ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
  • ഉപയോക്തൃനാമം: Samuel (WMF)
  • രജിസ്റ്റേ‌ർഡ്: 22:40, 6 മാർച്ച് 2017 (6 വർഷം മുൻപ്)
  • ആകെ തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം: 10,915
  • ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്വങ്ങളുടെ എണ്ണം: 432
  • ആഗോള സംഘം: ഉദ്യോഗസ്ഥർ
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
aa.wiktionary.org22:15, 15 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ab.wikipedia.org14:21, 17 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ace.wikipedia.org10:33, 28 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ady.wikipedia.org10:33, 28 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
af.wikipedia.org14:21, 17 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
af.wiktionary.org00:53, 16 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ak.wikipedia.org14:21, 17 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
als.wikipedia.org14:21, 17 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
alt.wikipedia.org10:33, 28 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
am.wikipedia.org12:10, 25 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ang.wikipedia.org14:21, 17 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ang.wiktionary.org14:21, 17 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
an.wikipedia.org12:28, 10 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
api.wikimedia.org17:10, 14 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
arc.wikipedia.org14:21, 17 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikipedia.org22:01, 18 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)283
ar.wikiquote.org17:34, 13 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikisource.org14:21, 17 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ar.wikiversity.org14:21, 17 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ar.wiktionary.org14:21, 17 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ary.wikipedia.org13:16, 11 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
arz.wikipedia.org14:21, 17 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ast.wikipedia.org22:02, 20 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
as.wikipedia.org10:33, 28 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
as.wikisource.org14:21, 17 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
atj.wikipedia.org15:04, 28 ജൂൺ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
avk.wikipedia.org10:33, 28 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
av.wikipedia.org14:21, 17 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
awa.wikipedia.org10:33, 28 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ay.wikipedia.org10:33, 28 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
azb.wikipedia.org10:33, 28 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
az.wikipedia.org14:21, 17 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ban.wikipedia.org12:05, 21 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bar.wikipedia.org14:21, 17 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bat-smg.wikipedia.org10:33, 28 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ba.wikipedia.org14:21, 17 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bcl.wikipedia.org10:33, 28 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be-tarask.wikipedia.org14:21, 17 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
beta.wikiversity.org14:21, 17 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wikipedia.org14:21, 17 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wikimedia.org14:21, 17 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikipedia.org12:50, 7 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bh.wikipedia.org10:34, 28 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bi.wikipedia.org11:56, 9 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bjn.wikipedia.org10:34, 28 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bm.wikipedia.org10:34, 28 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wikipedia.org18:56, 16 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)96
bn.wikisource.org14:21, 17 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
bn.wiktionary.org11:33, 22 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bo.wikipedia.org10:34, 28 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bpy.wikipedia.org10:34, 28 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wikipedia.org02:08, 15 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
br.wikimedia.org14:21, 17 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wikiquote.org14:21, 17 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wiktionary.org04:25, 15 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikipedia.org14:21, 17 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bug.wikipedia.org14:21, 17 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bxr.wikipedia.org10:34, 28 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikipedia.org16:20, 8 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikimedia.org15:07, 8 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wiktionary.org10:01, 10 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cbk-zam.wikipedia.org10:34, 28 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cdo.wikipedia.org10:34, 28 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ceb.wikipedia.org14:21, 17 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ce.wikipedia.org10:34, 28 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
chr.wikipedia.org10:34, 28 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ch.wikipedia.org18:58, 2 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
chy.wikipedia.org14:21, 17 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ckb.wikipedia.org12:41, 9 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
commons.wikimedia.org14:21, 7 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)31
co.wikipedia.org14:21, 17 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
crh.wikipedia.org10:34, 28 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cr.wikipedia.org14:21, 17 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
csb.wikipedia.org10:34, 28 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikipedia.org15:02, 18 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikibooks.org14:21, 17 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikisource.org14:21, 17 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wiktionary.org14:21, 17 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cu.wikipedia.org15:26, 2 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cv.wikipedia.org11:59, 9 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wikipedia.org14:21, 17 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wikipedia.org17:56, 16 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
de.wikipedia.org13:05, 20 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
