ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
aa.wikipedia.org20:10, 23 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
aa.wikibooks.org01:27, 1 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
aa.wiktionary.org01:27, 1 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ab.wikipedia.org19:51, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
ab.wiktionary.org01:27, 1 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ace.wikipedia.org19:57, 23 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)125
advisory.wikimedia.org01:27, 1 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ady.wikipedia.org11:54, 16 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
af.wikipedia.org18:00, 19 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)138
af.wikibooks.org10:06, 18 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
af.wikiquote.org09:54, 26 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
af.wiktionary.org16:14, 21 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
ak.wikipedia.org19:51, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
ak.wikibooks.org01:27, 1 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ak.wiktionary.org01:27, 1 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
als.wikipedia.org19:51, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)92
alt.wikipedia.org12:44, 21 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
am.wikipedia.org19:58, 23 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
am.wikiquote.org09:55, 26 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
am.wiktionary.org18:59, 7 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ang.wikipedia.org18:59, 22 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)29
ang.wikibooks.org09:55, 26 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ang.wikiquote.org09:55, 26 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ang.wikisource.org01:27, 1 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ang.wiktionary.org09:55, 26 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
an.wikipedia.org13:32, 22 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)85
an.wiktionary.org17:06, 6 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
arc.wikipedia.org19:11, 4 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ar.wikipedia.org15:18, 20 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)25autoreview
ar.wikibooks.org18:55, 22 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ar.wikimedia.org13:07, 23 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikinews.org22:17, 21 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ar.wikiquote.org09:55, 26 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ar.wikisource.org19:43, 22 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ar.wikiversity.org12:54, 8 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ar.wiktionary.org19:53, 26 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ary.wikipedia.org17:53, 6 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
arz.wikipedia.org17:35, 13 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)56
ast.wikipedia.org13:53, 21 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)351
ast.wikibooks.org16:11, 21 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ast.wikiquote.org15:19, 23 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ast.wiktionary.org12:35, 23 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)25
as.wikipedia.org09:16, 6 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
as.wikibooks.org01:27, 1 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
as.wikisource.org08:41, 14 ഒക്ടോബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
as.wiktionary.org01:27, 1 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
atj.wikipedia.org11:25, 20 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
avk.wikipedia.org13:26, 31 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
av.wikipedia.org20:15, 23 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
av.wiktionary.org01:27, 1 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
awa.wikipedia.org17:53, 6 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ay.wikipedia.org20:16, 23 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ay.wikibooks.org01:27, 1 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ay.wiktionary.org20:58, 14 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
azb.wikipedia.org23:06, 25 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
az.wikipedia.org19:32, 23 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)263
az.wikibooks.org18:33, 12 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
az.wikiquote.org09:55, 26 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
az.wikisource.org19:00, 21 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
az.wiktionary.org15:09, 23 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ban.wikipedia.org12:22, 13 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ban.wikisource.org01:07, 24 ജൂലൈ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bar.wikipedia.org16:52, 13 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)61
bat-smg.wikipedia.org19:51, 19 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ba.wikipedia.org20:16, 23 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ba.wikibooks.org01:27, 1 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bcl.wikipedia.org20:00, 23 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
bcl.wiktionary.org17:53, 6 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bd.wikimedia.org06:42, 15 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
be-tarask.wikipedia.org20:04, 23 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
beta.wikiversity.org07:37, 5 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)23
be.wikipedia.org19:11, 4 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)47
be.wikibooks.org09:55, 26 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
be.wikimedia.org20:52, 1 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
be.wikiquote.org07:37, 5 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
be.wikisource.org20:56, 25 ഒക്ടോബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
be.wiktionary.org09:55, 26 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bg.wikipedia.org16:29, 13 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)144
bg.wikibooks.org09:55, 26 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bg.wikinews.org18:06, 6 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikiquote.org20:28, 3 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
bg.wikisource.org09:56, 26 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bg.wiktionary.org15:49, 4 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
bh.wikipedia.org20:20, 2 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bh.wiktionary.org01:27, 1 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bi.wikipedia.org19:57, 23 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
bi.wikibooks.org01:28, 1 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bi.wiktionary.org01:28, 1 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bjn.wikipedia.org07:45, 20 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
blk.wikipedia.org19:14, 23 ഒക്ടോബർ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bm.wikipedia.org20:15, 23 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
bm.wikibooks.org01:28, 1 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bm.wikiquote.org01:28, 1 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bm.wiktionary.org01:28, 1 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wikipedia.org11:53, 24 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)55
bn.wikibooks.org09:37, 27 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bn.wikisource.org10:06, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
bn.wikivoyage.org11:31, 20 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bn.wiktionary.org09:37, 27 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bo.wikipedia.org20:17, 23 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
bo.wikibooks.org01:28, 1 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bo.wiktionary.org01:28, 1 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bpy.wikipedia.org18:07, 2 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
br.wikipedia.org16:30, 13 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)37
br.wikimedia.org12:45, 13 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wikiquote.org11:09, 27 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wikisource.org21:28, 6 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
br.wiktionary.org08:04, 13 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bs.wikipedia.org19:15, 23 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)127editor
bs.wikibooks.org11:09, 27 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
bs.wikinews.org11:09, 27 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
bs.wikiquote.org16:19, 3 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
bs.wikisource.org11:09, 27 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bs.wiktionary.org11:09, 27 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bug.wikipedia.org20:14, 23 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
