ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
  • ഉപയോക്തൃനാമം: Ruslik0
  • രജിസ്റ്റേ‌ർഡ്: 07:28, 21 ജൂലൈ 2008 (14 വർഷം മുൻപ്)
  • ആകെ തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം: 96,313
  • ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്വങ്ങളുടെ എണ്ണം: 912
  • ആഗോള സംഘം: സ്റ്റ്യൂവാർഡുകൾ
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
aa.wikipedia.org18:41, 14 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
aa.wikibooks.org19:08, 14 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
aa.wiktionary.org19:05, 14 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ab.wikipedia.org19:39, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ab.wiktionary.org19:00, 14 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ace.wikipedia.org15:24, 5 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
advisory.wikimedia.org20:11, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ady.wikipedia.org18:12, 13 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
af.wikipedia.org16:29, 4 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
af.wikibooks.org18:57, 20 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
af.wikiquote.org19:14, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
af.wiktionary.org19:31, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ak.wikipedia.org19:35, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ak.wikibooks.org18:51, 20 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ak.wiktionary.org18:46, 20 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
als.wikipedia.org19:50, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
alt.wikipedia.org19:26, 16 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
am.wikipedia.org19:49, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
am.wikiquote.org18:52, 20 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
am.wiktionary.org19:28, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ang.wikipedia.org13:08, 29 സെപ്റ്റംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ang.wikibooks.org19:26, 13 സെപ്റ്റംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ang.wikiquote.org18:58, 20 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ang.wikisource.org18:44, 20 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ang.wiktionary.org19:30, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
an.wikipedia.org19:56, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
an.wiktionary.org19:29, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
arc.wikipedia.org11:38, 3 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ar.wikipedia.org14:40, 5 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ar.wikibooks.org19:22, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ar.wikimedia.org14:28, 12 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikinews.org19:09, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
ar.wikiquote.org19:15, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ar.wikisource.org19:07, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ar.wikiversity.org17:05, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wiktionary.org19:32, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ary.wikipedia.org20:41, 12 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
arz.wikipedia.org15:56, 4 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ast.wikipedia.org07:49, 20 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ast.wikibooks.org18:57, 20 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ast.wikiquote.org19:13, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ast.wiktionary.org19:30, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
as.wikipedia.org19:38, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
as.wikibooks.org18:44, 20 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
as.wikisource.org20:11, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
as.wiktionary.org18:57, 20 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
atj.wikipedia.org17:39, 17 ജൂൺ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
avk.wikipedia.org20:56, 28 ജനുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
av.wikipedia.org19:39, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
av.wiktionary.org19:05, 14 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
awa.wikipedia.org06:49, 29 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ay.wikipedia.org19:40, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ay.wikibooks.org18:47, 20 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ay.wiktionary.org19:27, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
azb.wikipedia.org18:38, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
az.wikipedia.org07:29, 6 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
az.wikibooks.org19:21, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
az.wikiquote.org19:15, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
az.wikisource.org19:05, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
az.wiktionary.org19:30, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ban.wikipedia.org19:42, 11 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ban.wikisource.org12:48, 12 ഓഗസ്റ്റ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bar.wikipedia.org19:46, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bat-smg.wikipedia.org19:53, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ba.wikipedia.org19:40, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ba.wikibooks.org18:59, 14 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bcl.wikipedia.org19:48, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bcl.wiktionary.org07:06, 31 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bd.wikimedia.org14:43, 13 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be-tarask.wikipedia.org10:25, 31 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
beta.wikiversity.org15:48, 12 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
be.wikipedia.org14:08, 3 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
be.wikibooks.org18:59, 20 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
be.wikimedia.org17:55, 13 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
be.wikiquote.org19:14, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wikisource.org11:43, 28 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wiktionary.org20:37, 5 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bg.wikipedia.org11:41, 5 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
bg.wikibooks.org19:36, 17 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikinews.org19:30, 17 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikiquote.org19:17, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bg.wikisource.org15:46, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wiktionary.org19:32, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bh.wikipedia.org19:44, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
bh.wiktionary.org18:43, 20 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bi.wikipedia.org19:38, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bi.wikibooks.org18:58, 14 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bi.wiktionary.org18:44, 20 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bjn.wikipedia.org19:40, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bm.wikipedia.org19:38, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bm.wikibooks.org18:52, 20 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bm.wikiquote.org18:49, 20 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bm.wiktionary.org18:44, 20 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wikipedia.org19:55, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
bn.wikibooks.org12:25, 1 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
bn.wikisource.org19:06, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
