ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
  • ഉപയോക്തൃനാമം: Rxy
  • രജിസ്റ്റേ‌ർഡ്: 19:02, 2 ഫെബ്രുവരി 2012 (7 വർഷം മുൻപ്)
  • ആകെ തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം: 26,935
  • ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്വങ്ങളുടെ എണ്ണം: 760
  • ആഗോള സംഘം: സ്റ്റ്യൂവാർഡുകൾ
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
ab.wikipedia.org19:27, 12 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ace.wikipedia.org19:45, 23 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)9
ady.wikipedia.org07:18, 16 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
af.wikipedia.org16:51, 8 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)54
af.wikibooks.org18:32, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
af.wikiquote.org19:45, 23 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)3
af.wiktionary.org20:04, 9 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ak.wikipedia.org19:45, 23 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)4
als.wikipedia.org06:02, 12 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)11
am.wikipedia.org16:50, 26 ഒക്ടോബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
am.wiktionary.org19:45, 23 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
ang.wikipedia.org19:45, 23 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)5
ang.wiktionary.org19:45, 23 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
an.wikipedia.org09:55, 14 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)10
an.wiktionary.org18:32, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
arc.wikipedia.org19:45, 23 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)6
ar.wikipedia.org17:18, 21 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ar.wikibooks.org10:45, 11 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ar.wikimedia.org03:03, 21 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikinews.org19:45, 23 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)3
ar.wikiquote.org19:45, 23 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)3
ar.wikisource.org19:49, 12 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikiversity.org20:03, 3 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wiktionary.org19:45, 23 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)4
arz.wikipedia.org18:13, 8 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)113
ast.wikipedia.org15:28, 17 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ast.wiktionary.org18:32, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
as.wikipedia.org11:04, 2 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
as.wikisource.org15:27, 20 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
atj.wikipedia.org05:29, 24 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
av.wikipedia.org18:32, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ay.wikipedia.org04:47, 21 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ay.wiktionary.org18:32, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
azb.wikipedia.org12:52, 7 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
az.wikipedia.org10:39, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
az.wikibooks.org19:45, 23 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)4
az.wikiquote.org19:45, 23 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)5
az.wikisource.org11:14, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
az.wiktionary.org10:34, 16 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bar.wikipedia.org14:59, 9 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)21
bat-smg.wikipedia.org22:47, 9 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)13
ba.wikipedia.org08:31, 27 ജൂൺ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ba.wikibooks.org18:32, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bcl.wikipedia.org01:30, 9 ഒക്ടോബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bd.wikimedia.org18:23, 6 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be-tarask.wikipedia.org18:14, 12 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)9
beta.wikiversity.org13:55, 17 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wikipedia.org14:59, 9 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)17
be.wikibooks.org20:50, 12 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wikimedia.org22:42, 27 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wikiquote.org09:13, 17 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
be.wikisource.org18:32, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wiktionary.org18:32, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikipedia.org08:30, 27 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)31
bg.wikibooks.org20:51, 12 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikinews.org20:51, 12 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikiquote.org18:32, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikisource.org19:45, 23 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
bg.wiktionary.org08:36, 23 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)3
bh.wikipedia.org19:45, 23 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
bi.wikipedia.org19:45, 23 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)4
bjn.wikipedia.org19:45, 23 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)7
bm.wikipedia.org19:45, 23 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)4
bn.wikipedia.org04:23, 18 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)25
bn.wikibooks.org16:55, 2 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wikisource.org18:39, 6 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wikivoyage.org20:22, 12 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wiktionary.org18:40, 6 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bo.wikipedia.org19:45, 23 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)10
bpy.wikipedia.org19:45, 23 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)3
br.wikipedia.org21:46, 29 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wikimedia.org03:05, 21 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wikiquote.org19:45, 23 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
br.wikisource.org18:32, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wiktionary.org19:45, 23 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
bs.wikipedia.org09:31, 21 ഏപ്രിൽ 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)49
bs.wikibooks.org18:32, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikinews.org18:32, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikiquote.org19:45, 23 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
bs.wikisource.org18:32, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wiktionary.org14:22, 10 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bug.wikipedia.org19:45, 23 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
bxr.wikipedia.org19:45, 23 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)9
ca.wikipedia.org08:24, 27 ജൂൺ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikibooks.org14:40, 25 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ca.wikimedia.org13:17, 10 ജൂൺ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ca.wikinews.org11:46, 23 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)3
ca.wikiquote.org19:45, 23 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)4
ca.wikisource.org02:45, 25 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)6
ca.wiktionary.org15:34, 26 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cbk-zam.wikipedia.org19:45, 23 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)6
