ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
  • ഉപയോക്തൃനാമം: TheresNoTime
  • രജിസ്റ്റേ‌ർഡ്: 17:43, 13 ഡിസംബർ 2008 (13 വർഷം മുൻപ്)
  • ആകെ തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം: 44,856
  • ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്വങ്ങളുടെ എണ്ണം: 446
  • ആഗോള സംഘങ്ങൾ: സ്റ്റ്യൂവാർഡുകൾ, VRT permissions agents
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
ab.wikipedia.org11:55, 13 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ace.wikipedia.org12:07, 10 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ady.wikipedia.org11:59, 13 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
af.wikipedia.org18:08, 4 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ak.wikipedia.org10:02, 19 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
als.wikipedia.org11:39, 19 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ami.wikipedia.org23:02, 2 ജൂലൈ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
am.wikipedia.org05:22, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ang.wikipedia.org07:21, 27 ജൂൺ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
an.wikipedia.org20:08, 24 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
api.wikimedia.org17:15, 30 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
arc.wikipedia.org10:20, 19 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikipedia.org10:05, 25 ജൂലൈ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ar.wikinews.org13:15, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wiktionary.org22:41, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ary.wikipedia.org08:19, 25 ജൂലൈ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
arz.wikipedia.org20:45, 4 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ast.wikipedia.org20:10, 24 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
as.wikipedia.org20:11, 24 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
av.wikipedia.org10:17, 19 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ay.wikipedia.org10:25, 19 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ay.wiktionary.org16:39, 29 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
azb.wikipedia.org22:03, 24 ജൂലൈ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
az.wikipedia.org09:37, 27 ജൂൺ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
az.wikibooks.org05:39, 5 മാർച്ച് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
az.wiktionary.org19:47, 4 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ban.wikipedia.org22:10, 24 ജൂലൈ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bar.wikipedia.org10:04, 19 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ba.wikipedia.org11:02, 19 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bcl.wikipedia.org12:34, 19 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be-tarask.wikipedia.org13:24, 23 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
beta.wikiversity.org13:21, 26 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wikipedia.org19:21, 3 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
be.wikiquote.org01:22, 9 മാർച്ച് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikipedia.org08:14, 27 ജൂൺ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bh.wikipedia.org10:17, 19 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bi.wikipedia.org10:24, 19 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bjn.wikipedia.org20:14, 24 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bn.wikipedia.org22:05, 7 ഡിസംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bo.wikipedia.org10:16, 19 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bpy.wikipedia.org12:22, 14 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wikipedia.org08:00, 26 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikipedia.org10:39, 10 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bug.wikipedia.org20:15, 24 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bxr.wikipedia.org10:40, 19 ഓഗസ്റ്റ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikipedia.org15:39, 13 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikimedia.org15:30, 5 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikinews.org17:11, 20 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikiquote.org11:03, 30 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikisource.org17:25, 9 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cbk-zam.wikipedia.org07:58, 14 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cdo.wikipedia.org20:17, 24 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ceb.wikipedia.org18:23, 22 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ce.wikipedia.org10:17, 19 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
chr.wikipedia.org18:28, 26 ജൂലൈ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
chr.wiktionary.org16:44, 24 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ckb.wikipedia.org17:41, 14 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
commons.wikimedia.org20:29, 1 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)186
co.wikipedia.org10:13, 19 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
co.wiktionary.org16:29, 28 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
crh.wikipedia.org09:50, 19 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cr.wikipedia.org21:30, 9 മേയ് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
csb.wiktionary.org19:00, 11 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikipedia.org12:28, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikisource.org14:41, 20 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikiversity.org18:29, 2 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wiktionary.org22:41, 28 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wikipedia.org20:18, 24 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
cy.wiktionary.org15:31, 9 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dag.wikipedia.org10:11, 19 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
da.wikipedia.org06:49, 16 ഓഗസ്റ്റ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wikibooks.org18:54, 31 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wikiquote.org21:13, 27 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wikisource.org16:32, 24 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikipedia.org17:44, 13 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)23
de.wikibooks.org15:29, 9 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikinews.org16:18, 12 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikiquote.org22:00, 26 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikisource.org21:26, 17 ഏപ്രിൽ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikiversity.org15:56, 16 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikivoyage.org12:33, 27 ഒക്ടോബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wiktionary.org20:12, 20 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
din.wikipedia.org09:55, 19 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
diq.wikipedia.org10:06, 19 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dsb.wikipedia.org10:17, 19 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
