ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
  • ഉപയോക്തൃനാമം: Sakretsu
  • രജിസ്റ്റേ‌ർഡ്: 23:42, 19 മാർച്ച് 2015 (7 വർഷം മുൻപ്)
  • ആകെ തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം: 4,16,352
  • ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്വങ്ങളുടെ എണ്ണം: 869
  • ആഗോള സംഘം: സ്റ്റ്യൂവാർഡുകൾ
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
aa.wikipedia.org23:35, 24 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
aa.wikibooks.org22:33, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
aa.wiktionary.org22:33, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ab.wikipedia.org23:26, 3 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ab.wiktionary.org22:33, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ace.wikipedia.org23:27, 3 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
advisory.wikimedia.org22:33, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ady.wikipedia.org22:26, 24 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
af.wikipedia.org12:43, 23 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
af.wikibooks.org10:30, 21 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
af.wikiquote.org22:46, 24 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
af.wiktionary.org22:33, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ak.wikipedia.org21:33, 20 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ak.wikibooks.org22:33, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ak.wiktionary.org22:33, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
als.wikipedia.org15:08, 2 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
alt.wikipedia.org10:21, 28 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
am.wikipedia.org18:18, 24 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
am.wikiquote.org22:33, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
am.wiktionary.org22:33, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ang.wikipedia.org17:58, 21 ജൂലൈ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ang.wikibooks.org22:33, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ang.wikiquote.org22:34, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ang.wikisource.org22:34, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ang.wiktionary.org14:50, 10 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
an.wikipedia.org16:11, 3 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
an.wiktionary.org22:34, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
arc.wikipedia.org17:16, 2 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ar.wikipedia.org21:08, 21 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)30
ar.wikibooks.org13:00, 13 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ar.wikinews.org13:00, 13 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ar.wikiquote.org18:52, 30 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ar.wikisource.org19:15, 13 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ar.wikiversity.org12:58, 26 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ar.wiktionary.org13:00, 13 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
arz.wikipedia.org18:18, 24 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ast.wikipedia.org18:18, 24 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ast.wikibooks.org22:34, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ast.wikiquote.org22:34, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ast.wiktionary.org22:34, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
as.wikipedia.org17:59, 17 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
as.wikibooks.org22:34, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
as.wikisource.org22:34, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
as.wiktionary.org22:34, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
atj.wikipedia.org22:34, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
av.wikipedia.org20:47, 26 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
av.wiktionary.org22:34, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
awa.wikipedia.org12:07, 29 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ay.wikipedia.org23:27, 3 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ay.wikibooks.org22:34, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ay.wiktionary.org11:04, 13 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
azb.wikipedia.org20:02, 27 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
az.wikipedia.org12:43, 23 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
az.wikibooks.org14:29, 1 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
az.wikiquote.org17:50, 13 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
az.wikisource.org20:42, 1 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
az.wiktionary.org22:34, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ban.wikipedia.org22:34, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bar.wikipedia.org18:18, 24 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
bat-smg.wikipedia.org15:15, 29 ഒക്ടോബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ba.wikipedia.org20:55, 9 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ba.wikibooks.org22:34, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bcl.wikipedia.org17:55, 17 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
bd.wikimedia.org22:34, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be-tarask.wikipedia.org14:26, 27 ഡിസംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
beta.wikiversity.org22:11, 1 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wikipedia.org21:03, 9 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
be.wikibooks.org11:24, 15 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
be.wikimedia.org12:29, 2 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wikiquote.org11:24, 15 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
be.wikisource.org22:34, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
be.wiktionary.org22:34, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bg.wikipedia.org14:26, 27 ഡിസംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
bg.wikibooks.org22:34, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bg.wikinews.org22:34, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bg.wikiquote.org22:34, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bg.wikisource.org22:34, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bg.wiktionary.org22:34, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bh.wikipedia.org22:34, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
bh.wiktionary.org22:34, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bi.wikipedia.org15:08, 4 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bi.wikibooks.org22:34, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bi.wiktionary.org22:34, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bjn.wikipedia.org23:09, 6 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
bm.wikipedia.org22:34, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bm.wikibooks.org22:34, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bm.wikiquote.org22:34, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bm.wiktionary.org22:34, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wikipedia.org14:26, 27 ഡിസംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
bn.wikibooks.org22:34, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bn.wikisource.org22:34, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bn.wikivoyage.org22:34, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wiktionary.org22:34, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bo.wikipedia.org21:27, 9 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bo.wikibooks.org22:34, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bo.wiktionary.org22:34, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bpy.wikipedia.org20:02, 27 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
br.wikipedia.org18:18, 24 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
br.wikimedia.org22:34, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wikiquote.org22:34, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
br.wikisource.org22:34, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
br.wiktionary.org22:34, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bs.wikipedia.org08:44, 20 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
