ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
  • ഉപയോക്തൃനാമം: Tahmid
  • രജിസ്റ്റേ‌ർഡ്: 11:17, 27 ഫെബ്രുവരി 2017 (5 വർഷം മുൻപ്)
  • ആകെ തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം: 33,81,077
  • ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്വങ്ങളുടെ എണ്ണം: 720
  • ആഗോള സംഘം: ആഗോള ഐ.പി. തടയൽ ഒഴിവാക്കലുകൾ
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
ab.wikipedia.org07:35, 24 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ace.wikipedia.org01:49, 27 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ady.wikipedia.org11:16, 17 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
af.wikipedia.org05:18, 29 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
af.wikibooks.org14:11, 18 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
af.wikiquote.org20:12, 9 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
af.wiktionary.org08:45, 16 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ak.wikipedia.org11:47, 29 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
als.wikipedia.org06:48, 27 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
alt.wikipedia.org13:59, 5 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ami.wikipedia.org09:40, 25 മാർച്ച് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
am.wikipedia.org01:52, 27 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
am.wiktionary.org14:11, 18 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ang.wikipedia.org14:40, 23 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ang.wiktionary.org14:11, 18 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
an.wikipedia.org11:08, 17 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
an.wiktionary.org14:11, 18 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
api.wikimedia.org09:24, 2 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
arc.wikipedia.org11:08, 17 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikipedia.org15:57, 17 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikibooks.org11:25, 10 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikinews.org11:23, 10 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikiquote.org20:38, 9 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ar.wikisource.org11:21, 10 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ar.wikiversity.org19:51, 12 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wiktionary.org11:22, 10 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ary.wikipedia.org08:55, 16 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
arz.wikipedia.org00:41, 27 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ast.wikipedia.org19:59, 12 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ast.wiktionary.org14:11, 18 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
as.wikipedia.org09:25, 17 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)112
as.wikisource.org14:20, 23 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
atj.wikipedia.org14:12, 18 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
avk.wikipedia.org08:54, 16 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
av.wikipedia.org20:07, 12 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
awa.wikipedia.org08:57, 16 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ay.wikipedia.org11:10, 17 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ay.wiktionary.org14:12, 18 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
azb.wikipedia.org10:55, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
az.wikipedia.org20:15, 12 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)41
az.wikibooks.org20:51, 9 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
az.wikiquote.org03:49, 24 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
az.wikisource.org20:52, 9 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
az.wiktionary.org04:28, 18 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ban.wikipedia.org01:52, 21 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ban.wikisource.org09:41, 25 മാർച്ച് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bar.wikipedia.org11:50, 29 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bat-smg.wikipedia.org20:27, 12 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ba.wikipedia.org08:04, 31 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ba.wikibooks.org05:45, 18 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bcl.wikipedia.org11:12, 17 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
bcl.wiktionary.org08:48, 16 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bd.wikimedia.org11:37, 16 ഓഗസ്റ്റ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
be-tarask.wikipedia.org20:35, 12 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
beta.wikiversity.org12:36, 2 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wikipedia.org20:42, 12 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
be.wikisource.org21:06, 9 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikipedia.org07:39, 24 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)34
bg.wikibooks.org12:13, 26 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikiquote.org21:12, 9 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikisource.org15:56, 16 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wiktionary.org14:01, 18 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bh.wikipedia.org21:12, 9 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bi.wikipedia.org21:19, 12 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bjn.wikipedia.org21:20, 12 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bm.wikipedia.org14:12, 18 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wikipedia.org11:17, 27 ഫെബ്രുവരി 2017പുതിയ അംഗത്വം(?)5,315autopatrolled, ipblock-exempt, reviewer, rollbacker
bn.wikibooks.org12:33, 28 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3,330autopatrolled
bn.wikiquote.org11:00, 10 ഒക്ടോബർ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
bn.wikisource.org01:55, 25 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,292
bn.wikivoyage.org14:03, 8 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)297
bn.wiktionary.org08:26, 25 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12,085patroller
bo.wikipedia.org02:14, 11 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bpy.wikipedia.org14:29, 10 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)59,148sysop (താത്കാലികം)
br.wikipedia.org09:54, 23 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wikimedia.org00:46, 30 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wikisource.org14:12, 18 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wiktionary.org08:55, 18 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bs.wikipedia.org21:34, 12 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
bs.wikibooks.org14:12, 18 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikinews.org15:36, 9 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikiquote.org09:51, 17 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikisource.org14:12, 18 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wiktionary.org14:12, 18 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bug.wikipedia.org10:31, 18 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bxr.wikipedia.org21:38, 12 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikipedia.org01:32, 29 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ca.wikibooks.org21:41, 9 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikinews.org21:41, 9 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikiquote.org21:44, 12 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ca.wikisource.org14:12, 18 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wiktionary.org14:53, 19 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cbk-zam.wikipedia.org08:33, 20 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cdo.wikipedia.org21:49, 12 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ceb.wikipedia.org01:35, 2 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ce.wikipedia.org00:49, 3 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
