ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
aa.wikipedia.org22:27, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
aa.wikibooks.org22:27, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
aa.wiktionary.org22:27, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ab.wikipedia.org22:27, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ab.wiktionary.org22:27, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ace.wikipedia.org22:27, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
advisory.wikimedia.org22:27, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ady.wikipedia.org22:27, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
af.wikipedia.org19:34, 12 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)55
af.wikibooks.org22:27, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
af.wikiquote.org22:27, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
af.wiktionary.org22:27, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ak.wikipedia.org22:27, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ak.wikibooks.org22:27, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ak.wiktionary.org22:27, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
als.wikipedia.org19:39, 12 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
alt.wikipedia.org00:09, 21 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ami.wikipedia.org07:37, 23 മാർച്ച് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
am.wikipedia.org22:27, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
am.wikiquote.org22:28, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
am.wiktionary.org22:28, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ang.wikipedia.org22:28, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ang.wikibooks.org22:28, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ang.wikiquote.org22:28, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ang.wiktionary.org22:28, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
an.wikipedia.org01:12, 23 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
an.wiktionary.org20:07, 20 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
api.wikimedia.org00:10, 21 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
arc.wikipedia.org16:36, 23 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ar.wikipedia.org05:20, 17 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)210
ar.wikibooks.org20:23, 7 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
ar.wikimedia.org11:19, 4 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikinews.org00:11, 19 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
ar.wikiquote.org20:07, 20 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
ar.wikisource.org11:53, 21 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
ar.wikiversity.org09:01, 23 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
ar.wiktionary.org06:03, 14 നവംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)20
ary.wikipedia.org19:42, 2 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
arz.wikipedia.org14:19, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)103
ast.wikipedia.org08:58, 23 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
ast.wiktionary.org09:15, 22 നവംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
as.wikipedia.org16:15, 23 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)26
as.wikisource.org06:17, 17 നവംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
atj.wikipedia.org19:49, 17 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
avk.wikipedia.org01:01, 6 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
av.wikipedia.org08:39, 17 നവംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
awa.wikipedia.org01:00, 6 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ay.wikipedia.org04:22, 13 നവംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ay.wiktionary.org01:32, 15 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
azb.wikipedia.org21:49, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
az.wikipedia.org20:17, 12 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)87
az.wikibooks.org00:28, 22 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
az.wikiquote.org10:30, 29 നവംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
az.wikisource.org20:07, 20 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
az.wiktionary.org06:53, 13 നവംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ban.wikipedia.org00:36, 13 നവംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)24
ban.wikisource.org00:34, 7 ഏപ്രിൽ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bar.wikipedia.org16:12, 23 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
bat-smg.wikipedia.org16:39, 21 ഒക്ടോബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ba.wikipedia.org08:58, 23 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ba.wikibooks.org07:25, 17 നവംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bcl.wikipedia.org16:39, 21 ഒക്ടോബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bcl.wiktionary.org20:07, 20 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bd.wikimedia.org15:57, 20 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be-tarask.wikipedia.org08:59, 23 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
beta.wikiversity.org19:24, 16 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
be.wikipedia.org09:01, 23 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
be.wikibooks.org18:09, 27 നവംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
be.wikimedia.org00:10, 21 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wikiquote.org04:39, 18 നവംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
be.wikisource.org14:34, 21 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wiktionary.org20:07, 20 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikipedia.org09:25, 25 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)92
bg.wikibooks.org20:07, 20 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikiquote.org13:57, 8 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikisource.org13:42, 8 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wiktionary.org20:43, 5 നവംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
bh.wikipedia.org00:18, 27 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)37
bi.wikipedia.org06:59, 13 നവംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bjn.wikipedia.org09:15, 23 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)25
bm.wikipedia.org10:18, 18 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wikipedia.org05:19, 17 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)210
bn.wikibooks.org14:02, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
bn.wikisource.org17:32, 27 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wikivoyage.org12:53, 4 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
bn.wiktionary.org06:50, 20 നവംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
bo.wikipedia.org06:27, 22 നവംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bpy.wikipedia.org05:19, 17 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wikipedia.org21:30, 12 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
br.wikimedia.org00:05, 17 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wikiquote.org20:07, 20 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wikisource.org15:29, 24 നവംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wiktionary.org00:43, 26 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikipedia.org23:12, 22 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)33
bs.wikibooks.org23:52, 15 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikinews.org20:07, 20 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikiquote.org06:35, 13 നവംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
bs.wikisource.org23:52, 15 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wiktionary.org21:31, 26 നവംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bug.wikipedia.org01:18, 29 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bxr.wikipedia.org08:46, 27 നവംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikipedia.org01:53, 10 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)34
