ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
aa.wikipedia.org10:08, 15 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
aa.wikibooks.org01:08, 7 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
aa.wiktionary.org21:47, 2 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ab.wikipedia.org23:00, 16 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ab.wiktionary.org09:11, 23 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ace.wikipedia.org21:37, 21 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)513
ady.wikipedia.org23:23, 4 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)82
af.wikipedia.org16:57, 9 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)24
af.wikibooks.org18:07, 2 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
af.wikiquote.org16:04, 14 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)87
af.wiktionary.org18:07, 2 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ak.wikipedia.org20:44, 10 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
ak.wikibooks.org01:08, 7 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
als.wikipedia.org18:55, 26 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
alt.wikipedia.org07:20, 24 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
am.wikipedia.org23:19, 20 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)35
am.wiktionary.org16:16, 14 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ang.wikipedia.org16:21, 14 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ang.wiktionary.org16:23, 14 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)128
an.wikipedia.org16:11, 14 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
an.wiktionary.org16:17, 14 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
api.wikimedia.org20:02, 11 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
arc.wikipedia.org16:35, 14 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ar.wikipedia.org18:01, 7 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)23
ar.wikibooks.org16:24, 14 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ar.wikimedia.org09:36, 17 ജൂൺ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ar.wikinews.org16:26, 14 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
ar.wikiquote.org00:28, 29 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ar.wikisource.org13:32, 26 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ar.wikiversity.org13:51, 25 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ar.wiktionary.org16:24, 14 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ary.wikipedia.org13:09, 20 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
arz.wikipedia.org22:43, 22 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
ast.wikipedia.org21:35, 23 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)29
ast.wiktionary.org20:46, 19 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
as.wikipedia.org16:42, 14 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
as.wikibooks.org01:08, 7 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
as.wikisource.org16:43, 14 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
atj.wikipedia.org05:44, 15 ജൂൺ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
avk.wikipedia.org08:52, 30 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
av.wikipedia.org20:10, 19 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
awa.wikipedia.org16:19, 21 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
ay.wikipedia.org20:06, 19 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ay.wikibooks.org01:08, 7 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ay.wiktionary.org20:11, 19 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
azb.wikipedia.org20:19, 19 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
az.wikipedia.org18:12, 29 ഡിസംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)67
az.wikibooks.org20:16, 19 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
az.wikiquote.org07:16, 19 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
az.wikisource.org20:18, 19 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
az.wiktionary.org20:16, 19 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ban.wikipedia.org01:00, 19 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
bar.wikipedia.org23:00, 16 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
bat-smg.wikipedia.org20:24, 19 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ba.wikipedia.org20:55, 26 ജൂൺ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
ba.wikibooks.org10:28, 3 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
bcl.wikipedia.org20:56, 29 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
bcl.wiktionary.org09:32, 29 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)53
bd.wikimedia.org17:38, 18 ജൂൺ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
be-tarask.wikipedia.org21:04, 19 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
beta.wikiversity.org17:50, 4 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,660bureaucrat, sysop, translationadmin
be.wikipedia.org18:58, 20 ജൂൺ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
be.wikibooks.org21:00, 19 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
be.wikimedia.org10:00, 4 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
be.wikiquote.org21:04, 19 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
be.wikisource.org21:13, 19 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
be.wiktionary.org21:00, 19 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bg.wikipedia.org19:06, 20 ജൂൺ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)106autopatrolled
bg.wikibooks.org21:15, 19 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
bg.wikinews.org21:19, 19 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikiquote.org21:20, 19 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bg.wikisource.org22:09, 12 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)49
bg.wiktionary.org23:14, 13 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
bh.wikipedia.org21:23, 19 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
bi.wikipedia.org21:23, 19 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
bjn.wikipedia.org21:25, 19 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)49
bm.wikipedia.org21:27, 19 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
bn.wikipedia.org16:23, 20 ജൂൺ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)68
bn.wikibooks.org21:27, 19 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bn.wikisource.org21:27, 19 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bn.wikivoyage.org20:58, 16 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
bn.wiktionary.org21:27, 19 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bo.wikipedia.org21:30, 19 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
bpy.wikipedia.org21:30, 19 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
br.wikipedia.org09:58, 18 സെപ്റ്റംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
br.wikimedia.org21:08, 9 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
br.wikiquote.org21:35, 19 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
br.wikisource.org21:35, 19 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
br.wiktionary.org12:22, 19 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
bs.wikipedia.org20:44, 26 ജൂൺ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)22
bs.wikibooks.org21:40, 19 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
bs.wikinews.org21:40, 19 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)47
bs.wikiquote.org21:40, 19 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
bs.wikisource.org20:39, 28 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bs.wiktionary.org21:39, 19 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bug.wikipedia.org23:00, 16 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)25
bxr.wikipedia.org13:18, 20 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ca.wikipedia.org13:21, 20 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)20
ca.wikibooks.org17:22, 22 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
ca.wikimedia.org10:11, 29 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)31
ca.wikinews.org13:55, 20 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ca.wikiquote.org20:26, 21 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ca.wikisource.org20:26, 21 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ca.wiktionary.org16:45, 14 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
