ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
  • ഉപയോക്തൃനാമം: Wim b
  • രജിസ്റ്റേ‌ർഡ്: 19:10, 26 മാർച്ച് 2008 (14 വർഷം മുൻപ്)
  • ആകെ തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം: 70,764
  • ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്വങ്ങളുടെ എണ്ണം: 781
  • ആഗോള സംഘം: സ്റ്റ്യൂവാർഡുകൾ
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
aa.wikibooks.org23:21, 12 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
aa.wiktionary.org14:13, 24 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ab.wikipedia.org14:11, 29 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ace.wikipedia.org14:11, 29 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
advisory.wikimedia.org07:41, 3 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ady.wikipedia.org23:35, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
af.wikipedia.org01:06, 4 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
af.wikibooks.org14:11, 29 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
af.wikiquote.org14:11, 29 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
af.wiktionary.org00:43, 15 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ak.wikipedia.org14:11, 29 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
als.wikipedia.org01:12, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
am.wikipedia.org18:14, 4 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
am.wikiquote.org14:11, 29 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
am.wiktionary.org14:11, 29 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ang.wikipedia.org01:12, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ang.wikibooks.org14:11, 29 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ang.wiktionary.org14:11, 29 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
an.wikipedia.org01:12, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
an.wiktionary.org23:42, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
arc.wikipedia.org14:11, 29 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikipedia.org01:12, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)24
ar.wikibooks.org11:52, 28 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ar.wikimedia.org03:42, 23 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikinews.org14:11, 29 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
ar.wikiquote.org14:11, 29 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ar.wikisource.org14:11, 29 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ar.wikiversity.org14:11, 29 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wiktionary.org00:30, 1 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
arz.wikipedia.org21:22, 27 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)26
ast.wikipedia.org01:12, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
ast.wiktionary.org14:11, 29 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
as.wikipedia.org14:11, 29 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
as.wikisource.org14:11, 29 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
atj.wikipedia.org23:35, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
avk.wikipedia.org16:46, 21 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
av.wikipedia.org14:11, 29 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
awa.wikipedia.org12:04, 2 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ay.wikipedia.org14:11, 29 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ay.wiktionary.org14:11, 29 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
azb.wikipedia.org23:35, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
az.wikipedia.org01:12, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)75
az.wikibooks.org14:12, 29 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
az.wikiquote.org14:12, 29 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
az.wikisource.org14:12, 29 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
az.wiktionary.org14:12, 29 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ban.wikipedia.org15:54, 30 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bar.wikipedia.org01:05, 23 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
bat-smg.wikipedia.org14:12, 29 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ba.wikipedia.org01:13, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ba.wikibooks.org23:35, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bcl.wikipedia.org14:12, 29 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bcl.wiktionary.org18:48, 16 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be-tarask.wikipedia.org19:21, 4 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
beta.wikiversity.org20:42, 2 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
be.wikipedia.org01:13, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
be.wikibooks.org14:12, 29 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wikimedia.org19:21, 21 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wikiquote.org14:12, 29 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wikisource.org14:12, 29 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wiktionary.org11:03, 20 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikipedia.org01:13, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)41
bg.wikibooks.org14:12, 29 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikinews.org14:12, 29 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikiquote.org14:12, 29 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
bg.wikisource.org14:12, 29 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wiktionary.org18:52, 2 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
bh.wikipedia.org14:12, 29 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
bi.wikipedia.org14:12, 29 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bjn.wikipedia.org14:12, 29 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
bm.wikipedia.org01:12, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bn.wikipedia.org01:12, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)54
bn.wikibooks.org14:12, 29 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bn.wikisource.org14:12, 29 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
bn.wikivoyage.org11:14, 17 സെപ്റ്റംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wiktionary.org14:12, 29 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bo.wikipedia.org15:30, 27 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
bpy.wikipedia.org14:12, 29 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
br.wikipedia.org01:15, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
br.wikimedia.org12:04, 31 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wikiquote.org14:12, 29 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wikisource.org14:12, 29 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wiktionary.org13:51, 14 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikipedia.org01:13, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
bs.wikibooks.org14:12, 29 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikinews.org14:12, 29 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikiquote.org14:12, 29 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikisource.org14:12, 29 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wiktionary.org14:12, 29 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bug.wikipedia.org14:12, 29 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bxr.wikipedia.org14:12, 29 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ca.wikipedia.org01:13, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ca.wikibooks.org01:10, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikimedia.org16:42, 29 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikinews.org14:12, 29 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ca.wikiquote.org14:12, 29 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ca.wikisource.org14:12, 29 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wiktionary.org20:32, 4 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