bxr.wikipedia.org20:10, 23 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ca.wikipedia.org15:18, 20 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,135
ca.wikibooks.org15:20, 29 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)46
ca.wikimedia.org20:17, 16 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ca.wikinews.org20:39, 11 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ca.wikiquote.org18:49, 25 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ca.wikisource.org20:28, 18 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
ca.wiktionary.org13:06, 25 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)38
cbk-zam.wikipedia.org20:16, 23 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)23
cdo.wikipedia.org20:15, 23 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ceb.wikipedia.org11:39, 5 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)28
ce.wikipedia.org20:16, 23 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cho.wikipedia.org20:10, 23 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
chr.wikipedia.org20:14, 23 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
chr.wiktionary.org11:09, 27 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ch.wikipedia.org20:14, 23 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ch.wikibooks.org01:28, 1 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ch.wiktionary.org01:28, 1 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
chy.wikipedia.org20:10, 23 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
ckb.wikipedia.org20:17, 23 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
commons.wikimedia.org17:42, 11 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13,071filemover, patroller, rollbacker
co.wikipedia.org19:04, 23 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
co.wikibooks.org11:09, 27 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
co.wikimedia.org11:12, 27 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
co.wikiquote.org11:09, 27 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
co.wiktionary.org11:10, 27 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
crh.wikipedia.org19:53, 23 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cr.wikipedia.org20:14, 23 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cr.wikiquote.org01:28, 1 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cr.wiktionary.org01:28, 1 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
csb.wikipedia.org08:43, 4 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
csb.wiktionary.org14:59, 12 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikipedia.org16:31, 13 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)43
cs.wikibooks.org17:46, 1 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
cs.wikinews.org19:00, 19 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
cs.wikiquote.org17:50, 24 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)25
cs.wikisource.org11:24, 3 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
cs.wikiversity.org15:13, 5 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
cs.wiktionary.org11:53, 7 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)27
cu.wikipedia.org20:15, 23 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
cv.wikipedia.org08:09, 10 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
cv.wikibooks.org11:10, 27 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cy.wikipedia.org16:31, 13 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)51
cy.wikibooks.org11:10, 27 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wikiquote.org15:18, 23 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wikisource.org11:10, 27 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cy.wiktionary.org11:11, 27 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
dag.wikipedia.org06:47, 10 ഓഗസ്റ്റ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wikipedia.org06:31, 5 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)27
da.wikibooks.org19:37, 1 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
da.wikiquote.org17:48, 9 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
da.wikisource.org14:35, 14 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
da.wiktionary.org07:00, 20 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
de.wikipedia.org14:23, 17 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)128autoreview
de.wikibooks.org11:15, 27 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)35
de.wikinews.org16:01, 11 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
de.wikiquote.org14:29, 15 സെപ്റ്റംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)30
de.wikisource.org19:44, 22 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
de.wikiversity.org19:45, 22 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)26
de.wikivoyage.org18:21, 10 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
de.wiktionary.org13:49, 25 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)42
din.wikipedia.org14:39, 20 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
diq.wikipedia.org16:06, 11 സെപ്റ്റംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
diq.wiktionary.org08:40, 22 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dk.wikimedia.org11:19, 27 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
dsb.wikipedia.org20:16, 23 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
dty.wikipedia.org14:39, 20 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dv.wikipedia.org08:04, 13 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
dv.wiktionary.org11:18, 27 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
dz.wikipedia.org20:14, 23 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
dz.wiktionary.org01:28, 1 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ee.wikipedia.org20:15, 23 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
el.wikipedia.org10:52, 23 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
el.wikibooks.org21:42, 28 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
el.wikinews.org07:51, 10 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
el.wikiquote.org21:28, 22 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
el.wikisource.org19:09, 31 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
el.wikiversity.org11:17, 27 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
el.wikivoyage.org08:41, 14 ഒക്ടോബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
el.wiktionary.org19:02, 9 സെപ്റ്റംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)63
eml.wikipedia.org20:08, 23 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
en.wikipedia.org16:55, 12 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4,150extendedconfirmed
en.wikibooks.org16:53, 24 സെപ്റ്റംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)487editor
en.wikinews.org16:45, 21 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)45
en.wikiquote.org15:20, 4 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)312
en.wikisource.org18:40, 5 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)32
en.wikiversity.org08:10, 10 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)207
en.wikivoyage.org18:20, 10 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)77autopatrolled
en.wiktionary.org19:26, 17 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)28
eo.wikipedia.org10:26, 11 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)34
eo.wikibooks.org09:37, 7 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
eo.wikinews.org16:51, 19 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
eo.wikiquote.org08:05, 13 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
eo.wikisource.org11:17, 27 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wikivoyage.org08:43, 22 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wiktionary.org12:42, 28 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)22
es.wikipedia.org18:29, 11 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)70,477bureaucrat, sysop
es.wikibooks.org16:25, 17 സെപ്റ്റംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,915bureaucrat, sysop
es.wikinews.org18:17, 24 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)104autoreview
es.wikiquote.org19:02, 31 മേയ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)754
es.wikisource.org13:57, 6 സെപ്റ്റംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)297
es.wikiversity.org19:36, 10 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)384
es.wikivoyage.org21:13, 3 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)261patroller
es.wiktionary.org19:25, 17 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)540autopatrolled
et.wikipedia.org19:13, 23 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)145
et.wikibooks.org15:14, 24 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ee.wikimedia.org10:38, 24 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wikiquote.org11:17, 27 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wikisource.org11:17, 27 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wiktionary.org11:18, 27 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
eu.wikipedia.org15:19, 20 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)488
