ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
  • ഉപയോക്തൃനാമം: Tegel
  • രജിസ്റ്റേ‌ർഡ്: 11:28, 2 മേയ് 2009 (13 വർഷം മുൻപ്)
  • ആകെ തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം: 2,36,762
  • ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്വങ്ങളുടെ എണ്ണം: 914
  • ആഗോള സംഘം: സ്റ്റ്യൂവാർഡുകൾ
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
aa.wikipedia.org09:40, 20 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
aa.wikibooks.org20:11, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
aa.wiktionary.org20:11, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ab.wikipedia.org03:28, 12 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)334
ab.wiktionary.org20:11, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ace.wikipedia.org03:28, 12 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)51
advisory.wikimedia.org20:11, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ady.wikipedia.org10:36, 13 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
af.wikipedia.org23:24, 2 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)319
af.wikibooks.org20:19, 3 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
af.wikiquote.org21:05, 14 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
af.wiktionary.org12:25, 25 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ak.wikipedia.org22:57, 12 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)20
ak.wikibooks.org20:11, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ak.wiktionary.org20:11, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
als.wikipedia.org00:21, 29 സെപ്റ്റംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)99
alt.wikipedia.org11:11, 27 ജൂൺ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ami.wikipedia.org17:37, 21 സെപ്റ്റംബർ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
am.wikipedia.org15:33, 18 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)41
am.wikiquote.org20:26, 3 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
am.wiktionary.org18:54, 7 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ang.wikipedia.org18:44, 4 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)68
ang.wikibooks.org20:20, 3 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ang.wikiquote.org20:11, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ang.wikisource.org20:11, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ang.wiktionary.org14:59, 18 സെപ്റ്റംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
an.wikipedia.org19:24, 15 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)105
an.wiktionary.org21:05, 14 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
arc.wikipedia.org15:34, 18 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
ar.wikipedia.org01:28, 20 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)63autoreview
ar.wikibooks.org18:56, 17 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
ar.wikimedia.org20:11, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ar.wikinews.org10:20, 23 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)26
ar.wikiquote.org21:44, 16 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
ar.wikisource.org10:37, 11 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
ar.wikiversity.org20:29, 3 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ar.wiktionary.org17:07, 5 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21
ary.wikipedia.org18:55, 2 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
arz.wikipedia.org10:38, 11 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)356
ast.wikipedia.org23:39, 13 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)159
ast.wikibooks.org20:11, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ast.wikiquote.org20:11, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ast.wiktionary.org22:47, 28 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
as.wikipedia.org15:35, 18 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)30
as.wikibooks.org20:11, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
as.wikisource.org13:07, 5 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
as.wiktionary.org20:11, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
atj.wikipedia.org23:02, 5 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
av.wikipedia.org18:34, 4 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
av.wiktionary.org20:11, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
awa.wikipedia.org15:31, 13 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ay.wikipedia.org17:07, 11 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
ay.wikibooks.org20:11, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ay.wiktionary.org12:20, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
azb.wikipedia.org07:54, 25 ജൂലൈ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
az.wikipedia.org14:59, 19 സെപ്റ്റംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)998extendedconfirmed
az.wikibooks.org18:25, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
az.wikiquote.org20:27, 3 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
az.wikisource.org19:49, 19 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
az.wiktionary.org18:38, 14 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
ban.wikipedia.org17:02, 9 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
bar.wikipedia.org09:35, 3 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)257
bat-smg.wikipedia.org07:37, 4 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)29
ba.wikipedia.org09:51, 3 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)42
ba.wikibooks.org20:11, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bcl.wikipedia.org21:48, 3 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)31
bcl.wiktionary.org23:59, 18 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bd.wikimedia.org01:09, 9 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
be-tarask.wikipedia.org10:55, 11 സെപ്റ്റംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)42
beta.wikiversity.org21:05, 27 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)67
be.wikipedia.org09:40, 6 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)93
be.wikibooks.org21:07, 14 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
be.wikimedia.org23:06, 29 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
be.wikiquote.org20:26, 3 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wikisource.org18:05, 25 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wiktionary.org21:07, 14 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
bg.wikipedia.org12:54, 6 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)757autopatrolled, extendedconfirmed, ipblock-exempt
bg.wikibooks.org07:31, 3 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
bg.wikinews.org21:08, 14 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bg.wikiquote.org22:40, 5 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)30
bg.wikisource.org23:45, 19 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
bg.wiktionary.org19:36, 26 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)116
bh.wikipedia.org23:59, 30 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
bh.wiktionary.org20:11, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bi.wikipedia.org20:43, 12 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
bi.wikibooks.org20:11, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bi.wiktionary.org20:11, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bjn.wikipedia.org18:26, 9 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
bm.wikipedia.org07:44, 30 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
bm.wikibooks.org20:11, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bm.wikiquote.org20:11, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bm.wiktionary.org20:11, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wikipedia.org00:14, 13 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)378
bn.wikibooks.org20:19, 3 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
bn.wikisource.org21:09, 14 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
bn.wikivoyage.org15:26, 31 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wiktionary.org03:18, 23 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
bo.wikipedia.org17:11, 19 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
bo.wikibooks.org20:11, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bo.wiktionary.org20:11, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bpy.wikipedia.org18:13, 15 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)25
br.wikipedia.org22:22, 10 സെപ്റ്റംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)78
br.wikimedia.org20:12, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
br.wikiquote.org20:26, 3 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
br.wikisource.org17:54, 2 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wiktionary.org08:26, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
bs.wikipedia.org23:18, 16 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)322
bs.wikibooks.org21:10, 14 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
bs.wikinews.org21:10, 14 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
bs.wikiquote.org18:37, 5 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
