ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
ab.wikipedia.org15:11, 15 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ace.wikipedia.org19:28, 12 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ady.wikipedia.org10:51, 17 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
af.wikipedia.org17:10, 6 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
af.wikibooks.org19:36, 12 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
af.wikiquote.org19:36, 12 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ak.wikipedia.org19:36, 12 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
als.wikipedia.org12:22, 5 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
am.wikipedia.org09:50, 3 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ang.wikipedia.org12:13, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
an.wikipedia.org15:00, 11 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
arc.wikipedia.org19:45, 12 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikipedia.org15:02, 27 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)88autoreview
ar.wikibooks.org19:46, 12 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikinews.org19:46, 12 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikiquote.org19:47, 12 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikisource.org19:49, 12 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikiversity.org19:51, 12 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wiktionary.org13:13, 18 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
arz.wikipedia.org15:43, 16 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ast.wikipedia.org16:49, 6 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
as.wikipedia.org20:04, 12 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
as.wikisource.org20:06, 12 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
atj.wikipedia.org16:32, 9 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
av.wikipedia.org20:31, 24 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ay.wikipedia.org11:33, 9 ജൂൺ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
azb.wikipedia.org20:34, 17 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
az.wikipedia.org17:28, 4 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
az.wikibooks.org20:19, 12 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bar.wikipedia.org18:47, 26 ഒക്ടോബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bat-smg.wikipedia.org20:25, 12 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ba.wikipedia.org17:16, 31 ജൂലൈ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bcl.wikipedia.org20:32, 12 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be-tarask.wikipedia.org13:19, 25 ഓഗസ്റ്റ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wikipedia.org20:41, 12 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wikibooks.org20:50, 12 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wikiquote.org20:50, 12 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wikisource.org20:51, 12 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikipedia.org19:45, 12 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
bg.wikibooks.org20:51, 12 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikinews.org20:51, 12 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikiquote.org20:52, 12 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikisource.org20:53, 12 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bh.wikipedia.org16:13, 27 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bi.wikipedia.org21:18, 12 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bjn.wikipedia.org21:19, 12 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bm.wikipedia.org13:44, 28 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wikipedia.org15:15, 27 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
bn.wikibooks.org21:24, 12 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wikisource.org21:25, 12 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bo.wikipedia.org21:26, 12 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bpy.wikipedia.org21:27, 12 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wikipedia.org15:24, 21 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
br.wikimedia.org14:17, 5 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wikiquote.org21:32, 12 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wikisource.org09:03, 23 ജൂൺ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wiktionary.org16:12, 11 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikipedia.org10:30, 6 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
bs.wikibooks.org21:35, 12 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikinews.org21:35, 12 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikiquote.org21:35, 12 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikisource.org21:36, 12 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bug.wikipedia.org14:50, 26 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikipedia.org10:49, 24 ജൂൺ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)86
ca.wikimedia.org09:14, 23 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikinews.org18:53, 4 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikiquote.org16:17, 4 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
ca.wikisource.org19:30, 4 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wiktionary.org13:11, 14 ഡിസംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cdo.wikipedia.org09:51, 3 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ceb.wikipedia.org23:57, 13 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
chr.wikipedia.org22:32, 12 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ch.wikipedia.org22:32, 12 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
chy.wikipedia.org20:58, 19 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ckb.wikipedia.org16:56, 26 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
commons.wikimedia.org15:16, 21 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)371autopatrolled
co.wikipedia.org22:37, 12 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
crh.wikipedia.org22:40, 12 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cr.wikipedia.org09:51, 3 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikipedia.org18:47, 26 ഒക്ടോബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)36
cs.wikibooks.org22:43, 12 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikinews.org22:44, 12 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikiquote.org22:44, 12 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikisource.org22:48, 12 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikiversity.org22:50, 12 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wiktionary.org06:50, 27 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cu.wikipedia.org14:55, 26 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wikipedia.org17:41, 24 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wikibooks.org22:59, 12 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wikiquote.org22:59, 12 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wikisource.org23:00, 12 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wikipedia.org09:22, 29 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)31
da.wikibooks.org23:09, 12 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wikiquote.org23:10, 12 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wikisource.org23:10, 12 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikipedia.org15:23, 21 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)44
de.wikisource.org09:03, 23 ജൂൺ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikivoyage.org15:57, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wiktionary.org13:12, 18 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
