ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
  • ഉപയോക്തൃനാമം: Xqbot
  • രജിസ്റ്റേ‌ർഡ്: 04:29, 13 ഒക്ടോബർ 2008 (13 വർഷം മുൻപ്)
  • ആകെ തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം: 1,55,40,161
  • ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്വങ്ങളുടെ എണ്ണം: 451
  • ആഗോള സംഘം: ആഗോള യന്ത്രങ്ങൾ
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
aa.wikipedia.org16:30, 15 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ab.wikipedia.org18:21, 3 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,539
ace.wikipedia.org07:30, 16 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7,329
ady.wikipedia.org08:23, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
af.wikipedia.org18:19, 3 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)47,782
ak.wikipedia.org18:19, 3 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)917
als.wikipedia.org22:46, 15 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19,812bot
alt.wikipedia.org18:07, 27 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ami.wikipedia.org13:33, 29 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
am.wikipedia.org18:19, 3 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17,487bot
ang.wikipedia.org18:19, 3 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12,341
an.wikipedia.org21:58, 5 ഏപ്രിൽ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)51,665bot
arc.wikipedia.org05:24, 6 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6,451
ar.wikipedia.org21:24, 14 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,10,249bot
ar.wikinews.org05:01, 13 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikisource.org09:46, 19 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikiversity.org19:50, 12 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wiktionary.org12:05, 10 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ary.wikipedia.org21:24, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
arz.wikipedia.org18:16, 3 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)22,320
ast.wikipedia.org06:06, 20 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)29,481
as.wikipedia.org15:09, 18 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3,851
atj.wikipedia.org15:57, 22 ജൂൺ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
avk.wikipedia.org06:36, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
av.wikipedia.org00:48, 17 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,328
awa.wikipedia.org09:59, 6 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ay.wikipedia.org18:20, 3 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4,836
azb.wikipedia.org14:02, 8 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
az.wikipedia.org18:20, 3 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)60,636bot
ban.wikipedia.org13:15, 8 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bar.wikipedia.org05:35, 17 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16,965bot
bat-smg.wikipedia.org22:06, 5 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)20,493bot
ba.wikipedia.org18:17, 3 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7,309
bcl.wikipedia.org18:21, 3 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10,563
bd.wikimedia.org08:56, 4 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be-tarask.wikipedia.org15:09, 18 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)49,531
be.wikipedia.org18:17, 3 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,82,988bot
bg.wikipedia.org21:24, 14 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,30,209bot
bg.wikinews.org08:44, 15 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bh.wikipedia.org15:10, 18 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6,634
bi.wikipedia.org18:17, 3 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,426
bjn.wikipedia.org17:09, 17 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,345
bm.wikipedia.org18:17, 3 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,629
bn.wikipedia.org22:18, 5 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)84,218bot
bo.wikipedia.org18:17, 3 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9,397
bpy.wikipedia.org18:16, 3 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21,115
br.wikipedia.org21:59, 5 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)60,118bot
bs.wikipedia.org15:06, 4 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)66,768bot
bs.wikinews.org10:04, 23 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bug.wikipedia.org05:47, 6 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3,725
bxr.wikipedia.org05:54, 6 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,793
ca.wikipedia.org21:22, 14 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,05,146bot
ca.wikibooks.org21:39, 12 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikinews.org21:41, 12 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikiquote.org21:42, 12 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikisource.org21:46, 12 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wiktionary.org21:47, 12 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cbk-zam.wikipedia.org21:40, 16 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3,931
cdo.wikipedia.org18:14, 3 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,150
ceb.wikipedia.org09:25, 28 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,39,562bot
ce.wikipedia.org06:00, 6 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8,664bot
cho.wikipedia.org16:31, 15 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
chr.wikipedia.org06:06, 20 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,883
ch.wikipedia.org18:18, 3 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)974
chy.wikipedia.org06:07, 6 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)700
ckb.wikipedia.org13:58, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19,260bot
commons.wikimedia.org21:20, 14 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3,606
co.wikipedia.org16:57, 24 ഏപ്രിൽ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13,621
crh.wikipedia.org18:16, 3 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8,107
cr.wikipedia.org06:07, 6 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,273
csb.wikipedia.org18:20, 3 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8,425
cs.wikipedia.org21:22, 14 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,72,107bot