bs.wikisource.org21:10, 14 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bs.wiktionary.org09:25, 1 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bug.wikipedia.org09:51, 3 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)30
bxr.wikipedia.org22:23, 2 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)172
ca.wikipedia.org18:23, 21 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)93
ca.wikibooks.org11:14, 25 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
ca.wikimedia.org18:10, 21 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)38
ca.wikinews.org20:24, 3 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
ca.wikiquote.org19:44, 25 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)30
ca.wikisource.org23:32, 22 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
ca.wiktionary.org12:22, 25 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)82
cbk-zam.wikipedia.org09:51, 3 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)23
cdo.wikipedia.org00:41, 11 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
ceb.wikipedia.org11:39, 5 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)37
ce.wikipedia.org22:35, 27 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)22
cho.wikipedia.org20:12, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
chr.wikipedia.org23:34, 17 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21
chr.wiktionary.org12:21, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ch.wikipedia.org12:02, 4 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ch.wikibooks.org20:12, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ch.wiktionary.org20:12, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
chy.wikipedia.org12:31, 16 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ckb.wikipedia.org14:42, 30 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)51
commons.wikimedia.org21:51, 11 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,458patroller
co.wikipedia.org21:25, 8 സെപ്റ്റംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21
co.wikibooks.org20:12, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
co.wikimedia.org20:12, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
co.wikiquote.org20:12, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
co.wiktionary.org20:03, 3 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
crh.wikipedia.org10:50, 14 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
cr.wikipedia.org12:42, 16 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)61
cr.wikiquote.org20:12, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cr.wiktionary.org20:12, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
csb.wikipedia.org16:38, 15 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)20
csb.wiktionary.org15:46, 2 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikipedia.org21:22, 10 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)84
cs.wikibooks.org15:16, 19 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
cs.wikinews.org18:43, 20 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
cs.wikiquote.org20:28, 3 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
cs.wikisource.org17:00, 7 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)31
cs.wikiversity.org17:13, 20 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)53
cs.wiktionary.org13:22, 27 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)144
cu.wikipedia.org23:40, 8 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)26
cv.wikipedia.org00:59, 5 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
cv.wikibooks.org20:20, 3 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
cy.wikipedia.org14:15, 17 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)142
cy.wikibooks.org20:19, 3 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wikiquote.org20:27, 3 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
cy.wikisource.org12:22, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wiktionary.org20:03, 3 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
dag.wikipedia.org13:04, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wikipedia.org18:33, 28 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)90
da.wikibooks.org16:47, 5 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
da.wikiquote.org18:37, 4 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
da.wikisource.org16:27, 27 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
da.wiktionary.org18:33, 7 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)40
de.wikipedia.org15:55, 25 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)250autoreview
de.wikibooks.org20:22, 3 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)99
de.wikinews.org19:00, 4 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)87
de.wikiquote.org01:26, 2 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)76
de.wikisource.org18:20, 15 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)81
de.wikiversity.org19:43, 9 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)67
de.wikivoyage.org11:53, 11 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
de.wiktionary.org16:37, 28 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)216autoreview
din.wikipedia.org14:17, 28 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
diq.wikipedia.org16:57, 13 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)36
dk.wikimedia.org20:12, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
dsb.wikipedia.org14:15, 17 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
dty.wikipedia.org18:51, 2 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
dv.wikipedia.org01:35, 6 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
dv.wiktionary.org12:20, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
dz.wikipedia.org23:11, 5 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
dz.wiktionary.org20:12, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ee.wikipedia.org10:22, 13 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
el.wikipedia.org02:02, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)155
el.wikibooks.org20:20, 3 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
el.wikinews.org20:24, 3 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
el.wikiquote.org20:27, 3 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
el.wikisource.org22:49, 10 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
el.wikiversity.org18:48, 22 സെപ്റ്റംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
el.wikivoyage.org02:29, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
el.wiktionary.org20:05, 3 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)112
eml.wikipedia.org23:30, 7 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
en.wikipedia.org11:28, 2 മേയ് 2009രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2,373extendedconfirmed, rollbacker
en.wikibooks.org19:30, 17 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,353editor
en.wikinews.org19:30, 17 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)168
en.wikiquote.org19:30, 17 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,770
en.wikisource.org19:30, 17 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)365
en.wikiversity.org19:30, 17 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)949curator
en.wikivoyage.org11:51, 11 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)120
en.wiktionary.org19:30, 17 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)155
eo.wikipedia.org09:59, 20 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)114
eo.wikibooks.org19:46, 13 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wikinews.org22:05, 28 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wikiquote.org14:57, 26 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
eo.wikisource.org16:14, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
eo.wiktionary.org22:16, 14 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
es.wikipedia.org23:43, 2 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)329
es.wikibooks.org23:56, 4 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)91
es.wikinews.org22:56, 23 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)178
es.wikiquote.org19:16, 31 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)277
es.wikisource.org19:26, 4 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)264
es.wikiversity.org22:43, 29 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)107
es.wikivoyage.org13:08, 5 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
es.wiktionary.org19:27, 4 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)218
et.wikipedia.org20:49, 12 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)710
et.wikibooks.org20:20, 3 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ee.wikimedia.org01:08, 9 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
et.wikiquote.org16:52, 1 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
et.wikisource.org12:23, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wiktionary.org20:04, 3 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
eu.wikipedia.org19:29, 24 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)665
eu.wikibooks.org21:35, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wikiquote.org20:26, 3 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