cbk-zam.wikipedia.org11:24, 11 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
cdo.wikipedia.org21:01, 21 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ceb.wikipedia.org21:37, 21 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ce.wikipedia.org13:59, 10 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)63
cho.wikipedia.org18:32, 10 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
chr.wikipedia.org21:39, 21 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
chr.wiktionary.org21:39, 21 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)408
ch.wikipedia.org21:39, 21 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
chy.wikipedia.org19:52, 31 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ckb.wikipedia.org15:52, 12 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
commons.wikimedia.org16:53, 4 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6,918filemover, image-reviewer, translationadmin
co.wikipedia.org17:21, 21 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
co.wikimedia.org08:59, 28 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
co.wiktionary.org21:54, 21 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
crh.wikipedia.org22:03, 21 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
cr.wikipedia.org20:49, 10 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)23
csb.wikipedia.org09:16, 25 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
csb.wiktionary.org06:51, 23 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cs.wikipedia.org23:51, 17 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
cs.wikibooks.org22:08, 21 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
cs.wikinews.org22:22, 21 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
cs.wikiquote.org22:06, 26 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
cs.wikisource.org14:00, 25 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cs.wikiversity.org12:37, 25 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
cs.wiktionary.org19:01, 20 ജൂൺ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
cu.wikipedia.org07:06, 23 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
cv.wikipedia.org18:15, 29 ഡിസംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
cv.wikibooks.org07:07, 23 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
cy.wikipedia.org17:22, 21 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
cy.wikibooks.org07:15, 23 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
cy.wikiquote.org07:30, 23 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cy.wikisource.org07:30, 23 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
cy.wiktionary.org07:15, 23 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
da.wikipedia.org17:22, 21 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
da.wikibooks.org07:53, 23 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
da.wikiquote.org07:54, 23 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)53
da.wikisource.org14:00, 24 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
da.wiktionary.org07:35, 23 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
de.wikipedia.org17:53, 5 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)112autoreview
de.wikibooks.org13:06, 12 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
de.wikinews.org21:13, 21 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
de.wikiquote.org17:14, 26 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
de.wikisource.org10:20, 25 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
de.wikiversity.org12:37, 25 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
de.wikivoyage.org14:28, 24 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
de.wiktionary.org18:00, 29 ഡിസംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
din.wikipedia.org11:49, 26 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
diq.wikipedia.org20:53, 29 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
diq.wiktionary.org08:40, 12 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)58
dk.wikimedia.org12:15, 18 സെപ്റ്റംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
dsb.wikipedia.org14:37, 24 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
dty.wikipedia.org21:19, 27 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
dv.wikipedia.org14:45, 24 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
dv.wiktionary.org14:45, 24 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
dz.wikipedia.org14:49, 24 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ee.wikipedia.org14:55, 24 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
el.wikipedia.org15:00, 24 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
el.wikibooks.org19:38, 27 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
el.wikinews.org19:38, 27 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
el.wikiquote.org19:42, 27 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
el.wikisource.org14:05, 26 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
el.wikiversity.org12:36, 25 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
el.wikivoyage.org19:50, 27 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
el.wiktionary.org22:54, 22 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
eml.wikipedia.org09:29, 29 ഡിസംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
en.wikipedia.org20:00, 3 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)340
en.wikibooks.org16:35, 7 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)351editor
en.wikinews.org16:35, 7 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)51
en.wikiquote.org16:35, 7 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)366
en.wikisource.org16:35, 7 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)326
en.wikiversity.org16:35, 7 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)51
en.wikivoyage.org16:35, 7 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
en.wiktionary.org16:35, 7 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)70
eo.wikipedia.org22:53, 22 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)34
eo.wikibooks.org14:26, 17 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21
eo.wikinews.org21:49, 2 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21
eo.wikiquote.org21:49, 2 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
eo.wikisource.org21:55, 2 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)26
eo.wikivoyage.org17:02, 11 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
eo.wiktionary.org21:25, 2 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
es.wikipedia.org19:56, 13 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)76
es.wikibooks.org22:53, 22 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)23
es.wikinews.org23:12, 17 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
es.wikiquote.org23:27, 22 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)36
es.wikisource.org21:32, 1 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
es.wikiversity.org12:26, 19 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)36
es.wikivoyage.org18:14, 1 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
es.wiktionary.org13:53, 23 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)58
et.wikipedia.org18:14, 29 ഡിസംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)50
et.wikibooks.org21:13, 13 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ee.wikimedia.org17:00, 12 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
et.wikiquote.org21:17, 13 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
et.wikisource.org18:53, 21 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
et.wiktionary.org20:17, 4 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
eu.wikipedia.org19:36, 29 ഡിസംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)69
eu.wikibooks.org21:33, 13 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
eu.wikiquote.org21:33, 13 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
eu.wikisource.org17:22, 26 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
eu.wiktionary.org21:20, 13 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ext.wikipedia.org21:39, 13 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
fa.wikipedia.org17:22, 22 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
fa.wikibooks.org21:46, 13 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
fa.wikinews.org21:46, 13 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