bs.wikibooks.org22:34, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bs.wikinews.org22:34, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bs.wikiquote.org09:50, 26 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bs.wikisource.org22:34, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bs.wiktionary.org22:34, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
bug.wikipedia.org17:17, 2 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bxr.wikipedia.org17:17, 2 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ca.wikipedia.org18:22, 13 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
ca.wikibooks.org14:55, 9 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ca.wikimedia.org18:20, 10 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikinews.org22:34, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ca.wikiquote.org23:00, 25 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ca.wikisource.org23:13, 7 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ca.wiktionary.org12:28, 2 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
cbk-zam.wikipedia.org22:35, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
cdo.wikipedia.org20:02, 27 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ceb.wikipedia.org19:39, 22 ജൂലൈ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ce.wikipedia.org20:02, 27 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
cho.wikipedia.org22:35, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
chr.wikipedia.org12:56, 6 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
chr.wiktionary.org17:33, 22 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ch.wikipedia.org17:17, 2 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ch.wikibooks.org22:35, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ch.wiktionary.org22:35, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
chy.wikipedia.org22:35, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ckb.wikipedia.org11:07, 3 ജൂൺ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
commons.wikimedia.org23:52, 19 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)717
co.wikipedia.org23:27, 3 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
co.wikibooks.org22:35, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
co.wikimedia.org14:12, 23 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
co.wikiquote.org22:35, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
co.wiktionary.org18:03, 29 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
crh.wikipedia.org22:35, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
cr.wikipedia.org17:17, 2 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
cr.wikiquote.org22:35, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cr.wiktionary.org22:35, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
csb.wikipedia.org22:35, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
csb.wiktionary.org22:35, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
cs.wikipedia.org21:37, 27 ഒക്ടോബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
cs.wikibooks.org18:17, 10 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
cs.wikinews.org17:02, 13 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
cs.wikiquote.org16:04, 6 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
cs.wikisource.org17:02, 13 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
cs.wikiversity.org11:53, 4 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wiktionary.org17:57, 28 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
cu.wikipedia.org11:49, 23 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
cv.wikipedia.org16:24, 27 ഓഗസ്റ്റ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
cv.wikibooks.org22:35, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
cy.wikipedia.org11:04, 27 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
cy.wikibooks.org22:35, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
cy.wikiquote.org00:03, 29 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
cy.wikisource.org22:35, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
cy.wiktionary.org16:36, 4 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
da.wikipedia.org14:52, 2 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
da.wikibooks.org20:48, 8 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
da.wikiquote.org15:40, 4 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
da.wikisource.org14:27, 19 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
da.wiktionary.org22:35, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
de.wikipedia.org18:26, 14 ജൂലൈ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
de.wikibooks.org20:56, 10 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
de.wikinews.org18:00, 17 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
de.wikiquote.org17:17, 2 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
de.wikisource.org18:27, 14 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
de.wikiversity.org13:12, 4 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
de.wikivoyage.org14:50, 7 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
de.wiktionary.org14:16, 24 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
din.wikipedia.org17:17, 2 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
diq.wikipedia.org21:37, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
dk.wikimedia.org23:15, 10 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dsb.wikipedia.org17:17, 2 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
dty.wikipedia.org22:35, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
dv.wikipedia.org12:34, 7 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
dv.wiktionary.org22:35, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
dz.wikipedia.org22:35, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
dz.wiktionary.org22:35, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ee.wikipedia.org22:35, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
el.wikipedia.org17:11, 3 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
el.wikibooks.org22:35, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
el.wikinews.org22:35, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
el.wikiquote.org22:35, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
el.wikisource.org14:40, 29 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
el.wikiversity.org22:35, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikivoyage.org22:35, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wiktionary.org18:24, 20 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
eml.wikipedia.org17:40, 11 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
en.wikipedia.org23:42, 19 മാർച്ച് 2015ഇമെയിൽ വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1,708extendedconfirmed
en.wikibooks.org23:52, 19 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
en.wikinews.org23:52, 19 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)43
en.wikiquote.org23:52, 19 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
en.wikisource.org13:00, 14 ജൂലൈ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
en.wikiversity.org23:52, 19 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
en.wikivoyage.org23:52, 19 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
en.wiktionary.org23:52, 19 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
eo.wikipedia.org15:09, 2 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
eo.wikibooks.org22:35, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
eo.wikinews.org22:35, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
eo.wikiquote.org22:35, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
eo.wikisource.org22:16, 15 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
eo.wikivoyage.org19:55, 9 ജൂലൈ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wiktionary.org22:35, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
es.wikipedia.org21:17, 20 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)46
es.wikibooks.org15:42, 11 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
es.wikinews.org12:05, 4 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
es.wikiquote.org12:36, 2 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
es.wikisource.org12:15, 22 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
es.wikiversity.org22:14, 10 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikivoyage.org20:38, 14 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wiktionary.org20:47, 8 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
et.wikipedia.org15:15, 29 ഒക്ടോബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
