ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
  • ഉപയോക്തൃനാമം: Whatamidoing (WMF)
  • രജിസ്റ്റേ‌ർഡ്: 00:57, 17 ജൂൺ 2013 (9 വർഷം മുൻപ്)
  • ആകെ തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം: 22,442
  • ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്വങ്ങളുടെ എണ്ണം: 738
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
ab.wikipedia.org22:41, 24 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ace.wikipedia.org19:46, 12 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
af.wikipedia.org21:03, 28 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
af.wikibooks.org23:56, 15 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
af.wikiquote.org18:20, 27 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
af.wiktionary.org17:30, 9 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ak.wikipedia.org19:46, 12 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
als.wikipedia.org22:54, 24 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
am.wikipedia.org22:59, 24 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
am.wiktionary.org18:10, 27 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ang.wikipedia.org12:39, 12 ഓഗസ്റ്റ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ang.wiktionary.org18:12, 27 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
an.wikipedia.org17:30, 9 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
an.wiktionary.org17:30, 9 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
api.wikimedia.org17:11, 14 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
arc.wikipedia.org18:29, 22 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikipedia.org20:04, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)120
ar.wikibooks.org20:38, 17 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ar.wikinews.org20:38, 17 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ar.wikiquote.org20:38, 17 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ar.wikisource.org17:30, 9 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ar.wikiversity.org20:38, 17 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ar.wiktionary.org20:38, 17 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
arz.wikipedia.org21:08, 28 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
ast.wikipedia.org20:50, 11 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ast.wiktionary.org20:03, 5 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
as.wikipedia.org23:24, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
av.wikipedia.org20:42, 10 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ay.wikipedia.org20:42, 10 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ay.wiktionary.org18:11, 27 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
azb.wikipedia.org17:11, 9 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
az.wikipedia.org23:24, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
az.wikibooks.org17:52, 27 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
az.wikiquote.org18:25, 27 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
az.wikisource.org16:31, 16 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
az.wiktionary.org18:12, 27 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bar.wikipedia.org17:29, 9 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bat-smg.wikipedia.org17:29, 9 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ba.wikipedia.org17:29, 9 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bcl.wikipedia.org20:43, 10 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bd.wikimedia.org18:26, 21 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be-tarask.wikipedia.org17:29, 9 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
beta.wikiversity.org17:29, 9 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
be.wikipedia.org00:37, 14 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
be.wikibooks.org17:51, 27 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wikiquote.org18:21, 27 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wikisource.org16:31, 16 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wiktionary.org18:12, 27 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikipedia.org23:24, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)36
bg.wikibooks.org17:29, 9 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bg.wikinews.org19:18, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bg.wikiquote.org17:29, 9 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bg.wikisource.org18:17, 27 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wiktionary.org17:29, 9 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bh.wikipedia.org19:30, 18 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
bi.wikipedia.org20:43, 10 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bjn.wikipedia.org20:42, 10 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bm.wikipedia.org17:36, 28 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wikipedia.org23:24, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)43
bn.wikibooks.org23:20, 18 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wikisource.org23:21, 18 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wiktionary.org23:21, 18 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bo.wikipedia.org19:30, 18 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bpy.wikipedia.org03:39, 19 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wikipedia.org17:29, 9 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
br.wikimedia.org17:29, 9 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
br.wikiquote.org20:35, 10 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wikisource.org16:31, 16 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wiktionary.org18:12, 27 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikipedia.org20:01, 15 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)26
bs.wikibooks.org17:29, 9 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bs.wikinews.org17:29, 9 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
bs.wikiquote.org23:21, 18 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bs.wikisource.org17:29, 9 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bs.wiktionary.org18:12, 27 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bug.wikipedia.org18:00, 28 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bxr.wikipedia.org20:47, 10 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikipedia.org17:17, 15 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21
ca.wikibooks.org23:21, 18 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikinews.org17:07, 9 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ca.wikiquote.org23:21, 18 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikisource.org17:07, 9 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ca.wiktionary.org17:07, 9 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
cbk-zam.wikipedia.org19:30, 18 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cdo.wikipedia.org17:22, 28 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ceb.wikipedia.org21:32, 4 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ce.wikipedia.org19:30, 24 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
chr.wikipedia.org18:29, 28 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