cbk-zam.wikipedia.org14:12, 29 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cdo.wikipedia.org17:53, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ceb.wikipedia.org17:54, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ce.wikipedia.org01:14, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
chr.wikipedia.org17:54, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
chr.wiktionary.org17:54, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ch.wikipedia.org17:54, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
chy.wikipedia.org17:54, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ckb.wikipedia.org17:54, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
commons.wikimedia.org19:10, 26 മാർച്ച് 2008ഇമെയിൽ വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)570autopatrolled
co.wikipedia.org17:47, 7 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
co.wikimedia.org23:01, 20 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
co.wiktionary.org00:39, 23 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
crh.wikipedia.org17:54, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cr.wikipedia.org17:54, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
csb.wikipedia.org22:47, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
csb.wiktionary.org21:16, 23 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikipedia.org01:14, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
cs.wikibooks.org17:54, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
cs.wikinews.org17:54, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cs.wikiquote.org17:54, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikisource.org22:47, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikiversity.org22:47, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cs.wiktionary.org00:51, 5 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
cu.wikipedia.org22:47, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
cv.wikipedia.org01:14, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cv.wikibooks.org23:12, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
cy.wikipedia.org01:15, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
cy.wikibooks.org01:10, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wikiquote.org23:12, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wikisource.org23:12, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wiktionary.org23:12, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wikipedia.org01:15, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
da.wikibooks.org01:10, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wikiquote.org23:12, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
da.wikisource.org23:12, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
da.wiktionary.org20:40, 23 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
de.wikipedia.org12:38, 9 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
de.wikibooks.org01:10, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
de.wikinews.org22:18, 2 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
de.wikiquote.org22:18, 2 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)25
de.wikisource.org22:18, 2 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
de.wikiversity.org22:18, 2 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
de.wikivoyage.org19:12, 29 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)24
de.wiktionary.org19:10, 26 മാർച്ച് 2008ഇമെയിൽ വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)33
din.wikipedia.org23:35, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
diq.wikipedia.org23:12, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
dsb.wikipedia.org14:15, 27 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
dty.wikipedia.org23:35, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dv.wikipedia.org17:26, 7 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dv.wiktionary.org23:12, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dz.wikipedia.org23:12, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ee.wikipedia.org23:12, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikipedia.org00:30, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
el.wikibooks.org23:12, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
el.wikinews.org23:12, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
el.wikiquote.org23:12, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
el.wikisource.org23:12, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
el.wikiversity.org23:12, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
el.wikivoyage.org21:24, 20 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
el.wiktionary.org00:46, 5 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)24
eml.wikipedia.org00:32, 30 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
en.wikipedia.org17:28, 6 ഏപ്രിൽ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)66
en.wikibooks.org19:10, 26 മാർച്ച് 2008ഇമെയിൽ വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)216editor
en.wikinews.org02:43, 4 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
en.wikiquote.org01:03, 12 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)119
en.wikisource.org11:03, 25 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
en.wikiversity.org01:03, 12 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)59
en.wikivoyage.org15:47, 16 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)32
en.wiktionary.org19:10, 26 മാർച്ച് 2008ഇമെയിൽ വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)37
eo.wikipedia.org23:12, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
eo.wikibooks.org23:12, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
eo.wikinews.org23:12, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
eo.wikiquote.org23:12, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
eo.wikisource.org23:12, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
eo.wikivoyage.org18:02, 14 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wiktionary.org00:51, 5 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
es.wikipedia.org00:27, 2 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
es.wikibooks.org22:47, 12 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
es.wikinews.org22:37, 13 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
es.wikiquote.org01:03, 23 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)28
es.wikisource.org17:27, 3 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
es.wikiversity.org19:53, 4 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)25
es.wikivoyage.org20:54, 30 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
es.wiktionary.org09:50, 2 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)63
et.wikipedia.org01:15, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)47
et.wikibooks.org23:12, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ee.wikimedia.org23:47, 11 സെപ്റ്റംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wikiquote.org23:12, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wikisource.org23:12, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wiktionary.org23:12, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wikipedia.org20:07, 4 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)44
