ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
  • ഉപയോക്തൃനാമം: Vermont
  • രജിസ്റ്റേ‌ർഡ്: 14:05, 16 ഏപ്രിൽ 2016 (6 വർഷം മുൻപ്)
  • ആകെ തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം: 38,373
  • ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്വങ്ങളുടെ എണ്ണം: 779
  • ആഗോള സംഘങ്ങൾ: സ്റ്റ്യൂവാർഡുകൾ, VRT permissions agents
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
ab.wikipedia.org09:48, 21 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)27
ace.wikipedia.org13:33, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ady.wikipedia.org13:36, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
af.wikipedia.org22:12, 18 നവംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
af.wikibooks.org13:49, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
af.wikiquote.org13:43, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
af.wiktionary.org13:40, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ak.wikipedia.org13:36, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
als.wikipedia.org21:53, 18 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
alt.wikipedia.org17:51, 29 ജൂലൈ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
am.wikipedia.org13:33, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)43
am.wiktionary.org13:43, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ang.wikipedia.org10:02, 16 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
ang.wiktionary.org13:40, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
an.wikipedia.org22:16, 18 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
an.wiktionary.org13:40, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
api.wikimedia.org22:48, 5 ജനുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
arc.wikipedia.org13:35, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikipedia.org17:08, 24 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ar.wikibooks.org13:49, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ar.wikimedia.org01:43, 17 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikinews.org13:47, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ar.wikiquote.org13:43, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ar.wikisource.org13:48, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
ar.wikiversity.org13:51, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wiktionary.org01:58, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
arz.wikipedia.org10:58, 8 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ast.wikipedia.org22:16, 18 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
ast.wiktionary.org13:40, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
as.wikipedia.org01:33, 18 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
as.wikisource.org15:34, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
atj.wikipedia.org13:36, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
av.wikipedia.org13:35, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
awa.wikipedia.org21:11, 11 ജനുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ay.wikipedia.org13:34, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ay.wiktionary.org13:40, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
azb.wikipedia.org13:31, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
az.wikipedia.org01:09, 18 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)43
az.wikibooks.org13:49, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
az.wikiquote.org15:34, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
az.wikisource.org15:34, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
az.wiktionary.org13:40, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ban.wikipedia.org09:39, 28 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bar.wikipedia.org13:32, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
bat-smg.wikipedia.org13:29, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ba.wikipedia.org01:12, 18 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ba.wikibooks.org13:49, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bcl.wikipedia.org12:35, 18 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
bcl.wiktionary.org23:37, 18 മേയ് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bd.wikimedia.org01:43, 17 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be-tarask.wikipedia.org13:32, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
beta.wikiversity.org00:52, 18 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
be.wikipedia.org09:38, 18 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
be.wikibooks.org13:49, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wikimedia.org01:04, 22 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
be.wikiquote.org13:43, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wikisource.org15:34, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wiktionary.org13:43, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikipedia.org22:25, 30 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)68autopatrolled
bg.wikibooks.org13:49, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikinews.org13:47, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikiquote.org13:43, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
bg.wikisource.org15:34, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
bg.wiktionary.org13:43, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bh.wikipedia.org18:29, 21 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
bi.wikipedia.org13:36, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bjn.wikipedia.org13:35, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)22
bm.wikipedia.org13:36, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wikipedia.org02:02, 18 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)66
bn.wikibooks.org09:52, 21 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wikisource.org10:17, 18 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bn.wikivoyage.org13:52, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wiktionary.org00:41, 18 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bo.wikipedia.org13:34, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bpy.wikipedia.org13:32, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
br.wikipedia.org17:13, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
br.wikimedia.org01:43, 17 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wikiquote.org15:34, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wikisource.org13:47, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wiktionary.org09:45, 21 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikipedia.org10:19, 18 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
bs.wikibooks.org13:49, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikinews.org13:46, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikiquote.org13:43, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bs.wikisource.org13:47, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wiktionary.org13:40, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bug.wikipedia.org13:33, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bxr.wikipedia.org01:48, 9 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ca.wikipedia.org21:25, 29 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ca.wikibooks.org13:50, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ca.wikimedia.org01:41, 1 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