bn.wikivoyage.org20:15, 14 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wiktionary.org19:29, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
bo.wikipedia.org19:44, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
bo.wikibooks.org18:51, 20 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bo.wiktionary.org18:52, 14 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bpy.wikipedia.org18:38, 7 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
br.wikipedia.org06:52, 1 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
br.wikimedia.org05:58, 10 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wikiquote.org19:14, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)27
br.wikisource.org12:26, 1 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wiktionary.org19:31, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
bs.wikipedia.org11:38, 5 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
bs.wikibooks.org17:20, 6 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
bs.wikinews.org19:33, 17 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
bs.wikiquote.org19:17, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bs.wikisource.org08:39, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bs.wiktionary.org20:48, 4 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
bug.wikipedia.org19:48, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
bxr.wikipedia.org19:35, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ca.wikipedia.org08:12, 20 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ca.wikibooks.org15:37, 2 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ca.wikimedia.org08:37, 10 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikinews.org19:33, 17 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ca.wikiquote.org19:15, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
ca.wikisource.org15:56, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ca.wiktionary.org19:32, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
cbk-zam.wikipedia.org19:43, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cdo.wikipedia.org19:37, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ceb.wikipedia.org19:58, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ce.wikipedia.org19:40, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)40
cho.wikipedia.org18:55, 20 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
chr.wikipedia.org15:39, 2 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
chr.wiktionary.org19:28, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ch.wikipedia.org19:36, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ch.wikibooks.org19:06, 14 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ch.wiktionary.org18:59, 14 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
chy.wikipedia.org18:43, 14 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ckb.wikipedia.org19:46, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
commons.wikimedia.org07:28, 21 ജൂലൈ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)20,884patroller, rollbacker
co.wikipedia.org19:49, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
co.wikibooks.org18:55, 20 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
co.wikimedia.org05:58, 10 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
co.wikiquote.org18:51, 20 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
co.wiktionary.org19:29, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
crh.wikipedia.org19:41, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
cr.wikipedia.org18:41, 14 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cr.wikiquote.org19:00, 14 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cr.wiktionary.org18:58, 14 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
csb.wikipedia.org19:44, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
csb.wiktionary.org19:29, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cs.wikipedia.org11:43, 5 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cs.wikibooks.org19:24, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikinews.org15:36, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
cs.wikiquote.org08:34, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikisource.org19:07, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikiversity.org18:52, 14 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wiktionary.org19:32, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cu.wikipedia.org15:40, 2 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
cv.wikipedia.org19:53, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
cv.wikibooks.org15:42, 2 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wikipedia.org11:44, 3 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
cy.wikibooks.org18:57, 20 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
cy.wikiquote.org18:52, 20 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wikisource.org19:05, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)130
cy.wiktionary.org19:31, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
dag.wikipedia.org20:38, 26 ഓഗസ്റ്റ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wikipedia.org08:12, 20 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
da.wikibooks.org12:37, 3 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
da.wikiquote.org09:29, 4 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wikisource.org15:54, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
da.wiktionary.org19:31, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
de.wikipedia.org13:17, 20 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1autoreview
de.wikibooks.org19:25, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
de.wikinews.org18:07, 9 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
de.wikiquote.org19:17, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
de.wikisource.org19:01, 2 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikiversity.org19:12, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
de.wikivoyage.org19:23, 19 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wiktionary.org18:57, 14 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
din.wikipedia.org20:33, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
diq.wikipedia.org19:46, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
diq.wiktionary.org20:45, 17 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
dk.wikimedia.org05:58, 10 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
dsb.wikipedia.org19:39, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
dty.wikipedia.org17:03, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dv.wikipedia.org19:46, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
dv.wiktionary.org19:27, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
dz.wikipedia.org19:36, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)67
dz.wiktionary.org19:00, 14 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ee.wikipedia.org19:37, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikipedia.org13:06, 14 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
el.wikibooks.org19:22, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
el.wikinews.org08:17, 9 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
el.wikiquote.org19:16, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikisource.org19:06, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
el.wikiversity.org19:11, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
el.wikivoyage.org20:12, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wiktionary.org19:33, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
eml.wikipedia.org19:40, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikipedia.org07:28, 21 ജൂലൈ 2008തറവാട് വിക്കി(?)51,303abusefilter, sysop
en.wikibooks.org17:54, 4 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
en.wikinews.org17:59, 29 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
en.wikiquote.org16:12, 17 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
