ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
  • ഉപയോക്തൃനാമം: Trijnstel
  • രജിസ്റ്റേ‌ർഡ്: 18:01, 23 മേയ് 2009 (13 വർഷം മുൻപ്)
  • ആകെ തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം: 1,35,377
  • ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്വങ്ങളുടെ എണ്ണം: 865
  • ആഗോള സംഘങ്ങൾ: സ്റ്റ്യൂവാർഡുകൾ, VRT permissions agents
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
aa.wikipedia.org15:44, 31 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
aa.wikibooks.org20:12, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
aa.wiktionary.org18:18, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ab.wikipedia.org16:43, 28 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ab.wiktionary.org20:12, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ace.wikipedia.org19:02, 9 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
advisory.wikimedia.org20:12, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
af.wikipedia.org00:03, 21 സെപ്റ്റംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21
af.wikibooks.org18:19, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
af.wikiquote.org18:19, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
af.wiktionary.org21:06, 27 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ak.wikipedia.org21:38, 11 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ak.wikibooks.org18:19, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ak.wiktionary.org18:19, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
als.wikipedia.org20:24, 3 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
am.wikipedia.org20:25, 3 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
am.wikiquote.org18:19, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
am.wiktionary.org18:19, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ang.wikipedia.org20:25, 3 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)22
ang.wikibooks.org18:19, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ang.wikiquote.org18:19, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ang.wikisource.org18:19, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ang.wiktionary.org18:19, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
an.wikipedia.org20:25, 3 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
an.wiktionary.org18:19, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
api.wikimedia.org07:07, 8 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
arc.wikipedia.org20:25, 3 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ar.wikipedia.org18:05, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)78autoreview
ar.wikibooks.org19:11, 8 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ar.wikimedia.org20:12, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ar.wikinews.org18:19, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ar.wikiquote.org19:11, 8 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ar.wikisource.org16:10, 20 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ar.wikiversity.org21:12, 12 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ar.wiktionary.org18:19, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
arz.wikipedia.org18:05, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)23
ast.wikipedia.org20:26, 3 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ast.wikibooks.org18:19, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ast.wikiquote.org18:19, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ast.wiktionary.org18:19, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
as.wikipedia.org20:26, 3 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
as.wikibooks.org18:19, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
as.wikisource.org22:27, 3 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
as.wiktionary.org18:19, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
atj.wikipedia.org20:45, 22 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
av.wikipedia.org20:26, 3 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
av.wiktionary.org18:19, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ay.wikipedia.org20:26, 3 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ay.wikibooks.org18:19, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ay.wiktionary.org18:19, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
azb.wikipedia.org23:34, 30 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
az.wikipedia.org21:59, 20 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)52
az.wikibooks.org18:19, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
az.wikiquote.org18:19, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
az.wikisource.org18:19, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
az.wiktionary.org15:55, 1 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bar.wikipedia.org20:26, 3 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
bat-smg.wikipedia.org20:26, 3 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ba.wikipedia.org20:26, 3 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ba.wikibooks.org18:19, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bcl.wikipedia.org20:26, 3 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bd.wikimedia.org20:13, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
be-tarask.wikipedia.org20:26, 3 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)24
beta.wikiversity.org20:26, 3 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)25
be.wikipedia.org14:41, 22 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
be.wikibooks.org18:19, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wikimedia.org20:31, 25 ഒക്ടോബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
be.wikiquote.org18:19, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wikisource.org14:15, 18 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
be.wiktionary.org18:19, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bg.wikipedia.org15:48, 4 മേയ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)26
bg.wikibooks.org18:19, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikinews.org18:19, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bg.wikiquote.org15:55, 30 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikisource.org18:19, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wiktionary.org22:19, 8 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bh.wikipedia.org20:27, 3 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
bh.wiktionary.org18:19, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bi.wikipedia.org20:27, 3 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
bi.wikibooks.org20:13, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bi.wiktionary.org20:13, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bjn.wikipedia.org21:52, 18 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
bm.wikipedia.org20:27, 3 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bm.wikibooks.org20:13, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bm.wikiquote.org18:19, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bm.wiktionary.org18:19, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wikipedia.org20:27, 3 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
bn.wikibooks.org18:19, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
bn.wikisource.org18:19, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bn.wikivoyage.org19:17, 12 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wiktionary.org18:19, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bo.wikipedia.org20:27, 3 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
bo.wikibooks.org18:19, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bo.wiktionary.org18:19, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bpy.wikipedia.org20:27, 3 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
br.wikipedia.org20:27, 3 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
br.wikimedia.org12:59, 16 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
br.wikiquote.org18:19, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wikisource.org18:19, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
br.wiktionary.org18:19, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bs.wikipedia.org20:27, 3 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21
