ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
aa.wikipedia.org18:55, 13 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
aa.wikibooks.org18:55, 13 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
aa.wiktionary.org18:55, 13 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ab.wikipedia.org15:36, 16 ഡിസംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ab.wiktionary.org18:56, 13 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ace.wikipedia.org15:36, 16 ഡിസംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
advisory.wikimedia.org18:57, 13 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ady.wikipedia.org10:11, 15 സെപ്റ്റംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
af.wikipedia.org15:36, 16 ഡിസംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
af.wikibooks.org15:36, 16 ഡിസംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
af.wikiquote.org18:40, 23 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
af.wiktionary.org15:37, 16 ഡിസംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ak.wikipedia.org15:37, 16 ഡിസംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
ak.wikibooks.org18:58, 13 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ak.wiktionary.org18:58, 13 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
als.wikipedia.org15:37, 16 ഡിസംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
alt.wikipedia.org14:03, 9 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ami.wikipedia.org14:50, 12 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
am.wikipedia.org15:37, 16 ഡിസംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
am.wikiquote.org18:58, 13 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
am.wiktionary.org18:41, 23 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ang.wikipedia.org18:42, 23 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ang.wikibooks.org18:59, 13 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ang.wikiquote.org18:59, 13 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ang.wikisource.org19:00, 13 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ang.wiktionary.org18:42, 23 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
an.wikipedia.org18:41, 23 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
an.wiktionary.org18:41, 23 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
arc.wikipedia.org21:39, 23 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikipedia.org19:00, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)45
ar.wikibooks.org21:37, 23 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ar.wikinews.org21:37, 23 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ar.wikiquote.org21:38, 23 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ar.wikisource.org22:11, 24 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ar.wikiversity.org21:38, 23 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ar.wiktionary.org21:37, 23 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ary.wikipedia.org20:22, 13 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
arz.wikipedia.org15:32, 27 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
ast.wikipedia.org21:40, 23 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ast.wikibooks.org19:02, 13 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ast.wikiquote.org19:02, 13 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ast.wiktionary.org21:40, 23 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
as.wikipedia.org21:39, 23 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
as.wikibooks.org19:01, 13 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
as.wikisource.org21:39, 23 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
as.wiktionary.org19:01, 13 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
atj.wikipedia.org10:19, 15 സെപ്റ്റംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
avk.wikipedia.org20:24, 13 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
av.wikipedia.org21:40, 23 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
av.wiktionary.org20:15, 20 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
awa.wikipedia.org20:21, 13 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ay.wikipedia.org21:41, 23 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ay.wikibooks.org20:15, 20 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ay.wiktionary.org21:41, 23 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
azb.wikipedia.org16:22, 1 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
az.wikipedia.org12:29, 8 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)66
az.wikibooks.org18:02, 24 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
az.wikiquote.org17:21, 23 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21
az.wikisource.org22:08, 24 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
az.wiktionary.org18:02, 24 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ban.wikipedia.org21:11, 20 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ban.wikisource.org21:28, 6 സെപ്റ്റംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bar.wikipedia.org15:11, 24 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
bat-smg.wikipedia.org15:12, 24 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ba.wikipedia.org15:11, 24 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ba.wikibooks.org20:15, 20 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bcl.wikipedia.org15:12, 24 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bcl.wikiquote.org21:18, 21 നവംബർ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bcl.wiktionary.org20:17, 13 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bd.wikimedia.org20:21, 20 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
be-tarask.wikipedia.org15:13, 24 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
beta.wikiversity.org18:33, 14 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
be.wikipedia.org15:13, 24 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wikibooks.org15:13, 24 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wikimedia.org20:52, 20 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wikiquote.org15:13, 24 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
be.wikisource.org15:13, 24 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
be.wiktionary.org15:13, 24 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikipedia.org15:14, 24 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
bg.wikibooks.org15:14, 24 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bg.wikinews.org15:14, 24 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikiquote.org15:14, 24 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bg.wikisource.org15:14, 24 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bg.wiktionary.org15:14, 24 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bh.wikipedia.org14:26, 30 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bh.wiktionary.org20:16, 20 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bi.wikipedia.org14:26, 30 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bi.wikibooks.org20:17, 20 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bi.wiktionary.org20:17, 20 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bjn.wikipedia.org14:26, 30 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bjn.wiktionary.org21:16, 21 നവംബർ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
blk.wikipedia.org21:14, 21 നവംബർ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bm.wikipedia.org14:26, 30 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bm.wikibooks.org20:17, 20 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bm.wikiquote.org20:17, 20 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bm.wiktionary.org20:17, 20 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wikipedia.org14:28, 30 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
bn.wikibooks.org14:28, 30 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
bn.wikiquote.org21:18, 21 നവംബർ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wikisource.org14:28, 30 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wikivoyage.org20:18, 20 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bn.wiktionary.org14:28, 30 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bo.wikipedia.org14:30, 30 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bo.wikibooks.org20:18, 20 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bo.wiktionary.org20:18, 20 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bpy.wikipedia.org14:30, 30 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
br.wikipedia.org14:35, 30 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
br.wikimedia.org20:21, 20 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wikiquote.org14:35, 30 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
br.wikisource.org14:35, 30 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wiktionary.org14:35, 30 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikipedia.org14:36, 30 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
