ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
ab.wikipedia.org20:08, 9 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)468
ace.wikipedia.org20:09, 9 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ady.wikipedia.org21:18, 6 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
af.wikipedia.org14:50, 5 സെപ്റ്റംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)44
af.wikibooks.org12:15, 2 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
af.wikiquote.org18:43, 21 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
af.wiktionary.org19:07, 25 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ak.wikipedia.org20:12, 9 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ak.wiktionary.org23:52, 23 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
als.wikipedia.org21:20, 24 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
alt.wikipedia.org02:15, 9 ജൂലൈ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
am.wikipedia.org20:14, 9 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
am.wiktionary.org20:46, 2 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ang.wikipedia.org15:45, 22 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ang.wiktionary.org18:56, 21 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
an.wikipedia.org20:15, 9 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
an.wiktionary.org20:31, 15 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
arc.wikipedia.org20:17, 9 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikipedia.org21:20, 24 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)98
ar.wikibooks.org13:29, 30 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
ar.wikimedia.org19:29, 11 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikinews.org20:38, 9 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ar.wikiquote.org20:38, 9 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ar.wikisource.org20:39, 9 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ar.wikiversity.org16:13, 17 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
ar.wiktionary.org21:11, 1 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
ary.wikipedia.org19:20, 28 ജൂലൈ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
arz.wikipedia.org21:20, 24 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)48
ast.wikipedia.org15:45, 22 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)34
ast.wiktionary.org12:35, 9 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
as.wikipedia.org20:44, 9 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
as.wikisource.org09:49, 28 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
atj.wikipedia.org23:47, 20 ജൂൺ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
av.wikipedia.org11:47, 2 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ay.wikipedia.org11:36, 30 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ay.wiktionary.org19:13, 21 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
azb.wikipedia.org14:55, 14 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)636rollbacker
az.wikipedia.org20:30, 20 മേയ് 2015പുതിയ അംഗത്വം(?)46,555bureaucrat, sysop
az.wikibooks.org21:25, 5 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,200autopatrolled
az.wikiquote.org18:33, 16 ഓഗസ്റ്റ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,525interface-admin, sysop
az.wikisource.org07:10, 26 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,066autopatrolled, interface-admin
az.wiktionary.org13:22, 18 ഓഗസ്റ്റ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,281sysop (താത്കാലികം)
ban.wikipedia.org11:38, 26 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bar.wikipedia.org18:36, 24 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
bat-smg.wikipedia.org20:54, 9 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ba.wikipedia.org14:18, 5 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ba.wikibooks.org16:15, 13 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bcl.wikipedia.org20:58, 9 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bcl.wiktionary.org22:17, 11 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be-tarask.wikipedia.org12:22, 18 ഓഗസ്റ്റ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
beta.wikiversity.org23:08, 13 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
be.wikipedia.org20:05, 3 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
be.wikibooks.org19:15, 21 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wikimedia.org14:56, 13 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
be.wikiquote.org21:06, 9 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wikisource.org21:06, 9 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
be.wiktionary.org21:30, 19 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikipedia.org10:49, 9 ഡിസംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)133
bg.wikibooks.org14:14, 3 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikinews.org20:09, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikiquote.org21:59, 16 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikisource.org18:00, 5 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bg.wiktionary.org20:24, 5 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
bh.wikipedia.org21:12, 9 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
bi.wikipedia.org12:44, 9 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bjn.wikipedia.org21:21, 9 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
bm.wikipedia.org15:22, 2 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wikipedia.org21:22, 9 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)146
bn.wikibooks.org07:04, 13 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bn.wikisource.org21:26, 9 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bn.wikivoyage.org12:18, 23 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wiktionary.org13:58, 8 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
bo.wikipedia.org21:27, 9 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bpy.wikipedia.org20:56, 18 സെപ്റ്റംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
br.wikipedia.org21:28, 9 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
br.wikimedia.org15:09, 17 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wikiquote.org21:34, 16 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wikisource.org12:14, 6 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wiktionary.org12:36, 8 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikipedia.org17:26, 2 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)29
bs.wikibooks.org00:22, 28 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikinews.org23:44, 7 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikiquote.org09:23, 26 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikisource.org10:33, 15 സെപ്റ്റംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wiktionary.org19:41, 26 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bug.wikipedia.org11:56, 6 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bxr.wikipedia.org21:33, 9 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikipedia.org11:44, 19 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
ca.wikibooks.org14:43, 22 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikimedia.org23:58, 1 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ca.wikinews.org21:41, 9 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikiquote.org19:32, 6 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ca.wikisource.org20:32, 16 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wiktionary.org00:12, 6 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