et.wikibooks.org22:35, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ee.wikimedia.org09:22, 8 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wikiquote.org15:09, 7 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
et.wikisource.org22:35, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
et.wiktionary.org11:19, 28 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
eu.wikipedia.org16:25, 27 ഓഗസ്റ്റ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
eu.wikibooks.org22:35, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
eu.wikiquote.org22:36, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
eu.wikisource.org22:36, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wiktionary.org22:36, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ext.wikipedia.org17:17, 2 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fa.wikipedia.org19:51, 26 ജൂലൈ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
fa.wikibooks.org13:00, 13 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
fa.wikinews.org13:00, 13 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
fa.wikiquote.org11:02, 15 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fa.wikisource.org22:36, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fa.wikivoyage.org22:36, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fa.wiktionary.org22:36, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ff.wikipedia.org22:36, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fiu-vro.wikipedia.org01:49, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
fi.wikipedia.org10:19, 16 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fi.wikibooks.org22:36, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fi.wikimedia.org22:36, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikinews.org22:36, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fi.wikiquote.org22:36, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fi.wikisource.org22:36, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fi.wikiversity.org10:37, 13 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikivoyage.org19:55, 9 ജൂലൈ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wiktionary.org22:36, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fj.wikipedia.org15:27, 21 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fj.wiktionary.org12:00, 31 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
foundation.wikimedia.org11:03, 31 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fo.wikipedia.org17:17, 2 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
fo.wikisource.org22:36, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fo.wiktionary.org22:36, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
frp.wikipedia.org22:36, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
frr.wikipedia.org17:18, 2 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
fr.wikipedia.org14:56, 20 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)66
fr.wikibooks.org17:51, 1 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fr.wikinews.org13:00, 13 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
fr.wikiquote.org17:23, 4 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fr.wikisource.org08:51, 17 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fr.wikiversity.org21:09, 23 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fr.wikivoyage.org12:24, 4 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wiktionary.org21:17, 14 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fur.wikipedia.org23:27, 3 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
fy.wikipedia.org20:03, 27 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fy.wikibooks.org22:36, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fy.wiktionary.org22:36, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
gag.wikipedia.org22:36, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
gan.wikipedia.org15:42, 7 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ga.wikipedia.org17:18, 2 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ga.wikibooks.org22:36, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ga.wikiquote.org22:36, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ga.wiktionary.org14:54, 9 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
gd.wikipedia.org17:18, 2 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
gd.wiktionary.org22:36, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
glk.wikipedia.org22:36, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
gl.wikipedia.org18:19, 24 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
gl.wikibooks.org22:36, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
gl.wikiquote.org22:36, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
gl.wikisource.org22:36, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
gl.wiktionary.org22:36, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
gn.wikipedia.org11:39, 19 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
gn.wikibooks.org22:36, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gn.wiktionary.org22:36, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
gom.wikipedia.org22:36, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gor.wikipedia.org22:36, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
got.wikipedia.org02:57, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
got.wikibooks.org22:36, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gu.wikipedia.org20:03, 27 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
gu.wikibooks.org22:36, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gu.wikiquote.org22:36, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
gu.wikisource.org22:36, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
gu.wiktionary.org22:36, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
gv.wikipedia.org14:24, 29 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
gv.wiktionary.org00:16, 7 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hak.wikipedia.org22:36, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ha.wikipedia.org22:36, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ha.wiktionary.org14:56, 9 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
haw.wikipedia.org22:09, 16 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
he.wikipedia.org17:36, 27 ജൂൺ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
he.wikibooks.org22:36, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
he.wikinews.org13:00, 13 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
he.wikiquote.org22:36, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
he.wikisource.org22:36, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
he.wikivoyage.org22:36, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wiktionary.org22:36, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hif.wikipedia.org17:18, 2 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
hif.wiktionary.org22:36, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikipedia.org00:55, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
hi.wikibooks.org13:00, 13 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hi.wikiquote.org22:36, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hi.wikisource.org22:36, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikiversity.org12:53, 2 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hi.wikivoyage.org22:36, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wiktionary.org22:36, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ho.wikipedia.org22:36, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wikipedia.org12:23, 9 നവംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
hr.wikibooks.org22:36, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hr.wikiquote.org21:12, 13 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hr.wikisource.org22:34, 21 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
hr.wiktionary.org22:36, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hsb.wikipedia.org17:18, 2 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hsb.wiktionary.org22:36, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ht.wikipedia.org17:18, 2 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ht.wikisource.org22:37, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikipedia.org14:12, 31 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