bs.wikibooks.org14:36, 30 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bs.wikinews.org14:36, 30 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bs.wikiquote.org14:36, 30 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bs.wikisource.org14:36, 30 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wiktionary.org14:36, 30 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bug.wikipedia.org17:38, 30 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bxr.wikipedia.org17:38, 30 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikipedia.org17:39, 30 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ca.wikibooks.org17:39, 30 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ca.wikimedia.org20:21, 20 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikinews.org17:39, 30 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ca.wikiquote.org17:39, 30 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ca.wikisource.org17:39, 30 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wiktionary.org17:39, 30 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
cbk-zam.wikipedia.org17:41, 30 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
cdo.wikipedia.org17:41, 30 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ceb.wikipedia.org17:42, 30 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ce.wikipedia.org17:41, 30 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cho.wikipedia.org20:35, 30 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
chr.wikipedia.org18:12, 30 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
chr.wiktionary.org18:12, 30 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ch.wikipedia.org17:42, 30 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)52
ch.wikibooks.org20:35, 30 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ch.wiktionary.org20:35, 30 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
chy.wikipedia.org17:42, 4 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ckb.wikipedia.org17:42, 4 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
commons.wikimedia.org17:11, 14 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4,188ipblock-exempt, patroller
co.wikipedia.org17:43, 4 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
co.wikibooks.org20:35, 30 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
co.wikimedia.org20:21, 20 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
co.wikiquote.org20:35, 30 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
co.wiktionary.org17:43, 4 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
crh.wikipedia.org18:06, 24 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cr.wikipedia.org17:43, 4 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cr.wikiquote.org20:36, 30 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cr.wiktionary.org20:36, 30 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
csb.wikipedia.org17:52, 4 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
csb.wiktionary.org17:52, 4 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikipedia.org17:43, 4 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
cs.wikibooks.org17:44, 4 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikinews.org17:44, 4 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikiquote.org17:45, 4 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikisource.org17:45, 4 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cs.wikiversity.org17:45, 4 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wiktionary.org17:44, 4 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
cu.wikipedia.org17:53, 4 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cv.wikipedia.org17:53, 4 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cv.wikibooks.org18:12, 26 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wikipedia.org17:54, 4 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wikibooks.org17:55, 4 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cy.wikiquote.org17:56, 4 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cy.wikisource.org17:56, 4 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wiktionary.org17:54, 4 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
dag.wikipedia.org21:30, 6 സെപ്റ്റംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wikipedia.org16:27, 18 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
da.wikibooks.org14:25, 21 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
da.wikiquote.org20:32, 17 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
da.wikisource.org14:25, 21 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
da.wiktionary.org16:27, 18 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
de.wikipedia.org18:49, 21 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
de.wikibooks.org19:55, 24 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
de.wikinews.org19:55, 24 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikiquote.org19:55, 24 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
de.wikisource.org19:55, 24 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikiversity.org17:57, 4 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikivoyage.org17:57, 4 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
de.wiktionary.org19:55, 24 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
din.wikipedia.org10:21, 15 സെപ്റ്റംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
diq.wikipedia.org14:49, 6 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
diq.wiktionary.org15:45, 13 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dk.wikimedia.org20:21, 20 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
dsb.wikipedia.org14:24, 21 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
dty.wikipedia.org10:21, 15 സെപ്റ്റംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
dv.wikipedia.org14:50, 6 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
dv.wiktionary.org14:50, 6 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dz.wikipedia.org14:50, 6 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dz.wiktionary.org20:37, 30 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ee.wikipedia.org14:51, 6 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
el.wikipedia.org14:52, 6 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
el.wikibooks.org14:52, 6 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
el.wikinews.org14:52, 6 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
el.wikiquote.org18:12, 26 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
el.wikisource.org18:12, 26 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
el.wikiversity.org18:12, 26 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
el.wikivoyage.org18:12, 26 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wiktionary.org14:52, 6 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
eml.wikipedia.org14:55, 6 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikipedia.org17:31, 7 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)641extendedconfirmed
en.wikibooks.org16:48, 20 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
en.wikinews.org16:48, 20 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)28
en.wikiquote.org16:48, 20 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)24
en.wikisource.org12:02, 5 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
en.wikiversity.org16:48, 20 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
en.wikivoyage.org20:00, 25 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
en.wiktionary.org16:48, 20 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
eo.wikipedia.org20:20, 18 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
eo.wikibooks.org20:20, 18 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wikinews.org20:20, 18 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wikiquote.org20:20, 18 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wikisource.org20:20, 18 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wikivoyage.org20:27, 13 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wiktionary.org20:20, 18 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikipedia.org15:12, 27 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)22
es.wikibooks.org20:22, 18 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
es.wikinews.org10:16, 29 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
es.wikiquote.org20:22, 18 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
es.wikisource.org20:22, 18 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
es.wikiversity.org20:22, 18 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
es.wikivoyage.org20:22, 18 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wiktionary.org18:17, 23 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
et.wikipedia.org20:29, 18 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