chr.wikipedia.org13:00, 19 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ch.wikipedia.org04:47, 4 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
chy.wikipedia.org22:34, 12 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ckb.wikipedia.org22:36, 12 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
commons.wikimedia.org09:27, 24 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,451
co.wikipedia.org06:20, 18 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
co.wiktionary.org14:12, 18 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
crh.wikipedia.org22:40, 12 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cr.wikipedia.org00:32, 27 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
csb.wikipedia.org08:48, 18 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikipedia.org01:03, 31 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cs.wikibooks.org22:01, 9 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikinews.org22:01, 9 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikiquote.org22:45, 12 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikisource.org11:26, 10 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikiversity.org22:04, 9 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wiktionary.org04:27, 18 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cu.wikipedia.org10:56, 19 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cv.wikipedia.org22:52, 12 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cv.wikibooks.org01:28, 21 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wikipedia.org06:17, 18 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cy.wikiquote.org22:08, 9 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wikisource.org14:12, 18 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wiktionary.org02:29, 18 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dag.wikipedia.org13:26, 4 ജൂലൈ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wikipedia.org00:57, 27 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
da.wikibooks.org14:12, 18 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wikiquote.org22:14, 9 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wikisource.org14:12, 18 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wiktionary.org14:12, 18 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikipedia.org16:06, 17 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
de.wikibooks.org08:42, 18 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
de.wikinews.org15:23, 9 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikiquote.org23:16, 12 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikisource.org11:14, 10 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikiversity.org05:14, 18 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikivoyage.org10:45, 10 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
de.wiktionary.org10:06, 31 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
din.wikipedia.org14:12, 18 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
diq.wikipedia.org22:32, 9 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
diq.wiktionary.org08:49, 16 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dsb.wikipedia.org23:34, 12 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dty.wikipedia.org22:35, 9 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dv.wikipedia.org08:03, 2 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
dv.wiktionary.org14:12, 18 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ee.wikipedia.org05:48, 22 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikipedia.org09:28, 28 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikibooks.org22:43, 9 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikinews.org15:29, 9 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikisource.org22:43, 9 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikiversity.org14:12, 18 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikivoyage.org11:02, 10 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
el.wiktionary.org01:24, 18 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
eml.wikipedia.org13:04, 18 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikipedia.org14:45, 27 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,288extendedconfirmed, reviewer, rollbacker
en.wikibooks.org12:36, 28 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)117editor
en.wikinews.org16:22, 3 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
en.wikiquote.org20:22, 12 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)30
en.wikisource.org02:17, 25 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikiversity.org14:07, 7 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
en.wikivoyage.org13:36, 13 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wiktionary.org08:35, 25 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
eo.wikipedia.org08:46, 10 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wikibooks.org14:12, 18 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wikinews.org01:01, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wikiquote.org13:06, 23 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wikisource.org14:12, 18 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wikivoyage.org08:51, 16 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wiktionary.org14:12, 18 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikipedia.org01:17, 25 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
es.wikibooks.org23:13, 9 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikinews.org01:06, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikiquote.org01:08, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikisource.org11:20, 10 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikiversity.org23:16, 9 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikivoyage.org23:16, 9 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wiktionary.org01:31, 18 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
et.wikipedia.org01:26, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)22
et.wikiquote.org09:22, 28 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wikisource.org23:20, 9 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wiktionary.org07:24, 18 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wikipedia.org01:35, 2 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)37
eu.wikibooks.org14:12, 18 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wikisource.org14:12, 18 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wiktionary.org14:12, 18 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ext.wikipedia.org02:12, 20 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikipedia.org00:54, 5 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikibooks.org23:32, 9 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikinews.org23:33, 9 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikiquote.org01:44, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fa.wikisource.org23:34, 9 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikivoyage.org10:46, 10 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wiktionary.org03:49, 18 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ff.wikipedia.org01:48, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fiu-vro.wikipedia.org08:34, 20 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikipedia.org13:12, 26 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikibooks.org23:49, 9 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fi.wikinews.org23:50, 9 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikiquote.org23:50, 9 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikisource.org23:51, 9 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikiversity.org14:12, 18 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fi.wikivoyage.org10:58, 10 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wiktionary.org15:57, 16 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
fj.wiktionary.org02:06, 29 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