cs.wikibooks.org22:43, 12 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikinews.org15:15, 7 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikisource.org13:18, 30 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikiversity.org22:50, 12 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wiktionary.org22:50, 12 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cu.wikipedia.org18:18, 3 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4,449
cv.wikipedia.org15:51, 9 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)24,064
cy.wikipedia.org13:27, 3 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)56,932
dag.wikipedia.org12:29, 1 ജൂലൈ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wikipedia.org21:22, 14 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,36,211
de.wikipedia.org04:29, 13 ഒക്ടോബർ 2008പുതിയ അംഗത്വം(?)8,72,048autoreview, bot
de.wikinews.org07:08, 28 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikiversity.org12:07, 20 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikivoyage.org09:44, 17 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wiktionary.org15:25, 7 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)40bot, ipblock-exempt
din.wikipedia.org03:10, 19 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
diq.wikipedia.org18:16, 3 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11,159
dsb.wikipedia.org21:38, 16 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7,285
dty.wikipedia.org09:53, 28 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dv.wikipedia.org21:29, 14 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8,228bot
dz.wikipedia.org06:16, 6 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,619
ee.wikipedia.org18:16, 3 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3,522
el.wikipedia.org09:38, 28 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)81,660extendedconfirmed
el.wikinews.org10:05, 23 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikisource.org13:23, 30 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikiversity.org12:06, 20 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eml.wikipedia.org06:16, 6 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3,617
en.wikipedia.org04:54, 13 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)20,33,566bot, templateeditor
en.wikibooks.org00:03, 16 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikinews.org05:44, 13 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikisource.org13:24, 30 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikiversity.org09:22, 11 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikivoyage.org22:02, 12 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wiktionary.org06:21, 21 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wikipedia.org21:23, 14 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,49,932bot
eo.wikinews.org07:42, 29 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wikisource.org13:24, 30 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikipedia.org21:29, 12 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5,12,077bot
es.wikinews.org10:05, 23 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikiversity.org01:12, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikivoyage.org01:17, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wikipedia.org21:24, 14 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,00,678bot
et.wikisource.org01:31, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wikipedia.org21:26, 14 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,01,907
ext.wikipedia.org18:20, 3 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8,093
fa.wikipedia.org18:21, 3 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4,09,760bot
fa.wikinews.org05:18, 13 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikisource.org13:38, 26 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ff.wikipedia.org06:24, 6 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,258
fiu-vro.wikipedia.org06:25, 4 സെപ്റ്റംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12,370bot
fi.wikipedia.org21:23, 14 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,94,036bot
fi.wikinews.org10:05, 23 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikisource.org13:24, 30 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikiversity.org12:05, 20 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fj.wikipedia.org06:25, 6 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,592
fo.wikipedia.org18:21, 3 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14,818
frp.wikipedia.org18:15, 3 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11,122
frr.wikipedia.org07:35, 20 ഓഗസ്റ്റ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4,468
fr.wikipedia.org16:45, 2 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5,12,116bot
fr.wikibooks.org14:21, 14 ജൂലൈ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikinews.org02:11, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikisource.org13:24, 30 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikiversity.org21:04, 11 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fur.wikipedia.org18:19, 3 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8,797
fy.wikipedia.org21:44, 5 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)46,103bot
gag.wikipedia.org14:05, 19 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,679
gan.wikipedia.org18:19, 3 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17,269
ga.wikipedia.org07:29, 30 ഏപ്രിൽ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)37,650bot
gcr.wikipedia.org13:22, 8 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gd.wikipedia.org06:10, 20 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)24,394bot
glk.wikipedia.org06:32, 6 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,333
gl.wikipedia.org15:27, 28 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)76,604bot
gl.wikibooks.org02:45, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wikiquote.org02:45, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wikisource.org02:46, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wiktionary.org02:47, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gn.wikipedia.org06:32, 6 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7,274