et.wikibooks.org20:29, 18 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ee.wikimedia.org20:21, 20 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wikiquote.org20:29, 18 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wikisource.org20:29, 18 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wiktionary.org20:29, 18 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
eu.wikipedia.org07:51, 19 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
eu.wikibooks.org07:51, 19 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
eu.wikiquote.org07:51, 19 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
eu.wikisource.org20:39, 30 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wiktionary.org07:51, 19 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ext.wikipedia.org07:52, 19 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikipedia.org07:53, 19 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
fa.wikibooks.org07:53, 19 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fa.wikinews.org07:53, 19 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fa.wikiquote.org14:27, 21 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fa.wikisource.org14:27, 21 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fa.wikivoyage.org14:27, 21 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wiktionary.org07:53, 19 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ff.wikipedia.org07:54, 19 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fiu-vro.wikipedia.org14:05, 20 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fi.wikipedia.org14:00, 20 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fi.wikibooks.org14:00, 20 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fi.wikimedia.org20:22, 20 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikinews.org14:00, 20 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikiquote.org14:03, 20 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikisource.org14:03, 20 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikiversity.org14:03, 20 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikivoyage.org16:50, 5 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wiktionary.org14:00, 20 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fj.wikipedia.org14:07, 20 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fj.wiktionary.org14:07, 20 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
foundation.wikimedia.org08:52, 21 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fo.wikipedia.org14:07, 20 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fo.wikisource.org14:26, 21 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fo.wiktionary.org14:07, 20 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
frp.wikipedia.org14:26, 21 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
frr.wikipedia.org14:26, 21 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikipedia.org16:44, 21 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)42
fr.wikibooks.org14:08, 20 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fr.wikinews.org14:08, 20 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
fr.wikiquote.org14:12, 20 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikisource.org14:12, 20 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fr.wikiversity.org14:12, 20 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fr.wikivoyage.org14:12, 20 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wiktionary.org14:08, 20 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fur.wikipedia.org16:49, 22 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fy.wikipedia.org16:49, 22 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fy.wikibooks.org16:49, 22 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fy.wiktionary.org16:49, 22 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gag.wikipedia.org17:58, 24 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
gan.wikipedia.org16:54, 22 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ga.wikipedia.org16:54, 22 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ga.wikibooks.org20:40, 30 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ga.wikiquote.org20:40, 30 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ga.wiktionary.org16:54, 22 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gcr.wikipedia.org13:35, 11 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gd.wikipedia.org16:54, 22 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gd.wiktionary.org16:54, 22 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
glk.wikipedia.org16:59, 22 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gl.wikipedia.org16:56, 22 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
gl.wikibooks.org16:56, 22 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gl.wikiquote.org16:56, 22 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wikisource.org16:56, 22 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
gl.wiktionary.org16:56, 22 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gn.wikipedia.org18:43, 22 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gn.wikibooks.org20:41, 30 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gn.wiktionary.org18:43, 22 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
gom.wikipedia.org21:16, 20 ജൂൺ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
gom.wiktionary.org20:21, 13 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gor.wikipedia.org10:23, 15 സെപ്റ്റംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
got.wikipedia.org15:07, 21 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
got.wikibooks.org20:42, 30 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gu.wikipedia.org18:44, 22 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
gu.wikibooks.org20:42, 30 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gu.wikiquote.org18:44, 22 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gu.wikisource.org18:44, 22 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gu.wiktionary.org18:44, 22 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
guw.wikipedia.org21:14, 21 നവംബർ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
guw.wiktionary.org21:16, 21 നവംബർ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gv.wikipedia.org19:03, 22 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gv.wiktionary.org19:03, 22 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hak.wikipedia.org19:06, 22 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ha.wikipedia.org19:03, 22 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ha.wiktionary.org19:03, 22 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
haw.wikipedia.org19:06, 22 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
he.wikipedia.org20:35, 23 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
he.wikibooks.org19:08, 22 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
he.wikinews.org19:08, 22 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikiquote.org19:09, 22 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikisource.org19:09, 22 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikivoyage.org19:09, 22 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
he.wiktionary.org19:08, 22 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hif.wikipedia.org19:34, 22 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
hif.wiktionary.org20:44, 30 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hi.wikipedia.org19:14, 22 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)28
hi.wikibooks.org19:14, 22 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hi.wikiquote.org19:14, 22 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hi.wikisource.org20:46, 30 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikiversity.org20:46, 30 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikivoyage.org15:34, 17 സെപ്റ്റംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hi.wiktionary.org19:14, 22 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ho.wikipedia.org20:43, 30 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wikipedia.org15:36, 16 ഡിസംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
hr.wikibooks.org19:34, 22 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hr.wikiquote.org19:40, 22 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wikisource.org19:40, 22 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wiktionary.org19:34, 22 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hsb.wikipedia.org09:15, 23 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hsb.wiktionary.org09:15, 23 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ht.wikipedia.org09:15, 23 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ht.wikisource.org20:47, 30 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikipedia.org09:15, 23 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hu.wikibooks.org09:17, 23 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikiquote.org09:17, 23 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hu.wikisource.org09:18, 23 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hu.wiktionary.org09:17, 23 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hy.wikipedia.org09:27, 23 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
