ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
aa.wikipedia.org09:45, 20 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
aa.wikibooks.org05:15, 26 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
aa.wiktionary.org05:15, 26 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ab.wikipedia.org00:47, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
ab.wiktionary.org05:15, 26 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ace.wikipedia.org00:47, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)44
advisory.wikimedia.org05:16, 26 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ady.wikipedia.org15:14, 4 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
af.wikipedia.org09:17, 27 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)78
af.wikibooks.org00:47, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)24
af.wikiquote.org00:47, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
af.wiktionary.org00:47, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ak.wikipedia.org00:48, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ak.wikibooks.org05:16, 26 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ak.wiktionary.org05:16, 26 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
als.wikipedia.org10:43, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)23
alt.wikipedia.org12:28, 23 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ami.wikipedia.org11:45, 28 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
am.wikipedia.org00:48, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)42
am.wikiquote.org00:48, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
am.wiktionary.org00:48, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ang.wikipedia.org09:17, 27 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
ang.wikibooks.org00:48, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ang.wikiquote.org05:16, 26 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ang.wikisource.org05:16, 26 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ang.wiktionary.org00:48, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
an.wikipedia.org14:30, 5 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)25
an.wiktionary.org00:48, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
api.wikimedia.org07:50, 18 ഒക്ടോബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
arc.wikipedia.org00:48, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ar.wikipedia.org13:04, 4 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)296
ar.wikibooks.org00:48, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
ar.wikimedia.org11:30, 3 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikinews.org00:48, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
ar.wikiquote.org00:48, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
ar.wikisource.org11:18, 19 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
ar.wikiversity.org04:45, 25 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
ar.wiktionary.org10:46, 15 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)23
ary.wikipedia.org06:14, 25 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
arz.wikipedia.org00:48, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)90
ast.wikipedia.org00:48, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)33
ast.wikibooks.org05:16, 26 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ast.wikiquote.org05:16, 26 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ast.wiktionary.org00:48, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
as.wikipedia.org00:48, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
as.wikibooks.org05:16, 26 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
as.wikisource.org10:26, 10 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
as.wiktionary.org05:16, 26 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
atj.wikipedia.org15:00, 20 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
avk.wikipedia.org07:50, 15 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
av.wikipedia.org00:48, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
av.wiktionary.org05:16, 26 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
awa.wikipedia.org12:01, 25 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ay.wikipedia.org00:48, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ay.wikibooks.org05:16, 26 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ay.wiktionary.org00:48, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
azb.wikipedia.org10:11, 15 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)23
az.wikipedia.org00:48, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)205
az.wikibooks.org00:48, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
az.wikiquote.org00:48, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
az.wikisource.org11:32, 23 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
az.wiktionary.org00:48, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
ban.wikipedia.org03:11, 6 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ban.wikisource.org04:50, 23 ജൂലൈ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)23
bar.wikipedia.org00:48, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)27
bat-smg.wikipedia.org00:48, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ba.wikipedia.org00:48, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
ba.wikibooks.org23:48, 26 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bcl.wikipedia.org00:48, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
bcl.wiktionary.org11:39, 13 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bd.wikimedia.org01:44, 1 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be-tarask.wikipedia.org11:28, 4 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
beta.wikiversity.org13:24, 15 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3,503bureaucrat, sysop, translationadmin
be.wikipedia.org09:17, 27 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
be.wikibooks.org00:48, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
be.wikimedia.org11:38, 6 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wikiquote.org00:48, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
be.wikisource.org00:48, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
be.wiktionary.org00:48, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bg.wikipedia.org06:23, 5 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)234
bg.wikibooks.org00:49, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
bg.wikinews.org00:49, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bg.wikiquote.org12:15, 9 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
bg.wikisource.org11:32, 23 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
bg.wiktionary.org12:04, 26 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
bh.wikipedia.org00:49, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)36
bh.wiktionary.org05:16, 26 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bi.wikipedia.org11:51, 31 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)441
bi.wikibooks.org05:16, 26 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bi.wiktionary.org05:16, 26 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bjn.wikipedia.org00:49, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)22
blk.wikipedia.org11:43, 19 ജൂലൈ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
bm.wikipedia.org00:49, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bm.wikibooks.org05:16, 26 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bm.wikiquote.org05:16, 26 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bm.wiktionary.org05:16, 26 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bn.wikipedia.org00:49, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)171
bn.wikibooks.org00:49, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
bn.wikisource.org11:32, 23 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
bn.wikivoyage.org05:45, 4 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wiktionary.org00:49, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
bo.wikipedia.org00:49, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
bo.wikibooks.org05:16, 26 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bo.wiktionary.org05:16, 26 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bpy.wikipedia.org00:49, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
br.wikipedia.org00:49, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
br.wikimedia.org23:48, 2 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
br.wikiquote.org00:49, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
br.wikisource.org11:32, 23 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
br.wiktionary.org00:49, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bs.wikipedia.org00:49, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)59
bs.wikibooks.org00:49, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bs.wikinews.org00:49, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bs.wikiquote.org00:49, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bs.wikisource.org02:47, 3 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
