ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
  • ഉപയോക്തൃനാമം: Schniggendiller
  • രജിസ്റ്റേ‌ർഡ്: 15:59, 7 സെപ്റ്റംബർ 2008 (14 വർഷം മുൻപ്)
  • ആകെ തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം: 68,165
  • ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്വങ്ങളുടെ എണ്ണം: 913
  • ആഗോള സംഘം: സ്റ്റ്യൂവാർഡുകൾ
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
aa.wikipedia.org19:20, 30 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
aa.wikibooks.org20:58, 31 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
aa.wiktionary.org18:57, 31 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ab.wikipedia.org00:30, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ab.wiktionary.org18:59, 31 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ace.wikipedia.org13:11, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ady.wikipedia.org00:07, 1 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
af.wikipedia.org13:29, 27 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
af.wikibooks.org20:59, 31 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
af.wikiquote.org18:51, 17 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
af.wiktionary.org11:08, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ak.wikipedia.org11:07, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ak.wikibooks.org20:59, 31 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ak.wiktionary.org18:59, 31 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
als.wikipedia.org23:26, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
alt.wikipedia.org22:27, 22 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ami.wikipedia.org13:23, 1 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
am.wikipedia.org18:12, 3 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
am.wikiquote.org12:38, 22 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
am.wiktionary.org21:35, 28 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ang.wikipedia.org09:17, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ang.wikibooks.org20:59, 31 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ang.wikiquote.org12:38, 22 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ang.wikisource.org22:33, 31 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ang.wiktionary.org09:25, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
an.wikipedia.org12:03, 9 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
an.wiktionary.org00:30, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
arc.wikipedia.org10:53, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ar.wikipedia.org12:03, 9 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
ar.wikibooks.org09:44, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikinews.org10:13, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikiquote.org00:50, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikisource.org00:24, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ar.wikiversity.org10:48, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wiktionary.org11:28, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ary.wikipedia.org19:40, 30 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
arz.wikipedia.org00:48, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ast.wikipedia.org08:20, 10 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ast.wikibooks.org20:59, 31 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ast.wikiquote.org16:19, 22 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ast.wiktionary.org10:54, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
as.wikipedia.org12:16, 25 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
as.wikibooks.org20:59, 31 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
as.wikisource.org22:35, 31 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
as.wiktionary.org19:01, 31 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
atj.wikipedia.org17:11, 21 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
avk.wikipedia.org19:40, 30 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
av.wikipedia.org10:10, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
av.wiktionary.org19:01, 31 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
awa.wikipedia.org20:36, 30 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ay.wikipedia.org13:12, 4 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ay.wikibooks.org20:59, 31 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ay.wiktionary.org23:58, 25 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
azb.wikipedia.org01:02, 14 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
az.wikipedia.org16:23, 3 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
az.wikibooks.org23:45, 18 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
az.wikiquote.org09:17, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
az.wikisource.org10:10, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
az.wiktionary.org21:29, 9 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ban.wikipedia.org23:06, 16 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ban.wikisource.org22:35, 31 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bar.wikipedia.org12:06, 13 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bat-smg.wikipedia.org10:16, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ba.wikipedia.org21:21, 31 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ba.wikibooks.org21:56, 2 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bcl.wikipedia.org15:14, 14 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bcl.wikiquote.org18:56, 10 ഒക്ടോബർ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bcl.wiktionary.org22:49, 19 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be-tarask.wikipedia.org20:56, 30 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
beta.wikiversity.org00:18, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wikipedia.org12:04, 9 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
be.wikibooks.org23:44, 1 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wikimedia.org00:57, 6 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wikiquote.org11:35, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wikisource.org22:35, 31 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wiktionary.org19:01, 31 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikipedia.org23:51, 7 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
bg.wikibooks.org10:33, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikinews.org23:27, 1 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikiquote.org23:50, 1 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikisource.org23:43, 1 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wiktionary.org00:46, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bh.wikipedia.org23:58, 1 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bh.wiktionary.org19:02, 31 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bi.wikipedia.org05:24, 23 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bi.wikibooks.org21:01, 31 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bi.wiktionary.org19:02, 31 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bjn.wikipedia.org20:37, 30 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bjn.wiktionary.org22:58, 20 ഓഗസ്റ്റ് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
blk.wikipedia.org08:13, 29 ജൂലൈ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bm.wikipedia.org11:25, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bm.wikibooks.org21:01, 31 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bm.wikiquote.org16:27, 22 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bm.wiktionary.org19:02, 31 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wikipedia.org16:23, 5 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
bn.wikibooks.org23:57, 1 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wikiquote.org18:56, 10 ഒക്ടോബർ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wikisource.org11:25, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wikivoyage.org21:27, 22 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wiktionary.org00:47, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bo.wikipedia.org09:45, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bo.wikibooks.org21:01, 31 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bo.wiktionary.org19:02, 31 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bpy.wikipedia.org10:27, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wikipedia.org22:22, 31 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
br.wikimedia.org01:33, 11 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wikiquote.org16:27, 22 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wikisource.org09:32, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wiktionary.org19:02, 31 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikipedia.org10:19, 15 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