cbk-zam.wikipedia.org19:27, 6 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cdo.wikipedia.org13:08, 6 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ceb.wikipedia.org13:01, 25 ഓഗസ്റ്റ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ce.wikipedia.org00:40, 21 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
chr.wikipedia.org20:30, 13 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
chr.wiktionary.org13:38, 8 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ch.wikipedia.org15:24, 2 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
chy.wikipedia.org21:50, 9 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ckb.wikipedia.org21:20, 24 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
commons.wikimedia.org12:58, 25 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3,399filemover, patroller, rollbacker
co.wikipedia.org21:55, 9 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
co.wikimedia.org07:51, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
co.wiktionary.org16:27, 7 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
crh.wikipedia.org15:50, 22 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
cr.wikipedia.org15:00, 4 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cr.wikiquote.org16:23, 7 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
csb.wikipedia.org19:28, 6 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
csb.wiktionary.org16:27, 7 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikipedia.org14:09, 28 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
cs.wikibooks.org13:07, 6 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cs.wikinews.org22:01, 9 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikiquote.org22:02, 9 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikisource.org22:25, 21 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cs.wikiversity.org10:20, 26 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wiktionary.org10:03, 26 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21
cu.wikipedia.org22:05, 9 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cv.wikipedia.org13:56, 21 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
cv.wikibooks.org18:25, 21 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wikipedia.org22:06, 9 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
cy.wikibooks.org18:09, 10 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wikiquote.org22:08, 9 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wikisource.org18:09, 10 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wiktionary.org19:44, 26 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dag.wikipedia.org21:13, 25 ഓഗസ്റ്റ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wikipedia.org23:03, 12 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
da.wikibooks.org18:20, 11 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
da.wikiquote.org21:10, 13 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
da.wikisource.org22:28, 21 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wiktionary.org15:10, 27 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
de.wikipedia.org18:01, 9 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)46
de.wikibooks.org16:07, 29 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
de.wikinews.org22:27, 9 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
de.wikiquote.org22:27, 9 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
de.wikisource.org21:21, 19 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
de.wikiversity.org10:11, 6 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikivoyage.org22:31, 9 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
de.wiktionary.org21:29, 24 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
din.wikipedia.org11:44, 6 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)33
diq.wikipedia.org22:32, 9 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
dk.wikimedia.org17:03, 24 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dsb.wikipedia.org22:33, 9 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
dty.wikipedia.org22:37, 9 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
dv.wikipedia.org11:36, 6 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
dv.wiktionary.org19:44, 26 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
dz.wikipedia.org22:38, 9 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
ee.wikipedia.org17:57, 2 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikipedia.org16:07, 3 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
el.wikibooks.org22:32, 17 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikinews.org22:43, 9 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikiquote.org21:58, 16 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikisource.org16:48, 28 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikiversity.org22:58, 19 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikivoyage.org22:44, 9 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
el.wiktionary.org21:07, 4 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)33
eml.wikipedia.org22:45, 9 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
en.wikipedia.org20:37, 10 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,241extendedconfirmed, rollbacker
en.wikibooks.org15:51, 21 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)269editor
en.wikinews.org15:51, 21 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)77
en.wikiquote.org15:51, 21 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)144
en.wikisource.org15:51, 21 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
en.wikiversity.org12:58, 25 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)25
en.wikivoyage.org12:58, 25 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wiktionary.org15:51, 21 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
eo.wikipedia.org00:44, 26 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
eo.wikibooks.org20:24, 6 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wikinews.org22:59, 9 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wikiquote.org13:21, 8 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wikisource.org12:54, 8 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wiktionary.org23:33, 5 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
es.wikipedia.org20:28, 31 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)165
es.wikibooks.org10:30, 26 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
es.wikinews.org23:13, 9 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
es.wikiquote.org23:14, 9 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
es.wikisource.org23:15, 9 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)22
es.wikiversity.org12:09, 26 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)25
es.wikivoyage.org23:17, 9 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
es.wiktionary.org09:57, 26 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)91
et.wikipedia.org20:19, 18 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)48
et.wikibooks.org14:14, 26 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ee.wikimedia.org22:01, 10 ജനുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wikiquote.org22:41, 3 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
et.wikisource.org13:20, 25 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wiktionary.org11:12, 7 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
eu.wikipedia.org20:19, 18 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)53
eu.wikibooks.org14:14, 26 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wikiquote.org19:37, 22 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wikisource.org12:19, 1 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wiktionary.org09:59, 18 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ext.wikipedia.org23:28, 9 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fa.wikipedia.org14:58, 14 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)60
