ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
aa.wikipedia.org16:21, 6 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ab.wikipedia.org05:39, 8 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ace.wikipedia.org11:53, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ady.wikipedia.org11:53, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
af.wikipedia.org16:34, 16 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
af.wikibooks.org11:53, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
af.wikiquote.org11:53, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
af.wiktionary.org13:54, 14 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ak.wikipedia.org11:53, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
als.wikipedia.org11:53, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
alt.wikipedia.org17:52, 30 ജൂലൈ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ami.wikipedia.org08:45, 28 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
am.wikipedia.org08:10, 27 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
am.wiktionary.org11:53, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ang.wikipedia.org14:33, 25 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ang.wikibooks.org07:25, 21 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ang.wiktionary.org11:53, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
an.wikipedia.org10:31, 11 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
an.wiktionary.org11:53, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
api.wikimedia.org14:27, 3 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
arc.wikipedia.org11:54, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikipedia.org19:15, 29 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
ar.wikibooks.org11:53, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikimedia.org11:32, 12 ഒക്ടോബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikinews.org14:03, 28 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikiquote.org06:48, 7 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ar.wikisource.org08:27, 12 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ar.wikiversity.org13:10, 14 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wiktionary.org11:53, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ary.wikipedia.org08:27, 12 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
arz.wikipedia.org22:42, 22 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ast.wikipedia.org13:11, 14 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ast.wiktionary.org11:54, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
as.wikipedia.org10:28, 11 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
as.wikisource.org20:07, 4 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
atj.wikipedia.org11:54, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
avk.wikipedia.org08:27, 12 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
av.wikipedia.org11:54, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
awa.wikipedia.org16:46, 13 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ay.wikipedia.org11:54, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ay.wiktionary.org11:54, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
azb.wikipedia.org15:16, 5 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
az.wikipedia.org20:36, 5 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
az.wikibooks.org11:54, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
az.wikiquote.org11:54, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
az.wikisource.org08:27, 12 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
az.wiktionary.org11:54, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ban.wikipedia.org07:03, 28 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ban.wikisource.org06:39, 28 ജൂലൈ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bar.wikipedia.org18:31, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bat-smg.wikipedia.org18:46, 3 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ba.wikipedia.org14:26, 6 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ba.wikibooks.org11:54, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bcl.wikipedia.org11:54, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bcl.wiktionary.org08:27, 12 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bd.wikimedia.org12:12, 27 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be-tarask.wikipedia.org11:25, 6 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
beta.wikiversity.org23:36, 22 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wikipedia.org10:28, 11 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wikibooks.org11:54, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wikimedia.org08:33, 12 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wikiquote.org11:54, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wikisource.org08:27, 12 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wiktionary.org16:18, 14 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikipedia.org06:47, 12 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikibooks.org11:54, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikinews.org16:20, 6 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikiquote.org11:54, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikisource.org08:27, 12 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wiktionary.org11:54, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bh.wikipedia.org11:54, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bi.wikipedia.org11:54, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bjn.wikipedia.org11:54, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
blk.wikipedia.org11:43, 19 ജൂലൈ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bm.wikipedia.org11:54, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wikipedia.org06:47, 12 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
bn.wikibooks.org12:22, 6 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bn.wikisource.org08:27, 12 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wikivoyage.org08:32, 12 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bn.wiktionary.org11:54, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bo.wikipedia.org11:54, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bpy.wikipedia.org13:51, 7 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wikipedia.org17:44, 24 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wikimedia.org15:40, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wikiquote.org11:54, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wikisource.org08:27, 12 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wiktionary.org10:28, 11 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikipedia.org09:16, 24 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikibooks.org11:54, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikinews.org14:23, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikiquote.org11:54, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikisource.org08:27, 12 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wiktionary.org11:54, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bug.wikipedia.org11:54, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bxr.wikipedia.org11:54, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikipedia.org07:36, 8 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikibooks.org11:54, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikimedia.org17:13, 24 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikinews.org08:27, 12 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikiquote.org11:54, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikisource.org07:58, 16 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wiktionary.org10:29, 11 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cbk-zam.wikipedia.org11:54, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cdo.wikipedia.org11:54, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ceb.wikipedia.org11:54, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ce.wikipedia.org17:45, 10 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