en.wikisource.org09:13, 28 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
en.wikiversity.org19:30, 6 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikivoyage.org19:27, 13 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
en.wiktionary.org16:12, 17 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wikipedia.org07:43, 20 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
eo.wikibooks.org15:49, 6 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
eo.wikinews.org15:14, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
eo.wikiquote.org19:16, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wikisource.org07:32, 19 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wikivoyage.org20:26, 19 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wiktionary.org19:31, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
es.wikipedia.org09:33, 5 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
es.wikibooks.org19:24, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
es.wikinews.org19:10, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
es.wikiquote.org19:17, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
es.wikisource.org13:33, 28 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
es.wikiversity.org19:11, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
es.wikivoyage.org06:32, 10 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wiktionary.org18:25, 5 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
et.wikipedia.org13:50, 11 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
et.wikibooks.org19:21, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ee.wikimedia.org06:00, 10 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wikiquote.org19:15, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wikisource.org20:50, 4 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wiktionary.org19:32, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
eu.wikipedia.org09:41, 19 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
eu.wikibooks.org19:21, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wikiquote.org19:14, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
eu.wikisource.org05:52, 27 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wiktionary.org19:30, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
ext.wikipedia.org12:22, 1 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fa.wikipedia.org17:50, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
fa.wikibooks.org19:23, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
fa.wikinews.org20:04, 21 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
fa.wikiquote.org19:16, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fa.wikisource.org19:07, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fa.wikivoyage.org18:19, 4 ഒക്ടോബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fa.wiktionary.org19:32, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ff.wikipedia.org18:59, 20 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fiu-vro.wikipedia.org19:48, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikipedia.org11:37, 5 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fi.wikibooks.org19:24, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fi.wikimedia.org06:00, 10 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikinews.org19:09, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikiquote.org19:16, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fi.wikisource.org19:07, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fi.wikiversity.org19:11, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikivoyage.org13:14, 8 ഡിസംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wiktionary.org19:33, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fj.wikipedia.org13:18, 28 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fj.wiktionary.org18:55, 20 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
foundation.wikimedia.org20:53, 1 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fo.wikipedia.org19:48, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fo.wikisource.org18:54, 20 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fo.wiktionary.org19:28, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
frp.wikipedia.org19:43, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
frr.wikipedia.org19:40, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fr.wikipedia.org12:10, 29 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
fr.wikibooks.org19:25, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikinews.org19:10, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikiquote.org19:17, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
fr.wikisource.org19:07, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikiversity.org19:12, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikivoyage.org20:12, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wiktionary.org19:34, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fur.wikipedia.org19:44, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fy.wikipedia.org19:55, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fy.wikibooks.org19:21, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fy.wiktionary.org19:31, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
gag.wikipedia.org19:39, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
gan.wikipedia.org18:57, 20 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
ga.wikipedia.org19:53, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ga.wikibooks.org18:49, 14 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ga.wikiquote.org19:08, 14 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ga.wiktionary.org19:29, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
gd.wikipedia.org19:50, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gd.wiktionary.org19:27, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
glk.wikipedia.org19:49, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wikipedia.org09:26, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
gl.wikibooks.org19:22, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gl.wikiquote.org19:15, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
gl.wikisource.org19:05, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gl.wiktionary.org19:32, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
gn.wikipedia.org19:40, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gn.wikibooks.org18:43, 20 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gn.wiktionary.org18:58, 20 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gom.wikipedia.org17:07, 10 ഒക്ടോബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gor.wikipedia.org20:46, 23 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
got.wikipedia.org19:38, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
got.wikibooks.org18:46, 20 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gu.wikipedia.org14:15, 4 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
gu.wikibooks.org18:49, 20 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gu.wikiquote.org18:54, 20 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gu.wikisource.org19:03, 28 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gu.wiktionary.org19:28, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
guw.wikipedia.org20:45, 25 മാർച്ച് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gv.wikipedia.org19:46, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gv.wiktionary.org19:28, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hak.wikipedia.org19:43, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ha.wikipedia.org19:37, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ha.wiktionary.org19:27, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
haw.wikipedia.org19:42, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikipedia.org11:42, 5 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