ca.wikinews.org13:47, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ca.wikiquote.org13:43, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikisource.org13:47, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wiktionary.org13:40, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
cbk-zam.wikipedia.org21:02, 27 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)80
cdo.wikipedia.org13:33, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ceb.wikipedia.org13:30, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ce.wikipedia.org01:41, 9 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
chr.wikipedia.org02:09, 8 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
chr.wiktionary.org00:53, 23 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ch.wikipedia.org13:36, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
chy.wikipedia.org13:36, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ckb.wikipedia.org13:40, 21 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
commons.wikimedia.org16:49, 15 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,534image-reviewer, rollbacker
co.wikipedia.org20:39, 10 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
co.wikimedia.org01:43, 17 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
co.wiktionary.org13:40, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
crh.wikipedia.org13:34, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cr.wikipedia.org13:37, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
csb.wikipedia.org14:43, 21 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
csb.wiktionary.org13:41, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikipedia.org23:44, 10 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
cs.wikibooks.org13:49, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cs.wikinews.org13:47, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikiquote.org13:43, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
cs.wikisource.org13:47, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cs.wikiversity.org13:51, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cs.wiktionary.org10:10, 22 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
cu.wikipedia.org13:36, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cv.wikipedia.org10:21, 30 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cv.wikibooks.org13:49, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wikipedia.org14:38, 18 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
cy.wikibooks.org13:49, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cy.wikiquote.org13:43, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wikisource.org13:47, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
cy.wiktionary.org13:40, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dag.wikipedia.org19:44, 4 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wikipedia.org21:25, 29 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
da.wikibooks.org13:49, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wikiquote.org13:43, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
da.wikisource.org13:47, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wiktionary.org10:12, 24 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
de.wikipedia.org09:30, 27 സെപ്റ്റംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
de.wikibooks.org10:12, 18 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
de.wikinews.org13:47, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikiquote.org10:11, 31 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
de.wikisource.org01:12, 1 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
de.wikiversity.org13:51, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
de.wikivoyage.org13:52, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
de.wiktionary.org10:00, 18 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
din.wikipedia.org13:37, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
diq.wikipedia.org00:35, 4 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dk.wikimedia.org01:44, 17 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dsb.wikipedia.org13:35, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dty.wikipedia.org13:35, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
dv.wikipedia.org20:50, 28 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
dv.wiktionary.org13:43, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dz.wikipedia.org10:02, 16 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ee.wikipedia.org13:36, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
el.wikipedia.org15:51, 1 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
el.wikibooks.org13:49, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
el.wikinews.org13:47, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikiquote.org13:43, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
el.wikisource.org13:48, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
el.wikiversity.org13:51, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikivoyage.org13:52, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wiktionary.org15:54, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21
eml.wikipedia.org13:33, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikipedia.org14:05, 16 ഏപ്രിൽ 2016പുതിയ അംഗത്വം(?)13,556autoreviewer, extendedconfirmed, extendedmover, patroller, reviewer, rollbacker
en.wikibooks.org22:53, 20 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)292editor
en.wikinews.org00:41, 16 നവംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)73
en.wikiquote.org09:42, 14 ഒക്ടോബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)381
en.wikisource.org17:10, 2 ഡിസംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
en.wikiversity.org12:09, 22 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)124
en.wikivoyage.org19:14, 7 നവംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
en.wiktionary.org09:41, 14 ഒക്ടോബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
eo.wikipedia.org09:48, 18 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21
eo.wikibooks.org13:49, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wikinews.org15:34, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wikiquote.org13:43, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
eo.wikisource.org15:34, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wiktionary.org13:40, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikipedia.org19:25, 16 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)211
es.wikibooks.org12:21, 31 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
es.wikinews.org16:29, 20 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
es.wikiquote.org13:43, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
es.wikisource.org17:19, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
es.wikiversity.org19:23, 21 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
es.wikivoyage.org13:52, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
es.wiktionary.org01:33, 18 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)94
et.wikipedia.org09:50, 18 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)64
et.wikibooks.org13:49, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ee.wikimedia.org01:44, 17 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wikiquote.org15:34, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
et.wikisource.org15:34, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wiktionary.org13:40, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wikipedia.org11:23, 1 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)41
eu.wikibooks.org13:49, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wikiquote.org13:43, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