eu.wikisource.org13:49, 20 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wiktionary.org14:22, 27 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ext.wikipedia.org19:15, 4 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)45
fa.wikipedia.org14:12, 20 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)46
fa.wikibooks.org09:47, 1 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
fa.wikinews.org20:30, 19 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fa.wikiquote.org15:37, 10 സെപ്റ്റംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
fa.wikisource.org19:49, 19 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
fa.wikivoyage.org00:42, 12 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fa.wiktionary.org22:29, 12 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
ff.wikipedia.org12:42, 16 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
fiu-vro.wikipedia.org12:41, 16 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)23
fi.wikipedia.org16:23, 29 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)87
fi.wikibooks.org13:32, 6 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
fi.wikimedia.org01:08, 9 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikinews.org20:24, 3 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
fi.wikiquote.org20:03, 13 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)167
fi.wikisource.org20:15, 4 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)34
fi.wikiversity.org18:00, 30 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fi.wikivoyage.org09:37, 25 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
fi.wiktionary.org12:30, 25 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)116
fj.wikipedia.org12:31, 16 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)25
fj.wiktionary.org21:20, 31 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
foundation.wikimedia.org16:16, 6 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fo.wikipedia.org00:24, 6 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)34
fo.wikisource.org12:22, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
fo.wiktionary.org12:21, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
frp.wikipedia.org12:41, 16 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
frr.wikipedia.org18:58, 9 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
fr.wikipedia.org23:40, 9 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)346
fr.wikibooks.org20:22, 3 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)48
fr.wikinews.org19:22, 5 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)91
fr.wikiquote.org19:26, 4 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)139
fr.wikisource.org20:23, 3 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
fr.wikiversity.org20:01, 3 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)47
fr.wikivoyage.org11:53, 11 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)33
fr.wiktionary.org08:33, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)54
fur.wikipedia.org17:18, 7 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
fy.wikipedia.org23:22, 12 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)65
fy.wikibooks.org20:19, 3 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fy.wiktionary.org20:03, 3 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
gag.wikipedia.org13:47, 13 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
gan.wikipedia.org14:55, 26 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)71
ga.wikipedia.org00:59, 5 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)74
ga.wikibooks.org20:13, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ga.wikiquote.org20:13, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ga.wiktionary.org20:03, 3 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gcr.wikipedia.org18:36, 23 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
gd.wikipedia.org07:33, 30 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
gd.wiktionary.org12:20, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
glk.wikipedia.org18:50, 10 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
gl.wikipedia.org19:18, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)230
gl.wikibooks.org20:21, 3 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wikiquote.org20:27, 3 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
gl.wikisource.org12:22, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gl.wiktionary.org20:04, 3 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gn.wikipedia.org12:41, 16 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
gn.wikibooks.org20:13, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gn.wiktionary.org03:08, 23 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gom.wikipedia.org22:22, 22 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gom.wiktionary.org13:49, 22 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gor.wikipedia.org10:48, 13 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
got.wikipedia.org17:37, 19 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)28
got.wikibooks.org20:13, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gu.wikipedia.org16:42, 6 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)45
gu.wikibooks.org20:13, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gu.wikiquote.org20:26, 3 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gu.wikisource.org18:41, 28 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gu.wiktionary.org12:21, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gv.wikipedia.org12:41, 16 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
gv.wiktionary.org12:21, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hak.wikipedia.org15:23, 17 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
ha.wikipedia.org10:41, 18 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
ha.wiktionary.org12:20, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
haw.wikipedia.org12:41, 16 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)25
he.wikipedia.org12:59, 17 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
he.wikibooks.org23:58, 30 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)33
he.wikinews.org17:29, 28 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
he.wikiquote.org15:07, 25 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)46
he.wikisource.org22:50, 6 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)26
he.wikivoyage.org18:31, 14 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
he.wiktionary.org18:57, 6 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)58
hif.wikipedia.org14:44, 22 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)29
hif.wiktionary.org03:33, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikipedia.org14:34, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)417
hi.wikibooks.org23:44, 16 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
hi.wikiquote.org20:26, 3 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
hi.wikisource.org10:43, 27 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikiversity.org15:08, 1 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikivoyage.org18:15, 24 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wiktionary.org19:54, 22 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ho.wikipedia.org20:13, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wikipedia.org00:01, 10 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)521
hr.wikibooks.org18:25, 11 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
hr.wikiquote.org16:39, 28 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hr.wikisource.org19:58, 19 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
hr.wiktionary.org20:04, 3 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
hsb.wikipedia.org15:57, 7 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
hsb.wiktionary.org20:03, 3 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ht.wikipedia.org14:13, 20 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ht.wikisource.org20:13, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikipedia.org02:02, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)50
hu.wikibooks.org06:38, 3 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)31
hu.wikinews.org16:09, 3 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hu.wikiquote.org15:55, 30 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)27
hu.wikisource.org00:24, 5 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
hu.wiktionary.org12:29, 25 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)38
hy.wikipedia.org16:35, 27 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)393
hy.wikibooks.org16:33, 15 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hy.wikiquote.org13:00, 30 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
hy.wikisource.org17:30, 3 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
hy.wiktionary.org20:03, 3 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
hyw.wikipedia.org16:50, 26 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hz.wikipedia.org20:13, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ia.wikipedia.org17:44, 9 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)70