bs.wiktionary.org00:49, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bug.wikipedia.org00:49, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
bxr.wikipedia.org00:49, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ca.wikipedia.org00:49, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)57
ca.wikibooks.org00:49, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ca.wikimedia.org13:24, 8 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikinews.org00:50, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ca.wikiquote.org00:50, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ca.wikisource.org11:32, 23 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ca.wiktionary.org00:49, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
cbk-zam.wikipedia.org09:17, 27 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
cdo.wikipedia.org00:50, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
ceb.wikipedia.org00:50, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
ce.wikipedia.org00:50, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)42
cho.wikipedia.org09:45, 20 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
chr.wikipedia.org00:50, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
chr.wiktionary.org00:50, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ch.wikipedia.org00:50, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ch.wikibooks.org05:17, 26 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ch.wiktionary.org05:17, 26 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
chy.wikipedia.org09:17, 27 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ckb.wikipedia.org00:50, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
commons.wikimedia.org09:22, 20 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,587autopatrolled
co.wikipedia.org09:17, 27 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
co.wikibooks.org05:17, 26 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
co.wikimedia.org05:17, 26 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
co.wikiquote.org05:17, 26 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
co.wiktionary.org00:50, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
crh.wikipedia.org00:50, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
cr.wikipedia.org00:50, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)31
cr.wikiquote.org05:17, 26 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
cr.wiktionary.org05:17, 26 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
csb.wikipedia.org05:29, 4 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
csb.wiktionary.org00:50, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
cs.wikipedia.org11:02, 13 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)26
cs.wikibooks.org10:43, 22 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
cs.wikinews.org10:43, 22 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
cs.wikiquote.org10:43, 22 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
cs.wikisource.org10:43, 22 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
cs.wikiversity.org10:43, 22 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)41
cs.wiktionary.org10:43, 22 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)29
cu.wikipedia.org00:50, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
cv.wikipedia.org05:29, 4 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
cv.wikibooks.org00:50, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
cy.wikipedia.org00:50, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)37
cy.wikibooks.org00:50, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
cy.wikiquote.org00:50, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
cy.wikisource.org10:59, 19 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
cy.wiktionary.org00:50, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
dag.wikipedia.org17:40, 30 ജൂൺ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
da.wikipedia.org05:42, 30 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
da.wikibooks.org00:50, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
da.wikiquote.org00:50, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
da.wikisource.org00:50, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
da.wiktionary.org00:50, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
de.wikipedia.org08:31, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)124
de.wikibooks.org00:50, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
de.wikinews.org00:50, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
de.wikiquote.org00:50, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
de.wikisource.org00:50, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
de.wikiversity.org00:51, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
de.wikivoyage.org05:25, 10 ഡിസംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
de.wiktionary.org00:50, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
din.wikipedia.org10:58, 10 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
diq.wikipedia.org05:43, 30 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
diq.wiktionary.org11:40, 13 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dk.wikimedia.org05:17, 26 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
dsb.wikipedia.org00:51, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
dty.wikipedia.org14:44, 6 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
dv.wikipedia.org12:05, 26 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
dv.wiktionary.org00:51, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
dz.wikipedia.org00:51, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
dz.wiktionary.org05:17, 26 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ee.wikipedia.org00:51, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
el.wikipedia.org09:03, 27 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)236
el.wikibooks.org00:51, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
el.wikinews.org00:51, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
el.wikiquote.org00:51, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
el.wikisource.org00:51, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
el.wikiversity.org00:51, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
el.wikivoyage.org11:03, 14 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
el.wiktionary.org00:51, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)94
eml.wikipedia.org00:51, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
en.wikipedia.org06:27, 4 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,082extendedconfirmed
en.wikibooks.org13:47, 9 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)64
en.wikinews.org13:47, 9 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)402
en.wikiquote.org13:47, 9 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)77
en.wikisource.org13:52, 9 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)24
en.wikiversity.org13:47, 9 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)26
en.wikivoyage.org06:36, 12 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
en.wiktionary.org13:47, 9 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)51
eo.wikipedia.org00:51, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)36
eo.wikibooks.org00:51, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
eo.wikinews.org00:51, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
eo.wikiquote.org00:51, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
eo.wikisource.org00:51, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
eo.wikivoyage.org03:20, 25 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wiktionary.org00:51, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
es.wikipedia.org11:42, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)125
es.wikibooks.org09:17, 27 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
es.wikinews.org00:51, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
es.wikiquote.org00:51, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
es.wikisource.org11:14, 25 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
es.wikiversity.org00:52, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
es.wikivoyage.org05:05, 10 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
es.wiktionary.org00:51, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)32
et.wikipedia.org12:45, 7 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)134
et.wikibooks.org00:52, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ee.wikimedia.org01:57, 1 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wikiquote.org00:52, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
et.wikisource.org00:52, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
et.wiktionary.org00:52, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
eu.wikipedia.org00:52, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)98
eu.wikibooks.org00:52, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
eu.wikiquote.org00:52, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