ca.wikibooks.org20:43, 27 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikimedia.org22:49, 9 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikinews.org07:13, 13 നവംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ca.wikiquote.org20:02, 26 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikisource.org09:48, 19 നവംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ca.wiktionary.org23:53, 29 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
cbk-zam.wikipedia.org17:19, 17 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cdo.wikipedia.org03:46, 12 നവംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ceb.wikipedia.org02:31, 26 ഓഗസ്റ്റ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ce.wikipedia.org09:01, 23 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
chr.wikipedia.org21:17, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
chr.wiktionary.org17:22, 26 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ch.wikipedia.org10:22, 19 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
chy.wikipedia.org17:19, 17 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ckb.wikipedia.org12:39, 26 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)23
commons.wikimedia.org15:21, 10 മേയ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,270
co.wikipedia.org10:06, 22 നവംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
co.wikimedia.org00:11, 21 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
co.wiktionary.org20:07, 20 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
crh.wikipedia.org02:01, 29 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
cr.wikipedia.org20:35, 9 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
csb.wikipedia.org16:01, 4 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
csb.wiktionary.org17:19, 17 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikipedia.org19:13, 11 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
cs.wikibooks.org20:07, 3 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikinews.org06:18, 17 നവംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikiquote.org16:42, 4 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cs.wikisource.org11:35, 18 നവംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikiversity.org09:13, 23 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cs.wiktionary.org01:50, 3 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)30
cu.wikipedia.org09:43, 6 നവംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cv.wikipedia.org23:10, 22 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cv.wikibooks.org00:59, 6 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wikipedia.org23:07, 22 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
cy.wikibooks.org00:11, 21 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wikiquote.org20:07, 20 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wikisource.org00:11, 21 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wiktionary.org15:38, 2 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dag.wikipedia.org17:29, 26 ജനുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wikipedia.org18:27, 5 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
da.wikibooks.org11:34, 10 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wikiquote.org00:11, 21 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wikisource.org13:56, 20 നവംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wiktionary.org23:00, 26 ഒക്ടോബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikipedia.org11:43, 10 മേയ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)163
de.wikibooks.org16:18, 23 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
de.wikinews.org17:35, 9 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikiquote.org22:23, 4 നവംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
de.wikisource.org21:42, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
de.wikiversity.org08:56, 23 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
de.wikivoyage.org19:30, 1 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)28
de.wiktionary.org00:16, 27 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
din.wikipedia.org10:19, 18 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
diq.wikipedia.org23:06, 22 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
diq.wiktionary.org20:07, 20 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dk.wikimedia.org00:11, 21 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dsb.wikipedia.org16:31, 23 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dty.wikipedia.org23:15, 29 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
dv.wikipedia.org01:04, 22 ഒക്ടോബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dv.wiktionary.org20:07, 20 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dz.wikipedia.org23:16, 22 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ee.wikipedia.org23:53, 15 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikipedia.org15:15, 10 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)66
el.wikibooks.org00:48, 5 നവംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikinews.org22:25, 9 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikiquote.org17:46, 27 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikisource.org09:26, 17 നവംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikiversity.org00:48, 5 നവംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikivoyage.org13:22, 22 നവംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wiktionary.org01:11, 23 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)30
eml.wikipedia.org22:23, 11 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
en.wikipedia.org12:51, 11 മേയ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)62,218extendedconfirmed
en.wikibooks.org10:41, 31 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)52
en.wikinews.org10:41, 31 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)273
en.wikiquote.org10:41, 31 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)133
en.wikisource.org20:29, 22 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
en.wikiversity.org10:41, 31 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)34
en.wikivoyage.org18:00, 25 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
en.wiktionary.org10:41, 31 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)242
eo.wikipedia.org01:13, 23 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
eo.wikibooks.org08:38, 17 നവംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wikinews.org00:12, 21 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
eo.wikiquote.org23:28, 31 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wikisource.org21:39, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wikivoyage.org00:12, 21 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wiktionary.org07:26, 17 നവംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)20
es.wikipedia.org11:32, 12 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)219
es.wikibooks.org16:27, 26 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
es.wikinews.org18:13, 8 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
es.wikiquote.org01:25, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
es.wikisource.org21:41, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
es.wikiversity.org23:06, 22 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)24
es.wikivoyage.org22:52, 1 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
es.wiktionary.org21:41, 25 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)44
et.wikipedia.org01:28, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)64
et.wikibooks.org13:33, 8 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ee.wikimedia.org00:06, 20 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wikiquote.org00:51, 26 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
et.wikisource.org00:12, 21 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wiktionary.org06:20, 16 നവംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
