ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
  • ഉപയോക്തൃനാമം: Santhoshj
  • രജിസ്റ്റേ‌ർഡ്: 03:19, 31 ഒക്ടോബർ 2008 (11 വർഷം മുൻപ്)
  • ആകെ തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം: 642
  • ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്വങ്ങളുടെ എണ്ണം: 35
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
beta.wikiversity.org05:45, 6 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wikipedia.org02:22, 24 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
commons.wikimedia.org10:41, 4 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
de.wikipedia.org07:42, 6 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikipedia.org03:19, 31 ഒക്ടോബർ 2008തറവാട് വിക്കി(?)188
en.wikibooks.org14:44, 27 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikinews.org04:32, 5 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikiquote.org15:34, 15 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikisource.org10:12, 22 ഒക്ടോബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikiversity.org10:12, 22 ഒക്ടോബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikivoyage.org10:12, 22 ഒക്ടോബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wiktionary.org15:47, 25 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikipedia.org10:32, 12 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wikipedia.org14:23, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikipedia.org14:30, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
incubator.wikimedia.org10:12, 22 ഒക്ടോബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wikipedia.org05:12, 12 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
login.wikimedia.org12:37, 18 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.mediawiki.org06:47, 7 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
meta.wikimedia.org02:15, 1 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikipedia.org03:19, 31 ഒക്ടോബർ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)414
ml.wikibooks.org04:25, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
ml.wikiquote.org05:48, 6 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ml.wikisource.org11:10, 6 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ml.wiktionary.org07:29, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikipedia.org12:18, 26 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikipedia.org14:05, 23 ജൂൺ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikipedia.org17:05, 12 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikipedia.org21:18, 19 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wikipedia.org17:07, 10 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikisource.org14:02, 24 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
species.wikimedia.org10:12, 22 ഒക്ടോബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikipedia.org07:42, 6 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ta.wikisource.org06:13, 30 ഒക്ടോബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.wikidata.org10:12, 22 ഒക്ടോബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0