chr.wikipedia.org11:54, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
chr.wiktionary.org11:54, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ch.wikipedia.org11:54, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
chy.wikipedia.org11:54, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ckb.wikipedia.org17:23, 4 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
commons.wikimedia.org11:09, 24 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)236
co.wikipedia.org11:54, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
co.wikimedia.org13:31, 14 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
co.wiktionary.org11:54, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
crh.wikipedia.org13:11, 13 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cr.wikipedia.org12:06, 7 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
csb.wikipedia.org11:54, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
csb.wiktionary.org11:54, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikipedia.org09:24, 27 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikibooks.org14:54, 4 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikinews.org06:58, 21 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikiquote.org11:54, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikisource.org18:56, 29 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikiversity.org13:25, 10 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wiktionary.org15:34, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cu.wikipedia.org11:54, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cv.wikipedia.org11:55, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cv.wikibooks.org11:55, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wikipedia.org10:30, 11 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wikibooks.org11:55, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wikiquote.org11:55, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wikisource.org08:27, 12 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wiktionary.org15:43, 19 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dag.wikipedia.org12:01, 4 ഓഗസ്റ്റ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wikipedia.org10:01, 29 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wikibooks.org11:55, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wikiquote.org11:55, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wikisource.org08:27, 12 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wiktionary.org11:55, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikipedia.org06:25, 26 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikibooks.org15:48, 9 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikinews.org19:58, 22 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikiquote.org11:55, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikisource.org09:15, 24 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikiversity.org08:00, 26 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikivoyage.org08:32, 12 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
de.wiktionary.org16:07, 24 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
din.wikipedia.org11:55, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
diq.wikipedia.org10:29, 11 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
diq.wiktionary.org08:27, 12 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dk.wikimedia.org08:33, 12 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dsb.wikipedia.org11:55, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dty.wikipedia.org11:55, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
dv.wikipedia.org11:55, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dv.wiktionary.org11:55, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dz.wikipedia.org11:55, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ee.wikipedia.org11:55, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikipedia.org14:22, 7 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikibooks.org11:55, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikinews.org09:01, 30 നവംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikiquote.org11:55, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikisource.org15:01, 4 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikiversity.org08:32, 12 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikivoyage.org08:32, 12 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wiktionary.org10:29, 11 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eml.wikipedia.org11:55, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikipedia.org08:25, 24 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6,870extendedconfirmed, ipblock-exempt, rollbacker
en.wikibooks.org09:32, 17 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
en.wikinews.org18:29, 26 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
en.wikiquote.org13:21, 24 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)26
en.wikisource.org17:58, 26 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
en.wikiversity.org14:24, 26 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikivoyage.org11:09, 24 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
en.wiktionary.org17:17, 24 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
eo.wikipedia.org17:41, 25 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wikibooks.org11:55, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wikinews.org08:27, 12 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wikiquote.org11:55, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wikisource.org08:27, 12 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wikivoyage.org08:32, 12 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wiktionary.org10:42, 24 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikipedia.org16:23, 14 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
es.wikibooks.org18:53, 20 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikinews.org09:25, 11 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
es.wikiquote.org11:55, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikisource.org06:07, 29 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikiversity.org08:32, 12 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikivoyage.org06:52, 16 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wiktionary.org10:07, 15 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wikipedia.org13:59, 27 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
et.wikibooks.org11:55, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ee.wikimedia.org11:01, 17 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wikiquote.org11:55, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wikisource.org08:27, 12 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wiktionary.org11:55, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wikipedia.org14:05, 13 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wikibooks.org09:15, 24 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wikiquote.org11:55, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wikisource.org08:27, 12 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wiktionary.org11:55, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ext.wikipedia.org15:10, 5 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikipedia.org20:42, 16 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikibooks.org11:55, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikinews.org08:27, 12 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikiquote.org11:55, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikisource.org08:27, 12 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikivoyage.org08:32, 12 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wiktionary.org12:24, 15 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ff.wikipedia.org14:00, 22 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fiu-vro.wikipedia.org11:55, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikipedia.org08:09, 24 ഫെബ്രുവരി 2019പുതിയ അംഗത്വം(?)753editor