eu.wikipedia.org01:16, 23 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)103
eu.wikibooks.org22:11, 11 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wikiquote.org20:07, 20 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wikisource.org18:09, 8 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wiktionary.org12:38, 22 നവംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ext.wikipedia.org00:22, 3 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
fa.wikipedia.org21:20, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)67
fa.wikibooks.org09:44, 6 നവംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
fa.wikinews.org18:49, 12 നവംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
fa.wikiquote.org22:25, 7 നവംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikisource.org13:37, 20 നവംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikivoyage.org09:29, 15 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
fa.wiktionary.org20:02, 26 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)35
ff.wikipedia.org10:20, 18 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fiu-vro.wikipedia.org07:51, 24 നവംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikipedia.org12:07, 14 സെപ്റ്റംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)44
fi.wikibooks.org12:44, 22 നവംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
fi.wikimedia.org08:33, 17 നവംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikinews.org00:12, 21 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
fi.wikiquote.org21:50, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fi.wikisource.org00:12, 21 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikiversity.org19:02, 3 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikivoyage.org15:37, 23 നവംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wiktionary.org21:42, 25 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
fj.wikipedia.org00:18, 26 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fj.wiktionary.org20:07, 20 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
foundation.wikimedia.org15:28, 22 ജനുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
fo.wikipedia.org19:15, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
fo.wikisource.org00:12, 21 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fo.wiktionary.org23:50, 29 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
frp.wikipedia.org01:05, 22 ഒക്ടോബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
frr.wikipedia.org09:16, 23 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikipedia.org13:22, 21 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)282
fr.wikibooks.org14:02, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
fr.wikinews.org01:05, 22 ഒക്ടോബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
fr.wikiquote.org01:05, 22 ഒക്ടോബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fr.wikisource.org21:42, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
fr.wikiversity.org12:36, 26 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fr.wikivoyage.org11:20, 4 നവംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
fr.wiktionary.org08:34, 20 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
fur.wikipedia.org20:06, 13 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
fy.wikipedia.org08:34, 20 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fy.wikibooks.org00:13, 21 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fy.wiktionary.org20:07, 20 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gag.wikipedia.org08:46, 27 നവംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
gan.wikipedia.org16:40, 21 ഒക്ടോബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ga.wikipedia.org18:54, 6 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ga.wiktionary.org02:32, 20 ഒക്ടോബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gcr.wikipedia.org01:01, 24 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gd.wikipedia.org07:47, 24 നവംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gd.wiktionary.org03:57, 18 നവംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
glk.wikipedia.org13:18, 24 നവംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wikipedia.org20:31, 14 സെപ്റ്റംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)35
gl.wikibooks.org20:32, 9 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wikiquote.org14:30, 20 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wikisource.org00:13, 21 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wiktionary.org23:54, 29 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gn.wikipedia.org21:42, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gn.wiktionary.org20:07, 20 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gom.wikipedia.org07:08, 25 നവംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gom.wiktionary.org20:07, 20 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gor.wikipedia.org21:39, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
got.wikipedia.org11:32, 14 നവംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
gu.wikipedia.org15:28, 26 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)28
gu.wikiquote.org20:07, 20 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
gu.wikisource.org04:13, 18 നവംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
gu.wiktionary.org07:40, 17 നവംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
guw.wikipedia.org13:32, 20 ജൂൺ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gv.wikipedia.org02:31, 20 ഒക്ടോബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gv.wiktionary.org20:07, 20 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hak.wikipedia.org00:50, 26 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ha.wikipedia.org21:07, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
ha.wiktionary.org21:07, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
haw.wikipedia.org21:07, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
he.wikipedia.org08:25, 22 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)42
he.wikibooks.org21:07, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
he.wikinews.org21:07, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
he.wikiquote.org21:07, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
he.wikisource.org00:52, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21
he.wikivoyage.org21:07, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
he.wiktionary.org23:51, 26 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
hif.wikipedia.org00:39, 26 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)27
hif.wiktionary.org21:07, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikipedia.org23:13, 22 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)174
hi.wikibooks.org14:06, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hi.wikiquote.org21:07, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
hi.wikisource.org21:07, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikiversity.org21:07, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
hi.wikivoyage.org21:07, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
hi.wiktionary.org14:37, 29 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hr.wikipedia.org19:36, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)148
hr.wikibooks.org21:07, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wikiquote.org21:07, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hr.wikisource.org21:07, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wiktionary.org21:07, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hsb.wikipedia.org17:53, 27 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hsb.wiktionary.org23:52, 15 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ht.wikipedia.org09:17, 23 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
hu.wikipedia.org22:17, 25 ഓഗസ്റ്റ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)449
hu.wikibooks.org06:15, 17 നവംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
