ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
aa.wikipedia.org06:50, 26 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
aa.wikibooks.org16:32, 26 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
aa.wiktionary.org06:48, 26 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ab.wikipedia.org18:08, 4 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
ab.wiktionary.org06:49, 26 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ace.wikipedia.org19:34, 24 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)28
advisory.wikimedia.org19:21, 24 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ady.wikipedia.org18:20, 6 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
af.wikipedia.org10:51, 9 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)163
af.wikibooks.org12:34, 1 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
af.wikiquote.org17:29, 7 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
af.wiktionary.org20:17, 20 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ak.wikipedia.org08:55, 3 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
ak.wikibooks.org06:50, 26 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ak.wiktionary.org08:52, 12 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
als.wikipedia.org17:57, 11 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)778autoreview
alt.wikipedia.org21:25, 22 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ami.wikipedia.org16:23, 20 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
am.wikipedia.org10:41, 30 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)56
am.wikiquote.org17:19, 12 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
am.wiktionary.org15:48, 4 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ang.wikipedia.org09:05, 12 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
ang.wikibooks.org17:19, 12 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ang.wikiquote.org06:48, 26 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ang.wikisource.org06:48, 26 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ang.wiktionary.org17:35, 12 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
an.wikipedia.org18:35, 9 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)55
an.wiktionary.org17:35, 12 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
api.wikimedia.org18:11, 16 ഒക്ടോബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
arc.wikipedia.org17:40, 13 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ar.wikipedia.org07:38, 10 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)23
ar.wikibooks.org19:56, 24 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ar.wikimedia.org20:27, 21 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ar.wikinews.org16:32, 31 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ar.wikiquote.org21:17, 2 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ar.wikisource.org17:36, 21 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ar.wikiversity.org18:43, 9 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ar.wiktionary.org21:37, 2 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
ary.wikipedia.org17:36, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
arz.wikipedia.org01:57, 23 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)119
ast.wikipedia.org11:40, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)77
ast.wikibooks.org06:50, 26 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ast.wikiquote.org06:48, 26 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ast.wiktionary.org16:33, 1 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
as.wikipedia.org10:01, 3 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)72
as.wikibooks.org06:50, 26 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
as.wikisource.org13:23, 1 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
as.wiktionary.org11:23, 14 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
atj.wikipedia.org11:40, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
avk.wikipedia.org08:00, 15 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
av.wikipedia.org10:32, 2 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
av.wiktionary.org06:49, 26 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
awa.wikipedia.org12:10, 24 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ay.wikipedia.org18:36, 28 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ay.wikibooks.org06:50, 26 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ay.wiktionary.org22:54, 10 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
azb.wikipedia.org05:49, 2 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)35
az.wikipedia.org14:53, 11 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)203
az.wikibooks.org16:27, 10 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
az.wikiquote.org19:45, 2 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
az.wikisource.org05:55, 22 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
az.wiktionary.org11:45, 10 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ban.wikipedia.org09:38, 1 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)34
ban.wikisource.org15:49, 31 ജൂലൈ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bar.wikipedia.org06:45, 9 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10,227interface-admin, sysop
bat-smg.wikipedia.org17:52, 9 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
ba.wikipedia.org19:40, 14 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)31
ba.wikibooks.org17:47, 17 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bcl.wikipedia.org15:12, 1 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)54
bcl.wiktionary.org21:04, 11 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
bd.wikimedia.org20:27, 21 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
be-tarask.wikipedia.org16:02, 10 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
beta.wikiversity.org19:37, 12 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
be.wikipedia.org13:16, 21 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)27
be.wikibooks.org17:35, 12 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wikimedia.org20:27, 21 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
be.wikiquote.org16:25, 2 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
be.wikisource.org19:41, 20 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wiktionary.org19:15, 2 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bg.wikipedia.org16:16, 23 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)212autopatrolled
bg.wikibooks.org19:19, 3 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)23
bg.wikinews.org17:01, 3 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bg.wikiquote.org17:00, 2 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
bg.wikisource.org08:03, 2 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
bg.wiktionary.org20:56, 31 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
bh.wikipedia.org15:51, 12 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
bh.wiktionary.org06:48, 26 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bi.wikipedia.org09:03, 26 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
bi.wikibooks.org06:51, 26 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bi.wiktionary.org06:49, 26 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bjn.wikipedia.org21:36, 24 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
bm.wikipedia.org17:40, 13 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
bm.wikibooks.org06:50, 26 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bm.wikiquote.org06:48, 26 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bm.wiktionary.org06:49, 26 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wikipedia.org17:50, 17 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)225
bn.wikibooks.org15:49, 12 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
bn.wikisource.org08:22, 2 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
bn.wikivoyage.org05:27, 9 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
bn.wiktionary.org11:22, 30 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bo.wikipedia.org09:33, 13 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
bo.wikibooks.org06:50, 26 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bo.wiktionary.org06:49, 26 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bpy.wikipedia.org16:57, 2 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
br.wikipedia.org15:40, 5 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)35
br.wikimedia.org07:42, 24 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
br.wikiquote.org17:01, 2 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wikisource.org19:53, 2 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wiktionary.org17:10, 25 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikipedia.org12:15, 9 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)54
bs.wikibooks.org17:35, 12 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikinews.org17:35, 12 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikiquote.org19:04, 2 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikisource.org17:35, 12 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wiktionary.org23:35, 23 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bug.wikipedia.org21:47, 1 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