bs.wikibooks.org10:32, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikinews.org10:31, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikiquote.org20:41, 22 ജൂലൈ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikisource.org11:07, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wiktionary.org20:07, 11 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bug.wikipedia.org22:33, 31 ഡിസംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bxr.wikipedia.org00:48, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikipedia.org14:02, 30 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)22
ca.wikibooks.org11:07, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikimedia.org09:47, 30 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikinews.org10:45, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikiquote.org10:54, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikisource.org00:30, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wiktionary.org11:01, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cbk-zam.wikipedia.org22:52, 1 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cdo.wikipedia.org00:17, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ceb.wikipedia.org22:11, 8 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ce.wikipedia.org00:45, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cho.wikipedia.org21:04, 30 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
chr.wikipedia.org19:33, 13 സെപ്റ്റംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
chr.wiktionary.org00:52, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ch.wikipedia.org00:34, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ch.wikibooks.org21:01, 31 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ch.wiktionary.org19:03, 31 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
chy.wikipedia.org10:31, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ckb.wikipedia.org23:49, 1 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
commons.wikimedia.org13:13, 10 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)889autopatrolled
co.wikipedia.org17:30, 10 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
co.wikibooks.org21:02, 31 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
co.wikimedia.org23:14, 29 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
co.wikiquote.org16:28, 22 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
co.wiktionary.org23:27, 1 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
crh.wikipedia.org12:48, 8 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cr.wikipedia.org00:10, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cr.wikiquote.org16:28, 22 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cr.wiktionary.org19:04, 31 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
csb.wikipedia.org22:45, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
csb.wiktionary.org19:04, 31 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikipedia.org13:28, 25 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
cs.wikibooks.org00:05, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikinews.org00:48, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikiquote.org09:27, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikisource.org00:10, 10 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cs.wikiversity.org00:03, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wiktionary.org00:47, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cu.wikipedia.org01:10, 1 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cv.wikipedia.org13:35, 9 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cv.wikibooks.org09:20, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wikipedia.org00:10, 9 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
cy.wikibooks.org19:41, 20 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wikiquote.org11:31, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wikisource.org00:19, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wiktionary.org11:14, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
dag.wikipedia.org21:27, 30 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wikipedia.org14:05, 30 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
da.wikibooks.org11:27, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wikiquote.org11:30, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
da.wikisource.org09:53, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
da.wiktionary.org10:09, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikipedia.org15:59, 7 സെപ്റ്റംബർ 2008പുതിയ അംഗത്വം(?)50,295autoreview, editor, sysop
de.wikibooks.org19:27, 27 സെപ്റ്റംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
de.wikinews.org00:30, 23 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
de.wikiquote.org23:06, 30 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
de.wikisource.org13:46, 25 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
de.wikiversity.org21:44, 21 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
de.wikivoyage.org10:52, 17 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
de.wiktionary.org19:50, 13 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
din.wikipedia.org22:09, 4 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
diq.wikipedia.org21:13, 10 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
diq.wiktionary.org22:49, 19 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dk.wikimedia.org21:25, 8 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dsb.wikipedia.org14:13, 31 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dty.wikipedia.org21:27, 30 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dv.wikipedia.org10:18, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dv.wiktionary.org09:21, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dz.wikipedia.org23:48, 1 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
dz.wiktionary.org19:04, 31 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ee.wikipedia.org13:14, 12 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
el.wikipedia.org22:21, 5 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
el.wikibooks.org09:25, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikinews.org09:49, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikiquote.org00:51, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikisource.org11:26, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikiversity.org00:07, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikivoyage.org21:31, 22 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wiktionary.org10:30, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eml.wikipedia.org02:26, 16 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikipedia.org16:16, 7 സെപ്റ്റംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)350
en.wikibooks.org16:08, 7 സെപ്റ്റംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
en.wikinews.org16:08, 7 സെപ്റ്റംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
en.wikiquote.org16:08, 7 സെപ്റ്റംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
en.wikisource.org13:46, 25 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
en.wikiversity.org16:08, 7 സെപ്റ്റംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
en.wikivoyage.org17:01, 10 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
en.wiktionary.org19:18, 18 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
eo.wikipedia.org02:48, 1 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
eo.wikibooks.org21:04, 31 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wikinews.org09:44, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wikiquote.org00:07, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wikisource.org10:33, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wikivoyage.org06:17, 3 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wiktionary.org19:05, 31 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikipedia.org11:43, 29 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)41
es.wikibooks.org00:35, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikinews.org00:59, 27 ഡിസംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikiquote.org14:37, 5 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
es.wikisource.org18:27, 23 ഡിസംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikiversity.org10:05, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikivoyage.org00:09, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
es.wiktionary.org15:05, 19 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wikipedia.org17:18, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
et.wikibooks.org10:37, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wikiquote.org23:44, 1 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wikisource.org10:18, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wiktionary.org23:33, 1 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wikipedia.org22:16, 6 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