hy.wikibooks.org09:27, 23 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hy.wikiquote.org09:27, 23 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hy.wikisource.org09:28, 23 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hy.wiktionary.org09:27, 23 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hyw.wikipedia.org10:46, 1 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hz.wikipedia.org20:43, 30 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ia.wikipedia.org09:18, 23 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ia.wikibooks.org09:18, 23 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ia.wiktionary.org09:18, 23 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wikipedia.org14:06, 23 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
id.wikibooks.org09:23, 23 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
id.wikiquote.org09:29, 23 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
id.wikisource.org22:23, 24 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
id.wiktionary.org09:23, 23 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
ie.wikipedia.org09:29, 23 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ie.wiktionary.org09:29, 23 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ig.wikipedia.org09:31, 23 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
ig.wikiquote.org21:19, 21 നവംബർ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ig.wiktionary.org21:19, 21 നവംബർ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ii.wikipedia.org20:48, 30 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ik.wikipedia.org12:15, 23 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ik.wiktionary.org20:48, 30 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ilo.wikipedia.org12:15, 23 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
incubator.wikimedia.org16:48, 20 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)224
inh.wikipedia.org10:26, 15 സെപ്റ്റംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
io.wikipedia.org12:15, 23 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
io.wiktionary.org12:15, 23 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wikipedia.org15:33, 27 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
is.wikibooks.org21:24, 25 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wikiquote.org21:24, 25 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wikisource.org21:24, 25 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wiktionary.org21:24, 25 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikipedia.org16:27, 29 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)32
it.wikibooks.org21:26, 25 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
it.wikinews.org21:26, 25 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikiquote.org21:28, 25 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
it.wikisource.org21:28, 25 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikiversity.org21:28, 25 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikivoyage.org21:28, 25 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
it.wiktionary.org21:26, 25 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
iu.wikipedia.org21:30, 25 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
iu.wiktionary.org21:30, 25 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jam.wikipedia.org20:49, 30 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ja.wikipedia.org21:35, 25 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
ja.wikibooks.org21:35, 25 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikinews.org21:35, 25 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikiquote.org21:36, 25 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikisource.org21:36, 25 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikiversity.org21:36, 25 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ja.wikivoyage.org14:35, 8 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wiktionary.org21:35, 25 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jbo.wikipedia.org21:38, 25 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
jbo.wiktionary.org21:38, 25 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jv.wikipedia.org21:38, 25 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
jv.wikisource.org21:28, 6 സെപ്റ്റംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jv.wiktionary.org21:38, 25 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
kaa.wikipedia.org16:03, 26 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
kab.wikipedia.org16:03, 26 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ka.wikipedia.org08:31, 15 ജൂൺ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ka.wikibooks.org16:00, 26 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ka.wikiquote.org16:00, 26 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ka.wiktionary.org16:00, 26 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kbd.wikipedia.org16:03, 26 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kbp.wikipedia.org10:26, 15 സെപ്റ്റംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kcg.wikipedia.org21:14, 21 നവംബർ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kg.wikipedia.org16:03, 26 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ki.wikipedia.org16:08, 26 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kj.wikipedia.org20:50, 30 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kk.wikipedia.org21:40, 15 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
kk.wikibooks.org16:08, 26 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
kk.wiktionary.org16:08, 26 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kl.wikipedia.org13:34, 27 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kl.wiktionary.org13:34, 27 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
km.wikipedia.org13:34, 27 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
km.wikibooks.org13:34, 27 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
km.wiktionary.org13:34, 27 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wikipedia.org13:36, 27 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
kn.wikiquote.org13:36, 27 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wikisource.org13:36, 27 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wiktionary.org13:36, 27 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
koi.wikipedia.org18:08, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikipedia.org18:05, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ko.wikibooks.org18:06, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ko.wikinews.org18:06, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikiquote.org18:07, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikisource.org18:07, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ko.wikiversity.org18:07, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ko.wiktionary.org18:05, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
krc.wikipedia.org18:08, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kr.wikipedia.org20:52, 30 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ksh.wikipedia.org18:13, 26 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ks.wikipedia.org18:17, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ks.wiktionary.org18:17, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ku.wikipedia.org18:13, 26 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ku.wikibooks.org18:13, 26 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ku.wikiquote.org18:13, 26 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ku.wiktionary.org18:13, 26 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kv.wikipedia.org18:15, 26 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kw.wikipedia.org18:15, 26 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kw.wiktionary.org18:15, 26 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ky.wikipedia.org18:10, 24 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ky.wikibooks.org18:10, 24 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ky.wikiquote.org18:10, 24 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ky.wiktionary.org18:10, 24 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
lad.wikipedia.org15:21, 27 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
la.wikipedia.org15:17, 27 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wikibooks.org15:17, 27 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