bxr.wikipedia.org13:45, 10 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ca.wikipedia.org20:35, 21 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)30
ca.wikibooks.org19:00, 19 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ca.wikimedia.org14:42, 6 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ca.wikinews.org16:33, 2 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ca.wikiquote.org17:50, 12 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ca.wikisource.org12:07, 23 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ca.wiktionary.org17:59, 21 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
cbk-zam.wikipedia.org20:38, 17 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
cdo.wikipedia.org07:53, 2 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ceb.wikipedia.org18:16, 8 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)53
ce.wikipedia.org16:13, 2 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
cho.wikipedia.org06:50, 26 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
chr.wikipedia.org13:40, 15 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
chr.wiktionary.org17:35, 12 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ch.wikipedia.org17:40, 13 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ch.wikibooks.org06:50, 26 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ch.wiktionary.org06:48, 26 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
chy.wikipedia.org15:35, 2 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ckb.wikipedia.org12:14, 16 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)28
commons.wikimedia.org12:09, 25 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)370
co.wikipedia.org07:51, 1 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21
co.wikibooks.org06:50, 26 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
co.wikimedia.org12:56, 25 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
co.wikiquote.org06:48, 26 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
co.wiktionary.org15:40, 9 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
crh.wikipedia.org18:42, 6 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
cr.wikipedia.org20:03, 13 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)22
cr.wikiquote.org06:48, 26 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cr.wiktionary.org06:48, 26 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
csb.wikipedia.org16:24, 25 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
csb.wiktionary.org15:40, 24 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikipedia.org07:39, 12 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)27
cs.wikibooks.org01:08, 26 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikinews.org17:40, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cs.wikiquote.org22:25, 2 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
cs.wikisource.org09:01, 12 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
cs.wikiversity.org08:07, 2 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
cs.wiktionary.org12:40, 27 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)46
cu.wikipedia.org17:40, 13 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
cv.wikipedia.org16:16, 23 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
cv.wikibooks.org17:35, 12 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wikipedia.org21:18, 9 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)32
cy.wikibooks.org18:21, 21 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cy.wikiquote.org17:35, 12 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wikisource.org18:39, 9 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cy.wiktionary.org09:08, 3 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
dag.wikipedia.org11:39, 24 ജൂലൈ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
da.wikipedia.org08:41, 1 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21
da.wikibooks.org17:45, 17 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wikiquote.org18:32, 5 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
da.wikisource.org18:48, 3 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
da.wiktionary.org10:57, 10 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
de.wikipedia.org12:03, 25 മേയ് 2015പുതിയ അംഗത്വം(?)19,463autoreview, editor
de.wikibooks.org19:28, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)52
de.wikinews.org08:02, 6 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)155
de.wikiquote.org18:23, 19 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)42
de.wikisource.org11:49, 7 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)50
de.wikiversity.org19:26, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)135
de.wikivoyage.org19:33, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)28
de.wiktionary.org17:29, 15 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)393autoreview
din.wikipedia.org20:08, 17 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
diq.wikipedia.org20:53, 2 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)39
diq.wiktionary.org08:55, 17 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21
dk.wikimedia.org20:27, 21 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
dsb.wikipedia.org17:34, 3 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
dty.wikipedia.org16:02, 31 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
dv.wikipedia.org16:59, 28 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
dv.wiktionary.org17:35, 12 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
dz.wikipedia.org11:23, 10 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
dz.wiktionary.org06:48, 26 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ee.wikipedia.org17:40, 13 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
el.wikipedia.org01:43, 5 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
el.wikibooks.org10:39, 30 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)25
el.wikinews.org18:07, 28 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
el.wikiquote.org20:54, 15 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikisource.org08:29, 2 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikiversity.org08:06, 1 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
el.wikivoyage.org12:10, 8 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
el.wiktionary.org10:51, 15 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)44
eml.wikipedia.org11:56, 6 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
en.wikipedia.org12:09, 25 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)610extendedconfirmed
en.wikibooks.org12:09, 25 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)236editor
en.wikinews.org12:09, 25 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)202
en.wikiquote.org12:09, 25 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)518
en.wikisource.org12:09, 25 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
en.wikiversity.org12:09, 25 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)66
en.wikivoyage.org12:09, 25 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
en.wiktionary.org12:09, 25 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
eo.wikipedia.org16:17, 12 ഓഗസ്റ്റ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)39
eo.wikibooks.org10:51, 6 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
eo.wikinews.org11:31, 2 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wikiquote.org19:44, 18 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wikisource.org12:50, 1 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
eo.wikivoyage.org22:19, 15 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
eo.wiktionary.org10:39, 3 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
es.wikipedia.org19:20, 10 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)198
es.wikibooks.org18:17, 15 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
es.wikinews.org18:45, 27 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
es.wikiquote.org15:54, 15 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)36
es.wikisource.org19:56, 14 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)25
es.wikiversity.org22:40, 25 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)51
es.wikivoyage.org18:27, 5 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
es.wiktionary.org17:45, 17 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)113
et.wikipedia.org14:24, 18 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)216
et.wikibooks.org19:15, 24 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ee.wikimedia.org22:56, 10 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wikiquote.org18:16, 2 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
et.wikisource.org14:51, 7 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
et.wiktionary.org13:06, 1 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
eu.wikipedia.org16:14, 23 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)161
eu.wikibooks.org17:35, 12 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wikiquote.org19:07, 20 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