eu.wikibooks.org11:14, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wikiquote.org16:30, 22 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wikisource.org11:29, 1 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wiktionary.org09:56, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ext.wikipedia.org21:50, 30 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikipedia.org00:11, 9 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
fa.wikibooks.org10:18, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikinews.org00:00, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikiquote.org00:50, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikisource.org23:48, 1 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fa.wikivoyage.org22:27, 7 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wiktionary.org00:01, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ff.wikipedia.org10:16, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fiu-vro.wikipedia.org09:59, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikipedia.org14:08, 30 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
fi.wikibooks.org00:15, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikinews.org09:20, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikiquote.org10:13, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikisource.org00:27, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikiversity.org11:29, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikivoyage.org21:31, 22 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wiktionary.org11:17, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fj.wikipedia.org23:51, 1 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fj.wiktionary.org00:06, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
foundation.wikimedia.org21:52, 1 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fo.wikipedia.org18:46, 26 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fo.wikisource.org10:30, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fo.wiktionary.org09:51, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
frp.wikipedia.org00:38, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
frr.wikipedia.org16:22, 3 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikipedia.org16:24, 26 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)68
fr.wikibooks.org23:28, 1 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikinews.org23:41, 1 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikiquote.org09:18, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fr.wikisource.org00:43, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fr.wikiversity.org23:34, 1 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikivoyage.org11:25, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wiktionary.org10:31, 29 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fur.wikipedia.org00:03, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fy.wikipedia.org11:38, 15 ഓഗസ്റ്റ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fy.wikibooks.org23:24, 1 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fy.wiktionary.org19:16, 31 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gag.wikipedia.org10:18, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gan.wikipedia.org10:13, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ga.wikipedia.org01:00, 27 ഡിസംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ga.wikibooks.org21:05, 31 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ga.wikiquote.org16:30, 22 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ga.wiktionary.org23:42, 1 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gcr.wikipedia.org22:40, 7 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gd.wikipedia.org00:28, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gd.wiktionary.org10:36, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
glk.wikipedia.org19:16, 31 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wikipedia.org23:33, 19 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
gl.wikibooks.org00:16, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wikiquote.org11:36, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wikisource.org00:35, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wiktionary.org23:39, 1 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gn.wikipedia.org00:55, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gn.wikibooks.org21:06, 31 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gn.wiktionary.org00:02, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gom.wikipedia.org16:50, 30 ഒക്ടോബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gom.wiktionary.org21:05, 24 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gor.wikipedia.org21:54, 30 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
got.wikipedia.org18:01, 8 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
got.wikibooks.org21:06, 31 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gu.wikipedia.org11:02, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
gu.wikibooks.org21:06, 31 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gu.wikiquote.org16:32, 22 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gu.wikisource.org09:56, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gu.wiktionary.org19:17, 31 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
guw.wikipedia.org23:01, 9 ഏപ്രിൽ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
guw.wiktionary.org22:58, 20 ഓഗസ്റ്റ് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gv.wikipedia.org23:42, 1 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gv.wiktionary.org10:30, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hak.wikipedia.org09:26, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ha.wikipedia.org09:54, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ha.wiktionary.org11:33, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
haw.wikipedia.org16:22, 3 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikipedia.org23:54, 31 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
he.wikibooks.org10:33, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikinews.org00:00, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikiquote.org10:50, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikisource.org11:30, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikivoyage.org23:24, 1 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
he.wiktionary.org00:09, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hif.wikipedia.org00:51, 27 ഡിസംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hif.wiktionary.org19:17, 31 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikipedia.org10:13, 15 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
hi.wikibooks.org23:58, 1 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikiquote.org00:34, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikisource.org11:54, 1 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikiversity.org14:17, 28 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikivoyage.org21:50, 22 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wiktionary.org11:29, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ho.wikipedia.org21:55, 30 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wikipedia.org23:08, 11 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
hr.wikibooks.org00:05, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wikiquote.org11:36, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wikisource.org00:27, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wiktionary.org10:48, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hsb.wikipedia.org23:14, 1 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hsb.wiktionary.org19:20, 31 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ht.wikipedia.org00:19, 31 ഡിസംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
ht.wikisource.org11:54, 1 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikipedia.org08:39, 4 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hu.wikibooks.org23:03, 5 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikinews.org17:15, 22 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikiquote.org00:22, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikisource.org23:27, 1 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wiktionary.org09:53, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
hy.wikipedia.org23:04, 11 മേയ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