eu.wikibooks.org11:18, 27 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wikiquote.org17:03, 6 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
eu.wikisource.org15:09, 20 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wiktionary.org18:36, 3 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ext.wikipedia.org15:18, 20 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21
fa.wikipedia.org19:26, 10 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)32
fa.wikibooks.org12:25, 23 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4autopatrolled, patroller
fa.wikinews.org08:24, 16 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikiquote.org19:17, 11 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikisource.org15:39, 11 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
fa.wikivoyage.org21:59, 2 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fa.wiktionary.org15:27, 14 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
ff.wikipedia.org20:10, 23 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
fiu-vro.wikipedia.org20:06, 2 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fi.wikipedia.org19:39, 11 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)23
fi.wikibooks.org13:07, 6 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
fi.wikimedia.org20:30, 24 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikinews.org11:19, 27 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fi.wikiquote.org19:01, 22 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
fi.wikisource.org18:31, 13 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikiversity.org16:53, 27 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fi.wikivoyage.org15:09, 20 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
fi.wiktionary.org14:19, 25 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)28
fj.wikipedia.org20:17, 23 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fj.wiktionary.org11:19, 27 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
foundation.wikimedia.org21:25, 28 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fo.wikipedia.org19:06, 25 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)24
fo.wikisource.org11:19, 27 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fo.wiktionary.org11:20, 27 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
frp.wikipedia.org16:55, 27 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
frr.wikipedia.org11:20, 27 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fr.wikipedia.org19:28, 13 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)211
fr.wikibooks.org15:25, 21 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
fr.wikinews.org19:29, 10 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)37
fr.wikiquote.org15:13, 7 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)52
fr.wikisource.org11:20, 27 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)28
fr.wikiversity.org09:42, 11 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)25
fr.wikivoyage.org18:21, 10 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
fr.wiktionary.org13:35, 25 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
fur.wikipedia.org19:45, 7 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
fy.wikipedia.org09:20, 18 മേയ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)41
fy.wikibooks.org11:20, 27 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fy.wiktionary.org13:54, 25 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gag.wikipedia.org17:31, 19 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
gan.wikipedia.org15:31, 9 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
ga.wikipedia.org10:29, 11 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)29
ga.wikibooks.org01:28, 1 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ga.wikiquote.org01:28, 1 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ga.wiktionary.org10:03, 13 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gcr.wikipedia.org13:02, 27 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gd.wikipedia.org16:34, 13 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
gd.wiktionary.org16:54, 12 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
glk.wikipedia.org15:24, 4 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gl.wikipedia.org10:28, 11 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)183
gl.wikibooks.org17:10, 6 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
gl.wikiquote.org17:09, 6 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gl.wikisource.org17:09, 6 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
gl.wiktionary.org17:09, 6 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
gn.wikipedia.org20:17, 23 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
gn.wikibooks.org01:28, 1 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gn.wiktionary.org11:20, 27 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
gom.wikipedia.org11:58, 27 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gor.wikipedia.org00:38, 22 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
got.wikipedia.org20:15, 23 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
got.wikibooks.org01:28, 1 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gu.wikipedia.org09:25, 12 സെപ്റ്റംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)32
gu.wikibooks.org01:28, 1 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gu.wikiquote.org16:58, 9 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gu.wikisource.org20:56, 25 ഒക്ടോബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
gu.wiktionary.org12:56, 8 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
guw.wikipedia.org23:16, 27 ജനുവരി 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gv.wikipedia.org16:34, 13 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
gv.wiktionary.org12:56, 8 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
hak.wikipedia.org20:17, 23 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
ha.wikipedia.org20:14, 23 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ha.wiktionary.org12:56, 8 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
haw.wikipedia.org20:17, 23 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
he.wikipedia.org15:46, 20 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
he.wikibooks.org10:12, 16 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
he.wikinews.org15:31, 30 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikiquote.org15:59, 13 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
he.wikisource.org10:12, 16 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
he.wikivoyage.org11:27, 27 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wiktionary.org10:39, 13 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
hif.wikipedia.org20:17, 23 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
hif.wiktionary.org00:38, 22 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikipedia.org15:49, 11 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)86
hi.wikibooks.org09:58, 6 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
hi.wikiquote.org12:56, 8 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
hi.wikisource.org11:11, 28 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikiversity.org00:38, 22 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
hi.wikivoyage.org00:38, 22 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hi.wiktionary.org19:43, 31 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ho.wikipedia.org20:10, 23 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wikipedia.org20:04, 13 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)234
hr.wikibooks.org21:17, 14 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
hr.wikiquote.org21:17, 14 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hr.wikisource.org12:56, 8 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
hr.wiktionary.org21:17, 14 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
hsb.wikipedia.org09:42, 28 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hsb.wiktionary.org12:56, 8 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ht.wikipedia.org20:31, 19 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ht.wikisource.org01:29, 1 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikipedia.org13:20, 11 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)32
hu.wikibooks.org08:19, 21 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
hu.wikinews.org01:29, 1 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikiquote.org16:19, 19 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21
hu.wikisource.org18:43, 13 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
hu.wiktionary.org12:56, 8 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
hy.wikipedia.org08:05, 10 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)87
hy.wikibooks.org17:13, 21 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hy.wikiquote.org12:56, 8 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hy.wikisource.org12:56, 8 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
hy.wiktionary.org20:29, 22 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