eu.wikisource.org09:33, 19 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wiktionary.org00:52, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ext.wikipedia.org00:52, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
fa.wikipedia.org12:53, 5 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)157
fa.wikibooks.org12:03, 28 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
fa.wikinews.org00:52, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
fa.wikiquote.org00:52, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
fa.wikisource.org00:52, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
fa.wikivoyage.org13:28, 8 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)22
fa.wiktionary.org00:52, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)25
ff.wikipedia.org00:52, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
fiu-vro.wikipedia.org00:52, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fi.wikipedia.org09:17, 27 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)25
fi.wikibooks.org00:52, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
fi.wikimedia.org05:18, 26 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fi.wikinews.org09:19, 4 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
fi.wikiquote.org09:17, 27 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
fi.wikisource.org00:52, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fi.wikiversity.org10:11, 26 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
fi.wikivoyage.org02:07, 12 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wiktionary.org00:52, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
fj.wikipedia.org00:52, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fj.wiktionary.org00:52, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
foundation.wikimedia.org12:40, 28 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fo.wikipedia.org06:50, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
fo.wikisource.org00:52, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fo.wiktionary.org00:52, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
frp.wikipedia.org00:52, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
frr.wikipedia.org11:12, 5 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fr.wikipedia.org10:09, 28 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)876
fr.wikibooks.org00:52, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
fr.wikinews.org00:52, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
fr.wikiquote.org00:52, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
fr.wikisource.org09:17, 27 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21
fr.wikiversity.org15:28, 20 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21
fr.wikivoyage.org15:29, 5 ഡിസംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
fr.wiktionary.org13:32, 29 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)25
fur.wikipedia.org00:53, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fy.wikipedia.org00:10, 16 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
fy.wikibooks.org00:53, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fy.wiktionary.org00:53, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
gag.wikipedia.org02:36, 20 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
gan.wikipedia.org00:53, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ga.wikipedia.org00:53, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)22
ga.wikibooks.org05:18, 26 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ga.wikiquote.org05:18, 26 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ga.wiktionary.org00:53, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
gcr.wikipedia.org11:46, 7 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)170
gd.wikipedia.org00:53, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
gd.wiktionary.org00:53, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
glk.wikipedia.org00:53, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
gl.wikipedia.org00:53, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)37
gl.wikibooks.org00:53, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
gl.wikiquote.org00:53, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
gl.wikisource.org00:53, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
gl.wiktionary.org00:53, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
gn.wikipedia.org00:53, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
gn.wikibooks.org05:18, 26 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
gn.wiktionary.org00:53, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
gom.wikipedia.org10:15, 15 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gom.wiktionary.org09:33, 19 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gor.wikipedia.org15:42, 16 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
got.wikipedia.org12:24, 28 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
got.wikibooks.org05:18, 26 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
gu.wikipedia.org09:15, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)44
gu.wikibooks.org05:18, 26 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
gu.wikiquote.org05:25, 10 ഡിസംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
gu.wikisource.org00:53, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
gu.wiktionary.org00:53, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
guw.wikipedia.org10:37, 13 ജൂലൈ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gv.wikipedia.org00:53, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
gv.wiktionary.org00:53, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hak.wikipedia.org00:54, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ha.wikipedia.org00:53, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
ha.wiktionary.org00:53, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
haw.wikipedia.org00:54, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
he.wikipedia.org12:36, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)205
he.wikibooks.org00:54, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
he.wikinews.org00:54, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
he.wikiquote.org00:54, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
he.wikisource.org00:54, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
he.wikivoyage.org01:19, 8 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
he.wiktionary.org00:54, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
hif.wikipedia.org00:54, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)30
hif.wiktionary.org01:50, 30 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikipedia.org09:17, 27 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)541
hi.wikibooks.org00:54, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
hi.wikiquote.org00:54, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hi.wikisource.org13:04, 19 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikiversity.org10:58, 3 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikivoyage.org13:21, 11 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wiktionary.org00:54, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ho.wikipedia.org09:45, 20 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wikipedia.org00:54, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)200
hr.wikibooks.org00:54, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hr.wikiquote.org00:54, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hr.wikisource.org11:14, 25 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
hr.wiktionary.org00:54, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
hsb.wikipedia.org00:54, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
hsb.wiktionary.org09:16, 27 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ht.wikipedia.org09:17, 27 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ht.wikisource.org05:19, 26 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hu.wikipedia.org07:15, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
hu.wikibooks.org00:54, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hu.wikinews.org05:19, 26 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hu.wikiquote.org00:54, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
hu.wikisource.org00:54, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hu.wiktionary.org00:54, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
hy.wikipedia.org06:36, 5 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)205
hy.wikibooks.org00:54, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hy.wikiquote.org00:54, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
hy.wikisource.org00:54, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
hy.wiktionary.org00:54, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
hyw.wikipedia.org02:12, 10 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hz.wikipedia.org10:44, 18 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ia.wikipedia.org00:54, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ia.wikibooks.org00:54, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ia.wiktionary.org00:54, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