la.wikiquote.org15:17, 27 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wikisource.org15:17, 27 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wiktionary.org15:17, 27 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lbe.wikipedia.org13:26, 28 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lb.wikipedia.org15:22, 27 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lb.wiktionary.org15:22, 27 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lez.wikipedia.org13:26, 28 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lfn.wikipedia.org10:56, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lg.wikipedia.org13:26, 28 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lij.wikipedia.org11:19, 30 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lij.wikisource.org20:23, 13 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikipedia.org13:27, 28 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikibooks.org13:27, 28 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikinews.org20:54, 30 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikiquote.org13:27, 28 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikisource.org13:28, 28 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wiktionary.org13:27, 28 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lld.wikipedia.org20:24, 13 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lmo.wikipedia.org11:20, 30 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lmo.wiktionary.org14:50, 12 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ln.wikipedia.org11:20, 30 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ln.wiktionary.org11:20, 30 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
login.wikimedia.org19:27, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lo.wikipedia.org11:21, 30 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lo.wiktionary.org11:21, 30 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
lrc.wikipedia.org21:23, 20 ജൂൺ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ltg.wikipedia.org13:56, 5 ജൂൺ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lt.wikipedia.org13:53, 5 ജൂൺ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
lt.wikibooks.org13:53, 5 ജൂൺ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
lt.wikiquote.org10:27, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lt.wikisource.org10:27, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wiktionary.org13:53, 5 ജൂൺ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lv.wikipedia.org13:56, 5 ജൂൺ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
lv.wiktionary.org13:56, 5 ജൂൺ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mad.wikipedia.org20:27, 13 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mai.wikipedia.org13:57, 5 ജൂൺ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
map-bms.wikipedia.org13:57, 5 ജൂൺ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mdf.wikipedia.org15:41, 6 ജൂൺ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.mediawiki.org16:48, 20 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)164
meta.wikimedia.org12:07, 7 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8,869global-renamer
mg.wikipedia.org15:41, 6 ജൂൺ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mg.wikibooks.org15:41, 6 ജൂൺ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mg.wiktionary.org15:41, 6 ജൂൺ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mhr.wikipedia.org15:43, 6 ജൂൺ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mh.wikipedia.org20:56, 30 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mh.wiktionary.org20:56, 30 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
min.wikipedia.org20:55, 15 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
min.wiktionary.org20:29, 13 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mi.wikipedia.org15:43, 6 ജൂൺ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mi.wiktionary.org15:43, 6 ജൂൺ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wikipedia.org20:03, 6 ജൂൺ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mk.wikibooks.org20:03, 6 ജൂൺ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mk.wikimedia.org20:22, 20 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wikisource.org20:03, 6 ജൂൺ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wiktionary.org20:03, 6 ജൂൺ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikipedia.org14:30, 30 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ml.wikibooks.org20:04, 6 ജൂൺ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikiquote.org20:05, 6 ജൂൺ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ml.wikisource.org20:05, 6 ജൂൺ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wiktionary.org20:04, 6 ജൂൺ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mni.wikipedia.org19:52, 10 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mni.wiktionary.org19:52, 10 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mn.wikipedia.org09:04, 7 ജൂൺ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mn.wiktionary.org09:04, 7 ജൂൺ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
mnw.wikipedia.org20:57, 30 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mnw.wiktionary.org19:50, 10 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mrj.wikipedia.org09:07, 7 ജൂൺ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wikipedia.org09:05, 7 ജൂൺ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wikibooks.org09:05, 7 ജൂൺ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wikiquote.org09:05, 7 ജൂൺ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mr.wikisource.org09:05, 7 ജൂൺ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wiktionary.org09:05, 7 ജൂൺ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ms.wikipedia.org15:12, 27 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)601
ms.wikibooks.org13:01, 7 ജൂൺ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ms.wiktionary.org13:01, 7 ജൂൺ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
mt.wikipedia.org13:02, 7 ജൂൺ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mt.wiktionary.org13:02, 7 ജൂൺ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mus.wikipedia.org20:59, 30 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mwl.wikipedia.org14:35, 7 ജൂൺ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mx.wikimedia.org20:22, 20 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
myv.wikipedia.org09:32, 8 ജൂൺ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
my.wikipedia.org15:47, 6 ജൂൺ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
my.wiktionary.org14:35, 7 ജൂൺ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mzn.wikipedia.org09:32, 8 ജൂൺ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nah.wikipedia.org09:34, 8 ജൂൺ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nah.wiktionary.org09:34, 8 ജൂൺ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nap.wikipedia.org09:34, 8 ജൂൺ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
na.wikipedia.org09:32, 8 ജൂൺ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
na.wiktionary.org09:32, 8 ജൂൺ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nds-nl.wikipedia.org20:15, 13 ജൂൺ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nds.wikipedia.org09:34, 8 ജൂൺ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
nds.wiktionary.org09:34, 8 ജൂൺ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ne.wikipedia.org20:15, 13 ജൂൺ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ne.wikibooks.org20:15, 13 ജൂൺ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ne.wiktionary.org20:15, 13 ജൂൺ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
new.wikipedia.org20:16, 13 ജൂൺ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ng.wikipedia.org21:01, 30 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nia.wikipedia.org20:18, 13 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nia.wiktionary.org20:18, 13 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikipedia.org12:30, 4 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nl.wikibooks.org17:34, 14 ജൂൺ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikimedia.org20:22, 20 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nl.wikinews.org10:20, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikiquote.org17:34, 14 ജൂൺ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikisource.org17:35, 14 ജൂൺ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikivoyage.org17:35, 14 ജൂൺ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nl.wiktionary.org17:34, 14 ജൂൺ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nn.wikipedia.org05:42, 20 ജൂൺ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nn.wikiquote.org05:54, 9 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nn.wiktionary.org05:42, 20 ജൂൺ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nov.wikipedia.org21:19, 20 ജൂൺ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
no.wikipedia.org05:43, 20 ജൂൺ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
no.wikibooks.org05:43, 20 ജൂൺ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
no.wikimedia.org20:23, 20 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikinews.org05:49, 20 ജൂൺ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