chr.wiktionary.org18:29, 28 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ch.wikipedia.org06:32, 6 ജൂലൈ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
chy.wikipedia.org00:25, 20 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ckb.wikipedia.org21:07, 28 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
commons.wikimedia.org18:01, 17 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)374autopatrolled
co.wikipedia.org22:55, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
co.wiktionary.org18:12, 27 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
crh.wikipedia.org19:31, 18 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cr.wikipedia.org17:02, 2 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
csb.wikipedia.org17:07, 9 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
csb.wiktionary.org18:11, 27 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikipedia.org18:33, 27 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)50autopatrolled
cs.wikibooks.org17:07, 9 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
cs.wikinews.org17:07, 9 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
cs.wikiquote.org17:07, 9 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
cs.wikisource.org17:07, 9 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
cs.wikiversity.org17:07, 9 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
cs.wiktionary.org17:07, 9 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
cu.wikipedia.org19:31, 18 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cv.wikipedia.org20:08, 18 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cv.wikibooks.org17:51, 27 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wikipedia.org21:07, 28 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
cy.wikibooks.org23:56, 15 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wikiquote.org18:25, 27 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wikisource.org16:31, 16 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wiktionary.org17:07, 9 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
dag.wikipedia.org18:55, 14 സെപ്റ്റംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wikipedia.org23:22, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
da.wikibooks.org23:21, 18 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wikiquote.org23:21, 18 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wikisource.org23:21, 18 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wiktionary.org23:21, 18 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikipedia.org09:29, 25 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)104
de.wikibooks.org17:00, 9 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
de.wikinews.org17:00, 9 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
de.wikiquote.org22:08, 4 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
de.wikisource.org17:00, 9 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
de.wikiversity.org17:00, 9 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
de.wikivoyage.org19:42, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
de.wiktionary.org17:38, 14 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
din.wikipedia.org20:05, 20 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
diq.wikipedia.org19:31, 18 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dsb.wikipedia.org20:47, 10 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dty.wikipedia.org18:21, 19 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dv.wikipedia.org17:00, 9 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
dv.wiktionary.org18:10, 27 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dz.wikipedia.org16:18, 28 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ee.wikipedia.org17:26, 28 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikipedia.org18:36, 27 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
el.wikibooks.org23:56, 15 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikinews.org23:21, 18 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
el.wikiquote.org23:21, 18 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikisource.org16:50, 9 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
el.wikiversity.org16:50, 9 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
el.wikivoyage.org18:34, 26 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
el.wiktionary.org16:50, 9 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
eml.wikipedia.org23:24, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
en.wikipedia.org02:51, 17 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7,226extendedconfirmed, massmessage-sender
en.wikibooks.org16:49, 16 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
en.wikinews.org17:56, 27 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
en.wikiquote.org23:16, 8 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
en.wikisource.org17:18, 30 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)44autopatrolled
en.wikiversity.org01:11, 19 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)20
en.wikivoyage.org17:56, 27 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)92autopatrolled
en.wiktionary.org17:56, 27 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
eo.wikipedia.org23:22, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)46
eo.wikibooks.org23:56, 15 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wikinews.org23:21, 18 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
eo.wikiquote.org23:21, 18 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wikisource.org23:21, 18 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wiktionary.org18:12, 27 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikipedia.org18:30, 9 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)57
es.wikibooks.org16:50, 9 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
es.wikinews.org16:50, 9 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
es.wikiquote.org16:50, 9 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
es.wikisource.org22:39, 29 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
es.wikiversity.org22:55, 2 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
es.wikivoyage.org16:50, 9 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
es.wiktionary.org17:39, 14 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
et.wikipedia.org23:22, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
et.wikibooks.org17:51, 27 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wikiquote.org18:21, 27 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wikisource.org16:31, 16 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wiktionary.org16:50, 9 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
eu.wikipedia.org23:01, 8 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)35
eu.wikibooks.org23:56, 15 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wikiquote.org18:21, 27 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wiktionary.org18:12, 27 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ext.wikipedia.org20:47, 10 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikipedia.org23:21, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)36
fa.wikibooks.org17:52, 27 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikinews.org19:55, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
fa.wikiquote.org16:44, 9 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