hu.wikibooks.org14:18, 14 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hu.wikinews.org12:36, 23 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikiquote.org21:21, 4 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hu.wikisource.org16:26, 10 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hu.wiktionary.org16:13, 10 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hy.wikipedia.org11:20, 27 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hy.wikibooks.org22:33, 1 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hy.wikiquote.org22:37, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hy.wikisource.org22:37, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hy.wiktionary.org22:37, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hz.wikipedia.org22:37, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ia.wikipedia.org13:53, 8 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ia.wikibooks.org22:37, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ia.wiktionary.org22:37, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
id.wikipedia.org22:35, 13 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)35
id.wikibooks.org15:57, 4 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
id.wikiquote.org15:57, 4 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
id.wikisource.org15:55, 4 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
id.wiktionary.org18:33, 1 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ie.wikipedia.org16:15, 16 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ie.wikibooks.org12:46, 23 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ie.wiktionary.org22:37, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ig.wikipedia.org22:37, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ii.wikipedia.org22:37, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ik.wikipedia.org17:18, 2 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ik.wiktionary.org22:37, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ilo.wikipedia.org19:03, 20 ഒക്ടോബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
incubator.wikimedia.org23:52, 19 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)41
inh.wikipedia.org22:37, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
io.wikipedia.org04:42, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
io.wiktionary.org22:37, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
is.wikipedia.org14:47, 2 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
is.wikibooks.org22:37, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
is.wikiquote.org22:37, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
is.wikisource.org22:37, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
is.wiktionary.org22:37, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
it.wikipedia.org23:42, 19 മാർച്ച് 2015തറവാട് വിക്കി(?)77,343checkuser, interface-admin, sysop
it.wikibooks.org12:42, 10 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
it.wikinews.org22:09, 25 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
it.wikiquote.org13:32, 25 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)250
it.wikisource.org09:34, 16 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)63
it.wikiversity.org15:32, 16 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
it.wikivoyage.org22:47, 13 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)50
it.wiktionary.org11:48, 20 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
iu.wikipedia.org17:18, 2 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
iu.wiktionary.org22:37, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
jam.wikipedia.org22:37, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikipedia.org13:03, 20 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)107
ja.wikibooks.org00:07, 19 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ja.wikinews.org15:33, 18 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ja.wikiquote.org16:07, 4 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ja.wikisource.org07:53, 24 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ja.wikiversity.org15:54, 7 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikivoyage.org13:29, 11 ജൂൺ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wiktionary.org22:52, 29 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
jbo.wikipedia.org22:37, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
jbo.wiktionary.org22:46, 20 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
jv.wikipedia.org02:09, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
jv.wiktionary.org22:37, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
kaa.wikipedia.org22:37, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
kab.wikipedia.org13:26, 9 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ka.wikipedia.org14:16, 29 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ka.wikibooks.org22:37, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ka.wikiquote.org22:37, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ka.wiktionary.org22:37, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
kbd.wikipedia.org22:37, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
kbp.wikipedia.org22:37, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kg.wikipedia.org22:37, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ki.wikipedia.org22:37, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
kj.wikipedia.org22:37, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kk.wikipedia.org05:38, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
kk.wikibooks.org22:37, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
kk.wiktionary.org22:37, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
kl.wikipedia.org17:18, 2 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
kl.wiktionary.org22:37, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
km.wikipedia.org18:23, 19 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
km.wikibooks.org22:37, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
km.wiktionary.org22:37, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
kn.wikipedia.org16:58, 19 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21
kn.wikiquote.org22:37, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
kn.wikisource.org17:01, 19 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
kn.wiktionary.org22:37, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
koi.wikipedia.org20:03, 27 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ko.wikipedia.org13:57, 29 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ko.wikibooks.org13:00, 13 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ko.wikinews.org22:37, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ko.wikiquote.org22:37, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ko.wikisource.org22:37, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ko.wikiversity.org22:07, 10 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wiktionary.org22:29, 24 ഒക്ടോബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
krc.wikipedia.org22:37, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
kr.wikipedia.org22:37, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ksh.wikipedia.org17:19, 2 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ks.wikipedia.org18:23, 19 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ks.wiktionary.org11:02, 15 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ku.wikipedia.org18:20, 24 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ku.wikibooks.org22:37, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ku.wikiquote.org18:19, 10 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ku.wiktionary.org14:12, 23 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
kv.wikipedia.org20:03, 27 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
kw.wikipedia.org22:37, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
kw.wiktionary.org22:37, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ky.wikipedia.org17:19, 2 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ky.wikibooks.org22:38, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ky.wikiquote.org22:38, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ky.wiktionary.org22:38, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
lad.wikipedia.org11:07, 25 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
la.wikipedia.org22:17, 27 ജൂലൈ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
la.wikibooks.org22:38, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
la.wikiquote.org13:11, 25 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
la.wikisource.org23:52, 10 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