eu.wikisource.org13:48, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wiktionary.org13:40, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ext.wikipedia.org13:35, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fa.wikipedia.org10:57, 8 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
fa.wikibooks.org13:49, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fa.wikinews.org13:47, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikiquote.org10:12, 18 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikisource.org13:48, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikivoyage.org13:52, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wiktionary.org15:53, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
ff.wikipedia.org13:37, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fiu-vro.wikipedia.org13:29, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikipedia.org11:02, 28 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
fi.wikibooks.org13:49, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikimedia.org01:44, 17 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikinews.org13:47, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikiquote.org11:23, 1 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikisource.org13:48, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikiversity.org13:51, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikivoyage.org13:52, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fi.wiktionary.org21:04, 18 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
fj.wikipedia.org13:36, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fj.wiktionary.org13:42, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
foundation.wikimedia.org13:36, 30 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fo.wikipedia.org13:33, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fo.wikisource.org15:34, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fo.wiktionary.org13:40, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
frp.wikipedia.org13:35, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
frr.wikipedia.org13:34, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fr.wikipedia.org09:49, 9 ജൂൺ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21
fr.wikibooks.org13:49, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
fr.wikinews.org13:47, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikiquote.org13:43, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
fr.wikisource.org13:48, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
fr.wikiversity.org01:58, 21 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
fr.wikivoyage.org13:52, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fr.wiktionary.org13:40, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)44
fur.wikipedia.org13:35, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fy.wikipedia.org13:32, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fy.wikibooks.org13:49, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fy.wiktionary.org13:40, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gag.wikipedia.org13:35, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
gan.wikipedia.org13:34, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ga.wikipedia.org13:32, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
ga.wiktionary.org13:34, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gcr.wikipedia.org11:48, 25 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gd.wikipedia.org13:32, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
gd.wiktionary.org13:40, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
glk.wikipedia.org13:34, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wikipedia.org09:53, 18 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)26
gl.wikibooks.org13:49, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wikiquote.org15:34, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gl.wikisource.org13:48, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wiktionary.org13:40, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gn.wikipedia.org13:34, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
gn.wiktionary.org13:40, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gom.wikipedia.org13:34, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gor.wikipedia.org11:36, 21 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
got.wikipedia.org13:36, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gu.wikipedia.org13:32, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
gu.wikiquote.org13:43, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gu.wikisource.org15:34, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gu.wiktionary.org13:43, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gv.wikipedia.org13:34, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
gv.wiktionary.org13:40, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hak.wikipedia.org10:13, 18 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ha.wikipedia.org00:45, 18 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ha.wiktionary.org13:40, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
haw.wikipedia.org13:35, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikipedia.org10:05, 16 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
he.wikibooks.org18:23, 21 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
he.wikinews.org13:47, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikiquote.org15:06, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
he.wikisource.org23:01, 18 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikivoyage.org13:52, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wiktionary.org23:13, 18 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)116
hif.wikipedia.org14:46, 25 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
hif.wiktionary.org15:34, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikipedia.org13:05, 11 നവംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)315
hi.wikibooks.org13:49, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hi.wikiquote.org15:34, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikisource.org16:49, 20 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikiversity.org13:51, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikivoyage.org13:52, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wiktionary.org13:43, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
hr.wikipedia.org01:05, 18 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)157
hr.wikibooks.org13:49, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wikiquote.org13:43, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wikisource.org13:48, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hr.wiktionary.org13:40, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hsb.wikipedia.org13:33, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hsb.wiktionary.org15:34, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ht.wikipedia.org22:14, 18 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
hu.wikipedia.org12:04, 15 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
hu.wikibooks.org15:34, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hu.wikiquote.org13:43, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hu.wikisource.org15:34, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hu.wiktionary.org13:42, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)29
hy.wikipedia.org10:13, 18 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
