ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
aa.wikibooks.org22:55, 12 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ab.wikipedia.org15:45, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ace.wikipedia.org15:49, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ady.wikipedia.org01:18, 12 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
af.wikipedia.org17:59, 25 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)20
af.wikibooks.org15:49, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
af.wikiquote.org15:49, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
af.wiktionary.org15:49, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ak.wikipedia.org15:50, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
als.wikipedia.org13:56, 9 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)24autoreview
am.wikipedia.org15:50, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
am.wikiquote.org15:50, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
am.wiktionary.org15:50, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ang.wikipedia.org15:50, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ang.wikibooks.org15:50, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ang.wiktionary.org15:50, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
an.wikipedia.org15:50, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
an.wiktionary.org15:50, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
arc.wikipedia.org15:50, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ar.wikipedia.org18:00, 25 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ar.wikibooks.org15:50, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ar.wikimedia.org15:50, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ar.wikinews.org15:50, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ar.wikiquote.org15:50, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikisource.org15:50, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikiversity.org15:50, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ar.wiktionary.org15:50, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
arz.wikipedia.org15:51, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)29
ast.wikipedia.org15:51, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
ast.wiktionary.org15:51, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
as.wikipedia.org15:51, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
as.wikisource.org19:26, 3 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
atj.wikipedia.org23:57, 14 ജൂൺ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
av.wikipedia.org15:51, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ay.wikipedia.org15:51, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ay.wiktionary.org15:51, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
azb.wikipedia.org01:05, 23 ജൂലൈ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
az.wikipedia.org12:37, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)167
az.wikibooks.org15:51, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
az.wikiquote.org15:51, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
az.wikisource.org15:51, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
az.wiktionary.org15:51, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bar.wikipedia.org16:54, 3 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)23
bat-smg.wikipedia.org11:35, 21 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
ba.wikipedia.org13:10, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bcl.wikipedia.org15:52, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
bd.wikimedia.org15:52, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
be-tarask.wikipedia.org15:52, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
beta.wikiversity.org15:52, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)605translationadmin
be.wikipedia.org23:09, 25 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
be.wikibooks.org15:52, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wikimedia.org15:52, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)78
be.wikiquote.org15:52, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wikisource.org15:46, 7 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wiktionary.org15:52, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikipedia.org23:10, 25 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
bg.wikibooks.org15:52, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikinews.org15:52, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikiquote.org12:34, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikisource.org15:52, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wiktionary.org15:52, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
bh.wikipedia.org15:52, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bi.wikipedia.org15:52, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
bjn.wikipedia.org15:52, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bm.wikipedia.org15:52, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bn.wikipedia.org15:53, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)25
bn.wikibooks.org15:53, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wikisource.org15:53, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wikivoyage.org22:03, 14 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wiktionary.org15:53, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bo.wikipedia.org15:53, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
bpy.wikipedia.org15:53, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
br.wikipedia.org15:53, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
br.wikimedia.org15:53, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
br.wikiquote.org15:53, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wikisource.org15:53, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wiktionary.org15:53, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikipedia.org23:10, 25 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)50
bs.wikibooks.org15:53, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikinews.org15:53, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikiquote.org15:53, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bs.wikisource.org15:53, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wiktionary.org15:53, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bug.wikipedia.org15:53, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bxr.wikipedia.org15:53, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ca.wikipedia.org18:00, 25 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ca.wikibooks.org12:52, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikimedia.org19:45, 2 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikinews.org15:54, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikiquote.org15:54, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikisource.org15:54, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wiktionary.org15:54, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
cbk-zam.wikipedia.org15:54, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
cdo.wikipedia.org15:54, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ceb.wikipedia.org15:54, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ce.wikipedia.org15:54, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
chr.wikipedia.org15:54, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
chr.wiktionary.org15:54, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ch.wikipedia.org15:54, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
chy.wikipedia.org13:58, 20 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ckb.wikipedia.org15:54, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
commons.wikimedia.org16:21, 25 മേയ് 2012രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1,363autopatrolled, translationadmin
co.wikipedia.org15:55, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
co.wikimedia.org15:55, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
co.wiktionary.org15:55, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
crh.wikipedia.org15:55, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cr.wikipedia.org15:55, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
csb.wikipedia.org15:55, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
csb.wiktionary.org15:55, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikipedia.org18:00, 25 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