bs.wikibooks.org18:19, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bs.wikinews.org18:19, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bs.wikiquote.org18:19, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bs.wikisource.org18:19, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bs.wiktionary.org18:19, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bug.wikipedia.org18:19, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bxr.wikipedia.org18:19, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ca.wikipedia.org14:39, 22 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)74
ca.wikibooks.org18:19, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ca.wikimedia.org22:47, 5 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikinews.org18:18, 5 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ca.wikiquote.org21:33, 12 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ca.wikisource.org18:19, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ca.wiktionary.org14:37, 2 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
cbk-zam.wikipedia.org20:27, 3 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
cdo.wikipedia.org20:27, 3 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ceb.wikipedia.org20:27, 3 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ce.wikipedia.org20:27, 3 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
cho.wikipedia.org18:20, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
chr.wikipedia.org20:27, 3 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
chr.wiktionary.org18:20, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ch.wikipedia.org20:27, 3 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ch.wikibooks.org18:20, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ch.wiktionary.org18:20, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
chy.wikipedia.org18:20, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ckb.wikipedia.org20:27, 3 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
commons.wikimedia.org16:29, 9 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)30,252checkuser, sysop
co.wikipedia.org20:27, 3 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
co.wikibooks.org18:20, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
co.wikimedia.org18:29, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
co.wikiquote.org18:20, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
co.wiktionary.org18:20, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
crh.wikipedia.org20:35, 3 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cr.wikipedia.org20:35, 3 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
cr.wikiquote.org18:20, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cr.wiktionary.org18:20, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
csb.wikipedia.org20:35, 3 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
csb.wiktionary.org18:20, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cs.wikipedia.org15:27, 14 മേയ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)46
cs.wikibooks.org20:33, 6 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
cs.wikinews.org18:20, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cs.wikiquote.org18:20, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cs.wikisource.org18:20, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cs.wikiversity.org18:20, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cs.wiktionary.org17:03, 19 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
cu.wikipedia.org20:35, 3 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
cv.wikipedia.org20:35, 3 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
cv.wikibooks.org18:20, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cy.wikipedia.org01:48, 31 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)23
cy.wikibooks.org18:20, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cy.wikiquote.org18:20, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wikisource.org18:20, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wiktionary.org18:42, 5 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
da.wikipedia.org12:42, 10 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)94
da.wikibooks.org18:20, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
da.wikiquote.org18:20, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
da.wikisource.org18:20, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wiktionary.org21:33, 19 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
de.wikipedia.org20:20, 23 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)596autoreview, editor
de.wikibooks.org21:47, 2 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
de.wikinews.org14:13, 10 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
de.wikiquote.org18:06, 30 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
de.wikisource.org21:42, 2 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
de.wikiversity.org15:31, 13 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
de.wikivoyage.org18:19, 10 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
de.wiktionary.org11:36, 9 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
din.wikipedia.org21:52, 14 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
diq.wikipedia.org20:35, 3 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
dk.wikimedia.org18:30, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
dsb.wikipedia.org20:36, 3 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
dty.wikipedia.org22:06, 12 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dv.wikipedia.org20:36, 3 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
dv.wiktionary.org18:20, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
dz.wikipedia.org20:36, 3 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
dz.wiktionary.org18:20, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ee.wikipedia.org20:36, 3 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
el.wikipedia.org15:57, 21 മേയ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)40
el.wikibooks.org20:28, 27 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
el.wikinews.org18:20, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikiquote.org21:57, 28 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
el.wikisource.org16:14, 10 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
el.wikiversity.org16:08, 16 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
el.wikivoyage.org21:34, 16 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
el.wiktionary.org16:48, 27 ഓഗസ്റ്റ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
eml.wikipedia.org17:41, 25 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
en.wikipedia.org18:45, 23 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4,935extendedconfirmed, reviewer, rollbacker, templateeditor
en.wikibooks.org20:36, 3 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)34
en.wikinews.org20:36, 3 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)61
en.wikiquote.org20:37, 3 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)51
en.wikisource.org20:37, 3 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)53
en.wikiversity.org20:37, 3 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)168
en.wikivoyage.org18:10, 10 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
en.wiktionary.org20:37, 3 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)41
eo.wikipedia.org21:21, 19 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)28
eo.wikibooks.org18:20, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wikinews.org18:20, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wikiquote.org18:20, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
eo.wikisource.org18:20, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
eo.wiktionary.org18:20, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
es.wikipedia.org13:04, 10 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)414
es.wikibooks.org23:00, 10 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
es.wikinews.org19:36, 8 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
es.wikiquote.org12:26, 29 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)31
es.wikisource.org17:36, 13 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
es.wikiversity.org20:56, 28 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
es.wikivoyage.org22:27, 3 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
es.wiktionary.org17:57, 11 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)22
et.wikipedia.org14:38, 22 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)20
et.wikibooks.org18:20, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ee.wikimedia.org18:30, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wikiquote.org18:20, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
