ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
  • ഉപയോക്തൃനാമം: Stryn
  • രജിസ്റ്റേ‌ർഡ്: 07:51, 10 ഒക്ടോബർ 2010 (11 വർഷം മുൻപ്)
  • ആകെ തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം: 3,30,191
  • ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്വങ്ങളുടെ എണ്ണം: 830
  • ആഗോള സംഘം: സ്റ്റ്യൂവാർഡുകൾ
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
aa.wikipedia.org19:40, 9 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ab.wikipedia.org11:09, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)24
ace.wikipedia.org19:16, 21 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
ady.wikipedia.org17:56, 14 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
af.wikipedia.org19:29, 29 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)54
af.wikibooks.org17:52, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
af.wikiquote.org16:25, 9 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
af.wiktionary.org17:52, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)23
ak.wikipedia.org11:07, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
ak.wiktionary.org19:40, 9 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
als.wikipedia.org16:03, 3 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)24
am.wikipedia.org05:56, 31 ഒക്ടോബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
am.wikiquote.org17:25, 7 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
am.wiktionary.org17:52, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ang.wikipedia.org15:55, 10 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)20
ang.wikibooks.org17:52, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ang.wiktionary.org17:52, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
an.wikipedia.org08:50, 22 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21
an.wiktionary.org17:52, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
api.wikimedia.org07:37, 18 ഒക്ടോബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
arc.wikipedia.org11:09, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ar.wikipedia.org13:44, 13 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)63
ar.wikibooks.org17:52, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
ar.wikimedia.org16:22, 14 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ar.wikinews.org17:52, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)22
ar.wikiquote.org17:52, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ar.wikisource.org17:52, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ar.wikiversity.org17:52, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
ar.wiktionary.org19:29, 8 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
ary.wikipedia.org10:29, 5 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
arz.wikipedia.org06:14, 21 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)56
ast.wikipedia.org08:06, 4 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)26
ast.wiktionary.org17:52, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
as.wikipedia.org11:08, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
as.wikisource.org19:51, 3 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
atj.wikipedia.org21:38, 5 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
avk.wikipedia.org19:07, 16 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
av.wikipedia.org11:09, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
awa.wikipedia.org16:30, 13 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ay.wikipedia.org11:09, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
ay.wiktionary.org17:52, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
azb.wikipedia.org10:10, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
az.wikipedia.org11:21, 21 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)465
az.wikibooks.org17:52, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
az.wikiquote.org17:31, 29 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
az.wikisource.org19:22, 13 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
az.wiktionary.org17:52, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ban.wikipedia.org17:20, 14 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1ipblock-exempt
bar.wikipedia.org10:28, 18 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)33
bat-smg.wikipedia.org16:23, 11 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ba.wikipedia.org11:09, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ba.wikibooks.org18:41, 6 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bcl.wikipedia.org17:27, 22 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
bcl.wiktionary.org14:49, 31 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bd.wikimedia.org16:21, 14 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
be-tarask.wikipedia.org19:28, 29 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
beta.wikiversity.org15:08, 1 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
be.wikipedia.org19:16, 21 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
be.wikibooks.org17:52, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
be.wikimedia.org16:20, 14 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
be.wikiquote.org17:52, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
be.wikisource.org17:52, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
be.wiktionary.org17:52, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
bg.wikipedia.org13:44, 13 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)151
bg.wikibooks.org17:52, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
bg.wikinews.org17:52, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
bg.wikiquote.org11:12, 5 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
bg.wikisource.org17:52, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
bg.wiktionary.org20:03, 2 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
bh.wikipedia.org11:09, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
bi.wikipedia.org11:08, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
bjn.wikipedia.org11:09, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)22
bm.wikipedia.org11:08, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
bn.wikipedia.org19:28, 29 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)50
bn.wikibooks.org17:52, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
bn.wikisource.org17:52, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
bn.wikivoyage.org15:02, 10 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wiktionary.org17:52, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
bo.wikipedia.org11:09, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
bpy.wikipedia.org16:07, 25 സെപ്റ്റംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
br.wikipedia.org09:51, 1 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
br.wikimedia.org16:19, 14 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
br.wikiquote.org17:52, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
br.wikisource.org17:52, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
br.wiktionary.org08:06, 5 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
bs.wikipedia.org15:44, 6 നവംബർ 2010രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)82
bs.wikibooks.org12:53, 30 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
bs.wikinews.org12:55, 30 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
bs.wikiquote.org17:52, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
bs.wikisource.org12:54, 30 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
bs.wiktionary.org12:52, 30 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
bug.wikipedia.org12:25, 20 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
bxr.wikipedia.org11:08, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ca.wikipedia.org20:18, 6 നവംബർ 2010രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)29
ca.wikibooks.org17:52, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ca.wikimedia.org17:30, 18 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikinews.org15:21, 3 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ca.wikiquote.org19:06, 3 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
ca.wikisource.org19:08, 3 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
ca.wiktionary.org10:12, 27 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)23