eu.wikisource.org13:33, 1 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wiktionary.org13:07, 12 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ext.wikipedia.org18:01, 6 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
fa.wikipedia.org20:25, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
fa.wikibooks.org17:38, 21 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
fa.wikinews.org17:01, 12 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
fa.wikiquote.org12:53, 1 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
fa.wikisource.org08:04, 2 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fa.wikivoyage.org22:55, 5 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
fa.wiktionary.org17:41, 21 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ff.wikipedia.org18:52, 5 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
fiu-vro.wikipedia.org17:40, 13 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
fi.wikipedia.org13:47, 9 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)40
fi.wikibooks.org10:07, 16 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
fi.wikimedia.org11:44, 23 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikinews.org09:00, 3 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fi.wikiquote.org16:25, 31 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
fi.wikisource.org12:58, 1 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
fi.wikiversity.org11:36, 17 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikivoyage.org19:58, 31 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
fi.wiktionary.org10:43, 15 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)54
fj.wikipedia.org18:28, 13 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
fj.wiktionary.org17:35, 12 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
foundation.wikimedia.org11:17, 30 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fo.wikipedia.org05:53, 22 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
fo.wikisource.org17:35, 12 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fo.wiktionary.org17:35, 12 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
frp.wikipedia.org21:36, 3 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
frr.wikipedia.org07:54, 2 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)27
fr.wikipedia.org08:50, 4 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)245
fr.wikibooks.org12:48, 25 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
fr.wikinews.org22:04, 28 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)33
fr.wikiquote.org13:15, 21 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
fr.wikisource.org08:44, 3 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)35
fr.wikiversity.org19:14, 23 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
fr.wikivoyage.org22:08, 2 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
fr.wiktionary.org22:54, 10 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fur.wikipedia.org11:56, 6 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
fy.wikipedia.org10:58, 9 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
fy.wikibooks.org17:35, 12 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fy.wiktionary.org18:22, 18 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
gag.wikipedia.org18:20, 9 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
gan.wikipedia.org10:42, 15 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ga.wikipedia.org10:07, 16 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)55
ga.wikibooks.org06:50, 26 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ga.wikiquote.org06:49, 26 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ga.wiktionary.org18:32, 26 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gcr.wikipedia.org10:02, 25 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
gd.wikipedia.org15:39, 3 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
gd.wiktionary.org17:35, 12 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
glk.wikipedia.org18:23, 16 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
gl.wikipedia.org12:11, 16 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)59
gl.wikibooks.org08:38, 20 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gl.wikiquote.org20:23, 1 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
gl.wikisource.org21:37, 5 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gl.wiktionary.org19:07, 23 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
gn.wikipedia.org21:31, 1 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
gn.wikibooks.org06:50, 26 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gn.wiktionary.org17:35, 12 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gom.wikipedia.org08:24, 2 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
gom.wiktionary.org06:51, 26 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gor.wikipedia.org22:00, 2 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
got.wikipedia.org17:17, 30 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
got.wikibooks.org06:51, 26 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gu.wikipedia.org17:55, 12 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)34
gu.wikibooks.org06:50, 26 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gu.wikiquote.org19:45, 7 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gu.wikisource.org05:54, 2 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
gu.wiktionary.org16:43, 23 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
guw.wikipedia.org14:57, 18 ജൂൺ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gv.wikipedia.org18:32, 26 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
gv.wiktionary.org17:35, 12 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hak.wikipedia.org20:04, 31 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
ha.wikipedia.org10:37, 3 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)27
ha.wiktionary.org11:08, 2 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
haw.wikipedia.org12:13, 9 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)36
he.wikipedia.org07:38, 10 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
he.wikibooks.org14:59, 1 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
he.wikinews.org16:25, 7 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
he.wikiquote.org09:01, 20 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
he.wikisource.org17:51, 12 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
he.wikivoyage.org18:25, 3 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
he.wiktionary.org14:55, 16 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
hif.wikipedia.org10:46, 15 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
hif.wiktionary.org09:23, 29 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikipedia.org15:50, 15 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)536
hi.wikibooks.org10:20, 16 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
hi.wikiquote.org15:30, 27 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
hi.wikisource.org22:54, 10 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikiversity.org14:30, 24 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hi.wikivoyage.org12:33, 24 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hi.wiktionary.org09:37, 1 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ho.wikipedia.org06:50, 26 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wikipedia.org10:52, 9 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)238
hr.wikibooks.org16:58, 3 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hr.wikiquote.org16:07, 2 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hr.wikisource.org22:04, 10 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wiktionary.org18:35, 4 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
hsb.wikipedia.org19:09, 23 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
hsb.wiktionary.org14:02, 7 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ht.wikipedia.org17:56, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
ht.wikisource.org06:49, 26 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikipedia.org21:37, 14 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)25
hu.wikibooks.org14:33, 6 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
hu.wikinews.org12:50, 21 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikiquote.org18:43, 4 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
hu.wikisource.org18:24, 6 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
hu.wiktionary.org10:07, 16 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)59
hy.wikipedia.org08:00, 1 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)97
hy.wikibooks.org17:35, 12 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hy.wikiquote.org18:06, 13 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hy.wikisource.org09:08, 15 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
hy.wiktionary.org16:41, 25 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
hyw.wikipedia.org07:40, 24 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hz.wikipedia.org06:50, 26 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ia.wikipedia.org16:22, 5 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