diq.wikipedia.org23:32, 12 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dv.wikipedia.org16:16, 27 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dv.wiktionary.org18:57, 4 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dz.wikipedia.org16:17, 27 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ee.wikipedia.org23:41, 12 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikipedia.org13:38, 17 ജൂൺ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)24
el.wikibooks.org00:05, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikinews.org00:05, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikiquote.org00:06, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikisource.org00:08, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikivoyage.org00:09, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wiktionary.org18:27, 9 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eml.wikipedia.org00:11, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikipedia.org15:06, 21 മേയ് 2015പുതിയ അംഗത്വം(?)223
en.wikibooks.org15:29, 21 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikinews.org15:29, 21 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)20
en.wikiquote.org15:29, 21 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikisource.org15:29, 21 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
en.wikiversity.org15:29, 21 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
en.wikivoyage.org15:29, 21 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
en.wiktionary.org15:29, 21 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wikipedia.org13:19, 17 ജൂൺ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21
eo.wikibooks.org11:44, 27 ജൂലൈ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wikinews.org01:00, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wikiquote.org01:01, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wikisource.org01:04, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikipedia.org15:24, 21 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)75
es.wikibooks.org09:08, 20 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikisource.org13:10, 18 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikiversity.org15:34, 3 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikivoyage.org12:22, 21 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wiktionary.org12:46, 19 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wikipedia.org09:46, 3 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
et.wikibooks.org01:30, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wikiquote.org01:30, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wikisource.org01:31, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wikipedia.org16:47, 19 ഡിസംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
eu.wikibooks.org01:38, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wikiquote.org01:38, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikipedia.org09:22, 29 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)125
fa.wikiquote.org08:48, 19 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ff.wikipedia.org15:57, 27 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fiu-vro.wikipedia.org01:49, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikipedia.org09:22, 29 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)39
fi.wikibooks.org01:50, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikinews.org01:51, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikivoyage.org09:26, 26 ഒക്ടോബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wiktionary.org16:42, 15 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fj.wikipedia.org01:57, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
foundation.wikimedia.org10:15, 4 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fo.wikipedia.org09:22, 29 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fo.wikisource.org02:01, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
frp.wikipedia.org15:54, 27 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
frr.wikipedia.org15:23, 6 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fr.wikipedia.org15:22, 21 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3,229
fr.wikibooks.org16:11, 21 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)20
fr.wikinews.org16:03, 16 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
fr.wikiquote.org13:43, 29 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)20
fr.wikisource.org08:56, 25 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)43autopatrolled
fr.wikiversity.org13:37, 16 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)73
fr.wikivoyage.org12:32, 4 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
fr.wiktionary.org16:11, 21 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)115
fur.wikipedia.org02:23, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fy.wikipedia.org02:24, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fy.wikibooks.org02:27, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gag.wikipedia.org02:27, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gan.wikipedia.org14:02, 29 ജൂൺ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ga.wikipedia.org02:29, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ga.wiktionary.org09:51, 3 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gd.wikipedia.org02:36, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wikipedia.org08:27, 26 ജൂൺ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wiktionary.org23:43, 16 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gom.wikipedia.org16:37, 29 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
got.wikipedia.org16:18, 27 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gu.wikipedia.org07:41, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gu.wikisource.org03:09, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gu.wiktionary.org19:30, 4 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
guw.wikipedia.org13:51, 17 മേയ് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gv.wikipedia.org09:51, 3 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hak.wikipedia.org09:51, 3 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ha.wikipedia.org09:48, 12 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
haw.wikipedia.org03:13, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikipedia.org09:32, 29 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)95
he.wikibooks.org13:35, 16 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
he.wikinews.org13:35, 16 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
he.wikiquote.org13:36, 16 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
he.wikisource.org13:36, 16 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
he.wikivoyage.org13:37, 16 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
he.wiktionary.org13:41, 16 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hif.wikipedia.org09:27, 23 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikipedia.org09:51, 3 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
hi.wikibooks.org03:47, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikiversity.org15:47, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wikipedia.org12:13, 17 ജൂൺ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
hr.wikibooks.org03:53, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wikiquote.org03:54, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wikisource.org03:54, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ht.wikipedia.org14:24, 28 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hu.wikipedia.org09:32, 29 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