fi.wikibooks.org13:20, 24 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
fi.wikimedia.org18:08, 30 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikinews.org14:20, 24 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
fi.wikiquote.org17:18, 6 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
fi.wikisource.org14:23, 25 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikiversity.org07:40, 17 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fi.wikivoyage.org14:26, 5 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)35
fi.wiktionary.org05:08, 5 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
fj.wikipedia.org11:55, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fj.wiktionary.org11:55, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
foundation.wikimedia.org12:06, 28 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fo.wikipedia.org11:55, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fo.wikisource.org08:27, 12 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fo.wiktionary.org11:55, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
frp.wikipedia.org11:55, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
frr.wikipedia.org07:19, 22 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikipedia.org15:25, 15 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)22
fr.wikibooks.org11:55, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikinews.org09:25, 11 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikiquote.org11:55, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikisource.org10:30, 11 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikiversity.org14:50, 10 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikivoyage.org10:07, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wiktionary.org17:12, 25 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fur.wikipedia.org11:55, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fy.wikipedia.org07:07, 7 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fy.wikibooks.org11:55, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fy.wiktionary.org18:28, 4 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gag.wikipedia.org11:55, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gan.wikipedia.org11:55, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ga.wikipedia.org11:55, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ga.wiktionary.org11:55, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gcr.wikipedia.org12:21, 3 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gd.wikipedia.org17:22, 11 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gd.wiktionary.org11:55, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
glk.wikipedia.org11:55, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wikipedia.org10:31, 11 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wikibooks.org11:55, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wikiquote.org11:55, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wikisource.org08:27, 12 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wiktionary.org11:55, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gn.wikipedia.org11:55, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gn.wiktionary.org11:55, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gom.wikipedia.org11:55, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gom.wiktionary.org06:23, 11 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gor.wikipedia.org11:55, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
got.wikipedia.org11:55, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
got.wikibooks.org16:07, 6 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gu.wikipedia.org13:14, 10 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
gu.wikiquote.org09:18, 30 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gu.wikisource.org08:27, 12 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gu.wiktionary.org11:55, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
guw.wikipedia.org15:19, 23 മാർച്ച് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gv.wikipedia.org11:55, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gv.wiktionary.org10:28, 25 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hak.wikipedia.org11:56, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ha.wikipedia.org11:55, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ha.wiktionary.org11:55, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
haw.wikipedia.org06:16, 24 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikipedia.org13:58, 30 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikibooks.org11:56, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikinews.org08:27, 12 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikiquote.org11:56, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikisource.org17:23, 1 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikivoyage.org17:50, 1 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wiktionary.org06:07, 29 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hif.wikipedia.org20:19, 4 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hif.wiktionary.org11:56, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikipedia.org07:08, 7 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
hi.wikibooks.org14:45, 31 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikiquote.org11:56, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikisource.org13:46, 8 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikiversity.org08:32, 12 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikivoyage.org12:00, 13 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wiktionary.org12:54, 14 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wikipedia.org16:20, 27 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hr.wikibooks.org11:56, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wikiquote.org11:56, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hr.wikisource.org16:20, 27 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wiktionary.org11:56, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hsb.wikipedia.org18:01, 21 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hsb.wiktionary.org11:56, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ht.wikipedia.org15:10, 30 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ht.wikisource.org13:25, 20 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikipedia.org21:17, 23 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikibooks.org10:29, 11 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikiquote.org09:31, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikisource.org18:46, 5 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wiktionary.org10:27, 11 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hy.wikipedia.org10:28, 11 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hy.wikibooks.org11:56, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hy.wikiquote.org11:56, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hy.wikisource.org08:28, 12 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hy.wiktionary.org10:30, 11 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hyw.wikipedia.org15:19, 1 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hz.wikipedia.org12:20, 23 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ia.wikipedia.org11:56, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ia.wikibooks.org11:56, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ia.wiktionary.org15:07, 22 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wikipedia.org17:10, 22 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