he.wikibooks.org19:24, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikinews.org19:09, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
he.wikiquote.org19:17, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
he.wikisource.org19:07, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikivoyage.org13:15, 9 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
he.wiktionary.org19:31, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hif.wikipedia.org19:43, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hi.wikipedia.org18:44, 28 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
hi.wikibooks.org13:34, 28 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
hi.wikiquote.org19:14, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hi.wikisource.org19:58, 5 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikiversity.org19:39, 10 ഓഗസ്റ്റ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
hi.wikivoyage.org19:30, 4 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wiktionary.org19:30, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
ho.wikipedia.org18:43, 20 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wikipedia.org15:59, 17 ഏപ്രിൽ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hr.wikibooks.org19:23, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
hr.wikiquote.org19:15, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
hr.wikisource.org19:07, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hr.wiktionary.org19:31, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
hsb.wikipedia.org19:49, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hsb.wiktionary.org19:30, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ht.wikipedia.org19:58, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ht.wikisource.org18:58, 20 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hu.wikipedia.org08:52, 21 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikibooks.org19:25, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hu.wikinews.org10:24, 10 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikiquote.org19:16, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
hu.wikisource.org19:07, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hu.wiktionary.org19:33, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
hy.wikipedia.org15:16, 5 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
hy.wikibooks.org19:20, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hy.wikiquote.org18:52, 20 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hy.wikisource.org19:05, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hy.wiktionary.org19:31, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
hyw.wikipedia.org13:51, 4 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hz.wikipedia.org19:35, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ia.wikipedia.org19:48, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ia.wikibooks.org19:21, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ia.wiktionary.org19:29, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wikipedia.org09:25, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
id.wikibooks.org19:23, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
id.wikiquote.org19:16, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
id.wikisource.org19:05, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
id.wiktionary.org19:32, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ie.wikipedia.org19:42, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ie.wikibooks.org19:20, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ie.wiktionary.org19:28, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ig.wikipedia.org19:39, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ii.wikipedia.org18:56, 20 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ik.wikipedia.org19:38, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ik.wiktionary.org18:54, 20 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ilo.wikipedia.org19:46, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
incubator.wikimedia.org15:08, 21 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
inh.wikipedia.org20:40, 20 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
io.wikipedia.org15:53, 5 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
io.wiktionary.org19:33, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
is.wikipedia.org19:56, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
is.wikibooks.org19:22, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
is.wikiquote.org19:15, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
is.wikisource.org19:05, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
is.wiktionary.org18:14, 25 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)36
it.wikipedia.org07:38, 20 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
it.wikibooks.org19:24, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
it.wikinews.org09:50, 16 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikiquote.org18:04, 5 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikisource.org20:51, 4 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
it.wikiversity.org19:11, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
it.wikivoyage.org20:13, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wiktionary.org19:33, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
iu.wikipedia.org19:37, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
iu.wiktionary.org18:57, 20 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
jam.wikipedia.org17:07, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikipedia.org06:39, 1 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ja.wikibooks.org19:24, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ja.wikinews.org19:10, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikiquote.org19:16, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikisource.org19:06, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ja.wikiversity.org19:11, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikivoyage.org17:15, 1 ജൂലൈ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wiktionary.org19:32, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
jbo.wikipedia.org19:40, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
jbo.wiktionary.org18:59, 20 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
jv.wikipedia.org19:56, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
jv.wikisource.org00:08, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jv.wiktionary.org18:52, 20 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
kaa.wikipedia.org19:38, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
kab.wikipedia.org14:15, 28 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ka.wikipedia.org19:58, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ka.wikibooks.org19:22, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ka.wikiquote.org19:15, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ka.wiktionary.org19:30, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
kbd.wikipedia.org11:59, 19 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
kbp.wikipedia.org17:51, 1 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kg.wikipedia.org19:38, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ki.wikipedia.org19:35, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kj.wikipedia.org18:47, 20 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kk.wikipedia.org19:50, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
kk.wikibooks.org18:47, 20 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kk.wikiquote.org19:00, 14 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
kk.wiktionary.org19:30, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
kl.wikipedia.org19:40, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kl.wiktionary.org19:29, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
km.wikipedia.org19:43, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