id.wikipedia.org00:54, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)339
id.wikibooks.org00:54, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
id.wikiquote.org00:54, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
id.wikisource.org00:54, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
id.wiktionary.org00:54, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)27
ie.wikipedia.org00:54, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ie.wikibooks.org00:55, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ie.wiktionary.org00:55, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ig.wikipedia.org00:55, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ii.wikipedia.org09:45, 20 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ik.wikipedia.org00:55, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ik.wiktionary.org00:55, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ilo.wikipedia.org00:55, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
incubator.wikimedia.org05:36, 20 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,086bureaucrat, import, sysop
inh.wikipedia.org11:31, 1 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
io.wikipedia.org00:55, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
io.wiktionary.org00:55, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
is.wikipedia.org09:25, 17 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)40
is.wikibooks.org00:55, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
is.wikiquote.org00:55, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
is.wikisource.org00:55, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
is.wiktionary.org00:55, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
it.wikipedia.org10:07, 3 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)461
it.wikibooks.org00:55, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
it.wikinews.org00:55, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
it.wikiquote.org00:55, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)45
it.wikisource.org00:55, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
it.wikiversity.org05:52, 30 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
it.wikivoyage.org05:25, 10 ഡിസംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
it.wiktionary.org00:55, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
iu.wikipedia.org00:55, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
iu.wiktionary.org00:55, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
jam.wikipedia.org15:14, 4 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikipedia.org14:37, 27 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)336
ja.wikibooks.org11:50, 25 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ja.wikinews.org00:55, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ja.wikiquote.org11:54, 25 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ja.wikisource.org11:32, 23 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ja.wikiversity.org12:05, 20 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ja.wikivoyage.org09:13, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ja.wiktionary.org11:50, 25 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
jbo.wikipedia.org09:17, 27 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
jbo.wiktionary.org10:46, 15 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
jv.wikipedia.org00:55, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)50
jv.wikisource.org11:16, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
jv.wiktionary.org00:55, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
kaa.wikipedia.org00:55, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
kab.wikipedia.org00:55, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ka.wikipedia.org09:17, 27 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)118
ka.wikibooks.org00:55, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ka.wikiquote.org00:55, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ka.wiktionary.org00:55, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
kbd.wikipedia.org00:55, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
kbp.wikipedia.org11:31, 1 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kcg.wikipedia.org12:25, 16 മേയ് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kg.wikipedia.org00:55, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ki.wikipedia.org00:55, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
kj.wikipedia.org09:45, 20 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kk.wikipedia.org00:55, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)55
kk.wikibooks.org00:55, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
kk.wikiquote.org05:19, 26 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kk.wiktionary.org00:55, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
kl.wikipedia.org00:55, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
kl.wiktionary.org00:56, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
km.wikipedia.org05:17, 8 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)68
km.wikibooks.org00:56, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
km.wiktionary.org00:56, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
kn.wikipedia.org14:46, 29 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)51
kn.wikibooks.org05:19, 26 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wikiquote.org00:56, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
kn.wikisource.org00:56, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
kn.wiktionary.org00:56, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
koi.wikipedia.org00:56, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ko.wikipedia.org05:36, 19 ജനുവരി 2009പുതിയ അംഗത്വം(?)28,664bureaucrat, checkuser, suppress, sysop
ko.wikibooks.org06:59, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)489
ko.wikinews.org08:54, 13 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,703
ko.wikiquote.org11:06, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,863sysop
ko.wikisource.org13:44, 9 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)23,292sysop
ko.wikiversity.org00:00, 7 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)381
ko.wiktionary.org05:35, 13 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)146
krc.wikipedia.org00:56, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
kr.wikipedia.org10:44, 18 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kr.wikiquote.org05:20, 26 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ksh.wikipedia.org00:56, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ks.wikipedia.org09:17, 27 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ks.wikibooks.org05:20, 26 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ks.wikiquote.org05:20, 26 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ks.wiktionary.org05:25, 10 ഡിസംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ku.wikipedia.org00:56, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
ku.wikibooks.org00:56, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ku.wikiquote.org00:56, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ku.wiktionary.org00:56, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
kv.wikipedia.org00:57, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
kw.wikipedia.org00:57, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
kw.wikiquote.org05:20, 26 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
kw.wiktionary.org00:57, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ky.wikipedia.org00:57, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)36
ky.wikibooks.org00:57, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ky.wikiquote.org00:57, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ky.wiktionary.org00:57, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
lad.wikipedia.org00:57, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
la.wikipedia.org00:57, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
la.wikibooks.org00:57, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
la.wikiquote.org11:52, 25 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
la.wikisource.org00:57, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
la.wiktionary.org00:57, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
lbe.wikipedia.org00:57, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
lb.wikipedia.org00:57, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
lb.wikibooks.org05:20, 26 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
lb.wikiquote.org05:20, 26 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
lb.wiktionary.org00:57, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
lez.wikipedia.org10:58, 16 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
lfn.wikipedia.org11:32, 1 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lg.wikipedia.org00:57, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
lij.wikipedia.org00:58, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
lij.wikisource.org06:14, 25 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)69