gom.wikipedia.org16:03, 3 ജൂലൈ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gor.wikipedia.org19:28, 1 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
got.wikipedia.org18:16, 3 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,969
gu.wikipedia.org18:14, 3 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7,932
guw.wikipedia.org14:37, 1 ഏപ്രിൽ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gv.wikipedia.org18:14, 3 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17,970
hak.wikipedia.org15:37, 18 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8,889
ha.wikipedia.org15:40, 18 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,869
haw.wikipedia.org18:15, 3 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5,258
he.wikipedia.org21:24, 14 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,39,122
he.wikibooks.org03:13, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikinews.org10:07, 23 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikiquote.org03:15, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikisource.org03:16, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikivoyage.org03:19, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wiktionary.org03:24, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hif.wikipedia.org18:16, 3 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13,063
hi.wikipedia.org18:19, 3 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)48,229autoreview, bot
hi.wikiversity.org21:04, 11 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ho.wikipedia.org15:59, 21 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wikipedia.org21:24, 14 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)അനന്തകാലത്തേക്ക് തടഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
കാരണം: bot radi pogreške
  • തിരുത്ത് (സൈറ്റ്-വ്യാപകം)
  • സ്വന്തം സം‌വാദ താളിൽ തിരുത്താൻ സാധിക്കില്ല
66,981bot
hsb.wikipedia.org18:17, 3 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13,055
ht.wikipedia.org15:42, 18 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)24,199
hu.wikipedia.org21:22, 14 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,58,235bot
hu.wikinews.org10:07, 23 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hy.wikipedia.org07:58, 6 ഏപ്രിൽ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)72,661
hyw.wikipedia.org13:12, 7 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hz.wikipedia.org16:32, 15 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ia.wikipedia.org18:20, 3 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)22,204
id.wikipedia.org21:24, 14 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,73,163bot
id.wikiquote.org04:29, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wiktionary.org04:29, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ie.wikipedia.org18:20, 3 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7,806
ig.wikipedia.org15:47, 18 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3,842bot
ii.wikipedia.org16:32, 15 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ik.wikipedia.org16:21, 18 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,116
ilo.wikipedia.org18:18, 3 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10,115
inh.wikipedia.org19:28, 30 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
io.wikipedia.org18:20, 3 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)40,442
is.wikipedia.org21:25, 14 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)58,300bot
is.wiktionary.org04:50, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikipedia.org20:45, 3 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3,77,890bot
it.wikibooks.org04:53, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikinews.org04:56, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikisource.org15:56, 27 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikiversity.org10:45, 16 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikivoyage.org05:10, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
iu.wikipedia.org18:19, 3 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,830
jam.wikipedia.org11:01, 28 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikipedia.org19:41, 2 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,54,308bot
ja.wikinews.org10:07, 23 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikiversity.org12:07, 20 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jbo.wikipedia.org18:22, 3 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7,743
jv.wikipedia.org12:44, 24 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)40,556
kaa.wikipedia.org18:21, 3 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3,087
kab.wikipedia.org18:21, 3 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3,782
ka.wikipedia.org21:25, 14 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)77,880trusted
kbd.wikipedia.org22:35, 20 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3,044bot
kbp.wikipedia.org12:41, 30 ജൂൺ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kcg.wikipedia.org11:54, 29 ജൂൺ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kg.wikipedia.org16:29, 18 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,881
ki.wikipedia.org16:29, 18 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)629
kj.wikipedia.org15:59, 21 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kk.wikipedia.org06:11, 20 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)29,239bot
kl.wikipedia.org18:22, 3 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5,058
km.wikipedia.org18:22, 3 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5,386
kn.wikipedia.org18:22, 3 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16,468
koi.wikipedia.org17:07, 17 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,543
ko.wikipedia.org21:25, 14 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,29,713extendedconfirmed
ko.wikinews.org10:07, 23 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikiversity.org21:04, 11 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
krc.wikipedia.org07:29, 19 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6,521bot
kr.wikipedia.org16:32, 15 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ksh.wikipedia.org14:05, 29 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11,866bot
ks.wikipedia.org16:49, 18 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,307
ku.wikipedia.org18:21, 3 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)28,704