dty.wikipedia.org10:17, 19 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dv.wikipedia.org20:55, 28 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dz.wikipedia.org10:17, 19 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ee.wikipedia.org19:04, 18 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikipedia.org20:04, 21 ഡിസംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikivoyage.org16:45, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wiktionary.org16:58, 20 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eml.wikipedia.org12:01, 13 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
en.wikipedia.org17:43, 13 ഡിസംബർ 2008തറവാട് വിക്കി(?)40,874abusefilter, checkuser, suppress, sysop
en.wikibooks.org20:29, 1 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
en.wikinews.org20:29, 1 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21
en.wikiquote.org20:29, 1 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
en.wikisource.org20:29, 1 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
en.wikiversity.org20:29, 1 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
en.wikivoyage.org11:04, 7 ഒക്ടോബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
en.wiktionary.org20:29, 1 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
eo.wikipedia.org08:58, 6 ജൂലൈ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wikisource.org21:45, 2 ഏപ്രിൽ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wiktionary.org10:56, 15 ജനുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikipedia.org18:35, 7 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
es.wikibooks.org17:08, 23 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikinews.org14:59, 15 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikiquote.org20:19, 24 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
es.wikisource.org21:33, 22 സെപ്റ്റംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikiversity.org10:27, 1 ഓഗസ്റ്റ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikivoyage.org19:31, 8 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wiktionary.org11:14, 26 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
et.wikipedia.org18:47, 13 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
et.wikiquote.org23:48, 28 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wikipedia.org16:52, 5 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
eu.wiktionary.org06:36, 17 മാർച്ച് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ext.wikipedia.org10:06, 19 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikipedia.org06:39, 7 ജൂൺ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wiktionary.org20:24, 16 മേയ് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fiu-vro.wikipedia.org10:17, 19 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fi.wikipedia.org20:54, 4 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikibooks.org21:49, 23 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wiktionary.org17:40, 20 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
foundation.wikimedia.org21:07, 1 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fo.wikipedia.org21:47, 23 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
frp.wikipedia.org15:26, 28 ജൂലൈ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
frr.wikipedia.org20:53, 13 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikipedia.org19:47, 13 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
fr.wikinews.org10:43, 9 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikiquote.org13:41, 9 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikisource.org13:35, 9 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fr.wikiversity.org20:51, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikivoyage.org10:43, 9 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wiktionary.org20:05, 19 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fy.wikipedia.org20:53, 13 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gag.wikipedia.org20:21, 24 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ga.wikipedia.org19:55, 27 ജൂലൈ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ga.wiktionary.org20:24, 24 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
glk.wikipedia.org10:05, 19 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gl.wikipedia.org17:28, 5 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gl.wikibooks.org20:26, 24 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gl.wikiquote.org20:27, 24 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gl.wikisource.org20:29, 24 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gom.wikipedia.org12:04, 8 ജൂൺ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
got.wikipedia.org10:12, 19 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gu.wikipedia.org20:30, 24 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
gv.wikipedia.org20:34, 24 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hak.wikipedia.org20:52, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ha.wikipedia.org21:55, 24 ജൂലൈ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
he.wikipedia.org20:51, 11 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikinews.org21:32, 28 മാർച്ച് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikiquote.org12:37, 19 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikisource.org21:45, 23 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hif.wikipedia.org20:22, 22 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikipedia.org09:59, 19 സെപ്റ്റംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikiversity.org16:07, 2 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wikipedia.org09:28, 27 ജൂൺ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ht.wikipedia.org22:21, 30 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikipedia.org11:27, 4 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikibooks.org16:39, 9 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikiquote.org18:33, 26 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikisource.org19:57, 8 സെപ്റ്റംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wiktionary.org13:36, 26 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hy.wikipedia.org08:22, 27 ജൂൺ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
hy.wiktionary.org17:04, 20 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ia.wikipedia.org08:25, 6 ജൂൺ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
id.wikipedia.org11:59, 18 ജൂലൈ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
id.wikibooks.org20:38, 24 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
id.wikiquote.org21:26, 22 സെപ്റ്റംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wikisource.org20:38, 24 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
id.wiktionary.org13:17, 26 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ie.wikipedia.org16:02, 16 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ig.wikipedia.org10:14, 19 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ik.wikipedia.org10:24, 19 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
incubator.wikimedia.org20:36, 2 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
inh.wikipedia.org10:25, 19 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