cs.wikibooks.org15:55, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikinews.org15:55, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
cs.wikiquote.org15:55, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikisource.org15:55, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikiversity.org15:55, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cs.wiktionary.org15:55, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
cu.wikipedia.org15:55, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cv.wikipedia.org18:00, 25 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cv.wikibooks.org15:56, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wikipedia.org18:01, 25 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
cy.wikibooks.org15:56, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wikiquote.org15:56, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
cy.wikisource.org15:56, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wiktionary.org15:56, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wikipedia.org23:10, 25 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
da.wikibooks.org15:56, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
da.wikiquote.org15:56, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
da.wikisource.org15:56, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
da.wiktionary.org15:56, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
de.wikipedia.org16:21, 25 മേയ് 2012തറവാട് വിക്കി(?)6,901autoreview, editor
de.wikibooks.org16:21, 25 മേയ് 2012രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)78
de.wikinews.org15:56, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
de.wikiquote.org13:24, 11 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
de.wikisource.org23:04, 26 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikiversity.org15:56, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)34
de.wikivoyage.org09:34, 11 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)140autopatrolled
de.wiktionary.org19:47, 25 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)41
din.wikipedia.org13:16, 12 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
diq.wikipedia.org15:56, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dk.wikimedia.org15:56, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
dsb.wikipedia.org15:57, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dty.wikipedia.org12:23, 24 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dv.wikipedia.org15:57, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
dv.wiktionary.org15:57, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dz.wikipedia.org15:57, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ee.wikipedia.org15:57, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
el.wikipedia.org23:10, 25 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikibooks.org15:57, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
el.wikinews.org15:57, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikiquote.org15:57, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
el.wikisource.org15:57, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
el.wikiversity.org15:57, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
el.wikivoyage.org19:59, 16 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
el.wiktionary.org15:57, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
eml.wikipedia.org15:57, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
en.wikipedia.org17:56, 25 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)868extendedconfirmed, rollbacker
en.wikibooks.org17:28, 25 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)44editor
en.wikinews.org13:49, 23 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
en.wikiquote.org13:49, 23 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)38
en.wikisource.org13:49, 23 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
en.wikiversity.org13:49, 23 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)43
en.wikivoyage.org09:54, 11 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
en.wiktionary.org13:49, 23 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
eo.wikipedia.org18:01, 25 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
eo.wikibooks.org15:58, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wikinews.org15:58, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wikiquote.org15:58, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wikisource.org15:58, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wiktionary.org15:58, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
es.wikipedia.org18:00, 25 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)71
es.wikibooks.org13:33, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
es.wikinews.org15:58, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
es.wikiquote.org15:58, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)67
es.wikisource.org15:58, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
es.wikiversity.org15:58, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
es.wikivoyage.org18:56, 3 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
es.wiktionary.org15:58, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
et.wikipedia.org23:09, 25 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
et.wikibooks.org15:58, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ee.wikimedia.org15:59, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
et.wikiquote.org15:59, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wikisource.org15:59, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wiktionary.org15:59, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
eu.wikipedia.org15:59, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)56
eu.wikibooks.org15:59, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wikiquote.org23:29, 30 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wiktionary.org15:59, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ext.wikipedia.org15:59, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikipedia.org15:59, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
fa.wikibooks.org15:59, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fa.wikinews.org15:59, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fa.wikiquote.org15:59, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fa.wikisource.org15:59, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikivoyage.org19:42, 2 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wiktionary.org15:59, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ff.wikipedia.org15:59, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fiu-vro.wikipedia.org16:00, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fi.wikipedia.org23:10, 25 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
fi.wikibooks.org15:59, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikimedia.org15:59, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
fi.wikinews.org15:59, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fi.wikiquote.org16:00, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
fi.wikisource.org16:00, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikiversity.org16:00, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fi.wikivoyage.org00:51, 1 ഡിസംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wiktionary.org16:00, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fj.wikipedia.org16:00, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fj.wiktionary.org16:00, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
foundation.wikimedia.org20:01, 29 ഒക്ടോബർ 2021രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)41
fo.wikipedia.org16:00, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fo.wikisource.org16:00, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fo.wiktionary.org16:00, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
frp.wikipedia.org16:00, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
frr.wikipedia.org16:00, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fr.wikipedia.org18:00, 25 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)43
fr.wikibooks.org16:00, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikinews.org16:00, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
fr.wikiquote.org16:00, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
fr.wikisource.org16:00, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
fr.wikiversity.org16:00, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