et.wikisource.org18:20, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wiktionary.org18:20, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
eu.wikipedia.org20:37, 3 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)42
eu.wikibooks.org18:20, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
eu.wikiquote.org18:20, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
eu.wiktionary.org18:20, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ext.wikipedia.org20:37, 3 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fa.wikipedia.org20:48, 24 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)39
fa.wikibooks.org16:46, 28 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
fa.wikinews.org16:19, 28 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
fa.wikiquote.org20:15, 13 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
fa.wikisource.org15:02, 30 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fa.wikivoyage.org19:29, 2 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fa.wiktionary.org17:40, 13 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ff.wikipedia.org18:20, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fiu-vro.wikipedia.org20:38, 3 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fi.wikipedia.org18:10, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)141autoreview
fi.wikibooks.org15:11, 9 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
fi.wikimedia.org18:31, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikinews.org09:55, 3 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fi.wikiquote.org17:30, 24 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikisource.org17:28, 24 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fi.wikiversity.org21:13, 7 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fi.wikivoyage.org19:11, 13 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wiktionary.org17:25, 24 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
fj.wikipedia.org21:47, 14 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
fj.wiktionary.org18:21, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
foundation.wikimedia.org09:32, 29 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fo.wikipedia.org01:48, 31 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
fo.wikisource.org18:21, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fo.wiktionary.org18:21, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
frp.wikipedia.org20:38, 3 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
frr.wikipedia.org16:56, 11 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikipedia.org21:11, 9 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)458
fr.wikibooks.org20:38, 3 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
fr.wikinews.org19:57, 11 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
fr.wikiquote.org18:33, 8 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
fr.wikisource.org18:21, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
fr.wikiversity.org18:21, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fr.wikivoyage.org18:19, 10 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fr.wiktionary.org23:00, 10 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
fur.wikipedia.org20:38, 3 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fy.wikipedia.org20:36, 21 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)45
fy.wikibooks.org18:21, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fy.wiktionary.org18:21, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gag.wikipedia.org19:07, 20 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
gan.wikipedia.org20:38, 3 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ga.wikipedia.org20:38, 3 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ga.wikibooks.org18:21, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ga.wikiquote.org18:21, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ga.wiktionary.org18:21, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gd.wikipedia.org20:38, 3 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
gd.wiktionary.org18:21, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
glk.wikipedia.org20:38, 3 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gl.wikipedia.org19:16, 3 സെപ്റ്റംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
gl.wikibooks.org21:54, 12 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gl.wikiquote.org18:21, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gl.wikisource.org18:21, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wiktionary.org19:34, 29 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gn.wikipedia.org20:38, 3 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
gn.wikibooks.org20:14, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gn.wiktionary.org18:21, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gor.wikipedia.org20:45, 22 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
got.wikipedia.org20:38, 3 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
got.wikibooks.org18:21, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gu.wikipedia.org20:39, 3 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
gu.wikibooks.org18:21, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gu.wikiquote.org18:21, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gu.wikisource.org20:08, 6 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gu.wiktionary.org18:21, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gv.wikipedia.org20:39, 3 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
gv.wiktionary.org18:21, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hak.wikipedia.org20:39, 3 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ha.wikipedia.org18:21, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ha.wiktionary.org18:21, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
haw.wikipedia.org20:39, 3 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
he.wikipedia.org18:25, 28 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)47
he.wikibooks.org20:39, 3 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
he.wikinews.org18:21, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
he.wikiquote.org22:00, 26 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
he.wikisource.org16:46, 28 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
he.wikivoyage.org13:57, 27 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
he.wiktionary.org20:08, 11 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hif.wikipedia.org20:39, 3 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
hi.wikipedia.org20:39, 3 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
hi.wikibooks.org18:21, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hi.wikiquote.org18:21, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
hi.wiktionary.org17:28, 8 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ho.wikipedia.org14:50, 24 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wikipedia.org12:55, 10 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)36
hr.wikibooks.org18:21, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hr.wikiquote.org18:21, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
hr.wikisource.org14:18, 23 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hr.wiktionary.org18:21, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
hsb.wikipedia.org20:39, 3 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hsb.wiktionary.org18:21, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ht.wikipedia.org20:39, 3 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
ht.wikisource.org18:21, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikipedia.org18:49, 12 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)58
hu.wikibooks.org18:21, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikinews.org18:21, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikiquote.org16:08, 16 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hu.wikisource.org18:21, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hu.wiktionary.org18:21, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hy.wikipedia.org20:37, 10 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)24
hy.wikibooks.org18:21, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hy.wikiquote.org18:21, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hy.wikisource.org18:21, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hy.wiktionary.org18:21, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hz.wikipedia.org18:21, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ia.wikipedia.org20:39, 3 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)50editor, reviewer