ia.wikibooks.org20:20, 3 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ia.wiktionary.org12:05, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
id.wikipedia.org13:00, 17 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)151
id.wikibooks.org22:49, 29 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)32
id.wikiquote.org17:44, 1 സെപ്റ്റംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
id.wikisource.org12:57, 21 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)29
id.wiktionary.org20:04, 3 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21
ie.wikipedia.org12:02, 5 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
ie.wikibooks.org20:19, 3 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ie.wiktionary.org12:20, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ig.wikipedia.org18:01, 9 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
ig.wiktionary.org12:14, 10 ഒക്ടോബർ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ii.wikipedia.org20:13, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ik.wikipedia.org18:43, 4 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
ik.wiktionary.org12:20, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ilo.wikipedia.org18:40, 8 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)20
incubator.wikimedia.org00:27, 5 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)523
inh.wikipedia.org13:28, 30 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
io.wikipedia.org18:21, 29 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)47
io.wiktionary.org20:05, 3 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
is.wikipedia.org19:56, 26 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)234
is.wikibooks.org20:20, 3 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wikiquote.org20:26, 3 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
is.wikisource.org12:23, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
is.wiktionary.org21:18, 1 സെപ്റ്റംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
it.wikipedia.org23:43, 2 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)213
it.wikibooks.org10:05, 5 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)36
it.wikinews.org10:27, 5 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)28
it.wikiquote.org22:19, 18 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)66
it.wikisource.org22:53, 3 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)31
it.wikiversity.org22:20, 10 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)44
it.wikivoyage.org11:53, 11 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
it.wiktionary.org19:16, 9 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)36
iu.wikipedia.org11:15, 13 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
iu.wiktionary.org12:21, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
jam.wikipedia.org16:27, 13 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ja.wikipedia.org13:00, 17 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)244
ja.wikibooks.org20:22, 3 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)28
ja.wikinews.org20:24, 3 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ja.wikiquote.org23:16, 4 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ja.wikisource.org12:24, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ja.wikiversity.org01:22, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ja.wikivoyage.org11:09, 29 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wiktionary.org20:04, 3 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
jbo.wikipedia.org18:41, 13 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
jbo.wiktionary.org12:20, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
jv.wikipedia.org20:54, 15 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)108
jv.wikisource.org18:23, 11 ഏപ്രിൽ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jv.wiktionary.org12:20, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kaa.wikipedia.org12:14, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
kab.wikipedia.org18:59, 18 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
ka.wikipedia.org23:42, 9 സെപ്റ്റംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)353
ka.wikibooks.org20:20, 3 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ka.wikiquote.org15:46, 29 സെപ്റ്റംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ka.wiktionary.org19:09, 23 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
kbd.wikipedia.org12:14, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
kbp.wikipedia.org15:08, 1 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
kcg.wikipedia.org23:04, 8 നവംബർ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kg.wikipedia.org10:47, 28 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)24
ki.wikipedia.org09:55, 29 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
kj.wikipedia.org20:13, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kk.wikipedia.org10:18, 18 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)65
kk.wikibooks.org20:18, 3 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kk.wikiquote.org20:13, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kk.wiktionary.org21:03, 13 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kl.wikipedia.org00:24, 6 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
kl.wiktionary.org20:02, 3 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
km.wikipedia.org20:07, 10 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)28
km.wikibooks.org20:19, 3 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
km.wiktionary.org13:15, 27 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
kn.wikipedia.org22:44, 10 സെപ്റ്റംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)29
kn.wikibooks.org20:13, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wikiquote.org20:26, 3 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wikisource.org21:02, 19 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wiktionary.org18:19, 20 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
koi.wikipedia.org14:25, 30 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ko.wikipedia.org08:34, 3 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)66
ko.wikibooks.org07:58, 28 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ko.wikinews.org11:28, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ko.wikiquote.org20:27, 3 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ko.wikisource.org23:22, 23 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
ko.wikiversity.org00:12, 7 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
ko.wiktionary.org20:05, 3 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21
krc.wikipedia.org12:16, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
kr.wikipedia.org20:13, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kr.wikiquote.org20:13, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ksh.wikipedia.org17:56, 25 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ks.wikipedia.org12:37, 16 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ks.wikibooks.org20:13, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ks.wikiquote.org20:13, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ks.wiktionary.org22:25, 2 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ku.wikipedia.org19:30, 21 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)46
ku.wikibooks.org20:19, 3 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ku.wikiquote.org20:26, 3 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ku.wiktionary.org20:04, 3 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
kv.wikipedia.org18:30, 13 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
kw.wikipedia.org00:00, 6 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
kw.wikiquote.org20:14, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kw.wiktionary.org12:21, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ky.wikipedia.org12:37, 16 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)34
ky.wikibooks.org20:19, 3 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ky.wikiquote.org20:26, 3 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ky.wiktionary.org20:03, 3 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lad.wikipedia.org22:13, 4 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
la.wikipedia.org08:46, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)165
la.wikibooks.org20:20, 3 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
la.wikiquote.org20:26, 3 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
la.wikisource.org10:28, 5 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
la.wiktionary.org17:50, 1 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
lbe.wikipedia.org20:48, 1 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
lb.wikipedia.org19:58, 3 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)64
lb.wikibooks.org20:14, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lb.wikiquote.org20:14, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lb.wiktionary.org15:14, 3 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
lez.wikipedia.org22:45, 28 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