hyw.wikipedia.org14:49, 13 ജനുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hz.wikipedia.org20:09, 23 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ia.wikipedia.org10:11, 11 സെപ്റ്റംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)28
ia.wikibooks.org08:05, 13 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ia.wiktionary.org08:05, 13 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
id.wikipedia.org15:20, 22 മേയ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)66autoreview
id.wikibooks.org13:28, 2 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
id.wikiquote.org12:30, 1 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
id.wikisource.org16:11, 20 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
id.wiktionary.org14:19, 25 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)25
ie.wikipedia.org20:17, 23 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ie.wikibooks.org19:15, 7 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ie.wiktionary.org19:15, 7 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ig.wikipedia.org20:16, 23 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
ii.wikipedia.org20:10, 23 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ik.wikipedia.org20:14, 23 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ik.wiktionary.org12:56, 8 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ilo.wikipedia.org18:25, 10 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
incubator.wikimedia.org16:59, 24 സെപ്റ്റംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)25
inh.wikipedia.org00:39, 22 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
io.wikipedia.org20:08, 23 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
io.wiktionary.org14:19, 25 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
is.wikipedia.org16:34, 13 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)32
is.wikibooks.org15:09, 26 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
is.wikiquote.org12:56, 8 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
is.wikisource.org12:56, 8 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
is.wiktionary.org17:53, 5 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
it.wikipedia.org15:47, 20 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)91
it.wikibooks.org19:03, 22 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)49
it.wikinews.org13:37, 29 ഓഗസ്റ്റ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)47
it.wikiquote.org19:35, 10 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)41
it.wikisource.org09:41, 21 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
it.wikiversity.org11:19, 13 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)32
it.wikivoyage.org18:21, 10 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
it.wiktionary.org14:11, 25 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)29
iu.wikipedia.org20:15, 23 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
iu.wiktionary.org12:56, 8 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
jam.wikipedia.org08:42, 18 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ja.wikipedia.org10:29, 11 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)189
ja.wikibooks.org12:56, 8 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ja.wikinews.org07:55, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ja.wikiquote.org12:56, 8 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ja.wikisource.org12:56, 8 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ja.wikiversity.org08:14, 26 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21
ja.wiktionary.org14:39, 25 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
jbo.wikipedia.org20:17, 23 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
jbo.wiktionary.org12:56, 8 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
jv.wikipedia.org14:37, 10 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
jv.wiktionary.org12:56, 8 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
kaa.wikipedia.org20:15, 23 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kab.wikipedia.org20:16, 23 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ka.wikipedia.org09:26, 12 സെപ്റ്റംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)77
ka.wikibooks.org16:17, 28 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ka.wikiquote.org12:56, 8 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ka.wiktionary.org18:40, 16 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kbd.wikipedia.org19:06, 25 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kbp.wikipedia.org10:35, 23 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kcg.wikipedia.org21:21, 29 ഒക്ടോബർ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kg.wikipedia.org20:16, 23 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ki.wikipedia.org20:14, 23 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
kj.wikipedia.org20:10, 23 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kk.wikipedia.org15:03, 30 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)27
kk.wikibooks.org17:45, 17 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
kk.wikiquote.org01:29, 1 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kk.wiktionary.org12:57, 8 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
kl.wikipedia.org20:16, 23 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
kl.wiktionary.org12:57, 8 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
km.wikipedia.org14:08, 12 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
km.wikibooks.org12:57, 8 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
km.wiktionary.org16:33, 6 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wikipedia.org19:54, 17 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)24
kn.wikibooks.org01:29, 1 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wikiquote.org12:57, 8 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kn.wikisource.org08:05, 13 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wiktionary.org09:24, 16 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
koi.wikipedia.org16:37, 19 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ko.wikipedia.org18:40, 7 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
ko.wikibooks.org11:19, 6 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ko.wikinews.org18:32, 6 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikiquote.org14:09, 14 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ko.wikisource.org13:24, 6 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ko.wikiversity.org10:42, 1 ഒക്ടോബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ko.wiktionary.org11:18, 6 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
krc.wikipedia.org20:17, 23 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
kr.wikipedia.org20:09, 23 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kr.wikiquote.org01:29, 1 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ksh.wikipedia.org17:16, 23 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ks.wikipedia.org20:15, 23 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ks.wikibooks.org01:29, 1 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ks.wikiquote.org01:29, 1 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ks.wiktionary.org12:57, 8 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ku.wikipedia.org18:59, 7 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
ku.wikibooks.org12:57, 8 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ku.wikiquote.org18:39, 18 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ku.wiktionary.org12:57, 8 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kv.wikipedia.org20:17, 23 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
kw.wikipedia.org20:17, 23 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kw.wikiquote.org01:29, 1 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kw.wiktionary.org20:31, 24 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ky.wikipedia.org20:17, 23 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
ky.wikibooks.org12:57, 8 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ky.wikiquote.org12:57, 8 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ky.wiktionary.org12:57, 8 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lad.wikipedia.org19:40, 23 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
la.wikipedia.org16:35, 13 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)74
la.wikibooks.org12:57, 8 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wikiquote.org18:44, 13 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
la.wikisource.org15:43, 13 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
la.wiktionary.org18:04, 29 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lbe.wikipedia.org20:14, 23 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
lb.wikipedia.org18:41, 1 മേയ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)40
lb.wikibooks.org01:29, 1 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lb.wikiquote.org18:09, 12 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lb.wiktionary.org15:38, 18 സെപ്റ്റംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lez.wikipedia.org19:17, 6 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lfn.wikipedia.org09:30, 9 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