eu.wikibooks.org23:12, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wikiquote.org23:12, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wikisource.org11:14, 17 സെപ്റ്റംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wiktionary.org19:28, 4 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ext.wikipedia.org23:12, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikipedia.org00:17, 6 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
fa.wikibooks.org06:32, 19 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fa.wikinews.org23:12, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikiquote.org23:12, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikisource.org15:24, 27 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikivoyage.org15:45, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
fa.wiktionary.org23:12, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
ff.wikipedia.org23:12, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fiu-vro.wikipedia.org23:12, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikipedia.org01:53, 9 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
fi.wikibooks.org23:12, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikimedia.org23:38, 4 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikinews.org23:12, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikiquote.org23:12, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
fi.wikisource.org13:48, 17 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
fi.wikiversity.org00:43, 21 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fi.wikivoyage.org11:15, 17 സെപ്റ്റംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wiktionary.org13:52, 6 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
fj.wikipedia.org22:20, 25 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fj.wiktionary.org23:12, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
foundation.wikimedia.org17:16, 30 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fo.wikipedia.org23:12, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
fo.wikisource.org23:12, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fo.wiktionary.org23:12, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
frp.wikipedia.org23:12, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
frr.wikipedia.org23:12, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikipedia.org23:31, 31 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
fr.wikibooks.org01:11, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
fr.wikinews.org23:59, 7 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
fr.wikiquote.org18:03, 15 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
fr.wikisource.org18:07, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
fr.wikiversity.org21:46, 8 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
fr.wikivoyage.org20:54, 30 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
fr.wiktionary.org23:30, 31 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
fur.wikipedia.org23:12, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
fy.wikipedia.org23:12, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
fy.wikibooks.org23:12, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fy.wiktionary.org13:16, 12 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
gag.wikipedia.org23:29, 4 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gan.wikipedia.org23:12, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ga.wikipedia.org05:08, 28 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ga.wiktionary.org23:12, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gd.wikipedia.org23:12, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gd.wiktionary.org23:12, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
glk.wikipedia.org23:12, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wikipedia.org13:02, 29 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)27
gl.wikibooks.org23:12, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wikiquote.org23:12, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
gl.wikisource.org23:12, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wiktionary.org19:32, 11 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
gn.wikipedia.org23:12, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
gn.wiktionary.org23:12, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
gom.wikipedia.org23:36, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gor.wikipedia.org23:36, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
got.wikipedia.org08:58, 18 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gu.wikipedia.org14:16, 27 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
gu.wikiquote.org23:12, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gu.wikisource.org23:12, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gu.wiktionary.org23:12, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gv.wikipedia.org23:12, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gv.wiktionary.org23:12, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
hak.wikipedia.org23:12, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ha.wikipedia.org23:12, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
ha.wiktionary.org23:12, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
haw.wikipedia.org16:56, 15 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikipedia.org22:50, 28 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
he.wikibooks.org01:11, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
he.wikinews.org00:33, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
he.wikiquote.org23:12, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
he.wikisource.org13:27, 11 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
he.wikivoyage.org14:25, 19 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
he.wiktionary.org14:28, 18 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)161
hif.wikipedia.org23:12, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
hif.wiktionary.org23:36, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikipedia.org21:16, 23 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)90
hi.wikibooks.org23:12, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hi.wikiquote.org23:12, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hi.wikiversity.org23:36, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikivoyage.org11:15, 17 സെപ്റ്റംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wiktionary.org21:21, 23 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wikipedia.org20:45, 5 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)45
hr.wikibooks.org23:12, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wikiquote.org23:12, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wikisource.org23:12, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wiktionary.org13:22, 14 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hsb.wikipedia.org11:46, 28 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hsb.wiktionary.org11:46, 28 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ht.wikipedia.org20:52, 3 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
hu.wikipedia.org19:06, 4 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
hu.wikibooks.org01:11, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hu.wikiquote.org15:19, 23 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
hu.wikisource.org23:12, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hu.wiktionary.org20:30, 1 സെപ്റ്റംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
hy.wikipedia.org19:25, 4 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)31