kv.wikipedia.org16:59, 31 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8,545
kw.wikipedia.org18:20, 3 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11,311
ky.wikipedia.org18:21, 3 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6,654
lad.wikipedia.org18:21, 3 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9,282
la.wikipedia.org21:25, 14 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)85,821
lbe.wikipedia.org16:56, 18 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,926
lb.wikipedia.org09:33, 28 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)43,633bot
lez.wikipedia.org09:59, 16 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,432
lfn.wikipedia.org19:30, 30 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lg.wikipedia.org16:58, 18 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,028
lij.wikipedia.org17:00, 31 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11,640
li.wikipedia.org21:37, 16 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16,680
li.wikinews.org08:44, 15 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lld.wikipedia.org06:40, 18 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lmo.wikipedia.org18:18, 3 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)26,996
ln.wikipedia.org18:15, 3 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7,875
login.wikimedia.org14:01, 7 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lo.wikipedia.org08:05, 6 ഏപ്രിൽ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3,014
lrc.wikipedia.org16:03, 3 ജൂലൈ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ltg.wikipedia.org22:04, 20 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,057
lt.wikipedia.org21:25, 14 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,14,772bot
lv.wikipedia.org15:51, 9 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)78,773bot
mad.wikipedia.org14:49, 4 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mai.wikipedia.org07:34, 26 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
map-bms.wikipedia.org21:37, 16 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6,831
mdf.wikipedia.org18:16, 3 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3,513
www.mediawiki.org09:02, 2 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5bot
meta.wikimedia.org19:44, 7 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mg.wikipedia.org18:19, 3 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12,226
mhr.wikipedia.org14:37, 27 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8,880
mh.wikipedia.org08:16, 24 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
min.wikipedia.org09:38, 11 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)143bot
mi.wikipedia.org06:11, 20 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6,532
mk.wikipedia.org08:09, 6 ഏപ്രിൽ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,26,143autopatrolled, autoreview, bot
ml.wikipedia.org17:10, 24 ഏപ്രിൽ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)43,134
mni.wikipedia.org04:23, 28 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mn.wikipedia.org18:19, 3 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19,908
mnw.wikipedia.org09:31, 3 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mrj.wikipedia.org17:05, 17 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4,059
mr.wikipedia.org22:42, 5 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)52,138bot
mr.wikisource.org09:05, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ms.wikipedia.org09:33, 28 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)77,165
mt.wikipedia.org15:52, 9 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11,993bot
mus.wikipedia.org16:34, 15 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mwl.wikipedia.org13:58, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6,273
myv.wikipedia.org18:20, 3 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5,394
my.wikipedia.org17:01, 24 ഏപ്രിൽ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9,111
mzn.wikipedia.org08:10, 6 ഏപ്രിൽ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5,702uploader
nah.wikipedia.org18:20, 3 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)43,353
nap.wikipedia.org15:52, 9 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15,137bot
na.wikipedia.org18:20, 3 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4,882
nds-nl.wikipedia.org15:58, 20 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12,647bot
nds.wikipedia.org12:50, 23 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)45,106bot
ne.wikipedia.org13:42, 3 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9,445
new.wikipedia.org22:38, 14 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18,579
ng.wikipedia.org16:02, 20 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)64
nia.wikipedia.org13:10, 29 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikipedia.org21:21, 14 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3,29,415bot
nl.wikinews.org10:08, 23 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikisource.org09:39, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nn.wikipedia.org17:34, 28 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)77,540bot
nov.wikipedia.org18:16, 3 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11,027
no.wikipedia.org21:23, 14 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,97,587
no.wikinews.org07:43, 29 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wiktionary.org09:54, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nqo.wikipedia.org00:19, 15 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nrm.wikipedia.org18:18, 3 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11,568
nso.wikipedia.org07:21, 23 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)728
nv.wikipedia.org18:21, 3 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7,541
ny.wikipedia.org08:14, 6 ഏപ്രിൽ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)837
oc.wikipedia.org06:12, 20 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)51,566bot
olo.wikipedia.org10:42, 25 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
om.wikipedia.org18:18, 3 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,138
or.wikipedia.org08:15, 6 ഏപ്രിൽ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5,084
os.wikipedia.org18:22, 3 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)22,389