la.wiktionary.org13:29, 23 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
lbe.wikipedia.org22:38, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
lb.wikipedia.org18:20, 24 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
lb.wiktionary.org22:38, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
lez.wikipedia.org22:38, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
lfn.wikipedia.org22:38, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lg.wikipedia.org22:38, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
lij.wikipedia.org16:58, 4 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
lij.wikisource.org08:47, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikipedia.org14:08, 22 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
li.wikibooks.org22:38, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
li.wikinews.org10:11, 20 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikiquote.org22:38, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
li.wikisource.org22:38, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
li.wiktionary.org21:36, 2 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
lmo.wikipedia.org16:58, 4 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
ln.wikipedia.org07:00, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ln.wiktionary.org22:38, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
login.wikimedia.org23:47, 19 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1checkuser
lo.wikipedia.org17:47, 2 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
lo.wiktionary.org22:38, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
lrc.wikipedia.org22:38, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ltg.wikipedia.org12:11, 9 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
lt.wikipedia.org18:20, 24 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
lt.wikibooks.org22:38, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
lt.wikiquote.org22:38, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
lt.wikisource.org22:38, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
lt.wiktionary.org22:38, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
lv.wikipedia.org03:15, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
lv.wiktionary.org14:14, 10 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mai.wikipedia.org03:40, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
map-bms.wikipedia.org20:04, 27 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
mdf.wikipedia.org20:04, 27 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
www.mediawiki.org23:48, 19 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)630
meta.wikimedia.org23:47, 19 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7,220steward
mg.wikipedia.org17:48, 2 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
mg.wikibooks.org22:38, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mg.wiktionary.org11:56, 2 ജൂൺ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mhr.wikipedia.org20:04, 27 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mh.wikipedia.org22:38, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mh.wiktionary.org22:38, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
min.wikipedia.org17:48, 2 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
min.wiktionary.org11:36, 12 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mi.wikipedia.org22:09, 16 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mi.wiktionary.org12:04, 4 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mk.wikipedia.org03:50, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
mk.wikibooks.org22:38, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mk.wikimedia.org22:38, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wikisource.org22:38, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mk.wiktionary.org22:38, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ml.wikipedia.org04:02, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
ml.wikibooks.org22:38, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ml.wikiquote.org22:38, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ml.wikisource.org20:04, 27 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ml.wiktionary.org22:38, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mni.wikipedia.org11:06, 6 ഓഗസ്റ്റ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mn.wikipedia.org18:20, 24 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
mn.wiktionary.org13:17, 4 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mnw.wikipedia.org22:38, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mrj.wikipedia.org20:34, 21 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mr.wikipedia.org04:19, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
mr.wikibooks.org22:38, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mr.wikiquote.org22:38, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mr.wikisource.org22:38, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mr.wiktionary.org22:38, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ms.wikipedia.org14:18, 7 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
ms.wikibooks.org22:38, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ms.wiktionary.org22:38, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mt.wikipedia.org17:48, 2 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mt.wiktionary.org22:38, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mus.wikipedia.org22:38, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mwl.wikipedia.org23:28, 3 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mx.wikimedia.org17:00, 4 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
myv.wikipedia.org04:27, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
my.wikipedia.org09:17, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
my.wiktionary.org22:38, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mzn.wikipedia.org19:16, 14 ഓഗസ്റ്റ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nah.wikipedia.org19:29, 25 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nah.wiktionary.org22:38, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nap.wikipedia.org18:20, 24 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
nap.wikisource.org16:25, 12 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
na.wikipedia.org23:52, 10 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
na.wiktionary.org23:06, 7 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nds-nl.wikipedia.org14:34, 3 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nds.wikipedia.org17:48, 2 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
nds.wiktionary.org22:39, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ne.wikipedia.org04:44, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ne.wikibooks.org22:39, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ne.wiktionary.org00:56, 2 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
new.wikipedia.org17:48, 2 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ng.wikipedia.org22:39, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nia.wikipedia.org18:53, 1 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nl.wikipedia.org10:29, 2 ജൂലൈ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)23
nl.wikibooks.org23:13, 7 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
nl.wikimedia.org13:56, 14 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikinews.org11:02, 15 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikiquote.org17:00, 4 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nl.wikisource.org15:54, 4 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nl.wikivoyage.org12:33, 2 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wiktionary.org17:48, 2 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
nn.wikipedia.org18:21, 24 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nn.wikiquote.org08:23, 26 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nn.wiktionary.org22:39, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nov.wikipedia.org22:39, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
no.wikipedia.org18:04, 3 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
no.wikibooks.org22:39, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
no.wikimedia.org22:39, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikinews.org22:39, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
no.wikiquote.org22:39, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
no.wikisource.org22:39, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