li.wikipedia.org00:57, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
li.wikibooks.org00:57, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
li.wikinews.org09:34, 19 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikiquote.org00:57, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
li.wikisource.org00:58, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
li.wiktionary.org00:57, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
lld.wikipedia.org14:07, 19 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lmo.wikipedia.org00:58, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21
lmo.wiktionary.org11:09, 28 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
ln.wikipedia.org00:58, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ln.wikibooks.org05:20, 26 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ln.wiktionary.org00:58, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
login.wikimedia.org23:55, 17 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1checkuser
lo.wikipedia.org00:58, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
lo.wiktionary.org00:58, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
lrc.wikipedia.org13:59, 6 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ltg.wikipedia.org00:58, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
lt.wikipedia.org00:58, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)105
lt.wikibooks.org00:58, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
lt.wikiquote.org00:58, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
lt.wikisource.org11:45, 14 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
lt.wiktionary.org00:58, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
lv.wikipedia.org00:58, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)214
lv.wikibooks.org05:20, 26 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
lv.wiktionary.org00:58, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mad.wikipedia.org03:21, 25 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mai.wikipedia.org11:48, 16 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)22
map-bms.wikipedia.org00:58, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
mdf.wikipedia.org00:58, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
www.mediawiki.org13:47, 9 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)139autopatrolled
meta.wikimedia.org14:39, 20 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8,258checkuser, steward, suppress, sysop
mg.wikipedia.org00:58, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
mg.wikibooks.org00:58, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mg.wiktionary.org00:58, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mhr.wikipedia.org00:58, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mh.wikipedia.org09:45, 20 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mh.wiktionary.org05:20, 26 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
min.wikipedia.org00:23, 7 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
min.wiktionary.org11:47, 6 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mi.wikipedia.org00:58, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mi.wikibooks.org05:20, 26 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mi.wiktionary.org00:58, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mk.wikipedia.org00:58, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)26
mk.wikibooks.org00:59, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mk.wikimedia.org05:20, 26 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wikisource.org00:59, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
mk.wiktionary.org00:58, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ml.wikipedia.org00:59, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)113
ml.wikibooks.org00:59, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ml.wikiquote.org00:59, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ml.wikisource.org11:32, 23 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ml.wiktionary.org00:59, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
mni.wikipedia.org11:14, 8 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mni.wiktionary.org11:15, 8 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mn.wikipedia.org09:17, 27 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)65
mn.wikibooks.org05:21, 26 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mn.wiktionary.org00:59, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
mnw.wikipedia.org09:46, 20 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mnw.wiktionary.org11:19, 8 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mrj.wikipedia.org00:59, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mr.wikipedia.org00:59, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
mr.wikibooks.org00:59, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mr.wikiquote.org00:59, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
mr.wikisource.org00:59, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
mr.wiktionary.org09:16, 27 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ms.wikipedia.org00:59, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)157
ms.wikibooks.org00:59, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ms.wiktionary.org00:59, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
mt.wikipedia.org00:59, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
mt.wiktionary.org00:59, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mus.wikipedia.org09:45, 20 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mwl.wikipedia.org00:59, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
mx.wikimedia.org13:07, 5 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
myv.wikipedia.org00:59, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
my.wikipedia.org00:59, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)65
my.wikibooks.org05:21, 26 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
my.wiktionary.org00:59, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
mzn.wikipedia.org00:59, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nah.wikipedia.org00:59, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
nah.wikibooks.org05:21, 26 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nah.wiktionary.org02:55, 18 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nap.wikipedia.org01:00, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
nap.wikisource.org13:24, 5 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
na.wikipedia.org00:59, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
na.wikibooks.org05:21, 26 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
na.wikiquote.org05:21, 26 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
na.wiktionary.org00:59, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
nds-nl.wikipedia.org01:00, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
nds.wikipedia.org01:00, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)46
nds.wikibooks.org05:21, 26 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nds.wikiquote.org05:21, 26 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nds.wiktionary.org01:00, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ne.wikipedia.org01:00, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
ne.wikibooks.org01:00, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ne.wiktionary.org01:00, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
new.wikipedia.org01:00, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ng.wikipedia.org09:45, 20 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nia.wikipedia.org11:38, 13 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nia.wiktionary.org11:38, 13 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikipedia.org23:03, 19 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)58
nl.wikibooks.org01:00, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)33
nl.wikimedia.org05:21, 26 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
nl.wikinews.org10:48, 18 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nl.wikiquote.org01:00, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
nl.wikisource.org01:00, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
nl.wikivoyage.org11:20, 28 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
nl.wiktionary.org01:00, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)33
nn.wikipedia.org01:00, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)34
nn.wikiquote.org01:00, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
nn.wiktionary.org01:00, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
nov.wikipedia.org01:00, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
no.wikipedia.org01:00, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)39
no.wikibooks.org01:00, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
no.wikimedia.org05:21, 26 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
no.wikinews.org01:00, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
no.wikiquote.org01:00, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
no.wikisource.org01:00, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
