ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
  • ഉപയോക്തൃനാമം: Tpt
  • രജിസ്റ്റേ‌ർഡ്: 13:57, 8 സെപ്റ്റംബർ 2009 (12 വർഷം മുൻപ്)
  • ആകെ തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം: 30,444
  • ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്വങ്ങളുടെ എണ്ണം: 313
  • ആഗോള സംഘം: ആഗോള സമ്പർക്കമുഖ സ്രഷ്ടാക്കൾ (16:27, 2 ജൂൺ 2025 വരെ)
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
af.wikipedia.org20:10, 18 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
als.wikipedia.org06:51, 17 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
am.wikipedia.org14:51, 24 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ang.wikipedia.org16:35, 10 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ang.wikisource.org17:49, 17 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
an.wikipedia.org20:16, 15 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
api.wikimedia.org09:15, 22 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikipedia.org19:17, 1 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ar.wikisource.org19:53, 23 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
arz.wikipedia.org04:22, 1 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ast.wikipedia.org19:59, 12 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
as.wikisource.org20:21, 8 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
atj.wikipedia.org08:21, 31 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
av.wikipedia.org20:07, 12 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
azb.wikipedia.org13:22, 11 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
az.wikipedia.org05:52, 30 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
az.wikisource.org18:10, 27 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ban.wikisource.org05:07, 23 ജൂലൈ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bar.wikipedia.org16:10, 7 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ba.wikipedia.org20:28, 12 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be-tarask.wikipedia.org15:34, 14 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
beta.wikiversity.org20:53, 22 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wikipedia.org20:02, 8 ജൂൺ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wikisource.org19:51, 19 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikipedia.org14:53, 24 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikisource.org19:56, 30 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bh.wikipedia.org14:57, 2 ജൂലൈ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bm.wikipedia.org21:10, 16 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wikipedia.org18:40, 22 ഒക്ടോബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wikisource.org18:04, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
bo.wikipedia.org06:07, 26 ഒക്ടോബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wikipedia.org18:55, 15 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
br.wikisource.org17:16, 30 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
br.wiktionary.org21:07, 27 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikipedia.org14:11, 24 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikisource.org19:56, 30 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikipedia.org13:16, 8 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ca.wikisource.org14:18, 22 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ceb.wikipedia.org15:22, 4 ജൂൺ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ce.wikipedia.org22:28, 12 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
chr.wikipedia.org17:00, 2 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ckb.wikipedia.org17:01, 18 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
commons.wikimedia.org13:57, 8 സെപ്റ്റംബർ 2009രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)422autopatrolled
cs.wikipedia.org13:31, 16 സെപ്റ്റംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikiquote.org22:47, 12 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikisource.org13:55, 30 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cv.wikipedia.org15:20, 13 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wikipedia.org16:12, 7 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wikisource.org19:56, 30 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
dag.wikipedia.org16:06, 6 സെപ്റ്റംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wikipedia.org14:45, 8 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
da.wikisource.org20:36, 1 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikipedia.org16:13, 11 സെപ്റ്റംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)102autoreview
de.wikibooks.org19:21, 16 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikinews.org05:46, 7 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikisource.org17:49, 17 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
de.wikiversity.org07:48, 8 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikivoyage.org20:12, 28 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wiktionary.org21:07, 27 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
diq.wikipedia.org14:41, 22 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dsb.wikipedia.org13:24, 16 സെപ്റ്റംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ee.wikipedia.org12:35, 1 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikipedia.org14:53, 24 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikisource.org15:47, 30 സെപ്റ്റംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
en.wikipedia.org13:45, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)261
en.wikibooks.org16:25, 17 സെപ്റ്റംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikinews.org16:25, 17 സെപ്റ്റംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikiquote.org16:25, 17 സെപ്റ്റംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikisource.org18:53, 10 സെപ്റ്റംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)264autopatrolled
en.wikiversity.org13:59, 8 സെപ്റ്റംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikivoyage.org17:34, 6 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wiktionary.org16:25, 17 സെപ്റ്റംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wikipedia.org19:20, 24 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wikisource.org19:39, 28 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikipedia.org16:16, 11 സെപ്റ്റംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
es.wikiquote.org20:04, 18 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikisource.org17:50, 17 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
es.wikivoyage.org15:04, 30 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wiktionary.org21:07, 27 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wikipedia.org17:32, 19 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wikisource.org19:56, 30 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
eu.wikipedia.org20:31, 27 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
eu.wikisource.org13:46, 20 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikipedia.org17:04, 23 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikisource.org10:02, 24 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
fa.wikivoyage.org23:38, 9 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikipedia.org14:47, 8 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikisource.org17:30, 20 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikivoyage.org01:55, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fo.wikipedia.org01:58, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fo.wikisource.org17:10, 1 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
frp.wikipedia.org19:10, 13 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
frr.wikipedia.org14:30, 9 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikipedia.org13:57, 8 സെപ്റ്റംബർ 2009തറവാട് വിക്കി(?)5,559
fr.wikibooks.org04:26, 12 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)82patroller
fr.wikinews.org06:02, 26 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14facilitator
fr.wikiquote.org16:48, 25 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
fr.wikisource.org13:57, 8 സെപ്റ്റംബർ 2009രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)7,889sysop