fa.wikibooks.org14:29, 8 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
fa.wikinews.org23:33, 9 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
fa.wikiquote.org23:34, 9 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fa.wikisource.org10:42, 9 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fa.wikivoyage.org23:42, 9 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
fa.wiktionary.org19:34, 7 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)22
ff.wikipedia.org23:44, 9 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fiu-vro.wikipedia.org23:44, 9 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikipedia.org08:29, 18 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
fi.wikibooks.org11:13, 6 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fi.wikinews.org23:02, 5 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikiquote.org23:50, 9 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fi.wikisource.org21:29, 1 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikiversity.org14:14, 11 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikivoyage.org23:52, 9 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wiktionary.org09:19, 26 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)30
fj.wikipedia.org23:48, 20 ജൂൺ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fj.wiktionary.org00:25, 7 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
foundation.wikimedia.org20:16, 23 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fo.wikipedia.org23:52, 9 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fo.wikisource.org18:10, 10 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fo.wiktionary.org19:46, 26 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
frp.wikipedia.org23:54, 9 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
frr.wikipedia.org23:55, 9 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikipedia.org20:28, 31 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)130
fr.wikibooks.org23:16, 5 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
fr.wikinews.org00:04, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
fr.wikiquote.org00:06, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
fr.wikisource.org00:07, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
fr.wikiversity.org08:56, 26 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
fr.wikivoyage.org00:11, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
fr.wiktionary.org21:02, 24 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
fur.wikipedia.org21:17, 6 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fy.wikipedia.org00:12, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fy.wikibooks.org14:49, 22 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fy.wiktionary.org19:46, 26 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gag.wikipedia.org10:08, 30 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
gan.wikipedia.org00:14, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ga.wikipedia.org00:14, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
ga.wiktionary.org00:27, 7 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gcr.wikipedia.org15:10, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gd.wikipedia.org00:17, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gd.wiktionary.org19:49, 26 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
glk.wikipedia.org21:20, 24 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wikipedia.org00:21, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
gl.wikibooks.org14:15, 26 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wikiquote.org19:44, 22 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wikisource.org00:24, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wiktionary.org23:19, 5 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
gn.wikipedia.org00:24, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
gn.wiktionary.org17:01, 27 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gom.wikipedia.org20:47, 14 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gor.wikipedia.org22:37, 9 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
got.wikipedia.org18:36, 8 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gu.wikipedia.org00:25, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)55
gu.wikiquote.org19:45, 22 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gu.wikisource.org10:13, 6 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
gu.wiktionary.org17:01, 27 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
gv.wikipedia.org00:31, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gv.wiktionary.org17:02, 27 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hak.wikipedia.org17:11, 1 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ha.wikipedia.org18:09, 6 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
ha.wiktionary.org17:02, 27 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
haw.wikipedia.org23:03, 5 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikipedia.org00:36, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)32
he.wikibooks.org22:34, 3 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
he.wikinews.org18:46, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikiquote.org00:41, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
he.wikisource.org09:36, 26 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
he.wikivoyage.org00:42, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
he.wiktionary.org12:31, 26 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
hif.wikipedia.org00:42, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
hif.wiktionary.org17:02, 27 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikipedia.org20:56, 18 സെപ്റ്റംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)345
hi.wikibooks.org14:03, 2 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hi.wikiquote.org14:54, 21 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hi.wikisource.org19:50, 23 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikiversity.org16:57, 5 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikivoyage.org05:37, 14 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hi.wiktionary.org16:57, 5 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
hr.wikipedia.org20:53, 16 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)110
hr.wikibooks.org19:42, 19 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wikiquote.org16:13, 26 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hr.wikisource.org20:14, 1 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wiktionary.org11:35, 4 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
hsb.wikipedia.org01:11, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
hsb.wiktionary.org17:02, 27 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ht.wikipedia.org01:13, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikipedia.org01:14, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
hu.wikibooks.org09:21, 6 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikinews.org00:54, 19 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikiquote.org18:08, 1 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikisource.org23:02, 26 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wiktionary.org12:58, 6 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
hy.wikipedia.org21:12, 24 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
hy.wikibooks.org14:15, 26 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hy.wikiquote.org18:33, 9 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hy.wikisource.org18:59, 18 ഓഗസ്റ്റ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hy.wiktionary.org01:42, 24 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hyw.wikipedia.org22:09, 16 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ia.wikipedia.org11:34, 30 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ia.wikibooks.org15:00, 22 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ia.wiktionary.org09:44, 29 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