cdo.wikipedia.org13:57, 17 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ceb.wikipedia.org14:21, 6 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ce.wikipedia.org19:45, 23 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)10
chr.wikipedia.org19:45, 23 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)3
chr.wiktionary.org19:45, 23 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
ch.wikipedia.org19:45, 23 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)3
chy.wikipedia.org19:45, 23 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)3
ckb.wikipedia.org19:45, 23 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)10
commons.wikimedia.org18:46, 8 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)264
co.wikipedia.org13:18, 30 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
co.wikimedia.org22:43, 27 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
co.wiktionary.org18:32, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
crh.wikipedia.org12:08, 17 ഡിസംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cr.wikipedia.org19:45, 23 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)5
csb.wikipedia.org19:39, 23 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)6
csb.wiktionary.org09:33, 6 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikipedia.org08:28, 12 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)7
cs.wikibooks.org10:19, 28 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikinews.org10:30, 8 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cs.wikiquote.org11:47, 23 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)3
cs.wikisource.org16:53, 27 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikiversity.org11:47, 23 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)4
cs.wiktionary.org17:16, 5 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
cu.wikipedia.org10:24, 24 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cv.wikipedia.org19:45, 23 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)6
cv.wikibooks.org18:32, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wikipedia.org18:12, 8 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)26
cy.wikibooks.org18:32, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wikiquote.org18:32, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wikisource.org18:32, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wiktionary.org18:32, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wikipedia.org09:25, 15 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wikibooks.org19:45, 23 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)8
da.wikiquote.org19:45, 23 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
da.wikisource.org19:45, 23 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
da.wiktionary.org18:32, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikipedia.org22:30, 11 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)22autoreview
de.wikibooks.org08:28, 12 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)11
de.wikinews.org23:31, 16 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
de.wikiquote.org18:14, 12 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)10
de.wikisource.org10:50, 2 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
de.wikiversity.org08:06, 9 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
de.wikivoyage.org06:51, 12 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)8
de.wiktionary.org01:16, 9 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)20
din.wikipedia.org18:32, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
diq.wikipedia.org18:08, 10 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
dk.wikimedia.org23:41, 27 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
dsb.wikipedia.org23:34, 12 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
dty.wikipedia.org18:32, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dv.wikipedia.org17:26, 2 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
dv.wiktionary.org18:32, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dz.wikipedia.org19:45, 23 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)3
ee.wikipedia.org19:45, 23 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)12
el.wikipedia.org10:10, 24 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)83
el.wikibooks.org11:53, 10 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
el.wikinews.org08:50, 20 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikiquote.org19:45, 23 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
el.wikisource.org18:09, 10 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikiversity.org18:32, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikivoyage.org18:32, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wiktionary.org18:29, 4 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
eml.wikipedia.org18:32, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
en.wikipedia.org14:59, 9 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)55
en.wikibooks.org04:34, 21 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)39
en.wikinews.org21:08, 8 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
en.wikiquote.org14:59, 9 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)59
en.wikisource.org21:08, 8 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikiversity.org11:35, 4 ഒക്ടോബർ 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)36
en.wikivoyage.org21:08, 8 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
en.wiktionary.org18:34, 8 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)19
eo.wikipedia.org08:28, 12 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)12
eo.wikibooks.org18:32, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wikinews.org01:01, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wikiquote.org19:45, 23 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)3
eo.wikisource.org18:32, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wiktionary.org18:32, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikipedia.org18:13, 8 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)39
es.wikibooks.org01:16, 9 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)15
es.wikinews.org04:04, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
es.wikiquote.org19:46, 8 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)17
es.wikisource.org04:24, 18 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)18
es.wikiversity.org19:45, 23 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)10
es.wikivoyage.org10:00, 25 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wiktionary.org02:45, 25 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)16
et.wikipedia.org08:49, 8 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)34
et.wikibooks.org18:32, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ee.wikimedia.org03:07, 21 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wikiquote.org19:45, 23 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
et.wikisource.org18:33, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wiktionary.org18:32, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wikipedia.org12:58, 15 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
eu.wikibooks.org18:33, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wikiquote.org19:45, 23 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
eu.wikisource.org22:31, 18 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wiktionary.org18:33, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ext.wikipedia.org19:45, 23 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)9