fa.wikisource.org17:02, 26 ഒക്ടോബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikivoyage.org23:25, 24 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
fa.wiktionary.org18:12, 27 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ff.wikipedia.org17:20, 28 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fiu-vro.wikipedia.org17:53, 28 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fi.wikipedia.org23:21, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)23
fi.wikibooks.org16:44, 9 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
fi.wikinews.org20:06, 5 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
fi.wikiquote.org16:44, 9 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
fi.wikisource.org16:44, 9 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
fi.wikiversity.org20:06, 5 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fi.wikivoyage.org05:04, 16 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fi.wiktionary.org16:44, 9 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
fj.wikipedia.org16:07, 28 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fj.wiktionary.org18:12, 27 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
foundation.wikimedia.org19:40, 28 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)72
fo.wikipedia.org16:44, 9 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fo.wikisource.org16:31, 16 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fo.wiktionary.org18:11, 27 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
frp.wikipedia.org16:35, 9 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
frr.wikipedia.org16:35, 9 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikipedia.org20:51, 10 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)306
fr.wikibooks.org16:44, 9 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
fr.wikinews.org02:04, 12 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
fr.wikiquote.org16:44, 9 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
fr.wikisource.org23:35, 19 ജൂൺ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
fr.wikiversity.org16:44, 9 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
fr.wikivoyage.org16:44, 9 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
fr.wiktionary.org16:44, 9 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
fur.wikipedia.org18:29, 27 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fy.wikipedia.org16:35, 9 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
fy.wikibooks.org17:51, 27 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fy.wiktionary.org18:12, 27 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gag.wikipedia.org19:31, 18 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gan.wikipedia.org17:51, 28 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ga.wikipedia.org02:16, 20 ജൂൺ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ga.wiktionary.org16:35, 9 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gcr.wikipedia.org20:33, 10 സെപ്റ്റംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gd.wikipedia.org16:35, 9 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
gd.wiktionary.org18:11, 27 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
glk.wikipedia.org17:12, 28 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wikipedia.org17:18, 30 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
gl.wikibooks.org17:52, 27 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wikiquote.org18:25, 27 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wikisource.org16:35, 9 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
gl.wiktionary.org18:12, 27 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gn.wikipedia.org20:42, 10 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gn.wiktionary.org18:12, 27 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gom.wikipedia.org18:34, 11 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gom.wiktionary.org18:53, 21 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
got.wikipedia.org17:20, 13 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gu.wikipedia.org15:55, 10 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gu.wikiquote.org18:25, 27 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gu.wikisource.org18:18, 27 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gu.wiktionary.org18:11, 27 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gv.wikipedia.org19:46, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
gv.wiktionary.org18:11, 27 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hak.wikipedia.org17:02, 2 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ha.wikipedia.org17:21, 28 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ha.wiktionary.org18:11, 27 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
haw.wikipedia.org17:33, 28 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikipedia.org23:21, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)65
he.wikibooks.org16:35, 9 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
he.wikinews.org20:58, 17 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
he.wikiquote.org16:35, 9 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
he.wikisource.org16:35, 9 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
he.wikivoyage.org18:34, 26 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
he.wiktionary.org16:35, 9 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
hif.wikipedia.org19:53, 15 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
hi.wikipedia.org17:02, 2 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)27
hi.wikibooks.org05:24, 4 ഒക്ടോബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikiquote.org18:21, 27 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikivoyage.org06:09, 19 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wiktionary.org16:32, 9 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
hr.wikipedia.org00:37, 14 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
hr.wikibooks.org16:32, 9 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hr.wikiquote.org18:25, 27 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wikisource.org16:32, 9 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hr.wiktionary.org16:32, 9 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hsb.wikipedia.org19:32, 18 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hsb.wiktionary.org18:12, 27 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ht.wikipedia.org19:53, 15 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
hu.wikipedia.org23:20, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)134
hu.wikibooks.org16:32, 9 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hu.wikiquote.org16:28, 9 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hu.wikisource.org16:28, 9 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hu.wiktionary.org16:28, 9 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hy.wikipedia.org23:24, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
hy.wikibooks.org17:52, 27 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hy.wikiquote.org18:25, 27 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hy.wikisource.org16:31, 16 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hy.wiktionary.org18:16, 27 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ia.wikipedia.org16:28, 9 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ia.wikibooks.org17:51, 27 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ia.wiktionary.org18:11, 27 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wikipedia.org23:20, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)30