fr.wikiversity.org13:58, 8 സെപ്റ്റംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikivoyage.org11:53, 19 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fr.wiktionary.org07:04, 25 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fur.wikipedia.org00:11, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gan.wikipedia.org21:13, 14 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ga.wikipedia.org12:32, 22 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ga.wiktionary.org14:57, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wikipedia.org17:54, 19 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gl.wikisource.org19:57, 30 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gu.wikisource.org08:10, 30 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
gv.wikipedia.org05:11, 29 സെപ്റ്റംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ha.wikipedia.org08:37, 21 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
haw.wikipedia.org18:10, 4 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikipedia.org07:38, 9 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikisource.org10:27, 4 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikivoyage.org03:22, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hif.wikipedia.org07:43, 11 നവംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikipedia.org09:41, 1 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikisource.org10:14, 3 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wikipedia.org05:55, 9 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wikisource.org13:40, 21 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hsb.wikipedia.org13:24, 16 സെപ്റ്റംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ht.wikipedia.org09:07, 14 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hu.wikipedia.org15:41, 16 സെപ്റ്റംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hu.wikisource.org09:26, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wiktionary.org14:46, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hy.wikipedia.org20:17, 12 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hy.wikisource.org02:28, 13 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ia.wikipedia.org18:03, 2 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wikipedia.org14:47, 8 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
id.wikibooks.org06:26, 7 ജൂൺ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wikisource.org19:31, 15 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
ie.wikipedia.org14:51, 24 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ilo.wikipedia.org12:02, 22 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
incubator.wikimedia.org15:01, 24 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
io.wikipedia.org20:28, 16 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wikipedia.org04:45, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wikisource.org20:36, 1 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikipedia.org16:16, 11 സെപ്റ്റംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21
it.wikibooks.org16:46, 9 ഡിസംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikinews.org08:43, 19 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikiquote.org15:13, 22 സെപ്റ്റംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikisource.org17:50, 17 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)20
it.wikiversity.org14:05, 12 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikivoyage.org19:40, 13 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wiktionary.org17:36, 2 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
iu.wikipedia.org15:28, 25 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikipedia.org16:39, 25 സെപ്റ്റംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ja.wikinews.org07:49, 2 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikisource.org18:29, 29 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jv.wikipedia.org15:00, 12 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jv.wikisource.org12:15, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ka.wikipedia.org20:23, 27 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kk.wikipedia.org19:33, 29 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wikisource.org20:37, 1 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ko.wikipedia.org17:41, 17 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikisource.org19:55, 3 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ksh.wikipedia.org14:55, 24 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ku.wikipedia.org02:53, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kw.wikipedia.org18:04, 2 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ky.wikipedia.org06:38, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wikipedia.org14:13, 20 സെപ്റ്റംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
la.wikibooks.org20:05, 26 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wikiquote.org18:30, 29 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wikisource.org18:53, 10 സെപ്റ്റംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
la.wiktionary.org20:05, 26 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lb.wikipedia.org20:56, 26 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lg.wikipedia.org12:56, 22 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lij.wikisource.org21:38, 20 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikisource.org08:10, 30 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
login.wikimedia.org17:12, 27 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lrc.wikipedia.org07:02, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wikipedia.org19:38, 29 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wikisource.org20:37, 1 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lv.wikipedia.org10:00, 11 ജൂലൈ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.mediawiki.org16:12, 12 സെപ്റ്റംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)452autopatrolled
meta.wikimedia.org04:48, 18 സെപ്റ്റംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)209massmessage-sender
mg.wikipedia.org14:42, 3 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
min.wikipedia.org16:55, 4 ജൂൺ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wikipedia.org20:30, 30 ഒക്ടോബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wikisource.org15:32, 25 സെപ്റ്റംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikipedia.org20:03, 15 സെപ്റ്റംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikisource.org08:09, 14 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mn.wikipedia.org05:14, 23 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mrj.wikipedia.org04:14, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wikipedia.org20:38, 1 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wikibooks.org12:40, 8 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wikisource.org20:37, 1 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ms.wikipedia.org18:52, 13 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)42
mt.wikipedia.org17:29, 2 സെപ്റ്റംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
myv.wikipedia.org08:28, 22 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
my.wikipedia.org18:59, 18 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mzn.wikipedia.org13:19, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nap.wikisource.org05:19, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nds-nl.wikipedia.org07:14, 28 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nds.wikipedia.org13:45, 19 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)25
ne.wikipedia.org15:18, 13 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikipedia.org19:39, 22 സെപ്റ്റംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nl.wikimedia.org15:08, 22 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikinews.org17:12, 5 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikisource.org19:19, 24 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
nl.wikivoyage.org04:52, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nn.wikipedia.org19:22, 6 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikipedia.org16:06, 29 സെപ്റ്റംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikisource.org10:51, 4 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nqo.wikipedia.org18:34, 15 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nrm.wikipedia.org14:12, 5 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nv.wikipedia.org14:23, 1 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
oc.wikipedia.org16:09, 19 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
olo.wikipedia.org10:05, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
or.wikipedia.org14:15, 19 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