fa.wikiquote.org20:38, 9 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
fa.wikisource.org22:52, 1 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
fa.wikivoyage.org21:49, 13 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
fa.wiktionary.org21:45, 13 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
ff.wikipedia.org21:50, 13 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fiu-vro.wikipedia.org22:21, 28 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
fi.wikipedia.org21:41, 19 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
fi.wikibooks.org21:41, 31 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
fi.wikimedia.org09:31, 29 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
fi.wikinews.org22:20, 13 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
fi.wikiquote.org18:56, 18 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fi.wikisource.org20:46, 9 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)31
fi.wikiversity.org21:41, 19 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)27
fi.wikivoyage.org22:27, 13 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
fi.wiktionary.org20:45, 26 ജൂൺ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)46
fj.wikipedia.org10:00, 14 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fj.wiktionary.org10:00, 14 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
foundation.wikimedia.org22:19, 13 ജനുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)34
fo.wikipedia.org23:43, 4 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fo.wikisource.org10:05, 14 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
fo.wiktionary.org10:05, 14 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
frp.wikipedia.org07:21, 2 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
frr.wikipedia.org13:15, 27 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21
fr.wikipedia.org09:12, 5 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)150
fr.wikibooks.org19:25, 18 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)31
fr.wikinews.org19:25, 18 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
fr.wikiquote.org19:29, 18 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
fr.wikisource.org19:29, 18 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
fr.wikiversity.org19:25, 18 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)54
fr.wikivoyage.org19:25, 18 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fr.wiktionary.org19:25, 18 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
fur.wikipedia.org10:20, 14 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fy.wikipedia.org10:24, 14 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
fy.wikibooks.org10:28, 14 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
fy.wiktionary.org10:28, 14 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
gag.wikipedia.org10:33, 14 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
gan.wikipedia.org10:35, 14 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ga.wikipedia.org20:50, 16 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ga.wiktionary.org10:30, 14 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gcr.wikipedia.org19:27, 29 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
gd.wikipedia.org23:01, 25 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
gd.wiktionary.org10:37, 14 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
glk.wikipedia.org10:50, 14 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gl.wikipedia.org19:05, 31 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)25
gl.wikibooks.org10:44, 14 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gl.wikiquote.org10:47, 14 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
gl.wikisource.org10:47, 14 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
gl.wiktionary.org10:44, 14 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gn.wikipedia.org11:12, 14 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
gn.wikibooks.org19:23, 18 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gn.wiktionary.org12:51, 19 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
gom.wikipedia.org12:02, 14 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
gom.wiktionary.org16:19, 21 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
gor.wikipedia.org23:29, 18 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
got.wikipedia.org20:16, 29 ഡിസംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
gu.wikipedia.org09:19, 18 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
gu.wikiquote.org12:14, 14 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gu.wikisource.org12:14, 14 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gu.wiktionary.org12:08, 14 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
gv.wikipedia.org15:57, 14 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
gv.wiktionary.org15:57, 14 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hak.wikipedia.org12:29, 16 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ha.wikipedia.org16:03, 14 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ha.wiktionary.org16:03, 14 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
haw.wikipedia.org16:10, 14 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
he.wikipedia.org18:01, 7 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
he.wikibooks.org14:37, 12 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
he.wikinews.org16:22, 14 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
he.wikiquote.org23:52, 22 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)22
he.wikisource.org12:24, 18 സെപ്റ്റംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)71
he.wikivoyage.org16:32, 14 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
he.wiktionary.org20:50, 25 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
hif.wikipedia.org21:49, 26 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)26
hif.wiktionary.org16:27, 2 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
hi.wikipedia.org12:07, 18 സെപ്റ്റംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)249
hi.wikibooks.org16:43, 14 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
hi.wikiquote.org16:46, 14 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
hi.wikisource.org13:34, 18 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
hi.wikiversity.org20:14, 15 ഓഗസ്റ്റ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)23
hi.wikivoyage.org21:02, 16 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
hi.wiktionary.org16:38, 20 ജൂൺ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ho.wikipedia.org22:17, 15 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wikipedia.org18:55, 20 ജൂൺ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)170
hr.wikibooks.org18:58, 21 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hr.wikiquote.org18:19, 14 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
hr.wikisource.org14:48, 15 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
hr.wiktionary.org17:28, 14 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
hsb.wikipedia.org14:58, 15 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hsb.wiktionary.org14:58, 15 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ht.wikipedia.org15:01, 15 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ht.wikisource.org23:01, 30 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikipedia.org16:03, 15 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
hu.wikibooks.org17:51, 15 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
hu.wikiquote.org17:51, 15 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
hu.wikisource.org17:51, 15 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
hu.wiktionary.org12:20, 19 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21
hy.wikipedia.org19:57, 20 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
hy.wikibooks.org11:37, 16 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hy.wikiquote.org21:29, 16 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hy.wikisource.org21:19, 26 ജൂൺ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
hy.wiktionary.org18:30, 15 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hyw.wikipedia.org18:13, 6 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
hz.wikipedia.org18:32, 10 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ia.wikipedia.org13:43, 31 ഡിസംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)574
ia.wikibooks.org21:47, 16 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)161