hy.wikibooks.org00:04, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hy.wikiquote.org10:48, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hy.wikisource.org10:32, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hy.wiktionary.org00:02, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hyw.wikipedia.org00:28, 7 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hz.wikipedia.org21:55, 30 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ia.wikipedia.org00:40, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ia.wikibooks.org10:06, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ia.wiktionary.org19:20, 31 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wikipedia.org00:13, 9 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)31
id.wikibooks.org23:58, 1 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wikiquote.org10:11, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wikisource.org09:24, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wiktionary.org09:23, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ie.wikipedia.org10:08, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ie.wikibooks.org21:25, 31 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ie.wiktionary.org11:02, 10 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ig.wikipedia.org00:53, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ig.wikiquote.org18:59, 10 ഒക്ടോബർ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ig.wiktionary.org19:00, 10 ഒക്ടോബർ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ii.wikipedia.org22:15, 30 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ik.wikipedia.org10:09, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ik.wiktionary.org19:21, 31 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ilo.wikipedia.org11:21, 13 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
incubator.wikimedia.org19:08, 1 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
inh.wikipedia.org22:15, 30 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
io.wikipedia.org16:22, 3 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
io.wiktionary.org09:55, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wikipedia.org00:31, 10 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
is.wikibooks.org00:39, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wikiquote.org10:13, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wikisource.org09:53, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wiktionary.org11:20, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikipedia.org18:39, 16 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)29
it.wikibooks.org09:25, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikinews.org00:43, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
it.wikiquote.org12:18, 28 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
it.wikisource.org00:51, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
it.wikiversity.org10:14, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikivoyage.org00:53, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wiktionary.org10:53, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
iu.wikipedia.org19:31, 6 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
iu.wiktionary.org02:41, 13 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jam.wikipedia.org08:27, 12 ഡിസംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ja.wikipedia.org02:52, 1 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)41
ja.wikibooks.org23:47, 1 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikinews.org23:53, 1 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ja.wikiquote.org00:40, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ja.wikisource.org10:24, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ja.wikiversity.org10:02, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ja.wikivoyage.org02:24, 13 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wiktionary.org10:50, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jbo.wikipedia.org10:22, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jbo.wiktionary.org10:10, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jv.wikipedia.org15:03, 17 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
jv.wikisource.org11:57, 1 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jv.wiktionary.org11:20, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kaa.wikipedia.org11:11, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kab.wikipedia.org10:34, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ka.wikipedia.org00:14, 9 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ka.wikibooks.org10:31, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ka.wikiquote.org09:25, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ka.wiktionary.org19:21, 31 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kbd.wikipedia.org21:26, 23 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kbp.wikipedia.org22:18, 30 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kg.wikipedia.org09:17, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ki.wikipedia.org00:05, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
kj.wikipedia.org22:35, 30 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kk.wikipedia.org15:25, 30 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kk.wikibooks.org10:24, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kk.wikiquote.org16:35, 22 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kk.wiktionary.org11:08, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kl.wikipedia.org10:33, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kl.wiktionary.org10:05, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
km.wikipedia.org00:10, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
km.wikibooks.org21:27, 31 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
km.wiktionary.org11:02, 10 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wikipedia.org00:34, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wikibooks.org21:27, 31 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wikiquote.org00:34, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wikisource.org09:25, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wiktionary.org11:03, 10 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
koi.wikipedia.org10:06, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikipedia.org10:23, 19 ഏപ്രിൽ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ko.wikibooks.org10:11, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikinews.org00:48, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikiquote.org23:43, 1 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikisource.org00:00, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ko.wikiversity.org00:07, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wiktionary.org00:08, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
krc.wikipedia.org22:35, 30 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kr.wikipedia.org22:35, 30 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kr.wikiquote.org16:35, 22 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ksh.wikipedia.org13:50, 30 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ks.wikipedia.org00:02, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ks.wikibooks.org21:27, 31 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ks.wikiquote.org16:35, 22 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ks.wiktionary.org00:18, 12 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ku.wikipedia.org16:04, 26 ഏപ്രിൽ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ku.wikibooks.org00:00, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ku.wikiquote.org00:00, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ku.wiktionary.org00:26, 4 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kv.wikipedia.org10:12, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kw.wikipedia.org09:53, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kw.wikiquote.org16:36, 22 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kw.wiktionary.org09:55, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ky.wikipedia.org00:53, 27 ഡിസംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ky.wikibooks.org00:02, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ky.wikiquote.org10:16, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ky.wiktionary.org11:36, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lad.wikipedia.org22:37, 30 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wikipedia.org15:26, 12 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wikibooks.org10:20, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wikiquote.org19:09, 21 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wikisource.org12:21, 28 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wiktionary.org00:24, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lbe.wikipedia.org10:45, 21 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lb.wikipedia.org06:56, 2 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lb.wikibooks.org21:28, 31 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lb.wikiquote.org16:36, 22 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lb.wiktionary.org19:32, 31 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lez.wikipedia.org23:59, 1 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lfn.wikipedia.org23:05, 30 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lg.wikipedia.org10:52, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lij.wikipedia.org00:05, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lij.wikisource.org08:14, 22 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikipedia.org23:24, 1 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikibooks.org21:29, 31 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikinews.org17:24, 22 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikiquote.org16:36, 22 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikisource.org11:23, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wiktionary.org00:34, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lld.wikipedia.org23:33, 1 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lmo.wikipedia.org23:39, 1 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