ia.wikibooks.org16:13, 5 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ia.wiktionary.org17:15, 18 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wikipedia.org15:11, 15 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)28
id.wikibooks.org23:03, 15 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
id.wikiquote.org15:35, 9 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
id.wikisource.org11:16, 2 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
id.wiktionary.org11:06, 30 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)32
ie.wikipedia.org19:22, 12 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ie.wikibooks.org21:23, 10 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ie.wiktionary.org22:54, 10 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ig.wikipedia.org20:12, 24 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)42
ii.wikipedia.org06:51, 26 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ik.wikipedia.org12:49, 10 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ik.wiktionary.org21:24, 10 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ilo.wikipedia.org21:50, 1 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
incubator.wikimedia.org12:09, 25 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)108
inh.wikipedia.org10:45, 2 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
io.wikipedia.org06:19, 22 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
io.wiktionary.org12:45, 21 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wikipedia.org19:11, 9 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)55
is.wikibooks.org18:18, 4 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wikiquote.org18:15, 6 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wikisource.org21:48, 3 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
is.wiktionary.org16:39, 26 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
it.wikipedia.org15:11, 15 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)29
it.wikibooks.org12:16, 6 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
it.wikinews.org16:00, 2 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
it.wikiquote.org08:27, 2 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)29
it.wikisource.org17:54, 15 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikiversity.org08:10, 2 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)27
it.wikivoyage.org12:59, 1 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
it.wiktionary.org16:08, 2 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)33
iu.wikipedia.org19:52, 8 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
iu.wiktionary.org22:54, 10 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jam.wikipedia.org16:35, 15 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ja.wikipedia.org19:17, 24 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)65
ja.wikibooks.org13:05, 1 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)76
ja.wikinews.org19:48, 21 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)52
ja.wikiquote.org06:03, 2 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)27
ja.wikisource.org12:57, 1 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)71
ja.wikiversity.org19:24, 2 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)46
ja.wikivoyage.org09:25, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)104
ja.wiktionary.org12:59, 1 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)112
jbo.wikipedia.org17:40, 13 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
jbo.wiktionary.org08:15, 23 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
jv.wikipedia.org12:42, 6 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)67
jv.wikisource.org18:42, 11 ഓഗസ്റ്റ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jv.wiktionary.org17:35, 12 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
kaa.wikipedia.org07:36, 1 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
kab.wikipedia.org10:48, 15 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)25
ka.wikipedia.org18:17, 15 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)124
ka.wikibooks.org14:35, 28 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ka.wikiquote.org19:27, 24 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ka.wiktionary.org02:23, 17 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kbd.wikipedia.org15:19, 17 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
kbp.wikipedia.org19:42, 8 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
kg.wikipedia.org17:40, 13 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ki.wikipedia.org17:40, 13 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
kj.wikipedia.org06:51, 26 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kk.wikipedia.org10:52, 9 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
kk.wikibooks.org16:10, 9 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kk.wikiquote.org06:51, 26 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kk.wiktionary.org17:35, 12 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
kl.wikipedia.org16:19, 1 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
kl.wiktionary.org17:35, 12 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
km.wikipedia.org01:12, 26 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)61
km.wikibooks.org14:06, 26 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
km.wiktionary.org17:44, 8 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kn.wikipedia.org11:18, 9 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)28
kn.wikibooks.org06:51, 26 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wikiquote.org17:35, 12 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wikisource.org08:44, 3 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
kn.wiktionary.org08:22, 2 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
koi.wikipedia.org10:34, 2 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ko.wikipedia.org15:19, 30 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
ko.wikibooks.org18:24, 1 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ko.wikinews.org11:53, 26 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ko.wikiquote.org15:39, 12 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ko.wikisource.org16:23, 2 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ko.wikiversity.org09:39, 3 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ko.wiktionary.org15:49, 31 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
krc.wikipedia.org13:36, 1 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
kr.wikipedia.org06:50, 26 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kr.wikiquote.org06:48, 26 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ksh.wikipedia.org07:15, 13 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)25
ks.wikipedia.org17:40, 13 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ks.wikibooks.org06:51, 26 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ks.wikiquote.org06:50, 26 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ks.wiktionary.org14:03, 12 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ku.wikipedia.org22:53, 5 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)22
ku.wikibooks.org17:35, 12 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ku.wikiquote.org17:35, 12 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ku.wiktionary.org13:29, 1 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
kv.wikipedia.org09:07, 15 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
kw.wikipedia.org08:00, 2 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
kw.wikiquote.org06:49, 26 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kw.wiktionary.org17:35, 12 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ky.wikipedia.org08:24, 27 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
ky.wikibooks.org17:12, 9 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ky.wikiquote.org17:35, 12 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ky.wiktionary.org19:24, 31 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lad.wikipedia.org17:06, 3 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
la.wikipedia.org11:40, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)121
la.wikibooks.org17:35, 12 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wikiquote.org18:18, 6 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
la.wikisource.org12:13, 9 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wiktionary.org17:42, 16 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
lbe.wikipedia.org17:40, 13 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
lb.wikipedia.org18:18, 15 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
lb.wikibooks.org06:50, 26 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lb.wikiquote.org06:49, 26 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lb.wiktionary.org12:55, 5 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lez.wikipedia.org22:00, 25 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
lfn.wikipedia.org16:05, 3 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
lg.wikipedia.org19:29, 14 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
lij.wikipedia.org11:56, 6 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