no.wiktionary.org22:39, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nqo.wikipedia.org22:39, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nrm.wikipedia.org13:29, 23 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nso.wikipedia.org22:39, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nv.wikipedia.org17:48, 2 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nyc.wikimedia.org16:35, 4 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ny.wikipedia.org22:39, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nz.wikimedia.org22:39, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
oc.wikipedia.org22:09, 16 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
oc.wikibooks.org22:39, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
oc.wiktionary.org22:39, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
olo.wikipedia.org22:39, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
om.wikipedia.org22:39, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
om.wiktionary.org22:39, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
or.wikipedia.org20:04, 27 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
or.wikisource.org13:25, 1 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
or.wiktionary.org22:39, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
os.wikipedia.org20:04, 27 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
outreach.wikimedia.org11:34, 9 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pa-us.wikimedia.org22:39, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pag.wikipedia.org17:48, 2 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pam.wikipedia.org05:25, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pap.wikipedia.org18:21, 24 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pa.wikipedia.org05:29, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
pa.wikibooks.org22:39, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pa.wikisource.org22:39, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pa.wiktionary.org22:39, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pcd.wikipedia.org17:48, 2 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pdc.wikipedia.org22:09, 16 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pfl.wikipedia.org17:57, 16 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pih.wikipedia.org17:48, 2 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pi.wikipedia.org22:39, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pi.wiktionary.org22:39, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikipedia.org09:44, 2 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7autoreview
pl.wikibooks.org11:11, 15 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pl.wikimedia.org23:08, 5 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikinews.org10:56, 24 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pl.wikiquote.org23:52, 10 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
pl.wikisource.org16:18, 6 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
pl.wikivoyage.org11:32, 10 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wiktionary.org14:55, 9 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pms.wikipedia.org19:37, 24 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
pms.wikisource.org22:40, 26 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pnb.wikipedia.org05:52, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
pnb.wiktionary.org11:30, 14 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pnt.wikipedia.org22:39, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ps.wikipedia.org22:14, 27 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ps.wikibooks.org12:38, 23 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ps.wikivoyage.org22:39, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ps.wiktionary.org22:39, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pt.wikipedia.org11:38, 30 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)56
pt.wikibooks.org18:19, 10 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pt.wikimedia.org14:11, 23 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikinews.org15:43, 11 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pt.wikiquote.org06:16, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)25
pt.wikisource.org18:16, 10 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pt.wikiversity.org18:19, 10 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikivoyage.org20:04, 27 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wiktionary.org17:48, 2 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
quality.wikimedia.org22:39, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
qu.wikipedia.org20:04, 27 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
qu.wiktionary.org22:39, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
rm.wikipedia.org23:26, 27 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
rm.wiktionary.org22:39, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rmy.wikipedia.org20:20, 5 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
rn.wikipedia.org22:39, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
rn.wiktionary.org22:39, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
roa-rup.wikipedia.org22:39, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
roa-rup.wiktionary.org22:39, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
roa-tara.wikipedia.org10:26, 18 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ro.wikipedia.org12:21, 24 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)24
ro.wikibooks.org22:39, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ro.wikinews.org22:39, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ro.wikiquote.org22:39, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ro.wikisource.org22:39, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ro.wikivoyage.org22:39, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wiktionary.org22:39, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
rue.wikipedia.org17:48, 2 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ru.wikipedia.org08:26, 25 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ru.wikibooks.org15:39, 4 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ru.wikimedia.org22:40, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikinews.org11:30, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ru.wikiquote.org17:48, 2 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ru.wikisource.org12:36, 22 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ru.wikiversity.org22:40, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikivoyage.org22:40, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wiktionary.org09:26, 25 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rw.wikipedia.org17:48, 2 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
rw.wiktionary.org13:53, 14 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sah.wikipedia.org20:04, 27 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sah.wikiquote.org22:40, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sah.wikisource.org22:40, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sat.wikipedia.org22:40, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikipedia.org20:04, 27 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
sa.wikibooks.org22:40, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sa.wikiquote.org22:40, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikisource.org22:40, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sa.wiktionary.org22:40, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
scn.wikipedia.org18:21, 24 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
scn.wiktionary.org22:40, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
sco.wikipedia.org18:21, 24 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
sc.wikipedia.org14:16, 29 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sc.wiktionary.org22:40, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sd.wikipedia.org22:40, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
sd.wikinews.org22:40, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sd.wiktionary.org22:40, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
se.wikipedia.org17:48, 2 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
se.wikimedia.org22:40, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sg.wikipedia.org22:40, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sg.wiktionary.org22:40, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
