ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
  • ഉപയോക്തൃനാമം: Wakkie1379
  • രജിസ്റ്റേ‌ർഡ്: 22:26, 7 ഏപ്രിൽ 2011 (11 വർഷം മുൻപ്)
  • ആകെ തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം: 1,906
  • ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്വങ്ങളുടെ എണ്ണം: 81
  • ആഗോള സംഘം: കാപ്ച ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടവർ
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
am.wikipedia.org23:48, 3 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ar.wikipedia.org18:01, 10 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
as.wikipedia.org20:40, 9 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bg.wikipedia.org23:51, 10 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
bn.wikipedia.org23:31, 9 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
bs.wikipedia.org04:10, 15 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
commons.wikimedia.org21:09, 9 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)106
cs.wikipedia.org19:24, 10 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)28
da.wikipedia.org17:12, 11 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
de.wikipedia.org03:17, 11 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikipedia.org01:50, 7 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)27
en.wikipedia.org22:26, 7 ഏപ്രിൽ 2011പുതിയ അംഗത്വം(?)183
en.wikibooks.org21:09, 9 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikinews.org21:09, 9 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikiquote.org21:09, 9 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikisource.org21:09, 9 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikiversity.org21:09, 9 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikivoyage.org21:09, 9 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wiktionary.org21:09, 9 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikipedia.org03:18, 11 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikipedia.org04:00, 15 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikipedia.org22:43, 7 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gn.wikipedia.org21:09, 3 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gu.wikipedia.org21:43, 5 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
he.wikipedia.org04:00, 15 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikipedia.org17:38, 10 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
hu.wikipedia.org00:59, 16 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
hy.wikipedia.org19:02, 9 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
id.wikipedia.org23:19, 8 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
incubator.wikimedia.org20:34, 9 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikipedia.org23:34, 10 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikipedia.org23:26, 7 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,038extendedconfirmed
ja.wikibooks.org18:50, 6 സെപ്റ്റംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikiversity.org01:47, 22 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wiktionary.org20:24, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jv.wikipedia.org19:42, 9 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
km.wikipedia.org23:46, 8 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wikipedia.org20:46, 9 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ku.wikipedia.org18:54, 9 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lij.wikipedia.org06:53, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ln.wikipedia.org23:21, 3 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
login.wikimedia.org14:59, 9 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wikipedia.org07:07, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.mediawiki.org21:09, 9 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
meta.wikimedia.org23:54, 10 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
mk.wikipedia.org23:31, 8 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
mn.wikipedia.org08:57, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wikipedia.org22:49, 9 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ms.wikipedia.org20:46, 5 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
my.wikipedia.org17:37, 5 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ne.wikipedia.org18:05, 9 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
or.wikipedia.org22:14, 5 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
pa.wikipedia.org17:19, 6 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
pl.wikipedia.org03:26, 11 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikipedia.org17:16, 14 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
qu.wikipedia.org20:13, 9 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ro.wikipedia.org21:04, 16 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
rw.wikipedia.org17:38, 9 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
simple.wikipedia.org17:13, 3 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
si.wikipedia.org17:33, 5 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sl.wikipedia.org18:08, 17 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sn.wikipedia.org21:59, 3 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
so.wikipedia.org22:04, 3 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
species.wikimedia.org21:09, 9 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikipedia.org18:21, 10 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
sv.wikipedia.org01:33, 12 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
sw.wikipedia.org15:05, 9 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)37
ta.wikipedia.org20:56, 9 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
te.wikipedia.org23:04, 9 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
th.wikipedia.org18:16, 9 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ti.wikipedia.org23:02, 3 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
tl.wikipedia.org15:47, 31 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
tr.wikipedia.org19:54, 9 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
ts.wikipedia.org18:22, 6 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wikipedia.org20:57, 5 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
www.wikidata.org21:09, 9 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)257
wikimania2016.wikimedia.org15:55, 25 ജൂൺ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2018.wikimedia.org10:21, 18 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yo.wikipedia.org21:45, 3 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
zh-yue.wikipedia.org15:40, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikipedia.org14:40, 5 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4