id.wikipedia.org21:20, 24 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)94
id.wikibooks.org12:37, 26 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
id.wikiquote.org21:48, 1 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
id.wikisource.org21:50, 11 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
id.wiktionary.org10:53, 5 സെപ്റ്റംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)23
ie.wikipedia.org01:38, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ie.wiktionary.org09:44, 29 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ig.wikipedia.org01:38, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
ik.wikipedia.org11:14, 26 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ilo.wikipedia.org01:40, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
incubator.wikimedia.org12:58, 25 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,964
inh.wikipedia.org12:49, 10 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
io.wikipedia.org11:34, 30 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
io.wiktionary.org17:42, 6 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wikipedia.org01:41, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
is.wikibooks.org19:50, 23 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wikiquote.org16:24, 24 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wikisource.org16:57, 5 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wiktionary.org00:24, 6 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
it.wikipedia.org14:10, 28 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)97
it.wikibooks.org22:49, 6 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
it.wikinews.org01:53, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikiquote.org01:54, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
it.wikisource.org01:56, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
it.wikiversity.org20:13, 21 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
it.wikivoyage.org05:12, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wiktionary.org23:14, 24 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
iu.wikipedia.org21:18, 5 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
iu.wiktionary.org09:44, 29 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jam.wikipedia.org02:02, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikipedia.org21:14, 24 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)37
ja.wikibooks.org15:02, 22 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ja.wikinews.org02:07, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ja.wikiquote.org11:43, 6 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ja.wikisource.org02:08, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ja.wikiversity.org22:29, 29 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ja.wikivoyage.org22:17, 16 ജനുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wiktionary.org21:18, 20 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
jbo.wikipedia.org02:09, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jbo.wiktionary.org09:44, 29 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jv.wikipedia.org02:09, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
jv.wiktionary.org21:43, 5 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kaa.wikipedia.org23:42, 15 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
kab.wikipedia.org02:11, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ka.wikipedia.org14:13, 28 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)54
ka.wikibooks.org14:15, 26 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ka.wikiquote.org20:42, 9 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ka.wiktionary.org20:49, 5 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kbd.wikipedia.org23:01, 9 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kbp.wikipedia.org12:43, 8 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kcg.wikipedia.org23:41, 28 മേയ് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kg.wikipedia.org09:05, 3 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ki.wikipedia.org02:17, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kk.wikipedia.org19:35, 7 ജൂൺ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)26
kk.wikibooks.org15:03, 22 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kk.wikiquote.org16:13, 13 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kk.wiktionary.org11:36, 24 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kl.wikipedia.org02:29, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kl.wiktionary.org09:46, 29 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
km.wikipedia.org23:21, 5 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
km.wikibooks.org18:03, 4 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
km.wiktionary.org19:33, 10 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wikipedia.org02:39, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
kn.wikiquote.org14:15, 26 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wikisource.org10:51, 6 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wiktionary.org09:22, 6 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
koi.wikipedia.org20:18, 8 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikipedia.org02:42, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikibooks.org13:20, 8 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ko.wikinews.org23:05, 9 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ko.wikiquote.org13:06, 9 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikisource.org02:50, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ko.wikiversity.org22:55, 5 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wiktionary.org12:09, 26 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)20
krc.wikipedia.org22:11, 31 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ksh.wikipedia.org02:51, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ks.wikipedia.org21:48, 12 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ks.wiktionary.org09:46, 29 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ku.wikipedia.org21:24, 10 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ku.wikibooks.org15:09, 9 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ku.wikiquote.org02:54, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ku.wiktionary.org10:08, 26 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
kv.wikipedia.org17:59, 11 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kw.wikipedia.org02:55, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kw.wikiquote.org16:25, 7 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kw.wiktionary.org09:46, 29 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ky.wikipedia.org20:28, 31 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
ky.wikibooks.org23:35, 27 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ky.wikiquote.org16:20, 13 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ky.wiktionary.org16:42, 2 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lad.wikipedia.org11:36, 30 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
la.wikipedia.org12:07, 18 ഓഗസ്റ്റ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
la.wikibooks.org14:15, 26 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wikiquote.org11:39, 6 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wikisource.org22:27, 21 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