hy.wikibooks.org14:02, 11 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hy.wikiquote.org23:12, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hy.wikisource.org23:12, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
hy.wiktionary.org12:17, 14 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ia.wikipedia.org22:30, 27 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ia.wikibooks.org23:12, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ia.wiktionary.org00:44, 23 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wikipedia.org01:22, 8 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
id.wikibooks.org11:36, 23 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
id.wikiquote.org11:36, 23 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
id.wikisource.org23:12, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wiktionary.org02:54, 14 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)24
ie.wikipedia.org23:12, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ie.wikibooks.org23:12, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ie.wiktionary.org23:12, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ig.wikipedia.org21:32, 22 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ik.wikipedia.org23:12, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ilo.wikipedia.org00:41, 15 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
incubator.wikimedia.org22:36, 31 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
inh.wikipedia.org23:36, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
io.wikipedia.org23:12, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
io.wiktionary.org14:16, 16 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
is.wikipedia.org23:12, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
is.wikibooks.org23:12, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
is.wikiquote.org23:12, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wikisource.org23:12, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wiktionary.org15:10, 21 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikipedia.org19:10, 26 മാർച്ച് 2008ഇമെയിൽ വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)4,519autopatrolled
it.wikibooks.org19:10, 26 മാർച്ച് 2008തറവാട് വിക്കി(?)15,272interface-admin, sysop
it.wikinews.org17:39, 6 ഏപ്രിൽ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)624rollbacker
it.wikiquote.org11:59, 5 മേയ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)179
it.wikisource.org19:10, 26 മാർച്ച് 2008ഇമെയിൽ വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)44
it.wikiversity.org19:10, 26 മാർച്ച് 2008ഇമെയിൽ വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1,352autopatrolled
it.wikivoyage.org15:46, 16 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,614autopatrolled, interface-admin
it.wiktionary.org19:10, 26 മാർച്ച് 2008ഇമെയിൽ വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)36,999bureaucrat, interface-admin, sysop
iu.wikipedia.org23:13, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
iu.wiktionary.org23:13, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jam.wikipedia.org23:36, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikipedia.org17:41, 7 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
ja.wikibooks.org01:11, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikinews.org23:13, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ja.wikiquote.org17:03, 15 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ja.wikisource.org23:13, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikiversity.org23:13, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ja.wiktionary.org00:31, 1 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jbo.wikipedia.org23:13, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jbo.wiktionary.org23:13, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jv.wikipedia.org04:58, 23 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jv.wiktionary.org23:13, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kaa.wikipedia.org23:13, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kab.wikipedia.org23:47, 4 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ka.wikipedia.org17:48, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)47
ka.wikibooks.org23:13, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ka.wikiquote.org23:13, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ka.wiktionary.org23:13, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kbd.wikipedia.org23:13, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kbp.wikipedia.org23:36, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kg.wikipedia.org23:13, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ki.wikipedia.org23:13, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kk.wikipedia.org19:58, 20 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
kk.wikibooks.org23:13, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kk.wiktionary.org23:13, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kl.wikipedia.org23:13, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kl.wiktionary.org14:27, 18 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
km.wikipedia.org23:51, 26 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
km.wikibooks.org23:13, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
km.wiktionary.org23:13, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
kn.wikipedia.org14:23, 27 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
kn.wikiquote.org23:13, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wikisource.org23:13, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wiktionary.org23:13, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
koi.wikipedia.org23:13, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ko.wikipedia.org23:13, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ko.wikibooks.org23:13, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ko.wikinews.org02:12, 19 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ko.wikiquote.org23:13, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikisource.org23:13, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ko.wikiversity.org23:13, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wiktionary.org23:00, 24 സെപ്റ്റംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
krc.wikipedia.org23:13, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ksh.wikipedia.org23:13, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ks.wikipedia.org23:13, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ks.wiktionary.org23:13, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ku.wikipedia.org23:13, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ku.wikibooks.org23:13, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ku.wikiquote.org23:13, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ku.wiktionary.org22:37, 16 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
kv.wikipedia.org18:04, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
kw.wikipedia.org23:13, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kw.wiktionary.org23:13, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ky.wikipedia.org15:58, 8 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ky.wikibooks.org23:13, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ky.wikiquote.org23:13, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ky.wiktionary.org23:13, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lad.wikipedia.org23:13, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wikipedia.org22:15, 7 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
la.wikibooks.org23:13, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wikiquote.org23:13, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wikisource.org00:51, 18 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