hu.wikibooks.org03:59, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikiquote.org03:59, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikisource.org04:00, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hy.wikipedia.org14:50, 26 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
hy.wikibooks.org04:23, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hy.wikiquote.org04:23, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hy.wikisource.org04:24, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ia.wikipedia.org04:25, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ia.wikibooks.org04:28, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wikipedia.org15:42, 1 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)33
id.wikibooks.org04:28, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wikiquote.org04:29, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wikisource.org04:29, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ie.wikipedia.org04:29, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ig.wikipedia.org04:30, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ik.wikipedia.org04:31, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ilo.wikipedia.org09:32, 29 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
incubator.wikimedia.org15:29, 21 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
io.wikipedia.org19:01, 15 ജൂലൈ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wikipedia.org12:10, 17 ജൂൺ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
is.wikibooks.org04:49, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wikiquote.org04:49, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wikisource.org04:49, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wiktionary.org19:30, 4 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikipedia.org15:24, 21 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)63
it.wikibooks.org13:35, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikinews.org04:56, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikiquote.org04:57, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikisource.org17:52, 9 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikiversity.org13:35, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikivoyage.org10:13, 14 നവംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
iu.wikipedia.org13:33, 29 ജൂൺ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ja.wikipedia.org15:23, 21 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)97
ja.wikibooks.org05:21, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ja.wikinews.org05:21, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ja.wikiquote.org05:22, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ja.wikisource.org05:22, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ja.wikiversity.org19:35, 4 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ja.wiktionary.org19:35, 4 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
jbo.wikipedia.org05:24, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jv.wikipedia.org05:25, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kaa.wikipedia.org15:19, 28 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kab.wikipedia.org15:15, 28 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
ka.wikipedia.org09:51, 3 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ka.wikibooks.org05:33, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ka.wikiquote.org15:30, 28 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kbd.wikipedia.org05:34, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kcg.wikipedia.org13:51, 17 മേയ് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kg.wikipedia.org05:36, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ki.wikipedia.org05:37, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kk.wikipedia.org09:48, 29 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
kl.wikipedia.org05:58, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
km.wikipedia.org15:00, 11 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
km.wikibooks.org06:00, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
km.wiktionary.org19:31, 4 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wikipedia.org09:12, 3 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wikiquote.org06:21, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikipedia.org14:54, 28 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)108
ko.wikibooks.org06:24, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikinews.org06:25, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikiquote.org06:25, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikisource.org06:26, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikiversity.org06:27, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wiktionary.org13:40, 18 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ksh.wikipedia.org10:07, 13 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ks.wikipedia.org16:20, 27 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ku.wikipedia.org07:44, 29 സെപ്റ്റംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ku.wikibooks.org06:33, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ku.wikiquote.org06:33, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kv.wikipedia.org20:34, 17 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kw.wikipedia.org06:35, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ky.wikipedia.org06:36, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ky.wikibooks.org06:38, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ky.wikiquote.org06:39, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wikipedia.org06:41, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wikibooks.org06:45, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wikiquote.org06:45, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wikisource.org17:52, 9 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lg.wikipedia.org06:53, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lij.wikipedia.org06:53, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lmo.wikipedia.org06:57, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ln.wikipedia.org14:25, 28 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
login.wikimedia.org15:06, 21 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lo.wikipedia.org00:37, 25 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ltg.wikipedia.org07:03, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wikipedia.org07:04, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wikibooks.org07:09, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wikiquote.org07:09, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wikisource.org07:10, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lv.wikipedia.org00:37, 25 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mai.wikipedia.org10:14, 19 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
map-bms.wikipedia.org07:51, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mdf.wikipedia.org07:51, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.mediawiki.org15:29, 21 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8,689sysop, translationadmin
meta.wikimedia.org15:15, 21 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6,405centralnoticeadmin, massmessage-sender, translationadmin
mg.wikipedia.org14:28, 28 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mg.wiktionary.org08:55, 1 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