lfn.wikipedia.org06:44, 19 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
lg.wikipedia.org12:37, 16 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)57
lij.wikipedia.org18:36, 10 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
li.wikipedia.org19:48, 29 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)40
li.wikibooks.org20:20, 3 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikinews.org15:08, 1 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikiquote.org20:27, 3 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
li.wikisource.org12:23, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wiktionary.org10:02, 17 സെപ്റ്റംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
lld.wikipedia.org10:13, 18 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lmo.wikipedia.org15:53, 17 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)27
lmo.wiktionary.org15:31, 7 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ln.wikipedia.org20:04, 20 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ln.wikibooks.org20:14, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ln.wiktionary.org12:20, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
login.wikimedia.org20:14, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0checkuser
lo.wikipedia.org17:39, 2 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
lo.wiktionary.org20:04, 3 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
lrc.wikipedia.org07:29, 19 ജൂൺ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ltg.wikipedia.org19:07, 10 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
lt.wikipedia.org13:01, 17 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)810
lt.wikibooks.org11:00, 28 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
lt.wikiquote.org20:27, 3 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
lt.wikisource.org16:59, 29 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
lt.wiktionary.org19:39, 22 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)26
lv.wikipedia.org00:27, 6 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)977
lv.wikibooks.org20:14, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lv.wiktionary.org14:52, 1 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mad.wikipedia.org19:55, 30 ജൂൺ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mai.wikipedia.org19:09, 6 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
map-bms.wikipedia.org01:07, 11 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
mdf.wikipedia.org23:07, 16 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
www.mediawiki.org19:30, 17 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4,159
meta.wikimedia.org15:20, 1 നവംബർ 2009രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)22,454steward, sysop
mg.wikipedia.org20:54, 15 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)29
mg.wikibooks.org20:19, 3 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mg.wiktionary.org19:39, 22 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
mhr.wikipedia.org22:39, 6 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
mh.wikipedia.org20:14, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mh.wiktionary.org20:14, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
min.wikipedia.org00:12, 7 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
mi.wikipedia.org07:11, 30 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
mi.wikibooks.org20:14, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mi.wiktionary.org12:20, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wikipedia.org19:14, 4 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)224
mk.wikibooks.org20:20, 3 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
mk.wikimedia.org20:14, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wikisource.org12:23, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mk.wiktionary.org12:21, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ml.wikipedia.org20:06, 10 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)183
ml.wikibooks.org20:19, 3 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikiquote.org18:55, 16 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ml.wikisource.org17:32, 1 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wiktionary.org20:04, 3 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mni.wikipedia.org19:55, 30 ജൂൺ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mn.wikipedia.org15:00, 26 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)141
mn.wikibooks.org20:14, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mn.wiktionary.org12:20, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mnw.wikipedia.org19:03, 3 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mnw.wiktionary.org17:32, 1 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mrj.wikipedia.org13:48, 20 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
mr.wikipedia.org07:38, 20 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
mr.wikibooks.org20:19, 3 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wikiquote.org20:26, 3 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wikisource.org17:58, 12 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wiktionary.org20:02, 3 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ms.wikipedia.org06:58, 30 സെപ്റ്റംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)764
ms.wikibooks.org20:19, 3 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ms.wiktionary.org07:16, 5 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
mt.wikipedia.org20:09, 19 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)85
mt.wiktionary.org12:20, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mus.wikipedia.org20:14, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mwl.wikipedia.org19:53, 4 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
mx.wikimedia.org20:14, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
myv.wikipedia.org12:16, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
my.wikipedia.org19:08, 11 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)64
my.wikibooks.org20:14, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
my.wiktionary.org16:59, 6 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mzn.wikipedia.org18:51, 30 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11uploader
nah.wikipedia.org18:19, 14 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
nah.wikibooks.org20:14, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nah.wiktionary.org18:05, 6 സെപ്റ്റംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nap.wikipedia.org01:02, 5 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
nap.wikisource.org12:10, 15 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
na.wikipedia.org07:45, 30 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
na.wikibooks.org20:14, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
na.wikiquote.org20:14, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
na.wiktionary.org12:20, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nds-nl.wikipedia.org10:53, 24 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)42
nds.wikipedia.org12:54, 6 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)61
nds.wikibooks.org20:14, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nds.wikiquote.org20:14, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nds.wiktionary.org16:59, 23 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ne.wikipedia.org09:36, 3 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)24
ne.wikibooks.org10:35, 6 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ne.wiktionary.org10:34, 6 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
new.wikipedia.org10:03, 20 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
ng.wikipedia.org20:14, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikipedia.org19:27, 25 ഒക്ടോബർ 2009രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)128
nl.wikibooks.org19:49, 22 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)126
nl.wikimedia.org22:32, 18 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)44
nl.wikinews.org20:14, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nl.wikiquote.org18:33, 10 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)58
nl.wikisource.org21:28, 17 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
nl.wikivoyage.org11:53, 11 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
nl.wiktionary.org17:11, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)278
nn.wikipedia.org20:45, 12 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)99
nn.wikiquote.org20:27, 3 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
nn.wiktionary.org20:03, 3 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nov.wikipedia.org13:45, 1 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
no.wikipedia.org18:33, 28 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)264
no.wikibooks.org17:17, 4 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
no.wikimedia.org00:51, 9 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikinews.org11:09, 18 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
no.wikiquote.org01:19, 12 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)37
no.wikisource.org09:10, 5 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
