia.org11:49, 27 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
incubator.wikimedia.org08:42, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)465
inh.wikipedia.org12:14, 28 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
io.wikipedia.org11:23, 27 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)401
io.wiktionary.org20:58, 7 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
is.wikipedia.org11:21, 27 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wikibooks.org04:11, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wikiquote.org04:44, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)84
is.wikisource.org10:31, 4 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wiktionary.org21:05, 7 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikipedia.org10:24, 30 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3,744bot
it.wikibooks.org04:07, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)185
it.wikinews.org10:57, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikiquote.org04:05, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)371
it.wikisource.org17:40, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)195
it.wikiversity.org05:45, 25 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)340
it.wikivoyage.org16:17, 19 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wiktionary.org20:58, 7 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
iu.wikipedia.org11:38, 27 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)28
iu.wiktionary.org21:16, 7 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
jam.wikipedia.org08:33, 7 ജൂൺ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
ja.wikipedia.org10:34, 30 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6,357extendedconfirmed
ja.wikibooks.org04:08, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikinews.org01:39, 4 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4,799
ja.wikiquote.org03:58, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)210
ja.wikisource.org00:20, 4 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikiversity.org17:47, 27 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)428
ja.wiktionary.org21:03, 7 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jbo.wikipedia.org11:40, 27 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)40
jbo.wiktionary.org22:48, 7 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
jv.wikipedia.org11:38, 27 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)924
jv.wikisource.org12:59, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jv.wiktionary.org21:03, 7 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
kaa.wikipedia.org08:16, 12 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)148
kab.wikipedia.org06:22, 12 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)41
ka.wikipedia.org11:28, 27 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,752
ka.wikibooks.org11:15, 4 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ka.wikiquote.org03:58, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)98
ka.wiktionary.org21:03, 7 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)30
kbd.wikipedia.org11:38, 27 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)60
kg.wikipedia.org05:22, 12 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
ki.wikipedia.org06:22, 12 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
kk.wikipedia.org11:24, 27 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,172
kk.wikibooks.org04:07, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kk.wiktionary.org21:16, 7 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
kl.wikipedia.org11:27, 27 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)58
kl.wiktionary.org21:16, 7 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
km.wikipedia.org11:41, 27 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)330
km.wikibooks.org04:07, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
km.wiktionary.org21:11, 7 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
kn.wikipedia.org11:49, 27 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)568
kn.wikiquote.org05:27, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
kn.wikisource.org22:42, 4 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wiktionary.org21:16, 7 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
koi.wikipedia.org09:54, 28 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)39
ko.wikipedia.org10:25, 31 ഒക്ടോബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18,730extendedconfirmed
ko.wikibooks.org04:07, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikinews.org10:57, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)647
ko.wikiquote.org04:38, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)188
ko.wikisource.org17:33, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)149
ko.wikiversity.org17:49, 27 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
ko.wiktionary.org20:58, 7 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)54
krc.wikipedia.org11:49, 27 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)141
ksh.wikipedia.org11:36, 27 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ks.wikipedia.org06:22, 12 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ks.wiktionary.org21:11, 7 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ku.wikipedia.org11:23, 27 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)462
ku.wikibooks.org04:11, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ku.wikiquote.org03:58, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)65
ku.wiktionary.org21:03, 7 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
kv.wikipedia.org09:54, 28 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)73
kw.wikipedia.org09:54, 28 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)87
kw.wiktionary.org21:16, 7 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ky.wikipedia.org09:54, 28 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)287
ky.wikibooks.org04:11, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ky.wikiquote.org04:44, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ky.wiktionary.org21:16, 7 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
lad.wikipedia.org09:54, 28 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)122
la.wikipedia.org11:21, 27 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8,547
la.wikibooks.org04:07, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wikiquote.org03:58, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)86
la.wikisource.org10:30, 4 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wiktionary.org20:58, 7 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)92
lbe.wikipedia.org09:54, 28 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)20
lb.wikipedia.org11:36, 27 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)418
lb.wiktionary.org21:03, 7 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)67
lez.wikipedia.org06:30, 12 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)91
lfn.wikipedia.org12:14, 28 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
lg.wikipedia.org06:22, 12 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
lij.wikipedia.org11:35, 27 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)41