lmo.wiktionary.org19:33, 31 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ln.wikipedia.org10:32, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ln.wikibooks.org21:29, 31 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ln.wiktionary.org10:52, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
login.wikimedia.org13:08, 22 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0checkuser
lo.wikipedia.org11:29, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lo.wiktionary.org00:47, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lrc.wikipedia.org09:40, 16 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ltg.wikipedia.org00:27, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wikipedia.org00:00, 1 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
lt.wikibooks.org11:17, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wikiquote.org16:36, 22 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wikisource.org08:14, 22 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wiktionary.org11:17, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lv.wikipedia.org22:49, 11 സെപ്റ്റംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lv.wikibooks.org21:29, 31 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lv.wiktionary.org16:13, 3 ജൂൺ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mad.wikipedia.org06:16, 3 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mai.wikipedia.org23:40, 28 ഒക്ടോബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
map-bms.wikipedia.org11:36, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mdf.wikipedia.org10:20, 27 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.mediawiki.org16:08, 7 സെപ്റ്റംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)32autopatrolled
meta.wikimedia.org13:19, 10 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,173steward
mg.wikipedia.org21:54, 24 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
mg.wikibooks.org21:29, 31 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mg.wiktionary.org10:46, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mhr.wikipedia.org11:26, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mh.wikipedia.org23:24, 30 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mh.wiktionary.org19:34, 31 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
min.wikipedia.org13:55, 10 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
min.wiktionary.org22:39, 7 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mi.wikipedia.org11:25, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mi.wikibooks.org21:29, 31 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mi.wiktionary.org11:29, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wikipedia.org19:52, 25 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
mk.wikibooks.org21:29, 31 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wikisource.org08:15, 22 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wiktionary.org10:54, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikipedia.org02:47, 7 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ml.wikibooks.org21:30, 31 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikiquote.org16:37, 22 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikisource.org08:15, 22 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wiktionary.org23:44, 1 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mni.wikipedia.org22:33, 22 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mni.wiktionary.org22:34, 22 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mn.wikipedia.org16:23, 3 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mn.wikibooks.org21:30, 31 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mn.wiktionary.org17:06, 4 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mnw.wikipedia.org11:26, 31 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mnw.wiktionary.org11:58, 18 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mrj.wikipedia.org23:18, 24 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wikipedia.org17:45, 25 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
mr.wikibooks.org10:48, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wikiquote.org00:52, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wikisource.org08:16, 22 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wiktionary.org11:30, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ms.wikipedia.org01:28, 24 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
ms.wikibooks.org23:51, 1 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ms.wiktionary.org11:25, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mt.wikipedia.org21:58, 20 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mt.wiktionary.org19:36, 31 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mus.wikipedia.org12:12, 31 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mwl.wikipedia.org10:09, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mx.wikimedia.org22:11, 6 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
myv.wikipedia.org00:34, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
my.wikipedia.org23:56, 29 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
my.wikibooks.org21:31, 31 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
my.wiktionary.org19:36, 31 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mzn.wikipedia.org23:59, 1 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nah.wikipedia.org09:20, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nah.wikibooks.org21:31, 31 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nah.wiktionary.org19:36, 31 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nap.wikipedia.org00:15, 9 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nap.wikisource.org08:16, 22 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
na.wikipedia.org23:43, 1 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
na.wikibooks.org21:31, 31 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
na.wikiquote.org16:44, 22 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
na.wiktionary.org11:24, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nds-nl.wikipedia.org10:45, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nds.wikipedia.org21:57, 1 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nds.wikibooks.org21:31, 31 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nds.wikiquote.org16:44, 22 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nds.wiktionary.org19:36, 31 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ne.wikipedia.org00:43, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ne.wikibooks.org00:40, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ne.wiktionary.org20:00, 4 ജൂൺ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
new.wikipedia.org11:20, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ng.wikipedia.org14:52, 31 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nia.wikipedia.org22:49, 19 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nia.wiktionary.org22:49, 19 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikipedia.org02:41, 31 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)25
nl.wikibooks.org00:53, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikimedia.org19:12, 17 ഒക്ടോബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikinews.org18:35, 6 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikiquote.org10:31, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikisource.org00:46, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikivoyage.org10:51, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wiktionary.org21:49, 6 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nn.wikipedia.org01:22, 1 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nn.wikiquote.org10:41, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nn.wiktionary.org10:48, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nov.wikipedia.org23:53, 1 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikipedia.org16:43, 31 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