no.wiktionary.org01:00, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
nqo.wikipedia.org11:48, 7 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nrm.wikipedia.org01:00, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nso.wikipedia.org01:00, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
nv.wikipedia.org01:00, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
nyc.wikimedia.org13:29, 9 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ny.wikipedia.org01:00, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nz.wikimedia.org05:21, 26 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
oc.wikipedia.org01:00, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
oc.wikibooks.org01:00, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
oc.wiktionary.org01:00, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
olo.wikipedia.org11:32, 1 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
om.wikipedia.org01:00, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
om.wiktionary.org01:01, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
or.wikipedia.org01:01, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
or.wikisource.org14:37, 23 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
or.wiktionary.org12:39, 4 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
os.wikipedia.org09:17, 27 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
outreach.wikimedia.org00:39, 11 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
pa-us.wikimedia.org05:21, 26 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pag.wikipedia.org01:01, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pam.wikipedia.org01:01, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
pap.wikipedia.org01:01, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pa.wikipedia.org01:01, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)59
pa.wikibooks.org01:01, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pa.wikisource.org12:20, 16 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pa.wiktionary.org01:01, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pcd.wikipedia.org01:01, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
pdc.wikipedia.org01:01, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pfl.wikipedia.org01:01, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pih.wikipedia.org01:01, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pi.wikipedia.org01:01, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pi.wiktionary.org05:21, 26 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pl.wikipedia.org09:17, 27 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)103autoreview
pl.wikibooks.org11:31, 25 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
pl.wikimedia.org12:46, 16 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pl.wikinews.org01:01, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
pl.wikiquote.org01:01, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
pl.wikisource.org01:01, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
pl.wikivoyage.org00:21, 7 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
pl.wiktionary.org01:01, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
pms.wikipedia.org01:01, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)24
pms.wikisource.org09:35, 19 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pnb.wikipedia.org09:19, 4 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
pnb.wiktionary.org01:01, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pnt.wikipedia.org01:01, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ps.wikipedia.org01:01, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)22
ps.wikibooks.org05:22, 26 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ps.wikivoyage.org23:50, 26 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ps.wiktionary.org01:01, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pt.wikipedia.org01:01, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)105
pt.wikibooks.org09:16, 27 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
pt.wikimedia.org11:47, 12 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikinews.org09:56, 20 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
pt.wikiquote.org01:02, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
pt.wikisource.org01:02, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
pt.wikiversity.org01:02, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
pt.wikivoyage.org10:29, 10 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
pt.wiktionary.org01:01, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
pwn.wikipedia.org09:45, 28 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
quality.wikimedia.org05:22, 26 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
qu.wikipedia.org01:02, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
qu.wikibooks.org05:22, 26 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
qu.wikiquote.org05:22, 26 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
qu.wiktionary.org01:02, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
rm.wikipedia.org12:24, 28 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
rm.wikibooks.org05:22, 26 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
rm.wiktionary.org05:22, 26 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
rmy.wikipedia.org01:02, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
rn.wikipedia.org01:02, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
rn.wiktionary.org05:22, 26 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
roa-rup.wikipedia.org01:02, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
roa-rup.wiktionary.org01:02, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
roa-tara.wikipedia.org01:02, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ro.wikipedia.org09:16, 27 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)167
ro.wikibooks.org01:02, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ro.wikinews.org01:02, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ro.wikiquote.org01:02, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ro.wikisource.org01:02, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
ro.wikivoyage.org00:20, 7 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ro.wiktionary.org01:02, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
rue.wikipedia.org01:02, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ru.wikipedia.org09:50, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)120uploader
ru.wikibooks.org01:02, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ru.wikimedia.org14:25, 24 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ru.wikinews.org01:02, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
ru.wikiquote.org01:02, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ru.wikisource.org01:02, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
ru.wikiversity.org10:11, 26 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ru.wikivoyage.org05:25, 10 ഡിസംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ru.wiktionary.org01:02, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)39
rw.wikipedia.org01:02, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
rw.wiktionary.org01:02, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sah.wikipedia.org01:02, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
sah.wikiquote.org16:37, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sah.wikisource.org01:02, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sat.wikipedia.org11:32, 1 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sa.wikipedia.org01:02, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)25
sa.wikibooks.org01:02, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sa.wikiquote.org00:16, 7 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
sa.wikisource.org01:02, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sa.wiktionary.org01:02, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
scn.wikipedia.org01:03, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
scn.wiktionary.org01:03, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
sco.wikipedia.org09:17, 27 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)27
sc.wikipedia.org01:02, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sc.wiktionary.org05:22, 26 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sd.wikipedia.org01:03, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
sd.wikinews.org05:22, 26 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sd.wiktionary.org01:03, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
se.wikipedia.org01:03, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
se.wikibooks.org05:22, 26 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
se.wikimedia.org05:22, 26 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
sg.wikipedia.org01:03, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sg.wiktionary.org01:03, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
shi.wikipedia.org12:11, 31 ജൂലൈ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