no.wikiquote.org05:49, 20 ജൂൺ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikisource.org05:49, 20 ജൂൺ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wiktionary.org05:43, 20 ജൂൺ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nqo.wikipedia.org21:02, 30 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nrm.wikipedia.org21:19, 20 ജൂൺ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nso.wikipedia.org21:19, 20 ജൂൺ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nv.wikipedia.org19:04, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nyc.wikimedia.org20:23, 20 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ny.wikipedia.org19:04, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nz.wikimedia.org20:23, 20 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
oc.wikipedia.org19:04, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
oc.wikibooks.org19:04, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
oc.wiktionary.org19:04, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
olo.wikipedia.org10:29, 15 സെപ്റ്റംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
om.wikipedia.org19:05, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
om.wiktionary.org19:05, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
or.wikipedia.org19:05, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
or.wikisource.org19:05, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
or.wiktionary.org19:05, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
os.wikipedia.org19:06, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
outreach.wikimedia.org20:31, 14 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pa-us.wikimedia.org20:23, 20 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pag.wikipedia.org19:06, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pam.wikipedia.org19:06, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pap.wikipedia.org19:06, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pa.wikipedia.org19:06, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pa.wikibooks.org19:06, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pa.wikisource.org21:03, 30 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pa.wiktionary.org19:06, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pcd.wikipedia.org19:06, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pcm.wikipedia.org21:16, 21 നവംബർ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pdc.wikipedia.org19:06, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pfl.wikipedia.org19:07, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pih.wikipedia.org19:07, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pi.wikipedia.org19:07, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pi.wiktionary.org21:10, 30 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikipedia.org19:07, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
pl.wikibooks.org19:08, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pl.wikimedia.org19:57, 19 ഡിസംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikinews.org19:08, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikiquote.org15:50, 6 ജൂൺ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pl.wikisource.org19:08, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikivoyage.org19:08, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wiktionary.org15:49, 6 ജൂൺ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
pms.wikipedia.org19:09, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pms.wikisource.org23:06, 12 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pnb.wikipedia.org19:09, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pnb.wiktionary.org19:09, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pnt.wikipedia.org19:09, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ps.wikipedia.org19:09, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ps.wikivoyage.org21:12, 30 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ps.wiktionary.org19:09, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikipedia.org17:15, 17 ജൂലൈ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
pt.wikibooks.org19:10, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikimedia.org20:23, 20 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pt.wikinews.org19:10, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikiquote.org19:11, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikisource.org19:11, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikiversity.org19:11, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikivoyage.org19:11, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wiktionary.org19:10, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
pwn.wikipedia.org19:00, 5 നവംബർ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
quality.wikimedia.org20:24, 20 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
qu.wikipedia.org14:42, 4 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
qu.wiktionary.org14:42, 4 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
rm.wikipedia.org14:42, 4 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rm.wiktionary.org21:13, 30 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rmy.wikipedia.org14:42, 4 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
rn.wikipedia.org14:42, 4 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rn.wiktionary.org21:13, 30 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
roa-rup.wikipedia.org21:21, 5 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
roa-rup.wiktionary.org21:21, 5 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
roa-tara.wikipedia.org21:21, 5 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikipedia.org14:43, 4 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
ro.wikibooks.org14:43, 4 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikinews.org18:52, 5 ജൂൺ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikiquote.org14:43, 4 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikisource.org14:43, 4 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikivoyage.org14:43, 4 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ro.wiktionary.org14:43, 4 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rue.wikipedia.org21:24, 5 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ru.wikipedia.org21:40, 15 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
ru.wikibooks.org21:22, 5 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikimedia.org20:24, 20 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikinews.org21:22, 5 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ru.wikiquote.org21:22, 5 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ru.wikisource.org21:22, 5 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikiversity.org21:22, 5 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikivoyage.org21:22, 5 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wiktionary.org15:50, 6 ജൂൺ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
rw.wikipedia.org21:24, 5 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
rw.wiktionary.org21:24, 5 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sah.wikipedia.org21:29, 5 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sah.wikiquote.org21:15, 30 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sah.wikisource.org21:29, 5 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sat.wikipedia.org10:30, 15 സെപ്റ്റംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikipedia.org21:24, 5 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sa.wikibooks.org21:24, 5 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sa.wikiquote.org21:24, 5 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikisource.org21:24, 5 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wiktionary.org21:24, 5 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
scn.wikipedia.org21:29, 5 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
scn.wiktionary.org21:29, 5 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sco.wikipedia.org10:17, 6 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sc.wikipedia.org21:29, 5 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sc.wiktionary.org21:16, 30 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sd.wikipedia.org10:17, 6 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sd.wikinews.org21:16, 30 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sd.wiktionary.org10:18, 6 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
se.wikipedia.org10:18, 6 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
se.wikimedia.org22:27, 7 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sg.wikipedia.org10:18, 6 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sg.wiktionary.org10:18, 6 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
shi.wikipedia.org21:29, 6 സെപ്റ്റംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