ia.wiktionary.org21:47, 16 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)225
id.wikipedia.org19:30, 27 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
id.wikibooks.org14:05, 16 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
id.wikiquote.org15:16, 18 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
id.wikisource.org15:16, 18 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
id.wiktionary.org06:21, 18 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
ie.wikipedia.org09:41, 23 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ie.wiktionary.org18:48, 18 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)24
ig.wikipedia.org09:30, 18 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ii.wikipedia.org22:17, 15 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ik.wikipedia.org20:06, 26 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ilo.wikipedia.org11:42, 11 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
incubator.wikimedia.org16:35, 7 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,268
inh.wikipedia.org17:53, 19 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
io.wikipedia.org00:18, 29 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
io.wiktionary.org19:25, 29 ഡിസംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
is.wikipedia.org21:56, 16 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)20
is.wikibooks.org12:14, 11 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
is.wikiquote.org08:57, 28 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
is.wikisource.org07:07, 24 ജൂൺ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
is.wiktionary.org21:23, 13 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)36
it.wikipedia.org07:19, 29 ഓഗസ്റ്റ് 2015പുതിയ അംഗത്വം(?)2,599autopatrolled
it.wikibooks.org21:48, 5 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)352
it.wikinews.org17:18, 23 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,904autopatrolled, closer
it.wikiquote.org13:29, 24 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)67
it.wikisource.org19:24, 7 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7,436
it.wikiversity.org21:48, 5 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15,469interface-admin (താത്കാലികം), sysop (താത്കാലികം), autopatrolled, import
it.wikivoyage.org17:58, 26 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)79
it.wiktionary.org20:49, 3 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)170
iu.wikipedia.org11:21, 28 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
iu.wiktionary.org08:57, 28 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
jam.wikipedia.org20:57, 28 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ja.wikipedia.org15:28, 21 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)37
ja.wikibooks.org11:18, 30 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ja.wikinews.org18:34, 16 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
ja.wikiquote.org23:53, 17 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)56
ja.wikisource.org13:44, 26 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)41
ja.wikiversity.org13:57, 25 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)31
ja.wikivoyage.org19:58, 11 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ja.wiktionary.org22:39, 22 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)245
jbo.wikipedia.org19:32, 31 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
jbo.wiktionary.org08:57, 28 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
jv.wikipedia.org21:03, 10 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)20
jv.wikisource.org12:22, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jv.wiktionary.org23:26, 20 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)53
kaa.wikipedia.org20:06, 29 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)32
kab.wikipedia.org19:30, 31 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
ka.wikipedia.org19:25, 29 ഡിസംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)30
ka.wikibooks.org11:54, 10 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ka.wikiquote.org21:33, 15 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)50
ka.wiktionary.org10:03, 1 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
kbd.wikipedia.org17:23, 22 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)26
kbp.wikipedia.org14:36, 21 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kg.wikipedia.org19:42, 29 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)26
ki.wikipedia.org04:51, 31 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kj.wikipedia.org22:17, 15 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kk.wikipedia.org23:32, 23 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
kk.wikibooks.org08:57, 28 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)26
kk.wiktionary.org22:19, 17 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)32
kl.wikipedia.org12:45, 31 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
kl.wiktionary.org08:57, 28 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
km.wikipedia.org00:05, 23 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
km.wikibooks.org10:14, 27 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
km.wiktionary.org18:28, 16 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kn.wikipedia.org19:13, 29 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
kn.wikiquote.org08:57, 28 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)37
kn.wikisource.org09:25, 16 ഓഗസ്റ്റ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
kn.wiktionary.org16:06, 14 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
koi.wikipedia.org21:35, 18 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
ko.wikipedia.org15:08, 8 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ko.wikibooks.org08:57, 28 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)27
ko.wikinews.org19:35, 9 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ko.wikiquote.org02:50, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ko.wikisource.org07:17, 24 ജൂൺ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ko.wikiversity.org18:45, 2 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ko.wiktionary.org06:42, 15 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
krc.wikipedia.org15:40, 1 ജൂൺ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
kr.wikipedia.org18:32, 10 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ksh.wikipedia.org22:18, 17 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ks.wikipedia.org16:10, 1 ജൂൺ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ks.wiktionary.org00:01, 19 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ku.wikipedia.org21:50, 29 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
ku.wikibooks.org08:58, 28 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ku.wikiquote.org20:00, 22 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
ku.wiktionary.org17:24, 22 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)62
kv.wikipedia.org17:23, 22 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
kw.wikipedia.org16:59, 1 ജൂൺ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kw.wiktionary.org16:33, 28 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ky.wikipedia.org23:18, 2 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ky.wikibooks.org20:51, 10 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
ky.wikiquote.org08:58, 28 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ky.wiktionary.org16:19, 20 ജൂൺ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
lad.wikipedia.org22:31, 25 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
la.wikipedia.org12:13, 15 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)123
la.wikibooks.org22:45, 29 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
la.wikiquote.org15:11, 29 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
la.wikisource.org12:11, 15 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)112
la.wiktionary.org22:50, 29 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)22
lbe.wikipedia.org17:17, 1 ജൂൺ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lb.wikipedia.org14:16, 26 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
lb.wiktionary.org18:59, 19 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
lez.wikipedia.org12:48, 19 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
lfn.wikipedia.org19:35, 18 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