la.wiktionary.org09:46, 29 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lbe.wikipedia.org03:02, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lb.wikipedia.org03:02, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
lb.wiktionary.org14:47, 21 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lez.wikipedia.org18:19, 5 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
lfn.wikipedia.org12:01, 6 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lg.wikipedia.org13:43, 3 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
lij.wikipedia.org03:05, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
li.wikipedia.org03:06, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
li.wikibooks.org18:12, 10 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikinews.org22:09, 15 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikiquote.org14:11, 25 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikisource.org18:12, 10 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wiktionary.org20:51, 21 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lld.wikipedia.org18:33, 14 ഏപ്രിൽ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lmo.wikipedia.org03:07, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
lmo.wiktionary.org19:25, 29 ഒക്ടോബർ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ln.wikipedia.org03:09, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ln.wiktionary.org09:50, 29 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
login.wikimedia.org12:29, 20 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lo.wikipedia.org03:09, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
lo.wiktionary.org13:28, 27 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lrc.wikipedia.org13:01, 6 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ltg.wikipedia.org21:53, 12 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wikipedia.org00:14, 7 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)48
lt.wikibooks.org15:09, 22 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wikiquote.org03:14, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lt.wikisource.org23:04, 26 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
lt.wiktionary.org11:29, 27 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
lv.wikipedia.org07:13, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)132patroller
lv.wiktionary.org18:49, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mad.wikipedia.org08:25, 17 ജനുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mai.wikipedia.org03:41, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
map-bms.wikipedia.org03:42, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
mdf.wikipedia.org03:43, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.mediawiki.org12:58, 25 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)302
meta.wikimedia.org12:30, 20 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,668global-renamer, patroller
mg.wikipedia.org03:45, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mg.wikibooks.org15:11, 22 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mg.wiktionary.org09:51, 29 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mhr.wikipedia.org03:47, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
min.wikipedia.org17:35, 21 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
mi.wikipedia.org03:48, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
mi.wiktionary.org09:51, 29 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wikipedia.org13:00, 27 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mk.wikibooks.org15:12, 22 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mk.wikisource.org22:32, 21 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wiktionary.org09:51, 29 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikipedia.org04:05, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)41
ml.wikibooks.org15:12, 22 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ml.wikiquote.org18:13, 10 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikisource.org10:37, 7 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ml.wiktionary.org15:22, 22 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mni.wikipedia.org13:26, 21 ഓഗസ്റ്റ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mn.wikipedia.org08:55, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)59
mn.wiktionary.org22:22, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mnw.wikipedia.org14:16, 17 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mrj.wikipedia.org04:14, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wikipedia.org20:36, 12 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mr.wikibooks.org14:15, 26 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wikiquote.org18:50, 19 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mr.wikisource.org17:04, 17 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wiktionary.org21:49, 15 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ms.wikipedia.org21:20, 24 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)104
ms.wikibooks.org21:43, 16 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ms.wiktionary.org22:29, 1 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
mt.wikipedia.org04:25, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mt.wiktionary.org09:55, 29 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mwl.wikipedia.org04:26, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)35
mx.wikimedia.org19:25, 23 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
myv.wikipedia.org04:26, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
my.wikipedia.org04:29, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
my.wiktionary.org13:01, 9 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mzn.wikipedia.org14:58, 14 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nah.wikipedia.org04:31, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nah.wiktionary.org19:20, 6 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nap.wikipedia.org04:33, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
na.wikipedia.org04:33, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
na.wiktionary.org09:57, 29 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nds-nl.wikipedia.org04:34, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nds.wikipedia.org04:39, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
nds.wiktionary.org09:57, 29 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ne.wikipedia.org04:42, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
ne.wikibooks.org15:12, 22 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ne.wiktionary.org10:00, 29 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
new.wikipedia.org16:14, 10 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
nl.wikipedia.org22:39, 31 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
nl.wikibooks.org10:45, 26 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
nl.wikimedia.org19:58, 28 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
nl.wikinews.org04:50, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nl.wikiquote.org09:17, 4 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nl.wikisource.org04:52, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nl.wikivoyage.org04:53, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nl.wiktionary.org09:54, 26 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21
nn.wikipedia.org22:11, 4 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nn.wikiquote.org04:58, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nn.wiktionary.org10:01, 29 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nov.wikipedia.org04:59, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikipedia.org05:00, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