hy.wikibooks.org13:49, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hy.wikiquote.org13:43, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hy.wikisource.org10:01, 21 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
hy.wiktionary.org13:43, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hyw.wikipedia.org03:04, 14 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ia.wikipedia.org09:16, 1 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ia.wikibooks.org13:49, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ia.wiktionary.org13:40, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wikipedia.org09:48, 11 ഒക്ടോബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
id.wikibooks.org13:43, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
id.wikiquote.org13:43, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
id.wikisource.org13:47, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
id.wiktionary.org01:57, 18 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)23
ie.wikipedia.org13:34, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ie.wiktionary.org13:40, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ig.wikipedia.org13:36, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ik.wikipedia.org13:37, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ilo.wikipedia.org13:33, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
incubator.wikimedia.org10:54, 18 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21
inh.wikipedia.org13:36, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
io.wikipedia.org13:32, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
io.wiktionary.org13:40, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wikipedia.org12:30, 24 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)43
is.wikibooks.org13:49, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
is.wikiquote.org13:43, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
is.wikisource.org13:48, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wiktionary.org13:41, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikipedia.org23:06, 3 ജൂൺ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)20
it.wikibooks.org13:49, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
it.wikinews.org13:47, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikiquote.org13:43, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
it.wikisource.org10:18, 18 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikiversity.org13:51, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
it.wikivoyage.org13:52, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
it.wiktionary.org13:41, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
iu.wikipedia.org13:36, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
iu.wiktionary.org13:43, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jam.wikipedia.org13:35, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ja.wikipedia.org10:15, 20 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
ja.wikibooks.org13:49, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ja.wikinews.org13:47, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ja.wikiquote.org13:43, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ja.wikisource.org13:48, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikiversity.org13:51, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ja.wiktionary.org13:43, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
jbo.wikipedia.org13:36, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jbo.wiktionary.org15:34, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jv.wikipedia.org23:14, 28 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
jv.wiktionary.org13:40, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
kaa.wikipedia.org13:35, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kab.wikipedia.org13:35, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ka.wikipedia.org13:31, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)28
ka.wikibooks.org13:49, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ka.wikiquote.org13:43, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ka.wiktionary.org13:43, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
kbd.wikipedia.org13:35, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kbp.wikipedia.org13:35, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
kg.wikipedia.org13:36, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ki.wikipedia.org13:35, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
kk.wikipedia.org09:54, 18 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
kk.wikibooks.org13:49, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kk.wiktionary.org13:43, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kl.wikipedia.org10:16, 19 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kl.wiktionary.org13:41, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
km.wikipedia.org01:50, 24 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
km.wikibooks.org13:49, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
km.wiktionary.org13:43, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wikipedia.org13:38, 20 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
kn.wikiquote.org15:34, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wikisource.org15:34, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wiktionary.org13:43, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
koi.wikipedia.org13:34, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikipedia.org15:53, 29 ജൂലൈ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ko.wikibooks.org13:49, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikinews.org13:47, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ko.wikiquote.org13:43, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikisource.org13:48, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ko.wikiversity.org13:51, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wiktionary.org13:43, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
krc.wikipedia.org13:35, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ksh.wikipedia.org13:29, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ks.wikipedia.org13:36, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ks.wiktionary.org13:43, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ku.wikipedia.org18:09, 21 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ku.wikibooks.org13:49, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ku.wikiquote.org13:43, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ku.wiktionary.org09:59, 30 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
kv.wikipedia.org13:34, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kw.wikipedia.org12:32, 6 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kw.wiktionary.org13:41, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ky.wikipedia.org13:32, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ky.wikibooks.org13:49, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ky.wikiquote.org15:35, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ky.wiktionary.org00:51, 18 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lad.wikipedia.org21:50, 18 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wikipedia.org01:19, 18 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
la.wikibooks.org13:49, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wikiquote.org13:43, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