pag.wikipedia.org06:12, 20 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,426
pam.wikipedia.org15:46, 5 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14,866
pap.wikipedia.org18:20, 3 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4,899
pa.wikipedia.org18:18, 3 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9,723
pa.wiktionary.org17:08, 13 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pcd.wikipedia.org10:49, 27 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4,692bot
pdc.wikipedia.org18:18, 3 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12,411bot
pfl.wikipedia.org07:31, 16 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,183
pih.wikipedia.org06:10, 20 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3,557
pi.wikipedia.org06:12, 20 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4,163
pl.wikipedia.org19:18, 2 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3,24,292bot
pl.wikibooks.org10:35, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikinews.org10:08, 23 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikisource.org13:23, 30 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pms.wikipedia.org12:04, 18 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)22,417
pnb.wikipedia.org12:03, 18 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)23,846
pnt.wikipedia.org08:15, 6 ഏപ്രിൽ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,864
ps.wikipedia.org18:18, 3 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7,123
pt.wikipedia.org21:22, 14 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4,16,124bot
pt.wikinews.org11:03, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikiversity.org12:06, 20 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pwn.wikipedia.org13:35, 29 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
qu.wikipedia.org08:19, 6 ഏപ്രിൽ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)31,456
rm.wikipedia.org18:17, 3 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8,059
rmy.wikipedia.org18:16, 3 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,331
rn.wikipedia.org08:39, 6 ഏപ്രിൽ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)926
roa-rup.wikipedia.org21:39, 16 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5,969
roa-tara.wikipedia.org21:41, 16 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4,413
ro.wikipedia.org21:23, 14 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,51,164bot
ro.wikinews.org08:44, 15 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rue.wikipedia.org06:42, 28 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4,313
ru.wikipedia.org18:33, 6 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4,05,590bot, uploader
ru.wikibooks.org11:25, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikinews.org17:02, 9 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikiversity.org11:47, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rw.wikipedia.org19:26, 20 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3,839
sah.wikipedia.org18:18, 3 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19,340
sat.wikipedia.org16:08, 3 സെപ്റ്റംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikipedia.org18:22, 3 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13,132
scn.wikipedia.org12:26, 21 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)34,678bot
sco.wikipedia.org18:27, 29 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17,006
sc.wikipedia.org08:43, 6 ഏപ്രിൽ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8,880
sd.wikipedia.org18:23, 3 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,719
se.wikipedia.org18:22, 3 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13,008bot
sg.wikipedia.org08:44, 6 ഏപ്രിൽ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,182
shi.wikipedia.org12:34, 1 ജൂലൈ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
shn.wikipedia.org03:56, 22 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sh.wikipedia.org07:21, 30 ഏപ്രിൽ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,09,427
simple.wikipedia.org18:18, 3 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)94,177bot
simple.wiktionary.org15:11, 4 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
si.wikipedia.org18:22, 3 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7,016
skr.wikipedia.org13:18, 12 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikipedia.org18:22, 3 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,18,307
sk.wikibooks.org12:48, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikisource.org13:23, 30 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikipedia.org21:25, 14 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)93,993bot
sl.wikiversity.org12:07, 20 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
smn.wikipedia.org00:12, 6 നവംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sm.wikipedia.org18:22, 3 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,433
sn.wikipedia.org13:21, 28 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,426
wikisource.org06:16, 4 ഒക്ടോബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
so.wikipedia.org18:22, 3 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7,431
species.wikimedia.org21:20, 14 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sq.wikipedia.org06:35, 6 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)44,222autoreview, bot, editor
sq.wikinews.org10:09, 23 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
srn.wikipedia.org08:48, 6 ഏപ്രിൽ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,608
sr.wikipedia.org21:25, 14 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,46,419bot
sr.wikinews.org10:09, 23 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ss.wikipedia.org09:15, 6 ഏപ്രിൽ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,441
stq.wikipedia.org15:44, 5 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8,279
st.wikipedia.org08:49, 6 ഏപ്രിൽ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,085
su.wikipedia.org17:04, 24 ഏപ്രിൽ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17,490
sv.wikipedia.org21:22, 14 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3,15,981extendedconfirmed