shn.wikipedia.org21:19, 30 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
shn.wikivoyage.org21:14, 21 നവംബർ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
shn.wiktionary.org20:22, 13 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sh.wikipedia.org10:21, 6 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
sh.wiktionary.org10:21, 6 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
shy.wiktionary.org21:19, 30 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wikipedia.org20:37, 25 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
simple.wikiquote.org21:18, 30 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wiktionary.org10:22, 6 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
si.wikipedia.org10:21, 6 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
si.wikibooks.org10:21, 6 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
si.wiktionary.org10:21, 6 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
skr.wikipedia.org10:45, 4 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
skr.wiktionary.org20:26, 13 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikipedia.org15:12, 27 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
sk.wikibooks.org10:23, 6 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikiquote.org10:23, 6 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikisource.org10:23, 6 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wiktionary.org10:22, 6 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sl.wikipedia.org14:07, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
sl.wikibooks.org14:07, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikiquote.org14:08, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikisource.org14:08, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sl.wikiversity.org14:08, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wiktionary.org14:07, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
smn.wikipedia.org20:26, 13 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sm.wikipedia.org14:08, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sm.wiktionary.org14:08, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sn.wikipedia.org14:09, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sn.wiktionary.org21:20, 30 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikisource.org17:10, 23 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
so.wikipedia.org14:09, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
so.wiktionary.org14:09, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
species.wikimedia.org16:48, 20 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
sq.wikipedia.org15:32, 27 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
sq.wikibooks.org14:09, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
sq.wikinews.org14:09, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sq.wikiquote.org14:09, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sq.wiktionary.org14:09, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
srn.wikipedia.org19:14, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sr.wikipedia.org19:12, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
sr.wikibooks.org19:12, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikinews.org19:12, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikiquote.org19:13, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikisource.org19:13, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wiktionary.org19:12, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ss.wikipedia.org19:14, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ss.wiktionary.org19:14, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
stq.wikipedia.org09:58, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
strategy.wikimedia.org20:24, 20 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
st.wikipedia.org19:14, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
st.wiktionary.org19:14, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
su.wikipedia.org09:58, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
su.wikiquote.org09:59, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
su.wiktionary.org09:58, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikipedia.org09:59, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sv.wikibooks.org09:59, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sv.wikinews.org09:59, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikiquote.org10:00, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikisource.org10:00, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikiversity.org10:00, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikivoyage.org10:00, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wiktionary.org09:59, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sw.wikipedia.org09:12, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
sw.wiktionary.org09:12, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
szl.wikipedia.org09:12, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
szy.wikipedia.org21:23, 30 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ta.wikipedia.org18:17, 23 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ta.wikibooks.org09:13, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikinews.org09:13, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ta.wikiquote.org09:13, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikisource.org09:13, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wiktionary.org09:12, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tay.wikipedia.org19:51, 10 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tcy.wikipedia.org10:31, 15 സെപ്റ്റംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ten.wikipedia.org20:25, 20 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
test2.wikipedia.org20:25, 20 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
test-commons.wikimedia.org20:25, 20 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
test.wikipedia.org09:53, 2 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
test.wikidata.org20:26, 20 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tet.wikipedia.org13:26, 14 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
te.wikipedia.org09:14, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
te.wikibooks.org09:14, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wikiquote.org09:14, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
te.wikisource.org09:14, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wiktionary.org09:14, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tg.wikipedia.org13:26, 14 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tg.wikibooks.org13:26, 14 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tg.wiktionary.org13:26, 14 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
th.wikipedia.org09:18, 15 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
th.wikibooks.org09:18, 15 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wikinews.org21:24, 30 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wikiquote.org09:18, 15 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wikisource.org09:18, 15 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wiktionary.org09:18, 15 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ti.wikipedia.org09:20, 15 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ti.wiktionary.org09:21, 15 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tk.wikipedia.org15:58, 11 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
tk.wikiquote.org21:25, 30 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tk.wiktionary.org18:11, 24 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tl.wikipedia.org15:12, 27 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tl.wikibooks.org09:22, 15 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tl.wikiquote.org21:18, 21 നവംബർ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tl.wiktionary.org09:22, 15 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tn.wikipedia.org10:08, 17 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tn.wiktionary.org10:08, 17 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
to.wikipedia.org10:08, 17 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
to.wiktionary.org21:25, 30 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tpi.wikipedia.org10:08, 17 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tpi.wiktionary.org10:08, 17 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
trv.wikipedia.org19:51, 10 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikipedia.org14:18, 25 ജനുവരി 2011പുതിയ അംഗത്വം(?)20,726checkuser, sysop
tr.wikibooks.org13:23, 21 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)279
tr.wikimedia.org20:08, 8 ജൂൺ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)72bureaucrat, sysop
tr.wikinews.org13:30, 21 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)744
tr.wikiquote.org12:07, 7 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)755editor