lij.wikisource.org23:34, 20 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikipedia.org09:54, 28 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)72
li.wikibooks.org04:07, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikiquote.org18:21, 4 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)115
li.wikisource.org17:39, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wiktionary.org21:03, 7 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lmo.wikipedia.org09:54, 28 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3,672
ln.wikipedia.org11:38, 27 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)42
ln.wiktionary.org21:16, 7 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
login.wikimedia.org10:38, 10 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lo.wikipedia.org12:48, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)60
lo.wiktionary.org21:16, 7 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)24
lrc.wikipedia.org18:53, 4 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ltg.wikipedia.org11:24, 27 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)52
lt.wikipedia.org11:22, 27 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,755
lt.wikibooks.org04:11, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wikiquote.org03:58, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)524
lt.wikisource.org16:52, 4 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wiktionary.org21:11, 7 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)363
lv.wikipedia.org11:26, 27 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)567
lv.wiktionary.org21:16, 7 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)26
mai.wikipedia.org12:36, 10 ജൂൺ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
map-bms.wikipedia.org09:54, 28 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)432
mdf.wikipedia.org09:54, 28 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)376
meta.wikimedia.org16:23, 15 ജൂലൈ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mg.wikipedia.org09:54, 28 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)384
mg.wikibooks.org04:07, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mg.wiktionary.org20:58, 7 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)26
mhr.wikipedia.org11:27, 27 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)286
mh.wiktionary.org18:05, 1 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
min.wikipedia.org12:39, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mi.wikipedia.org11:38, 27 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)39
mi.wiktionary.org20:58, 7 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
mk.wikipedia.org11:23, 27 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,917
mk.wikibooks.org04:11, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wikisource.org00:36, 4 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wiktionary.org20:58, 7 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ml.wikipedia.org11:21, 27 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)764
ml.wikibooks.org04:07, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikiquote.org04:00, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)38
ml.wikisource.org17:40, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wiktionary.org20:58, 7 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)30
mn.wikipedia.org11:37, 27 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)532
mn.wiktionary.org20:58, 7 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
mrj.wikipedia.org09:54, 28 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,158
mr.wikipedia.org11:24, 27 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wikibooks.org04:07, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wikiquote.org05:26, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
mr.wikisource.org00:24, 4 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wiktionary.org21:16, 7 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ms.wikipedia.org11:24, 27 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,469
ms.wikibooks.org04:08, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ms.wiktionary.org20:59, 7 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)47
mt.wikipedia.org11:25, 27 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mt.wiktionary.org20:59, 7 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)28
mwl.wikipedia.org09:54, 28 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)99
myv.wikipedia.org08:16, 12 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)295
my.wikipedia.org11:38, 27 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)255
my.wiktionary.org20:59, 7 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
mzn.wikipedia.org04:57, 12 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)423uploader
nah.wikipedia.org11:38, 27 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)164
nah.wiktionary.org21:00, 7 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
nap.wikipedia.org09:54, 28 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)110
nap.wikisource.org17:41, 19 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
na.wikipedia.org09:54, 28 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
na.wiktionary.org21:00, 7 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
nds-nl.wikipedia.org11:45, 27 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
nds.wikipedia.org11:32, 27 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nds.wiktionary.org21:16, 7 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
ne.wikipedia.org11:22, 27 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)404
ne.wikibooks.org04:07, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ne.wiktionary.org21:01, 7 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
new.wikipedia.org11:22, 27 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)227
nl.wikipedia.org10:24, 30 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)107
nl.wikibooks.org04:08, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)136
nl.wikiquote.org04:01, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)43
nl.wikisource.org10:31, 4 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikivoyage.org16:17, 19 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wiktionary.org20:59, 7 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)250
nn.wikipedia.org11:21, 27 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nn.wikiquote.org03:59, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)220
nn.wiktionary.org20:59, 7 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
nov.wikipedia.org06:22, 12 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)34
no.wikipedia.org10:23, 30 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7,924
no.wikibooks.org04:11, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikinews.org10:57, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)273
no.wikiquote.org12:38, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)135
no.wikisource.org16:55, 4 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)62
no.wiktionary.org20:58, 7 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)79
nrm.wikipedia.org11:33, 27 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)51
nso.wikipedia.org11:38, 27 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)25