no.wikibooks.org21:00, 9 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikinews.org20:12, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikiquote.org19:11, 9 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
no.wikisource.org22:34, 21 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wiktionary.org14:07, 6 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
nqo.wikipedia.org18:33, 21 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nrm.wikipedia.org05:12, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nso.wikipedia.org12:48, 10 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nv.wikipedia.org12:06, 6 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nyc.wikimedia.org20:56, 25 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ny.wikipedia.org05:13, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
oc.wikipedia.org09:58, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
oc.wikibooks.org14:15, 26 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
oc.wiktionary.org23:36, 5 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
olo.wikipedia.org05:18, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
om.wikipedia.org05:20, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
om.wiktionary.org10:01, 29 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
or.wikipedia.org05:20, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
or.wikisource.org13:59, 8 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
or.wiktionary.org18:49, 1 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
os.wikipedia.org20:27, 31 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
outreach.wikimedia.org14:55, 6 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
pag.wikipedia.org10:38, 13 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pam.wikipedia.org05:24, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pap.wikipedia.org05:25, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pa.wikipedia.org10:16, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
pa.wikibooks.org18:14, 10 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pa.wikisource.org00:21, 6 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pa.wiktionary.org12:09, 18 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pcd.wikipedia.org05:35, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pdc.wikipedia.org05:35, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pfl.wikipedia.org12:05, 12 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pih.wikipedia.org05:36, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pi.wikipedia.org18:13, 5 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikipedia.org21:45, 31 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)26
pl.wikibooks.org20:23, 4 സെപ്റ്റംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
pl.wikimedia.org16:20, 29 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
pl.wikinews.org05:46, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
pl.wikiquote.org05:47, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
pl.wikisource.org20:47, 4 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pl.wikivoyage.org05:50, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pl.wiktionary.org20:51, 4 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
pms.wikipedia.org05:51, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
pms.wikisource.org12:35, 1 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pnb.wikipedia.org14:56, 14 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pnb.wiktionary.org10:10, 29 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pnt.wikipedia.org14:15, 26 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ps.wikipedia.org14:57, 14 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ps.wikivoyage.org15:10, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ps.wiktionary.org05:58, 14 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikipedia.org18:54, 11 ജൂൺ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21
pt.wikibooks.org06:15, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
pt.wikimedia.org15:09, 17 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikinews.org06:15, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pt.wikiquote.org06:16, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
pt.wikisource.org06:17, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
pt.wikiversity.org23:53, 3 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
pt.wikivoyage.org06:19, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wiktionary.org12:14, 1 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)32
qu.wikipedia.org06:19, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
qu.wiktionary.org10:10, 29 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rm.wikipedia.org21:29, 29 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rmy.wikipedia.org13:18, 15 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rn.wikipedia.org19:32, 23 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
roa-rup.wikipedia.org13:21, 9 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
roa-rup.wiktionary.org10:12, 29 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
roa-tara.wikipedia.org06:22, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikipedia.org16:42, 28 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)50
ro.wikibooks.org11:33, 6 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikinews.org06:53, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikiquote.org18:01, 16 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikisource.org21:29, 1 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ro.wikivoyage.org06:54, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ro.wiktionary.org18:51, 19 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
rue.wikipedia.org06:54, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ru.wikipedia.org19:05, 16 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)81uploader
ru.wikibooks.org23:36, 5 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ru.wikimedia.org09:17, 26 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ru.wikinews.org13:10, 1 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
ru.wikiquote.org06:58, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ru.wikisource.org13:57, 12 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ru.wikiversity.org13:09, 1 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikivoyage.org07:02, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ru.wiktionary.org15:54, 2 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)44
rw.wikipedia.org07:02, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
rw.wiktionary.org10:14, 29 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sah.wikipedia.org19:20, 23 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
sah.wikiquote.org00:11, 12 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sah.wikisource.org22:28, 21 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sat.wikipedia.org00:03, 19 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sa.wikipedia.org10:45, 10 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
sa.wikibooks.org15:13, 22 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikiquote.org18:14, 10 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikisource.org08:29, 26 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sa.wiktionary.org11:55, 4 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
scn.wikipedia.org07:11, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
scn.wiktionary.org10:17, 29 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sco.wikipedia.org12:08, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
sc.wikipedia.org07:15, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sd.wikipedia.org07:17, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sd.wiktionary.org10:17, 29 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