la.wikisource.org19:29, 21 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wiktionary.org13:41, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lbe.wikipedia.org13:36, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lb.wikipedia.org12:56, 18 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
lb.wiktionary.org13:41, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lez.wikipedia.org13:34, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lfn.wikipedia.org13:35, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lg.wikipedia.org13:36, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lij.wikipedia.org13:35, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
li.wikipedia.org14:47, 14 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
li.wikibooks.org15:35, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikinews.org13:57, 12 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikiquote.org15:35, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikisource.org13:48, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wiktionary.org13:41, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lld.wikipedia.org19:31, 7 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lmo.wikipedia.org13:32, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ln.wikipedia.org22:11, 18 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ln.wiktionary.org13:42, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
login.wikimedia.org14:05, 16 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2checkuser
lo.wikipedia.org13:35, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
lo.wiktionary.org13:43, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
lrc.wikipedia.org13:34, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ltg.wikipedia.org13:36, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wikipedia.org17:18, 31 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)73
lt.wikibooks.org13:49, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
lt.wikiquote.org13:43, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lt.wikisource.org13:48, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wiktionary.org13:41, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
lv.wikipedia.org17:14, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)72
lv.wiktionary.org13:41, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mad.wikipedia.org15:39, 11 മേയ് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mai.wikipedia.org13:33, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
map-bms.wikipedia.org13:29, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mdf.wikipedia.org13:36, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.mediawiki.org14:05, 16 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)201sysop
meta.wikimedia.org14:05, 16 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4,068checkuser, steward, sysop, translationadmin
mg.wikipedia.org13:32, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mg.wikibooks.org13:49, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mg.wiktionary.org13:42, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mhr.wikipedia.org13:33, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
min.wikipedia.org10:04, 12 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mi.wikipedia.org23:32, 1 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mi.wiktionary.org16:25, 20 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mk.wikipedia.org13:32, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
mk.wikibooks.org13:49, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wikimedia.org01:45, 17 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wikisource.org15:35, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wiktionary.org13:43, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikipedia.org10:03, 18 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)37
ml.wikibooks.org13:49, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ml.wikiquote.org15:35, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikisource.org13:48, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wiktionary.org13:43, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mni.wikipedia.org19:50, 29 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mn.wikipedia.org09:53, 18 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
mn.wiktionary.org14:32, 21 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mnw.wikipedia.org03:32, 24 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mrj.wikipedia.org13:33, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mr.wikipedia.org13:32, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
mr.wikibooks.org13:49, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wikiquote.org13:43, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wikisource.org10:11, 21 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wiktionary.org13:43, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ms.wikipedia.org12:29, 23 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)84
ms.wikibooks.org13:49, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ms.wiktionary.org13:40, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
mt.wikipedia.org13:35, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mt.wiktionary.org13:42, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mwl.wikipedia.org13:34, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mx.wikimedia.org11:26, 25 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
myv.wikipedia.org13:34, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
my.wikipedia.org10:03, 16 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
my.wiktionary.org13:43, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mzn.wikipedia.org18:53, 21 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nah.wikipedia.org13:34, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
nah.wiktionary.org13:42, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nap.wikipedia.org13:32, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nap.wikisource.org12:32, 15 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
na.wikipedia.org23:23, 18 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
na.wiktionary.org13:40, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nds-nl.wikipedia.org13:29, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nds.wikipedia.org13:32, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nds.wiktionary.org13:42, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ne.wikipedia.org17:05, 31 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
ne.wikibooks.org13:49, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ne.wiktionary.org13:43, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
new.wikipedia.org10:04, 16 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nl.wikipedia.org11:13, 5 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
nl.wikibooks.org10:02, 22 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)20
nl.wikimedia.org01:45, 17 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikinews.org13:47, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nl.wikiquote.org17:13, 22 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
nl.wikisource.org19:29, 21 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nl.wikivoyage.org13:52, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nl.wiktionary.org10:16, 18 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
nn.wikipedia.org22:38, 13 നവംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
nn.wikiquote.org15:35, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