foundation.wikimedia.org10:15, 21 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fo.wikipedia.org02:00, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fo.wikisource.org14:12, 18 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fo.wiktionary.org14:12, 18 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
frp.wikipedia.org23:54, 9 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
frr.wikipedia.org08:34, 20 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikipedia.org12:39, 29 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikibooks.org00:04, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikinews.org00:04, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fr.wikiquote.org08:50, 23 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fr.wikisource.org11:15, 10 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
fr.wikiversity.org03:17, 20 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikivoyage.org10:48, 10 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fr.wiktionary.org13:34, 13 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fur.wikipedia.org12:39, 29 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fy.wikipedia.org07:50, 18 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fy.wiktionary.org14:12, 18 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gag.wikipedia.org00:13, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gan.wikipedia.org00:14, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ga.wikipedia.org02:30, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ga.wiktionary.org14:12, 18 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gcr.wikipedia.org08:58, 16 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gd.wikipedia.org00:16, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gd.wiktionary.org02:37, 18 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
glk.wikipedia.org08:27, 18 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wikipedia.org02:40, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gl.wikiquote.org00:23, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wiktionary.org10:30, 18 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gn.wikipedia.org00:24, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gn.wiktionary.org14:12, 18 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gom.wikipedia.org00:25, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gom.wiktionary.org08:57, 16 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gor.wikipedia.org14:12, 18 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
got.wikipedia.org05:24, 18 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gu.wikipedia.org00:27, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gu.wikisource.org15:57, 16 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gu.wiktionary.org04:54, 18 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gv.wikipedia.org03:29, 20 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gv.wiktionary.org14:12, 18 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hak.wikipedia.org04:46, 25 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ha.wikipedia.org00:33, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
haw.wikipedia.org00:33, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikipedia.org02:03, 11 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
he.wikibooks.org08:34, 18 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikinews.org07:48, 21 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikiquote.org00:40, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikisource.org11:17, 10 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikivoyage.org10:55, 10 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wiktionary.org07:31, 18 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hif.wikipedia.org00:43, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikipedia.org14:01, 24 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)401
hi.wikibooks.org03:50, 19 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hi.wikiquote.org06:11, 21 ജൂലൈ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hi.wikisource.org03:58, 17 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hi.wikiversity.org12:37, 2 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikivoyage.org11:06, 10 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wiktionary.org08:28, 1 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hr.wikipedia.org03:52, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)28
hr.wikibooks.org10:40, 18 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wikiquote.org11:26, 22 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hr.wikisource.org01:11, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wiktionary.org14:12, 18 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hsb.wikipedia.org03:56, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hsb.wiktionary.org14:12, 18 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ht.wikipedia.org12:40, 29 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hu.wikipedia.org02:21, 29 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikibooks.org01:24, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikiquote.org13:12, 20 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikisource.org14:12, 18 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wiktionary.org06:09, 18 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hy.wikipedia.org04:04, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
hy.wikibooks.org14:12, 18 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hy.wikiquote.org04:23, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hy.wikisource.org10:29, 18 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hy.wiktionary.org01:24, 18 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hyw.wikipedia.org09:00, 16 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ia.wikipedia.org04:25, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ia.wikibooks.org14:12, 18 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ia.wiktionary.org14:12, 18 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wikipedia.org12:40, 26 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wikibooks.org01:37, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
id.wikiquote.org06:11, 28 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
id.wikisource.org06:20, 18 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wiktionary.org13:07, 18 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ie.wikipedia.org01:38, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ig.wikipedia.org03:40, 14 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ik.wikipedia.org14:12, 18 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ilo.wikipedia.org12:41, 29 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
incubator.wikimedia.org01:49, 25 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6,093test-sysop (താത്കാലികം)
inh.wikipedia.org07:28, 18 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
io.wikipedia.org04:41, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
io.wiktionary.org15:15, 18 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wikipedia.org04:46, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wikibooks.org13:55, 18 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wikisource.org14:12, 18 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wiktionary.org01:44, 18 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikipedia.org16:05, 6 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikibooks.org01:52, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
it.wikinews.org01:53, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
it.wikiquote.org04:58, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikisource.org11:19, 10 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikiversity.org11:26, 18 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikivoyage.org10:47, 10 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wiktionary.org09:59, 29 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