fa.wikipedia.org08:33, 12 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikibooks.org04:12, 4 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikinews.org01:41, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikiquote.org16:42, 30 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)3
fa.wikisource.org01:45, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikivoyage.org23:07, 2 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wiktionary.org01:38, 8 ഒക്ടോബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ff.wikipedia.org19:45, 23 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)6
fiu-vro.wikipedia.org01:49, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fi.wikipedia.org13:12, 15 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikibooks.org17:42, 4 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikimedia.org17:38, 7 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikinews.org19:45, 23 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)12
fi.wikiquote.org16:13, 24 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikisource.org19:45, 23 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)3
fi.wikiversity.org19:45, 23 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
fi.wikivoyage.org01:55, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wiktionary.org10:19, 24 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
fj.wikipedia.org19:45, 23 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
fj.wiktionary.org22:35, 11 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fo.wikipedia.org09:07, 17 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fo.wikisource.org18:33, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fo.wiktionary.org18:33, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
frp.wikipedia.org18:33, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
frr.wikipedia.org16:40, 20 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)9
fr.wikipedia.org07:37, 4 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fr.wikibooks.org21:13, 13 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fr.wikinews.org06:51, 12 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)9
fr.wikiquote.org01:16, 9 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)22
fr.wikisource.org18:49, 28 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikiversity.org16:58, 22 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikivoyage.org00:09, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wiktionary.org17:08, 14 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fur.wikipedia.org19:45, 23 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)3
fy.wikipedia.org17:59, 8 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fy.wikibooks.org18:33, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fy.wiktionary.org19:45, 23 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
gag.wikipedia.org19:45, 23 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)6
gan.wikipedia.org19:45, 23 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)20
ga.wikipedia.org23:10, 1 സെപ്റ്റംബർ 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)15
ga.wiktionary.org18:33, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gd.wikipedia.org07:37, 1 ഏപ്രിൽ 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)26
gd.wiktionary.org18:33, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
glk.wikipedia.org19:45, 23 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)6
gl.wikipedia.org16:51, 8 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)43
gl.wikibooks.org02:45, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wikiquote.org19:45, 23 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
gl.wikisource.org18:33, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wiktionary.org18:33, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gn.wikipedia.org08:55, 20 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
gn.wiktionary.org18:33, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gom.wikipedia.org12:53, 7 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gor.wikipedia.org22:28, 18 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
got.wikipedia.org19:45, 23 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)3
gu.wikipedia.org19:45, 23 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)15
gu.wikiquote.org19:45, 23 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
gu.wikisource.org03:09, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gu.wiktionary.org18:33, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gv.wikipedia.org17:46, 28 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gv.wiktionary.org18:33, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hak.wikipedia.org14:09, 29 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ha.wikipedia.org19:45, 23 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)5
ha.wiktionary.org18:33, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
haw.wikipedia.org19:45, 23 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)6
he.wikipedia.org13:22, 15 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikibooks.org21:06, 28 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikinews.org19:45, 23 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)3
he.wikiquote.org14:22, 30 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikisource.org09:04, 21 ജൂലൈ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
he.wikivoyage.org03:22, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
he.wiktionary.org15:35, 18 ഏപ്രിൽ 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)8
hif.wikipedia.org19:45, 23 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)3
hif.wiktionary.org05:26, 24 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikipedia.org19:45, 23 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)26
hi.wikibooks.org12:54, 16 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hi.wikiquote.org19:45, 23 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
hi.wikiversity.org22:44, 23 ഓഗസ്റ്റ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikivoyage.org05:27, 24 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wiktionary.org01:19, 1 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wikipedia.org07:38, 4 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)26
hr.wikibooks.org03:53, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wikiquote.org19:45, 23 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
hr.wikisource.org12:16, 9 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wiktionary.org20:44, 8 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hsb.wikipedia.org19:45, 23 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)6
hsb.wiktionary.org18:33, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ht.wikipedia.org03:16, 18 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hu.wikipedia.org13:05, 15 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikibooks.org09:54, 14 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikiquote.org02:09, 12 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikisource.org19:45, 23 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)67
hu.wiktionary.org17:07, 20 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hy.wikipedia.org19:45, 23 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)49
hy.wikibooks.org14:01, 9 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hy.wikiquote.org19:45, 23 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