io.wikipedia.org19:01, 10 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
is.wikipedia.org21:55, 24 ജൂലൈ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
it.wikipedia.org06:37, 27 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
it.wikibooks.org07:17, 2 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikinews.org11:19, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikiquote.org22:07, 24 ജൂലൈ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikisource.org16:35, 9 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikiversity.org16:35, 9 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikivoyage.org10:12, 19 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wiktionary.org18:17, 16 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
iu.wikipedia.org21:47, 12 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jam.wikipedia.org17:53, 1 ജൂൺ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikipedia.org16:21, 21 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ja.wikibooks.org19:04, 27 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikinews.org20:30, 10 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikiquote.org11:20, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikisource.org16:42, 9 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikiversity.org05:54, 5 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jbo.wiktionary.org16:21, 29 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jv.wikipedia.org01:48, 19 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kaa.wikipedia.org10:25, 19 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kab.wikipedia.org17:34, 20 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ka.wikipedia.org08:50, 27 ജൂൺ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kbp.wikipedia.org10:06, 19 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kg.wikipedia.org16:03, 20 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kk.wikipedia.org15:51, 31 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
km.wikipedia.org10:12, 19 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wikipedia.org03:49, 3 ജൂലൈ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kn.wikisource.org09:39, 26 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
koi.wikipedia.org10:20, 19 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ko.wikipedia.org13:15, 6 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikisource.org17:16, 28 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
krc.wikipedia.org10:22, 19 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ks.wikipedia.org09:32, 19 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ku.wikipedia.org16:54, 20 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kv.wikipedia.org09:35, 19 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kw.wikipedia.org20:25, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ky.wikipedia.org09:34, 19 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ky.wikiquote.org15:03, 5 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lad.wikipedia.org10:25, 19 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wikipedia.org20:31, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wikisource.org20:26, 12 ഓഗസ്റ്റ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
la.wiktionary.org16:27, 17 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)96
lb.wikipedia.org09:34, 19 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lez.wikipedia.org09:36, 19 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lfn.wikipedia.org17:31, 20 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lg.wikipedia.org10:03, 19 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
li.wikipedia.org20:46, 19 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
lld.wikipedia.org10:25, 19 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lmo.wikipedia.org12:38, 19 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ln.wikipedia.org10:04, 19 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
login.wikimedia.org09:08, 20 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1checkuser
lo.wikipedia.org10:17, 19 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ltg.wikipedia.org10:02, 19 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lt.wikipedia.org19:15, 3 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lv.wikipedia.org19:29, 4 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mad.wikipedia.org10:22, 19 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mai.wikipedia.org12:51, 13 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
mdf.wikipedia.org16:15, 20 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.mediawiki.org11:42, 19 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)61
meta.wikimedia.org17:43, 13 ഡിസംബർ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2,162steward, sysop
mg.wikipedia.org21:20, 1 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
min.wikipedia.org20:53, 24 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mi.wikipedia.org07:23, 27 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mi.wiktionary.org16:37, 9 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wikipedia.org09:45, 19 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikipedia.org13:43, 5 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mni.wikipedia.org03:51, 2 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mn.wikipedia.org15:06, 10 സെപ്റ്റംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
mnw.wikipedia.org10:17, 19 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mrj.wikipedia.org18:06, 26 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wikipedia.org21:55, 28 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wikisource.org20:46, 16 ജനുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ms.wikipedia.org16:41, 30 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
mt.wikipedia.org20:55, 24 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mx.wikimedia.org17:39, 13 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
myv.wikipedia.org10:16, 19 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
my.wikipedia.org21:01, 7 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
my.wiktionary.org20:57, 24 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nap.wikisource.org14:21, 1 ഓഗസ്റ്റ് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nds-nl.wikipedia.org16:02, 20 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nds.wikipedia.org23:02, 2 ജൂലൈ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ne.wikipedia.org17:41, 14 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ne.wiktionary.org17:06, 29 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
new.wikipedia.org10:06, 19 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikipedia.org17:18, 25 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikimedia.org16:47, 9 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikinews.org15:45, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nl.wikiquote.org15:22, 22 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikivoyage.org20:00, 8 സെപ്റ്റംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wiktionary.org21:26, 4 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nn.wikipedia.org17:55, 19 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nn.wikiquote.org14:58, 9 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nov.wikipedia.org10:14, 19 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