ia.wikibooks.org18:21, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ia.wiktionary.org18:21, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
id.wikipedia.org17:40, 25 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)94
id.wikibooks.org13:42, 30 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
id.wikiquote.org18:21, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
id.wikisource.org18:21, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
id.wiktionary.org18:21, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ie.wikipedia.org15:33, 18 മേയ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ie.wikibooks.org18:21, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ie.wiktionary.org18:21, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ig.wikipedia.org20:39, 3 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ii.wikipedia.org18:21, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ik.wikipedia.org18:21, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ik.wiktionary.org18:21, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ilo.wikipedia.org20:40, 3 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
incubator.wikimedia.org14:00, 8 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)25
io.wikipedia.org20:40, 3 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
io.wiktionary.org18:21, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wikipedia.org18:46, 3 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
is.wikibooks.org18:22, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
is.wikiquote.org18:22, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
is.wikisource.org18:22, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
is.wiktionary.org18:21, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikipedia.org18:10, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)306
it.wikibooks.org15:56, 30 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
it.wikinews.org18:31, 30 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
it.wikiquote.org21:37, 31 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
it.wikisource.org17:17, 5 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
it.wikiversity.org14:17, 29 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
it.wikivoyage.org18:19, 10 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
it.wiktionary.org18:22, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
iu.wikipedia.org20:40, 3 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
iu.wiktionary.org18:22, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ja.wikipedia.org18:10, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)174
ja.wikibooks.org18:22, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ja.wikinews.org18:22, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ja.wikiquote.org18:22, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ja.wikisource.org18:22, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ja.wikiversity.org18:22, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikivoyage.org18:23, 1 ഒക്ടോബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wiktionary.org16:41, 25 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
jbo.wikipedia.org20:40, 3 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
jbo.wiktionary.org18:22, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
jv.wikipedia.org20:40, 3 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
jv.wiktionary.org18:22, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kaa.wikipedia.org20:40, 3 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kab.wikipedia.org20:40, 3 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ka.wikipedia.org00:28, 26 സെപ്റ്റംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
ka.wikibooks.org18:22, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ka.wikiquote.org18:22, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ka.wiktionary.org19:14, 31 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kbd.wikipedia.org18:22, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kg.wikipedia.org20:40, 3 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ki.wikipedia.org18:22, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kj.wikipedia.org18:22, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kk.wikipedia.org20:40, 3 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
kk.wikibooks.org18:22, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kk.wikiquote.org18:22, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kk.wiktionary.org18:22, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kl.wikipedia.org18:22, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kl.wiktionary.org18:22, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
km.wikipedia.org20:40, 3 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
km.wikibooks.org18:22, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
km.wiktionary.org18:22, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
kn.wikipedia.org20:41, 3 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
kn.wikibooks.org18:22, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wikiquote.org18:22, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kn.wikisource.org18:22, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kn.wiktionary.org18:42, 5 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
koi.wikipedia.org15:16, 5 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ko.wikipedia.org01:00, 29 ഓഗസ്റ്റ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)49
ko.wikibooks.org18:32, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikinews.org15:28, 2 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ko.wikiquote.org18:22, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikisource.org18:22, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ko.wikiversity.org22:14, 7 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ko.wiktionary.org18:32, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
krc.wikipedia.org16:42, 11 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kr.wikipedia.org18:22, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kr.wikiquote.org18:22, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ksh.wikipedia.org20:41, 3 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ks.wikipedia.org20:41, 3 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ks.wikibooks.org18:22, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ks.wikiquote.org18:22, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ks.wiktionary.org18:22, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ku.wikipedia.org20:41, 3 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
ku.wikibooks.org18:22, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ku.wikiquote.org18:22, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ku.wiktionary.org18:22, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
kv.wikipedia.org20:41, 3 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
kw.wikipedia.org20:41, 3 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
kw.wikiquote.org18:22, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kw.wiktionary.org18:33, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ky.wikipedia.org20:41, 3 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
ky.wikibooks.org18:22, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ky.wikiquote.org18:22, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ky.wiktionary.org18:22, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
lad.wikipedia.org20:41, 3 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
la.wikipedia.org20:41, 3 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)23
la.wikibooks.org18:22, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wikiquote.org18:22, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wikisource.org18:22, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
la.wiktionary.org18:22, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lbe.wikipedia.org18:22, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lb.wikipedia.org20:41, 3 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
lb.wikibooks.org18:22, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lb.wikiquote.org18:22, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lb.wiktionary.org23:00, 10 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lez.wikipedia.org19:01, 27 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