se.wikipedia.org07:18, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
se.wikimedia.org11:36, 5 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sg.wikipedia.org14:33, 14 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sg.wiktionary.org10:17, 29 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
shi.wikipedia.org22:40, 3 സെപ്റ്റംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
shn.wikipedia.org14:02, 6 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sh.wikipedia.org14:41, 21 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
sh.wiktionary.org16:24, 2 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
shy.wiktionary.org18:57, 26 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wikipedia.org20:27, 31 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
simple.wikiquote.org18:45, 29 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wiktionary.org09:42, 22 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
si.wikipedia.org07:26, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
si.wikibooks.org11:13, 6 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
si.wiktionary.org11:07, 6 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
skr.wikipedia.org12:04, 18 ജനുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikipedia.org07:26, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)66
sk.wikibooks.org20:04, 7 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikiquote.org07:31, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikisource.org13:47, 25 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wiktionary.org13:11, 5 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sl.wikipedia.org07:33, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)85
sl.wikibooks.org18:02, 6 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sl.wikiquote.org11:46, 6 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikisource.org10:26, 6 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sl.wikiversity.org20:27, 7 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wiktionary.org21:53, 15 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sm.wikipedia.org11:45, 8 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sm.wiktionary.org16:32, 4 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sn.wikipedia.org07:38, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikisource.org21:06, 5 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
so.wikipedia.org07:38, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
so.wiktionary.org13:36, 9 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
species.wikimedia.org12:58, 25 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)86autopatrolled
sq.wikipedia.org07:42, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)46
sq.wikibooks.org20:57, 2 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sq.wikinews.org07:43, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sq.wikiquote.org10:14, 6 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sq.wiktionary.org13:56, 6 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
srn.wikipedia.org07:43, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikipedia.org13:11, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)67
sr.wikibooks.org20:43, 3 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sr.wikinews.org07:52, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sr.wikiquote.org22:27, 1 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sr.wikisource.org09:55, 26 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sr.wiktionary.org13:33, 3 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ss.wikipedia.org07:53, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ss.wiktionary.org16:36, 4 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
stq.wikipedia.org07:54, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
strategy.wikimedia.org14:30, 23 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
st.wikipedia.org11:33, 3 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
st.wiktionary.org10:28, 9 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
su.wikipedia.org07:55, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
su.wikiquote.org14:58, 4 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
su.wiktionary.org07:57, 4 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikipedia.org20:33, 12 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
sv.wikibooks.org08:05, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikinews.org08:06, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikiquote.org21:57, 16 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikisource.org09:05, 26 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sv.wikiversity.org20:39, 20 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikivoyage.org08:08, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sv.wiktionary.org23:51, 3 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
sw.wikipedia.org08:09, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
sw.wiktionary.org14:22, 5 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
szl.wikipedia.org08:11, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
szy.wikipedia.org12:17, 24 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikipedia.org08:12, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)36
ta.wikibooks.org12:19, 1 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikinews.org08:28, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikiquote.org08:28, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikisource.org22:51, 5 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ta.wiktionary.org00:30, 2 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tay.wikipedia.org00:41, 5 ജൂലൈ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tcy.wikipedia.org09:52, 29 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ten.wikipedia.org14:30, 23 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
test2.wikipedia.org08:29, 31 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
test-commons.wikimedia.org21:11, 26 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
test.wikipedia.org22:15, 12 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)83bureaucrat (താത്കാലികം), interface-admin, sysop, translationadmin
test.wikidata.org20:44, 11 സെപ്റ്റംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tet.wikipedia.org08:29, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wikipedia.org08:31, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)44
te.wikibooks.org07:54, 16 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wikiquote.org18:15, 10 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wikisource.org21:29, 1 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wiktionary.org10:56, 27 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tg.wikipedia.org21:21, 24 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
tg.wikibooks.org18:15, 10 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tg.wiktionary.org16:38, 4 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wikipedia.org08:37, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)110
th.wikibooks.org13:09, 6 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
th.wikiquote.org13:59, 8 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
th.wikisource.org13:29, 26 ഓഗസ്റ്റ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
th.wiktionary.org20:48, 5 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
ti.wikipedia.org23:18, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21
ti.wiktionary.org16:47, 4 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tk.wikipedia.org20:27, 16 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,099