de.wikibooks.org18:09, 24 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
de.wikiquote.org14:21, 17 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikisource.org18:32, 24 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikivoyage.org14:21, 17 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
de.wiktionary.org16:15, 22 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
din.wikipedia.org14:21, 17 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
diq.wikipedia.org14:21, 17 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dsb.wikipedia.org10:34, 28 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dty.wikipedia.org14:21, 17 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
dv.wikipedia.org10:34, 28 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dz.wikipedia.org10:34, 28 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ee.wikipedia.org10:34, 28 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikipedia.org14:50, 10 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wiktionary.org14:21, 17 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eml.wikipedia.org10:34, 28 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikipedia.org11:14, 7 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)51
en.wikibooks.org09:57, 9 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikinews.org09:57, 9 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
en.wikiquote.org10:25, 9 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikisource.org10:25, 9 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikiversity.org09:57, 9 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikivoyage.org10:25, 9 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wiktionary.org10:25, 9 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
eo.wikipedia.org15:45, 7 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikipedia.org00:58, 15 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
es.wikibooks.org14:21, 17 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikinews.org14:21, 17 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikiquote.org14:21, 17 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikisource.org14:21, 17 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikiversity.org14:21, 17 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikivoyage.org14:21, 17 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wiktionary.org14:21, 17 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wikipedia.org14:21, 17 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wikipedia.org13:04, 20 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ext.wikipedia.org10:35, 28 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikipedia.org12:49, 12 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
fa.wikiquote.org10:56, 5 ജൂൺ 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikivoyage.org14:21, 17 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ff.wikipedia.org10:35, 28 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fiu-vro.wikipedia.org10:35, 28 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikipedia.org12:48, 12 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fj.wikipedia.org10:35, 28 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
foundation.wikimedia.org17:52, 8 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fo.wikipedia.org14:21, 17 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
frp.wikipedia.org10:35, 28 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
frr.wikipedia.org10:35, 28 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikipedia.org11:52, 7 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)910
fr.wikibooks.org09:57, 9 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)45
fr.wikinews.org10:21, 9 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)34
fr.wikiquote.org10:26, 9 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
fr.wikisource.org10:25, 9 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)74autopatrolled
fr.wikiversity.org10:16, 9 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)37
fr.wikivoyage.org10:25, 9 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
fr.wiktionary.org10:25, 9 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)54
fur.wikipedia.org10:35, 28 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fy.wikipedia.org10:35, 28 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gag.wikipedia.org10:35, 28 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gan.wikipedia.org10:35, 28 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ga.wikipedia.org10:35, 28 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gcr.wikipedia.org10:35, 28 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gd.wikipedia.org10:35, 28 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
glk.wikipedia.org10:35, 28 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wikipedia.org12:08, 9 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gn.wikipedia.org14:22, 17 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gom.wikipedia.org14:22, 17 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gor.wikipedia.org10:35, 28 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
got.wikipedia.org14:22, 17 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gu.wikipedia.org14:22, 17 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gu.wiktionary.org14:22, 17 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gv.wikipedia.org10:35, 28 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hak.wikipedia.org17:57, 14 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ha.wikipedia.org10:35, 28 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
haw.wikipedia.org10:35, 28 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikipedia.org12:03, 15 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
he.wikiquote.org14:22, 17 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hif.wikipedia.org10:35, 28 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikipedia.org18:54, 16 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hi.wikivoyage.org14:22, 17 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wikipedia.org14:59, 18 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hsb.wikipedia.org10:35, 28 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ht.wikipedia.org14:22, 17 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikipedia.org17:56, 16 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
hy.wikipedia.org14:22, 17 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hyw.wikipedia.org14:22, 17 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ia.wikipedia.org09:29, 3 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wikipedia.org12:49, 12 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