no.wikibooks.org09:23, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikinews.org10:52, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikiquote.org10:32, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikisource.org11:08, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wiktionary.org09:55, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nqo.wikipedia.org13:29, 11 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nrm.wikipedia.org11:23, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nso.wikipedia.org16:30, 31 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nv.wikipedia.org08:10, 18 ഓഗസ്റ്റ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nyc.wikimedia.org05:21, 23 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ny.wikipedia.org00:48, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
oc.wikipedia.org10:26, 25 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
oc.wikibooks.org10:31, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
oc.wiktionary.org23:43, 1 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
olo.wikipedia.org16:30, 31 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
om.wikipedia.org00:52, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
om.wiktionary.org15:24, 23 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
or.wikipedia.org23:58, 1 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
or.wikisource.org12:11, 22 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
or.wiktionary.org19:37, 31 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
os.wikipedia.org01:27, 21 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
outreach.wikimedia.org22:06, 14 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pag.wikipedia.org23:50, 1 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pam.wikipedia.org10:15, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pap.wikipedia.org23:57, 1 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pa.wikipedia.org11:14, 1 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pa.wikibooks.org22:11, 13 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pa.wikisource.org12:11, 22 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pa.wiktionary.org19:37, 31 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pcd.wikipedia.org08:00, 16 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pcm.wikipedia.org22:57, 20 ഓഗസ്റ്റ് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pdc.wikipedia.org10:06, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pfl.wikipedia.org22:29, 18 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pih.wikipedia.org11:08, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pi.wikipedia.org00:08, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pi.wiktionary.org19:38, 31 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikipedia.org15:23, 26 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12autoreview
pl.wikibooks.org09:45, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikimedia.org17:38, 16 ജൂലൈ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pl.wikinews.org00:27, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikiquote.org20:57, 26 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
pl.wikisource.org21:40, 1 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikivoyage.org19:30, 25 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wiktionary.org09:44, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pms.wikipedia.org09:54, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pms.wikisource.org12:12, 22 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pnb.wikipedia.org15:18, 24 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pnb.wiktionary.org19:39, 31 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pnt.wikipedia.org00:50, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ps.wikipedia.org11:54, 7 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ps.wikibooks.org21:56, 31 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ps.wikivoyage.org21:47, 27 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ps.wiktionary.org19:39, 31 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikipedia.org13:56, 30 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21
pt.wikibooks.org23:47, 1 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikimedia.org19:20, 30 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikinews.org21:36, 8 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pt.wikiquote.org10:52, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
pt.wikisource.org13:39, 16 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikiversity.org00:22, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikivoyage.org00:30, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wiktionary.org18:25, 1 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pwn.wikipedia.org17:07, 31 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
qu.wikipedia.org16:04, 20 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
qu.wikibooks.org21:56, 31 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
qu.wikiquote.org16:47, 22 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
qu.wiktionary.org19:39, 31 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rm.wikipedia.org00:06, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rm.wikibooks.org21:56, 31 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rm.wiktionary.org19:39, 31 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rmy.wikipedia.org23:59, 1 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rn.wikipedia.org23:34, 1 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rn.wiktionary.org19:39, 31 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
roa-rup.wikipedia.org00:11, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
roa-rup.wiktionary.org19:39, 31 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
roa-tara.wikipedia.org06:22, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikipedia.org23:23, 31 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)26
ro.wikibooks.org10:18, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikinews.org00:08, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikiquote.org11:02, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikisource.org11:36, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ro.wikivoyage.org21:47, 27 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wiktionary.org11:28, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rue.wikipedia.org18:21, 1 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikipedia.org22:30, 7 സെപ്റ്റംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
ru.wikibooks.org09:52, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ru.wikinews.org10:21, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ru.wikiquote.org00:38, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ru.wikisource.org09:54, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikiversity.org19:47, 22 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikivoyage.org09:17, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wiktionary.org10:08, 8 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rw.wikipedia.org10:01, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rw.wiktionary.org21:02, 9 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sah.wikipedia.org11:23, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sah.wikiquote.org16:47, 22 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sah.wikisource.org00:27, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sat.wikipedia.org17:08, 31 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikipedia.org10:13, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikibooks.org21:57, 31 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikiquote.org16:47, 22 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikisource.org09:54, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wiktionary.org10:10, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
scn.wikipedia.org20:52, 26 ഡിസംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
scn.wiktionary.org11:22, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sco.wikipedia.org00:51, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sc.wikipedia.org11:16, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sc.wiktionary.org19:39, 31 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sd.wikipedia.org10:18, 17 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sd.wikinews.org17:40, 22 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sd.wiktionary.org20:35, 31 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