hy.wikisource.org04:24, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hy.wiktionary.org12:39, 10 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hyw.wikipedia.org11:06, 28 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ia.wikipedia.org14:59, 9 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)20
ia.wikibooks.org18:33, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ia.wiktionary.org19:45, 23 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)3
id.wikipedia.org16:39, 20 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)12
id.wikibooks.org10:50, 29 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wikiquote.org11:32, 6 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wikisource.org20:49, 24 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wiktionary.org12:50, 18 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ie.wikipedia.org22:32, 7 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ie.wiktionary.org19:45, 23 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)3
ig.wikipedia.org19:45, 23 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)3
ik.wikipedia.org18:33, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ilo.wikipedia.org19:45, 23 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)16
incubator.wikimedia.org04:44, 16 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)38
inh.wikipedia.org22:27, 18 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
io.wikipedia.org09:25, 18 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
io.wiktionary.org19:45, 23 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
is.wikipedia.org22:57, 11 ഏപ്രിൽ 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)28
is.wikibooks.org04:49, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wikiquote.org22:49, 18 ഏപ്രിൽ 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)3
is.wikisource.org04:49, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wiktionary.org10:08, 14 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikipedia.org09:55, 14 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)13
it.wikibooks.org06:30, 13 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
it.wikinews.org10:33, 5 സെപ്റ്റംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
it.wikiquote.org13:14, 2 ജൂലൈ 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)10
it.wikisource.org10:10, 24 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)8
it.wikiversity.org19:45, 23 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)3
it.wikivoyage.org07:35, 12 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)10
it.wiktionary.org08:21, 26 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)6
iu.wikipedia.org02:38, 2 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
iu.wiktionary.org19:45, 23 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
jam.wikipedia.org18:33, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikipedia.org17:23, 30 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)16,071abusefilter, interface-admin, oversight, sysop
ja.wikibooks.org14:59, 9 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)237
ja.wikinews.org17:07, 9 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)360
ja.wikiquote.org06:02, 12 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)86
ja.wikisource.org19:36, 15 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)158
ja.wikiversity.org19:45, 23 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)74
ja.wiktionary.org14:59, 9 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)137
jbo.wikipedia.org05:24, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jbo.wiktionary.org18:33, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jv.wikipedia.org04:34, 21 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)22
jv.wiktionary.org12:18, 17 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kaa.wikipedia.org16:43, 29 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kab.wikipedia.org19:45, 23 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)7
ka.wikipedia.org11:47, 23 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)32
ka.wikibooks.org17:34, 25 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ka.wikiquote.org18:33, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ka.wiktionary.org18:33, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kbd.wikipedia.org19:45, 23 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)5
kbp.wikipedia.org18:33, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kg.wikipedia.org18:33, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ki.wikipedia.org19:45, 23 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)3
kk.wikipedia.org06:33, 25 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kk.wikibooks.org19:45, 23 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
kk.wiktionary.org18:33, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kl.wikipedia.org19:45, 23 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)4
kl.wiktionary.org18:33, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
km.wikipedia.org06:44, 17 ജൂലൈ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
km.wikibooks.org07:24, 3 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
km.wiktionary.org08:58, 10 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kn.wikipedia.org05:27, 10 ഒക്ടോബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wikiquote.org18:33, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wikisource.org08:44, 17 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wiktionary.org18:33, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
koi.wikipedia.org18:33, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ko.wikipedia.org13:12, 15 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
ko.wikibooks.org19:45, 23 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)48
ko.wikinews.org06:25, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikiquote.org06:26, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikisource.org13:24, 8 ജൂൺ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikiversity.org19:45, 23 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)5
ko.wiktionary.org19:45, 23 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)14
krc.wikipedia.org03:42, 4 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ksh.wikipedia.org13:04, 15 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ks.wikipedia.org19:45, 23 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
ks.wiktionary.org18:33, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ku.wikipedia.org14:59, 9 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)13
ku.wikibooks.org18:33, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ku.wikiquote.org18:33, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ku.wiktionary.org18:33, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kv.wikipedia.org02:54, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kw.wikipedia.org18:41, 17 സെപ്റ്റംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kw.wiktionary.org18:33, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ky.wikipedia.org19:31, 22 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ky.wikibooks.org18:33, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ky.wikiquote.org18:33, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ky.wiktionary.org20:45, 23 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lad.wikipedia.org02:41, 26 ജൂലൈ 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)4
la.wikipedia.org14:59, 9 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)32
la.wikibooks.org18:33, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wikiquote.org19:45, 23 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