lg.wikipedia.org20:10, 23 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
lij.wikipedia.org14:31, 4 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
li.wikipedia.org10:46, 13 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)20
li.wikibooks.org12:57, 8 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikinews.org01:01, 22 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikiquote.org12:57, 8 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
li.wikisource.org12:57, 8 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wiktionary.org09:10, 11 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lld.wikipedia.org13:28, 2 ഒക്ടോബർ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lmo.wikipedia.org14:43, 2 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ln.wikipedia.org20:17, 23 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ln.wikibooks.org01:29, 1 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ln.wiktionary.org12:57, 8 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
login.wikimedia.org20:53, 17 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lo.wikipedia.org20:16, 23 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
lo.wiktionary.org12:57, 8 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lrc.wikipedia.org11:28, 27 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ltg.wikipedia.org20:05, 2 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
lt.wikipedia.org18:00, 17 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)160
lt.wikibooks.org15:12, 7 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
lt.wikiquote.org12:57, 8 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
lt.wikisource.org13:20, 6 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
lt.wiktionary.org12:57, 8 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
lv.wikipedia.org18:54, 22 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)342
lv.wikibooks.org01:29, 1 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lv.wiktionary.org19:30, 19 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
mad.wikipedia.org22:08, 26 ജൂലൈ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mai.wikipedia.org00:02, 21 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
map-bms.wikipedia.org15:12, 14 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
mdf.wikipedia.org20:15, 23 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.mediawiki.org17:16, 17 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)438autopatrolled
meta.wikimedia.org15:29, 21 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4,948autopatrolled, ipblock-exempt
mg.wikipedia.org17:11, 13 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
mg.wikibooks.org12:57, 8 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mg.wiktionary.org17:46, 4 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
mhr.wikipedia.org20:17, 23 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
mh.wikipedia.org20:10, 23 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mh.wiktionary.org01:29, 1 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
min.wikipedia.org16:29, 26 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
mi.wikipedia.org08:35, 1 സെപ്റ്റംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
mi.wikibooks.org01:29, 1 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mi.wiktionary.org12:57, 8 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mk.wikipedia.org18:22, 11 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)68
mk.wikibooks.org17:22, 24 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
mk.wikimedia.org20:31, 24 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wikisource.org12:57, 8 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mk.wiktionary.org12:57, 8 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ml.wikipedia.org12:59, 3 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)53
ml.wikibooks.org12:57, 8 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ml.wikiquote.org15:05, 14 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikisource.org10:46, 21 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ml.wiktionary.org08:05, 13 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mni.wikipedia.org15:25, 22 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mn.wikipedia.org12:25, 26 സെപ്റ്റംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)27
mn.wikibooks.org01:29, 1 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mn.wiktionary.org12:57, 8 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
mnw.wikipedia.org09:17, 28 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mnw.wiktionary.org08:37, 22 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mrj.wikipedia.org09:51, 14 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wikipedia.org08:12, 10 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
mr.wikibooks.org12:57, 8 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
mr.wikiquote.org12:57, 8 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mr.wikisource.org20:55, 25 ഒക്ടോബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mr.wiktionary.org12:57, 8 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ms.wikipedia.org15:32, 11 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)271
ms.wikibooks.org12:57, 8 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ms.wiktionary.org12:57, 8 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
mt.wikipedia.org20:14, 15 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)20
mt.wiktionary.org12:57, 8 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mus.wikipedia.org20:10, 23 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mwl.wikipedia.org20:15, 23 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
mx.wikimedia.org20:31, 24 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
myv.wikipedia.org20:17, 23 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
my.wikipedia.org19:05, 25 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
my.wikibooks.org01:29, 1 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
my.wiktionary.org20:54, 23 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
mzn.wikipedia.org12:58, 8 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
nah.wikipedia.org20:21, 23 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
nah.wikibooks.org01:29, 1 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nah.wiktionary.org12:58, 8 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nap.wikipedia.org17:26, 11 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
na.wikipedia.org20:15, 23 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
na.wikibooks.org01:29, 1 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
na.wikiquote.org01:29, 1 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
na.wiktionary.org20:57, 14 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nds-nl.wikipedia.org17:22, 30 മേയ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)47
nds.wikipedia.org16:58, 24 സെപ്റ്റംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)52
nds.wikibooks.org01:29, 1 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nds.wikiquote.org01:29, 1 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nds.wiktionary.org15:54, 7 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ne.wikipedia.org20:14, 18 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
ne.wikibooks.org12:58, 8 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ne.wiktionary.org19:06, 25 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
new.wikipedia.org14:43, 2 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ng.wikipedia.org20:10, 23 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nia.wikipedia.org17:53, 6 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nia.wiktionary.org17:53, 6 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikipedia.org17:37, 11 മാർച്ച് 2010പുതിയ അംഗത്വം(?)5,939
nl.wikibooks.org15:14, 21 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)119
nl.wikimedia.org19:03, 9 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
nl.wikinews.org17:58, 9 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
nl.wikiquote.org15:35, 4 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)42
nl.wikisource.org15:14, 5 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)39
nl.wikivoyage.org18:21, 10 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)22
nl.wiktionary.org19:15, 28 മേയ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)118
nn.wikipedia.org18:12, 15 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)104
nn.wikiquote.org12:58, 8 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nn.wiktionary.org12:58, 8 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nov.wikipedia.org12:58, 8 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
no.wikipedia.org16:27, 7 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21
no.wikibooks.org17:25, 11 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
no.wikimedia.org20:32, 24 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
no.wikinews.org12:58, 8 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
no.wikiquote.org16:37, 6 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
no.wikisource.org15:22, 11 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