no.wikipedia.org12:43, 5 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
no.wikibooks.org19:04, 14 മേയ് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikimedia.org09:05, 26 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikiquote.org19:04, 14 മേയ് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wiktionary.org19:05, 14 മേയ് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nqo.wikipedia.org10:20, 19 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nrm.wikipedia.org10:26, 19 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nv.wikipedia.org12:53, 13 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nyc.wikimedia.org21:43, 6 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ny.wikipedia.org10:28, 19 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
oc.wikipedia.org19:27, 18 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
olo.wikipedia.org17:26, 20 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
or.wikipedia.org12:06, 2 നവംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
os.wikipedia.org10:25, 19 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
outreach.wikimedia.org22:20, 4 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pag.wikipedia.org10:17, 19 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pa.wikipedia.org14:22, 2 സെപ്റ്റംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pcd.wikipedia.org10:02, 19 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pdc.wikipedia.org19:16, 4 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pfl.wikipedia.org10:20, 19 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pl.wikipedia.org10:43, 27 ജൂൺ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2autoreview
pl.wikimedia.org21:27, 22 സെപ്റ്റംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikinews.org13:39, 9 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikiquote.org16:38, 9 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikisource.org19:54, 28 സെപ്റ്റംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wiktionary.org14:41, 24 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pms.wikisource.org05:51, 23 ജനുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ps.wikipedia.org20:59, 24 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ps.wiktionary.org21:02, 24 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pt.wikipedia.org10:15, 4 സെപ്റ്റംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pt.wikibooks.org16:53, 20 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikinews.org12:42, 3 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikiquote.org14:17, 19 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikisource.org14:37, 14 സെപ്റ്റംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikiversity.org19:17, 6 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikivoyage.org14:37, 14 സെപ്റ്റംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wiktionary.org05:55, 5 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rmy.wikipedia.org21:13, 20 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rn.wikipedia.org18:14, 14 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
roa-rup.wikipedia.org10:28, 19 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikipedia.org11:12, 16 നവംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikisource.org04:33, 19 ജനുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rue.wikipedia.org10:20, 19 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikipedia.org19:30, 24 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikinews.org14:21, 26 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikiquote.org19:04, 28 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikisource.org22:36, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wiktionary.org17:17, 20 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rw.wikipedia.org22:07, 24 ജൂലൈ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sah.wikipedia.org09:32, 19 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sat.wikipedia.org10:17, 19 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sa.wikipedia.org10:25, 19 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
scn.wikipedia.org11:08, 19 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sco.wikipedia.org15:25, 28 ജൂലൈ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sc.wikipedia.org10:12, 19 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sd.wikipedia.org10:06, 19 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
se.wikipedia.org13:13, 5 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
se.wikimedia.org11:57, 16 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sg.wiktionary.org16:50, 28 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sh.wikipedia.org07:54, 14 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
simple.wikipedia.org18:15, 23 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)585rollbacker
simple.wiktionary.org12:23, 4 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
si.wikipedia.org10:38, 3 സെപ്റ്റംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
si.wikibooks.org21:26, 24 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
si.wiktionary.org21:33, 24 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
skr.wikipedia.org10:20, 19 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
sk.wikipedia.org21:56, 24 ജൂലൈ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sk.wikiquote.org21:37, 28 മാർച്ച് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikipedia.org21:35, 24 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
smn.wikipedia.org10:25, 19 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sm.wikipedia.org12:48, 14 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sm.wiktionary.org16:31, 29 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sn.wikipedia.org22:43, 24 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
wikisource.org17:50, 12 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
so.wikipedia.org16:44, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
species.wikimedia.org20:29, 1 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)55
sq.wikipedia.org21:37, 24 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sq.wikibooks.org17:44, 17 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikipedia.org15:33, 17 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wiktionary.org15:27, 2 മാർച്ച് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ss.wikipedia.org09:58, 19 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
stq.wikipedia.org20:53, 13 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
st.wikipedia.org18:18, 14 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