lg.wikipedia.org13:45, 23 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
lij.wikipedia.org22:10, 12 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,284mover, rollbacker
lij.wikisource.org13:08, 20 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)466
li.wikipedia.org18:01, 29 ഡിസംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
li.wikibooks.org21:35, 2 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
li.wikinews.org14:58, 22 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
li.wikiquote.org21:34, 15 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
li.wikisource.org21:35, 2 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
li.wiktionary.org11:50, 16 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
lld.wikipedia.org14:15, 17 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
lmo.wikipedia.org19:03, 24 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)110
lmo.wiktionary.org11:59, 29 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ln.wikipedia.org15:16, 2 ജൂൺ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ln.wiktionary.org16:18, 3 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
login.wikimedia.org07:19, 29 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lo.wikipedia.org22:12, 28 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
lo.wiktionary.org21:19, 25 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lrc.wikipedia.org21:30, 3 ജൂൺ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ltg.wikipedia.org21:35, 18 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lt.wikipedia.org21:12, 26 ജൂൺ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)53
lt.wikibooks.org12:49, 18 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
lt.wikiquote.org11:47, 16 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)32
lt.wikisource.org07:23, 24 ജൂൺ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
lt.wiktionary.org09:52, 18 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
lv.wikipedia.org21:07, 26 ജൂൺ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)65
lv.wiktionary.org09:14, 17 ജൂൺ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
mad.wikipedia.org18:03, 9 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
mai.wikipedia.org21:22, 13 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
map-bms.wikipedia.org05:00, 4 ജൂൺ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
mdf.wikipedia.org21:55, 25 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
www.mediawiki.org07:19, 29 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,736
meta.wikimedia.org07:20, 29 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8,045patroller, translationadmin
mg.wikipedia.org22:37, 1 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
mg.wikibooks.org09:53, 26 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
mg.wiktionary.org23:20, 24 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
mhr.wikipedia.org19:50, 18 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)32
mh.wikipedia.org22:17, 15 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
min.wikipedia.org20:52, 10 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
min.wiktionary.org13:21, 11 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)26
mi.wikipedia.org17:38, 4 ജൂൺ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
mi.wiktionary.org16:37, 28 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mk.wikipedia.org17:43, 4 ജൂൺ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
mk.wikibooks.org16:56, 16 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mk.wikimedia.org09:15, 29 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mk.wikisource.org15:30, 30 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)22
mk.wiktionary.org08:58, 28 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ml.wikipedia.org12:41, 16 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
ml.wikibooks.org13:06, 18 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ml.wikiquote.org08:25, 28 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)33
ml.wikisource.org13:35, 18 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ml.wiktionary.org19:48, 18 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)26
mni.wikipedia.org07:20, 24 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mni.wiktionary.org07:20, 24 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mn.wikipedia.org11:24, 11 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
mn.wiktionary.org15:47, 26 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
mnw.wikipedia.org16:45, 19 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)34
mnw.wiktionary.org07:20, 24 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mrj.wikipedia.org21:35, 18 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
mr.wikipedia.org12:47, 5 ജൂൺ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)85
mr.wikibooks.org08:58, 28 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
mr.wikiquote.org08:58, 28 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21
mr.wikisource.org16:54, 19 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
mr.wiktionary.org08:15, 20 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ms.wikipedia.org11:55, 18 സെപ്റ്റംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)39
ms.wikibooks.org08:58, 28 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
ms.wiktionary.org00:21, 19 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
mt.wikipedia.org12:45, 13 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
mt.wiktionary.org08:58, 28 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
mus.wikipedia.org22:17, 15 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mwl.wikipedia.org22:40, 5 ഓഗസ്റ്റ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
mx.wikimedia.org21:44, 23 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
myv.wikipedia.org16:58, 21 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)20
my.wikipedia.org23:27, 22 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
my.wiktionary.org14:02, 25 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mzn.wikipedia.org19:12, 21 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)20uploader
nah.wikipedia.org13:53, 23 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
nah.wiktionary.org20:58, 5 ജൂൺ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)20
nap.wikipedia.org20:47, 26 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
nap.wikisource.org01:14, 1 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
na.wikipedia.org22:12, 7 ജൂൺ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
na.wiktionary.org08:58, 28 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
nds-nl.wikipedia.org10:19, 25 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nds.wikipedia.org18:04, 29 ഡിസംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
nds.wiktionary.org23:48, 23 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ne.wikipedia.org16:21, 20 ജൂൺ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ne.wikibooks.org08:10, 20 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)51
ne.wiktionary.org19:09, 21 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
new.wikipedia.org20:29, 29 ഡിസംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ng.wikipedia.org18:32, 10 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nia.wikipedia.org08:30, 12 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
nia.wiktionary.org09:15, 29 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)53
nl.wikipedia.org17:03, 9 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
nl.wikibooks.org15:05, 21 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
nl.wikimedia.org16:16, 21 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
nl.wikinews.org22:15, 15 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
nl.wikiquote.org20:49, 16 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
nl.wikisource.org07:26, 24 ജൂൺ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
nl.wikivoyage.org21:03, 16 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nl.wiktionary.org16:35, 20 ജൂൺ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
nn.wikipedia.org21:29, 24 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
nn.wikiquote.org08:34, 26 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nn.wiktionary.org08:58, 28 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
nov.wikipedia.org16:28, 19 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
no.wikipedia.org17:22, 21 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