or.wikisource.org09:20, 24 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
outreach.wikimedia.org17:34, 6 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pam.wikipedia.org14:15, 28 നവംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pap.wikipedia.org20:07, 25 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pa.wikipedia.org23:39, 23 ജൂലൈ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pa.wikisource.org07:14, 12 ജൂൺ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pcd.wikipedia.org19:48, 16 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pdc.wikipedia.org20:23, 12 നവംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pih.wikipedia.org20:17, 15 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikipedia.org13:24, 16 സെപ്റ്റംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikisource.org08:08, 25 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
pl.wikivoyage.org10:42, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wiktionary.org19:18, 16 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pms.wikipedia.org19:56, 16 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pms.wikisource.org12:19, 8 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pnb.wikipedia.org16:22, 4 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ps.wikipedia.org11:42, 2 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikipedia.org17:56, 16 സെപ്റ്റംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikibooks.org20:17, 15 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikisource.org18:11, 20 മേയ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
pt.wikivoyage.org06:18, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
qu.wikipedia.org19:36, 29 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikipedia.org16:42, 14 സെപ്റ്റംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ro.wikiquote.org18:42, 8 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikisource.org18:13, 21 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikipedia.org13:30, 16 സെപ്റ്റംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ru.wikiquote.org11:33, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikisource.org20:03, 10 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ru.wiktionary.org16:05, 22 ജൂൺ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sah.wikisource.org20:37, 1 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikisource.org19:12, 5 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wiktionary.org20:03, 15 സെപ്റ്റംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
scn.wikipedia.org12:08, 30 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sco.wikipedia.org12:07, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
se.wikimedia.org17:43, 6 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sh.wikipedia.org06:53, 24 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wikipedia.org20:14, 15 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikipedia.org19:45, 5 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikisource.org20:37, 1 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikipedia.org17:44, 17 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikisource.org10:47, 4 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikisource.org18:53, 10 സെപ്റ്റംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)304sysop
so.wikipedia.org15:05, 18 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
species.wikimedia.org16:25, 17 സെപ്റ്റംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sq.wikipedia.org20:45, 28 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikipedia.org19:24, 21 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikisource.org10:48, 4 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
strategy.wikimedia.org19:30, 22 സെപ്റ്റംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikipedia.org16:44, 8 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikisource.org10:17, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sw.wikipedia.org05:14, 23 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikipedia.org08:03, 16 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikisource.org17:30, 28 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
ten.wikipedia.org20:15, 24 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
test2.wikipedia.org18:35, 14 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)109
test-commons.wikimedia.org18:46, 4 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
test.wikipedia.org06:40, 11 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0bureaucrat, sysop
test.wikidata.org06:13, 9 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)29
te.wikisource.org20:37, 1 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tg.wikipedia.org21:22, 12 നവംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wikipedia.org06:12, 19 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wikisource.org19:55, 3 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tl.wikipedia.org06:32, 6 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikipedia.org11:45, 23 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikiquote.org09:03, 15 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikisource.org20:37, 1 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tt.wikipedia.org20:25, 12 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tw.wikipedia.org20:04, 4 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tyv.wikipedia.org14:26, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikipedia.org16:31, 13 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikiquote.org14:36, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikisource.org07:29, 17 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ur.wikipedia.org17:03, 4 ജൂൺ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
usability.wikimedia.org06:28, 9 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
uz.wikipedia.org17:09, 26 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vec.wikisource.org12:48, 28 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wikipedia.org22:08, 22 ജൂലൈ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wikisource.org19:53, 23 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wikivoyage.org15:04, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vo.wikipedia.org19:33, 29 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
war.wikipedia.org15:57, 17 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wa.wikipedia.org17:44, 4 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wa.wikisource.org12:35, 16 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
wa.wiktionary.org20:51, 22 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.wikidata.org10:06, 30 ഒക്ടോബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14,376
wikimania2012.wikimedia.org17:27, 11 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
wikimania2013.wikimedia.org07:21, 28 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2014.wikimedia.org08:18, 20 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)29
wikimania2015.wikimedia.org09:45, 16 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
wikimania2016.wikimedia.org15:54, 31 ജൂലൈ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
wikimania2017.wikimedia.org13:23, 26 ജൂൺ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
wikimania2018.wikimedia.org08:35, 15 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania.wikimedia.org15:13, 25 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
wuu.wikipedia.org05:32, 16 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
xal.wikipedia.org07:18, 31 ഒക്ടോബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
xh.wikipedia.org20:04, 4 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
yi.wikipedia.org10:21, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yi.wikisource.org19:50, 19 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-classical.wikipedia.org06:48, 31 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-min-nan.wikipedia.org16:29, 25 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-min-nan.wikisource.org13:54, 26 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikipedia.org05:04, 19 സെപ്റ്റംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikisource.org19:53, 23 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikivoyage.org20:13, 17 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
"https://ml.wikibooks.org/wiki/പ്രത്യേകം:കേന്ദ്രീകൃത_അംഗീകാരം/Tpt" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്