la.wiktionary.org22:14, 7 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
lbe.wikipedia.org23:13, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lb.wikipedia.org17:02, 28 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
lb.wiktionary.org17:32, 15 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
lez.wikipedia.org23:13, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lfn.wikipedia.org23:36, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lg.wikipedia.org23:13, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
lij.wikipedia.org08:21, 3 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
lij.wikisource.org17:14, 15 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikipedia.org10:16, 12 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
li.wikibooks.org23:13, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikiquote.org23:13, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikisource.org23:13, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wiktionary.org18:38, 18 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lmo.wikipedia.org19:00, 22 ഏപ്രിൽ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
lmo.wiktionary.org07:30, 4 മേയ് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ln.wikipedia.org23:13, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ln.wiktionary.org23:13, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
login.wikimedia.org19:03, 19 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0checkuser
lo.wikipedia.org23:13, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
lo.wiktionary.org23:13, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lrc.wikipedia.org23:36, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ltg.wikipedia.org23:13, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wikipedia.org09:36, 20 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)43
lt.wikibooks.org23:13, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wikiquote.org23:13, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lt.wikisource.org23:13, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lt.wiktionary.org12:54, 18 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
lv.wikipedia.org14:19, 6 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)60
lv.wiktionary.org23:13, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mai.wikipedia.org19:26, 2 ഡിസംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
map-bms.wikipedia.org01:13, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mdf.wikipedia.org23:13, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.mediawiki.org19:10, 26 മാർച്ച് 2008ഇമെയിൽ വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)793
meta.wikimedia.org19:10, 26 മാർച്ച് 2008ഇമെയിൽ വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)3,032steward
mg.wikipedia.org23:13, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mg.wikibooks.org23:13, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mg.wiktionary.org22:54, 21 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mhr.wikipedia.org23:13, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
min.wikipedia.org23:13, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mi.wikipedia.org22:30, 27 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
mi.wiktionary.org23:13, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
mk.wikipedia.org20:19, 4 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)22
mk.wikibooks.org23:13, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mk.wikimedia.org11:15, 17 സെപ്റ്റംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wikisource.org23:13, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wiktionary.org23:13, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikipedia.org17:23, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)27
ml.wikibooks.org23:13, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikiquote.org23:13, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
ml.wikisource.org23:13, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wiktionary.org23:13, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mni.wikipedia.org17:14, 28 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mn.wikipedia.org14:16, 27 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)23
mn.wiktionary.org23:13, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mnw.wikipedia.org17:50, 28 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mrj.wikipedia.org23:13, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wikipedia.org23:13, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
mr.wikibooks.org23:13, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wikiquote.org23:13, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wikisource.org23:13, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wiktionary.org23:13, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ms.wikipedia.org23:13, 4 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)60
ms.wikibooks.org23:13, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ms.wiktionary.org23:13, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mt.wikipedia.org15:49, 22 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
mt.wiktionary.org14:28, 22 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mwl.wikipedia.org23:13, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mx.wikimedia.org10:16, 6 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
myv.wikipedia.org23:13, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
my.wikipedia.org23:13, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
my.wiktionary.org23:13, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mzn.wikipedia.org23:13, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nah.wikipedia.org12:50, 29 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nah.wiktionary.org23:14, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nap.wikipedia.org01:17, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
nap.wikisource.org10:01, 15 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
na.wikipedia.org23:13, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
na.wiktionary.org23:13, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nds-nl.wikipedia.org23:14, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
nds.wikipedia.org13:17, 5 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
nds.wiktionary.org23:14, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ne.wikipedia.org01:10, 31 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
ne.wikibooks.org23:14, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ne.wiktionary.org23:14, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
new.wikipedia.org23:14, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nia.wikipedia.org12:05, 2 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nia.wiktionary.org17:29, 30 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikipedia.org13:51, 8 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
nl.wikibooks.org01:11, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
nl.wikimedia.org19:13, 4 ഒക്ടോബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikinews.org23:36, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikiquote.org15:48, 17 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nl.wikisource.org23:14, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
nl.wikivoyage.org20:54, 30 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
nl.wiktionary.org11:59, 9 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
nn.wikipedia.org23:14, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nn.wikiquote.org23:14, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nn.wiktionary.org23:14, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nov.wikipedia.org23:14, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