lij.wikisource.org13:26, 20 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
li.wikipedia.org08:35, 2 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
li.wikibooks.org15:01, 21 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikinews.org12:59, 1 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikiquote.org08:20, 1 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikisource.org17:35, 12 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wiktionary.org17:35, 12 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lld.wikipedia.org10:07, 18 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
lmo.wikipedia.org07:37, 1 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
lmo.wiktionary.org09:44, 4 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ln.wikipedia.org20:04, 5 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ln.wikibooks.org06:51, 26 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ln.wiktionary.org17:35, 12 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
login.wikimedia.org12:03, 25 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lo.wikipedia.org17:58, 15 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)70
lo.wiktionary.org09:50, 17 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lrc.wikipedia.org16:19, 2 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ltg.wikipedia.org21:10, 7 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
lt.wikipedia.org10:57, 9 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)151
lt.wikibooks.org16:11, 2 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
lt.wikiquote.org17:49, 25 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lt.wikisource.org19:03, 12 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
lt.wiktionary.org22:05, 2 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
lv.wikipedia.org11:06, 9 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)208
lv.wikibooks.org06:50, 26 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lv.wiktionary.org14:02, 5 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
mad.wikipedia.org21:04, 11 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mai.wikipedia.org13:10, 1 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
map-bms.wikipedia.org07:47, 1 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
mdf.wikipedia.org17:15, 3 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
www.mediawiki.org12:09, 25 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)115
meta.wikimedia.org12:03, 25 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5,830sysop, translationadmin
mg.wikipedia.org09:55, 2 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
mg.wikibooks.org21:04, 3 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mg.wiktionary.org11:00, 2 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)29
mhr.wikipedia.org17:17, 2 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mh.wikipedia.org06:50, 26 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mh.wiktionary.org06:48, 26 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
min.wikipedia.org16:49, 8 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
min.wiktionary.org17:28, 26 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mi.wikipedia.org17:40, 13 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
mi.wikibooks.org06:50, 26 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mi.wiktionary.org21:47, 5 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
mk.wikipedia.org13:24, 1 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)35
mk.wikibooks.org19:10, 25 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mk.wikimedia.org20:27, 21 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wikisource.org00:30, 24 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
mk.wiktionary.org17:35, 12 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ml.wikipedia.org16:18, 23 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)51
ml.wikibooks.org11:39, 25 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ml.wikiquote.org09:47, 3 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikisource.org18:29, 2 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ml.wiktionary.org18:25, 3 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
mni.wikipedia.org21:25, 22 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mni.wiktionary.org21:25, 22 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mn.wikipedia.org21:48, 5 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)53
mn.wikibooks.org06:50, 26 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mn.wiktionary.org09:36, 2 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mnw.wikipedia.org22:54, 10 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mnw.wiktionary.org10:04, 17 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mrj.wikipedia.org18:19, 6 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mr.wikipedia.org10:05, 2 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
mr.wikibooks.org09:30, 2 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mr.wikiquote.org18:02, 1 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wikisource.org05:51, 2 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mr.wiktionary.org09:40, 3 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ms.wikipedia.org18:40, 9 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)180
ms.wikibooks.org17:35, 12 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ms.wiktionary.org16:41, 1 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
mt.wikipedia.org05:53, 2 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
mt.wiktionary.org21:51, 3 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mus.wikipedia.org06:50, 26 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mwl.wikipedia.org21:59, 7 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
mx.wikimedia.org08:54, 21 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
myv.wikipedia.org13:03, 2 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
my.wikipedia.org10:48, 9 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)33
my.wikibooks.org06:50, 26 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
my.wiktionary.org22:18, 5 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mzn.wikipedia.org10:28, 23 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
nah.wikipedia.org15:23, 19 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
nah.wikibooks.org06:50, 26 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nah.wiktionary.org14:56, 24 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
nap.wikipedia.org11:56, 6 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
nap.wikisource.org22:54, 10 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
na.wikipedia.org20:14, 24 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)23
na.wikibooks.org06:50, 26 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
na.wikiquote.org06:48, 26 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
na.wiktionary.org17:35, 12 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nds-nl.wikipedia.org05:55, 2 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
nds.wikipedia.org16:44, 15 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)34
nds.wikibooks.org06:50, 26 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nds.wikiquote.org06:49, 26 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nds.wiktionary.org15:19, 3 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ne.wikipedia.org01:19, 26 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)25
ne.wikibooks.org01:39, 17 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ne.wiktionary.org20:47, 14 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
new.wikipedia.org20:48, 27 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ng.wikipedia.org06:50, 26 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nia.wikipedia.org16:13, 11 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
nia.wiktionary.org21:04, 11 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
nl.wikipedia.org18:18, 21 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,626
nl.wikibooks.org11:33, 9 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)20
nl.wikimedia.org13:34, 8 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)24
nl.wikinews.org18:46, 27 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
nl.wikiquote.org12:39, 2 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
nl.wikisource.org12:13, 9 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
nl.wikivoyage.org10:02, 2 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)70
nl.wiktionary.org10:46, 9 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)82
nn.wikipedia.org12:55, 1 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)74
nn.wikiquote.org18:36, 4 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nn.wiktionary.org18:59, 2 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nov.wikipedia.org17:40, 13 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
no.wikipedia.org12:47, 2 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
no.wikibooks.org19:14, 8 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