no.wiktionary.org17:21, 27 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)125
nqo.wikipedia.org19:12, 25 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nrm.wikipedia.org12:36, 16 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
nso.wikipedia.org02:03, 28 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
nv.wikipedia.org02:21, 12 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
nyc.wikimedia.org01:03, 9 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ny.wikipedia.org12:36, 16 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
nz.wikimedia.org20:14, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
oc.wikipedia.org10:10, 5 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)71
oc.wikibooks.org20:19, 3 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
oc.wiktionary.org12:55, 24 സെപ്റ്റംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
olo.wikipedia.org13:11, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
om.wikipedia.org12:36, 16 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
om.wiktionary.org12:21, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
or.wikipedia.org13:10, 20 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
or.wikisource.org23:18, 20 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
or.wiktionary.org12:20, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
os.wikipedia.org23:42, 9 സെപ്റ്റംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)25
outreach.wikimedia.org06:21, 15 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)73sysop
pa-us.wikimedia.org08:53, 26 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pag.wikipedia.org20:06, 3 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
pam.wikipedia.org16:32, 4 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)36
pap.wikipedia.org23:58, 4 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
pa.wikipedia.org08:58, 2 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)24
pa.wikibooks.org20:19, 3 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pa.wikisource.org14:56, 22 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pa.wiktionary.org12:20, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pcd.wikipedia.org12:16, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
pdc.wikipedia.org17:46, 9 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)36
pfl.wikipedia.org19:56, 15 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
pih.wikipedia.org17:55, 10 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
pi.wikipedia.org11:32, 19 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
pi.wiktionary.org20:14, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikipedia.org20:48, 31 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)182autoreview
pl.wikibooks.org19:51, 11 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)109
pl.wikimedia.org21:02, 22 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)279
pl.wikinews.org18:36, 10 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)48
pl.wikiquote.org16:19, 14 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)234
pl.wikisource.org18:55, 4 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)25
pl.wikivoyage.org00:12, 7 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)27
pl.wiktionary.org19:09, 17 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)101
pms.wikipedia.org22:54, 16 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
pms.wikisource.org15:03, 8 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pnb.wikipedia.org00:59, 5 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)34
pnb.wiktionary.org21:09, 16 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pnt.wikipedia.org17:06, 25 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ps.wikipedia.org23:13, 10 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
ps.wikibooks.org20:14, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ps.wikivoyage.org13:25, 9 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ps.wiktionary.org16:25, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
pt.wikipedia.org20:57, 25 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)147
pt.wikibooks.org19:49, 4 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)134editor
pt.wikimedia.org15:12, 1 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikinews.org00:41, 11 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)93
pt.wikiquote.org18:05, 3 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)48
pt.wikisource.org15:35, 4 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)53
pt.wikiversity.org15:39, 30 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)73
pt.wikivoyage.org13:08, 5 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)30
pt.wiktionary.org20:29, 17 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)128
pwn.wikipedia.org20:54, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
quality.wikimedia.org20:14, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
qu.wikipedia.org20:04, 4 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
qu.wikibooks.org20:15, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
qu.wikiquote.org20:15, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
qu.wiktionary.org12:21, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
rm.wikipedia.org19:32, 13 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
rm.wikibooks.org20:15, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rm.wiktionary.org20:15, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rmy.wikipedia.org12:35, 16 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)44
rn.wikipedia.org12:31, 16 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
rn.wiktionary.org20:15, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
roa-rup.wikipedia.org12:35, 16 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
roa-rup.wiktionary.org12:20, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
roa-tara.wikipedia.org18:30, 13 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ro.wikipedia.org22:37, 23 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)53
ro.wikibooks.org22:09, 4 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
ro.wikinews.org18:35, 10 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ro.wikiquote.org20:27, 3 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ro.wikisource.org17:56, 20 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)38
ro.wikivoyage.org00:12, 7 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ro.wiktionary.org20:20, 7 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)44
rue.wikipedia.org12:51, 30 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)56
ru.wikipedia.org18:07, 30 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)227uploader
ru.wikibooks.org18:01, 17 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)85
ru.wikimedia.org20:15, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
ru.wikinews.org13:34, 18 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)90
ru.wikiquote.org13:51, 20 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)110
ru.wikisource.org00:00, 5 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)73
ru.wikiversity.org20:01, 3 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)37
ru.wikivoyage.org11:53, 11 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ru.wiktionary.org10:07, 5 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)87
rw.wikipedia.org22:20, 11 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
rw.wiktionary.org12:21, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sah.wikipedia.org23:12, 10 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)24
sah.wikisource.org12:23, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sat.wikipedia.org16:54, 13 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikipedia.org17:10, 26 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
sa.wikibooks.org20:19, 3 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikiquote.org00:12, 7 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sa.wikisource.org17:17, 16 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wiktionary.org12:46, 10 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
scn.wikipedia.org01:02, 5 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)34
scn.wiktionary.org20:04, 3 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
sco.wikipedia.org17:23, 14 സെപ്റ്റംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)245
sc.wikipedia.org16:23, 30 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
sc.wiktionary.org20:15, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sd.wikipedia.org18:16, 10 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)23
sd.wikinews.org20:15, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sd.wiktionary.org20:02, 3 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
se.wikipedia.org23:20, 7 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)25
se.wikibooks.org20:15, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
se.wikimedia.org12:11, 9 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
sg.wikipedia.org16:24, 10 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
sg.wiktionary.org12:20, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