id.wikibooks.org16:28, 9 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
id.wikiquote.org16:28, 9 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
id.wikisource.org16:28, 9 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
id.wiktionary.org16:28, 9 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ie.wikipedia.org17:32, 28 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ie.wiktionary.org18:11, 27 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ig.wikipedia.org20:42, 28 സെപ്റ്റംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ik.wikipedia.org15:25, 28 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ilo.wikipedia.org02:35, 22 ഡിസംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
incubator.wikimedia.org18:01, 17 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
inh.wikipedia.org20:21, 10 സെപ്റ്റംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
io.wikipedia.org19:52, 15 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
io.wiktionary.org18:16, 27 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wikipedia.org18:53, 5 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
is.wikibooks.org17:52, 27 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wikiquote.org18:22, 27 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wikisource.org16:31, 16 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wiktionary.org18:12, 27 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikipedia.org17:21, 5 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)63autopatrolled
it.wikibooks.org18:11, 5 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
it.wikinews.org18:11, 5 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
it.wikiquote.org18:33, 2 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
it.wikisource.org18:11, 5 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
it.wikiversity.org18:11, 5 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
it.wikivoyage.org16:14, 2 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
it.wiktionary.org18:11, 5 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
iu.wikipedia.org19:34, 18 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
iu.wiktionary.org18:10, 27 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jam.wikipedia.org16:23, 8 ജൂലൈ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikipedia.org12:04, 6 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)79
ja.wikibooks.org18:08, 5 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikinews.org18:08, 5 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ja.wikiquote.org18:08, 5 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikisource.org18:08, 5 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikiversity.org18:08, 5 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikivoyage.org17:48, 26 ഒക്ടോബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wiktionary.org18:08, 5 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jbo.wikipedia.org15:18, 28 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jbo.wiktionary.org18:11, 27 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jv.wikipedia.org20:04, 15 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
jv.wiktionary.org18:12, 27 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kaa.wikipedia.org16:06, 28 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kab.wikipedia.org17:44, 28 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ka.wikipedia.org23:21, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
ka.wikibooks.org23:34, 18 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ka.wikiquote.org23:34, 18 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ka.wiktionary.org18:12, 27 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kbd.wikipedia.org19:46, 12 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kg.wikipedia.org16:03, 28 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ki.wikipedia.org20:47, 10 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kk.wikipedia.org23:20, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kk.wikibooks.org17:51, 27 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kk.wiktionary.org18:12, 27 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kl.wikipedia.org17:15, 28 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kl.wiktionary.org18:11, 27 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
km.wikipedia.org19:35, 18 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
km.wikibooks.org17:51, 27 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
km.wiktionary.org18:12, 27 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wikipedia.org23:34, 18 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wikiquote.org23:34, 18 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wikisource.org23:34, 18 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wiktionary.org18:16, 27 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
koi.wikipedia.org17:18, 28 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikipedia.org23:20, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)41
ko.wikibooks.org23:32, 18 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikinews.org23:32, 18 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ko.wikiquote.org23:32, 18 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikisource.org23:32, 18 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikiversity.org23:32, 18 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wiktionary.org18:16, 27 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
krc.wikipedia.org19:35, 18 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ksh.wikipedia.org17:31, 28 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ks.wikipedia.org19:35, 18 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ks.wiktionary.org18:09, 27 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ku.wikipedia.org18:08, 3 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ku.wikibooks.org17:51, 27 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ku.wikiquote.org18:21, 27 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ku.wiktionary.org18:16, 27 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kv.wikipedia.org17:15, 28 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kw.wikipedia.org19:35, 18 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kw.wiktionary.org18:11, 27 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ky.wikipedia.org19:35, 18 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ky.wikibooks.org17:51, 27 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ky.wikiquote.org18:20, 27 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ky.wiktionary.org18:12, 27 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lad.wikipedia.org00:38, 20 ഡിസംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wikipedia.org20:06, 15 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)33