la.wikisource.org18:33, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wiktionary.org19:45, 23 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
lbe.wikipedia.org18:33, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lb.wikipedia.org06:32, 13 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)9
lb.wiktionary.org18:33, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lez.wikipedia.org18:33, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lfn.wikipedia.org22:21, 18 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lg.wikipedia.org19:45, 23 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
lij.wikipedia.org18:33, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikipedia.org14:59, 9 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)22
li.wikibooks.org18:33, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikinews.org20:16, 28 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikiquote.org19:45, 23 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
li.wikisource.org18:33, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wiktionary.org18:33, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lmo.wikipedia.org06:58, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ln.wikipedia.org07:00, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ln.wiktionary.org18:33, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
login.wikimedia.org04:27, 19 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0checkuser
lo.wikipedia.org08:49, 15 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lo.wiktionary.org19:45, 23 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)3
lrc.wikipedia.org12:54, 7 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ltg.wikipedia.org18:33, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wikipedia.org18:14, 12 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)70
lt.wikibooks.org13:33, 3 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lt.wikiquote.org05:42, 24 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wikisource.org07:10, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wiktionary.org14:40, 23 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lv.wikipedia.org16:51, 8 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)98
lv.wiktionary.org18:33, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mai.wikipedia.org12:54, 7 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
map-bms.wikipedia.org07:04, 4 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mdf.wikipedia.org03:43, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.mediawiki.org19:15, 9 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)250autopatrolled
meta.wikimedia.org14:58, 9 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2,882steward
mg.wikipedia.org12:15, 24 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mg.wikibooks.org18:33, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mg.wiktionary.org18:33, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mhr.wikipedia.org17:02, 20 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
min.wikipedia.org14:09, 28 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mi.wikipedia.org19:53, 23 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)4
mi.wiktionary.org19:45, 23 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
mk.wikipedia.org21:05, 8 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)73
mk.wikibooks.org19:45, 23 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
mk.wikimedia.org03:13, 21 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wikisource.org19:45, 23 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
mk.wiktionary.org18:33, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikipedia.org03:45, 10 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)21
ml.wikibooks.org18:33, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikiquote.org18:33, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikisource.org18:33, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wiktionary.org18:33, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mn.wikipedia.org19:45, 23 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)14
mn.wiktionary.org18:33, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mrj.wikipedia.org04:14, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wikipedia.org22:41, 8 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wikibooks.org18:33, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wikiquote.org01:17, 1 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wikisource.org05:55, 31 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wiktionary.org05:55, 31 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ms.wikipedia.org18:14, 12 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)75
ms.wikibooks.org18:33, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ms.wiktionary.org18:33, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mt.wikipedia.org10:39, 2 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mt.wiktionary.org18:33, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mwl.wikipedia.org14:32, 16 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mx.wikimedia.org03:13, 21 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
myv.wikipedia.org04:26, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
my.wikipedia.org19:45, 23 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)9
my.wiktionary.org19:45, 23 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
mzn.wikipedia.org09:18, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nah.wikipedia.org18:33, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nah.wiktionary.org18:33, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nap.wikipedia.org09:21, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)180
na.wikipedia.org09:23, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
na.wiktionary.org18:33, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nds-nl.wikipedia.org10:55, 4 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nds.wikipedia.org21:30, 18 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)35
nds.wiktionary.org19:45, 23 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)3
ne.wikipedia.org00:53, 2 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ne.wikibooks.org19:45, 23 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
ne.wiktionary.org15:38, 20 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
new.wikipedia.org19:45, 23 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)4
nl.wikipedia.org09:55, 14 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)7
nl.wikibooks.org21:05, 8 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)23
nl.wikimedia.org21:38, 16 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikinews.org09:36, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikiquote.org16:42, 30 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)7
nl.wikisource.org16:40, 20 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)8
nl.wikivoyage.org16:40, 20 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)23
nl.wiktionary.org08:43, 19 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
nn.wikipedia.org23:28, 2 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nn.wikiquote.org17:56, 5 ഏപ്രിൽ 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)3
nn.wiktionary.org18:33, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nov.wikipedia.org19:45, 23 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
no.wikipedia.org13:15, 15 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikibooks.org16:26, 16 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