hu.wikiquote.org11:47, 15 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
hu.wikisource.org15:30, 24 നവംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wiktionary.org00:42, 26 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
hy.wikipedia.org23:07, 22 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
hy.wikibooks.org00:14, 21 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hy.wikiquote.org13:07, 24 നവംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hy.wikisource.org13:34, 24 നവംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hy.wiktionary.org13:18, 24 നവംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
hyw.wikipedia.org17:19, 17 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ia.wikipedia.org02:22, 10 ഓഗസ്റ്റ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ia.wikibooks.org00:49, 5 നവംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ia.wiktionary.org22:18, 2 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wikipedia.org09:47, 1 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)176
id.wikibooks.org21:06, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wikiquote.org21:06, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
id.wikisource.org21:06, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
id.wiktionary.org01:02, 26 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
ie.wikipedia.org00:54, 16 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ie.wiktionary.org21:06, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ig.wikipedia.org21:06, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ik.wikipedia.org21:06, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ilo.wikipedia.org08:35, 20 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
incubator.wikimedia.org10:41, 31 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)261
inh.wikipedia.org15:14, 26 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
io.wikipedia.org00:02, 18 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
io.wiktionary.org00:27, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wikipedia.org23:08, 22 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
is.wikibooks.org00:14, 21 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wikiquote.org20:07, 20 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wikisource.org00:14, 21 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wiktionary.org23:51, 29 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikipedia.org10:03, 2 മേയ് 2010പുതിയ അംഗത്വം(?)35,856sysop
it.wikibooks.org10:25, 2 മേയ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)41
it.wikinews.org14:24, 11 മേയ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)24
it.wikiquote.org18:13, 13 മേയ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)127
it.wikisource.org14:44, 20 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)27
it.wikiversity.org19:25, 3 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)756patroller
it.wikivoyage.org23:49, 25 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)34
it.wiktionary.org10:25, 2 മേയ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)133
iu.wikipedia.org21:25, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
iu.wiktionary.org21:06, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jam.wikipedia.org21:07, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikipedia.org15:31, 8 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)125
ja.wikibooks.org21:34, 27 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ja.wikinews.org02:53, 6 നവംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikiquote.org02:53, 6 നവംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ja.wikisource.org17:49, 27 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ja.wikiversity.org23:52, 29 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikivoyage.org19:44, 2 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ja.wiktionary.org16:19, 26 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
jbo.wikipedia.org13:47, 20 നവംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jbo.wiktionary.org21:34, 26 നവംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jv.wikipedia.org01:14, 23 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)27
jv.wikisource.org07:38, 23 മാർച്ച് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jv.wiktionary.org04:29, 1 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kaa.wikipedia.org16:41, 22 നവംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kab.wikipedia.org14:41, 27 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ka.wikipedia.org00:58, 23 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)185
ka.wikibooks.org00:14, 21 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ka.wikiquote.org09:38, 15 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ka.wiktionary.org20:07, 20 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
kbd.wikipedia.org00:07, 20 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kbp.wikipedia.org10:22, 18 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kcg.wikipedia.org17:25, 16 മേയ് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kg.wikipedia.org09:54, 19 നവംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ki.wikipedia.org06:32, 30 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kk.wikipedia.org08:55, 23 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)64
kk.wikibooks.org00:15, 21 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kk.wiktionary.org20:28, 10 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kl.wikipedia.org23:25, 18 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
kl.wiktionary.org00:15, 21 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
km.wikipedia.org16:40, 23 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
km.wikibooks.org00:15, 21 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
km.wiktionary.org01:44, 29 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wikipedia.org00:58, 23 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)30
kn.wikiquote.org00:15, 21 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wikisource.org06:57, 17 നവംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
kn.wiktionary.org19:19, 26 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
koi.wikipedia.org16:21, 26 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikipedia.org21:20, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)211
ko.wikibooks.org04:43, 13 നവംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikinews.org00:15, 21 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ko.wikiquote.org23:49, 2 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikisource.org06:20, 17 നവംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ko.wikiversity.org08:57, 23 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wiktionary.org00:50, 27 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
krc.wikipedia.org08:46, 27 നവംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ksh.wikipedia.org20:38, 2 സെപ്റ്റംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ks.wikipedia.org22:00, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ks.wiktionary.org20:07, 20 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ku.wikipedia.org00:43, 23 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ku.wikibooks.org00:15, 21 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ku.wikiquote.org00:15, 21 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ku.wiktionary.org19:14, 26 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kv.wikipedia.org20:02, 26 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kw.wikipedia.org23:07, 22 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kw.wiktionary.org20:07, 20 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ky.wikipedia.org01:02, 26 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ky.wikibooks.org21:05, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ky.wikiquote.org21:05, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ky.wiktionary.org21:05, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lad.wikipedia.org21:06, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