shn.wikipedia.org11:33, 1 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
shn.wikivoyage.org22:42, 7 മേയ് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
shn.wiktionary.org11:18, 5 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sh.wikipedia.org09:17, 27 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)56
sh.wiktionary.org01:03, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
shy.wiktionary.org14:17, 31 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wikipedia.org11:08, 15 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)100
simple.wikibooks.org12:00, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
simple.wikiquote.org05:22, 26 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
simple.wiktionary.org11:09, 15 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
si.wikipedia.org09:17, 27 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)51
si.wikibooks.org01:03, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
si.wiktionary.org01:03, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
skr.wikipedia.org03:19, 25 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
skr.wiktionary.org03:19, 25 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikipedia.org01:03, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)134
sk.wikibooks.org01:03, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sk.wikiquote.org01:03, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sk.wikisource.org01:03, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sk.wiktionary.org04:32, 29 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
sl.wikipedia.org01:03, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)141
sl.wikibooks.org05:06, 27 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sl.wikiquote.org01:03, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sl.wikisource.org01:03, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
sl.wikiversity.org04:44, 25 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
sl.wiktionary.org01:03, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
smn.wikipedia.org13:06, 19 ഒക്ടോബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sm.wikipedia.org01:03, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
sm.wiktionary.org01:03, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sn.wikipedia.org01:03, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
sn.wiktionary.org05:22, 26 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
wikisource.org09:11, 20 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)39
so.wikipedia.org01:03, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
so.wiktionary.org01:03, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
species.wikimedia.org13:47, 9 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)31
sq.wikipedia.org01:03, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)146autoreview
sq.wikibooks.org01:03, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sq.wikinews.org01:03, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sq.wikiquote.org01:03, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sq.wiktionary.org01:03, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
srn.wikipedia.org01:04, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sr.wikipedia.org01:04, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)120
sr.wikibooks.org01:04, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sr.wikinews.org01:04, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
sr.wikiquote.org01:04, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sr.wikisource.org11:32, 23 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
sr.wiktionary.org01:04, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ss.wikipedia.org01:04, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ss.wiktionary.org01:04, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
stq.wikipedia.org09:16, 27 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
strategy.wikimedia.org11:11, 30 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
st.wikipedia.org01:04, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
st.wiktionary.org01:04, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
su.wikipedia.org01:04, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
su.wikibooks.org01:04, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
su.wikiquote.org01:04, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
su.wiktionary.org01:04, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sv.wikipedia.org01:04, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)32
sv.wikibooks.org01:04, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
sv.wikinews.org01:04, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
sv.wikiquote.org01:04, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
sv.wikisource.org01:04, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sv.wikiversity.org01:04, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
sv.wikivoyage.org11:20, 28 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
sv.wiktionary.org01:04, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)23
sw.wikipedia.org01:04, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
sw.wikibooks.org05:23, 26 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sw.wiktionary.org01:04, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
szl.wikipedia.org01:04, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
szy.wikipedia.org13:27, 26 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ta.wikipedia.org01:04, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)89
ta.wikibooks.org01:04, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ta.wikinews.org01:04, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ta.wikiquote.org01:04, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ta.wikisource.org11:32, 23 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ta.wiktionary.org01:04, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
tay.wikipedia.org11:17, 8 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tcy.wikipedia.org15:14, 4 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ten.wikipedia.org10:45, 18 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
test2.wikipedia.org13:37, 5 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
test-commons.wikimedia.org05:45, 4 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
test.wikipedia.org10:55, 24 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)77sysop
test.wikidata.org16:28, 6 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
tet.wikipedia.org01:05, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
te.wikipedia.org01:04, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)95
te.wikibooks.org01:04, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
te.wikiquote.org01:04, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
te.wikisource.org11:32, 23 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
te.wiktionary.org01:04, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
tg.wikipedia.org01:05, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)43
tg.wikibooks.org01:05, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tg.wiktionary.org01:05, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
th.wikipedia.org11:29, 4 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)230
th.wikibooks.org10:46, 19 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
th.wikinews.org05:23, 26 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
th.wikiquote.org23:31, 15 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
th.wikisource.org23:31, 15 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
th.wiktionary.org23:31, 15 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)22
ti.wikipedia.org01:05, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ti.wiktionary.org01:05, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tk.wikipedia.org09:16, 27 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
tk.wikibooks.org05:23, 26 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tk.wikiquote.org05:23, 26 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tk.wiktionary.org01:05, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tl.wikipedia.org01:05, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)50
tl.wikibooks.org01:05, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
tl.wiktionary.org01:05, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
tn.wikipedia.org01:05, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
tn.wiktionary.org01:05, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
to.wikipedia.org09:17, 27 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
to.wiktionary.org05:23, 26 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tpi.wikipedia.org12:54, 12 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tpi.wiktionary.org01:05, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
trv.wikipedia.org11:17, 8 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikipedia.org11:12, 18 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)148
tr.wikibooks.org01:05, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