fr.wikivoyage.org09:54, 11 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
fr.wiktionary.org16:00, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fur.wikipedia.org16:00, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
fy.wikipedia.org16:01, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
fy.wikibooks.org16:01, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fy.wiktionary.org16:01, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gag.wikipedia.org16:01, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
gan.wikipedia.org16:01, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ga.wikipedia.org16:01, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ga.wiktionary.org16:01, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gd.wikipedia.org14:54, 30 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gd.wiktionary.org16:01, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
glk.wikipedia.org16:01, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
gl.wikipedia.org23:10, 25 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)23
gl.wikibooks.org16:01, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wikiquote.org16:01, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wikisource.org16:01, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wiktionary.org16:01, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gn.wikipedia.org16:02, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gn.wiktionary.org16:02, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gom.wikipedia.org18:11, 16 ജൂൺ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
got.wikipedia.org16:02, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gu.wikipedia.org12:49, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)39
gu.wikiquote.org16:02, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gu.wikisource.org18:00, 14 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gu.wiktionary.org16:02, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gv.wikipedia.org16:02, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gv.wiktionary.org16:02, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hak.wikipedia.org16:02, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ha.wikipedia.org16:02, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ha.wiktionary.org16:02, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
haw.wikipedia.org16:02, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
he.wikipedia.org23:10, 25 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
he.wikibooks.org16:02, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
he.wikinews.org16:02, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikiquote.org16:02, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
he.wikisource.org13:19, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
he.wikivoyage.org23:58, 27 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)55import
he.wiktionary.org16:03, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
hif.wikipedia.org16:03, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hif.wiktionary.org22:55, 6 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikipedia.org16:03, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21
hi.wikibooks.org16:03, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikiquote.org16:03, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikisource.org17:32, 18 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikivoyage.org12:28, 25 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wiktionary.org16:03, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
hr.wikipedia.org23:10, 25 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
hr.wikibooks.org16:03, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
hr.wikiquote.org16:03, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hr.wikisource.org16:03, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wiktionary.org16:03, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hsb.wikipedia.org15:17, 25 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hsb.wiktionary.org16:03, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ht.wikipedia.org16:03, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikipedia.org23:33, 26 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
hu.wikibooks.org16:03, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikiquote.org16:03, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
hu.wikisource.org16:04, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
hu.wiktionary.org16:04, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hy.wikipedia.org13:19, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)42
hy.wikibooks.org16:04, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hy.wikiquote.org16:04, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hy.wikisource.org16:04, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hy.wiktionary.org16:05, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hyw.wikipedia.org14:35, 4 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ia.wikipedia.org12:47, 20 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
ia.wikibooks.org16:05, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ia.wiktionary.org16:06, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wikipedia.org16:07, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
id.wikibooks.org16:06, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
id.wikiquote.org17:57, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
id.wikisource.org17:57, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wiktionary.org17:57, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ie.wikipedia.org17:57, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ie.wikibooks.org17:57, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ie.wiktionary.org17:57, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ig.wikipedia.org17:57, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ik.wikipedia.org17:57, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ik.wiktionary.org17:57, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ilo.wikipedia.org17:57, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
incubator.wikimedia.org14:00, 20 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)100
inh.wikipedia.org19:25, 10 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
io.wikipedia.org17:57, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
io.wiktionary.org17:57, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wikipedia.org18:01, 25 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
is.wikibooks.org17:57, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wikiquote.org17:58, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wikisource.org17:58, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wiktionary.org17:58, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
it.wikipedia.org23:32, 26 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)23
it.wikibooks.org17:58, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
it.wikinews.org17:58, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
it.wikiquote.org12:48, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
it.wikisource.org17:58, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
it.wikiversity.org17:58, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikivoyage.org09:54, 11 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
it.wiktionary.org17:58, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
iu.wikipedia.org17:58, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
iu.wiktionary.org17:58, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jam.wikipedia.org01:09, 3 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikipedia.org17:58, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ja.wikibooks.org17:58, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikinews.org17:58, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikiquote.org17:58, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikisource.org17:58, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikiversity.org17:58, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ja.wiktionary.org17:58, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jbo.wikipedia.org17:58, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
jbo.wiktionary.org17:58, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jv.wikipedia.org14:53, 30 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