la.wikibooks.org23:56, 15 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wikiquote.org18:25, 27 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wikisource.org23:32, 18 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wiktionary.org18:12, 27 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lbe.wikipedia.org16:08, 28 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lb.wikipedia.org00:04, 5 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lb.wiktionary.org18:12, 27 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
lez.wikipedia.org16:04, 31 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lg.wikipedia.org17:26, 28 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lij.wikipedia.org18:30, 27 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
li.wikipedia.org23:18, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
li.wikibooks.org17:52, 27 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikiquote.org18:25, 27 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikisource.org16:32, 16 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wiktionary.org18:12, 27 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lmo.wikipedia.org18:30, 27 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lmo.wiktionary.org00:58, 7 ജനുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ln.wikipedia.org19:35, 18 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ln.wiktionary.org18:11, 27 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
login.wikimedia.org19:44, 16 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lo.wikipedia.org19:35, 18 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lo.wiktionary.org18:12, 27 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lrc.wikipedia.org22:56, 1 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ltg.wikipedia.org16:10, 28 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wikipedia.org23:18, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
lt.wikibooks.org17:52, 27 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wikiquote.org18:25, 27 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lt.wikisource.org18:17, 27 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wiktionary.org18:16, 27 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lv.wikipedia.org23:20, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lv.wiktionary.org18:12, 27 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mai.wikipedia.org18:12, 1 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
map-bms.wikipedia.org17:29, 28 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mdf.wikipedia.org16:09, 28 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.mediawiki.org18:01, 17 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6,218translationadmin
meta.wikimedia.org00:57, 17 ജൂൺ 2013പുതിയ അംഗത്വം(?)5,208translationadmin
mg.wikipedia.org19:38, 18 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mg.wikibooks.org17:51, 27 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mg.wiktionary.org18:16, 27 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mhr.wikipedia.org17:25, 20 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
min.wikipedia.org19:38, 18 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mi.wikipedia.org17:36, 28 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mi.wiktionary.org18:11, 27 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wikipedia.org23:17, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wikibooks.org17:52, 27 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wikisource.org16:32, 16 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wiktionary.org18:12, 27 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikipedia.org23:17, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ml.wikibooks.org17:51, 27 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikiquote.org18:21, 27 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ml.wikisource.org18:18, 27 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wiktionary.org18:13, 27 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mn.wikipedia.org21:04, 28 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mn.wiktionary.org23:37, 19 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mnw.wikipedia.org20:52, 10 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
mrj.wikipedia.org15:19, 28 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wikipedia.org18:36, 30 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
mr.wikibooks.org23:32, 18 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wikiquote.org23:32, 18 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wikisource.org18:17, 27 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wiktionary.org23:32, 18 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ms.wikipedia.org16:29, 5 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ms.wikibooks.org17:52, 27 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ms.wiktionary.org15:15, 23 ഓഗസ്റ്റ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mt.wikipedia.org19:38, 18 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mt.wiktionary.org18:11, 27 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mwl.wikipedia.org19:38, 18 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mx.wikimedia.org17:42, 6 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
myv.wikipedia.org17:21, 28 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
my.wikipedia.org21:17, 17 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
my.wiktionary.org18:12, 27 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mzn.wikipedia.org19:37, 18 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nah.wikipedia.org19:37, 18 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nah.wiktionary.org18:12, 27 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nap.wikipedia.org19:37, 18 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
na.wikipedia.org23:15, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
na.wiktionary.org18:11, 27 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nds-nl.wikipedia.org19:14, 26 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nds.wikipedia.org15:17, 9 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)20
nds.wiktionary.org18:12, 27 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ne.wikipedia.org21:08, 28 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ne.wikibooks.org23:56, 15 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ne.wiktionary.org18:11, 27 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
new.wikipedia.org15:00, 23 ഓഗസ്റ്റ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nia.wiktionary.org21:44, 23 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikipedia.org18:00, 15 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)175
nl.wikibooks.org19:15, 11 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikinews.org22:28, 2 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nl.wikiquote.org23:32, 18 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikisource.org23:32, 18 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikivoyage.org16:14, 2 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
nl.wiktionary.org05:19, 20 ജൂൺ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nn.wikipedia.org22:07, 28 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nn.wikiquote.org18:25, 27 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nn.wiktionary.org18:12, 27 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nov.wikipedia.org16:08, 28 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikipedia.org23:15, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