sv.wikibooks.org13:23, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikinews.org10:09, 23 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikisource.org13:25, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikiversity.org21:04, 11 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sw.wikipedia.org18:22, 3 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)44,163bot
szl.wikipedia.org07:29, 30 ഏപ്രിൽ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11,959
szy.wikipedia.org04:56, 6 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikipedia.org07:29, 30 ഏപ്രിൽ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)44,402bot
ta.wikinews.org08:44, 15 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tay.wikipedia.org10:59, 27 ജൂൺ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tcy.wikipedia.org08:25, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ten.wikipedia.org16:34, 15 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
test2.wikipedia.org07:34, 26 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
test.wikipedia.org18:00, 21 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4sysop
test.wikidata.org11:41, 24 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tet.wikipedia.org18:17, 3 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3,321
te.wikipedia.org17:04, 24 ഏപ്രിൽ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21,502
te.wikibooks.org02:13, 5 ജൂലൈ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tg.wikipedia.org18:15, 3 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)25,906
th.wikipedia.org21:35, 14 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,19,033bot
th.wikinews.org08:44, 15 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ti.wikipedia.org18:15, 3 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)865
tk.wikipedia.org12:39, 24 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12,609
tl.wikipedia.org06:13, 20 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)68,714bot
tn.wikipedia.org18:15, 3 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)675
to.wikipedia.org18:15, 3 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,172
tpi.wikipedia.org18:20, 3 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4,692
trv.wikipedia.org10:59, 27 ജൂൺ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikipedia.org21:23, 14 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,89,355
tr.wikinews.org07:44, 29 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ts.wikipedia.org18:15, 3 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,750
tt.wikipedia.org06:46, 8 ഏപ്രിൽ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)29,499
tum.wikipedia.org08:52, 6 ഏപ്രിൽ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,052
tw.wikipedia.org08:53, 6 ഏപ്രിൽ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)765
tyv.wikipedia.org02:22, 11 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ty.wikipedia.org08:53, 6 ഏപ്രിൽ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,534
ua.wikimedia.org14:28, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
udm.wikipedia.org09:06, 29 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6,878bot
ug.wikipedia.org08:55, 6 ഏപ്രിൽ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12,451
uk.wikipedia.org21:23, 14 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,72,885bot
uk.wikinews.org10:09, 23 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ur.wikipedia.org23:03, 5 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)58,345bot
uz.wikipedia.org18:19, 3 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)39,395
vec.wikipedia.org06:34, 6 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)22,350bot
vec.wiktionary.org14:53, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vep.wikipedia.org10:24, 16 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,432
ve.wikipedia.org08:56, 6 ഏപ്രിൽ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)802
vi.wikipedia.org21:25, 14 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,74,034bot
vi.wikibooks.org15:00, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wikiquote.org15:02, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wikisource.org19:26, 23 ഓഗസ്റ്റ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vls.wikipedia.org13:42, 3 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10,248
vo.wikipedia.org16:38, 8 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)63,324bot
war.wikipedia.org16:36, 24 ഏപ്രിൽ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)68,886
wa.wikipedia.org18:17, 3 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12,815
wa.wiktionary.org02:33, 8 നവംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.wikidata.org11:45, 1 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
wo.wikipedia.org21:38, 16 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7,612
wuu.wikipedia.org18:14, 3 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10,810bot
xal.wikipedia.org18:18, 3 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6,272
xh.wikipedia.org08:57, 6 ഏപ്രിൽ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,327
xmf.wikipedia.org14:27, 13 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4,848
yi.wikipedia.org18:15, 3 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)27,926bot
yo.wikipedia.org18:15, 3 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)26,080
za.wikipedia.org06:47, 8 ഏപ്രിൽ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,123
zea.wikipedia.org19:26, 20 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4,164
zh-classical.wikipedia.org21:28, 14 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7,128
zh-min-nan.wikipedia.org12:41, 24 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)32,482
zh-yue.wikipedia.org21:28, 5 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)33,006bot
zh.wikipedia.org18:16, 3 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3,15,385extendedconfirmed
zh.wikibooks.org15:42, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikinews.org10:17, 23 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikiquote.org15:44, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikisource.org06:16, 4 ഒക്ടോബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikiversity.org13:27, 10 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikivoyage.org15:48, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wiktionary.org15:53, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zu.wikipedia.org18:16, 3 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,382