min.wikipedia.org08:00, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mi.wikipedia.org08:01, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wikipedia.org13:35, 20 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ml.wikipedia.org16:20, 27 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikiquote.org08:52, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mn.wikipedia.org08:54, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wikipedia.org09:48, 29 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mr.wikibooks.org09:04, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wikiquote.org09:04, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wikisource.org09:05, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ms.wikipedia.org16:15, 16 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mt.wikipedia.org09:09, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
my.wikipedia.org16:25, 27 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nap.wikipedia.org09:21, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
na.wikipedia.org16:26, 27 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ne.wikibooks.org09:29, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
new.wikipedia.org09:30, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikipedia.org09:48, 29 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)53
nl.wiktionary.org21:57, 11 ഓഗസ്റ്റ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nn.wikipedia.org17:41, 24 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nn.wikiquote.org09:47, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nov.wikipedia.org09:52, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikipedia.org15:51, 14 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)29
no.wikibooks.org09:52, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikinews.org09:53, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikiquote.org09:53, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikisource.org09:54, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wiktionary.org16:03, 14 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nrm.wikipedia.org14:07, 28 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nso.wikipedia.org09:55, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nv.wikipedia.org16:46, 5 ജൂലൈ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ny.wikipedia.org09:57, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
oc.wikipedia.org12:15, 17 ജൂൺ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
oc.wikibooks.org10:02, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
om.wikipedia.org10:07, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
or.wikipedia.org16:27, 27 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
or.wikisource.org10:09, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
or.wiktionary.org16:34, 8 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
outreach.wikimedia.org12:46, 9 ജൂൺ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
pag.wikipedia.org10:12, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pam.wikipedia.org10:13, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pap.wikipedia.org10:14, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pa.wikipedia.org12:18, 4 ഓഗസ്റ്റ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pa.wikibooks.org10:30, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pcd.wikipedia.org14:29, 28 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pih.wikipedia.org10:33, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pi.wikipedia.org10:34, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikipedia.org15:23, 21 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)71autoreview
pl.wikinews.org10:57, 16 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikisource.org18:38, 20 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikivoyage.org18:37, 20 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wiktionary.org18:38, 20 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pms.wikipedia.org10:46, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pnt.wikipedia.org09:51, 3 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ps.wikipedia.org10:52, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ps.wikivoyage.org16:09, 23 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikipedia.org15:24, 21 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)68
pt.wikibooks.org15:59, 22 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
pt.wikinews.org10:08, 22 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikiversity.org14:00, 22 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wiktionary.org16:16, 7 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pwn.wikipedia.org17:21, 21 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
qu.wikipedia.org18:19, 4 ഓഗസ്റ്റ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rm.wikipedia.org11:17, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rmy.wikipedia.org11:18, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rn.wikipedia.org11:18, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
roa-rup.wikipedia.org11:19, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
roa-tara.wikipedia.org11:20, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikipedia.org09:53, 29 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)26
ro.wikibooks.org11:21, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikinews.org11:21, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikiquote.org11:21, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikisource.org11:22, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikivoyage.org11:23, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikipedia.org15:24, 21 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)68uploader
ru.wikimedia.org15:26, 23 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikinews.org14:48, 4 ഓഗസ്റ്റ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikisource.org17:11, 1 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wiktionary.org17:05, 6 സെപ്റ്റംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rw.wikipedia.org11:54, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sat.wikipedia.org14:23, 21 സെപ്റ്റംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikibooks.org12:02, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikiquote.org12:02, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
scn.wikipedia.org12:03, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sco.wikipedia.org14:21, 28 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
sc.wikipedia.org13:35, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sd.wikipedia.org12:16, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
se.wikipedia.org12:18, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
se.wikimedia.org14:00, 19 സെപ്റ്റംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sg.wikipedia.org14:33, 28 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sh.wikipedia.org09:51, 3 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
simple.wikipedia.org08:44, 9 ജൂൺ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
si.wikipedia.org16:30, 27 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
si.wikibooks.org12:39, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikipedia.org09:29, 1 ഓഗസ്റ്റ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
sk.wikibooks.org12:49, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikiquote.org12:49, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikisource.org12:50, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikipedia.org09:53, 29 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikibooks.org12:56, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikiquote.org12:57, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikiversity.org13:00, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sm.wikipedia.org13:00, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sn.wikipedia.org13:01, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikisource.org16:10, 21 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