id.wikibooks.org11:56, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wikiquote.org18:20, 30 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wikisource.org08:28, 12 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wiktionary.org11:56, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ie.wikipedia.org11:56, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ie.wiktionary.org11:56, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ig.wikipedia.org11:56, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ik.wikipedia.org18:46, 3 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ilo.wikipedia.org11:56, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
incubator.wikimedia.org15:42, 24 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
inh.wikipedia.org11:56, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
io.wikipedia.org11:56, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
io.wiktionary.org11:56, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wikipedia.org10:29, 11 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wikibooks.org11:56, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wikiquote.org11:56, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wikisource.org08:28, 12 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wiktionary.org11:56, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikipedia.org15:22, 26 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
it.wikibooks.org11:56, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikinews.org11:41, 29 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikiquote.org13:57, 3 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
it.wikisource.org10:30, 11 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikiversity.org08:32, 12 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikivoyage.org10:30, 11 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wiktionary.org15:22, 26 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
iu.wikipedia.org11:56, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
iu.wiktionary.org11:56, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jam.wikipedia.org11:56, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikipedia.org13:29, 4 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ja.wikibooks.org11:56, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikinews.org09:41, 12 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikiquote.org09:59, 20 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikisource.org10:48, 12 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikiversity.org13:28, 24 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikivoyage.org17:58, 27 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wiktionary.org10:30, 11 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jbo.wikipedia.org11:56, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jbo.wiktionary.org11:56, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jv.wikipedia.org08:30, 29 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
jv.wikisource.org14:32, 27 ഓഗസ്റ്റ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jv.wiktionary.org11:56, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kaa.wikipedia.org11:56, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kab.wikipedia.org11:56, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ka.wikipedia.org17:48, 25 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ka.wikibooks.org11:56, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ka.wikiquote.org11:56, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ka.wiktionary.org11:56, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kbd.wikipedia.org11:56, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kbp.wikipedia.org11:56, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kcg.wikipedia.org12:10, 16 മേയ് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kg.wikipedia.org11:56, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ki.wikipedia.org11:56, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kk.wikipedia.org11:56, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
kk.wikibooks.org11:56, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kk.wiktionary.org11:56, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kl.wikipedia.org15:25, 25 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kl.wiktionary.org11:56, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
km.wikipedia.org11:56, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
km.wikibooks.org11:56, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
km.wiktionary.org13:24, 4 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wikipedia.org13:06, 4 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
kn.wikiquote.org11:56, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wikisource.org08:28, 12 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wiktionary.org11:56, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
koi.wikipedia.org11:57, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikipedia.org14:31, 6 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikibooks.org11:57, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikinews.org16:09, 26 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikiquote.org11:57, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikisource.org08:28, 12 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikiversity.org09:03, 31 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wiktionary.org11:57, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
krc.wikipedia.org11:57, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ksh.wikipedia.org11:57, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ks.wikipedia.org11:03, 5 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ks.wiktionary.org11:57, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ku.wikipedia.org09:16, 24 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ku.wikibooks.org11:57, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ku.wikiquote.org11:57, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ku.wiktionary.org13:46, 14 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kv.wikipedia.org11:57, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kw.wikipedia.org11:57, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kw.wiktionary.org11:57, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ky.wikipedia.org11:57, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ky.wikibooks.org11:57, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ky.wikiquote.org11:57, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ky.wiktionary.org11:57, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lad.wikipedia.org11:57, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wikipedia.org09:24, 7 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wikibooks.org11:57, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wikiquote.org11:57, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wikisource.org10:28, 11 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wiktionary.org11:57, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lbe.wikipedia.org11:57, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lb.wikipedia.org10:29, 11 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lb.wiktionary.org11:57, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lez.wikipedia.org11:58, 14 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lfn.wikipedia.org09:16, 24 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lg.wikipedia.org11:57, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lij.wikipedia.org10:29, 11 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lij.wikisource.org08:28, 12 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikipedia.org11:57, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikibooks.org11:57, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikinews.org08:28, 12 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikiquote.org11:57, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikisource.org08:28, 12 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wiktionary.org11:57, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lld.wikipedia.org17:26, 17 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lmo.wikipedia.org11:57, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lmo.wiktionary.org09:02, 28 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ln.wikipedia.org11:57, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ln.wiktionary.org11:57, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