nn.wiktionary.org13:42, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nov.wikipedia.org13:35, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
no.wikipedia.org22:38, 13 നവംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
no.wikibooks.org13:49, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikimedia.org01:45, 17 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikinews.org13:47, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikiquote.org13:43, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
no.wikisource.org15:35, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wiktionary.org13:42, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
nqo.wikipedia.org16:35, 18 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nrm.wikipedia.org13:34, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nso.wikipedia.org13:33, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nv.wikipedia.org13:34, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nyc.wikimedia.org01:45, 17 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ny.wikipedia.org13:36, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
oc.wikipedia.org13:54, 21 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
oc.wikibooks.org13:49, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
oc.wiktionary.org13:42, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
olo.wikipedia.org13:35, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
om.wikipedia.org09:40, 21 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
om.wiktionary.org13:42, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
or.wikipedia.org20:56, 29 ഒക്ടോബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
or.wikisource.org13:48, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
or.wiktionary.org13:43, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
os.wikipedia.org13:33, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
outreach.wikimedia.org18:00, 21 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
pag.wikipedia.org13:35, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pam.wikipedia.org13:33, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
pap.wikipedia.org13:35, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pa.wikipedia.org10:33, 18 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
pa.wikibooks.org13:49, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pa.wikisource.org13:48, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pa.wiktionary.org13:43, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pcd.wikipedia.org13:34, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pdc.wikipedia.org13:35, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pfl.wikipedia.org13:35, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pih.wikipedia.org13:36, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pi.wikipedia.org13:35, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pl.wikipedia.org21:13, 24 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
pl.wikibooks.org10:14, 22 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
pl.wikimedia.org19:05, 29 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikinews.org00:59, 19 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikiquote.org13:43, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
pl.wikisource.org23:17, 18 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
pl.wikivoyage.org13:34, 21 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
pl.wiktionary.org21:19, 18 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
pms.wikipedia.org13:32, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pms.wikisource.org13:48, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pnb.wikipedia.org13:32, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
pnb.wiktionary.org13:43, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pnt.wikipedia.org13:36, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ps.wikipedia.org00:56, 18 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ps.wikivoyage.org13:52, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ps.wiktionary.org13:43, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikipedia.org19:40, 31 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
pt.wikibooks.org00:41, 18 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
pt.wikimedia.org19:16, 19 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikinews.org13:47, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikiquote.org19:35, 26 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
pt.wikisource.org13:48, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikiversity.org01:34, 18 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pt.wikivoyage.org19:32, 20 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pt.wiktionary.org21:07, 18 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)26
qu.wikipedia.org13:32, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
qu.wiktionary.org13:42, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rm.wikipedia.org13:34, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rmy.wikipedia.org13:36, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
rn.wikipedia.org13:36, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
roa-rup.wikipedia.org01:03, 29 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
roa-rup.wiktionary.org13:40, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
roa-tara.wikipedia.org13:29, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikipedia.org13:30, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ro.wikibooks.org13:49, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ro.wikinews.org13:41, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikiquote.org13:43, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ro.wikisource.org13:48, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ro.wikivoyage.org13:52, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wiktionary.org13:42, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
rue.wikipedia.org13:34, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ru.wikipedia.org20:09, 27 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
ru.wikibooks.org13:49, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ru.wikimedia.org01:45, 17 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikinews.org13:01, 18 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ru.wikiquote.org13:43, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ru.wikisource.org09:47, 21 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ru.wikiversity.org13:51, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ru.wikivoyage.org13:52, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ru.wiktionary.org10:10, 18 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)22
rw.wikipedia.org13:35, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
rw.wiktionary.org13:41, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sah.wikipedia.org13:33, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sah.wikiquote.org13:43, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sah.wikisource.org15:35, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sat.wikipedia.org13:37, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
sa.wikipedia.org15:18, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
sa.wikibooks.org15:35, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikiquote.org15:35, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sa.wikisource.org15:35, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wiktionary.org13:43, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