so.wikipedia.org13:02, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
species.wikimedia.org15:29, 21 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9autopatrolled
sq.wikipedia.org16:16, 19 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
sq.wikibooks.org13:07, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sq.wikinews.org13:08, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sq.wikiquote.org13:08, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikipedia.org01:01, 25 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
sr.wikibooks.org13:16, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikinews.org13:16, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikiquote.org13:17, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikisource.org13:17, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
st.wikipedia.org13:20, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
su.wikipedia.org13:20, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
su.wikiquote.org13:22, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikipedia.org09:59, 29 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)27
sv.wikinews.org20:36, 17 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wiktionary.org09:34, 11 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sw.wikipedia.org14:51, 7 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
szl.wikipedia.org01:01, 25 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikipedia.org10:48, 1 ജൂലൈ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ta.wikibooks.org13:37, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikinews.org13:37, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikiquote.org13:37, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikisource.org15:38, 14 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wiktionary.org14:25, 21 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tcy.wikipedia.org13:03, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
test2.wikipedia.org08:27, 21 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
test.wikipedia.org12:02, 29 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)25sysop
test.wikidata.org16:01, 8 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wikipedia.org15:43, 16 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
te.wikibooks.org13:50, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wikiquote.org13:51, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wikisource.org17:53, 2 നവംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tg.wikipedia.org07:41, 29 സെപ്റ്റംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tg.wikibooks.org14:01, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wikipedia.org08:22, 19 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
th.wikibooks.org14:01, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wikisource.org14:04, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ti.wikipedia.org14:55, 26 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tk.wikipedia.org14:05, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tl.wikipedia.org09:59, 29 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tl.wikibooks.org14:11, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tn.wikipedia.org14:11, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
to.wikipedia.org14:11, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikipedia.org16:26, 19 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)20
tr.wikibooks.org14:13, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikinews.org14:14, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikiquote.org14:14, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikisource.org14:16, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ts.wikipedia.org14:17, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tt.wikipedia.org13:05, 25 ജൂൺ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tum.wikipedia.org14:24, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tw.wikipedia.org14:24, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ua.wikimedia.org14:47, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ug.wikipedia.org14:30, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikipedia.org09:59, 29 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
uk.wikibooks.org16:50, 22 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wiktionary.org16:50, 22 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ur.wikipedia.org14:20, 5 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
ur.wikibooks.org14:48, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ur.wikiquote.org14:48, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uz.wikipedia.org07:36, 29 സെപ്റ്റംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
uz.wikiquote.org14:50, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vec.wikipedia.org14:50, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vec.wikisource.org14:53, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vep.wikipedia.org14:54, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ve.wikipedia.org14:58, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wikipedia.org10:05, 29 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)60
vi.wikisource.org17:16, 3 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
vls.wikipedia.org15:06, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vo.wikipedia.org15:07, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
war.wikipedia.org15:09, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wa.wikipedia.org14:33, 28 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
wa.wiktionary.org20:13, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
www.wikidata.org15:24, 21 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)219
wikimania2014.wikimedia.org17:09, 6 ജൂലൈ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2015.wikimedia.org23:02, 1 ജൂൺ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
wikimania2016.wikimedia.org11:29, 17 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
wikimania2017.wikimedia.org13:43, 19 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)33
wikimania2018.wikimedia.org17:07, 13 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
wikimania.wikimedia.org13:28, 11 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)44
wo.wikipedia.org14:34, 28 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wo.wiktionary.org07:48, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
xh.wikipedia.org15:21, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
xmf.wikipedia.org14:50, 26 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yi.wikipedia.org15:51, 29 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yi.wiktionary.org15:51, 29 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yo.wikipedia.org15:27, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
za.wikipedia.org09:51, 3 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zea.wikipedia.org12:09, 19 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-classical.wikipedia.org15:09, 27 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-min-nan.wikipedia.org15:17, 27 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-yue.wikipedia.org15:16, 27 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
zh.wikipedia.org15:23, 21 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)205
zh.wikinews.org13:39, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikiquote.org15:44, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikisource.org17:11, 1 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
zh.wiktionary.org08:06, 29 സെപ്റ്റംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zu.wikipedia.org15:54, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0