no.wikibooks.org17:30, 16 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
no.wikimedia.org07:20, 24 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikinews.org19:13, 26 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
no.wikiquote.org20:37, 25 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
no.wikisource.org07:27, 24 ജൂൺ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
no.wiktionary.org13:26, 27 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nqo.wikipedia.org21:15, 23 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
nrm.wikipedia.org22:04, 21 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
nso.wikipedia.org15:06, 14 ഓഗസ്റ്റ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)108
nv.wikipedia.org05:25, 8 ജൂൺ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nyc.wikimedia.org07:20, 24 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ny.wikipedia.org05:27, 8 ജൂൺ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
oc.wikipedia.org19:31, 31 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
oc.wikibooks.org08:58, 28 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
oc.wiktionary.org21:34, 22 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
olo.wikipedia.org20:28, 18 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
om.wikipedia.org19:26, 27 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
om.wiktionary.org16:34, 28 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
or.wikipedia.org16:44, 29 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
or.wikisource.org07:30, 24 ജൂൺ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
or.wiktionary.org16:26, 28 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
os.wikipedia.org12:04, 8 ജൂൺ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
outreach.wikimedia.org12:37, 28 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,511sysop, translationadmin
pag.wikipedia.org22:59, 14 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pam.wikipedia.org17:22, 21 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)26
pap.wikipedia.org20:22, 15 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
pa.wikipedia.org14:26, 27 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
pa.wikibooks.org08:58, 28 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
pa.wikisource.org16:01, 19 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pa.wiktionary.org08:17, 1 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pcd.wikipedia.org12:20, 8 ജൂൺ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
pdc.wikipedia.org12:23, 8 ജൂൺ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pfl.wikipedia.org13:36, 8 ജൂൺ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)82
pih.wikipedia.org05:02, 28 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
pi.wikipedia.org14:44, 25 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pl.wikipedia.org13:07, 27 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)49
pl.wikibooks.org08:30, 1 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
pl.wikimedia.org22:59, 28 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
pl.wikinews.org11:34, 16 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
pl.wikiquote.org16:30, 20 ജൂൺ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
pl.wikisource.org21:18, 3 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
pl.wikivoyage.org15:41, 3 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pl.wiktionary.org20:53, 26 ജൂൺ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
pms.wikipedia.org21:38, 8 ജൂൺ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
pms.wikisource.org07:59, 20 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
pnb.wikipedia.org17:58, 29 ഡിസംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pnb.wiktionary.org22:09, 5 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pnt.wikipedia.org05:48, 12 ജൂൺ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ps.wikipedia.org17:22, 21 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ps.wikivoyage.org21:04, 16 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ps.wiktionary.org08:58, 28 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pt.wikipedia.org21:20, 14 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
pt.wikibooks.org20:30, 9 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
pt.wikimedia.org01:37, 17 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pt.wikinews.org19:29, 29 ഡിസംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
pt.wikiquote.org21:46, 23 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
pt.wikisource.org13:43, 26 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pt.wikiversity.org13:58, 25 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
pt.wikivoyage.org22:04, 28 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
pt.wiktionary.org18:38, 29 ഡിസംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)20
qu.wikipedia.org21:01, 9 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
qu.wiktionary.org08:58, 28 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
rm.wikipedia.org14:24, 17 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
rm.wiktionary.org12:26, 30 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rmy.wikipedia.org22:06, 26 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
rn.wikipedia.org20:49, 26 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
roa-rup.wikipedia.org21:49, 15 ജൂൺ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
roa-rup.wiktionary.org22:38, 1 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
roa-tara.wikipedia.org20:45, 18 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
ro.wikipedia.org17:12, 19 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ro.wikibooks.org08:58, 28 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
ro.wikinews.org20:56, 27 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ro.wikiquote.org10:36, 23 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ro.wikisource.org12:10, 18 സെപ്റ്റംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ro.wikivoyage.org21:04, 16 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ro.wiktionary.org14:35, 8 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
rue.wikipedia.org17:58, 29 ഡിസംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ru.wikipedia.org17:21, 21 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)60uploader
ru.wikibooks.org19:49, 15 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)45
ru.wikimedia.org22:52, 25 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ru.wikinews.org21:41, 23 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ru.wikiquote.org12:36, 16 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ru.wikisource.org20:51, 26 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ru.wikiversity.org12:37, 25 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ru.wikivoyage.org17:08, 16 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ru.wiktionary.org18:31, 29 ഡിസംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21
rw.wikipedia.org22:49, 12 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
rw.wiktionary.org20:01, 23 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
sah.wikipedia.org21:34, 2 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
sah.wikiquote.org00:24, 17 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
sah.wikisource.org08:58, 28 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
sat.wikipedia.org00:41, 19 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
sa.wikipedia.org13:20, 3 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
sa.wikibooks.org15:48, 19 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
sa.wikiquote.org12:25, 25 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
sa.wikisource.org15:01, 21 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
sa.wiktionary.org13:13, 3 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
scn.wikipedia.org20:29, 12 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)33
scn.wiktionary.org19:34, 31 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
sco.wikipedia.org09:02, 21 ജൂൺ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)27
sc.wikipedia.org19:57, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sc.wiktionary.org21:10, 7 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sd.wikipedia.org10:04, 18 സെപ്റ്റംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
sd.wiktionary.org08:58, 28 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