no.wikimedia.org03:14, 21 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikinews.org19:45, 23 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)3
no.wikiquote.org09:53, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikisource.org18:33, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wiktionary.org18:33, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nrm.wikipedia.org19:45, 23 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)3
nso.wikipedia.org09:55, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nv.wikipedia.org18:33, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nyc.wikimedia.org08:26, 30 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ny.wikipedia.org19:45, 23 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
oc.wikipedia.org15:28, 17 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
oc.wikibooks.org18:33, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
oc.wiktionary.org09:32, 18 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
olo.wikipedia.org05:18, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
om.wikipedia.org19:45, 23 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)3
om.wiktionary.org18:33, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
or.wikipedia.org19:45, 23 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)7
or.wikisource.org22:51, 20 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
or.wiktionary.org18:33, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
os.wikipedia.org19:45, 23 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)16
outreach.wikimedia.org06:32, 13 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)13
pag.wikipedia.org19:45, 23 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
pam.wikipedia.org19:45, 23 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)4
pap.wikipedia.org19:45, 23 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)10
pa.wikipedia.org13:09, 11 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pa.wikibooks.org18:33, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pa.wikisource.org18:33, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pa.wiktionary.org18:33, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pcd.wikipedia.org19:45, 23 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)3
pdc.wikipedia.org19:45, 23 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)6
pfl.wikipedia.org19:45, 23 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)14
pih.wikipedia.org14:03, 21 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pi.wikipedia.org19:45, 23 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
pl.wikipedia.org18:18, 12 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0autoreview
pl.wikibooks.org19:41, 6 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikimedia.org11:02, 18 മേയ് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)9
pl.wikinews.org10:36, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikiquote.org08:27, 17 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pl.wikisource.org15:08, 30 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikivoyage.org16:22, 9 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pl.wiktionary.org13:59, 3 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pms.wikipedia.org08:36, 23 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)5
pms.wikisource.org04:18, 7 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pnb.wikipedia.org12:51, 19 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pnb.wiktionary.org18:33, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pnt.wikipedia.org18:33, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ps.wikipedia.org01:59, 22 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ps.wikivoyage.org15:17, 10 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ps.wiktionary.org19:45, 23 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
pt.wikipedia.org20:41, 12 ഓഗസ്റ്റ് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)9
pt.wikibooks.org17:13, 31 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)17
pt.wikimedia.org20:37, 28 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikinews.org14:39, 25 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pt.wikiquote.org19:15, 9 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)29
pt.wikisource.org19:45, 23 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)6
pt.wikiversity.org19:45, 23 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)26
pt.wikivoyage.org19:45, 23 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)8
pt.wiktionary.org11:47, 23 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)9
qu.wikipedia.org19:45, 23 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)10
qu.wiktionary.org18:33, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rm.wikipedia.org19:45, 23 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)4
rmy.wikipedia.org18:33, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rn.wikipedia.org19:45, 23 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
roa-rup.wikipedia.org19:45, 23 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
roa-rup.wiktionary.org18:34, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
roa-tara.wikipedia.org11:20, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikipedia.org17:20, 21 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikibooks.org11:21, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikinews.org14:21, 27 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)4
ro.wikiquote.org19:45, 23 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
ro.wikisource.org19:45, 23 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)8
ro.wikivoyage.org11:23, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wiktionary.org18:33, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rue.wikipedia.org18:16, 28 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikipedia.org06:02, 12 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)11
ru.wikibooks.org19:45, 23 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)11
ru.wikimedia.org07:20, 27 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ru.wikinews.org02:45, 25 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)10
ru.wikiquote.org22:30, 11 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)40
ru.wikisource.org09:29, 22 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikiversity.org14:29, 17 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ru.wikivoyage.org11:51, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wiktionary.org11:47, 23 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)26
rw.wikipedia.org19:45, 23 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
rw.wiktionary.org18:34, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sah.wikipedia.org04:32, 27 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sah.wikiquote.org04:18, 7 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sah.wikisource.org18:34, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sat.wikipedia.org04:18, 7 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikipedia.org06:17, 30 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikibooks.org18:34, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikiquote.org18:34, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikisource.org11:01, 3 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sa.wiktionary.org19:45, 23 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
scn.wikipedia.org10:05, 1 ഓഗസ്റ്റ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
scn.wiktionary.org06:09, 6 ഏപ്രിൽ 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)4