no.wikipedia.org10:38, 20 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
no.wikibooks.org14:09, 5 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikinews.org23:14, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
no.wikiquote.org23:14, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikisource.org23:14, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
no.wiktionary.org22:37, 16 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nqo.wikipedia.org18:10, 11 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nrm.wikipedia.org23:14, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
nso.wikipedia.org23:14, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nv.wikipedia.org23:14, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ny.wikipedia.org23:14, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
oc.wikipedia.org19:28, 19 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
oc.wikibooks.org23:14, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
oc.wiktionary.org23:14, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
olo.wikipedia.org23:36, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
om.wikipedia.org23:14, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
om.wiktionary.org23:14, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
or.wikipedia.org23:14, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
or.wikisource.org23:02, 20 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
or.wiktionary.org23:14, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
os.wikipedia.org16:10, 17 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
outreach.wikimedia.org23:39, 9 ഒക്ടോബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
pag.wikipedia.org23:14, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pam.wikipedia.org23:14, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
pap.wikipedia.org23:14, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pa.wikipedia.org14:30, 27 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
pa.wikibooks.org23:14, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pa.wikisource.org22:38, 16 സെപ്റ്റംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pa.wiktionary.org23:14, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pcd.wikipedia.org23:14, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pdc.wikipedia.org23:14, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pfl.wikipedia.org23:14, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pih.wikipedia.org15:56, 23 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
pi.wikipedia.org23:14, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikipedia.org01:25, 31 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10autoreview
pl.wikibooks.org01:11, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
pl.wikimedia.org20:09, 20 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)22
pl.wikinews.org23:14, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
pl.wikiquote.org14:17, 4 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
pl.wikisource.org19:49, 10 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pl.wikivoyage.org16:08, 8 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pl.wiktionary.org00:32, 14 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
pms.wikipedia.org15:24, 23 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pms.wikisource.org11:15, 17 സെപ്റ്റംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pnb.wikipedia.org23:14, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
pnb.wiktionary.org23:14, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pnt.wikipedia.org23:14, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)56
ps.wikipedia.org04:41, 23 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ps.wikivoyage.org11:15, 17 സെപ്റ്റംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ps.wiktionary.org22:58, 4 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
pt.wikipedia.org22:14, 11 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pt.wikibooks.org01:11, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
pt.wikimedia.org17:17, 20 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pt.wikinews.org23:14, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
pt.wikiquote.org00:23, 12 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pt.wikisource.org23:54, 25 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
pt.wikiversity.org13:15, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
pt.wikivoyage.org19:12, 29 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
pt.wiktionary.org23:30, 31 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)22
qu.wikipedia.org23:14, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
qu.wiktionary.org23:14, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rm.wikipedia.org23:14, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rmy.wikipedia.org23:14, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
rn.wikipedia.org23:14, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
roa-rup.wikipedia.org23:14, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
roa-rup.wiktionary.org23:14, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
roa-tara.wikipedia.org20:31, 16 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ro.wikipedia.org23:14, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ro.wikibooks.org01:46, 4 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ro.wikinews.org12:04, 7 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ro.wikiquote.org23:14, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikisource.org23:14, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ro.wikivoyage.org16:08, 8 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ro.wiktionary.org23:14, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
rue.wikipedia.org23:14, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ru.wikipedia.org22:04, 10 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ru.wikibooks.org01:11, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ru.wikimedia.org20:42, 29 നവംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikinews.org23:28, 26 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
ru.wikiquote.org15:08, 28 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ru.wikisource.org05:08, 23 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ru.wikiversity.org23:14, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ru.wikivoyage.org20:54, 30 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ru.wiktionary.org01:25, 1 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
rw.wikipedia.org23:14, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rw.wiktionary.org23:14, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sah.wikipedia.org23:14, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sah.wikiquote.org11:15, 17 സെപ്റ്റംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sah.wikisource.org23:14, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sat.wikipedia.org23:36, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikipedia.org13:28, 19 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikibooks.org23:14, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikiquote.org23:14, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikisource.org14:38, 6 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wiktionary.org23:14, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
scn.wikipedia.org22:16, 11 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)172
scn.wiktionary.org19:10, 26 മാർച്ച് 2008ഇമെയിൽ വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)43