lfn.wikipedia.org20:45, 22 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lg.wikipedia.org18:22, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lij.wikipedia.org20:41, 3 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
li.wikipedia.org21:08, 22 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)25
li.wikibooks.org18:22, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
li.wikinews.org19:48, 6 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikiquote.org18:22, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
li.wikisource.org18:22, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
li.wiktionary.org21:25, 12 ഓഗസ്റ്റ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lmo.wikipedia.org20:41, 3 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ln.wikipedia.org20:41, 3 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ln.wikibooks.org18:22, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ln.wiktionary.org18:22, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
login.wikimedia.org20:15, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0checkuser
lo.wikipedia.org20:41, 3 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
lo.wiktionary.org18:42, 5 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ltg.wikipedia.org18:22, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
lt.wikipedia.org14:37, 22 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
lt.wikibooks.org18:22, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wikiquote.org18:22, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wikisource.org19:21, 14 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
lt.wiktionary.org18:22, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lv.wikipedia.org12:08, 26 മേയ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)22
lv.wikibooks.org18:22, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lv.wiktionary.org18:22, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mai.wikipedia.org15:18, 6 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
map-bms.wikipedia.org20:42, 3 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mdf.wikipedia.org20:42, 3 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
www.mediawiki.org19:45, 25 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)658
meta.wikimedia.org17:46, 7 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13,002centralnoticeadmin, checkuser, steward, sysop
mg.wikipedia.org20:42, 3 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mg.wikibooks.org18:22, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mg.wiktionary.org18:22, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mhr.wikipedia.org18:23, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mh.wikipedia.org20:15, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mh.wiktionary.org18:23, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
min.wikipedia.org22:14, 7 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mi.wikipedia.org20:42, 3 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mi.wikibooks.org18:23, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mi.wiktionary.org18:23, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mk.wikipedia.org20:42, 3 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)50
mk.wikibooks.org18:23, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mk.wikimedia.org18:33, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mk.wikisource.org18:23, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mk.wiktionary.org18:23, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ml.wikipedia.org20:42, 3 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ml.wikibooks.org18:23, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikiquote.org18:23, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ml.wikisource.org18:23, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ml.wiktionary.org18:23, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mn.wikipedia.org20:42, 3 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
mn.wikibooks.org18:23, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mn.wiktionary.org18:23, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mrj.wikipedia.org14:42, 28 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mr.wikipedia.org20:42, 3 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
mr.wikibooks.org18:23, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wikiquote.org18:23, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wikisource.org17:30, 11 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
mr.wiktionary.org18:23, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ms.wikipedia.org01:47, 31 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)36
ms.wikibooks.org18:23, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ms.wiktionary.org18:23, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mt.wikipedia.org20:42, 3 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
mt.wiktionary.org18:23, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mus.wikipedia.org18:23, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mwl.wikipedia.org17:22, 8 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
mx.wikimedia.org11:49, 8 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
myv.wikipedia.org20:42, 3 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
my.wikipedia.org20:42, 3 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
my.wikibooks.org18:23, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
my.wiktionary.org18:42, 5 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
mzn.wikipedia.org20:42, 3 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nah.wikipedia.org20:43, 3 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
nah.wikibooks.org18:23, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nah.wiktionary.org18:23, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nap.wikipedia.org20:43, 3 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
na.wikipedia.org20:43, 3 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
na.wikibooks.org18:23, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
na.wikiquote.org18:23, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
na.wiktionary.org18:23, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nds-nl.wikipedia.org20:53, 21 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
nds.wikipedia.org20:43, 3 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)23
nds.wikibooks.org18:23, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nds.wikiquote.org18:23, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nds.wiktionary.org18:23, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ne.wikipedia.org15:21, 29 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ne.wikibooks.org18:23, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ne.wiktionary.org18:23, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
new.wikipedia.org20:43, 3 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ng.wikipedia.org18:23, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikipedia.org18:01, 23 മേയ് 2009പുതിയ അംഗത്വം(?)69,044sysop
nl.wikibooks.org15:33, 31 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)75
nl.wikimedia.org20:55, 11 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)31
nl.wikinews.org17:22, 27 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nl.wikiquote.org20:35, 25 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)48
nl.wikisource.org14:23, 31 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
nl.wikivoyage.org18:20, 10 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
nl.wiktionary.org19:56, 21 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)47
nn.wikipedia.org20:44, 3 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)23
nn.wikiquote.org18:23, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nn.wiktionary.org18:23, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nov.wikipedia.org20:44, 3 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
no.wikipedia.org18:10, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)152
no.wikibooks.org18:23, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikimedia.org18:33, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikinews.org18:23, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
no.wikiquote.org18:23, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