id.wikibooks.org14:22, 17 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wiktionary.org14:22, 17 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ie.wikipedia.org10:36, 28 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ig.wikipedia.org14:22, 17 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ik.wikipedia.org10:36, 28 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ilo.wikipedia.org10:36, 28 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
incubator.wikimedia.org20:00, 1 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
inh.wikipedia.org10:36, 28 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
io.wikipedia.org10:36, 28 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wikipedia.org14:22, 17 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikipedia.org18:54, 16 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
it.wikiquote.org14:22, 17 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
it.wikisource.org13:06, 20 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikiversity.org13:06, 20 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikivoyage.org14:22, 17 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wiktionary.org09:59, 10 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
iu.wikipedia.org10:36, 28 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jam.wikipedia.org14:22, 17 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikipedia.org12:49, 12 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ja.wikisource.org16:27, 23 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ja.wiktionary.org19:46, 21 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jbo.wikipedia.org14:22, 17 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jv.wikipedia.org14:22, 17 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kaa.wikipedia.org10:36, 28 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kab.wikipedia.org10:36, 28 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ka.wikipedia.org15:27, 2 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kbd.wikipedia.org10:36, 28 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kbp.wikipedia.org10:36, 28 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kg.wikipedia.org14:22, 17 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ki.wikipedia.org10:36, 28 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kk.wikipedia.org14:22, 17 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kl.wikipedia.org10:36, 28 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
km.wikipedia.org10:36, 28 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wikipedia.org10:36, 28 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
koi.wikipedia.org10:36, 28 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikipedia.org17:56, 16 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
krc.wikipedia.org10:36, 28 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ksh.wikipedia.org10:36, 28 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ks.wikipedia.org14:22, 17 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ku.wikipedia.org14:22, 17 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kv.wikipedia.org10:36, 28 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kw.wikipedia.org10:36, 28 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ky.wikipedia.org10:36, 28 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lad.wikipedia.org13:03, 6 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wikipedia.org14:22, 17 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lbe.wikipedia.org10:36, 28 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lb.wikipedia.org20:04, 4 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lez.wikipedia.org10:36, 28 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lfn.wikipedia.org10:37, 28 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lg.wikipedia.org10:37, 28 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lij.wikipedia.org10:37, 28 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikipedia.org10:37, 28 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lld.wikipedia.org10:37, 28 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lmo.wikipedia.org10:37, 28 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ln.wikipedia.org10:37, 28 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
login.wikimedia.org22:40, 6 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lo.wikipedia.org10:37, 28 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ltg.wikipedia.org10:37, 28 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wikipedia.org14:22, 17 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wikisource.org14:22, 17 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lv.wikipedia.org14:22, 17 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mad.wikipedia.org10:37, 28 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mai.wikipedia.org10:37, 28 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
map-bms.wikipedia.org10:37, 28 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mdf.wikipedia.org10:37, 28 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.mediawiki.org22:40, 6 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
meta.wikimedia.org22:40, 6 മാർച്ച് 2017പുതിയ അംഗത്വം(?)8,203massmessage-sender (താത്കാലികം), translationadmin
mg.wikipedia.org14:22, 17 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mg.wiktionary.org14:22, 17 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mhr.wikipedia.org10:37, 28 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
min.wikipedia.org14:22, 17 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mi.wikipedia.org10:37, 28 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wikipedia.org10:37, 28 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikipedia.org17:56, 16 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ml.wikisource.org14:22, 17 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mni.wikipedia.org10:37, 28 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mn.wikipedia.org14:22, 17 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mnw.wikipedia.org10:37, 28 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mrj.wikipedia.org10:37, 28 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wikipedia.org11:38, 19 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ms.wikipedia.org19:43, 2 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mt.wikipedia.org10:37, 28 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mwl.wikipedia.org10:37, 28 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mx.wikimedia.org14:22, 17 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
myv.wikipedia.org10:37, 28 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
my.wikipedia.org10:37, 28 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mzn.wikipedia.org10:37, 28 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nah.wikipedia.org14:22, 17 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nap.wikipedia.org10:37, 28 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