sco.wikipedia.org23:36, 6 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)27
sc.wikipedia.org18:46, 15 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
sc.wiktionary.org19:54, 2 ഏപ്രിൽ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sd.wikipedia.org23:14, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
sd.wiktionary.org23:14, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
se.wikipedia.org23:14, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
se.wikimedia.org23:13, 11 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sg.wikipedia.org23:14, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sg.wiktionary.org23:14, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
shn.wikipedia.org23:24, 24 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
shn.wiktionary.org18:25, 23 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sh.wikipedia.org19:21, 4 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)23
sh.wiktionary.org23:14, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wikipedia.org01:04, 23 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)173
simple.wiktionary.org13:02, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
si.wikipedia.org23:14, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
si.wikibooks.org23:14, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
si.wiktionary.org23:14, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
skr.wikipedia.org11:06, 19 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikipedia.org19:41, 4 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)103
sk.wikibooks.org01:11, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikiquote.org23:14, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikisource.org23:14, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wiktionary.org23:14, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sl.wikipedia.org19:23, 4 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)45
sl.wikibooks.org23:14, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikiquote.org23:14, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikisource.org23:14, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikiversity.org19:26, 4 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
sl.wiktionary.org09:52, 2 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sm.wikipedia.org23:14, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sm.wiktionary.org23:14, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sn.wikipedia.org23:28, 4 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
wikisource.org14:29, 8 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
so.wikipedia.org14:40, 30 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
so.wiktionary.org23:14, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
species.wikimedia.org19:10, 26 മാർച്ച് 2008ഇമെയിൽ വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)51autopatrolled
sq.wikipedia.org18:16, 1 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)61autoreview, editor, reviewer
sq.wikibooks.org23:14, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
sq.wikinews.org23:14, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sq.wikiquote.org23:14, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sq.wiktionary.org23:14, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
srn.wikipedia.org23:14, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikipedia.org01:11, 1 ഓഗസ്റ്റ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
sr.wikibooks.org23:14, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikinews.org23:14, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikiquote.org23:14, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikisource.org23:14, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sr.wiktionary.org23:14, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ss.wikipedia.org23:14, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ss.wiktionary.org23:14, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
stq.wikipedia.org23:15, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
strategy.wikimedia.org17:05, 19 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
st.wikipedia.org23:15, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
st.wiktionary.org23:15, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
su.wikipedia.org10:43, 6 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
su.wikiquote.org23:15, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
su.wiktionary.org23:15, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikipedia.org14:43, 28 മാർച്ച് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikibooks.org01:11, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sv.wikinews.org23:15, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
sv.wikiquote.org22:13, 21 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikisource.org23:15, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikiversity.org23:15, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
sv.wikivoyage.org20:54, 30 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
sv.wiktionary.org00:49, 5 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sw.wikipedia.org23:15, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
sw.wiktionary.org18:48, 7 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
szl.wikipedia.org23:15, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
szy.wikipedia.org18:22, 1 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikipedia.org01:15, 16 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)35
ta.wikibooks.org23:15, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikinews.org23:15, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikiquote.org23:15, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikisource.org23:15, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wiktionary.org00:46, 5 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tcy.wikipedia.org23:36, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ten.wikipedia.org12:09, 10 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
test2.wikipedia.org16:53, 28 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
test-commons.wikimedia.org23:40, 4 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
test.wikipedia.org22:06, 11 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
test.wikidata.org22:24, 19 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
tet.wikipedia.org23:15, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wikipedia.org16:43, 27 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)27
te.wikibooks.org23:15, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wikiquote.org23:15, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wikisource.org23:15, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
te.wiktionary.org12:38, 31 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
tg.wikipedia.org12:57, 29 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
tg.wikibooks.org23:58, 19 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tg.wiktionary.org23:15, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wikipedia.org21:09, 23 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)58
th.wikibooks.org23:15, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
th.wikiquote.org23:15, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wikisource.org12:29, 26 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
th.wiktionary.org23:15, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ti.wikipedia.org23:15, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ti.wiktionary.org23:15, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tk.wikipedia.org12:44, 20 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