sco.wikipedia.org19:45, 23 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)24
sc.wikipedia.org16:57, 2 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sd.wikipedia.org19:45, 23 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
sd.wiktionary.org18:34, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
se.wikipedia.org12:18, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
se.wikimedia.org21:46, 18 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sg.wikipedia.org19:45, 23 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)3
sg.wiktionary.org18:34, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
shn.wikipedia.org20:16, 28 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sh.wikipedia.org11:47, 23 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)36
sh.wiktionary.org17:34, 14 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wikipedia.org14:59, 9 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)214
simple.wiktionary.org18:14, 12 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)9
si.wikipedia.org19:45, 23 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)31
si.wikibooks.org12:45, 29 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
si.wiktionary.org18:34, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikipedia.org16:51, 8 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)203
sk.wikibooks.org12:49, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikiquote.org18:06, 23 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikisource.org12:51, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wiktionary.org14:39, 8 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikipedia.org18:13, 8 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)67
sl.wikibooks.org12:56, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikiquote.org19:45, 23 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
sl.wikisource.org12:58, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikiversity.org13:00, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wiktionary.org13:59, 23 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sm.wikipedia.org17:04, 28 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sm.wiktionary.org18:34, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sn.wikipedia.org19:45, 23 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
wikisource.org14:50, 25 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
so.wikipedia.org19:45, 23 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)35
so.wiktionary.org19:45, 23 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
species.wikimedia.org22:47, 4 സെപ്റ്റംബർ 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)195
sq.wikipedia.org13:41, 14 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)94autoreview, editor
sq.wikibooks.org18:34, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sq.wikinews.org19:45, 23 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)4
sq.wikiquote.org13:08, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sq.wiktionary.org09:06, 22 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
srn.wikipedia.org22:02, 13 സെപ്റ്റംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikipedia.org16:15, 25 ജൂൺ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sr.wikibooks.org13:16, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikinews.org18:34, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikiquote.org09:31, 21 ഏപ്രിൽ 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)3
sr.wikisource.org13:17, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wiktionary.org09:31, 21 ഏപ്രിൽ 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)3
ss.wikipedia.org16:39, 29 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ss.wiktionary.org18:34, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
stq.wikipedia.org19:45, 23 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)23
st.wikipedia.org19:45, 23 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
st.wiktionary.org19:45, 23 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
su.wikipedia.org10:10, 24 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)7
su.wikiquote.org13:22, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
su.wiktionary.org18:34, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikipedia.org07:35, 4 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikibooks.org09:30, 18 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikinews.org13:23, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikiquote.org06:32, 13 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)3
sv.wikisource.org08:28, 12 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)3
sv.wikiversity.org19:45, 23 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)4
sv.wikivoyage.org13:28, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wiktionary.org11:45, 16 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
sw.wikipedia.org00:50, 20 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)19
sw.wiktionary.org19:45, 23 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
szl.wikipedia.org18:34, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikipedia.org01:15, 6 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
ta.wikibooks.org18:34, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikinews.org05:40, 20 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikiquote.org13:37, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikisource.org18:34, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wiktionary.org11:37, 8 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tcy.wikipedia.org18:34, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
test2.wikipedia.org16:21, 8 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)41
test-commons.wikimedia.org18:45, 7 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
test.wikipedia.org15:25, 9 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)202bureaucrat, editor, sysop, translationadmin
test.wikidata.org11:02, 18 മേയ് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)7
tet.wikipedia.org18:34, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wikipedia.org10:41, 21 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
te.wikibooks.org18:34, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wikiquote.org18:34, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wikisource.org18:34, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wiktionary.org19:45, 23 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)4
tg.wikipedia.org15:27, 24 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tg.wikibooks.org05:13, 22 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tg.wiktionary.org16:53, 19 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wikipedia.org02:51, 17 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21
th.wikibooks.org13:01, 3 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
th.wikiquote.org10:26, 4 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wikisource.org19:45, 23 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)3
th.wiktionary.org17:19, 6 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ti.wikipedia.org19:45, 23 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
ti.wiktionary.org18:34, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tk.wikipedia.org14:05, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tk.wiktionary.org18:34, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tl.wikipedia.org10:42, 13 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)48