no.wiktionary.org20:38, 19 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)28
nqo.wikipedia.org21:04, 28 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nrm.wikipedia.org17:50, 5 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
nso.wikipedia.org20:31, 24 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
nv.wikipedia.org20:17, 23 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
nyc.wikimedia.org20:33, 24 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ny.wikipedia.org20:10, 23 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
nz.wikimedia.org20:34, 24 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
oc.wikipedia.org20:22, 23 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)25
oc.wikibooks.org12:58, 8 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
oc.wiktionary.org08:05, 13 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
olo.wikipedia.org19:10, 1 നവംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
om.wikipedia.org20:14, 23 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
om.wiktionary.org12:58, 8 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
or.wikipedia.org20:16, 23 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
or.wikisource.org00:03, 21 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
or.wiktionary.org16:33, 28 സെപ്റ്റംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
os.wikipedia.org18:30, 16 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
outreach.wikimedia.org11:17, 10 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)37
pa-us.wikimedia.org10:39, 24 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pag.wikipedia.org12:58, 8 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
pam.wikipedia.org22:04, 6 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
pap.wikipedia.org20:16, 23 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
pa.wikipedia.org20:17, 23 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
pa.wikibooks.org11:12, 27 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pa.wikisource.org10:24, 22 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pa.wiktionary.org11:12, 27 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pcd.wikipedia.org20:15, 23 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
pdc.wikipedia.org20:17, 23 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
pfl.wikipedia.org11:12, 27 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
pih.wikipedia.org20:15, 23 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
pi.wikipedia.org11:12, 27 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pi.wiktionary.org01:30, 1 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikipedia.org15:47, 20 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)47
pl.wikibooks.org15:41, 11 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)43
pl.wikimedia.org16:39, 15 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
pl.wikinews.org13:36, 29 ഓഗസ്റ്റ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
pl.wikiquote.org15:22, 11 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)41
pl.wikisource.org18:09, 11 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
pl.wikivoyage.org14:07, 24 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pl.wiktionary.org14:19, 25 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)32
pms.wikipedia.org20:06, 23 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
pms.wikisource.org15:35, 22 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pnb.wikipedia.org11:12, 27 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
pnb.wiktionary.org20:56, 25 ഒക്ടോബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pnt.wikipedia.org20:15, 23 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ps.wikipedia.org20:17, 23 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ps.wikibooks.org01:30, 1 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ps.wikivoyage.org01:30, 22 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ps.wiktionary.org11:12, 27 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikipedia.org18:00, 17 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)169
pt.wikibooks.org19:41, 25 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)82
pt.wikinews.org19:33, 10 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)66
pt.wikiquote.org18:13, 11 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
pt.wikisource.org18:56, 22 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
pt.wikiversity.org14:04, 14 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)54
pt.wikivoyage.org22:14, 10 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)22
pt.wiktionary.org14:41, 25 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)56
quality.wikimedia.org01:30, 1 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
qu.wikipedia.org07:57, 6 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
qu.wikibooks.org01:30, 1 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
qu.wikiquote.org01:30, 1 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
qu.wiktionary.org11:12, 27 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rm.wikipedia.org19:21, 22 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
rm.wikibooks.org01:30, 1 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rm.wiktionary.org01:30, 1 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rmy.wikipedia.org20:15, 23 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
rn.wikipedia.org20:10, 23 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
rn.wiktionary.org01:30, 1 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
roa-rup.wikipedia.org18:07, 27 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
roa-rup.wiktionary.org11:12, 27 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
roa-tara.wikipedia.org20:51, 29 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ro.wikipedia.org16:36, 13 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)28
ro.wikibooks.org09:22, 3 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
ro.wikinews.org19:16, 22 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
ro.wikiquote.org11:12, 27 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ro.wikisource.org16:43, 4 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)25
ro.wikivoyage.org22:34, 11 ഒക്ടോബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ro.wiktionary.org14:58, 14 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
rue.wikipedia.org11:00, 29 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ru.wikipedia.org16:10, 11 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)58uploader
ru.wikibooks.org15:10, 14 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ru.wikimedia.org10:39, 24 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikinews.org15:23, 14 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
ru.wikiquote.org15:58, 11 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
ru.wikisource.org15:23, 11 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
ru.wikiversity.org11:12, 27 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ru.wikivoyage.org18:22, 10 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ru.wiktionary.org18:48, 22 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)70
rw.wikipedia.org20:10, 23 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
rw.wiktionary.org08:05, 13 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
sah.wikipedia.org15:29, 7 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sah.wikiquote.org01:30, 22 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sah.wikisource.org11:12, 27 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sat.wikipedia.org01:30, 22 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikipedia.org06:24, 30 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
sa.wikibooks.org11:12, 27 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sa.wikiquote.org08:41, 14 ഒക്ടോബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikisource.org11:12, 27 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sa.wiktionary.org11:12, 27 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
scn.wikipedia.org20:57, 11 സെപ്റ്റംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)27
scn.wiktionary.org20:17, 11 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sco.wikipedia.org16:00, 11 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)64
sc.wikipedia.org18:33, 13 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sc.wiktionary.org01:30, 1 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sd.wikipedia.org20:15, 23 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)20
sd.wikinews.org11:12, 27 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sd.wiktionary.org11:12, 27 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
se.wikipedia.org09:35, 21 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
se.wikibooks.org01:30, 1 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
se.wikimedia.org10:40, 24 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sg.wikipedia.org20:14, 23 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
sg.wiktionary.org11:12, 27 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
shi.wikipedia.org07:30, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