cbk-zam.wikipedia.org11:09, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
cdo.wikipedia.org11:08, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ceb.wikipedia.org19:16, 21 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
ce.wikipedia.org11:09, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
chr.wikipedia.org11:08, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
chr.wiktionary.org17:53, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ch.wikipedia.org11:08, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
ch.wiktionary.org17:11, 13 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
chy.wikipedia.org11:08, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
ckb.wikipedia.org11:10, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
commons.wikimedia.org18:46, 13 ഒക്ടോബർ 2010രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)3,061autopatrolled
co.wikipedia.org19:28, 29 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
co.wikimedia.org16:21, 14 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
co.wiktionary.org17:53, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
crh.wikipedia.org11:09, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
cr.wikipedia.org11:08, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
csb.wikipedia.org11:09, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
csb.wiktionary.org17:53, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
cs.wikipedia.org06:39, 13 നവംബർ 2010രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)71
cs.wikibooks.org17:53, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
cs.wikinews.org17:53, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
cs.wikiquote.org11:24, 5 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
cs.wikisource.org20:30, 3 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
cs.wikiversity.org17:53, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
cs.wiktionary.org17:53, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
cu.wikipedia.org18:27, 16 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
cv.wikipedia.org07:13, 16 ഒക്ടോബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
cv.wikibooks.org17:53, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
cy.wikipedia.org11:05, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)42
cy.wikibooks.org17:53, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
cy.wikiquote.org17:53, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
cy.wikisource.org17:53, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
cy.wiktionary.org15:30, 25 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
da.wikipedia.org17:05, 22 നവംബർ 2010രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)54
da.wikibooks.org18:23, 29 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
da.wikiquote.org12:44, 11 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
da.wikisource.org06:24, 17 ഡിസംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
da.wiktionary.org18:16, 29 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
de.wikipedia.org05:52, 12 ഒക്ടോബർ 2010രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)263autoreview
de.wikibooks.org09:41, 30 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
de.wikinews.org18:52, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
de.wikiquote.org13:13, 15 ഡിസംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
de.wikisource.org17:53, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
de.wikiversity.org11:02, 5 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)73
de.wikivoyage.org09:25, 28 ജനുവരി 2013രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)22
de.wiktionary.org10:12, 27 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)50
din.wikipedia.org13:19, 18 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
diq.wikipedia.org16:58, 13 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
diq.wiktionary.org08:34, 21 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dk.wikimedia.org16:21, 14 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dsb.wikipedia.org11:09, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
dty.wikipedia.org12:08, 14 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
dv.wikipedia.org11:10, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
dv.wiktionary.org17:53, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
dz.wikipedia.org11:08, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
dz.wiktionary.org19:40, 9 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ee.wikipedia.org08:55, 3 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
el.wikipedia.org19:28, 29 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
el.wikibooks.org19:47, 3 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
el.wikinews.org17:53, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
el.wikiquote.org17:53, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
el.wikisource.org20:05, 2 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
el.wikiversity.org17:53, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
el.wikivoyage.org21:08, 20 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
el.wiktionary.org15:21, 3 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)36
eml.wikipedia.org11:09, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
en.wikipedia.org15:07, 10 ഒക്ടോബർ 2010രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)9,637extendedconfirmed, reviewer, rollbacker
en.wikibooks.org17:53, 11 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)325editor
en.wikinews.org20:37, 8 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)85
en.wikiquote.org12:19, 5 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)258
en.wikisource.org16:49, 11 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)36
en.wikiversity.org17:41, 31 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)100
en.wikivoyage.org21:43, 10 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)65autopatrolled
en.wiktionary.org15:29, 29 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)39
eo.wikipedia.org19:28, 29 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)24
eo.wikibooks.org17:53, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
eo.wikinews.org17:53, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
eo.wikiquote.org17:53, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
eo.wikisource.org17:53, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
eo.wiktionary.org17:53, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
es.wikipedia.org13:39, 10 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)268
es.wikibooks.org15:29, 25 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)29
es.wikinews.org21:26, 4 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
es.wikiquote.org07:08, 4 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)44
es.wikisource.org18:48, 3 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
es.wikiversity.org15:30, 25 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21
es.wikivoyage.org12:05, 4 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
es.wiktionary.org19:48, 2 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)27
et.wikipedia.org20:32, 15 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)435
et.wikibooks.org17:53, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ee.wikimedia.org09:39, 30 ഒക്ടോബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
et.wikiquote.org17:53, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21
et.wikisource.org17:53, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
et.wiktionary.org08:08, 14 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
eu.wikipedia.org19:28, 29 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)180
eu.wikibooks.org17:53, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
eu.wikiquote.org17:53, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
eu.wikisource.org12:35, 21 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wiktionary.org17:53, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ext.wikipedia.org11:09, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
fa.wikipedia.org09:17, 13 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
fa.wikibooks.org14:06, 16 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
fa.wikinews.org19:32, 2 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