shi.wikipedia.org20:08, 4 ജൂലൈ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
shn.wikipedia.org01:32, 19 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
shn.wiktionary.org12:39, 22 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sh.wikipedia.org08:18, 23 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)240
sh.wiktionary.org16:32, 10 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
shy.wiktionary.org15:39, 25 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
simple.wikipedia.org23:40, 9 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,871
simple.wikibooks.org20:15, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wikiquote.org20:15, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wiktionary.org07:33, 17 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)80
si.wikipedia.org10:00, 5 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)82
si.wikibooks.org20:20, 3 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
si.wiktionary.org20:02, 3 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
skr.wiktionary.org15:25, 20 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikipedia.org23:05, 28 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,436
sk.wikibooks.org20:20, 3 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
sk.wikiquote.org20:28, 3 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
sk.wikisource.org12:22, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sk.wiktionary.org20:02, 3 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
sl.wikipedia.org13:11, 13 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,023
sl.wikibooks.org19:22, 13 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sl.wikiquote.org20:28, 3 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sl.wikisource.org20:52, 1 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
sl.wikiversity.org17:40, 6 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
sl.wiktionary.org20:32, 17 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
smn.wikipedia.org15:11, 17 നവംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sm.wikipedia.org15:49, 17 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
sm.wiktionary.org12:20, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sn.wikipedia.org21:57, 27 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
sn.wiktionary.org20:15, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikisource.org19:58, 19 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)121
so.wikipedia.org23:35, 4 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)206
so.wiktionary.org12:20, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
species.wikimedia.org19:30, 17 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)750autopatrolled
sq.wikipedia.org10:11, 5 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)821autoreview, editor, reviewer
sq.wikibooks.org20:22, 3 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
sq.wikinews.org19:54, 19 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
sq.wikiquote.org20:26, 3 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sq.wiktionary.org00:00, 1 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
srn.wikipedia.org12:15, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
sr.wikipedia.org12:56, 17 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)102
sr.wikibooks.org17:32, 3 സെപ്റ്റംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
sr.wikinews.org19:00, 3 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)20
sr.wikiquote.org18:39, 15 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
sr.wikisource.org00:07, 1 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)20
sr.wiktionary.org20:03, 3 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
ss.wikipedia.org12:34, 16 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ss.wiktionary.org16:23, 15 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
stq.wikipedia.org12:17, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
strategy.wikimedia.org16:25, 19 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
st.wikipedia.org13:40, 27 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)23
st.wiktionary.org00:40, 18 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
su.wikipedia.org01:02, 5 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)54
su.wikibooks.org12:02, 16 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
su.wikiquote.org20:26, 3 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
su.wiktionary.org12:21, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sv.wikipedia.org11:28, 2 മേയ് 2009തറവാട് വിക്കി(?)1,59,271checkuser, sysop
sv.wikibooks.org16:27, 23 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)40
sv.wikinews.org10:25, 5 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
sv.wikiquote.org19:58, 8 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)37
sv.wikisource.org10:54, 13 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
sv.wikiversity.org13:59, 21 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
sv.wikivoyage.org11:53, 11 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)27
sv.wiktionary.org19:22, 9 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)186
sw.wikipedia.org12:30, 8 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)111
sw.wikibooks.org20:15, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sw.wiktionary.org22:16, 15 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
szl.wikipedia.org19:46, 4 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)49
szy.wikipedia.org18:37, 23 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ta.wikipedia.org10:08, 19 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)198
ta.wikibooks.org20:21, 3 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ta.wikinews.org08:21, 17 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ta.wikiquote.org08:38, 17 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ta.wikisource.org12:23, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ta.wiktionary.org19:32, 17 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)24
tay.wikipedia.org00:46, 21 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tcy.wikipedia.org12:23, 15 ഓഗസ്റ്റ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ten.wikipedia.org20:08, 4 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
test2.wikipedia.org21:37, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
test-commons.wikimedia.org18:45, 7 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
test.wikipedia.org20:56, 4 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)49
test.wikidata.org19:20, 3 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tet.wikipedia.org13:26, 25 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)77
te.wikipedia.org12:06, 5 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)160
te.wikibooks.org20:19, 3 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wikiquote.org20:26, 3 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wikisource.org21:58, 17 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
te.wiktionary.org07:38, 17 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
tg.wikipedia.org19:10, 5 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)51
tg.wikibooks.org20:19, 3 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tg.wiktionary.org16:43, 25 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
th.wikipedia.org18:40, 10 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)251
th.wikibooks.org14:10, 2 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
th.wikinews.org20:15, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wikiquote.org14:45, 15 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
th.wikisource.org16:37, 5 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
th.wiktionary.org20:03, 3 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
ti.wikipedia.org23:07, 17 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ti.wiktionary.org12:21, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tk.wikipedia.org13:51, 12 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)23
tk.wikibooks.org20:15, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tk.wikiquote.org20:15, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tk.wiktionary.org20:03, 3 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tl.wikipedia.org23:45, 9 സെപ്റ്റംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)652
tl.wikibooks.org20:20, 3 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)29
tl.wikiquote.org11:23, 10 ഒക്ടോബർ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tl.wiktionary.org10:12, 26 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
tn.wikipedia.org11:04, 10 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
tn.wiktionary.org12:20, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
to.wikipedia.org16:47, 2 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
to.wiktionary.org20:15, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tpi.wikipedia.org12:34, 16 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
tpi.wiktionary.org12:20, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
trv.wikipedia.org10:38, 7 ജൂലൈ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tr.wikipedia.org20:46, 6 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)173