login.wikimedia.org08:09, 24 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lo.wikipedia.org11:57, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lo.wiktionary.org11:57, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lrc.wikipedia.org11:57, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ltg.wikipedia.org11:57, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wikipedia.org08:22, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lt.wikibooks.org11:57, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wikiquote.org11:57, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wikisource.org08:28, 12 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wiktionary.org10:28, 11 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lv.wikipedia.org13:39, 9 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
lv.wiktionary.org11:57, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mad.wikipedia.org13:55, 15 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mai.wikipedia.org11:57, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
map-bms.wikipedia.org11:57, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mdf.wikipedia.org10:35, 15 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.mediawiki.org08:09, 24 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,289sysop, translationadmin
meta.wikimedia.org08:09, 24 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)813autopatrolled
mg.wikipedia.org11:57, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mg.wikibooks.org11:57, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mg.wiktionary.org11:57, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mhr.wikipedia.org11:57, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
min.wikipedia.org11:57, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
min.wiktionary.org11:57, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mi.wikipedia.org08:13, 22 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mi.wiktionary.org11:57, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wikipedia.org07:02, 21 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mk.wikibooks.org11:57, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wikimedia.org08:34, 12 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wikisource.org08:28, 12 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wiktionary.org11:57, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikipedia.org06:09, 29 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ml.wikibooks.org11:57, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikiquote.org11:57, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikisource.org08:28, 12 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wiktionary.org11:57, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mni.wikipedia.org17:33, 7 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mni.wiktionary.org08:23, 28 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mn.wikipedia.org15:44, 14 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mn.wiktionary.org11:58, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mnw.wikipedia.org10:08, 3 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mnw.wiktionary.org15:24, 16 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mrj.wikipedia.org11:58, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wikipedia.org13:24, 15 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wikibooks.org11:58, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wikiquote.org11:58, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wikisource.org08:28, 12 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wiktionary.org11:58, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ms.wikipedia.org09:01, 1 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ms.wikibooks.org11:58, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ms.wiktionary.org11:04, 26 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mt.wikipedia.org07:53, 20 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mt.wiktionary.org11:58, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mus.wikipedia.org08:59, 11 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mwl.wikipedia.org11:58, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mx.wikimedia.org12:31, 12 നവംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
myv.wikipedia.org11:58, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
my.wikipedia.org16:27, 14 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
my.wiktionary.org11:58, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mzn.wikipedia.org17:43, 8 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nah.wikipedia.org11:58, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nah.wiktionary.org11:58, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nap.wikipedia.org11:58, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nap.wikisource.org15:34, 3 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
na.wikipedia.org11:58, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
na.wiktionary.org13:22, 14 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nds-nl.wikipedia.org16:33, 25 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nds.wikipedia.org13:12, 4 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nds.wiktionary.org11:58, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ne.wikipedia.org09:15, 4 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ne.wikibooks.org09:31, 15 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ne.wiktionary.org11:58, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
new.wikipedia.org11:58, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ng.wikipedia.org11:21, 18 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nia.wikipedia.org15:56, 11 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nia.wiktionary.org08:28, 12 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikipedia.org12:30, 5 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
nl.wikibooks.org11:58, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikimedia.org23:28, 20 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikinews.org14:43, 23 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikiquote.org11:37, 14 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikisource.org08:28, 12 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikivoyage.org08:32, 12 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wiktionary.org08:41, 20 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nn.wikipedia.org18:56, 28 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nn.wikiquote.org11:58, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nn.wiktionary.org11:58, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nov.wikipedia.org11:58, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikipedia.org14:20, 26 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikibooks.org11:58, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikimedia.org13:55, 14 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikinews.org08:28, 12 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikiquote.org11:58, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikisource.org08:28, 12 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wiktionary.org08:41, 20 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nqo.wikipedia.org11:58, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nrm.wikipedia.org11:58, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nso.wikipedia.org11:58, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nv.wikipedia.org19:14, 22 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nyc.wikimedia.org17:24, 20 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ny.wikipedia.org11:58, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