shn.wikipedia.org13:31, 8 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sh.wikipedia.org09:01, 5 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)168
sh.wiktionary.org11:12, 27 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
shy.wiktionary.org12:04, 27 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
simple.wikipedia.org19:59, 22 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8,186patroller, rollbacker
simple.wikibooks.org18:33, 12 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wikiquote.org01:30, 1 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wiktionary.org15:27, 3 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)143
si.wikipedia.org09:26, 12 സെപ്റ്റംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)22
si.wikibooks.org11:12, 27 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
si.wiktionary.org11:12, 27 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
skr.wikipedia.org17:53, 6 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
skr.wiktionary.org18:07, 6 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikipedia.org15:57, 4 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)833
sk.wikibooks.org15:11, 7 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
sk.wikiquote.org14:15, 14 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
sk.wikisource.org11:12, 27 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wiktionary.org15:41, 7 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
sl.wikipedia.org16:41, 13 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)170
sl.wikibooks.org11:12, 27 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sl.wikiquote.org11:12, 27 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikisource.org16:54, 27 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sl.wikiversity.org15:21, 1 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wiktionary.org17:44, 2 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
smn.wikipedia.org15:39, 26 ഒക്ടോബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sm.wikipedia.org20:15, 23 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
sm.wiktionary.org11:12, 27 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
sn.wikipedia.org20:10, 23 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
sn.wiktionary.org01:30, 1 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikisource.org19:06, 22 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)40
so.wikipedia.org20:17, 23 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)55
so.wiktionary.org11:12, 27 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
species.wikimedia.org19:16, 3 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)86
sq.wikipedia.org18:24, 11 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)217autoreview
sq.wikibooks.org22:25, 22 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
sq.wikinews.org09:41, 27 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
sq.wikiquote.org11:12, 27 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sq.wiktionary.org14:24, 14 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)20
srn.wikipedia.org20:16, 23 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sr.wikipedia.org09:01, 5 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
sr.wikibooks.org16:33, 13 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sr.wikinews.org18:12, 1 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikiquote.org11:12, 27 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sr.wikisource.org15:56, 13 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
sr.wiktionary.org11:12, 27 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
ss.wikipedia.org20:14, 23 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ss.wiktionary.org11:12, 27 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
stq.wikipedia.org20:17, 23 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
strategy.wikimedia.org20:59, 11 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)47
st.wikipedia.org20:10, 23 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
st.wiktionary.org11:12, 27 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
su.wikipedia.org08:16, 13 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
su.wikibooks.org16:40, 25 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
su.wikiquote.org11:12, 27 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
su.wiktionary.org11:11, 27 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sv.wikipedia.org06:31, 5 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)33
sv.wikibooks.org18:21, 3 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
sv.wikinews.org11:11, 27 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sv.wikiquote.org15:49, 30 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
sv.wikisource.org11:11, 27 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
sv.wikiversity.org09:32, 3 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
sv.wikivoyage.org18:22, 10 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
sv.wiktionary.org13:30, 10 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)29
sw.wikipedia.org20:13, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)38
sw.wikibooks.org01:30, 1 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sw.wiktionary.org11:11, 27 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
szl.wikipedia.org20:17, 23 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
szy.wikipedia.org20:28, 27 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikipedia.org11:38, 18 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)63
ta.wikibooks.org11:11, 27 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
ta.wikinews.org09:37, 27 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ta.wikiquote.org09:37, 27 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ta.wikisource.org09:37, 27 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ta.wiktionary.org20:54, 23 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
tcy.wikipedia.org18:57, 23 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ten.wikipedia.org10:24, 1 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)531
test2.wikipedia.org19:31, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
test-commons.wikimedia.org17:40, 6 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
test.wikipedia.org08:06, 10 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
test.wikidata.org13:07, 7 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tet.wikipedia.org20:15, 23 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
te.wikipedia.org15:40, 11 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)54
te.wikibooks.org09:37, 27 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
te.wikiquote.org09:37, 27 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
te.wikisource.org09:37, 27 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wiktionary.org14:32, 14 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tg.wikipedia.org10:48, 29 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
tg.wikibooks.org09:37, 27 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tg.wiktionary.org09:37, 27 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
th.wikipedia.org11:51, 24 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)38
th.wikibooks.org09:37, 27 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
th.wikinews.org20:43, 4 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wikiquote.org15:01, 6 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wikisource.org08:40, 13 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
th.wiktionary.org18:39, 12 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ti.wikipedia.org20:14, 23 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
ti.wiktionary.org09:37, 27 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tk.wikipedia.org07:22, 10 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
tk.wikibooks.org09:37, 27 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tk.wikiquote.org01:31, 1 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tk.wiktionary.org09:37, 27 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tl.wikipedia.org09:09, 23 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)429
tl.wikibooks.org13:58, 26 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)105
tl.wiktionary.org09:37, 27 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
tn.wikipedia.org20:14, 23 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
tn.wiktionary.org09:36, 27 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
to.wikipedia.org20:17, 23 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
to.wiktionary.org01:31, 1 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tpi.wikipedia.org20:16, 23 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tpi.wiktionary.org09:36, 27 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
trv.wikipedia.org22:23, 26 ജൂലൈ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikipedia.org18:29, 11 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)46autoreview
tr.wikibooks.org09:36, 27 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
tr.wikimedia.org10:40, 24 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tr.wikinews.org20:23, 16 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