jv.wiktionary.org17:59, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kaa.wikipedia.org17:59, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kab.wikipedia.org17:59, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ka.wikipedia.org14:53, 30 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)24
ka.wikibooks.org17:59, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ka.wikiquote.org17:59, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ka.wiktionary.org17:59, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kbd.wikipedia.org17:59, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kbp.wikipedia.org22:59, 22 ജൂൺ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kg.wikipedia.org17:59, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ki.wikipedia.org17:59, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kk.wikipedia.org11:16, 7 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
kk.wikibooks.org17:59, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kk.wiktionary.org17:59, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kl.wikipedia.org17:59, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kl.wiktionary.org17:59, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
km.wikipedia.org18:00, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
km.wikibooks.org17:59, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
km.wiktionary.org18:00, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wikipedia.org12:35, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
kn.wikiquote.org18:00, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wikisource.org18:00, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wiktionary.org12:35, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
koi.wikipedia.org18:00, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ko.wikipedia.org18:11, 25 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ko.wikibooks.org18:00, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ko.wikinews.org18:00, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikiquote.org18:00, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikisource.org18:00, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ko.wikiversity.org14:06, 7 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ko.wiktionary.org18:00, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
krc.wikipedia.org18:00, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ksh.wikipedia.org22:42, 27 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ks.wikipedia.org18:00, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ks.wiktionary.org18:00, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ku.wikipedia.org18:01, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
ku.wikibooks.org18:01, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ku.wikiquote.org18:01, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ku.wiktionary.org18:01, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
kv.wikipedia.org18:01, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
kw.wikipedia.org18:01, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kw.wiktionary.org18:01, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ky.wikipedia.org18:01, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ky.wikibooks.org18:01, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ky.wikiquote.org18:01, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ky.wiktionary.org18:01, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lad.wikipedia.org13:08, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wikipedia.org22:21, 29 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
la.wikibooks.org18:01, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wikiquote.org18:01, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wikisource.org18:01, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)26
la.wiktionary.org18:01, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lbe.wikipedia.org18:01, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lb.wikipedia.org11:47, 29 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
lb.wiktionary.org18:01, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lez.wikipedia.org12:39, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lfn.wikipedia.org11:41, 27 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lg.wikipedia.org18:02, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lij.wikipedia.org18:02, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
li.wikipedia.org18:02, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
li.wikibooks.org18:02, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikinews.org11:37, 15 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
li.wikiquote.org18:02, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikisource.org18:02, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wiktionary.org18:02, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lmo.wikipedia.org18:02, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ln.wikipedia.org18:02, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ln.wiktionary.org18:02, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
login.wikimedia.org23:10, 9 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lo.wikipedia.org18:02, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lo.wiktionary.org18:02, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lrc.wikipedia.org17:07, 16 ജൂൺ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ltg.wikipedia.org18:02, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
lt.wikipedia.org17:47, 25 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)285
lt.wikibooks.org18:02, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
lt.wikiquote.org18:02, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
lt.wikisource.org18:02, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
lt.wiktionary.org18:02, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
lv.wikipedia.org14:26, 20 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)98
lv.wiktionary.org18:03, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mai.wikipedia.org21:04, 15 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
map-bms.wikipedia.org18:03, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mdf.wikipedia.org18:03, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.mediawiki.org19:27, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)234sysop, translationadmin
meta.wikimedia.org18:00, 25 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6,601centralnoticeadmin, translationadmin
mg.wikipedia.org18:03, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mg.wikibooks.org18:03, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mg.wiktionary.org18:03, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mhr.wikipedia.org18:03, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
min.wikipedia.org14:06, 7 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)33
mi.wikipedia.org18:03, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mi.wiktionary.org18:03, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wikipedia.org13:14, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)31
mk.wikibooks.org18:03, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wikimedia.org18:03, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
mk.wikisource.org18:03, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wiktionary.org18:03, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikipedia.org12:34, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)30
ml.wikibooks.org18:03, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikiquote.org18:04, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikisource.org13:03, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ml.wiktionary.org18:04, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mn.wikipedia.org12:47, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
mn.wiktionary.org18:04, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mrj.wikipedia.org18:04, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wikipedia.org12:36, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
mr.wikibooks.org18:04, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wikiquote.org18:04, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wikisource.org18:04, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wiktionary.org18:04, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ms.wikipedia.org13:08, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)66