no.wikibooks.org17:52, 27 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikinews.org19:55, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
no.wikiquote.org18:21, 27 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikisource.org16:32, 16 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wiktionary.org18:16, 27 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nqo.wikipedia.org20:51, 10 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
nrm.wikipedia.org17:21, 28 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nso.wikipedia.org19:37, 18 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nv.wikipedia.org17:14, 28 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nyc.wikimedia.org03:43, 15 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ny.wikipedia.org16:19, 28 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
oc.wikipedia.org19:10, 3 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
oc.wikibooks.org17:51, 27 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
oc.wiktionary.org18:12, 27 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
om.wikipedia.org16:17, 28 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
om.wiktionary.org18:11, 27 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
or.wikipedia.org15:10, 23 ഓഗസ്റ്റ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
or.wikisource.org16:32, 16 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
or.wiktionary.org18:12, 27 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
os.wikipedia.org19:37, 18 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
outreach.wikimedia.org01:02, 19 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
pag.wikipedia.org17:29, 28 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pam.wikipedia.org19:37, 18 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pap.wikipedia.org17:44, 28 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pa.wikipedia.org20:19, 4 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
pa.wikibooks.org17:51, 27 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pa.wiktionary.org18:12, 27 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pcd.wikipedia.org19:37, 18 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pdc.wikipedia.org20:47, 10 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pfl.wikipedia.org19:37, 18 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pih.wikipedia.org17:23, 28 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pi.wikipedia.org16:19, 28 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikipedia.org11:57, 6 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)139autoreview
pl.wikibooks.org23:32, 18 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikimedia.org00:42, 6 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikinews.org23:32, 18 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pl.wikiquote.org23:32, 18 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pl.wikisource.org18:58, 20 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikivoyage.org18:34, 26 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
pl.wiktionary.org23:32, 18 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pms.wikipedia.org23:16, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pnb.wikipedia.org19:39, 18 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pnb.wiktionary.org18:12, 27 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pnt.wikipedia.org17:02, 2 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ps.wikipedia.org21:13, 17 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ps.wiktionary.org18:12, 27 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikipedia.org23:14, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)98
pt.wikibooks.org16:47, 16 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pt.wikinews.org18:03, 11 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
pt.wikiquote.org20:14, 5 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pt.wikisource.org20:14, 5 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikiversity.org22:51, 2 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pt.wikivoyage.org19:49, 10 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
pt.wiktionary.org20:14, 5 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
qu.wikipedia.org19:39, 18 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
qu.wiktionary.org18:11, 27 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rm.wikipedia.org19:39, 18 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rmy.wikipedia.org16:12, 28 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
rn.wikipedia.org15:05, 28 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
roa-rup.wikipedia.org17:22, 28 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
roa-rup.wiktionary.org18:11, 27 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
roa-tara.wikipedia.org23:14, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ro.wikipedia.org23:14, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ro.wikibooks.org23:56, 15 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikinews.org19:55, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ro.wikiquote.org18:21, 27 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikisource.org16:32, 16 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikivoyage.org18:34, 26 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ro.wiktionary.org18:16, 27 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rue.wikipedia.org19:39, 18 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikipedia.org09:07, 25 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)85uploader
ru.wikibooks.org23:32, 18 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikimedia.org17:13, 6 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikinews.org23:32, 18 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ru.wikiquote.org23:32, 18 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikisource.org23:32, 18 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ru.wikiversity.org18:08, 27 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikivoyage.org19:49, 10 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
ru.wiktionary.org23:32, 18 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rw.wikipedia.org16:01, 28 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rw.wiktionary.org18:11, 27 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sah.wikipedia.org19:39, 18 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sah.wikisource.org18:17, 27 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sat.wikipedia.org21:49, 31 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
sa.wikipedia.org18:07, 12 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikibooks.org17:52, 27 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikiquote.org18:22, 27 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikisource.org16:32, 16 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wiktionary.org18:12, 27 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
scn.wikipedia.org18:30, 27 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