no.wikimedia.org20:27, 21 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikinews.org17:35, 12 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikiquote.org10:15, 3 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
no.wikisource.org22:02, 5 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
no.wiktionary.org18:45, 24 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)20
nqo.wikipedia.org22:54, 10 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
nrm.wikipedia.org18:53, 23 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nso.wikipedia.org10:57, 2 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
nv.wikipedia.org15:17, 9 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21
nyc.wikimedia.org20:27, 21 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ny.wikipedia.org09:27, 3 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
nz.wikimedia.org11:34, 23 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
oc.wikipedia.org11:18, 9 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
oc.wikibooks.org17:35, 12 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
oc.wiktionary.org13:26, 1 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
olo.wikipedia.org23:12, 2 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
om.wikipedia.org12:11, 16 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)158
om.wiktionary.org11:00, 19 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
or.wikipedia.org11:29, 9 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
or.wikisource.org10:34, 2 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
or.wiktionary.org15:37, 3 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
os.wikipedia.org13:35, 1 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
outreach.wikimedia.org19:11, 23 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)26
pag.wikipedia.org18:13, 20 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)20
pam.wikipedia.org07:39, 25 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)43
pap.wikipedia.org18:44, 3 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
pa.wikipedia.org16:35, 15 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
pa.wikibooks.org16:46, 7 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pa.wikisource.org10:43, 30 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pa.wiktionary.org03:00, 17 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pcd.wikipedia.org16:56, 28 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
pdc.wikipedia.org11:45, 17 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)29
pfl.wikipedia.org16:10, 21 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)24
pih.wikipedia.org22:30, 4 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
pi.wikipedia.org17:40, 13 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
pi.wiktionary.org06:49, 26 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikipedia.org16:13, 23 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)37
pl.wikibooks.org12:00, 25 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)20
pl.wikimedia.org09:26, 26 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)31
pl.wikinews.org17:11, 3 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
pl.wikiquote.org18:14, 31 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)26
pl.wikisource.org16:12, 23 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
pl.wikivoyage.org16:34, 19 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
pl.wiktionary.org11:21, 9 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)31
pms.wikipedia.org19:03, 31 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
pms.wikisource.org11:32, 2 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pnb.wikipedia.org11:02, 9 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)20
pnb.wiktionary.org07:14, 28 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pnt.wikipedia.org17:40, 13 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
ps.wikipedia.org18:03, 28 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)31
ps.wikibooks.org06:50, 26 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ps.wikivoyage.org12:54, 2 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ps.wiktionary.org22:54, 10 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
pt.wikipedia.org18:39, 24 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)42
pt.wikibooks.org22:05, 4 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
pt.wikimedia.org06:49, 26 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikinews.org18:44, 21 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
pt.wikiquote.org13:19, 2 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
pt.wikisource.org17:47, 21 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
pt.wikiversity.org22:36, 4 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21
pt.wikivoyage.org19:08, 9 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
pt.wiktionary.org10:48, 9 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)44
pwn.wikipedia.org07:44, 21 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
quality.wikimedia.org06:50, 26 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
qu.wikipedia.org08:32, 1 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
qu.wikibooks.org06:50, 26 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
qu.wikiquote.org06:49, 26 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
qu.wiktionary.org17:35, 12 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rm.wikipedia.org15:35, 5 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
rm.wikibooks.org06:50, 26 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rm.wiktionary.org06:48, 26 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rmy.wikipedia.org20:21, 3 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
rn.wikipedia.org17:40, 13 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
rn.wiktionary.org06:49, 26 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
roa-rup.wikipedia.org09:00, 25 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
roa-rup.wiktionary.org14:10, 26 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)23
roa-tara.wikipedia.org21:06, 7 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ro.wikipedia.org11:29, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)124
ro.wikibooks.org09:29, 3 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ro.wikinews.org18:35, 9 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ro.wikiquote.org18:38, 4 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ro.wikisource.org12:54, 1 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
ro.wikivoyage.org00:22, 4 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wiktionary.org18:35, 9 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
rue.wikipedia.org21:33, 1 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ru.wikipedia.org20:31, 1 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)47uploader
ru.wikibooks.org15:04, 19 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ru.wikimedia.org20:33, 21 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ru.wikinews.org10:08, 16 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ru.wikiquote.org17:42, 21 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
ru.wikisource.org10:50, 9 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ru.wikiversity.org13:13, 1 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ru.wikivoyage.org08:30, 2 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ru.wiktionary.org17:48, 17 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)37
rw.wikipedia.org21:06, 7 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
rw.wiktionary.org12:41, 8 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sah.wikipedia.org15:28, 16 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
sah.wikiquote.org18:39, 4 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sah.wikisource.org17:35, 12 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sat.wikipedia.org08:28, 2 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
sa.wikipedia.org18:35, 9 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
sa.wikibooks.org09:51, 2 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sa.wikiquote.org18:38, 4 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikisource.org11:20, 9 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
sa.wiktionary.org15:39, 9 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
scn.wikipedia.org11:05, 2 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
scn.wiktionary.org18:27, 3 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sco.wikipedia.org16:17, 23 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)83
sc.wikipedia.org20:57, 7 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
sc.wiktionary.org06:49, 26 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sd.wikipedia.org19:24, 31 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
sd.wikinews.org06:50, 26 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sd.wiktionary.org22:19, 31 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
se.wikipedia.org22:17, 26 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
se.wikibooks.org06:50, 26 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