nv.wikipedia.org11:47, 27 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)29
ny.wikipedia.org06:22, 12 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
oc.wikipedia.org11:29, 27 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,201
oc.wikibooks.org11:15, 4 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
oc.wiktionary.org20:58, 7 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)37
olo.wikipedia.org04:49, 1 നവംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)39
om.wikipedia.org06:22, 12 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
om.wiktionary.org21:15, 7 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
or.wikipedia.org11:37, 27 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)362
or.wikisource.org21:55, 4 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
or.wiktionary.org21:16, 7 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
os.wikipedia.org09:54, 28 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)174
pag.wikipedia.org06:22, 12 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)906
pam.wikipedia.org12:37, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)230
pap.wikipedia.org05:46, 12 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)33
pa.wikipedia.org05:19, 12 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)365
pa.wikibooks.org04:07, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pa.wiktionary.org21:16, 7 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pcd.wikipedia.org09:54, 28 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pdc.wikipedia.org11:31, 27 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)29
pfl.wikipedia.org04:57, 12 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)44
pih.wikipedia.org06:23, 12 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)62
pi.wikipedia.org06:23, 12 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
pi.wiktionary.org18:04, 1 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikipedia.org10:26, 30 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikibooks.org04:07, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikinews.org10:57, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikiquote.org04:02, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikisource.org17:42, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)410
pl.wikivoyage.org23:53, 4 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)38
pl.wiktionary.org21:16, 7 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pms.wikipedia.org04:46, 12 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,129
pnb.wikipedia.org11:27, 27 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)691
pnb.wiktionary.org22:09, 7 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pnt.wikipedia.org09:54, 28 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
ps.wikipedia.org11:27, 27 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)166
ps.wikivoyage.org12:15, 28 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ps.wiktionary.org21:16, 7 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
pt.wikipedia.org11:21, 27 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikibooks.org04:07, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikinews.org11:07, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
pt.wikiquote.org03:58, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,481
pt.wikisource.org17:34, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikiversity.org20:20, 6 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)240
pt.wikivoyage.org14:22, 18 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)183
pt.wiktionary.org20:58, 7 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)203
qu.wikipedia.org11:37, 27 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)209
qu.wiktionary.org20:59, 7 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
rm.wikipedia.org04:57, 12 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)61
rm.wiktionary.org18:03, 1 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rmy.wikipedia.org12:37, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)36
rn.wikipedia.org11:49, 27 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
rn.wiktionary.org18:04, 1 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
roa-rup.wikipedia.org06:23, 12 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)34
roa-rup.wiktionary.org21:16, 7 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
roa-tara.wikipedia.org12:37, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)331
ro.wikipedia.org11:21, 27 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikibooks.org04:07, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikinews.org11:05, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)782
ro.wikiquote.org04:06, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)94
ro.wikisource.org17:38, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikivoyage.org16:17, 19 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
ro.wiktionary.org21:05, 7 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rue.wikipedia.org11:32, 27 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)122
ru.wikipedia.org11:21, 27 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5,672uploader
ru.wikibooks.org04:07, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)71
ru.wikimedia.org11:27, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikinews.org11:33, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,867
ru.wikiquote.org03:59, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,643autoeditor
ru.wikisource.org17:44, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikiversity.org17:59, 23 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)68
ru.wikivoyage.org16:17, 19 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ru.wiktionary.org20:58, 7 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rw.wikipedia.org06:23, 12 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)51
rw.wiktionary.org21:11, 7 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sah.wikipedia.org11:38, 27 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)222
sah.wikiquote.org12:15, 28 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sah.wikisource.org01:15, 5 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikipedia.org11:21, 27 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)126
sa.wikibooks.org04:07, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikiquote.org05:26, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
sa.wikisource.org01:14, 5 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wiktionary.org21:16, 7 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
scn.wikipedia.org11:33, 27 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)662
scn.wiktionary.org21:05, 7 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
sco.wikipedia.org11:40, 27 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)757flood
sc.wikipedia.org09:54, 28 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)68
sc.wiktionary.org18:04, 1 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sd.wikipedia.org06:23, 12 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)330
sd.wiktionary.org20:59, 7 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