tk.wikiquote.org17:26, 17 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tk.wiktionary.org22:45, 18 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
tl.wikipedia.org08:54, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)38
tl.wikibooks.org11:45, 5 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tl.wiktionary.org11:26, 6 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tn.wikipedia.org08:57, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tn.wiktionary.org16:47, 4 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
to.wikipedia.org20:08, 8 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tpi.wikipedia.org22:23, 3 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tpi.wiktionary.org16:47, 4 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
trv.wikipedia.org11:24, 7 സെപ്റ്റംബർ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikipedia.org08:19, 21 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)471patroller
tr.wikibooks.org10:21, 6 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)32
tr.wikimedia.org15:33, 23 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikinews.org13:39, 23 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
tr.wikiquote.org08:44, 23 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)36
tr.wikisource.org10:40, 17 ഓഗസ്റ്റ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
tr.wiktionary.org08:21, 12 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)84
ts.wikipedia.org13:18, 6 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ts.wiktionary.org16:49, 4 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tt.wikipedia.org09:14, 20 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
tt.wikibooks.org08:26, 19 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tt.wiktionary.org08:38, 19 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tum.wikipedia.org08:02, 10 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tw.wikipedia.org09:07, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tyv.wikipedia.org19:23, 29 ജൂൺ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ty.wikipedia.org16:24, 29 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ua.wikimedia.org16:07, 27 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
udm.wikipedia.org09:08, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ug.wikipedia.org14:30, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ug.wiktionary.org18:57, 19 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikipedia.org19:59, 12 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)60
uk.wikibooks.org10:48, 6 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikinews.org09:47, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikiquote.org09:48, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikisource.org00:46, 21 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
uk.wikivoyage.org09:50, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
uk.wiktionary.org20:31, 1 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ur.wikipedia.org14:55, 14 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
ur.wikibooks.org18:16, 10 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ur.wikiquote.org09:54, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ur.wiktionary.org11:10, 6 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uz.wikipedia.org18:47, 12 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)60
uz.wikibooks.org16:10, 13 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uz.wikiquote.org09:58, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uz.wiktionary.org09:38, 15 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
vec.wikipedia.org09:58, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vec.wikisource.org22:34, 21 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vec.wiktionary.org14:26, 14 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vep.wikipedia.org09:59, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ve.wikipedia.org20:22, 1 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wikipedia.org10:02, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
vi.wikibooks.org09:01, 26 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
vi.wikiquote.org20:22, 1 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
vi.wikisource.org21:28, 1 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wikivoyage.org10:10, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wiktionary.org10:27, 6 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
vls.wikipedia.org12:12, 5 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
vo.wikipedia.org11:36, 30 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vo.wiktionary.org20:00, 1 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
war.wikipedia.org13:35, 22 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wa.wikipedia.org10:14, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wa.wiktionary.org20:21, 1 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.wikidata.org12:41, 20 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3,634rollbacker
wikimania2014.wikimedia.org10:18, 16 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2015.wikimedia.org20:10, 3 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2016.wikimedia.org18:16, 10 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2017.wikimedia.org18:16, 10 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2018.wikimedia.org10:57, 6 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania.wikimedia.org20:18, 3 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
wo.wikipedia.org10:17, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wo.wikiquote.org20:21, 1 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wo.wiktionary.org12:00, 15 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wuu.wikipedia.org10:17, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
xal.wikipedia.org20:17, 1 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
xh.wikipedia.org20:17, 1 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
xmf.wikipedia.org10:19, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
yi.wikipedia.org10:21, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
yi.wikisource.org20:17, 1 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yi.wiktionary.org12:07, 15 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yo.wikipedia.org10:22, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
yue.wiktionary.org12:17, 1 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
za.wikipedia.org20:14, 1 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zea.wikipedia.org10:24, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-classical.wikipedia.org23:47, 20 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
zh-min-nan.wikipedia.org20:09, 1 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
zh-min-nan.wikisource.org20:08, 1 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-min-nan.wiktionary.org20:06, 1 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-yue.wikipedia.org15:37, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
zh.wikipedia.org14:12, 28 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)42
zh.wikibooks.org00:35, 2 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
zh.wikinews.org10:35, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikiquote.org20:04, 1 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zh.wikisource.org12:12, 2 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zh.wikiversity.org13:46, 2 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zh.wikivoyage.org10:37, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wiktionary.org10:08, 22 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
zu.wikipedia.org10:38, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
zu.wiktionary.org19:56, 1 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1