fa.wikiquote.org17:54, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
fa.wikisource.org19:36, 2 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
fa.wikivoyage.org19:14, 2 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
fa.wiktionary.org17:54, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ff.wikipedia.org11:08, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
fiu-vro.wikipedia.org09:51, 1 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
fi.wikipedia.org07:51, 10 ഒക്ടോബർ 2010തറവാട് വിക്കി(?)73,829checkuser, editor, interface-admin, sysop
fi.wikibooks.org08:19, 18 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)156
fi.wikimedia.org15:11, 5 സെപ്റ്റംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)24
fi.wikinews.org20:37, 8 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)87
fi.wikiquote.org08:39, 7 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)243
fi.wikisource.org08:08, 24 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)47
fi.wikiversity.org15:46, 28 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)37
fi.wikivoyage.org22:12, 30 നവംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)481
fi.wiktionary.org14:17, 23 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)241
fj.wikipedia.org10:14, 23 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
fj.wiktionary.org17:54, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
foundation.wikimedia.org06:46, 29 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fo.wikipedia.org16:30, 4 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
fo.wikisource.org17:54, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
fo.wiktionary.org17:54, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
frp.wikipedia.org11:10, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
frr.wikipedia.org11:10, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fr.wikipedia.org17:46, 11 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)193
fr.wikibooks.org15:21, 3 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
fr.wikinews.org15:21, 3 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
fr.wikiquote.org20:12, 29 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)22
fr.wikisource.org15:21, 3 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
fr.wikiversity.org15:21, 3 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
fr.wikivoyage.org21:51, 10 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
fr.wiktionary.org21:43, 9 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
fur.wikipedia.org11:10, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
fy.wikipedia.org11:05, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
fy.wikibooks.org17:54, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
fy.wiktionary.org17:54, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
gag.wikipedia.org11:11, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
gan.wikipedia.org12:23, 25 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
ga.wikipedia.org11:05, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
ga.wiktionary.org22:33, 2 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
gcr.wikipedia.org17:42, 15 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gd.wikipedia.org16:58, 13 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
gd.wiktionary.org17:54, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
glk.wikipedia.org07:25, 8 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
gl.wikipedia.org19:28, 29 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)50
gl.wikibooks.org18:47, 3 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
gl.wikiquote.org17:54, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
gl.wikisource.org17:54, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
gl.wiktionary.org17:54, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
gn.wikipedia.org11:09, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
gn.wiktionary.org17:54, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
gom.wikipedia.org18:12, 16 ജൂൺ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
gom.wiktionary.org14:49, 31 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gor.wikipedia.org08:12, 21 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
got.wikipedia.org11:08, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
gu.wikipedia.org16:08, 25 സെപ്റ്റംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)30
gu.wikibooks.org19:40, 9 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gu.wikiquote.org17:54, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
gu.wikisource.org18:38, 30 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
gu.wiktionary.org17:54, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
gv.wikipedia.org11:10, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
gv.wiktionary.org17:54, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
hak.wikipedia.org11:09, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
ha.wikipedia.org11:08, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ha.wiktionary.org17:54, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
haw.wikipedia.org16:38, 21 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
he.wikipedia.org19:28, 29 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
he.wikibooks.org17:25, 13 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
he.wikinews.org20:05, 29 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
he.wikiquote.org19:51, 3 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
he.wikisource.org18:45, 3 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
he.wikivoyage.org23:41, 27 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
he.wiktionary.org16:08, 30 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
hif.wikipedia.org09:51, 1 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
hif.wiktionary.org14:49, 31 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikipedia.org19:28, 29 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)113
hi.wikibooks.org17:54, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
hi.wikiquote.org17:54, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
hi.wikiversity.org09:14, 17 ഓഗസ്റ്റ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikivoyage.org15:55, 4 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wiktionary.org17:54, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
hr.wikipedia.org12:45, 25 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)69
hr.wikibooks.org18:40, 3 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
hr.wikiquote.org17:54, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
hr.wikisource.org18:40, 3 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
hr.wiktionary.org17:54, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
hsb.wikipedia.org16:15, 17 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
hsb.wiktionary.org17:54, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ht.wikipedia.org21:10, 1 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
hu.wikipedia.org16:01, 15 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)43
hu.wikibooks.org17:06, 3 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
hu.wikiquote.org11:09, 12 ഡിസംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
hu.wikisource.org18:53, 30 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
hu.wiktionary.org17:54, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
hy.wikipedia.org19:28, 29 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)117
hy.wikibooks.org17:54, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
hy.wikiquote.org11:03, 5 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
hy.wikisource.org17:54, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
hy.wiktionary.org17:54, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
hyw.wikipedia.org09:12, 16 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hz.wikipedia.org19:40, 9 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ia.wikipedia.org09:50, 1 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ia.wikibooks.org17:54, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ia.wiktionary.org19:50, 2 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
id.wikipedia.org17:47, 11 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)344