iu.wikipedia.org14:12, 18 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
iu.wiktionary.org14:12, 18 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jam.wikipedia.org02:02, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikipedia.org10:55, 15 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikibooks.org05:21, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikinews.org15:32, 9 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ja.wikiquote.org05:22, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikisource.org02:08, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ja.wikiversity.org14:12, 18 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikivoyage.org08:54, 16 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wiktionary.org08:43, 23 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
jbo.wikipedia.org02:09, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jbo.wiktionary.org14:12, 18 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jv.wikipedia.org05:25, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
jv.wikisource.org09:33, 25 മാർച്ച് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jv.wiktionary.org09:15, 18 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kaa.wikipedia.org01:40, 18 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
kab.wikipedia.org02:11, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ka.wikipedia.org05:31, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
ka.wikibooks.org14:12, 18 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ka.wikiquote.org02:15, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ka.wiktionary.org14:12, 18 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kbd.wikipedia.org05:34, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kg.wikipedia.org12:20, 21 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ki.wikipedia.org14:12, 18 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kk.wikipedia.org05:42, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
kl.wikipedia.org14:12, 18 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kl.wiktionary.org14:12, 18 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
km.wikipedia.org02:29, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
km.wikibooks.org06:22, 11 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
km.wiktionary.org04:25, 18 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wikipedia.org02:31, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
kn.wikisource.org09:00, 18 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wiktionary.org08:36, 18 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
koi.wikipedia.org15:06, 24 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikipedia.org10:01, 19 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikibooks.org14:12, 18 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikinews.org15:35, 9 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikiquote.org02:50, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikisource.org06:27, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikiversity.org06:27, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wiktionary.org02:20, 18 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
krc.wikipedia.org02:51, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ksh.wikipedia.org09:19, 14 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ks.wikipedia.org06:36, 18 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ks.wiktionary.org09:01, 7 ജൂൺ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ku.wikipedia.org06:31, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ku.wikibooks.org14:12, 18 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ku.wiktionary.org01:28, 18 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kv.wikipedia.org08:24, 16 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kw.wikipedia.org01:26, 18 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kw.wiktionary.org14:12, 18 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ky.wikipedia.org06:37, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ky.wikibooks.org06:48, 20 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ky.wiktionary.org04:33, 15 ജൂലൈ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lad.wikipedia.org06:40, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wikipedia.org06:42, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
la.wikibooks.org14:12, 18 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wikisource.org15:56, 16 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wiktionary.org14:12, 18 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lbe.wikipedia.org14:13, 18 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lb.wikipedia.org06:47, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lb.wiktionary.org11:04, 22 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lez.wikipedia.org06:52, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lfn.wikipedia.org14:12, 18 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lg.wikipedia.org14:12, 18 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lij.wikipedia.org08:01, 2 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lij.wikisource.org08:55, 16 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikipedia.org06:54, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikibooks.org14:12, 18 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikinews.org15:32, 9 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikisource.org14:12, 18 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wiktionary.org07:21, 18 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lld.wikipedia.org08:54, 16 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lmo.wikipedia.org06:58, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lmo.wiktionary.org12:05, 29 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ln.wikipedia.org03:09, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
login.wikimedia.org11:17, 27 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lo.wikipedia.org14:12, 18 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lo.wiktionary.org05:11, 19 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ltg.wikipedia.org14:12, 18 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wikipedia.org07:05, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)29
lt.wikibooks.org14:12, 18 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wikiquote.org09:25, 12 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wikisource.org15:09, 4 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wiktionary.org10:29, 18 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
lv.wikipedia.org07:13, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
lv.wiktionary.org14:13, 18 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mad.wikipedia.org08:50, 16 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mai.wikipedia.org03:36, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
map-bms.wikipedia.org07:51, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mdf.wikipedia.org07:51, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.mediawiki.org15:39, 5 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)616autopatrolled
meta.wikimedia.org11:17, 27 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,694autopatrolled
mg.wikipedia.org03:45, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mg.wikibooks.org14:13, 18 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mg.wiktionary.org15:54, 11 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mhr.wikipedia.org07:59, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
min.wikipedia.org08:00, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
min.wiktionary.org08:58, 16 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mi.wikipedia.org08:01, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wikipedia.org08:03, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
mk.wikibooks.org06:21, 26 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wiktionary.org14:12, 18 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikipedia.org06:49, 18 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
