ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
  • ഉപയോക്തൃനാമം: Supertoff
  • രജിസ്റ്റേ‌ർഡ്: 07:30, 29 ഡിസംബർ 2008 (14 വർഷം മുൻപ്)
  • ആകെ തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം: 1,40,089
  • ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്വങ്ങളുടെ എണ്ണം: 95
  • ആഗോള സംഘം: ദുരുപയോഗ അരിപ്പ സഹായികൾ
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
alt.wikipedia.org08:13, 1 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ang.wikipedia.org23:20, 29 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
an.wikipedia.org15:54, 21 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikipedia.org17:46, 5 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
arz.wikipedia.org17:15, 27 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ba.wikipedia.org20:57, 9 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wikipedia.org06:35, 27 ഡിസംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wikipedia.org21:29, 9 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikipedia.org15:34, 12 ഏപ്രിൽ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ckb.wikipedia.org17:14, 3 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
commons.wikimedia.org07:30, 29 ഡിസംബർ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1,154
cs.wikipedia.org09:55, 1 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
da.wikipedia.org11:52, 8 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
de.wikipedia.org18:14, 6 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
el.wikipedia.org04:53, 15 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikipedia.org07:30, 29 ഡിസംബർ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)290
en.wikibooks.org13:07, 26 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikinews.org13:07, 26 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikiquote.org13:07, 26 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikisource.org13:07, 26 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikiversity.org13:07, 26 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikivoyage.org13:18, 31 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wiktionary.org13:07, 26 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wikipedia.org04:18, 21 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikipedia.org19:31, 26 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
et.wikipedia.org23:19, 9 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikipedia.org18:14, 6 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
foundation.wikimedia.org07:45, 28 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikipedia.org07:30, 29 ഡിസംബർ 2008തറവാട് വിക്കി(?)1,34,530abusefilter, sysop
fr.wikibooks.org14:32, 16 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikinews.org15:57, 18 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikiquote.org20:45, 22 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikisource.org08:44, 21 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikiversity.org08:20, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikivoyage.org15:25, 9 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
fr.wiktionary.org07:39, 23 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ga.wikipedia.org00:16, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wikipedia.org13:50, 11 മേയ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gn.wikipedia.org22:20, 14 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikipedia.org02:06, 29 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wikipedia.org07:36, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikipedia.org07:24, 25 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hy.wikipedia.org15:46, 1 ജൂൺ 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wikipedia.org01:36, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
incubator.wikimedia.org04:22, 27 സെപ്റ്റംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikipedia.org18:14, 6 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ja.wikipedia.org01:32, 25 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jv.wikipedia.org02:10, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kab.wikipedia.org02:38, 21 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ka.wikipedia.org02:14, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kk.wikipedia.org02:25, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikipedia.org02:47, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ku.wikipedia.org02:53, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ky.wikipedia.org02:58, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wikipedia.org10:53, 6 നവംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikipedia.org03:06, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lmo.wikipedia.org09:07, 28 ഡിസംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ln.wikipedia.org17:51, 2 നവംബർ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
login.wikimedia.org12:08, 18 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wikipedia.org07:24, 31 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lv.wikipedia.org07:38, 31 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.mediawiki.org09:30, 4 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)28
meta.wikimedia.org09:24, 4 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)132autopatrolled
mg.wikipedia.org20:09, 25 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikipedia.org13:12, 23 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
no.wikipedia.org18:14, 6 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nrm.wikipedia.org17:00, 5 സെപ്റ്റംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
oc.wikipedia.org05:23, 21 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
outreach.wikimedia.org09:18, 26 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikipedia.org06:50, 5 ഏപ്രിൽ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikipedia.org15:39, 17 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikipedia.org15:45, 26 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikipedia.org17:57, 10 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ru.wikibooks.org06:55, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikisource.org07:00, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sh.wikipedia.org10:28, 19 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wikipedia.org10:57, 3 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikipedia.org09:28, 1 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikipedia.org11:13, 17 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
wikisource.org21:45, 23 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
species.wikimedia.org13:07, 26 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikipedia.org17:33, 16 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
stq.wikipedia.org09:07, 28 ഡിസംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikipedia.org14:16, 18 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikiquote.org11:12, 31 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sw.wikipedia.org16:48, 14 ജൂലൈ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ten.wikipedia.org03:21, 15 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wikipedia.org18:30, 14 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tl.wikipedia.org08:56, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikipedia.org08:36, 27 സെപ്റ്റംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikipedia.org14:59, 21 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wikipedia.org10:07, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.wikidata.org07:27, 3 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3,917
xmf.wikipedia.org07:35, 4 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikipedia.org06:17, 12 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0