tk.wiktionary.org23:15, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tl.wikipedia.org17:39, 14 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)53
tl.wikibooks.org23:15, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tl.wiktionary.org13:47, 5 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
tn.wikipedia.org23:15, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tn.wiktionary.org23:15, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
to.wikipedia.org23:15, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tpi.wikipedia.org23:15, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tpi.wiktionary.org23:15, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikipedia.org22:16, 11 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
tr.wikibooks.org20:28, 10 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
tr.wikimedia.org11:07, 29 നവംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikinews.org23:49, 19 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
tr.wikiquote.org20:32, 19 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
tr.wikisource.org23:32, 19 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
tr.wiktionary.org14:17, 16 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)26
ts.wikipedia.org23:15, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ts.wiktionary.org23:15, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tt.wikipedia.org12:50, 13 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tt.wikibooks.org12:50, 13 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tt.wiktionary.org12:50, 13 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tum.wikipedia.org23:15, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tw.wikipedia.org23:15, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tyv.wikipedia.org22:35, 25 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ty.wikipedia.org23:15, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
udm.wikipedia.org23:15, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ug.wikipedia.org23:15, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ug.wiktionary.org23:15, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikipedia.org13:07, 23 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
uk.wikibooks.org23:15, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikinews.org18:41, 29 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
uk.wikiquote.org00:31, 23 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
uk.wikisource.org18:17, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
uk.wikivoyage.org09:06, 23 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
uk.wiktionary.org18:11, 7 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
ur.wikipedia.org19:23, 4 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
ur.wikibooks.org23:15, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ur.wikiquote.org23:15, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ur.wiktionary.org23:15, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
uz.wikipedia.org23:10, 7 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
uz.wikibooks.org23:15, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uz.wikiquote.org23:15, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uz.wiktionary.org20:49, 22 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
vec.wikipedia.org12:59, 28 ഏപ്രിൽ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14autoreview
vec.wikisource.org19:05, 20 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
vec.wiktionary.org12:02, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)33
vep.wikipedia.org23:15, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ve.wikipedia.org23:15, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
vi.wikipedia.org01:18, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
vi.wikibooks.org23:15, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
vi.wikiquote.org14:34, 30 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
vi.wikisource.org02:17, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
vi.wikivoyage.org11:50, 23 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wiktionary.org00:01, 28 സെപ്റ്റംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
vls.wikipedia.org19:18, 20 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
vo.wikipedia.org23:15, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
vo.wiktionary.org23:15, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
war.wikipedia.org23:15, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
wa.wikipedia.org23:15, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wa.wiktionary.org23:15, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.wikidata.org16:35, 30 ഒക്ടോബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)206
wikimania2013.wikimedia.org05:57, 30 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2014.wikimedia.org05:46, 30 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
wikimania2015.wikimedia.org16:30, 1 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2016.wikimedia.org16:30, 1 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2017.wikimedia.org13:37, 17 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2018.wikimedia.org23:06, 6 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania.wikimedia.org18:09, 16 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wo.wikipedia.org03:05, 16 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wo.wikiquote.org23:15, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wo.wiktionary.org23:15, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wuu.wikipedia.org19:51, 4 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
xal.wikipedia.org23:15, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
xh.wikipedia.org23:15, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
xmf.wikipedia.org23:15, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yi.wikipedia.org22:07, 17 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
yi.wikisource.org23:15, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yi.wiktionary.org22:07, 17 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yo.wikipedia.org23:15, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
yue.wiktionary.org18:34, 21 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
za.wikipedia.org23:15, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
zea.wikipedia.org23:15, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
zh-classical.wikipedia.org23:15, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
zh-min-nan.wikipedia.org01:13, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-min-nan.wikisource.org23:15, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-min-nan.wiktionary.org23:15, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-yue.wikipedia.org22:40, 8 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)64
zh.wikipedia.org01:38, 8 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
zh.wikibooks.org05:55, 21 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
zh.wikinews.org23:15, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
zh.wikiquote.org23:15, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
zh.wikisource.org01:50, 20 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
zh.wikiversity.org23:36, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikivoyage.org12:40, 15 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
zh.wiktionary.org00:32, 1 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
zu.wikipedia.org23:15, 29 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zu.wiktionary.org07:33, 12 സെപ്റ്റംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0