oc.wikipedia.org16:18, 14 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
oc.wikibooks.org11:58, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
oc.wiktionary.org11:58, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
olo.wikipedia.org11:58, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
om.wikipedia.org11:58, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
om.wiktionary.org11:58, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
or.wikipedia.org10:28, 11 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
or.wikisource.org11:26, 6 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
or.wiktionary.org11:58, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
os.wikipedia.org11:58, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
outreach.wikimedia.org18:31, 13 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pa-us.wikimedia.org08:56, 12 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pag.wikipedia.org11:58, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pam.wikipedia.org11:58, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pap.wikipedia.org11:58, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pa.wikipedia.org10:27, 11 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
pa.wikibooks.org11:58, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pa.wikisource.org07:23, 1 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pa.wiktionary.org11:58, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pcd.wikipedia.org11:58, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pdc.wikipedia.org10:07, 28 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pfl.wikipedia.org11:58, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pih.wikipedia.org11:58, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pi.wikipedia.org11:58, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikipedia.org14:24, 25 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
pl.wikibooks.org14:45, 31 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikimedia.org10:51, 20 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikinews.org08:29, 12 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikiquote.org11:58, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikisource.org10:28, 11 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikivoyage.org08:04, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wiktionary.org10:30, 11 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pms.wikipedia.org11:58, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pms.wikisource.org08:29, 12 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pnb.wikipedia.org11:58, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pnb.wiktionary.org11:58, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pnt.wikipedia.org11:58, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ps.wikipedia.org08:57, 20 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ps.wikivoyage.org08:33, 12 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ps.wiktionary.org11:58, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikipedia.org12:12, 1 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikibooks.org12:41, 14 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikimedia.org08:34, 12 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikinews.org13:41, 23 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikiquote.org11:58, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikisource.org08:29, 12 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikiversity.org17:06, 24 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikivoyage.org17:22, 3 നവംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wiktionary.org10:29, 11 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pwn.wikipedia.org08:38, 28 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
quality.wikimedia.org17:25, 17 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
qu.wikipedia.org11:59, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
qu.wiktionary.org11:59, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rm.wikipedia.org11:59, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rmy.wikipedia.org11:59, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rn.wikipedia.org11:59, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
roa-rup.wikipedia.org11:59, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
roa-rup.wiktionary.org11:59, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
roa-tara.wikipedia.org11:59, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikipedia.org07:01, 23 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ro.wikibooks.org11:59, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikinews.org18:13, 14 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikiquote.org11:59, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikisource.org08:29, 12 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikivoyage.org08:33, 12 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wiktionary.org18:13, 14 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rue.wikipedia.org11:59, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikipedia.org17:50, 26 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ru.wikibooks.org07:07, 7 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikimedia.org08:34, 12 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikinews.org15:26, 5 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikiquote.org16:40, 20 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikisource.org11:35, 14 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikiversity.org08:33, 12 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikivoyage.org08:33, 12 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wiktionary.org06:49, 12 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rw.wikipedia.org11:59, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rw.wiktionary.org11:59, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sah.wikipedia.org12:59, 4 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sah.wikiquote.org11:59, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sah.wikisource.org08:30, 12 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sat.wikipedia.org11:59, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikipedia.org11:59, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikibooks.org11:59, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikiquote.org11:59, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikisource.org11:58, 14 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wiktionary.org11:59, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
scn.wikipedia.org11:59, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
scn.wiktionary.org11:59, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sco.wikipedia.org19:00, 13 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sc.wikipedia.org10:28, 11 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sd.wikipedia.org04:44, 27 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sd.wiktionary.org11:59, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
se.wikipedia.org18:38, 5 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