la.wikipedia.org17:31, 6 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
la.wikibooks.org21:05, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wikiquote.org21:05, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wikisource.org21:05, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wiktionary.org21:05, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
lbe.wikipedia.org21:05, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lb.wikipedia.org09:06, 23 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lb.wiktionary.org20:07, 20 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lez.wikipedia.org21:43, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lfn.wikipedia.org15:33, 21 നവംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
lg.wikipedia.org10:41, 3 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lij.wikipedia.org12:29, 23 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
lij.wikisource.org21:05, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
li.wikipedia.org21:05, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikibooks.org21:05, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikinews.org21:05, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikiquote.org21:05, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikisource.org21:05, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wiktionary.org21:05, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lld.wikipedia.org21:05, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lmo.wikipedia.org22:39, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)25
lmo.wiktionary.org13:05, 4 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ln.wikipedia.org21:05, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ln.wiktionary.org21:05, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
login.wikimedia.org22:06, 29 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lo.wikipedia.org16:12, 23 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lo.wiktionary.org00:16, 21 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lrc.wikipedia.org16:12, 23 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ltg.wikipedia.org08:35, 20 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wikipedia.org07:07, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)83
lt.wikibooks.org00:16, 21 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wikiquote.org08:57, 17 നവംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lt.wikisource.org23:13, 23 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wiktionary.org21:41, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
lv.wikipedia.org07:27, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)121
lv.wiktionary.org10:17, 29 ഒക്ടോബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mad.wikipedia.org11:22, 12 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mai.wikipedia.org14:00, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)27
map-bms.wikipedia.org19:44, 2 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mdf.wikipedia.org17:13, 22 നവംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.mediawiki.org10:41, 31 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)449autopatrolled
meta.wikimedia.org18:40, 9 മേയ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6,539ipblock-exempt (താത്കാലികം), global-renamer
mg.wikipedia.org19:04, 26 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mg.wikibooks.org00:16, 21 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mg.wiktionary.org14:57, 10 നവംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mhr.wikipedia.org16:42, 21 ഒക്ടോബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
min.wikipedia.org00:48, 23 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
min.wiktionary.org21:20, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mi.wikipedia.org21:20, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mi.wiktionary.org21:20, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wikipedia.org12:23, 23 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
mk.wikibooks.org21:20, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wikimedia.org23:53, 15 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wikisource.org21:20, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wiktionary.org21:20, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ml.wikipedia.org09:14, 23 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)80
ml.wikibooks.org21:20, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ml.wikiquote.org15:05, 27 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ml.wikisource.org17:31, 27 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ml.wiktionary.org21:20, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
mni.wikipedia.org00:16, 21 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
mni.wiktionary.org00:16, 21 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mn.wikipedia.org08:57, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
mn.wiktionary.org01:08, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
mnw.wikipedia.org16:19, 26 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mnw.wiktionary.org00:16, 21 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mrj.wikipedia.org21:20, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wikipedia.org21:21, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
mr.wikibooks.org21:21, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wikiquote.org21:21, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wikisource.org17:21, 27 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wiktionary.org20:07, 20 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ms.wikipedia.org00:43, 23 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)127
ms.wikibooks.org23:53, 15 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ms.wiktionary.org02:07, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mt.wikipedia.org16:42, 21 ഒക്ടോബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mt.wiktionary.org17:43, 14 നവംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mwl.wikipedia.org20:22, 26 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
mx.wikimedia.org11:13, 10 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
myv.wikipedia.org06:23, 22 നവംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
my.wikipedia.org00:48, 23 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)50
my.wiktionary.org09:15, 22 നവംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mzn.wikipedia.org16:42, 21 ഒക്ടോബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nah.wikipedia.org16:42, 21 ഒക്ടോബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nah.wiktionary.org20:07, 20 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nap.wikipedia.org19:50, 5 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
nap.wikisource.org00:16, 21 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
na.wikipedia.org16:42, 21 ഒക്ടോബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
na.wiktionary.org17:19, 17 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nds-nl.wikipedia.org09:15, 23 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nds.wikipedia.org09:13, 23 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)42
nds.wiktionary.org20:07, 20 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ne.wikipedia.org08:55, 23 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
ne.wikibooks.org00:17, 21 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ne.wiktionary.org19:34, 2 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
new.wikipedia.org21:47, 26 ഒക്ടോബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nia.wikipedia.org17:19, 17 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nia.wiktionary.org20:07, 20 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikipedia.org16:59, 19 ജൂൺ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)101
nl.wikibooks.org21:56, 1 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