se.wikipedia.org20:29, 18 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
se.wikimedia.org11:06, 19 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
sg.wikipedia.org23:31, 23 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
sg.wiktionary.org08:58, 28 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
shi.wikipedia.org22:06, 19 മേയ് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
shn.wikipedia.org08:14, 20 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
shn.wikivoyage.org08:42, 9 മേയ് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
shn.wiktionary.org17:16, 22 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sh.wikipedia.org11:03, 22 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
sh.wiktionary.org08:14, 20 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
shy.wiktionary.org12:58, 17 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
simple.wikipedia.org19:25, 9 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
simple.wiktionary.org20:33, 28 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)194
si.wikipedia.org15:40, 19 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
si.wikibooks.org15:43, 28 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
si.wiktionary.org08:58, 28 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
skr.wikipedia.org18:04, 11 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
skr.wiktionary.org19:50, 11 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
sk.wikipedia.org20:53, 26 ജൂൺ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)63
sk.wikibooks.org16:47, 29 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sk.wikiquote.org20:14, 10 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sk.wikisource.org10:07, 4 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sk.wiktionary.org16:38, 20 ജൂൺ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sl.wikipedia.org09:25, 21 ജൂൺ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)72
sl.wikibooks.org12:56, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
sl.wikiquote.org08:58, 28 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sl.wikisource.org08:10, 13 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
sl.wikiversity.org15:42, 25 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sl.wiktionary.org20:24, 27 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
smn.wikipedia.org07:20, 24 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)22
sm.wikipedia.org13:13, 15 ജൂൺ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)76
sm.wiktionary.org16:40, 28 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sn.wikipedia.org00:45, 8 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)26
wikisource.org19:23, 7 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)343
so.wikipedia.org20:47, 13 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
so.wiktionary.org16:31, 28 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
species.wikimedia.org16:35, 7 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,056patroller, translationadmin
sq.wikipedia.org22:53, 25 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)249autoreview
sq.wikibooks.org09:11, 5 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
sq.wikinews.org08:58, 28 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
sq.wikiquote.org23:08, 15 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sq.wiktionary.org11:10, 6 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
srn.wikipedia.org14:10, 16 ജൂൺ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
sr.wikipedia.org11:03, 22 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
sr.wikibooks.org08:58, 28 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
sr.wikinews.org14:36, 1 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)65
sr.wikiquote.org20:02, 18 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sr.wikisource.org07:59, 24 ജൂൺ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
sr.wiktionary.org16:29, 22 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ss.wikipedia.org20:49, 22 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ss.wiktionary.org16:32, 28 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
stq.wikipedia.org19:22, 21 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
st.wikipedia.org12:27, 9 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
st.wiktionary.org16:34, 28 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
su.wikipedia.org17:03, 21 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
su.wikiquote.org08:58, 28 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
su.wiktionary.org16:22, 28 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
sv.wikipedia.org12:09, 25 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
sv.wikibooks.org16:49, 11 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
sv.wikinews.org22:22, 13 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
sv.wikiquote.org22:33, 19 ഓഗസ്റ്റ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sv.wikisource.org08:00, 24 ജൂൺ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sv.wikiversity.org13:59, 25 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
sv.wikivoyage.org08:56, 13 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sv.wiktionary.org16:37, 20 ജൂൺ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)50
sw.wikipedia.org20:17, 9 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
sw.wiktionary.org19:25, 15 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
szl.wikipedia.org10:34, 26 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
szy.wikipedia.org08:30, 20 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
ta.wikipedia.org14:26, 24 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)22
ta.wikibooks.org19:19, 16 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)26
ta.wikinews.org13:40, 7 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ta.wikiquote.org01:22, 16 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
ta.wikisource.org09:03, 21 ജൂൺ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ta.wiktionary.org17:40, 16 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)65
tay.wikipedia.org00:46, 21 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tcy.wikipedia.org00:19, 19 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
test2.wikipedia.org00:36, 12 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)629bureaucrat, editor, import, interface-admin, reviewer, sysop
test-commons.wikimedia.org11:51, 28 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
test.wikipedia.org19:34, 30 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)311reviewer, sysop, translationadmin
test.wikidata.org22:59, 25 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)144bureaucrat, interface-admin, sysop, translationadmin
tet.wikipedia.org18:26, 22 ജൂൺ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
te.wikipedia.org11:35, 11 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
te.wikibooks.org13:53, 18 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
te.wikiquote.org08:58, 28 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
te.wikisource.org09:56, 18 സെപ്റ്റംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
te.wiktionary.org08:22, 20 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
tg.wikipedia.org16:30, 20 ജൂൺ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
tg.wikibooks.org08:58, 28 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
tg.wiktionary.org23:00, 24 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
th.wikipedia.org16:45, 20 ജൂൺ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)73
th.wikibooks.org23:08, 28 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
th.wikiquote.org21:59, 16 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
th.wikisource.org19:23, 21 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
th.wiktionary.org17:01, 20 ജൂൺ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ti.wikipedia.org08:41, 18 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
ti.wiktionary.org16:38, 28 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tk.wikipedia.org14:30, 2 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
tk.wiktionary.org08:58, 28 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tl.wikipedia.org20:46, 26 ജൂൺ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)25
tl.wikibooks.org22:56, 6 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)24
tl.wiktionary.org17:26, 14 ഓഗസ്റ്റ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