tr.wikiquote.org09:36, 27 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
tr.wikisource.org09:36, 27 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
tr.wiktionary.org19:40, 10 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)40
ts.wikipedia.org20:14, 23 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ts.wiktionary.org09:36, 27 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tt.wikipedia.org19:31, 22 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
tt.wikibooks.org15:57, 11 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tt.wikiquote.org01:31, 1 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tt.wiktionary.org09:36, 27 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tum.wikipedia.org20:10, 23 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
tw.wikipedia.org20:10, 23 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
tw.wiktionary.org01:31, 1 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tyv.wikipedia.org10:59, 1 ഒക്ടോബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ty.wikipedia.org20:16, 23 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ua.wikimedia.org10:40, 24 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
udm.wikipedia.org20:16, 23 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ug.wikipedia.org17:31, 4 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ug.wikibooks.org01:31, 1 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ug.wikiquote.org01:31, 1 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ug.wiktionary.org09:36, 27 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikipedia.org15:28, 3 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)30
uk.wikibooks.org19:28, 22 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
uk.wikinews.org19:27, 2 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
uk.wikiquote.org09:36, 27 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
uk.wikisource.org18:21, 2 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
uk.wikivoyage.org14:07, 24 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
uk.wiktionary.org09:03, 12 സെപ്റ്റംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ur.wikipedia.org15:35, 11 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)32
ur.wikibooks.org18:42, 26 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ur.wikiquote.org09:36, 27 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ur.wiktionary.org20:52, 17 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
usability.wikimedia.org01:31, 1 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uz.wikipedia.org14:21, 23 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)47
uz.wikibooks.org09:36, 27 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uz.wikiquote.org09:36, 27 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
uz.wiktionary.org09:36, 27 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
vec.wikipedia.org13:49, 4 ഓഗസ്റ്റ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)28
vec.wikisource.org17:43, 5 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
vec.wiktionary.org08:41, 14 ഒക്ടോബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
vep.wikipedia.org21:35, 9 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ve.wikipedia.org20:14, 23 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
vi.wikipedia.org14:20, 11 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)28
vi.wikibooks.org16:11, 5 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
vi.wikiquote.org09:35, 27 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)26
vi.wikisource.org18:16, 11 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
vi.wikivoyage.org22:34, 11 ഒക്ടോബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
vi.wiktionary.org09:36, 27 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
vls.wikipedia.org20:16, 19 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)64
vo.wikipedia.org16:42, 13 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
vo.wikibooks.org09:35, 27 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vo.wikiquote.org01:31, 1 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vo.wiktionary.org09:35, 27 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
war.wikipedia.org07:57, 6 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)30
wa.wikipedia.org15:01, 19 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
wa.wikibooks.org01:31, 1 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wa.wikisource.org17:53, 6 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wa.wiktionary.org19:35, 11 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
www.wikidata.org20:10, 26 ഒക്ടോബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,990
www.wikifunctions.org16:29, 1 ഓഗസ്റ്റ് 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2005.wikimedia.org01:31, 1 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2006.wikimedia.org01:31, 1 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2007.wikimedia.org01:31, 1 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2008.wikimedia.org01:31, 1 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2009.wikimedia.org01:31, 1 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2010.wikimedia.org15:53, 20 മേയ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
wikimania2011.wikimedia.org17:13, 2 സെപ്റ്റംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
wikimania2012.wikimedia.org17:11, 2 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
wikimania2013.wikimedia.org05:29, 24 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
wikimania2014.wikimedia.org11:59, 10 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2015.wikimedia.org08:55, 6 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2016.wikimedia.org00:29, 26 ഒക്ടോബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2017.wikimedia.org09:05, 31 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2018.wikimedia.org22:08, 17 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania.wikimedia.org12:04, 12 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
wo.wikipedia.org20:17, 23 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
wo.wikiquote.org09:35, 27 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wo.wiktionary.org09:35, 27 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
wuu.wikipedia.org05:57, 8 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
xal.wikipedia.org20:17, 23 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
xh.wikipedia.org20:14, 23 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)22
xh.wikibooks.org01:31, 1 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
xh.wiktionary.org01:31, 1 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
xmf.wikipedia.org21:09, 27 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
yi.wikipedia.org09:25, 4 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
yi.wikisource.org09:34, 27 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yi.wiktionary.org09:35, 27 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
yo.wikipedia.org19:02, 22 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
yo.wikibooks.org01:31, 1 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yo.wiktionary.org01:31, 1 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yue.wiktionary.org11:54, 12 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
za.wikipedia.org20:14, 23 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
za.wikibooks.org01:31, 1 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
za.wikiquote.org01:31, 1 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
za.wiktionary.org09:34, 27 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zea.wikipedia.org20:16, 23 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
zh-classical.wikipedia.org19:12, 25 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
zh-min-nan.wikipedia.org09:27, 5 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)129
zh-min-nan.wikibooks.org19:20, 8 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
zh-min-nan.wikiquote.org09:34, 27 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-min-nan.wikisource.org09:34, 27 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-min-nan.wiktionary.org09:34, 27 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-yue.wikipedia.org19:01, 22 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)72
zh.wikipedia.org06:31, 5 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)45
zh.wikibooks.org19:06, 22 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
zh.wikinews.org15:50, 30 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
zh.wikiquote.org10:08, 1 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zh.wikisource.org15:24, 11 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zh.wikiversity.org15:36, 24 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikivoyage.org09:09, 15 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wiktionary.org16:46, 6 സെപ്റ്റംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
zu.wikipedia.org20:14, 23 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)24
zu.wikibooks.org16:08, 19 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zu.wiktionary.org20:48, 28 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2