tl.wikibooks.org19:45, 23 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)14
tl.wiktionary.org19:45, 23 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)4
tn.wikipedia.org19:45, 23 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
tn.wiktionary.org19:45, 23 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
to.wikipedia.org18:34, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tpi.wikipedia.org15:26, 20 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tpi.wiktionary.org19:45, 23 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
tr.wikipedia.org19:46, 8 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)55
tr.wikibooks.org19:45, 23 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)6
tr.wikimedia.org07:40, 3 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikinews.org07:41, 3 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
tr.wikiquote.org19:45, 23 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)38
tr.wikisource.org19:45, 23 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)27
tr.wiktionary.org07:43, 3 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)36
ts.wikipedia.org19:45, 23 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)4
ts.wiktionary.org18:34, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tt.wikipedia.org15:47, 25 ജൂൺ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tt.wikibooks.org18:34, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tt.wiktionary.org19:45, 23 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)4
tum.wikipedia.org19:45, 23 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
tw.wikipedia.org19:45, 23 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)6
tyv.wikipedia.org09:07, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ty.wikipedia.org19:45, 23 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)7
ua.wikimedia.org03:18, 21 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
udm.wikipedia.org14:28, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ug.wikipedia.org19:45, 23 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)3
ug.wiktionary.org18:34, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikipedia.org12:56, 15 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikibooks.org14:31, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikinews.org14:32, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikiquote.org14:33, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikisource.org14:37, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikivoyage.org14:38, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wiktionary.org12:07, 23 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)5
ur.wikipedia.org14:50, 24 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ur.wikibooks.org18:34, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ur.wikiquote.org18:34, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ur.wiktionary.org17:19, 18 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uz.wikipedia.org15:19, 10 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)17
uz.wikiquote.org18:34, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uz.wiktionary.org19:45, 23 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)4
vec.wikipedia.org21:01, 14 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)8
vec.wikisource.org18:34, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vec.wiktionary.org18:34, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vep.wikipedia.org14:55, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ve.wikipedia.org19:45, 23 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
vi.wikipedia.org08:34, 27 ജൂൺ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
vi.wikibooks.org19:44, 10 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wikiquote.org19:45, 23 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)4
vi.wikisource.org19:45, 23 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
vi.wikivoyage.org10:10, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wiktionary.org08:28, 12 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)4
vls.wikipedia.org14:32, 30 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vo.wikipedia.org12:10, 5 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vo.wiktionary.org18:34, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
war.wikipedia.org19:45, 23 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)8
wa.wikipedia.org08:54, 28 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
wa.wiktionary.org18:34, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.wikidata.org15:31, 8 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1,324
wikimania2014.wikimedia.org15:39, 25 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2015.wikimedia.org12:02, 1 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
wikimania2016.wikimedia.org20:50, 16 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
wikimania2017.wikimedia.org23:04, 11 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2018.wikimedia.org14:58, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania.wikimedia.org18:49, 13 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)46
wo.wikipedia.org15:27, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
wo.wikiquote.org19:45, 23 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
wo.wiktionary.org18:34, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wuu.wikipedia.org16:46, 2 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
xal.wikipedia.org10:41, 7 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
xh.wikipedia.org19:45, 23 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
xmf.wikipedia.org10:58, 8 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
yi.wikipedia.org19:45, 23 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)17
yi.wikisource.org18:34, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yi.wiktionary.org16:44, 27 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yo.wikipedia.org15:27, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yue.wiktionary.org20:16, 28 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
za.wikipedia.org19:45, 23 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)3
zea.wikipedia.org11:56, 7 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
zh-classical.wikipedia.org19:45, 23 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)7
zh-min-nan.wikipedia.org21:50, 29 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zh-min-nan.wikisource.org15:36, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-min-nan.wiktionary.org18:34, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-yue.wikipedia.org17:15, 14 ഏപ്രിൽ 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)122
zh.wikipedia.org21:07, 22 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)33
zh.wikibooks.org06:32, 13 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)8
zh.wikinews.org18:14, 12 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)9
zh.wikiquote.org09:55, 14 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)12
zh.wikisource.org19:45, 23 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)6
zh.wikiversity.org15:47, 16 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikivoyage.org11:07, 12 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wiktionary.org11:43, 25 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)6
zu.wikipedia.org19:45, 23 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)4
zu.wiktionary.org19:45, 23 മാർച്ച് 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
"https://ml.wikibooks.org/wiki/പ്രത്യേകം:കേന്ദ്രീകൃത_അംഗീകാരം/Rxy" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്