ml.wikibooks.org01:51, 1 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikiquote.org04:12, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ml.wikisource.org04:12, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wiktionary.org07:54, 21 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mni.wikipedia.org08:42, 16 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mni.wiktionary.org08:42, 16 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mn.wikipedia.org01:18, 10 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
mn.wiktionary.org08:57, 18 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mnw.wikipedia.org15:54, 16 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mnw.wiktionary.org16:44, 18 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mrj.wikipedia.org09:00, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wikipedia.org06:49, 27 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mr.wikibooks.org11:28, 22 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wikiquote.org03:46, 20 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mr.wikisource.org09:07, 18 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wiktionary.org13:00, 22 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ms.wikipedia.org01:05, 21 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)40
ms.wikibooks.org01:47, 1 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ms.wiktionary.org04:04, 18 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
mt.wikipedia.org04:25, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mwl.wikipedia.org04:26, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
myv.wikipedia.org09:13, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
my.wikipedia.org09:16, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
my.wiktionary.org08:59, 19 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mzn.wikipedia.org09:19, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nah.wikipedia.org01:38, 18 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nah.wiktionary.org14:13, 18 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nap.wikipedia.org11:49, 29 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nap.wikisource.org10:25, 23 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
na.wikipedia.org14:13, 18 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nds-nl.wikipedia.org15:55, 16 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nds.wikipedia.org01:40, 18 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nds.wiktionary.org07:49, 16 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ne.wikipedia.org06:50, 18 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ne.wikibooks.org14:13, 18 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
new.wikipedia.org09:31, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nia.wikipedia.org08:47, 16 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nia.wiktionary.org08:48, 16 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikipedia.org02:32, 14 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikibooks.org04:50, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikinews.org15:28, 9 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikiquote.org09:38, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikisource.org14:13, 18 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikivoyage.org10:52, 10 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wiktionary.org15:56, 16 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nn.wikipedia.org09:44, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
nn.wiktionary.org14:13, 18 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nov.wikipedia.org04:59, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikipedia.org15:28, 17 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikibooks.org01:47, 1 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikinews.org15:33, 9 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikiquote.org05:11, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikisource.org05:11, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wiktionary.org14:13, 18 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nqo.wikipedia.org05:13, 18 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nrm.wikipedia.org10:48, 16 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nso.wikipedia.org13:24, 19 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7,787
nv.wikipedia.org14:13, 18 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ny.wikipedia.org05:13, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
oc.wikipedia.org12:57, 19 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
oc.wikibooks.org14:13, 18 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
oc.wiktionary.org02:19, 18 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
olo.wikipedia.org10:04, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
om.wikipedia.org10:03, 19 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
om.wiktionary.org04:27, 18 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
or.wikipedia.org05:21, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
or.wikisource.org04:12, 18 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
or.wiktionary.org09:53, 27 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
os.wikipedia.org10:10, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
outreach.wikimedia.org15:27, 20 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)610
pag.wikipedia.org07:34, 18 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pam.wikipedia.org05:24, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pap.wikipedia.org10:14, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pa.wikipedia.org15:41, 26 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pa.wikibooks.org05:34, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pa.wikisource.org05:18, 18 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pcd.wikipedia.org14:13, 18 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pdc.wikipedia.org14:13, 18 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pfl.wikipedia.org14:13, 18 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pih.wikipedia.org10:33, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pi.wikipedia.org10:36, 21 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,813
pl.wikipedia.org12:40, 29 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikibooks.org05:45, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikinews.org15:24, 9 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikiquote.org10:38, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pl.wikisource.org11:10, 10 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
pl.wikivoyage.org10:49, 10 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pl.wiktionary.org15:53, 16 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
pms.wikipedia.org10:46, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pms.wikisource.org14:13, 18 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pnb.wikipedia.org10:48, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pnt.wikipedia.org05:53, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ps.wikipedia.org13:01, 19 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pt.wikipedia.org15:53, 26 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pt.wikibooks.org06:15, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikinews.org06:15, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikiquote.org06:16, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikisource.org11:27, 10 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pt.wikiversity.org01:26, 18 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pt.wikivoyage.org10:53, 10 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wiktionary.org15:53, 16 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
pwn.wikipedia.org09:41, 25 മാർച്ച് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