se.wikipedia.org22:35, 16 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
se.wikibooks.org22:25, 31 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
se.wikimedia.org16:17, 8 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sg.wikipedia.org11:23, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sg.wiktionary.org20:35, 31 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
shi.wikipedia.org21:29, 20 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
shn.wikipedia.org21:47, 25 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
shn.wikivoyage.org23:01, 9 ഏപ്രിൽ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
shn.wiktionary.org20:35, 31 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sh.wikipedia.org21:42, 4 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
sh.wiktionary.org00:21, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
shy.wiktionary.org20:35, 31 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wikipedia.org10:20, 15 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
simple.wikibooks.org22:25, 31 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wikiquote.org16:49, 22 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wiktionary.org10:22, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
si.wikipedia.org21:54, 24 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
si.wikibooks.org22:25, 31 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
si.wiktionary.org20:35, 31 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
skr.wikipedia.org06:17, 3 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
skr.wiktionary.org20:35, 20 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikipedia.org14:13, 30 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sk.wikibooks.org00:05, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikiquote.org14:12, 12 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sk.wikisource.org23:58, 1 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wiktionary.org09:54, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikipedia.org01:02, 22 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
sl.wikibooks.org10:18, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikiquote.org11:23, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikisource.org10:26, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikiversity.org20:10, 22 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wiktionary.org00:04, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
smn.wikipedia.org06:18, 3 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sm.wikipedia.org10:17, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sm.wiktionary.org20:36, 31 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sn.wikipedia.org23:50, 1 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sn.wiktionary.org20:36, 31 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikisource.org13:45, 25 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
so.wikipedia.org09:54, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
so.wiktionary.org23:46, 25 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
species.wikimedia.org13:19, 10 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
sq.wikipedia.org22:16, 26 സെപ്റ്റംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
sq.wikibooks.org23:51, 1 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sq.wikinews.org00:46, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sq.wikiquote.org10:05, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sq.wiktionary.org09:25, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
srn.wikipedia.org06:16, 3 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikipedia.org23:38, 11 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
sr.wikibooks.org00:22, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikinews.org00:55, 27 ഡിസംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikiquote.org10:27, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikisource.org10:11, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wiktionary.org09:27, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ss.wikipedia.org11:33, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ss.wiktionary.org10:53, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
stq.wikipedia.org16:02, 12 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
st.wikipedia.org10:52, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
st.wiktionary.org20:20, 20 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
su.wikipedia.org16:04, 12 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
su.wikibooks.org22:27, 31 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
su.wikiquote.org16:50, 22 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
su.wiktionary.org20:37, 31 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikipedia.org14:16, 30 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
sv.wikibooks.org00:47, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikinews.org00:45, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikiquote.org10:27, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikisource.org09:26, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikiversity.org10:30, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikivoyage.org11:17, 1 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wiktionary.org23:42, 1 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sw.wikipedia.org23:52, 12 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sw.wikibooks.org22:27, 31 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sw.wiktionary.org00:22, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
szl.wikipedia.org17:49, 18 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
szy.wikipedia.org09:20, 23 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikipedia.org21:57, 8 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ta.wikibooks.org14:50, 18 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikinews.org11:24, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikiquote.org16:50, 22 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikisource.org11:07, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wiktionary.org10:30, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tay.wikipedia.org11:59, 18 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tcy.wikipedia.org17:49, 31 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ten.wikipedia.org23:28, 11 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
test2.wikipedia.org20:23, 21 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7bureaucrat, sysop
test.wikipedia.org11:32, 13 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
test.wikidata.org14:47, 4 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tet.wikipedia.org10:33, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wikipedia.org11:31, 9 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
te.wikibooks.org22:27, 31 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wikiquote.org16:50, 22 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wikisource.org00:05, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wiktionary.org10:16, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tg.wikipedia.org10:21, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
tg.wikibooks.org22:27, 31 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tg.wiktionary.org20:37, 31 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wikipedia.org00:19, 1 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
th.wikibooks.org10:24, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wikinews.org17:43, 22 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wikiquote.org23:32, 1 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wikisource.org11:36, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wiktionary.org23:24, 1 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ti.wikipedia.org00:04, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ti.wiktionary.org20:37, 31 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tk.wikipedia.org23:49, 1 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tk.wikibooks.org22:27, 31 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tk.wikiquote.org16:50, 22 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tk.wiktionary.org12:12, 30 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tl.wikipedia.org10:02, 26 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
tl.wikibooks.org23:31, 1 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tl.wikiquote.org19:08, 10 ഒക്ടോബർ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tl.wiktionary.org23:29, 1 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tn.wikipedia.org23:59, 1 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tn.wiktionary.org11:35, 28 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
to.wikipedia.org23:50, 1 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