shn.wikipedia.org22:40, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sh.wikipedia.org07:19, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
sh.wiktionary.org22:40, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
shy.wiktionary.org22:40, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wikipedia.org13:02, 1 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
simple.wikiquote.org22:40, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wiktionary.org14:51, 10 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
si.wikipedia.org20:04, 27 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
si.wikibooks.org22:40, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
si.wiktionary.org22:40, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sk.wikipedia.org20:07, 5 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
sk.wikibooks.org22:40, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sk.wikiquote.org22:40, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
sk.wikisource.org22:40, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sk.wiktionary.org22:40, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sl.wikipedia.org15:42, 24 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
sl.wikibooks.org22:40, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sl.wikiquote.org22:40, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sl.wikisource.org22:40, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sl.wikiversity.org22:40, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wiktionary.org22:40, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sm.wikipedia.org20:41, 14 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sm.wiktionary.org22:40, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sn.wikipedia.org22:40, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sn.wiktionary.org22:40, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikisource.org09:34, 16 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
so.wikipedia.org17:49, 2 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
so.wiktionary.org14:10, 23 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
species.wikimedia.org23:52, 19 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sq.wikipedia.org18:22, 24 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
sq.wikibooks.org22:40, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sq.wikinews.org22:40, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sq.wikiquote.org17:37, 4 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sq.wiktionary.org22:40, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
srn.wikipedia.org13:00, 30 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sr.wikipedia.org07:45, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
sr.wikibooks.org19:19, 13 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sr.wikinews.org22:40, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sr.wikiquote.org22:40, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sr.wikisource.org22:40, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sr.wiktionary.org22:40, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ss.wikipedia.org22:40, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ss.wiktionary.org22:40, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
stq.wikipedia.org13:19, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
strategy.wikimedia.org22:40, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
st.wikipedia.org22:40, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
st.wiktionary.org22:40, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
su.wikipedia.org18:22, 24 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
su.wikibooks.org10:25, 26 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
su.wikiquote.org22:40, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
su.wiktionary.org15:44, 12 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sv.wikipedia.org19:11, 11 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
sv.wikibooks.org12:30, 2 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sv.wikinews.org13:01, 13 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sv.wikiquote.org17:49, 2 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sv.wikisource.org22:40, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sv.wikiversity.org12:38, 9 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikivoyage.org08:08, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sv.wiktionary.org14:02, 13 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sw.wikipedia.org20:04, 27 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sw.wiktionary.org22:40, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
szl.wikipedia.org11:41, 28 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
szy.wikipedia.org22:40, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikipedia.org08:18, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ta.wikibooks.org14:28, 1 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ta.wikinews.org13:01, 13 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ta.wikiquote.org11:18, 15 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ta.wikisource.org12:00, 4 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ta.wiktionary.org12:06, 4 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tcy.wikipedia.org17:02, 19 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ten.wikipedia.org22:41, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
test2.wikipedia.org16:14, 20 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
test-commons.wikimedia.org22:41, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
test.wikipedia.org17:07, 29 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
test.wikidata.org16:35, 4 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tet.wikipedia.org22:41, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
te.wikipedia.org17:02, 19 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
te.wikibooks.org22:41, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
te.wikiquote.org22:41, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
te.wikisource.org22:41, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
te.wiktionary.org22:41, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tg.wikipedia.org20:05, 27 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
tg.wikibooks.org22:41, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tg.wiktionary.org22:41, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
th.wikipedia.org15:52, 28 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
th.wikibooks.org22:41, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
th.wikinews.org22:41, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wikiquote.org22:41, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
th.wikisource.org23:25, 1 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
th.wiktionary.org22:41, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ti.wikipedia.org13:01, 13 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ti.wiktionary.org22:41, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tk.wikipedia.org10:12, 20 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tk.wikiquote.org22:41, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tk.wiktionary.org22:41, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tl.wikipedia.org20:04, 30 സെപ്റ്റംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
tl.wikibooks.org22:41, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tl.wiktionary.org19:32, 12 ഓഗസ്റ്റ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tn.wikipedia.org22:41, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tn.wiktionary.org22:41, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
to.wikipedia.org17:49, 2 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
to.wiktionary.org22:41, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tpi.wikipedia.org22:41, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tpi.wiktionary.org14:54, 9 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tr.wikipedia.org20:07, 5 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)44
tr.wikibooks.org22:41, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
tr.wikimedia.org22:41, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tr.wikinews.org22:41, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
tr.wikiquote.org22:41, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
tr.wikisource.org12:24, 25 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