qu.wikipedia.org06:19, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rm.wikipedia.org14:13, 18 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rmy.wikipedia.org14:13, 18 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
rn.wikipedia.org14:13, 18 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
roa-rup.wikipedia.org08:35, 20 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
roa-tara.wikipedia.org11:19, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikipedia.org02:19, 29 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikibooks.org06:53, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikinews.org06:53, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikisource.org09:22, 18 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikivoyage.org11:03, 10 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wiktionary.org14:13, 18 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rue.wikipedia.org06:54, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikipedia.org00:36, 24 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikibooks.org06:55, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikimedia.org00:37, 4 മാർച്ച് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikinews.org11:27, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikiquote.org11:33, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikisource.org11:12, 10 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikiversity.org10:49, 19 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikivoyage.org10:51, 10 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wiktionary.org15:54, 16 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
rw.wikipedia.org01:45, 18 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sah.wikipedia.org11:56, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sat.wikipedia.org16:32, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikipedia.org07:06, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sa.wikibooks.org14:13, 18 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikisource.org04:15, 18 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wiktionary.org06:19, 20 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
scn.wikipedia.org06:41, 27 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
scn.wiktionary.org14:13, 18 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sco.wikipedia.org00:47, 27 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
sc.wikipedia.org07:15, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sd.wikipedia.org12:16, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sd.wiktionary.org12:18, 6 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
se.wikipedia.org11:48, 29 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sg.wikipedia.org14:13, 18 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
shi.wikipedia.org19:21, 30 ജൂൺ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
shn.wikipedia.org16:36, 18 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
shn.wikivoyage.org09:39, 25 മാർച്ച് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
shn.wiktionary.org08:56, 16 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sh.wikipedia.org13:00, 29 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
sh.wiktionary.org14:13, 18 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
shy.wiktionary.org08:58, 16 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wikipedia.org08:34, 28 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)652rollbacker
simple.wiktionary.org16:26, 30 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)30rollbacker
si.wikipedia.org12:37, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
si.wikibooks.org14:13, 18 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
si.wiktionary.org03:52, 5 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
skr.wikipedia.org08:52, 16 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
skr.wiktionary.org08:52, 16 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikipedia.org12:42, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)32
sk.wikibooks.org14:13, 18 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikiquote.org12:50, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikisource.org14:13, 18 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wiktionary.org13:39, 18 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikipedia.org12:52, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
sl.wikibooks.org14:13, 18 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikiquote.org12:57, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikisource.org07:37, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikiversity.org07:37, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wiktionary.org15:53, 16 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
smn.wikipedia.org08:52, 16 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sm.wikipedia.org10:04, 19 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sn.wikipedia.org01:23, 18 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikisource.org07:36, 7 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
so.wikipedia.org13:03, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
species.wikimedia.org05:29, 9 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)518autopatrolled
sq.wikipedia.org13:07, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
sq.wikibooks.org14:13, 18 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sq.wikinews.org15:32, 9 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sq.wikiquote.org09:30, 14 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sq.wiktionary.org14:13, 18 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
srn.wikipedia.org07:43, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikipedia.org08:32, 26 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikinews.org15:21, 9 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikisource.org13:17, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wiktionary.org04:51, 21 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ss.wikipedia.org07:53, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
stq.wikipedia.org01:59, 21 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
st.wikipedia.org07:54, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
st.wiktionary.org12:58, 13 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
su.wikipedia.org13:21, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
su.wikiquote.org00:39, 19 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
su.wiktionary.org14:13, 18 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikipedia.org01:35, 2 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)40
sv.wikibooks.org14:13, 18 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikinews.org08:06, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikiquote.org12:47, 28 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikisource.org06:19, 25 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikiversity.org14:13, 18 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikivoyage.org11:00, 10 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wiktionary.org04:01, 18 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
sw.wikipedia.org13:30, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
sw.wiktionary.org07:53, 19 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
szl.wikipedia.org07:46, 18 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
szy.wikipedia.org03:43, 18 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ta.wikipedia.org02:21, 11 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
ta.wikibooks.org14:13, 18 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikinews.org15:29, 9 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikiquote.org08:28, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikisource.org03:43, 18 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wiktionary.org14:13, 18 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
tay.wikipedia.org08:42, 16 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tcy.wikipedia.org08:29, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