tr.wikisource.org13:27, 21 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)278
tr.wikivoyage.org14:20, 19 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)50
tr.wiktionary.org12:07, 7 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5,524sysop
ts.wikipedia.org10:09, 17 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ts.wiktionary.org10:09, 17 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tt.wikipedia.org18:13, 24 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
tt.wikibooks.org18:13, 24 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tt.wikiquote.org21:26, 30 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tt.wiktionary.org18:13, 24 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tum.wikipedia.org15:08, 24 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tw.wikipedia.org15:08, 24 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tw.wiktionary.org21:26, 30 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tyv.wikipedia.org15:08, 24 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ty.wikipedia.org15:08, 24 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ua.wikimedia.org20:32, 20 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
udm.wikipedia.org15:09, 24 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ug.wikipedia.org15:09, 24 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ug.wikiquote.org21:26, 30 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ug.wiktionary.org15:09, 24 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
uk.wikipedia.org14:35, 13 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)25
uk.wikibooks.org14:35, 13 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikinews.org14:35, 13 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikiquote.org14:35, 13 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikisource.org14:38, 13 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikivoyage.org14:38, 13 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wiktionary.org14:35, 13 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ur.wikipedia.org14:39, 13 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ur.wikibooks.org14:40, 13 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ur.wikiquote.org14:40, 13 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ur.wiktionary.org14:39, 13 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
usability.wikimedia.org20:32, 20 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uz.wikipedia.org18:14, 24 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
uz.wikiquote.org18:14, 24 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uz.wiktionary.org18:14, 24 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
vec.wikipedia.org10:32, 15 സെപ്റ്റംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vec.wikisource.org10:32, 15 സെപ്റ്റംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vec.wiktionary.org10:32, 15 സെപ്റ്റംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vep.wikipedia.org10:32, 15 സെപ്റ്റംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ve.wikipedia.org10:32, 15 സെപ്റ്റംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
vi.wikipedia.org13:38, 21 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
vi.wikibooks.org18:49, 18 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
vi.wikiquote.org14:11, 27 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
vi.wikisource.org14:11, 27 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wikivoyage.org14:11, 27 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
vi.wiktionary.org14:11, 27 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
vls.wikipedia.org14:12, 27 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vo.wikipedia.org14:12, 27 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vo.wikiquote.org21:28, 30 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vo.wiktionary.org14:12, 27 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
war.wikipedia.org18:21, 9 ജൂൺ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
wa.wikipedia.org14:12, 27 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wa.wikisource.org20:27, 13 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wa.wiktionary.org14:12, 27 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.wikidata.org20:00, 25 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4,063
wikimania2005.wikimedia.org20:33, 20 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2006.wikimedia.org20:33, 20 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2007.wikimedia.org20:33, 20 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2008.wikimedia.org20:33, 20 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2009.wikimedia.org20:33, 20 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2010.wikimedia.org20:33, 20 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2011.wikimedia.org20:33, 20 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2012.wikimedia.org20:33, 20 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2013.wikimedia.org20:34, 20 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2014.wikimedia.org20:50, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2015.wikimedia.org20:51, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)406
wikimania2016.wikimedia.org18:56, 12 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2017.wikimedia.org15:13, 9 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2018.wikimedia.org21:55, 27 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania.wikimedia.org21:53, 27 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
wo.wikipedia.org10:12, 15 സെപ്റ്റംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wo.wikiquote.org10:12, 15 സെപ്റ്റംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wo.wiktionary.org10:12, 15 സെപ്റ്റംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wuu.wikipedia.org10:13, 15 സെപ്റ്റംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
xal.wikipedia.org10:13, 15 സെപ്റ്റംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
xh.wikipedia.org10:13, 15 സെപ്റ്റംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
xh.wikibooks.org20:19, 20 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
xh.wiktionary.org20:19, 20 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
xmf.wikipedia.org18:41, 16 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yi.wikipedia.org18:51, 18 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yi.wikisource.org10:13, 15 സെപ്റ്റംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yi.wiktionary.org18:55, 5 ജൂൺ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yo.wikipedia.org10:14, 15 സെപ്റ്റംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
yo.wikibooks.org20:19, 20 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yo.wiktionary.org20:19, 20 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yue.wiktionary.org20:31, 13 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
za.wikipedia.org10:15, 15 സെപ്റ്റംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
za.wikibooks.org20:19, 20 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
za.wikiquote.org20:19, 20 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
za.wiktionary.org20:19, 20 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zea.wikipedia.org10:14, 15 സെപ്റ്റംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-classical.wikipedia.org10:16, 15 സെപ്റ്റംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zh-min-nan.wikipedia.org10:16, 15 സെപ്റ്റംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zh-min-nan.wikibooks.org20:19, 20 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-min-nan.wikiquote.org20:19, 20 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-min-nan.wikisource.org10:16, 15 സെപ്റ്റംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-min-nan.wiktionary.org10:16, 15 സെപ്റ്റംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-yue.wikipedia.org10:16, 15 സെപ്റ്റംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
zh.wikipedia.org11:37, 4 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
zh.wikibooks.org10:15, 15 സെപ്റ്റംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zh.wikinews.org10:15, 15 സെപ്റ്റംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikiquote.org10:15, 15 സെപ്റ്റംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikisource.org10:16, 15 സെപ്റ്റംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikiversity.org10:16, 15 സെപ്റ്റംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
zh.wikivoyage.org10:16, 15 സെപ്റ്റംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
zh.wiktionary.org10:15, 15 സെപ്റ്റംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zu.wikipedia.org10:17, 15 സെപ്റ്റംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zu.wikibooks.org20:19, 20 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zu.wiktionary.org10:17, 15 സെപ്റ്റംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1