na.wikipedia.org10:37, 28 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nds-nl.wikipedia.org16:02, 16 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nds.wikipedia.org10:37, 28 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nds.wiktionary.org14:22, 17 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ne.wikipedia.org19:30, 20 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
new.wikipedia.org10:37, 28 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nia.wikipedia.org10:38, 28 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikipedia.org13:47, 12 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)204
nl.wikisource.org14:22, 17 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nn.wikipedia.org10:38, 28 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nov.wikipedia.org10:38, 28 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikipedia.org14:22, 17 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nqo.wikipedia.org10:38, 28 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nrm.wikipedia.org10:38, 28 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nso.wikipedia.org10:38, 28 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nv.wikipedia.org14:22, 17 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nyc.wikimedia.org14:22, 17 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ny.wikipedia.org14:22, 17 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
oc.wikipedia.org18:23, 15 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
olo.wikipedia.org10:38, 28 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
om.wikipedia.org10:38, 28 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
or.wikipedia.org14:22, 17 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
os.wikipedia.org14:22, 17 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
outreach.wikimedia.org16:30, 7 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pag.wikipedia.org10:38, 28 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pam.wikipedia.org10:38, 28 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pap.wikipedia.org10:38, 28 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pa.wikipedia.org14:22, 17 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pa.wikisource.org14:22, 17 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pa.wiktionary.org14:22, 17 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pcd.wikipedia.org12:13, 9 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pdc.wikipedia.org14:22, 17 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pfl.wikipedia.org10:38, 28 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pih.wikipedia.org14:22, 17 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pi.wikipedia.org10:38, 28 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikipedia.org15:06, 14 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
pl.wikiquote.org14:22, 17 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wiktionary.org14:22, 17 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pms.wikipedia.org10:38, 28 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pnb.wikipedia.org10:38, 28 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pnt.wikipedia.org10:38, 28 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ps.wikipedia.org14:22, 17 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikipedia.org18:54, 16 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
pt.wikiquote.org13:30, 3 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wiktionary.org14:22, 17 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
qu.wikipedia.org10:38, 28 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rm.wikipedia.org10:38, 28 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rmy.wikipedia.org14:22, 17 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rn.wikipedia.org14:22, 17 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
roa-rup.wikipedia.org14:22, 17 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
roa-tara.wikipedia.org14:22, 17 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikipedia.org12:26, 19 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ro.wikinews.org23:12, 23 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rue.wikipedia.org10:38, 28 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikipedia.org18:53, 16 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ru.wikinews.org18:34, 5 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikivoyage.org14:22, 17 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wiktionary.org14:23, 17 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rw.wikipedia.org14:23, 17 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sah.wikipedia.org10:38, 28 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sah.wikisource.org19:51, 2 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sat.wikipedia.org10:38, 28 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikipedia.org14:23, 17 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sa.wikiquote.org14:23, 17 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
scn.wikipedia.org10:39, 28 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sco.wikipedia.org10:39, 28 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sc.wikipedia.org18:20, 15 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sd.wikipedia.org10:39, 28 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
se.wikipedia.org14:23, 17 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
se.wikimedia.org14:23, 17 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sg.wikipedia.org19:50, 2 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
shn.wikipedia.org10:39, 28 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sh.wikipedia.org14:23, 17 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sh.wiktionary.org14:23, 17 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wikipedia.org12:50, 12 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
si.wikipedia.org10:39, 28 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
skr.wikipedia.org10:39, 28 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikipedia.org17:56, 16 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
sl.wikipedia.org10:39, 28 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikisource.org14:23, 17 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
smn.wikipedia.org10:39, 28 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sm.wikipedia.org10:39, 28 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sn.wikipedia.org14:23, 17 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikisource.org10:26, 9 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
so.wikipedia.org10:39, 28 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
species.wikimedia.org10:34, 9 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sq.wikipedia.org10:39, 28 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sq.wiktionary.org14:23, 17 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