se.wikipedia.org11:35, 27 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)105
sg.wikipedia.org06:23, 12 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
sg.wiktionary.org21:16, 7 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
shn.wikipedia.org12:14, 28 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
sh.wikipedia.org11:26, 27 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,346
sh.wiktionary.org21:11, 7 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
shy.wiktionary.org04:56, 2 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wikipedia.org11:21, 27 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,388
simple.wiktionary.org21:16, 7 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)35
si.wikipedia.org11:24, 27 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)326
si.wikibooks.org04:07, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
si.wiktionary.org21:16, 7 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
sk.wikipedia.org11:21, 27 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)526
sk.wikibooks.org04:11, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikiquote.org03:58, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)310
sk.wikisource.org17:38, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wiktionary.org20:58, 7 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
sl.wikipedia.org11:21, 27 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikibooks.org04:07, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikiquote.org04:00, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)233
sl.wikisource.org01:15, 4 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikiversity.org03:18, 12 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
sl.wiktionary.org21:03, 7 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
smn.wikipedia.org12:14, 28 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
sm.wikipedia.org12:48, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
sm.wiktionary.org21:11, 7 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sn.wikipedia.org11:31, 27 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21
sn.wiktionary.org18:04, 1 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikisource.org23:27, 3 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
so.wikipedia.org09:54, 28 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)211
so.wiktionary.org21:16, 7 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
species.wikimedia.org10:33, 27 ഒക്ടോബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)68,769autopatrolled, bot
sq.wikipedia.org11:22, 27 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sq.wikibooks.org04:11, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sq.wikinews.org11:13, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)63
sq.wikiquote.org03:59, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)24
sq.wiktionary.org21:11, 7 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
srn.wikipedia.org09:54, 28 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
sr.wikipedia.org11:21, 27 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikibooks.org04:11, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikinews.org10:57, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4,740
sr.wikiquote.org03:59, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)40
sr.wikisource.org17:38, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wiktionary.org21:05, 7 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
ss.wikipedia.org06:23, 12 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
ss.wiktionary.org21:16, 7 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
stq.wikipedia.org04:56, 12 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)80
st.wikipedia.org06:23, 12 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
st.wiktionary.org21:16, 7 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
su.wikipedia.org11:24, 27 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)940
su.wikiquote.org05:27, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
su.wiktionary.org21:16, 7 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
sv.wikipedia.org10:26, 30 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,91,997extendedconfirmed
sv.wikibooks.org04:11, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikinews.org10:57, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)959
sv.wikiquote.org04:06, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)238
sv.wikisource.org21:50, 4 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikiversity.org06:25, 1 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikivoyage.org23:53, 4 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wiktionary.org20:59, 7 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)168
sw.wikipedia.org11:32, 27 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)412
sw.wiktionary.org21:16, 7 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
szl.wikipedia.org09:54, 28 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)745
ta.wikipedia.org11:22, 27 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)738
ta.wikibooks.org04:07, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikinews.org11:03, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3,194
ta.wikiquote.org04:05, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)50
ta.wikisource.org18:40, 4 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wiktionary.org21:05, 7 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
tcy.wikipedia.org04:49, 24 സെപ്റ്റംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
test.wikipedia.org10:22, 30 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tet.wikipedia.org04:46, 12 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
te.wikipedia.org12:48, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)561
te.wikibooks.org04:09, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wikiquote.org04:10, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)27
te.wikisource.org21:47, 4 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wiktionary.org21:16, 7 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)33
tg.wikipedia.org09:53, 28 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4,165
tg.wikibooks.org04:11, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tg.wiktionary.org21:16, 7 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)30
th.wikipedia.org12:39, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,177
th.wikibooks.org04:07, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)34
th.wikiquote.org03:59, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)25
th.wikisource.org18:40, 4 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wiktionary.org21:16, 7 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)28
ti.wikipedia.org09:54, 28 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ti.wiktionary.org21:16, 7 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tk.wikipedia.org04:46, 12 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)113
tk.wiktionary.org21:16, 7 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
tl.wikipedia.org11:22, 27 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)874
tl.wikibooks.org11:15, 4 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tl.wiktionary.org21:16, 7 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