scn.wiktionary.org18:12, 27 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sco.wikipedia.org19:39, 18 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sc.wikipedia.org18:31, 27 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sd.wikipedia.org19:39, 18 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sd.wiktionary.org18:12, 27 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
se.wikipedia.org19:39, 18 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
se.wikimedia.org16:51, 12 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sg.wikipedia.org19:39, 18 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sg.wiktionary.org18:09, 27 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
shn.wikipedia.org22:56, 1 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sh.wikipedia.org16:58, 25 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sh.wiktionary.org18:16, 27 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wikipedia.org13:23, 6 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)27
simple.wiktionary.org23:13, 19 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
si.wikipedia.org23:10, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
si.wikibooks.org17:52, 27 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
si.wiktionary.org18:11, 27 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikipedia.org23:11, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sk.wikibooks.org23:56, 15 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikiquote.org18:25, 27 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikisource.org16:32, 16 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wiktionary.org18:12, 27 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikipedia.org18:39, 27 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sl.wikibooks.org23:33, 18 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikiquote.org23:33, 18 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikisource.org17:49, 25 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikiversity.org18:08, 27 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wiktionary.org23:33, 18 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
smn.wikipedia.org21:14, 1 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sm.wikipedia.org15:29, 28 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sm.wiktionary.org18:12, 27 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sn.wikipedia.org20:47, 10 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikisource.org15:53, 20 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
so.wikipedia.org19:39, 18 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
so.wiktionary.org18:11, 27 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
species.wikimedia.org18:01, 17 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4autopatrolled
sq.wikipedia.org22:52, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sq.wikibooks.org17:52, 27 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sq.wikinews.org19:18, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
sq.wikiquote.org18:20, 27 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sq.wiktionary.org18:12, 27 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
srn.wikipedia.org19:39, 18 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikipedia.org23:11, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
sr.wikibooks.org23:33, 18 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikinews.org23:33, 18 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
sr.wikiquote.org23:33, 18 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikisource.org23:33, 18 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wiktionary.org23:33, 18 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ss.wikipedia.org20:10, 7 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ss.wiktionary.org18:11, 27 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
stq.wikipedia.org17:39, 28 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
st.wikipedia.org16:17, 28 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
st.wiktionary.org18:11, 27 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
su.wikipedia.org23:33, 18 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
su.wikiquote.org18:25, 27 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
su.wiktionary.org18:11, 27 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikipedia.org04:14, 6 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)91
sv.wikibooks.org23:33, 18 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikinews.org23:33, 18 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
sv.wikiquote.org23:33, 18 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikisource.org23:33, 18 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikiversity.org23:33, 18 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikivoyage.org23:33, 18 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
sv.wiktionary.org18:41, 4 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sw.wikipedia.org17:09, 26 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
sw.wiktionary.org18:12, 27 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
szl.wikipedia.org19:39, 18 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikipedia.org19:28, 16 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ta.wikibooks.org17:52, 27 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikinews.org19:55, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ta.wikiquote.org18:25, 27 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikisource.org18:18, 27 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wiktionary.org18:16, 27 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
test2.wikipedia.org18:06, 15 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12autoreview
test-commons.wikimedia.org22:33, 1 ഒക്ടോബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
test.wikipedia.org16:28, 31 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
test.wikidata.org19:46, 10 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tet.wikipedia.org16:09, 28 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wikipedia.org20:10, 30 ഒക്ടോബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wikibooks.org17:51, 27 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wikiquote.org18:25, 27 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wikisource.org18:18, 27 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wiktionary.org18:12, 27 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tg.wikipedia.org17:58, 20 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
tg.wikibooks.org17:51, 27 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tg.wiktionary.org18:12, 27 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wikipedia.org23:11, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)26
th.wikibooks.org23:33, 18 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wikiquote.org23:33, 18 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wikisource.org23:33, 18 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wiktionary.org23:33, 18 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ti.wikipedia.org17:02, 2 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ti.wiktionary.org18:09, 27 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tk.wikipedia.org18:00, 28 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tk.wiktionary.org18:12, 27 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tl.wikipedia.org19:14, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tl.wikibooks.org17:52, 27 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tl.wiktionary.org18:12, 27 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tn.wikipedia.org23:25, 4 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tn.wiktionary.org18:09, 27 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