se.wikimedia.org18:38, 5 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sg.wikipedia.org11:59, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sg.wiktionary.org11:59, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
shi.wikipedia.org08:23, 28 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
shn.wikipedia.org11:59, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
shn.wikivoyage.org15:13, 23 മാർച്ച് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
shn.wiktionary.org14:54, 22 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sh.wikipedia.org11:59, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sh.wiktionary.org11:21, 16 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
shy.wiktionary.org15:56, 25 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wikipedia.org19:44, 23 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)250rollbacker
simple.wikibooks.org07:23, 21 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wikiquote.org14:55, 16 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wiktionary.org20:11, 9 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
si.wikipedia.org07:54, 20 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
si.wikibooks.org11:59, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
si.wiktionary.org11:59, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
skr.wikipedia.org08:30, 12 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
skr.wiktionary.org08:30, 12 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikipedia.org16:51, 30 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikibooks.org11:59, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikiquote.org11:59, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikisource.org08:30, 12 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wiktionary.org11:59, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikipedia.org10:28, 11 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikibooks.org11:59, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikiquote.org16:02, 24 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikisource.org11:35, 14 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikiversity.org08:33, 12 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wiktionary.org11:59, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
smn.wikipedia.org08:41, 20 ഒക്ടോബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sm.wikipedia.org11:59, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sm.wiktionary.org11:59, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sn.wikipedia.org11:59, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikisource.org17:24, 1 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
so.wikipedia.org11:59, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
so.wiktionary.org11:59, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
species.wikimedia.org15:42, 24 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sq.wikipedia.org18:05, 20 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)22
sq.wikibooks.org11:59, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sq.wikinews.org17:29, 12 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sq.wikiquote.org15:57, 14 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
sq.wiktionary.org11:59, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
srn.wikipedia.org11:59, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikipedia.org09:02, 6 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
sr.wikibooks.org16:48, 8 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikinews.org08:30, 12 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikiquote.org11:59, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikisource.org08:30, 12 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wiktionary.org08:16, 15 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ss.wikipedia.org11:59, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ss.wiktionary.org11:59, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
stq.wikipedia.org11:59, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
st.wikipedia.org11:59, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
st.wiktionary.org11:59, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
su.wikipedia.org10:30, 11 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
su.wikiquote.org11:59, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
su.wiktionary.org11:59, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikipedia.org13:59, 24 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikibooks.org12:00, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikinews.org08:30, 12 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikiquote.org12:00, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikisource.org14:26, 18 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikiversity.org08:33, 12 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikivoyage.org08:33, 12 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wiktionary.org08:43, 9 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sw.wikipedia.org10:58, 5 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sw.wiktionary.org12:00, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
szl.wikipedia.org17:36, 22 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
szy.wikipedia.org14:00, 1 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikipedia.org15:27, 16 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ta.wikibooks.org12:00, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikinews.org08:30, 12 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikiquote.org12:00, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikisource.org13:10, 14 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wiktionary.org12:00, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tay.wikipedia.org15:25, 16 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tcy.wikipedia.org12:00, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ten.wikipedia.org14:12, 28 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
test2.wikipedia.org17:00, 13 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4autoreview, editor, sysop
test-commons.wikimedia.org09:33, 14 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
test.wikipedia.org12:16, 24 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)84sysop
test.wikidata.org12:40, 14 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)30
tet.wikipedia.org12:00, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wikipedia.org10:28, 11 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wikibooks.org12:00, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wikiquote.org12:00, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wikisource.org08:30, 12 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wiktionary.org12:00, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tg.wikipedia.org14:11, 14 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tg.wikibooks.org12:00, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tg.wiktionary.org12:00, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wikipedia.org10:29, 11 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
th.wikibooks.org12:12, 27 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wikiquote.org12:00, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wikisource.org10:28, 11 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wiktionary.org12:00, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ti.wikipedia.org12:00, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ti.wiktionary.org12:00, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tk.wikipedia.org12:00, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tk.wiktionary.org09:03, 13 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tl.wikipedia.org17:12, 23 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tl.wikibooks.org12:00, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tl.wiktionary.org12:00, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tn.wikipedia.org12:00, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tn.wiktionary.org12:00, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