su.wikipedia.org10:35, 26 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikipedia.org13:37, 7 ഡിസംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikibooks.org08:07, 1 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikiquote.org21:06, 20 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikiversity.org14:57, 9 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wiktionary.org21:32, 22 സെപ്റ്റംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sw.wikipedia.org23:23, 15 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sw.wiktionary.org17:18, 6 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
szl.wikipedia.org10:24, 19 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
szy.wikipedia.org23:02, 2 ജൂലൈ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ta.wikipedia.org08:23, 27 ജൂൺ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ta.wikisource.org17:57, 16 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wiktionary.org21:57, 24 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
tay.wikipedia.org23:08, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tcy.wikipedia.org12:08, 7 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
test2.wikipedia.org09:02, 30 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
test-commons.wikimedia.org01:35, 5 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
test.wikipedia.org09:30, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)74sysop
test.wikidata.org11:07, 28 ഒക്ടോബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tet.wikipedia.org10:20, 19 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
te.wikipedia.org21:39, 24 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tg.wikipedia.org09:32, 19 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tg.wikibooks.org15:11, 9 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tg.wiktionary.org16:41, 29 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wikipedia.org09:29, 27 ജൂൺ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
th.wikibooks.org17:59, 14 മേയ് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wikisource.org14:52, 24 മാർച്ച് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wiktionary.org17:23, 20 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ti.wikipedia.org12:44, 28 മേയ് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tk.wikipedia.org23:05, 20 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tl.wikipedia.org16:28, 11 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
tn.wikipedia.org04:05, 19 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
to.wikipedia.org16:04, 21 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tpi.wikipedia.org10:14, 19 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
trv.wikipedia.org23:01, 2 ജൂലൈ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikipedia.org09:52, 20 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tr.wikiquote.org19:26, 16 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikisource.org17:31, 28 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wiktionary.org10:40, 4 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ts.wikipedia.org10:24, 19 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tt.wikipedia.org22:05, 24 ജൂലൈ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tt.wikibooks.org21:56, 24 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tt.wiktionary.org21:57, 24 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tum.wikipedia.org10:17, 19 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tw.wikipedia.org10:20, 19 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ty.wikipedia.org10:20, 19 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
udm.wikipedia.org21:36, 23 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ug.wikipedia.org12:29, 28 മേയ് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikipedia.org10:43, 28 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
uk.wikiquote.org17:09, 20 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikisource.org21:16, 6 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ur.wikipedia.org19:26, 5 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
usability.wikimedia.org14:53, 14 മേയ് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uz.wikipedia.org21:45, 24 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
vec.wikipedia.org09:45, 19 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vep.wikipedia.org10:15, 19 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ve.wikipedia.org17:58, 26 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wikipedia.org19:27, 16 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
vi.wikibooks.org09:39, 28 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wikiquote.org17:29, 4 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wikivoyage.org09:39, 28 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wiktionary.org19:01, 30 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vls.wikipedia.org10:15, 19 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
war.wikipedia.org21:47, 24 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
wa.wikipedia.org17:36, 26 ജൂലൈ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wa.wiktionary.org10:42, 15 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.wikidata.org11:04, 7 ഒക്ടോബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)347
wikimania2012.wikimedia.org20:36, 2 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2014.wikimedia.org09:36, 30 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2015.wikimedia.org09:36, 30 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2016.wikimedia.org07:24, 21 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2017.wikimedia.org15:36, 10 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2018.wikimedia.org13:53, 26 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
wikimania.wikimedia.org01:03, 15 ജൂലൈ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wuu.wikipedia.org10:05, 19 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
xal.wikipedia.org19:14, 5 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
xh.wikipedia.org10:06, 19 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
xmf.wikipedia.org10:17, 19 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
yi.wikipedia.org21:48, 24 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
yi.wiktionary.org21:48, 24 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yo.wikipedia.org21:51, 24 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
zea.wikipedia.org16:44, 9 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
zh-classical.wikipedia.org08:58, 25 ഓഗസ്റ്റ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-min-nan.wikipedia.org10:21, 19 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zh-yue.wikipedia.org21:55, 24 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zh.wikipedia.org15:29, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)48
zh.wikibooks.org18:07, 18 മേയ് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zh.wikinews.org12:13, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikiversity.org16:35, 13 മേയ് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
zh.wikivoyage.org01:38, 10 മാർച്ച് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wiktionary.org10:55, 15 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zu.wikipedia.org08:25, 6 ജൂൺ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zu.wiktionary.org20:06, 22 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0