ms.wikibooks.org18:04, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ms.wiktionary.org18:04, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mt.wikipedia.org18:04, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
mt.wiktionary.org18:04, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mwl.wikipedia.org14:52, 30 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mx.wikimedia.org18:04, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
myv.wikipedia.org18:05, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
my.wikipedia.org18:04, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
my.wiktionary.org18:05, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mzn.wikipedia.org18:05, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nah.wikipedia.org18:05, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nah.wiktionary.org18:05, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nap.wikipedia.org18:05, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
nap.wikisource.org17:35, 14 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
na.wikipedia.org18:05, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
na.wiktionary.org18:05, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nds-nl.wikipedia.org18:05, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nds.wikipedia.org22:38, 27 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)54
nds.wiktionary.org18:05, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ne.wikipedia.org14:55, 30 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ne.wikibooks.org18:05, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ne.wiktionary.org18:05, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
new.wikipedia.org18:05, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
nl.wikipedia.org18:01, 25 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)28
nl.wikibooks.org18:05, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
nl.wikimedia.org18:05, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
nl.wikinews.org18:15, 7 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikiquote.org18:06, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nl.wikisource.org18:06, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)296
nl.wikivoyage.org09:54, 11 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
nl.wiktionary.org18:06, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
nn.wikipedia.org18:06, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
nn.wikiquote.org18:06, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nn.wiktionary.org18:06, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nov.wikipedia.org17:59, 25 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
no.wikipedia.org18:06, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
no.wikibooks.org18:06, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
no.wikimedia.org18:06, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
no.wikinews.org18:06, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikiquote.org18:06, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikisource.org18:06, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wiktionary.org18:06, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nqo.wikipedia.org19:12, 25 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nrm.wikipedia.org18:06, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
nso.wikipedia.org18:06, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nv.wikipedia.org18:06, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nyc.wikimedia.org18:06, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ny.wikipedia.org18:06, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
oc.wikipedia.org12:38, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
oc.wikibooks.org18:07, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
oc.wiktionary.org18:07, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
olo.wikipedia.org01:45, 7 ഒക്ടോബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
om.wikipedia.org18:07, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
om.wiktionary.org18:07, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
or.wikipedia.org18:07, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
or.wikisource.org17:00, 20 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
or.wiktionary.org18:07, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
os.wikipedia.org18:07, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
outreach.wikimedia.org18:07, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)23translationadmin
pa-us.wikimedia.org18:07, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pag.wikipedia.org18:07, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pam.wikipedia.org18:07, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pap.wikipedia.org18:07, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
pa.wikipedia.org12:39, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
pa.wikibooks.org18:07, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pa.wikisource.org23:32, 13 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pa.wiktionary.org18:07, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pcd.wikipedia.org18:07, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
pdc.wikipedia.org22:16, 29 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pfl.wikipedia.org18:08, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
pih.wikipedia.org18:08, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pi.wikipedia.org18:08, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikipedia.org23:32, 26 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)20
pl.wikibooks.org18:08, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
pl.wikimedia.org18:08, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)26
pl.wikinews.org18:08, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pl.wikiquote.org18:08, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
pl.wikisource.org18:08, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
pl.wikivoyage.org23:33, 9 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
pl.wiktionary.org18:08, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pms.wikipedia.org18:08, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
pnb.wikipedia.org18:08, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
pnb.wiktionary.org18:08, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pnt.wikipedia.org18:08, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ps.wikipedia.org18:08, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ps.wiktionary.org18:08, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
pt.wikipedia.org18:01, 25 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
pt.wikibooks.org18:09, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
pt.wikimedia.org19:24, 8 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikinews.org18:09, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pt.wikiquote.org18:09, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
pt.wikisource.org18:09, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
pt.wikiversity.org18:09, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
pt.wikivoyage.org19:00, 3 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
pt.wiktionary.org18:09, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
qu.wikipedia.org18:09, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
qu.wiktionary.org18:09, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rm.wikipedia.org13:11, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rmy.wikipedia.org18:09, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rn.wikipedia.org18:09, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
roa-rup.wikipedia.org18:09, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
roa-rup.wiktionary.org18:10, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
roa-tara.wikipedia.org18:10, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikipedia.org17:40, 19 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ro.wikibooks.org18:09, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikinews.org18:09, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ro.wikiquote.org18:09, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ro.wikisource.org18:09, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ro.wikivoyage.org23:33, 9 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ro.wiktionary.org18:09, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
rue.wikipedia.org18:10, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ru.wikipedia.org18:01, 25 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)32uploader