tn.wikipedia.org19:20, 29 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tn.wiktionary.org16:32, 28 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
to.wikipedia.org21:34, 18 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
tpi.wikipedia.org11:48, 30 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
tpi.wiktionary.org16:26, 28 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
trv.wikipedia.org07:20, 24 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tr.wikipedia.org11:50, 30 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
tr.wikibooks.org12:57, 12 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
tr.wikimedia.org22:32, 20 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tr.wikinews.org14:57, 21 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tr.wikiquote.org12:30, 4 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
tr.wikisource.org19:57, 26 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tr.wikivoyage.org09:41, 25 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
tr.wiktionary.org16:17, 20 ജൂൺ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)38
ts.wikipedia.org23:35, 18 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ts.wiktionary.org21:43, 18 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
tt.wikipedia.org09:25, 21 ജൂൺ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
tt.wikibooks.org15:45, 22 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tt.wiktionary.org16:39, 28 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tum.wikipedia.org19:15, 29 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tw.wikipedia.org07:32, 2 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
tw.wiktionary.org23:54, 25 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tyv.wikipedia.org22:38, 16 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
ty.wikipedia.org19:41, 29 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ua.wikimedia.org22:32, 5 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
udm.wikipedia.org20:28, 18 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)39
ug.wikipedia.org12:32, 16 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ug.wiktionary.org08:58, 28 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
uk.wikipedia.org17:49, 7 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
uk.wikibooks.org19:35, 5 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
uk.wikinews.org12:55, 12 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)30
uk.wikiquote.org21:32, 15 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
uk.wikisource.org13:01, 23 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
uk.wikivoyage.org22:41, 20 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
uk.wiktionary.org19:02, 15 ഓഗസ്റ്റ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ur.wikipedia.org16:44, 20 ജൂൺ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ur.wikibooks.org08:58, 28 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
ur.wikiquote.org16:19, 2 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ur.wiktionary.org05:54, 18 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
usability.wikimedia.org23:34, 25 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uz.wikipedia.org00:24, 29 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
uz.wikiquote.org08:58, 28 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
uz.wiktionary.org19:46, 19 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
vec.wikipedia.org16:16, 16 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)77
vec.wikisource.org08:09, 24 ജൂൺ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
vec.wiktionary.org12:02, 17 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
vep.wikipedia.org14:09, 19 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
ve.wikipedia.org19:34, 31 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
vi.wikipedia.org08:00, 11 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
vi.wikibooks.org17:54, 29 ഡിസംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)301
vi.wikiquote.org08:45, 11 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21
vi.wikisource.org18:35, 1 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
vi.wikivoyage.org21:06, 16 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
vi.wiktionary.org21:09, 26 ജൂൺ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
vls.wikipedia.org16:45, 17 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
vo.wikipedia.org21:13, 27 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)282
vo.wiktionary.org14:28, 2 ജൂൺ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
war.wikipedia.org09:48, 23 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
wa.wikipedia.org21:33, 11 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
wa.wikisource.org13:45, 16 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
wa.wiktionary.org13:30, 5 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
www.wikidata.org15:49, 4 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,654translationadmin
wikimania2005.wikimedia.org21:48, 2 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2011.wikimedia.org20:31, 22 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2012.wikimedia.org22:06, 15 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2013.wikimedia.org10:11, 4 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2014.wikimedia.org22:06, 15 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2015.wikimedia.org18:45, 20 ജൂൺ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2016.wikimedia.org16:35, 7 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
wikimania2017.wikimedia.org21:38, 9 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,087
wikimania2018.wikimedia.org16:35, 12 ഓഗസ്റ്റ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)451
wikimania.wikimedia.org22:07, 15 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,324translationadmin
wo.wikipedia.org21:56, 16 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
wo.wikiquote.org08:58, 28 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
wo.wiktionary.org16:05, 26 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
wuu.wikipedia.org19:34, 15 ഓഗസ്റ്റ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
xal.wikipedia.org12:59, 24 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
xh.wikipedia.org12:06, 27 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
xmf.wikipedia.org14:03, 23 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
yi.wikipedia.org22:12, 23 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
yi.wikisource.org08:58, 28 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
yi.wiktionary.org22:12, 23 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
yo.wikipedia.org23:02, 9 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)53
yue.wiktionary.org18:19, 29 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
za.wikipedia.org18:00, 18 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
za.wiktionary.org08:36, 3 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zea.wikipedia.org23:40, 8 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
zh-classical.wikipedia.org22:52, 25 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)60
zh-min-nan.wikipedia.org18:38, 29 ഡിസംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
zh-min-nan.wikibooks.org08:36, 3 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-min-nan.wikisource.org08:10, 24 ജൂൺ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)67
zh-min-nan.wiktionary.org06:11, 18 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
zh-yue.wikipedia.org22:59, 25 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
zh.wikipedia.org19:26, 30 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)31
zh.wikibooks.org00:17, 29 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)105
zh.wikinews.org17:01, 18 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
zh.wikiquote.org09:05, 16 ഓഗസ്റ്റ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
zh.wikisource.org23:49, 28 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
zh.wikiversity.org13:05, 6 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21
zh.wikivoyage.org23:17, 2 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
zh.wiktionary.org21:36, 18 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
zu.wikipedia.org17:08, 16 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
zu.wiktionary.org06:07, 18 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10