to.wiktionary.org20:37, 31 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tpi.wikipedia.org09:51, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tpi.wiktionary.org21:15, 23 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
trv.wikipedia.org11:58, 18 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikipedia.org17:04, 24 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
tr.wikibooks.org10:01, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikinews.org11:22, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikiquote.org10:37, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tr.wikisource.org10:13, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tr.wikivoyage.org22:48, 19 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wiktionary.org09:59, 13 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ts.wikipedia.org00:07, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ts.wiktionary.org00:16, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tt.wikipedia.org10:27, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tt.wikibooks.org22:28, 31 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tt.wikiquote.org16:51, 22 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tt.wiktionary.org20:38, 31 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tum.wikipedia.org00:51, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tw.wikipedia.org10:22, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tw.wiktionary.org20:38, 31 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tyv.wikipedia.org08:35, 13 ജൂൺ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ty.wikipedia.org23:34, 1 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ua.wikimedia.org16:36, 18 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
udm.wikipedia.org10:32, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ug.wikipedia.org00:21, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ug.wikibooks.org22:28, 31 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ug.wikiquote.org16:51, 22 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ug.wiktionary.org20:39, 31 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikipedia.org14:19, 30 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
uk.wikibooks.org09:53, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikinews.org09:55, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikiquote.org09:55, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
uk.wikisource.org23:45, 1 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikivoyage.org09:23, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wiktionary.org10:20, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ur.wikipedia.org08:22, 16 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ur.wikibooks.org22:29, 31 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ur.wikiquote.org16:51, 22 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ur.wiktionary.org20:39, 31 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uz.wikipedia.org01:11, 16 സെപ്റ്റംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
uz.wikibooks.org22:29, 31 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uz.wikiquote.org13:50, 3 സെപ്റ്റംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uz.wiktionary.org20:39, 31 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vec.wikipedia.org20:20, 3 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
vec.wikisource.org00:51, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vec.wiktionary.org18:36, 27 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vep.wikipedia.org16:56, 6 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ve.wikipedia.org23:50, 1 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wikipedia.org06:37, 17 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)34
vi.wikibooks.org10:53, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wikiquote.org10:31, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wikisource.org11:17, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
vi.wikivoyage.org17:54, 20 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wiktionary.org00:09, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vls.wikipedia.org09:27, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vo.wikipedia.org15:39, 24 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
vo.wikibooks.org22:29, 31 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vo.wikiquote.org16:52, 22 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vo.wiktionary.org20:39, 31 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
war.wikipedia.org11:14, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
wa.wikipedia.org09:25, 20 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)20
wa.wikibooks.org22:29, 31 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wa.wikisource.org06:17, 3 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wa.wiktionary.org21:01, 4 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.wikidata.org18:59, 1 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12,268rollbacker
wikimania2006.wikimedia.org21:56, 25 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2011.wikimedia.org00:48, 13 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
wikimania2013.wikimedia.org23:51, 6 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2014.wikimedia.org03:18, 12 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
wikimania2015.wikimedia.org16:00, 27 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)566
wikimania2016.wikimedia.org23:46, 29 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)440
wikimania2017.wikimedia.org23:07, 7 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
wikimania2018.wikimedia.org08:35, 23 ഓഗസ്റ്റ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania.wikimedia.org12:53, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)28
wo.wikipedia.org00:17, 9 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
wo.wikiquote.org16:53, 22 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wo.wiktionary.org20:40, 31 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wuu.wikipedia.org22:10, 8 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
xal.wikipedia.org00:29, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
xh.wikipedia.org10:15, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
xh.wikibooks.org22:30, 31 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
xh.wiktionary.org20:40, 31 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
xmf.wikipedia.org17:21, 31 ഒക്ടോബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yi.wikipedia.org10:02, 20 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
yi.wikisource.org00:38, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yi.wiktionary.org00:51, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yo.wikipedia.org23:18, 24 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yo.wikibooks.org22:30, 31 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yo.wiktionary.org20:40, 31 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yue.wiktionary.org20:40, 31 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
za.wikipedia.org10:17, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
za.wikibooks.org22:30, 31 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
za.wikiquote.org16:53, 22 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
za.wiktionary.org20:58, 31 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zea.wikipedia.org11:20, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-classical.wikipedia.org06:40, 7 ഒക്ടോബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zh-min-nan.wikipedia.org21:36, 6 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
zh-min-nan.wikibooks.org22:30, 31 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-min-nan.wikiquote.org16:53, 22 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-min-nan.wikisource.org10:26, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-min-nan.wiktionary.org09:32, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-yue.wikipedia.org11:44, 5 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
zh.wikipedia.org14:20, 30 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
zh.wikibooks.org00:18, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikinews.org10:27, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zh.wikiquote.org00:50, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikisource.org18:05, 13 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zh.wikiversity.org20:33, 22 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikivoyage.org10:46, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
zh.wiktionary.org00:48, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zu.wikipedia.org00:10, 2 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zu.wikibooks.org22:30, 31 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zu.wiktionary.org20:58, 31 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0