no.wikisource.org18:23, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
no.wiktionary.org17:02, 27 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
nqo.wikipedia.org23:43, 16 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nrm.wikipedia.org20:44, 3 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nso.wikipedia.org21:44, 2 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
nv.wikipedia.org20:44, 3 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nyc.wikimedia.org20:15, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ny.wikipedia.org18:23, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nz.wikimedia.org18:33, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
oc.wikipedia.org20:44, 3 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
oc.wikibooks.org18:23, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
oc.wiktionary.org18:42, 5 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
om.wikipedia.org20:44, 3 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
om.wiktionary.org18:23, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
or.wikipedia.org20:44, 3 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
or.wikisource.org21:57, 20 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
or.wiktionary.org18:23, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
os.wikipedia.org20:44, 3 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
outreach.wikimedia.org18:34, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)39
pa-us.wikimedia.org18:34, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
pag.wikipedia.org20:44, 3 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
pam.wikipedia.org20:44, 3 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
pap.wikipedia.org21:43, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pa.wikipedia.org20:44, 3 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
pa.wikibooks.org18:23, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pa.wiktionary.org18:23, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pcd.wikipedia.org22:17, 11 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
pdc.wikipedia.org20:44, 3 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
pfl.wikipedia.org21:50, 18 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
pih.wikipedia.org20:44, 3 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pi.wikipedia.org20:44, 3 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
pi.wiktionary.org18:23, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikipedia.org18:11, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)249autoreview
pl.wikibooks.org16:07, 28 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
pl.wikimedia.org17:46, 6 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
pl.wikinews.org21:15, 11 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pl.wikiquote.org18:10, 13 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
pl.wikisource.org19:57, 11 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
pl.wikivoyage.org22:14, 7 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pl.wiktionary.org18:23, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
pms.wikipedia.org20:45, 3 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pnb.wikipedia.org16:45, 11 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
pnb.wiktionary.org14:02, 17 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
pnt.wikipedia.org20:14, 10 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ps.wikipedia.org20:45, 3 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ps.wikibooks.org18:23, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ps.wikivoyage.org19:51, 8 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ps.wiktionary.org18:23, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pt.wikipedia.org18:11, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)318
pt.wikibooks.org00:08, 10 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
pt.wikinews.org18:23, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
pt.wikiquote.org14:03, 28 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
pt.wikisource.org17:28, 26 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pt.wikiversity.org19:40, 26 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
pt.wikivoyage.org22:27, 3 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pt.wiktionary.org09:59, 3 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
quality.wikimedia.org20:15, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
qu.wikipedia.org20:45, 3 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
qu.wikibooks.org18:24, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
qu.wikiquote.org18:24, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
qu.wiktionary.org18:23, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
rm.wikipedia.org20:45, 3 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
rm.wikibooks.org18:24, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rm.wiktionary.org18:24, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rmy.wikipedia.org20:45, 3 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
rn.wikipedia.org18:24, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
rn.wiktionary.org18:24, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
roa-rup.wikipedia.org20:45, 3 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
roa-rup.wiktionary.org18:24, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
roa-tara.wikipedia.org20:45, 3 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ro.wikipedia.org23:41, 4 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)52
ro.wikibooks.org21:59, 16 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ro.wikinews.org21:29, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ro.wikiquote.org18:24, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ro.wikisource.org17:27, 8 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ro.wikivoyage.org22:14, 7 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ro.wiktionary.org21:50, 9 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
rue.wikipedia.org16:46, 11 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ru.wikipedia.org13:44, 22 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)159uploader
ru.wikibooks.org16:25, 31 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)20
ru.wikimedia.org18:35, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikinews.org20:45, 3 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ru.wikiquote.org16:38, 17 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
ru.wikisource.org16:18, 10 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ru.wikiversity.org18:24, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ru.wikivoyage.org18:20, 10 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ru.wiktionary.org13:35, 20 ഓഗസ്റ്റ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
rw.wikipedia.org20:45, 3 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
rw.wiktionary.org18:24, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sah.wikipedia.org20:46, 3 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sah.wikisource.org18:24, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikipedia.org20:46, 3 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
sa.wikibooks.org18:24, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikiquote.org22:14, 7 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sa.wikisource.org18:24, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
sa.wiktionary.org18:24, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
scn.wikipedia.org20:46, 3 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
scn.wiktionary.org18:24, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
sco.wikipedia.org20:46, 3 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
sc.wikipedia.org20:46, 3 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sc.wiktionary.org18:24, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sd.wikipedia.org20:46, 3 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
sd.wikinews.org18:24, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sd.wiktionary.org18:24, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
se.wikipedia.org20:46, 3 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
se.wikibooks.org18:24, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
se.wikimedia.org18:36, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
sg.wikipedia.org18:24, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sg.wiktionary.org18:24, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sh.wikipedia.org20:46, 3 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)27