srn.wikipedia.org10:39, 28 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikipedia.org19:13, 12 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sr.wikibooks.org18:07, 16 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ss.wikipedia.org10:39, 28 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
stq.wikipedia.org10:39, 28 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
st.wikipedia.org10:39, 28 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
su.wikipedia.org14:23, 17 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikipedia.org18:52, 16 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sv.wikiversity.org14:23, 17 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wiktionary.org14:23, 17 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sw.wikipedia.org14:23, 17 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
szl.wikipedia.org10:39, 28 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
szy.wikipedia.org10:39, 28 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikipedia.org14:23, 17 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ta.wikiquote.org20:42, 15 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tay.wikipedia.org10:39, 28 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tcy.wikipedia.org14:23, 17 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
test2.wikipedia.org14:23, 17 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
test.wikipedia.org19:37, 2 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
test.wikidata.org14:23, 17 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tet.wikipedia.org10:39, 28 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wikipedia.org14:23, 17 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tg.wikipedia.org14:23, 17 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
th.wikipedia.org13:01, 6 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ti.wikipedia.org10:39, 28 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tk.wikipedia.org10:40, 28 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tl.wikipedia.org10:40, 28 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tn.wikipedia.org10:40, 28 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
to.wikipedia.org10:40, 28 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tpi.wikipedia.org10:40, 28 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
trv.wikipedia.org10:40, 28 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikipedia.org19:37, 2 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tr.wikimedia.org14:09, 10 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikiquote.org14:23, 17 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikisource.org14:23, 17 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ts.wikipedia.org14:23, 17 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tt.wikipedia.org10:40, 28 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tum.wikipedia.org10:40, 28 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tw.wikipedia.org10:40, 28 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tyv.wikipedia.org10:40, 28 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ty.wikipedia.org10:40, 28 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ua.wikimedia.org16:42, 17 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
udm.wikipedia.org10:40, 28 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ug.wikipedia.org10:40, 28 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikipedia.org18:26, 12 സെപ്റ്റംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
uk.wikiquote.org00:46, 16 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ur.wikipedia.org14:23, 17 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ur.wikiquote.org16:40, 23 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uz.wikipedia.org14:23, 17 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
vec.wikipedia.org10:40, 28 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vep.wikipedia.org10:40, 28 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ve.wikipedia.org10:40, 28 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wikipedia.org11:09, 13 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
vi.wikisource.org11:37, 5 ജൂൺ 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vls.wikipedia.org10:40, 28 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vo.wikipedia.org14:23, 17 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
war.wikipedia.org17:32, 7 സെപ്റ്റംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wa.wikipedia.org14:23, 17 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wa.wiktionary.org14:23, 17 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.wikidata.org15:45, 29 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
wikimania2017.wikimedia.org11:17, 6 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
wikimania2018.wikimedia.org21:22, 14 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania.wikimedia.org13:34, 19 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wo.wikipedia.org10:40, 28 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wuu.wikipedia.org10:40, 28 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
xal.wikipedia.org10:40, 28 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
xh.wikipedia.org14:23, 17 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
xmf.wikipedia.org14:23, 17 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yi.wikipedia.org10:40, 28 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yi.wiktionary.org14:23, 17 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yo.wikipedia.org15:30, 3 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yue.wiktionary.org14:23, 17 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
za.wikipedia.org10:40, 28 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zea.wikipedia.org10:40, 28 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-classical.wikipedia.org05:47, 24 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
zh-min-nan.wikipedia.org14:23, 17 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zh-min-nan.wikibooks.org18:41, 15 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-min-nan.wiktionary.org14:23, 17 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-yue.wikipedia.org14:23, 17 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
zh.wikipedia.org19:43, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)685
zh.wikinews.org16:57, 16 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zh.wikiquote.org14:23, 17 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zh.wikisource.org14:23, 17 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
zh.wikiversity.org16:17, 19 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zh.wiktionary.org14:23, 17 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
zu.wikipedia.org14:23, 17 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0