id.wikibooks.org14:00, 16 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
id.wikiquote.org17:54, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
id.wikisource.org17:54, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)23
id.wiktionary.org09:35, 17 ഡിസംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
ie.wikipedia.org11:11, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ie.wikibooks.org17:54, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ie.wiktionary.org17:54, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ig.wikipedia.org20:24, 5 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ii.wikipedia.org19:40, 9 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ik.wikipedia.org11:08, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ilo.wikipedia.org11:10, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
incubator.wikimedia.org13:54, 30 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)358
inh.wikipedia.org12:49, 20 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
io.wikipedia.org17:39, 8 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
io.wiktionary.org08:32, 26 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
is.wikipedia.org19:28, 29 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)102
is.wikibooks.org17:54, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
is.wikiquote.org17:54, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
is.wikisource.org17:54, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
is.wiktionary.org20:53, 23 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
it.wikipedia.org17:47, 11 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)157autopatrolled
it.wikibooks.org19:33, 8 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)22
it.wikinews.org14:50, 23 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
it.wikiquote.org06:55, 8 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
it.wikisource.org06:24, 7 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
it.wikiversity.org07:12, 5 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
it.wikivoyage.org09:24, 28 ജനുവരി 2013രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)16
it.wiktionary.org11:15, 5 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
iu.wikipedia.org11:08, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
iu.wiktionary.org17:54, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
jam.wikipedia.org19:35, 11 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ja.wikipedia.org19:05, 27 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)54
ja.wikibooks.org17:54, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ja.wikinews.org17:54, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ja.wikiquote.org17:54, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ja.wikisource.org17:54, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ja.wikiversity.org17:54, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
ja.wikivoyage.org11:46, 14 ജൂൺ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wiktionary.org19:13, 3 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
jbo.wikipedia.org11:09, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
jbo.wiktionary.org17:54, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
jv.wikipedia.org10:52, 28 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)128
jv.wikisource.org11:49, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jv.wiktionary.org17:54, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
kaa.wikipedia.org11:08, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
kab.wikipedia.org09:53, 1 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ka.wikipedia.org19:29, 29 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)98
ka.wikibooks.org17:54, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ka.wikiquote.org17:54, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ka.wiktionary.org19:27, 2 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
kbd.wikipedia.org11:04, 28 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
kbp.wikipedia.org21:18, 6 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kg.wikipedia.org11:09, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ki.wikipedia.org11:08, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
kj.wikipedia.org19:40, 9 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kk.wikipedia.org16:21, 5 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)43
kk.wikibooks.org17:55, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
kk.wikiquote.org19:40, 9 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kk.wiktionary.org17:55, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
kl.wikipedia.org11:09, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
kl.wiktionary.org17:55, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
km.wikipedia.org11:09, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
km.wikibooks.org17:55, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
km.wiktionary.org17:55, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
kn.wikipedia.org19:28, 29 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
kn.wikiquote.org17:55, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
kn.wikisource.org17:55, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
kn.wiktionary.org17:55, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
koi.wikipedia.org11:10, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ko.wikipedia.org10:23, 24 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21
ko.wikibooks.org17:55, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ko.wikinews.org17:55, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ko.wikiquote.org17:55, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ko.wikisource.org17:55, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ko.wikiversity.org08:49, 24 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ko.wiktionary.org17:55, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
krc.wikipedia.org11:09, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
kr.wikipedia.org19:40, 9 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ksh.wikipedia.org19:16, 21 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ks.wikipedia.org11:08, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ks.wikibooks.org19:40, 9 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ks.wikiquote.org19:40, 9 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ks.wiktionary.org17:55, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ku.wikipedia.org17:30, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
ku.wikibooks.org17:55, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ku.wikiquote.org17:55, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ku.wiktionary.org17:55, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
kv.wikipedia.org11:09, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
kw.wikipedia.org10:30, 10 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
kw.wiktionary.org17:55, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ky.wikipedia.org11:09, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
ky.wikibooks.org17:55, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ky.wikiquote.org17:55, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ky.wiktionary.org17:55, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
lad.wikipedia.org11:09, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
la.wikipedia.org19:28, 29 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)23
la.wikibooks.org17:55, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
la.wikiquote.org17:55, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
la.wikisource.org18:43, 6 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
la.wiktionary.org17:55, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
lbe.wikipedia.org11:09, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
lb.wikipedia.org19:28, 29 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
lb.wikibooks.org19:40, 9 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lb.wiktionary.org17:55, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
lez.wikipedia.org14:38, 27 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
lfn.wikipedia.org16:54, 19 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lg.wikipedia.org11:08, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