ru.wikibooks.org12:53, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
ru.wikimedia.org18:10, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ru.wikinews.org18:10, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikiquote.org18:10, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ru.wikisource.org12:50, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ru.wikiversity.org18:10, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikivoyage.org09:54, 11 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ru.wiktionary.org15:58, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
rw.wikipedia.org18:10, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
rw.wiktionary.org18:10, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sah.wikipedia.org18:10, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sah.wikisource.org18:10, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sat.wikipedia.org12:44, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikipedia.org15:23, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikibooks.org18:10, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikiquote.org22:17, 24 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikisource.org18:10, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wiktionary.org18:10, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
scn.wikipedia.org18:11, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
scn.wiktionary.org18:11, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
sco.wikipedia.org23:29, 30 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)38
sc.wikipedia.org18:10, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sd.wikipedia.org18:11, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sd.wiktionary.org18:11, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
se.wikipedia.org18:11, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
se.wikimedia.org18:11, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sg.wikipedia.org18:11, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sg.wiktionary.org18:11, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
shn.wikipedia.org03:57, 5 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sh.wikipedia.org23:10, 25 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)83
sh.wiktionary.org18:11, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wikipedia.org17:56, 25 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)789rollbacker
simple.wikiquote.org16:50, 29 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wiktionary.org18:11, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)43
si.wikipedia.org18:11, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
si.wikibooks.org18:11, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
si.wiktionary.org18:11, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikipedia.org23:09, 25 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)253
sk.wikibooks.org18:11, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikiquote.org18:11, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikisource.org18:12, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wiktionary.org18:12, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sl.wikipedia.org18:12, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)72
sl.wikibooks.org18:12, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikiquote.org18:12, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikisource.org18:12, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sl.wikiversity.org18:00, 14 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sl.wiktionary.org18:12, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sm.wikipedia.org18:12, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sm.wiktionary.org18:12, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sn.wikipedia.org18:12, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
wikisource.org23:04, 26 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
so.wikipedia.org18:12, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)491
so.wiktionary.org18:12, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
species.wikimedia.org15:07, 10 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)20
sq.wikipedia.org23:39, 30 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)74
sq.wikibooks.org18:12, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sq.wikinews.org18:12, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sq.wikiquote.org18:12, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sq.wiktionary.org18:12, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
srn.wikipedia.org18:13, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikipedia.org18:12, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
sr.wikibooks.org18:12, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikinews.org16:04, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikiquote.org18:12, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sr.wikisource.org18:13, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sr.wiktionary.org18:13, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ss.wikipedia.org18:13, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ss.wiktionary.org18:13, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
stq.wikipedia.org18:13, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
strategy.wikimedia.org18:13, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
st.wikipedia.org18:13, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
st.wiktionary.org18:13, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
su.wikipedia.org18:13, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
su.wikibooks.org18:13, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
su.wikiquote.org18:13, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
su.wiktionary.org18:13, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikipedia.org11:28, 20 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
sv.wikibooks.org18:13, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikinews.org18:13, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikiquote.org18:13, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sv.wikisource.org18:13, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
sv.wikiversity.org18:13, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikivoyage.org09:54, 11 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
sv.wiktionary.org18:13, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)145
sw.wikipedia.org18:13, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
sw.wiktionary.org18:14, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
szl.wikipedia.org18:14, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ta.wikipedia.org12:37, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)39
ta.wikibooks.org18:14, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikinews.org18:14, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikiquote.org18:14, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikisource.org18:14, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wiktionary.org18:14, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tcy.wikipedia.org22:19, 4 ഓഗസ്റ്റ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
test2.wikipedia.org18:14, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)122bureaucrat, reviewer, sysop
test-commons.wikimedia.org23:59, 20 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
test.wikipedia.org22:19, 27 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)106
test.wikidata.org19:09, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)96translationadmin
tet.wikipedia.org18:14, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wikipedia.org18:14, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)23
te.wikibooks.org18:14, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wikiquote.org18:14, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
te.wikisource.org18:14, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wiktionary.org18:14, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tg.wikipedia.org13:07, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
tg.wikibooks.org15:59, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tg.wiktionary.org18:15, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wikipedia.org18:15, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
th.wikibooks.org18:15, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wikiquote.org18:15, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