se.wikimedia.org18:46, 1 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sg.wikipedia.org19:12, 11 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sg.wiktionary.org22:54, 10 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
shi.wikipedia.org15:49, 31 ജൂലൈ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
shn.wikipedia.org07:52, 2 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
shn.wikivoyage.org14:57, 18 ജൂൺ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
shn.wiktionary.org19:54, 22 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sh.wikipedia.org13:14, 1 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)76
sh.wiktionary.org17:35, 12 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
shy.wiktionary.org16:23, 12 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
simple.wikipedia.org12:04, 12 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)85
simple.wikibooks.org15:59, 19 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wikiquote.org15:59, 19 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wiktionary.org10:56, 2 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)44
si.wikipedia.org10:49, 15 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)56
si.wikibooks.org09:21, 12 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
si.wiktionary.org15:18, 23 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
skr.wikipedia.org16:34, 4 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
skr.wiktionary.org21:04, 11 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sk.wikipedia.org11:20, 9 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)244
sk.wikibooks.org09:29, 25 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikiquote.org18:40, 4 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikisource.org17:35, 12 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wiktionary.org21:41, 2 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sl.wikipedia.org17:56, 12 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)297
sl.wikibooks.org17:59, 5 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
sl.wikiquote.org18:40, 4 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
sl.wikisource.org17:05, 5 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
sl.wikiversity.org09:05, 1 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
sl.wiktionary.org22:26, 4 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
smn.wikipedia.org14:09, 22 ഒക്ടോബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sm.wikipedia.org08:35, 2 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)40
sm.wiktionary.org20:03, 27 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sn.wikipedia.org15:48, 15 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
sn.wiktionary.org06:49, 26 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikisource.org11:49, 7 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
so.wikipedia.org10:43, 15 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)51
so.wiktionary.org17:48, 14 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
species.wikimedia.org12:09, 25 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)163
sq.wikipedia.org18:37, 9 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)403autoreview, editor, reviewer
sq.wikibooks.org15:30, 19 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sq.wikinews.org17:35, 12 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
sq.wikiquote.org17:48, 3 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sq.wiktionary.org16:53, 3 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
srn.wikipedia.org10:36, 2 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sr.wikipedia.org12:59, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)24
sr.wikibooks.org14:58, 28 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sr.wikinews.org08:12, 16 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
sr.wikiquote.org18:42, 4 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
sr.wikisource.org08:04, 3 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
sr.wiktionary.org19:00, 4 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)27
ss.wikipedia.org21:01, 7 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ss.wiktionary.org15:45, 9 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
stq.wikipedia.org20:57, 7 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
strategy.wikimedia.org11:44, 23 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
st.wikipedia.org09:05, 25 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
st.wiktionary.org21:22, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
su.wikipedia.org09:19, 26 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)30
su.wikibooks.org06:48, 26 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
su.wikiquote.org18:42, 4 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
su.wiktionary.org17:41, 22 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sv.wikipedia.org22:40, 26 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
sv.wikibooks.org21:02, 13 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
sv.wikinews.org17:35, 12 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sv.wikiquote.org12:49, 2 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sv.wikisource.org20:51, 28 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
sv.wikiversity.org20:02, 5 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sv.wikivoyage.org18:47, 27 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sv.wiktionary.org12:09, 16 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)45
sw.wikipedia.org01:35, 26 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)26
sw.wikibooks.org06:50, 26 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sw.wiktionary.org22:22, 4 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
szl.wikipedia.org18:23, 1 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
szy.wikipedia.org09:59, 6 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ta.wikipedia.org11:03, 9 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)56
ta.wikibooks.org10:04, 20 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ta.wikinews.org17:35, 19 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ta.wikiquote.org17:35, 12 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ta.wikisource.org09:13, 2 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ta.wiktionary.org10:09, 2 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
tay.wikipedia.org10:04, 17 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tcy.wikipedia.org08:00, 23 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ten.wikipedia.org11:35, 23 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
test2.wikipedia.org18:51, 22 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17bureaucrat, editor, sysop
test-commons.wikimedia.org17:59, 14 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
test.wikipedia.org19:36, 9 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)22
test.wikidata.org20:52, 2 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tet.wikipedia.org10:40, 3 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
te.wikipedia.org19:10, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)77
te.wikibooks.org22:54, 10 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wikiquote.org20:31, 3 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
te.wikisource.org16:40, 19 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
te.wiktionary.org17:35, 12 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
tg.wikipedia.org17:25, 21 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)30
tg.wikibooks.org08:18, 25 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tg.wiktionary.org10:00, 2 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
th.wikipedia.org10:47, 9 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)175
th.wikibooks.org18:12, 1 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
th.wikinews.org06:49, 26 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wikiquote.org08:14, 17 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)22
th.wikisource.org09:14, 2 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
th.wiktionary.org08:26, 27 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
ti.wikipedia.org19:08, 6 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ti.wiktionary.org22:54, 10 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tk.wikipedia.org18:57, 2 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
tk.wikibooks.org06:50, 26 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tk.wikiquote.org06:49, 26 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tk.wiktionary.org18:29, 5 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tl.wikipedia.org01:51, 23 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)149
tl.wikibooks.org09:08, 15 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
tl.wiktionary.org08:52, 10 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
tn.wikipedia.org19:31, 9 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
tn.wiktionary.org22:54, 10 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
to.wikipedia.org20:54, 7 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
to.wiktionary.org06:49, 26 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tpi.wikipedia.org20:54, 7 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