tr.wikibooks.org20:21, 3 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)29
tr.wikimedia.org20:15, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikinews.org11:46, 5 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)48
tr.wikiquote.org20:28, 3 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)232
tr.wikisource.org12:24, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)53
tr.wikivoyage.org23:45, 19 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wiktionary.org19:24, 4 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)311
ts.wikipedia.org12:34, 16 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ts.wiktionary.org12:21, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tt.wikipedia.org20:49, 31 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)44
tt.wikibooks.org18:03, 8 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tt.wikiquote.org20:15, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tt.wiktionary.org20:03, 3 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tum.wikipedia.org12:31, 16 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
tw.wikipedia.org22:43, 5 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
tw.wiktionary.org20:15, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tyv.wikipedia.org18:05, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ty.wikipedia.org18:30, 20 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ua.wikimedia.org01:04, 9 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
udm.wikipedia.org18:33, 22 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ug.wikipedia.org12:33, 16 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ug.wikibooks.org20:15, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ug.wikiquote.org20:15, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ug.wiktionary.org12:22, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
uk.wikipedia.org11:43, 13 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)109
uk.wikibooks.org18:47, 29 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
uk.wikinews.org10:20, 4 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
uk.wikiquote.org20:27, 3 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
uk.wikisource.org17:54, 16 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
uk.wikivoyage.org20:16, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
uk.wiktionary.org15:47, 27 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
ur.wikipedia.org01:02, 5 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)65
ur.wikibooks.org22:30, 26 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ur.wikiquote.org20:26, 3 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ur.wiktionary.org20:03, 3 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
usability.wikimedia.org20:16, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uz.wikipedia.org17:50, 9 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)137
uz.wikibooks.org20:19, 3 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uz.wikiquote.org20:26, 3 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
uz.wiktionary.org12:20, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
vec.wikipedia.org20:43, 24 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)30
vec.wikisource.org12:23, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
vec.wiktionary.org02:29, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
vep.wikipedia.org20:27, 9 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ve.wikipedia.org12:31, 16 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
vi.wikipedia.org16:16, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)61
vi.wikibooks.org07:32, 3 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)35
vi.wikiquote.org12:48, 2 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
vi.wikisource.org15:02, 4 സെപ്റ്റംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
vi.wikivoyage.org18:05, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
vi.wiktionary.org12:17, 25 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)55
vls.wikipedia.org15:51, 29 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)52
vo.wikipedia.org23:35, 17 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
vo.wikibooks.org20:18, 3 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vo.wikiquote.org20:16, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vo.wiktionary.org00:12, 1 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
war.wikipedia.org11:11, 28 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)60
wa.wikipedia.org18:34, 24 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
wa.wikibooks.org20:16, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wa.wiktionary.org22:25, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
www.wikidata.org20:34, 4 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)786
wikimania2005.wikimedia.org20:16, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2006.wikimedia.org20:16, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2007.wikimedia.org20:16, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
wikimania2008.wikimedia.org20:16, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2009.wikimedia.org20:16, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2010.wikimedia.org20:16, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2011.wikimedia.org20:16, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2012.wikimedia.org20:03, 6 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
wikimania2013.wikimedia.org17:43, 27 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
wikimania2014.wikimedia.org19:25, 2 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
wikimania2015.wikimedia.org18:10, 2 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
wikimania2016.wikimedia.org16:10, 23 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
wikimania2017.wikimedia.org21:24, 9 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
wikimania2018.wikimedia.org13:48, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
wikimania.wikimedia.org22:34, 12 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)29
wo.wikipedia.org09:51, 1 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
wo.wikiquote.org20:26, 3 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
wo.wiktionary.org20:03, 3 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wuu.wikipedia.org20:40, 24 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)41
xal.wikipedia.org12:33, 16 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
xh.wikipedia.org12:31, 16 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
xh.wikibooks.org20:16, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
xh.wiktionary.org20:16, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
xmf.wikipedia.org17:27, 13 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
yi.wikipedia.org19:51, 26 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)28
yi.wikisource.org12:23, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yi.wiktionary.org12:20, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
yo.wikipedia.org20:38, 24 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
yo.wikibooks.org20:16, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yo.wiktionary.org20:16, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yue.wiktionary.org10:36, 2 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
za.wikipedia.org15:02, 17 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
za.wikibooks.org20:16, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
za.wikiquote.org20:16, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
za.wiktionary.org12:20, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zea.wikipedia.org12:15, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
zh-classical.wikipedia.org00:10, 12 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)34
zh-min-nan.wikipedia.org23:05, 25 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)32
zh-min-nan.wikibooks.org20:19, 3 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-min-nan.wikiquote.org16:34, 2 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-min-nan.wikisource.org12:22, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-min-nan.wiktionary.org12:36, 25 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
zh-yue.wikipedia.org22:29, 2 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)186
zh.wikipedia.org17:23, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)84
zh.wikibooks.org00:46, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
zh.wikinews.org02:07, 5 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
zh.wikiquote.org08:54, 12 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
zh.wikisource.org12:49, 30 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
zh.wikiversity.org14:04, 15 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zh.wikivoyage.org23:35, 14 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
zh.wiktionary.org11:23, 26 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
zu.wikipedia.org20:35, 10 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)33
zu.wikibooks.org20:16, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zu.wiktionary.org12:21, 26 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3