test2.wikipedia.org08:14, 15 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
test.wikipedia.org08:10, 15 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)139
test.wikidata.org08:16, 15 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)81
tet.wikipedia.org14:09, 18 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wikipedia.org09:32, 7 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
te.wikibooks.org14:13, 18 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wikiquote.org04:58, 12 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wikisource.org01:39, 18 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wiktionary.org10:21, 18 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tg.wikipedia.org13:55, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
th.wikipedia.org18:20, 14 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21
th.wikibooks.org08:50, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wikiquote.org08:51, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wikisource.org10:26, 18 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wiktionary.org03:51, 17 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ti.wikipedia.org13:05, 19 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tk.wikipedia.org11:53, 18 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tk.wiktionary.org15:56, 18 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tl.wikipedia.org14:07, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
tl.wikibooks.org01:31, 18 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tl.wiktionary.org06:25, 19 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tn.wikipedia.org10:30, 3 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
to.wikipedia.org06:47, 28 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tpi.wikipedia.org08:03, 2 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
trv.wikipedia.org06:23, 11 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikipedia.org15:18, 16 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikibooks.org09:02, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikinews.org15:31, 9 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikiquote.org14:15, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikisource.org09:04, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikivoyage.org14:17, 7 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wiktionary.org15:57, 16 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ts.wikipedia.org09:20, 12 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tt.wikipedia.org14:18, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tt.wiktionary.org11:02, 13 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tum.wikipedia.org14:13, 18 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tw.wikipedia.org14:13, 18 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tyv.wikipedia.org14:26, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ty.wikipedia.org09:12, 22 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
udm.wikipedia.org14:29, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ug.wikipedia.org08:04, 2 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikipedia.org12:51, 29 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikibooks.org09:47, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikinews.org09:47, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikiquote.org14:33, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
uk.wikisource.org15:53, 16 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikivoyage.org11:05, 10 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wiktionary.org08:31, 18 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ur.wikipedia.org14:57, 26 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ur.wikibooks.org09:54, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ur.wikiquote.org14:48, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ur.wiktionary.org06:24, 19 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uz.wikipedia.org14:49, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
uz.wiktionary.org05:54, 18 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
vec.wikipedia.org09:58, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vec.wikisource.org09:12, 18 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vec.wiktionary.org16:38, 21 ജൂൺ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vep.wikipedia.org14:54, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ve.wikipedia.org00:39, 27 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
vi.wikipedia.org12:41, 29 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wikibooks.org10:08, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wikiquote.org15:02, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wikisource.org10:09, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wikivoyage.org10:59, 10 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wiktionary.org16:04, 20 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
vls.wikipedia.org15:07, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
vo.wikipedia.org15:07, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vo.wiktionary.org14:13, 18 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
war.wikipedia.org11:46, 29 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wa.wikipedia.org15:13, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
wa.wikisource.org08:50, 16 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wa.wiktionary.org01:26, 18 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.wikidata.org14:10, 21 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)32,72,276rollbacker
wikimania2017.wikimedia.org00:50, 30 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2018.wikimedia.org09:51, 20 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania.wikimedia.org14:56, 21 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)49
wo.wikipedia.org08:01, 2 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wo.wiktionary.org03:45, 20 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wuu.wikipedia.org15:05, 24 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
xal.wikipedia.org08:03, 2 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
xh.wikipedia.org00:27, 27 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
xmf.wikipedia.org15:23, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yi.wikipedia.org15:24, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
yi.wikisource.org14:13, 18 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yi.wiktionary.org14:13, 18 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yo.wikipedia.org15:27, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yue.wiktionary.org12:57, 17 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
za.wikipedia.org10:23, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zea.wikipedia.org11:19, 17 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-classical.wikipedia.org15:31, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-min-nan.wikipedia.org15:33, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-min-nan.wikisource.org14:13, 18 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-min-nan.wiktionary.org14:13, 18 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-yue.wikipedia.org15:38, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
zh.wikipedia.org15:45, 26 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikibooks.org10:35, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikinews.org10:35, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikiquote.org15:44, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikisource.org11:16, 10 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikiversity.org07:36, 18 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikivoyage.org10:57, 10 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wiktionary.org08:35, 23 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
zu.wikipedia.org15:55, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
zu.wiktionary.org08:13, 31 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0