nl.wikimedia.org00:17, 21 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikinews.org12:56, 20 നവംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikiquote.org12:49, 4 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikisource.org07:41, 17 നവംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikivoyage.org12:42, 22 നവംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
nl.wiktionary.org12:36, 26 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
nn.wikipedia.org02:19, 23 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
nn.wikiquote.org20:07, 20 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nn.wiktionary.org20:07, 20 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nov.wikipedia.org10:34, 29 നവംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikipedia.org12:56, 27 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)32
no.wikibooks.org00:17, 21 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikimedia.org01:02, 6 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikinews.org00:17, 21 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikiquote.org23:06, 27 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikisource.org00:17, 21 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wiktionary.org19:34, 26 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nqo.wikipedia.org15:36, 21 നവംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nrm.wikipedia.org22:19, 9 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nso.wikipedia.org10:23, 18 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nv.wikipedia.org16:35, 23 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nyc.wikimedia.org00:17, 21 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ny.wikipedia.org01:01, 10 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
oc.wikipedia.org00:43, 23 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
oc.wikibooks.org00:17, 21 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
oc.wiktionary.org08:50, 17 നവംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
olo.wikipedia.org09:20, 22 നവംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
om.wikipedia.org08:45, 17 നവംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
om.wiktionary.org20:07, 20 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
or.wikipedia.org23:15, 22 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
or.wikisource.org08:21, 19 നവംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
or.wiktionary.org20:07, 20 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
os.wikipedia.org14:10, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
outreach.wikimedia.org02:58, 1 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pag.wikipedia.org20:34, 13 നവംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pam.wikipedia.org16:42, 21 ഒക്ടോബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pap.wikipedia.org16:42, 21 ഒക്ടോബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pa.wikipedia.org15:24, 26 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)32
pa.wikibooks.org00:17, 21 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pa.wikisource.org04:48, 18 നവംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pa.wiktionary.org20:07, 20 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pcd.wikipedia.org01:05, 22 ഒക്ടോബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pdc.wikipedia.org16:42, 21 ഒക്ടോബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pfl.wikipedia.org10:26, 7 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pih.wikipedia.org01:11, 2 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
pi.wikipedia.org10:24, 18 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikipedia.org03:47, 14 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)59
pl.wikibooks.org16:19, 23 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pl.wikimedia.org23:59, 4 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
pl.wikinews.org20:15, 25 നവംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikiquote.org00:29, 27 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
pl.wikisource.org21:42, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pl.wikivoyage.org16:54, 9 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wiktionary.org21:42, 25 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
pms.wikipedia.org13:10, 4 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
pms.wikisource.org21:22, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pnb.wikipedia.org09:11, 23 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
pnb.wiktionary.org21:21, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pnt.wikipedia.org21:21, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ps.wikipedia.org21:21, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)23
ps.wikivoyage.org21:21, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ps.wiktionary.org21:21, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikipedia.org14:58, 26 ഓഗസ്റ്റ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)175
pt.wikibooks.org17:40, 26 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
pt.wikimedia.org01:00, 6 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikinews.org00:03, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
pt.wikiquote.org19:39, 26 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pt.wikisource.org21:22, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
pt.wikiversity.org21:22, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
pt.wikivoyage.org21:22, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wiktionary.org00:55, 27 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)61
pwn.wikipedia.org00:33, 23 ഏപ്രിൽ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
qu.wikipedia.org21:22, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
qu.wiktionary.org21:22, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rm.wikipedia.org13:55, 7 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rmy.wikipedia.org13:15, 23 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rn.wikipedia.org17:19, 17 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
roa-rup.wikipedia.org00:13, 5 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
roa-rup.wiktionary.org20:07, 20 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
roa-tara.wikipedia.org00:47, 24 ജൂൺ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ro.wikipedia.org18:54, 6 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)145
ro.wikibooks.org21:22, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikinews.org21:22, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ro.wikiquote.org21:22, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikisource.org21:22, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ro.wikivoyage.org21:22, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wiktionary.org21:22, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
rue.wikipedia.org16:38, 23 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ru.wikipedia.org02:15, 22 ജൂൺ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)243uploader
ru.wikibooks.org21:22, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ru.wikimedia.org21:23, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ru.wikinews.org11:51, 21 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
ru.wikiquote.org06:29, 14 നവംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ru.wikisource.org06:31, 17 നവംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikiversity.org01:09, 24 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ru.wikivoyage.org22:33, 2 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ru.wiktionary.org15:30, 26 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)58
rw.wikipedia.org16:42, 21 ഒക്ടോബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rw.wiktionary.org17:29, 3 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sah.wikipedia.org21:42, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
sah.wikiquote.org20:03, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sah.wikisource.org20:03, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sat.wikipedia.org23:17, 22 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