th.wikisource.org18:15, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
th.wiktionary.org12:56, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ti.wikipedia.org18:15, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ti.wiktionary.org18:15, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tk.wikipedia.org18:15, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
tk.wiktionary.org18:15, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tl.wikipedia.org13:19, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)60
tl.wikibooks.org18:15, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tl.wiktionary.org18:15, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tn.wikipedia.org18:15, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tn.wiktionary.org18:15, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
to.wikipedia.org22:33, 27 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
tpi.wikipedia.org18:15, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tpi.wiktionary.org18:15, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikipedia.org18:16, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
tr.wikibooks.org18:15, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
tr.wikimedia.org18:16, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikinews.org18:16, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
tr.wikiquote.org18:16, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
tr.wikisource.org18:16, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
tr.wiktionary.org18:16, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ts.wikipedia.org18:16, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ts.wiktionary.org18:16, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tt.wikipedia.org18:16, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
tt.wikibooks.org18:16, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tt.wiktionary.org18:16, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tum.wikipedia.org18:16, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tw.wikipedia.org18:16, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tyv.wikipedia.org19:51, 11 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ty.wikipedia.org18:16, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ua.wikimedia.org18:16, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
udm.wikipedia.org18:16, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ug.wikipedia.org18:16, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ug.wikiquote.org22:54, 12 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ug.wiktionary.org18:16, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikipedia.org01:38, 28 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)22
uk.wikibooks.org18:16, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
uk.wikinews.org18:17, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikiquote.org18:17, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikisource.org18:17, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
uk.wikivoyage.org23:58, 27 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
uk.wiktionary.org18:17, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ur.wikipedia.org18:17, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
ur.wikibooks.org18:17, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ur.wikiquote.org18:17, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ur.wiktionary.org18:17, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uz.wikipedia.org12:34, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)23
uz.wikibooks.org18:17, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uz.wikiquote.org18:17, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uz.wiktionary.org18:17, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
vec.wikipedia.org18:17, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
vec.wikisource.org18:17, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vec.wiktionary.org19:56, 16 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
vep.wikipedia.org18:17, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ve.wikipedia.org18:17, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wikipedia.org23:32, 26 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
vi.wikibooks.org18:17, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wikiquote.org18:17, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wikisource.org16:15, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
vi.wikivoyage.org19:42, 16 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
vi.wiktionary.org18:18, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vls.wikipedia.org18:18, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
vo.wikipedia.org18:18, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vo.wiktionary.org18:18, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
war.wikipedia.org18:18, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
wa.wikipedia.org13:56, 20 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
wa.wiktionary.org18:18, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.wikidata.org11:59, 29 ഒക്ടോബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7,082bureaucrat, interface-admin, sysop, translationadmin
wikimania2012.wikimedia.org18:18, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2013.wikimedia.org09:55, 11 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)20
wikimania2014.wikimedia.org22:43, 2 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)27
wikimania2015.wikimedia.org19:05, 1 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
wikimania2016.wikimedia.org20:08, 26 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)58
wikimania2017.wikimedia.org20:35, 28 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
wikimania2018.wikimedia.org21:56, 29 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
wikimania.wikimedia.org12:45, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
wo.wikipedia.org18:18, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wo.wikiquote.org18:18, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wo.wiktionary.org18:18, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wuu.wikipedia.org18:18, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
xal.wikipedia.org18:18, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
xh.wikipedia.org18:19, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
xmf.wikipedia.org18:19, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
yi.wikipedia.org14:54, 30 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
yi.wikisource.org18:19, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yi.wiktionary.org18:19, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yo.wikipedia.org20:33, 1 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yue.wiktionary.org11:34, 15 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
za.wikipedia.org18:19, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
za.wiktionary.org18:19, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zea.wikipedia.org18:19, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
zh-classical.wikipedia.org18:19, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
zh-min-nan.wikipedia.org18:19, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
zh-min-nan.wikibooks.org18:19, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-min-nan.wikiquote.org18:19, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-min-nan.wikisource.org18:19, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-min-nan.wiktionary.org18:19, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-yue.wikipedia.org14:53, 30 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
zh.wikipedia.org18:01, 25 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
zh.wikibooks.org18:20, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zh.wikinews.org18:20, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikiquote.org18:20, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
zh.wikisource.org18:20, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zh.wikiversity.org12:44, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
zh.wikivoyage.org21:08, 14 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wiktionary.org18:20, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
zu.wikipedia.org18:20, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)214
zu.wiktionary.org18:20, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2