lij.wikipedia.org11:09, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
lij.wikisource.org21:38, 20 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikipedia.org14:13, 7 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)26
li.wikibooks.org17:55, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
li.wikinews.org12:56, 31 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikiquote.org17:55, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
li.wikisource.org17:55, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
li.wiktionary.org17:55, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
lld.wikipedia.org08:52, 29 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lmo.wikipedia.org12:52, 24 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
lmo.wiktionary.org13:04, 15 ജനുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ln.wikipedia.org11:10, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ln.wiktionary.org17:55, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
login.wikimedia.org05:39, 8 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1checkuser
lo.wikipedia.org11:09, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
lo.wiktionary.org17:55, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
lrc.wikipedia.org16:40, 16 ജൂൺ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ltg.wikipedia.org11:00, 28 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
lt.wikipedia.org19:29, 29 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)682
lt.wikibooks.org16:28, 14 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
lt.wikiquote.org16:28, 14 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
lt.wikisource.org16:28, 14 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
lt.wiktionary.org07:26, 21 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)34
lv.wikipedia.org14:41, 15 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)510
lv.wikibooks.org19:40, 9 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lv.wiktionary.org17:54, 5 ഡിസംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
mad.wikipedia.org17:10, 8 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mai.wikipedia.org05:59, 6 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
map-bms.wikipedia.org11:10, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
mdf.wikipedia.org11:09, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
www.mediawiki.org13:38, 13 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,742autopatrolled
meta.wikimedia.org13:47, 14 ഒക്ടോബർ 2010രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)29,465steward, sysop, translationadmin
mg.wikipedia.org21:37, 3 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
mg.wikibooks.org17:55, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
mg.wiktionary.org17:55, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
mhr.wikipedia.org15:04, 8 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
min.wikipedia.org11:08, 7 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)28
min.wiktionary.org12:42, 21 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mi.wikipedia.org20:13, 14 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
mi.wiktionary.org17:55, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
mk.wikipedia.org19:28, 29 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)106
mk.wikibooks.org17:55, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
mk.wikimedia.org16:24, 14 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wikisource.org17:55, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
mk.wiktionary.org17:55, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ml.wikipedia.org09:23, 1 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)73
ml.wikibooks.org17:55, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ml.wikiquote.org17:55, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ml.wikisource.org10:51, 3 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ml.wiktionary.org17:55, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
mni.wikipedia.org07:26, 14 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mni.wiktionary.org14:49, 31 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mn.wikipedia.org20:16, 8 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)32
mn.wiktionary.org17:56, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
mnw.wikipedia.org08:23, 7 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mnw.wiktionary.org14:49, 31 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mrj.wikipedia.org12:02, 24 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mr.wikipedia.org18:25, 28 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
mr.wikibooks.org17:56, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
mr.wikiquote.org17:56, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
mr.wikisource.org17:56, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
mr.wiktionary.org17:56, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ms.wikipedia.org17:47, 11 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)171
ms.wikibooks.org09:05, 10 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ms.wiktionary.org17:56, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
mt.wikipedia.org11:10, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)24
mt.wiktionary.org17:56, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
mus.wikipedia.org12:48, 21 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mwl.wikipedia.org11:09, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
mx.wikimedia.org16:24, 14 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
myv.wikipedia.org11:09, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
my.wikipedia.org16:35, 21 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)28
my.wikibooks.org19:40, 9 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
my.wiktionary.org17:56, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
mzn.wikipedia.org11:10, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
nah.wikipedia.org21:10, 1 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
nah.wiktionary.org17:56, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
nap.wikipedia.org09:29, 6 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
na.wikipedia.org11:08, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
na.wiktionary.org17:56, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
nds-nl.wikipedia.org11:10, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
nds.wikipedia.org16:28, 8 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)22
nds.wiktionary.org17:56, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ne.wikipedia.org16:07, 25 സെപ്റ്റംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)25
ne.wikibooks.org17:56, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ne.wiktionary.org17:56, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
new.wikipedia.org14:52, 19 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ng.wikipedia.org19:40, 9 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nia.wikipedia.org17:10, 8 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nia.wiktionary.org14:49, 31 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikipedia.org17:15, 10 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)82
nl.wikibooks.org15:41, 25 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)46
nl.wikimedia.org16:24, 14 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
nl.wikinews.org13:17, 14 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikiquote.org19:20, 3 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
nl.wikisource.org07:35, 19 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
nl.wikivoyage.org21:51, 10 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
nl.wiktionary.org14:48, 21 ഡിസംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)42
nn.wikipedia.org19:24, 1 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)37
nn.wikiquote.org17:56, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
nn.wiktionary.org17:56, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
nov.wikipedia.org11:09, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
no.wikipedia.org17:25, 10 ഒക്ടോബർ 2010രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)306
no.wikibooks.org16:37, 21 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