sa.wikipedia.org20:03, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)24
sa.wikibooks.org20:03, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikiquote.org20:03, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikisource.org20:03, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wiktionary.org20:03, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
scn.wikipedia.org22:06, 15 സെപ്റ്റംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
scn.wiktionary.org20:03, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
sco.wikipedia.org13:58, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)31
sc.wikipedia.org20:03, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
sd.wikipedia.org15:02, 27 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
sd.wiktionary.org20:03, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
se.wikipedia.org23:09, 22 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
se.wikimedia.org20:04, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sg.wikipedia.org20:03, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sg.wiktionary.org20:03, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
shi.wikipedia.org21:18, 24 ജനുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
shn.wikipedia.org01:03, 23 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
shn.wikivoyage.org00:04, 28 മാർച്ച് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
shn.wiktionary.org20:03, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sh.wikipedia.org12:29, 23 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)52
sh.wiktionary.org20:03, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
shy.wiktionary.org20:02, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wikipedia.org23:05, 25 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)87
simple.wiktionary.org12:46, 26 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
si.wikipedia.org12:23, 23 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
si.wikibooks.org20:02, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
si.wiktionary.org20:02, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
skr.wikipedia.org22:29, 19 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
skr.wiktionary.org22:26, 19 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikipedia.org12:44, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)34
sk.wikibooks.org02:52, 1 സെപ്റ്റംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikiquote.org20:02, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikisource.org20:02, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wiktionary.org20:02, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikipedia.org18:09, 14 സെപ്റ്റംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)43
sl.wikibooks.org20:02, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikiquote.org21:39, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikisource.org20:02, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikiversity.org16:35, 26 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sl.wiktionary.org20:02, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
smn.wikipedia.org20:07, 20 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
sm.wikipedia.org20:02, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sm.wiktionary.org20:02, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sn.wikipedia.org16:32, 23 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikisource.org00:39, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
so.wikipedia.org23:11, 22 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
so.wiktionary.org20:02, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
species.wikimedia.org10:41, 31 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)251
sq.wikipedia.org02:14, 23 ഓഗസ്റ്റ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)56
sq.wikibooks.org20:02, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sq.wikinews.org20:02, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sq.wikiquote.org20:02, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
sq.wiktionary.org14:08, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
srn.wikipedia.org20:02, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikipedia.org12:00, 10 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)118
sr.wikibooks.org20:02, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikinews.org20:02, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikiquote.org20:01, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikisource.org20:01, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
sr.wiktionary.org00:48, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16autopatrolled, ipblock-exempt, patroller, rollbacker
ss.wikipedia.org20:01, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ss.wiktionary.org20:01, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
stq.wikipedia.org20:01, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
st.wikipedia.org20:01, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
st.wiktionary.org20:01, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
su.wikipedia.org16:26, 23 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
su.wikiquote.org20:01, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
su.wiktionary.org20:01, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikipedia.org04:34, 9 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)29
sv.wikibooks.org20:01, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikinews.org20:01, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikiquote.org20:00, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sv.wikisource.org20:00, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikiversity.org20:00, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikivoyage.org20:00, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sv.wiktionary.org01:25, 27 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
sw.wikipedia.org00:56, 23 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
sw.wiktionary.org20:00, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
szl.wikipedia.org08:59, 23 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
szy.wikipedia.org20:00, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ta.wikipedia.org16:12, 23 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)57
ta.wikibooks.org19:58, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikinews.org19:58, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ta.wikiquote.org00:43, 26 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikisource.org17:29, 27 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wiktionary.org01:19, 26 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tay.wikipedia.org00:20, 21 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tcy.wikipedia.org19:58, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
test2.wikipedia.org19:58, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
test-commons.wikimedia.org19:58, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
test.wikipedia.org05:29, 4 ഒക്ടോബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)25
test.wikidata.org19:58, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tet.wikipedia.org19:58, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wikipedia.org09:10, 23 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)31
te.wikibooks.org19:57, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wikiquote.org19:57, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wikisource.org19:57, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
te.wiktionary.org19:57, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tg.wikipedia.org16:35, 23 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
tg.wikibooks.org19:57, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tg.wiktionary.org19:55, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
th.wikipedia.org00:51, 23 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)146
th.wikibooks.org19:56, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
th.wikiquote.org16:25, 26 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)31