tn.wikipedia.org06:23, 12 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)29
tn.wiktionary.org21:16, 7 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
to.wikipedia.org11:49, 27 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
to.wiktionary.org18:04, 1 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tpi.wikipedia.org05:30, 12 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)69
tpi.wiktionary.org21:11, 7 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
tr.wikipedia.org12:39, 7 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,724
tr.wikibooks.org04:11, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikinews.org10:57, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,105
tr.wikiquote.org04:05, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)474
tr.wikisource.org17:43, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wiktionary.org21:05, 7 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)204
ts.wikipedia.org06:23, 12 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)38
ts.wiktionary.org21:16, 7 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tt.wikipedia.org11:27, 27 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10,639
tt.wikibooks.org04:07, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tt.wiktionary.org21:11, 7 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
tum.wikipedia.org09:54, 28 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
tw.wikipedia.org06:23, 12 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
tw.wiktionary.org18:04, 1 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tyv.wikipedia.org09:19, 22 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)28
ty.wikipedia.org06:23, 12 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
udm.wikipedia.org09:54, 28 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)87
ug.wikipedia.org04:46, 12 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)44
ug.wiktionary.org21:16, 7 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
uk.wikipedia.org11:20, 27 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikibooks.org04:07, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikinews.org11:03, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,237
uk.wikiquote.org03:59, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)478
uk.wikisource.org17:38, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikivoyage.org11:45, 20 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
uk.wiktionary.org21:05, 7 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)396
ur.wikipedia.org11:22, 27 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19,434bot
ur.wikibooks.org04:11, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ur.wikiquote.org04:10, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ur.wiktionary.org21:11, 7 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
uz.wikipedia.org11:33, 27 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)566
uz.wikiquote.org04:03, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
uz.wiktionary.org21:16, 7 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
vec.wikipedia.org09:54, 28 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)460
vec.wikisource.org10:30, 4 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vec.wiktionary.org23:17, 7 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
vep.wikipedia.org09:54, 28 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)30
ve.wikipedia.org06:23, 12 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
vi.wikipedia.org11:21, 27 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wikibooks.org04:07, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wikiquote.org03:59, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)59
vi.wikisource.org17:43, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)310
vi.wikivoyage.org16:23, 19 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)213
vi.wiktionary.org20:58, 7 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)55
vls.wikipedia.org11:26, 27 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)112
vo.wikipedia.org11:35, 27 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,061
vo.wiktionary.org21:16, 7 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)59
war.wikipedia.org11:25, 27 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8,318
wa.wikipedia.org09:54, 28 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)152
wa.wiktionary.org21:16, 7 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)82
www.wikidata.org12:53, 20 ജൂലൈ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wo.wikipedia.org05:04, 12 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)82
wo.wikiquote.org12:57, 4 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
wo.wiktionary.org21:16, 7 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
wuu.wikipedia.org09:54, 28 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
xal.wikipedia.org11:38, 27 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)118
xh.wikipedia.org05:00, 12 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
xh.wiktionary.org18:05, 1 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
xmf.wikipedia.org09:54, 28 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)477
yi.wikipedia.org11:35, 27 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)580
yi.wikisource.org01:21, 5 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yi.wiktionary.org21:16, 7 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
yo.wikipedia.org09:54, 28 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,096
yo.wiktionary.org18:04, 1 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yue.wiktionary.org04:48, 25 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
za.wikipedia.org05:16, 12 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)29
za.wiktionary.org09:31, 13 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zea.wikipedia.org11:36, 27 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)43
zh-classical.wikipedia.org11:44, 27 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)67
zh-min-nan.wikipedia.org11:23, 27 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)386
zh-min-nan.wikisource.org23:43, 4 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-min-nan.wiktionary.org21:19, 7 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)91
zh-yue.wikipedia.org11:27, 27 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4,456
zh.wikipedia.org11:21, 27 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6,631bot
zh.wikibooks.org04:07, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)113
zh.wikinews.org11:06, 4 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4,315
zh.wikiquote.org03:59, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)163
zh.wikisource.org17:39, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)576
zh.wikiversity.org21:29, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
zh.wikivoyage.org13:41, 18 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)286bot
zh.wiktionary.org20:58, 7 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)187
zu.wikipedia.org06:23, 12 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)87
zu.wiktionary.org21:11, 7 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4