no.wikimedia.org10:14, 6 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
no.wikinews.org10:32, 1 ഡിസംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
no.wikiquote.org16:46, 6 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
no.wikisource.org17:56, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
no.wiktionary.org07:59, 17 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
nqo.wikipedia.org06:37, 27 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nrm.wikipedia.org11:10, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nso.wikipedia.org17:56, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
nv.wikipedia.org11:09, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nyc.wikimedia.org16:25, 14 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ny.wikipedia.org11:08, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
oc.wikipedia.org14:01, 22 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
oc.wikibooks.org17:56, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
oc.wiktionary.org17:56, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
olo.wikipedia.org14:23, 11 ഒക്ടോബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
om.wikipedia.org11:08, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
om.wiktionary.org17:56, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
or.wikipedia.org11:09, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
or.wikisource.org17:28, 20 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
or.wiktionary.org17:56, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
os.wikipedia.org15:17, 16 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
outreach.wikimedia.org12:35, 15 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)27
pa-us.wikimedia.org16:26, 14 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pag.wikipedia.org11:09, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
pam.wikipedia.org14:23, 16 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
pap.wikipedia.org11:09, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
pa.wikipedia.org11:09, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
pa.wikibooks.org17:56, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
pa.wikisource.org18:51, 24 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pa.wiktionary.org17:56, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
pcd.wikipedia.org11:09, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
pdc.wikipedia.org11:09, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
pfl.wikipedia.org11:10, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
pih.wikipedia.org11:08, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pi.wikipedia.org11:09, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pl.wikipedia.org09:53, 10 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)216autoreview
pl.wikibooks.org10:53, 18 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)24
pl.wikimedia.org16:26, 14 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)37
pl.wikinews.org10:53, 18 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)32
pl.wikiquote.org08:34, 18 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)56
pl.wikisource.org10:53, 18 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
pl.wikivoyage.org05:04, 7 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)34
pl.wiktionary.org14:57, 29 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
pms.wikipedia.org19:28, 29 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
pms.wikisource.org19:16, 8 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pnb.wikipedia.org16:32, 25 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
pnb.wiktionary.org17:56, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
pnt.wikipedia.org11:08, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ps.wikipedia.org11:10, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
ps.wikibooks.org19:40, 9 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ps.wikivoyage.org13:08, 9 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ps.wiktionary.org09:01, 10 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
pt.wikipedia.org17:47, 11 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)92
pt.wikibooks.org18:00, 7 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)27
pt.wikimedia.org09:52, 30 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikinews.org15:21, 3 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)41
pt.wikiquote.org12:40, 25 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
pt.wikisource.org19:50, 2 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
pt.wikiversity.org17:56, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)34
pt.wikivoyage.org12:06, 4 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)31
pt.wiktionary.org17:56, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)28
pwn.wikipedia.org10:33, 19 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
qu.wikipedia.org07:44, 14 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
qu.wiktionary.org17:56, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
rm.wikipedia.org15:57, 8 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
rm.wiktionary.org14:49, 31 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rmy.wikipedia.org09:45, 7 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
rn.wikipedia.org11:08, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
rn.wiktionary.org14:49, 31 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
roa-rup.wikipedia.org18:01, 6 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
roa-rup.wiktionary.org17:56, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
roa-tara.wikipedia.org16:34, 3 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ro.wikipedia.org17:47, 11 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)90
ro.wikibooks.org12:27, 5 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ro.wikinews.org17:56, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
ro.wikiquote.org17:56, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ro.wikisource.org18:45, 30 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
ro.wikivoyage.org05:04, 7 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ro.wiktionary.org17:56, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
rue.wikipedia.org11:10, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21
ru.wikipedia.org17:47, 11 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)105uploader
ru.wikibooks.org03:31, 29 ഡിസംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ru.wikimedia.org16:26, 14 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ru.wikinews.org09:00, 5 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)22
ru.wikiquote.org12:02, 15 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)71autoeditor
ru.wikisource.org15:18, 27 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
ru.wikiversity.org12:07, 4 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
ru.wikivoyage.org21:51, 10 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
ru.wiktionary.org03:31, 29 ഡിസംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)35
rw.wikipedia.org11:10, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
rw.wiktionary.org17:57, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
sah.wikipedia.org11:05, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
sah.wikiquote.org12:22, 9 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
sah.wikisource.org19:24, 8 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
sat.wikipedia.org09:15, 2 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikipedia.org05:53, 30 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
sa.wikibooks.org17:57, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
sa.wikiquote.org17:57, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
sa.wikisource.org17:57, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
sa.wiktionary.org18:06, 29 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
scn.wikipedia.org19:28, 29 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
scn.wiktionary.org17:57, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
sco.wikipedia.org14:01, 22 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)24
sc.wikipedia.org11:09, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