th.wikisource.org19:56, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
th.wiktionary.org14:43, 27 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)25
ti.wikipedia.org21:53, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ti.wiktionary.org19:55, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tk.wikipedia.org19:56, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
tk.wiktionary.org19:55, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tl.wikipedia.org23:17, 22 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
tl.wikibooks.org19:55, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tl.wiktionary.org19:53, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tn.wikipedia.org19:53, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tn.wiktionary.org19:53, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
to.wikipedia.org19:53, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tpi.wikipedia.org19:53, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tpi.wiktionary.org19:53, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
trv.wikipedia.org00:20, 21 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikipedia.org11:58, 10 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)215
tr.wikibooks.org15:26, 26 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikimedia.org19:54, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tr.wikiquote.org17:25, 26 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
tr.wikisource.org21:40, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
tr.wikivoyage.org00:20, 21 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tr.wiktionary.org11:51, 16 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
ts.wikipedia.org19:53, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ts.wiktionary.org19:53, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tt.wikipedia.org09:00, 23 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
tt.wikibooks.org19:54, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tt.wiktionary.org19:53, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tum.wikipedia.org19:53, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
tw.wikipedia.org19:53, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tyv.wikipedia.org16:28, 23 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ty.wikipedia.org19:53, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ua.wikimedia.org19:53, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
udm.wikipedia.org16:21, 26 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ug.wikipedia.org19:51, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ug.wiktionary.org19:51, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikipedia.org00:39, 26 ഓഗസ്റ്റ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)185
uk.wikibooks.org19:53, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
uk.wikinews.org19:51, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
uk.wikiquote.org19:53, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
uk.wikisource.org21:42, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikivoyage.org19:52, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
uk.wiktionary.org19:51, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ur.wikipedia.org08:58, 23 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ur.wikibooks.org19:52, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ur.wikiquote.org19:52, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ur.wiktionary.org19:51, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uz.wikipedia.org12:22, 23 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)39
uz.wikiquote.org19:52, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uz.wiktionary.org19:51, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
vec.wikipedia.org11:20, 8 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
vec.wikisource.org19:51, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
vec.wiktionary.org19:51, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
vep.wikipedia.org19:51, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ve.wikipedia.org19:50, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wikipedia.org05:51, 6 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)169
vi.wikibooks.org01:31, 15 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
vi.wikiquote.org19:51, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wikisource.org08:55, 17 നവംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
vi.wikivoyage.org19:51, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
vi.wiktionary.org19:50, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
vls.wikipedia.org11:50, 21 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
vo.wikipedia.org19:50, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
vo.wiktionary.org19:50, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
war.wikipedia.org02:07, 23 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
wa.wikipedia.org19:50, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wa.wikisource.org00:20, 21 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wa.wiktionary.org21:57, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.wikidata.org14:20, 21 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,894rollbacker
wikimania.wikimedia.org19:50, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
wo.wikipedia.org19:50, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wo.wikiquote.org19:51, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wo.wiktionary.org19:50, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wuu.wikipedia.org12:22, 23 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
xal.wikipedia.org19:50, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
xh.wikipedia.org19:50, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
xmf.wikipedia.org19:50, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yi.wikipedia.org08:56, 23 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
yi.wikisource.org19:51, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yi.wiktionary.org19:50, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yo.wikipedia.org01:18, 23 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yo.wikibooks.org22:28, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yo.wiktionary.org22:28, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yue.wiktionary.org22:28, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
za.wikipedia.org22:28, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
za.wikibooks.org22:28, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
za.wikiquote.org22:28, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
za.wiktionary.org22:28, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zea.wikipedia.org22:28, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-classical.wikipedia.org02:08, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)34
zh-min-nan.wikipedia.org17:15, 6 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-min-nan.wikisource.org00:24, 21 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-min-nan.wiktionary.org19:49, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-yue.wikipedia.org23:11, 22 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
zh.wikipedia.org01:03, 10 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,432extendedconfirmed
zh.wikibooks.org19:49, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
zh.wikinews.org19:49, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)31
zh.wikiquote.org19:49, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
zh.wikisource.org12:51, 11 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
zh.wikiversity.org12:22, 23 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
zh.wikivoyage.org14:16, 23 ഒക്ടോബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)41
zh.wiktionary.org21:41, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
zu.wikipedia.org23:08, 22 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zu.wiktionary.org19:49, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0