tr.wikivoyage.org19:55, 9 ജൂലൈ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wiktionary.org22:41, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ts.wikipedia.org17:49, 2 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ts.wiktionary.org11:43, 13 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tt.wikipedia.org18:34, 24 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
tt.wikibooks.org22:41, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tt.wikiquote.org22:41, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tt.wiktionary.org22:41, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tum.wikipedia.org12:57, 30 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tw.wikipedia.org22:41, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tw.wiktionary.org22:41, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tyv.wikipedia.org18:30, 16 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ty.wikipedia.org22:41, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ua.wikimedia.org22:41, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
udm.wikipedia.org20:05, 27 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ug.wikipedia.org22:09, 16 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ug.wikiquote.org22:41, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ug.wiktionary.org22:41, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
uk.wikipedia.org17:32, 10 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
uk.wikibooks.org22:41, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
uk.wikinews.org22:41, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
uk.wikiquote.org22:41, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
uk.wikisource.org22:41, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
uk.wikivoyage.org22:41, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wiktionary.org22:41, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ur.wikipedia.org09:52, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ur.wikibooks.org22:41, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ur.wikiquote.org10:18, 20 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ur.wiktionary.org22:41, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
usability.wikimedia.org22:41, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uz.wikipedia.org09:57, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
uz.wikibooks.org10:25, 26 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
uz.wikiquote.org22:41, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
uz.wiktionary.org11:26, 13 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
vec.wikipedia.org18:32, 24 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)43
vec.wikisource.org15:40, 4 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
vec.wiktionary.org15:04, 1 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vep.wikipedia.org17:49, 2 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ve.wikipedia.org12:33, 23 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
vi.wikipedia.org20:07, 5 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
vi.wikibooks.org14:59, 2 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
vi.wikiquote.org12:26, 13 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
vi.wikisource.org15:39, 4 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
vi.wikivoyage.org17:40, 16 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wiktionary.org20:40, 5 സെപ്റ്റംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
vls.wikipedia.org22:41, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
vo.wikipedia.org23:28, 3 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
vo.wikibooks.org10:26, 26 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vo.wikiquote.org22:42, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vo.wiktionary.org22:42, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
war.wikipedia.org19:30, 22 ജൂലൈ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
wa.wikipedia.org09:03, 11 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
wa.wiktionary.org22:42, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
www.wikidata.org23:52, 19 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3,25,906
wikimania2005.wikimedia.org22:42, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2006.wikimedia.org22:42, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2007.wikimedia.org22:42, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2008.wikimedia.org22:42, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2009.wikimedia.org22:42, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2010.wikimedia.org22:42, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2011.wikimedia.org22:42, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2012.wikimedia.org22:42, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
wikimania2013.wikimedia.org22:42, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2014.wikimedia.org21:29, 16 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2015.wikimedia.org22:42, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
wikimania2016.wikimedia.org22:42, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2017.wikimedia.org22:42, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2018.wikimedia.org17:02, 19 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania.wikimedia.org15:54, 7 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wo.wikipedia.org17:49, 2 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
wo.wikiquote.org22:42, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
wo.wiktionary.org22:42, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
wuu.wikipedia.org23:28, 3 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
xal.wikipedia.org15:20, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
xh.wikipedia.org22:42, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
xh.wikibooks.org22:42, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
xh.wiktionary.org22:42, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
xmf.wikipedia.org10:20, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
yi.wikipedia.org17:49, 2 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
yi.wikisource.org22:42, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
yi.wiktionary.org11:41, 28 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
yo.wikipedia.org10:23, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
yo.wikibooks.org22:42, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yo.wiktionary.org22:42, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yue.wiktionary.org10:26, 26 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
za.wikipedia.org20:05, 27 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
za.wikibooks.org22:42, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
za.wikiquote.org22:42, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
za.wiktionary.org22:42, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zea.wikipedia.org22:42, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
zh-classical.wikipedia.org10:24, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
zh-min-nan.wikipedia.org14:26, 27 ഡിസംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
zh-min-nan.wikibooks.org22:42, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-min-nan.wikiquote.org22:42, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-min-nan.wikisource.org22:42, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
zh-min-nan.wiktionary.org22:42, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
zh-yue.wikipedia.org23:28, 3 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
zh.wikipedia.org21:34, 3 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
zh.wikibooks.org22:42, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
zh.wikinews.org22:42, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
zh.wikiquote.org10:36, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
zh.wikisource.org12:13, 8 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
zh.wikiversity.org18:27, 9 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikivoyage.org20:05, 27 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
zh.wiktionary.org19:40, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
zu.wikipedia.org18:26, 19 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
zu.wikibooks.org22:42, 10 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zu.wiktionary.org23:13, 7 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2