scn.wikipedia.org09:30, 27 സെപ്റ്റംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
scn.wiktionary.org13:42, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sco.wikipedia.org00:47, 9 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)104
sc.wikipedia.org13:34, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sd.wikipedia.org13:33, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sd.wiktionary.org13:43, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
se.wikipedia.org00:44, 1 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
se.wikimedia.org01:46, 17 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sg.wikipedia.org13:37, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sg.wiktionary.org13:42, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
shn.wikipedia.org00:59, 19 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sh.wikipedia.org13:30, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
sh.wiktionary.org13:42, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
shy.wiktionary.org15:42, 25 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wikipedia.org09:32, 27 ഒക്ടോബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12,084checkuser, sysop
simple.wikibooks.org00:33, 30 മേയ് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wikiquote.org04:07, 12 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wiktionary.org22:51, 27 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)159rollbacker
si.wikipedia.org09:48, 18 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
si.wikibooks.org13:49, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
si.wiktionary.org13:43, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
skr.wiktionary.org19:56, 29 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikipedia.org00:39, 18 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)101
sk.wikibooks.org13:49, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikiquote.org13:43, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sk.wikisource.org13:48, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sk.wiktionary.org13:42, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sl.wikipedia.org09:39, 18 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)121
sl.wikibooks.org13:49, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikiquote.org13:43, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikisource.org13:48, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sl.wikiversity.org13:51, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sl.wiktionary.org13:42, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sm.wikipedia.org13:36, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sm.wiktionary.org13:40, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sn.wikipedia.org13:34, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
wikisource.org09:48, 21 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)20
so.wikipedia.org19:27, 21 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)841
so.wiktionary.org13:42, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
species.wikimedia.org10:39, 23 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)35
sq.wikipedia.org21:20, 18 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)44editor
sq.wikibooks.org13:49, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sq.wikinews.org13:47, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sq.wikiquote.org15:35, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sq.wiktionary.org13:42, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
srn.wikipedia.org13:36, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikipedia.org16:40, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
sr.wikibooks.org01:25, 21 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikinews.org13:47, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikiquote.org13:43, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sr.wikisource.org13:48, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sr.wiktionary.org21:27, 20 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ss.wikipedia.org13:36, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ss.wiktionary.org13:42, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
stq.wikipedia.org13:34, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
strategy.wikimedia.org12:43, 24 മേയ് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
st.wikipedia.org13:36, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
st.wiktionary.org13:42, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
su.wikipedia.org21:12, 18 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
su.wikiquote.org15:35, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
su.wiktionary.org13:40, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikipedia.org10:29, 9 നവംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
sv.wikibooks.org13:49, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
sv.wikinews.org13:47, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikiquote.org13:43, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sv.wikisource.org13:48, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikiversity.org13:51, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sv.wikivoyage.org13:52, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wiktionary.org01:52, 18 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
sw.wikipedia.org13:39, 20 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
sw.wiktionary.org22:41, 2 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
szl.wikipedia.org13:33, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
szy.wikipedia.org01:30, 4 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikipedia.org01:45, 18 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)32
ta.wikibooks.org13:49, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikinews.org13:47, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikiquote.org13:43, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikisource.org15:35, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wiktionary.org01:12, 25 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
tcy.wikipedia.org13:36, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
test2.wikipedia.org00:39, 13 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
test-commons.wikimedia.org00:16, 5 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
test.wikipedia.org10:35, 1 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)29sysop
test.wikidata.org21:43, 18 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tet.wikipedia.org13:35, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
te.wikipedia.org01:32, 18 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)36
te.wikibooks.org13:49, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
te.wikiquote.org15:35, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wikisource.org15:35, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wiktionary.org13:43, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tg.wikipedia.org13:32, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tg.wikibooks.org13:49, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tg.wiktionary.org13:43, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
th.wikipedia.org00:42, 18 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)162
th.wikibooks.org09:56, 4 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)40
th.wikiquote.org13:43, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