tpi.wiktionary.org18:15, 15 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
trv.wikipedia.org10:04, 17 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tr.wikipedia.org15:12, 11 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)34
tr.wikibooks.org17:42, 21 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
tr.wikimedia.org20:33, 21 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tr.wikinews.org12:33, 10 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tr.wikiquote.org18:24, 1 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
tr.wikisource.org08:20, 3 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
tr.wikivoyage.org21:04, 11 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wiktionary.org17:48, 17 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)23
ts.wikipedia.org08:56, 12 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
ts.wiktionary.org16:56, 3 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tt.wikipedia.org18:20, 28 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
tt.wikibooks.org12:05, 31 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
tt.wikiquote.org13:31, 12 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tt.wiktionary.org11:07, 16 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tum.wikipedia.org20:54, 7 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
tw.wikipedia.org20:53, 7 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
tw.wiktionary.org06:48, 26 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tyv.wikipedia.org08:30, 20 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ty.wikipedia.org20:53, 7 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ua.wikimedia.org18:32, 13 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
udm.wikipedia.org20:53, 7 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
ug.wikipedia.org20:53, 7 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
ug.wikibooks.org06:50, 26 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ug.wikiquote.org06:50, 26 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ug.wiktionary.org22:54, 10 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
uk.wikipedia.org16:58, 16 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)39
uk.wikibooks.org12:09, 17 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
uk.wikinews.org21:12, 13 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
uk.wikiquote.org08:09, 17 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
uk.wikisource.org08:32, 2 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
uk.wikivoyage.org21:22, 2 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
uk.wiktionary.org19:21, 3 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ur.wikipedia.org10:53, 9 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)45
ur.wikibooks.org22:54, 10 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ur.wikiquote.org19:49, 16 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ur.wiktionary.org14:32, 16 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
usability.wikimedia.org14:19, 17 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uz.wikipedia.org15:49, 15 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)60
uz.wikibooks.org20:23, 9 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uz.wikiquote.org17:48, 10 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uz.wiktionary.org12:59, 1 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
vec.wikipedia.org11:56, 6 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)23
vec.wikisource.org18:12, 3 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
vec.wiktionary.org13:05, 17 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
vep.wikipedia.org17:44, 10 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ve.wikipedia.org20:51, 7 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
vi.wikipedia.org06:02, 5 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
vi.wikibooks.org18:03, 28 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
vi.wikiquote.org18:49, 10 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
vi.wikisource.org15:31, 2 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
vi.wikivoyage.org16:49, 17 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
vi.wiktionary.org08:57, 3 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)23
vls.wikipedia.org20:32, 17 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
vo.wikipedia.org07:33, 1 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
vo.wikibooks.org08:14, 10 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vo.wikiquote.org06:48, 26 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vo.wiktionary.org17:27, 17 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
war.wikipedia.org12:53, 1 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)65
wa.wikipedia.org20:50, 7 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
wa.wikibooks.org06:51, 26 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wa.wikisource.org21:04, 11 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wa.wiktionary.org17:54, 12 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.wikidata.org12:09, 25 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12,544rollbacker
wikimania2008.wikimedia.org06:50, 26 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2009.wikimedia.org06:49, 26 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2010.wikimedia.org17:28, 26 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2011.wikimedia.org17:28, 26 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2012.wikimedia.org17:28, 26 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2014.wikimedia.org16:20, 19 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2015.wikimedia.org12:35, 24 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2016.wikimedia.org06:49, 26 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2017.wikimedia.org06:49, 26 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2018.wikimedia.org11:31, 6 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania.wikimedia.org15:58, 22 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
wo.wikipedia.org20:40, 7 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
wo.wikiquote.org09:11, 29 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wo.wiktionary.org17:19, 17 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
wuu.wikipedia.org14:03, 11 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
xal.wikipedia.org20:50, 7 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
xh.wikipedia.org20:50, 7 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
xh.wikibooks.org06:50, 26 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
xh.wiktionary.org06:48, 26 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
xmf.wikipedia.org13:18, 3 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
yi.wikipedia.org17:48, 17 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
yi.wikisource.org14:51, 10 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
yi.wiktionary.org17:48, 17 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
yo.wikipedia.org10:56, 9 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)111
yo.wikibooks.org06:51, 26 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yo.wiktionary.org06:50, 26 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yue.wiktionary.org18:21, 1 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
za.wikipedia.org18:49, 6 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
za.wikibooks.org06:51, 26 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
za.wikiquote.org06:49, 26 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
za.wiktionary.org08:17, 10 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zea.wikipedia.org12:01, 3 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
zh-classical.wikipedia.org09:02, 12 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
zh-min-nan.wikipedia.org01:17, 26 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
zh-min-nan.wikibooks.org10:42, 11 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-min-nan.wikiquote.org10:42, 11 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-min-nan.wikisource.org17:35, 12 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-min-nan.wiktionary.org00:19, 3 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-yue.wikipedia.org14:52, 16 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)74
zh.wikipedia.org19:09, 2 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)24
zh.wikibooks.org13:14, 21 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
zh.wikinews.org21:57, 23 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
zh.wikiquote.org11:28, 16 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
zh.wikisource.org01:08, 26 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
zh.wikiversity.org13:21, 1 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
zh.wikivoyage.org16:44, 2 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zh.wiktionary.org13:23, 1 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
zu.wikipedia.org18:31, 6 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
zu.wikibooks.org06:50, 26 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zu.wiktionary.org17:22, 9 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2