sh.wiktionary.org18:24, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
simple.wikipedia.org09:46, 31 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)253
simple.wikibooks.org18:24, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wikiquote.org20:16, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
simple.wiktionary.org16:49, 28 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
si.wikipedia.org20:46, 3 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
si.wikibooks.org18:24, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
si.wiktionary.org18:24, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikipedia.org01:47, 31 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)63
sk.wikibooks.org17:58, 5 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sk.wikiquote.org16:23, 4 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sk.wikisource.org18:24, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
sk.wiktionary.org18:24, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sl.wikipedia.org20:46, 3 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
sl.wikibooks.org18:24, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sl.wikiquote.org18:24, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikisource.org15:09, 2 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sl.wikiversity.org20:16, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wiktionary.org18:24, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sm.wikipedia.org20:46, 3 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sm.wiktionary.org18:24, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sn.wikipedia.org17:48, 4 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
sn.wiktionary.org18:24, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikisource.org21:14, 22 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
so.wikipedia.org20:47, 3 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
so.wiktionary.org18:24, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
species.wikimedia.org20:47, 3 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)40
sq.wikipedia.org14:40, 22 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)64
sq.wikibooks.org18:24, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sq.wikinews.org18:24, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sq.wikiquote.org18:24, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sq.wiktionary.org21:33, 30 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
srn.wikipedia.org20:47, 3 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sr.wikipedia.org15:44, 24 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)23
sr.wikibooks.org18:24, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sr.wikinews.org18:24, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sr.wikiquote.org18:24, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sr.wikisource.org16:20, 23 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sr.wiktionary.org18:24, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ss.wikipedia.org20:47, 3 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ss.wiktionary.org18:24, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
stq.wikipedia.org20:47, 3 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
strategy.wikimedia.org21:53, 13 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
st.wikipedia.org11:10, 9 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
st.wiktionary.org18:24, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
su.wikipedia.org20:47, 3 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
su.wikibooks.org18:24, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
su.wikiquote.org18:24, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
su.wiktionary.org18:24, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sv.wikipedia.org00:24, 22 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)143
sv.wikibooks.org22:50, 25 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sv.wikinews.org18:24, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sv.wikiquote.org18:24, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sv.wikisource.org18:24, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikiversity.org12:43, 14 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sv.wikivoyage.org18:20, 10 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sv.wiktionary.org18:24, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sw.wikipedia.org20:47, 3 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
sw.wikibooks.org18:24, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sw.wiktionary.org18:35, 28 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
szl.wikipedia.org20:47, 3 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ta.wikipedia.org20:47, 3 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
ta.wikibooks.org18:24, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikinews.org18:24, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ta.wikiquote.org18:24, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ta.wikisource.org18:24, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wiktionary.org18:24, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ten.wikipedia.org18:46, 24 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
test2.wikipedia.org22:07, 4 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
test-commons.wikimedia.org21:15, 4 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
test.wikipedia.org01:47, 31 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
test.wikidata.org19:24, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tet.wikipedia.org20:47, 3 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
te.wikipedia.org20:47, 3 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
te.wikibooks.org18:24, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wikiquote.org18:24, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wikisource.org18:00, 30 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wiktionary.org22:42, 26 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tg.wikipedia.org20:47, 3 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
tg.wikibooks.org18:25, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tg.wiktionary.org18:25, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
th.wikipedia.org18:09, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)31
th.wikibooks.org18:25, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
th.wikinews.org18:25, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wikiquote.org18:25, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
th.wikisource.org18:25, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
th.wiktionary.org15:18, 27 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ti.wikipedia.org20:47, 3 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ti.wiktionary.org18:25, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tk.wikipedia.org20:47, 3 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
tk.wikibooks.org18:25, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tk.wikiquote.org18:25, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tk.wiktionary.org18:25, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tl.wikipedia.org01:47, 31 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)28
tl.wikibooks.org13:48, 26 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
tl.wiktionary.org18:25, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tn.wikipedia.org20:48, 3 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tn.wiktionary.org18:25, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
to.wikipedia.org20:48, 3 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
to.wiktionary.org20:16, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tpi.wikipedia.org20:48, 3 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
tpi.wiktionary.org18:25, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tr.wikipedia.org14:41, 22 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)130autoreview
tr.wikibooks.org18:25, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tr.wikimedia.org18:36, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tr.wikinews.org12:29, 9 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