th.wikisource.org01:32, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wiktionary.org01:43, 18 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ti.wikipedia.org13:37, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ti.wiktionary.org13:43, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tk.wikipedia.org13:34, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tk.wiktionary.org13:42, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tl.wikipedia.org17:53, 25 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)46
tl.wikibooks.org13:49, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
tl.wiktionary.org13:42, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tn.wikipedia.org13:36, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tn.wiktionary.org13:42, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
to.wikipedia.org13:35, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tpi.wikipedia.org13:35, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tpi.wiktionary.org13:42, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikipedia.org01:54, 12 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
tr.wikibooks.org13:49, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
tr.wikimedia.org01:46, 17 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikinews.org13:47, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikiquote.org22:00, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tr.wikisource.org13:48, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
tr.wiktionary.org17:11, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
ts.wikipedia.org13:36, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ts.wiktionary.org13:43, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tt.wikipedia.org13:32, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
tt.wikibooks.org13:49, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tt.wiktionary.org13:43, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tum.wikipedia.org13:36, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tw.wikipedia.org13:36, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tyv.wikipedia.org13:35, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ty.wikipedia.org13:36, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ua.wikimedia.org01:46, 17 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
udm.wikipedia.org13:34, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ug.wikipedia.org13:34, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ug.wiktionary.org13:43, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikipedia.org17:09, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
uk.wikibooks.org13:49, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
uk.wikinews.org13:47, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
uk.wikiquote.org13:43, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
uk.wikisource.org13:48, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikivoyage.org13:52, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
uk.wiktionary.org13:43, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ur.wikipedia.org14:22, 20 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ur.wikibooks.org13:49, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ur.wikiquote.org13:43, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ur.wiktionary.org13:43, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
uz.wikipedia.org15:32, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
uz.wikiquote.org15:35, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
uz.wiktionary.org01:03, 24 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
vec.wikipedia.org13:33, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
vec.wikisource.org15:35, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vec.wiktionary.org15:35, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vep.wikipedia.org13:34, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ve.wikipedia.org13:37, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wikipedia.org12:31, 23 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
vi.wikibooks.org13:49, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
vi.wikiquote.org15:35, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)58
vi.wikisource.org13:48, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wikivoyage.org13:52, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
vi.wiktionary.org00:56, 18 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
vls.wikipedia.org09:51, 29 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
vo.wikipedia.org13:31, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vo.wiktionary.org13:42, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
war.wikipedia.org12:21, 14 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
wa.wikipedia.org13:32, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
wa.wiktionary.org13:42, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
www.wikidata.org10:02, 16 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)592
wikimania2008.wikimedia.org14:36, 11 ഏപ്രിൽ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2017.wikimedia.org00:16, 12 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2018.wikimedia.org11:09, 2 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
wikimania.wikimedia.org02:08, 24 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
wo.wikipedia.org13:36, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
wo.wikiquote.org15:35, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wo.wiktionary.org13:42, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wuu.wikipedia.org02:12, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
xal.wikipedia.org11:12, 6 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
xh.wikipedia.org13:36, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
xmf.wikipedia.org13:33, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
yi.wikipedia.org22:57, 1 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
yi.wikisource.org13:48, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yi.wiktionary.org21:15, 5 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
yo.wikipedia.org09:24, 1 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
yue.wiktionary.org22:44, 8 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
za.wikipedia.org13:36, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zea.wikipedia.org09:57, 22 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-classical.wikipedia.org22:53, 12 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-min-nan.wikipedia.org21:13, 18 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
zh-min-nan.wikisource.org15:35, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-min-nan.wiktionary.org13:40, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zh-yue.wikipedia.org01:00, 18 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
zh.wikipedia.org11:38, 3 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)68
zh.wikibooks.org13:49, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zh.wikinews.org13:47, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikiquote.org14:35, 18 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zh.wikisource.org18:21, 21 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
zh.wikiversity.org13:51, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikivoyage.org22:53, 12 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wiktionary.org13:43, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
zu.wikipedia.org13:36, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zu.wiktionary.org13:40, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0