to.wikipedia.org12:00, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tpi.wikipedia.org12:00, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tpi.wiktionary.org12:00, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
trv.wikipedia.org15:25, 16 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikipedia.org14:24, 26 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tr.wikibooks.org12:00, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikimedia.org10:42, 1 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikinews.org15:36, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikiquote.org06:21, 29 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikisource.org16:54, 25 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikivoyage.org13:29, 19 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wiktionary.org11:43, 15 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ts.wikipedia.org12:00, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ts.wiktionary.org12:00, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tt.wikipedia.org16:28, 4 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tt.wikibooks.org12:00, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tt.wiktionary.org12:00, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tum.wikipedia.org18:31, 28 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tw.wikipedia.org12:00, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tyv.wikipedia.org07:27, 18 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ty.wikipedia.org12:00, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ua.wikimedia.org08:34, 12 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
udm.wikipedia.org12:00, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ug.wikipedia.org12:00, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ug.wiktionary.org12:00, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikipedia.org16:02, 6 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
uk.wikibooks.org12:00, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikinews.org08:30, 12 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikiquote.org12:00, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikisource.org09:15, 24 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikivoyage.org08:33, 12 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wiktionary.org12:00, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ur.wikipedia.org10:28, 11 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ur.wikibooks.org12:00, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ur.wikiquote.org17:33, 22 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ur.wiktionary.org12:00, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uz.wikipedia.org16:22, 14 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
uz.wikiquote.org12:00, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uz.wiktionary.org12:00, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vec.wikipedia.org12:01, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
vec.wikisource.org08:30, 12 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vec.wiktionary.org12:01, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vep.wikipedia.org12:01, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ve.wikipedia.org12:00, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wikipedia.org16:45, 30 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
vi.wikibooks.org12:01, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wikiquote.org12:01, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wikisource.org08:30, 12 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wikivoyage.org17:34, 22 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wiktionary.org13:30, 10 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
vls.wikipedia.org12:01, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vo.wikipedia.org12:01, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vo.wiktionary.org12:01, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
war.wikipedia.org12:01, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wa.wikipedia.org12:01, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wa.wikisource.org16:39, 16 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wa.wiktionary.org12:01, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.wikidata.org10:25, 24 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3,445
wikimania2005.wikimedia.org16:06, 6 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2006.wikimedia.org16:11, 6 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2007.wikimedia.org16:12, 6 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2008.wikimedia.org16:16, 6 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2009.wikimedia.org18:21, 6 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2010.wikimedia.org18:29, 6 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2011.wikimedia.org18:37, 6 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2013.wikimedia.org18:40, 6 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2014.wikimedia.org18:43, 6 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2015.wikimedia.org18:44, 6 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2016.wikimedia.org14:54, 14 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2017.wikimedia.org14:54, 14 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2018.wikimedia.org14:03, 11 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania.wikimedia.org14:03, 11 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
wo.wikipedia.org19:32, 3 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wo.wikiquote.org12:01, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wo.wiktionary.org12:01, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wuu.wikipedia.org11:19, 15 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
xal.wikipedia.org12:01, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
xh.wikipedia.org12:01, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
xmf.wikipedia.org12:01, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yi.wikipedia.org06:12, 29 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yi.wikisource.org08:30, 12 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yi.wiktionary.org11:32, 2 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yo.wikipedia.org09:38, 6 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yue.wiktionary.org12:01, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
za.wikipedia.org12:01, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zea.wikipedia.org12:01, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-classical.wikipedia.org15:12, 27 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-min-nan.wikipedia.org12:01, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-min-nan.wikisource.org08:30, 12 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-min-nan.wiktionary.org12:01, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-yue.wikipedia.org08:41, 29 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikipedia.org20:25, 8 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikibooks.org12:01, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikinews.org09:33, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikiquote.org12:01, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikisource.org10:27, 11 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikiversity.org08:33, 12 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikivoyage.org08:33, 12 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wiktionary.org12:01, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zu.wikipedia.org13:21, 14 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zu.wiktionary.org12:01, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0