to.wikipedia.org19:41, 18 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tpi.wikipedia.org17:16, 28 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tpi.wiktionary.org18:10, 27 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikipedia.org17:33, 23 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
tr.wikibooks.org23:33, 18 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikinews.org23:33, 18 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tr.wikiquote.org23:33, 18 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikisource.org23:33, 18 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wiktionary.org18:16, 27 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ts.wikipedia.org16:17, 28 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ts.wiktionary.org18:11, 27 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tt.wikipedia.org17:58, 20 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tt.wikibooks.org17:52, 27 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tt.wiktionary.org18:12, 27 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tum.wikipedia.org16:19, 28 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tw.wikipedia.org17:16, 28 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tyv.wikipedia.org18:24, 14 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ty.wikipedia.org16:09, 28 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
udm.wikipedia.org17:37, 28 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ug.wikipedia.org18:00, 28 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ug.wiktionary.org18:11, 27 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikipedia.org18:59, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)39
uk.wikibooks.org23:33, 18 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikinews.org23:33, 18 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
uk.wikiquote.org23:33, 18 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikisource.org23:33, 18 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikivoyage.org19:49, 10 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
uk.wiktionary.org23:33, 18 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ur.wikipedia.org03:02, 19 ജൂൺ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ur.wikibooks.org17:52, 27 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ur.wikiquote.org18:25, 27 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ur.wiktionary.org18:12, 27 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uz.wikipedia.org18:42, 27 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
uz.wikiquote.org18:20, 27 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uz.wiktionary.org18:13, 27 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vec.wikipedia.org17:24, 20 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
vec.wikisource.org16:32, 16 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vec.wiktionary.org18:12, 27 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vep.wikipedia.org19:41, 18 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ve.wikipedia.org21:30, 4 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wikipedia.org23:11, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)33
vi.wikibooks.org23:33, 18 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wikiquote.org23:33, 18 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wikisource.org23:33, 18 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wikivoyage.org23:33, 18 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
vi.wiktionary.org23:33, 18 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vls.wikipedia.org19:41, 18 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vo.wikipedia.org23:01, 8 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
vo.wiktionary.org18:12, 27 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
war.wikipedia.org21:32, 4 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wa.wikipedia.org19:41, 18 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wa.wiktionary.org18:12, 27 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.wikidata.org18:31, 9 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)47confirmed
wikimania2013.wikimedia.org20:31, 6 ഒക്ടോബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2014.wikimedia.org05:13, 14 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2015.wikimedia.org22:54, 9 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
wikimania2016.wikimedia.org18:36, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2017.wikimedia.org08:52, 20 ഓഗസ്റ്റ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
wikimania2018.wikimedia.org19:18, 5 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania.wikimedia.org02:21, 9 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
wo.wikipedia.org15:31, 28 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wo.wikiquote.org18:20, 27 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wo.wiktionary.org18:12, 27 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wuu.wikipedia.org15:27, 6 ജൂൺ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
xal.wikipedia.org19:41, 18 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
xh.wikipedia.org23:25, 2 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
xmf.wikipedia.org17:02, 2 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
yi.wikipedia.org21:01, 17 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
yi.wikisource.org21:01, 17 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
yi.wiktionary.org21:01, 17 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
yo.wikipedia.org20:42, 28 സെപ്റ്റംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
za.wikipedia.org16:05, 28 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zea.wikipedia.org19:41, 18 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-classical.wikipedia.org15:28, 6 ജൂൺ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-min-nan.wikipedia.org17:02, 2 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
zh-min-nan.wikisource.org18:17, 27 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-min-nan.wiktionary.org18:12, 27 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-yue.wikipedia.org22:14, 2 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
zh.wikipedia.org19:21, 16 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)68
zh.wikibooks.org23:33, 18 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikinews.org23:33, 18 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
zh.wikiquote.org23:33, 18 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikisource.org22:14, 2 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikivoyage.org19:49, 10 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
zh.wiktionary.org23:33, 18 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zu.wikipedia.org17:23, 28 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zu.wiktionary.org18:11, 27 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0