tr.wikimedia.org02:03, 13 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tr.wikinews.org01:05, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
tr.wikiquote.org01:05, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
tr.wikisource.org01:05, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
tr.wikivoyage.org23:33, 19 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
tr.wiktionary.org01:05, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)22
ts.wikipedia.org01:05, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ts.wiktionary.org01:05, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tt.wikipedia.org01:05, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
tt.wikibooks.org01:05, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tt.wikiquote.org05:23, 26 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tt.wiktionary.org01:05, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tum.wikipedia.org01:05, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
tw.wikipedia.org01:05, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tw.wiktionary.org05:23, 26 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tyv.wikipedia.org10:53, 29 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ty.wikipedia.org01:06, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ua.wikimedia.org11:47, 20 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
udm.wikipedia.org01:06, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ug.wikipedia.org01:06, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ug.wikibooks.org05:23, 26 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ug.wikiquote.org05:23, 26 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ug.wiktionary.org01:06, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
uk.wikipedia.org01:06, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)210
uk.wikibooks.org01:06, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
uk.wikinews.org01:06, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
uk.wikiquote.org09:16, 27 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
uk.wikisource.org01:06, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
uk.wikivoyage.org12:23, 21 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
uk.wiktionary.org01:06, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ur.wikipedia.org01:06, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)31
ur.wikibooks.org01:06, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ur.wikiquote.org01:06, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ur.wiktionary.org01:06, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
usability.wikimedia.org05:23, 26 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
uz.wikipedia.org11:17, 27 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)39
uz.wikibooks.org01:06, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
uz.wikiquote.org01:06, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
uz.wiktionary.org01:06, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
vec.wikipedia.org01:06, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
vec.wikisource.org11:32, 23 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
vec.wiktionary.org13:14, 5 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
vep.wikipedia.org01:06, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ve.wikipedia.org01:06, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
vi.wikipedia.org01:06, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)85
vi.wikibooks.org11:47, 14 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
vi.wikiquote.org01:06, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
vi.wikisource.org11:32, 23 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
vi.wikivoyage.org11:48, 20 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
vi.wiktionary.org01:06, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
vls.wikipedia.org01:06, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
vo.wikipedia.org01:06, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
vo.wikibooks.org05:24, 26 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
vo.wikiquote.org05:24, 26 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
vo.wiktionary.org01:06, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
war.wikipedia.org01:49, 1 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
wa.wikipedia.org01:06, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
wa.wikibooks.org05:24, 26 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wa.wikisource.org03:20, 25 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wa.wiktionary.org01:06, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
www.wikidata.org12:41, 2 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)46,855checkuser, sysop
wikimania2005.wikimedia.org09:36, 19 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2006.wikimedia.org15:41, 29 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2007.wikimedia.org09:36, 19 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2008.wikimedia.org13:28, 5 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
wikimania2009.wikimedia.org13:28, 5 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
wikimania2010.wikimedia.org07:01, 13 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
wikimania2011.wikimedia.org08:13, 1 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
wikimania2012.wikimedia.org12:19, 22 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2013.wikimedia.org13:24, 10 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
wikimania2014.wikimedia.org13:32, 8 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
wikimania2015.wikimedia.org08:41, 18 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
wikimania2016.wikimedia.org10:45, 18 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
wikimania2017.wikimedia.org13:32, 8 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2018.wikimedia.org16:13, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania.wikimedia.org16:44, 19 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
wo.wikipedia.org01:06, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
wo.wikiquote.org01:06, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
wo.wiktionary.org01:06, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
wuu.wikipedia.org01:07, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
xal.wikipedia.org01:07, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
xh.wikipedia.org01:07, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
xh.wikibooks.org05:24, 26 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
xh.wiktionary.org05:24, 26 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
xmf.wikipedia.org06:23, 23 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
yi.wikipedia.org09:17, 27 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
yi.wikisource.org11:32, 23 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
yi.wiktionary.org01:07, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
yo.wikipedia.org01:07, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
yo.wikibooks.org05:24, 26 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yo.wiktionary.org05:24, 26 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
yue.wiktionary.org03:53, 6 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
za.wikipedia.org01:07, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
za.wikibooks.org05:24, 26 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
za.wikiquote.org05:24, 26 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
za.wiktionary.org01:07, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
zea.wikipedia.org01:07, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
zh-classical.wikipedia.org09:27, 28 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)47
zh-min-nan.wikipedia.org01:07, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)29
zh-min-nan.wikibooks.org01:07, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
zh-min-nan.wikiquote.org01:07, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
zh-min-nan.wikisource.org01:07, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
zh-min-nan.wiktionary.org01:07, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
zh-yue.wikipedia.org09:48, 30 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)50
zh.wikipedia.org12:29, 30 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)751extendedconfirmed, ipblock-exempt
zh.wikibooks.org01:07, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
zh.wikinews.org01:07, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
zh.wikiquote.org01:07, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
zh.wikisource.org01:07, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
zh.wikiversity.org13:04, 6 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
zh.wikivoyage.org14:59, 20 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)26
zh.wiktionary.org01:07, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
zu.wikipedia.org05:25, 10 ഡിസംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
zu.wikibooks.org05:24, 26 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
zu.wiktionary.org01:08, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3