ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
  • ഉപയോക്തൃനാമം: TAndic (WMF)
  • രജിസ്റ്റേ‌ർഡ്: 20:37, 10 മാർച്ച് 2021 (17 മാസം മുൻപ്)
  • ആകെ തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം: 884
  • ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്വങ്ങളുടെ എണ്ണം: 108
  • ആഗോള സംഘങ്ങൾ: ഉദ്യോഗസ്ഥർ (15:59, 1 ഡിസംബർ 2022 വരെ), Two-factor authentication testers
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
ady.wikipedia.org17:18, 18 മേയ് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
alt.wikipedia.org19:07, 23 മേയ് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ami.wikipedia.org19:23, 23 മേയ് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikipedia.org13:35, 10 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikisource.org13:15, 14 ജൂൺ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
avk.wikipedia.org19:16, 23 മേയ് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
az.wikipedia.org17:27, 18 മേയ് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be-tarask.wikipedia.org15:41, 24 മേയ് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
beta.wikiversity.org15:56, 23 മേയ് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikipedia.org18:21, 22 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wikipedia.org19:08, 23 സെപ്റ്റംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikipedia.org10:39, 26 ഓഗസ്റ്റ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikinews.org10:44, 15 ജൂലൈ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikipedia.org17:02, 18 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wiktionary.org19:31, 16 മാർച്ച് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ckb.wikipedia.org17:21, 18 മേയ് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
commons.wikimedia.org17:56, 11 ജൂൺ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)30
co.wikipedia.org18:34, 18 മേയ് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikipedia.org12:03, 1 ജൂൺ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wikipedia.org15:12, 23 മേയ് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dag.wikipedia.org19:12, 23 മേയ് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wikipedia.org16:47, 18 മേയ് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikipedia.org14:26, 28 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
dty.wikipedia.org14:59, 25 ഏപ്രിൽ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikipedia.org15:20, 30 സെപ്റ്റംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eml.wikipedia.org19:31, 23 മേയ് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikipedia.org20:25, 16 ജൂൺ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
en.wikibooks.org20:44, 15 ജൂൺ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikinews.org10:44, 15 ജൂലൈ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikiquote.org11:49, 28 ജൂലൈ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikisource.org12:05, 14 ജൂൺ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikivoyage.org12:34, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wiktionary.org20:26, 16 ജൂൺ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wikipedia.org15:13, 23 മേയ് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikipedia.org14:34, 15 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
es.wiktionary.org20:11, 16 മാർച്ച് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wikipedia.org17:04, 18 മേയ് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wikipedia.org17:58, 18 മേയ് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikipedia.org13:14, 20 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fi.wikipedia.org16:46, 18 മേയ് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
foundation.wikimedia.org10:43, 3 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
frp.wikipedia.org18:55, 18 മേയ് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikipedia.org18:57, 16 സെപ്റ്റംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gu.wikipedia.org18:44, 8 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gu.wikisource.org11:58, 14 ജൂൺ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ha.wikipedia.org11:49, 29 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikipedia.org13:35, 10 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikipedia.org17:58, 5 ജനുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wikipedia.org20:17, 24 ജൂൺ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wiktionary.org13:30, 18 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikipedia.org10:40, 24 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wikipedia.org18:54, 18 മേയ് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ig.wikipedia.org17:27, 18 മേയ് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
incubator.wikimedia.org15:55, 23 മേയ് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikipedia.org15:37, 2 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikipedia.org14:26, 28 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jv.wikipedia.org18:38, 18 മേയ് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikipedia.org12:40, 1 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lad.wikipedia.org09:23, 19 മേയ് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
login.wikimedia.org20:37, 10 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wikipedia.org17:17, 18 മേയ് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.mediawiki.org21:25, 16 ജൂൺ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2autopatrolled
meta.wikimedia.org20:37, 10 മാർച്ച് 2021പുതിയ അംഗത്വം(?)834autopatrolled
mk.wikipedia.org10:35, 20 ഏപ്രിൽ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wikimedia.org21:22, 6 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mni.wikipedia.org19:45, 23 മേയ് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ms.wikipedia.org15:02, 22 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nia.wikipedia.org19:10, 23 മേയ് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikipedia.org17:49, 22 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikipedia.org13:25, 10 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikimedia.org17:51, 18 മേയ് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
outreach.wikimedia.org16:08, 5 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikipedia.org13:33, 28 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikipedia.org14:35, 15 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pt.wikisource.org13:14, 14 ജൂൺ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pwn.wikipedia.org19:25, 23 മേയ് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikipedia.org14:31, 28 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikipedia.org13:46, 2 ജൂലൈ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikinews.org10:46, 15 ജൂലൈ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rw.wikipedia.org16:14, 23 മേയ് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
se.wikipedia.org16:48, 18 മേയ് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
shi.wikipedia.org19:41, 23 മേയ് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sh.wikipedia.org11:12, 17 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sh.wiktionary.org16:42, 6 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wikipedia.org17:23, 23 സെപ്റ്റംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikipedia.org17:16, 18 മേയ് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikipedia.org17:15, 18 മേയ് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
smn.wikipedia.org19:47, 23 മേയ് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikisource.org08:30, 15 ജൂൺ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
so.wikipedia.org18:52, 25 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sq.wikipedia.org17:17, 18 മേയ് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikipedia.org13:40, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sr.wiktionary.org12:03, 22 ജൂൺ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
st.wikipedia.org17:27, 18 മേയ് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikipedia.org16:45, 18 മേയ് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sw.wikipedia.org17:20, 18 മേയ് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
test.wikipedia.org15:42, 18 മേയ് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wikipedia.org13:22, 13 സെപ്റ്റംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wikipedia.org07:46, 5 ഓഗസ്റ്റ് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikipedia.org12:48, 18 മേയ് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ts.wikipedia.org15:14, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikipedia.org14:48, 14 ജൂൺ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ur.wikipedia.org17:54, 18 മേയ് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vo.wikipedia.org17:40, 23 ജൂൺ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.wikidata.org19:49, 4 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
wikimania.wikimedia.org16:12, 17 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yo.wikipedia.org14:08, 5 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikipedia.org19:16, 4 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0