sc.wiktionary.org19:40, 9 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sd.wikipedia.org11:08, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
sd.wiktionary.org17:57, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
se.wikipedia.org13:52, 15 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)43
se.wikimedia.org10:06, 5 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sg.wikipedia.org11:08, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sg.wiktionary.org17:57, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
shn.wikipedia.org14:26, 18 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
shn.wiktionary.org14:49, 31 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sh.wikipedia.org13:39, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)119
sh.wiktionary.org17:57, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
shy.wiktionary.org12:46, 12 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wikipedia.org20:03, 23 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,470
simple.wiktionary.org09:35, 17 ഡിസംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
si.wikipedia.org15:57, 8 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)29
si.wikibooks.org15:52, 30 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
si.wiktionary.org17:57, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
skr.wiktionary.org14:49, 31 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikipedia.org16:01, 15 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)821
sk.wikibooks.org17:57, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
sk.wikiquote.org17:57, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
sk.wikisource.org17:57, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
sk.wiktionary.org17:57, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
sl.wikipedia.org18:39, 25 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)282
sl.wikibooks.org20:36, 3 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
sl.wikiquote.org17:57, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
sl.wikisource.org18:53, 25 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
sl.wikiversity.org18:24, 25 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
sl.wiktionary.org17:57, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
smn.wikipedia.org12:30, 19 ഒക്ടോബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sm.wikipedia.org11:08, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
sm.wiktionary.org17:57, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
sn.wikipedia.org11:08, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
sn.wiktionary.org14:49, 31 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikisource.org12:49, 30 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
so.wikipedia.org19:09, 8 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)40
so.wiktionary.org17:57, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
species.wikimedia.org19:54, 17 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)67
sq.wikipedia.org19:28, 29 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)232autoreview
sq.wikibooks.org17:57, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
sq.wikinews.org11:04, 28 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
sq.wikiquote.org17:57, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
sq.wiktionary.org17:57, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
srn.wikipedia.org11:09, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
sr.wikipedia.org19:28, 29 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)32
sr.wikibooks.org17:57, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
sr.wikinews.org20:04, 28 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
sr.wikiquote.org21:21, 19 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
sr.wikisource.org19:50, 2 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
sr.wiktionary.org17:57, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ss.wikipedia.org11:08, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ss.wiktionary.org17:57, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
stq.wikipedia.org11:09, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
st.wikipedia.org11:08, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
st.wiktionary.org17:57, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
su.wikipedia.org09:50, 1 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)57
su.wikiquote.org17:57, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
su.wiktionary.org17:57, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
sv.wikipedia.org19:52, 10 ഒക്ടോബർ 2010രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)424
sv.wikibooks.org17:57, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
sv.wikinews.org11:22, 31 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
sv.wikiquote.org11:37, 2 ഒക്ടോബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
sv.wikisource.org15:14, 13 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
sv.wikiversity.org10:33, 3 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
sv.wikivoyage.org21:48, 10 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)48autopatrolled
sv.wiktionary.org15:47, 28 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
sw.wikipedia.org09:53, 1 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)23
sw.wiktionary.org17:57, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
szl.wikipedia.org19:28, 29 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
szy.wikipedia.org16:05, 24 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ta.wikipedia.org21:10, 1 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)90
ta.wikibooks.org17:57, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ta.wikinews.org17:57, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ta.wikiquote.org17:57, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ta.wikisource.org17:57, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ta.wiktionary.org19:47, 2 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
tcy.wikipedia.org13:07, 15 ഓഗസ്റ്റ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ten.wikipedia.org20:00, 14 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
test2.wikipedia.org17:06, 2 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)23reviewer
test-commons.wikimedia.org08:56, 30 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
test.wikipedia.org14:32, 7 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)40
test.wikidata.org18:29, 6 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)56
tet.wikipedia.org19:28, 29 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
te.wikipedia.org12:51, 4 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)58
te.wikibooks.org17:57, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
te.wikiquote.org17:57, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
te.wikisource.org11:12, 5 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
te.wiktionary.org14:01, 16 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
tg.wikipedia.org14:52, 19 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
tg.wikibooks.org17:57, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
tg.wiktionary.org17:57, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
th.wikipedia.org16:34, 22 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)44
th.wikibooks.org19:34, 8 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
th.wikiquote.org11:08, 5 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
th.wikisource.org19:58, 2 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
th.wiktionary.org13:57, 1 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ti.wikipedia.org11:08, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
ti.wiktionary.org17:58, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
tk.wikipedia.org11:10, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
tk.wikiquote.org19:40, 9 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tk.wiktionary.org17:58, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
tl.wikipedia.org19:28, 29 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)140
tl.wikibooks.org13:59, 16 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)26
tl.wiktionary.org17:58, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