tr.wikiquote.org18:25, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tr.wikisource.org18:25, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tr.wiktionary.org12:28, 30 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ts.wikipedia.org20:27, 28 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ts.wiktionary.org18:25, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tt.wikipedia.org20:48, 3 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tt.wikibooks.org18:25, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tt.wikiquote.org18:25, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tt.wiktionary.org18:25, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tum.wikipedia.org20:48, 3 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tw.wikipedia.org20:51, 13 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tw.wiktionary.org18:25, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tyv.wikipedia.org20:45, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ty.wikipedia.org20:48, 3 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ua.wikimedia.org18:36, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
udm.wikipedia.org20:48, 3 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ug.wikipedia.org20:48, 3 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ug.wikibooks.org18:25, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ug.wikiquote.org18:25, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ug.wiktionary.org18:25, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
uk.wikipedia.org14:41, 22 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)69
uk.wikibooks.org18:25, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
uk.wikinews.org18:25, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
uk.wikiquote.org18:25, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
uk.wikisource.org16:06, 16 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
uk.wikivoyage.org22:01, 3 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wiktionary.org18:05, 30 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ur.wikipedia.org20:48, 3 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
ur.wikibooks.org18:25, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ur.wikiquote.org18:25, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ur.wiktionary.org18:25, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
usability.wikimedia.org01:45, 31 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
uz.wikipedia.org20:48, 3 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
uz.wikibooks.org18:25, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uz.wikiquote.org18:25, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uz.wiktionary.org18:25, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
vec.wikipedia.org20:48, 3 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
vec.wikisource.org21:16, 25 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vec.wiktionary.org21:34, 16 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
vep.wikipedia.org19:03, 7 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ve.wikipedia.org20:48, 3 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
vi.wikipedia.org18:09, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)29
vi.wikibooks.org14:46, 22 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
vi.wikiquote.org18:25, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
vi.wikisource.org18:25, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
vi.wikivoyage.org20:45, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
vi.wiktionary.org20:48, 3 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
vls.wikipedia.org20:48, 3 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
vo.wikipedia.org20:48, 3 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
vo.wikibooks.org18:25, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vo.wikiquote.org18:25, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vo.wiktionary.org18:25, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
war.wikipedia.org20:49, 3 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
wa.wikipedia.org20:48, 3 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
wa.wikibooks.org18:25, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wa.wiktionary.org18:25, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
www.wikidata.org13:11, 29 ഒക്ടോബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9,623
wikimania2005.wikimedia.org20:16, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2006.wikimedia.org20:16, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2007.wikimedia.org20:16, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2008.wikimedia.org18:37, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
wikimania2009.wikimedia.org18:37, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
wikimania2010.wikimedia.org18:37, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
wikimania2011.wikimedia.org18:37, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
wikimania2012.wikimedia.org18:05, 12 സെപ്റ്റംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
wikimania2013.wikimedia.org14:19, 1 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
wikimania2014.wikimedia.org19:04, 2 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2015.wikimedia.org18:42, 2 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
wikimania2016.wikimedia.org16:24, 19 ജൂലൈ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2017.wikimedia.org12:25, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2018.wikimedia.org10:49, 17 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania.wikimedia.org23:40, 11 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wo.wikipedia.org20:49, 3 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
wo.wikiquote.org18:25, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
wo.wiktionary.org18:25, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
wuu.wikipedia.org20:49, 3 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
xal.wikipedia.org18:25, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
xh.wikipedia.org20:49, 3 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
xh.wikibooks.org18:25, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
xh.wiktionary.org20:16, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
xmf.wikipedia.org13:03, 12 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
yi.wikipedia.org20:49, 3 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
yi.wikisource.org18:25, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
yi.wiktionary.org18:25, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yo.wikipedia.org17:34, 19 മേയ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
yo.wikibooks.org18:25, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yo.wiktionary.org18:25, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
za.wikipedia.org18:25, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
za.wikibooks.org18:25, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
za.wikiquote.org18:25, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
za.wiktionary.org18:25, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zea.wikipedia.org19:26, 6 മേയ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
zh-classical.wikipedia.org20:49, 3 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
zh-min-nan.wikipedia.org20:49, 3 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
zh-min-nan.wikibooks.org18:25, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-min-nan.wikiquote.org18:25, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-min-nan.wikisource.org18:26, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-min-nan.wiktionary.org18:25, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zh-yue.wikipedia.org20:49, 3 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
zh.wikipedia.org20:49, 3 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)123
zh.wikibooks.org18:25, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zh.wikinews.org18:42, 28 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zh.wikiquote.org15:55, 30 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zh.wikisource.org18:42, 9 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zh.wikiversity.org17:14, 10 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikivoyage.org15:14, 15 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
zh.wiktionary.org13:58, 12 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zu.wikipedia.org20:49, 3 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zu.wikibooks.org18:26, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zu.wiktionary.org18:26, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1