tn.wikipedia.org11:08, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
tn.wiktionary.org17:58, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
to.wikipedia.org11:09, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
tpi.wikipedia.org11:09, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
tpi.wiktionary.org17:58, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
tr.wikipedia.org17:47, 11 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)61autoreview
tr.wikibooks.org15:58, 25 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
tr.wikimedia.org16:26, 14 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikinews.org17:58, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
tr.wikiquote.org15:29, 25 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)26
tr.wikisource.org17:58, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)25
tr.wikivoyage.org15:42, 20 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wiktionary.org17:06, 3 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)97
ts.wikipedia.org11:08, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ts.wiktionary.org17:58, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
tt.wikipedia.org17:42, 20 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)43
tt.wikibooks.org17:58, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
tt.wiktionary.org17:58, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
tum.wikipedia.org11:08, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
tw.wikipedia.org17:27, 7 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
tw.wiktionary.org14:49, 31 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tyv.wikipedia.org11:05, 11 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ty.wikipedia.org11:09, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ua.wikimedia.org16:26, 14 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
udm.wikipedia.org11:09, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ug.wikipedia.org18:44, 10 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ug.wikibooks.org19:40, 9 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ug.wiktionary.org17:58, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
uk.wikipedia.org17:47, 11 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)108
uk.wikibooks.org16:28, 14 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
uk.wikinews.org16:28, 14 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
uk.wikiquote.org15:19, 27 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
uk.wikisource.org16:28, 14 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
uk.wikivoyage.org10:04, 7 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
uk.wiktionary.org19:36, 1 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ur.wikipedia.org16:57, 13 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
ur.wikibooks.org17:58, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ur.wikiquote.org17:58, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ur.wiktionary.org17:58, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
uz.wikipedia.org08:16, 3 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)27
uz.wikibooks.org17:58, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uz.wikiquote.org17:58, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
uz.wiktionary.org17:58, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
vec.wikipedia.org14:53, 3 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
vec.wikisource.org17:58, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
vec.wiktionary.org05:52, 2 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
vep.wikipedia.org14:47, 12 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ve.wikipedia.org11:08, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
vi.wikipedia.org11:52, 5 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)50
vi.wikibooks.org14:36, 27 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
vi.wikiquote.org17:58, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
vi.wikisource.org13:54, 16 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
vi.wikivoyage.org08:34, 17 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)35
vi.wiktionary.org12:08, 18 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
vls.wikipedia.org11:10, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)22
vo.wikipedia.org17:28, 22 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
vo.wiktionary.org17:58, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
war.wikipedia.org17:28, 22 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21
wa.wikipedia.org15:59, 31 ഒക്ടോബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
wa.wikibooks.org19:40, 9 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wa.wiktionary.org17:58, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
www.wikidata.org08:46, 29 ഒക്ടോബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,91,672sysop
wikimania2007.wikimedia.org05:19, 30 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2011.wikimedia.org14:28, 7 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2012.wikimedia.org17:05, 2 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2013.wikimedia.org09:53, 22 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
wikimania2014.wikimedia.org05:35, 8 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)27
wikimania2015.wikimedia.org18:28, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)42
wikimania2016.wikimedia.org19:37, 26 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)158
wikimania2017.wikimedia.org20:03, 28 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
wikimania2018.wikimedia.org18:57, 15 ഓഗസ്റ്റ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
wikimania.wikimedia.org15:06, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)505
wo.wikipedia.org11:09, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
wo.wikiquote.org17:58, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
wo.wiktionary.org17:58, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
wuu.wikipedia.org08:55, 3 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
xal.wikipedia.org11:10, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)40
xh.wikipedia.org11:08, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)36
xh.wikibooks.org19:40, 9 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
xh.wiktionary.org14:49, 31 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
xmf.wikipedia.org11:10, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
yi.wikipedia.org16:57, 13 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
yi.wikisource.org17:58, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
yi.wiktionary.org14:53, 3 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
yo.wikipedia.org18:14, 22 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
yo.wiktionary.org14:49, 31 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yue.wiktionary.org10:16, 13 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
za.wikipedia.org11:08, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
zea.wikipedia.org11:09, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
zh-classical.wikipedia.org08:55, 3 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
zh-min-nan.wikipedia.org09:52, 1 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
zh-min-nan.wikisource.org17:58, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
zh-min-nan.wiktionary.org17:15, 4 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
zh-yue.wikipedia.org13:27, 19 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)52
zh.wikipedia.org09:12, 25 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)41
zh.wikibooks.org17:58, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
zh.wikinews.org17:58, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
zh.wikiquote.org07:32, 5 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
zh.wikisource.org11:02, 5 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
zh.wikiversity.org18:37, 10 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikivoyage.org05:33, 15 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)27
zh.wiktionary.org17:58, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)25
zu.wikipedia.org11:08, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
zu.wiktionary.org17:58, 16 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5