km.wikibooks.org18:43, 20 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
km.wiktionary.org19:29, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
kn.wikipedia.org15:41, 7 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
kn.wikibooks.org18:47, 20 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wikiquote.org18:54, 20 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wikisource.org19:05, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
kn.wiktionary.org19:32, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
koi.wikipedia.org19:39, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikipedia.org07:46, 20 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ko.wikibooks.org09:06, 5 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ko.wikinews.org19:08, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ko.wikiquote.org19:15, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ko.wikisource.org19:07, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ko.wikiversity.org20:13, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wiktionary.org09:21, 22 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
krc.wikipedia.org19:41, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kr.wikipedia.org19:02, 14 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kr.wikiquote.org19:02, 14 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ksh.wikipedia.org19:53, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ks.wikipedia.org19:38, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ks.wikibooks.org18:49, 20 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ks.wikiquote.org18:54, 14 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ks.wiktionary.org18:55, 20 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ku.wikipedia.org14:00, 4 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ku.wikibooks.org18:55, 20 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ku.wikiquote.org19:15, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ku.wiktionary.org19:32, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
kv.wikipedia.org19:41, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kw.wikipedia.org19:42, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
kw.wikiquote.org19:08, 14 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kw.wiktionary.org17:01, 19 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ky.wikipedia.org19:40, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ky.wikibooks.org19:20, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ky.wikiquote.org18:54, 20 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ky.wiktionary.org19:30, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lad.wikipedia.org19:43, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
la.wikipedia.org14:41, 4 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
la.wikibooks.org15:38, 6 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wikiquote.org19:14, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wikisource.org14:40, 4 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
la.wiktionary.org19:13, 23 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lbe.wikipedia.org19:38, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lb.wikipedia.org20:22, 4 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
lb.wikibooks.org18:47, 20 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lb.wikiquote.org18:58, 20 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lb.wiktionary.org18:56, 20 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
lez.wikipedia.org19:24, 6 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
lfn.wikipedia.org14:18, 18 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lg.wikipedia.org18:59, 20 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lij.wikipedia.org19:44, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikipedia.org13:34, 28 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
li.wikibooks.org13:35, 28 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikinews.org20:16, 27 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikiquote.org13:36, 28 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikisource.org19:05, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wiktionary.org19:32, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
lld.wikipedia.org15:50, 26 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lmo.wikipedia.org20:32, 9 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
lmo.wiktionary.org20:49, 29 ഏപ്രിൽ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ln.wikipedia.org19:41, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ln.wikibooks.org19:08, 14 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ln.wiktionary.org18:52, 20 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
login.wikimedia.org20:13, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6checkuser
lo.wikipedia.org19:39, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
lo.wiktionary.org19:32, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lrc.wikipedia.org16:55, 27 ജൂൺ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ltg.wikipedia.org16:37, 20 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
lt.wikipedia.org08:52, 20 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
lt.wikibooks.org09:27, 6 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
lt.wikiquote.org19:17, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wikisource.org14:14, 28 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wiktionary.org19:33, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)25
lv.wikipedia.org09:21, 28 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
lv.wikibooks.org14:14, 28 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
lv.wiktionary.org19:30, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mai.wikipedia.org20:32, 6 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
map-bms.wikipedia.org19:46, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
mdf.wikipedia.org19:38, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.mediawiki.org19:09, 21 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)20autopatrolled
meta.wikimedia.org07:32, 21 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16,799oauthadmin, steward
mg.wikipedia.org19:46, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
mg.wikibooks.org18:55, 20 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mg.wiktionary.org19:33, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
mhr.wikipedia.org19:41, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mh.wikipedia.org18:45, 14 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mh.wiktionary.org18:49, 20 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
min.wikipedia.org06:12, 11 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
min.wiktionary.org18:35, 18 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mi.wikipedia.org19:49, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
mi.wikibooks.org18:57, 14 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mi.wiktionary.org19:27, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mk.wikipedia.org07:49, 20 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
mk.wikibooks.org16:01, 6 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
mk.wikimedia.org06:01, 10 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wikisource.org09:07, 7 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
mk.wiktionary.org19:29, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
ml.wikipedia.org04:49, 2 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ml.wikibooks.org19:21, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)50
ml.wikiquote.org19:15, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ml.wikisource.org19:05, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ml.wiktionary.org19:32, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mni.wikipedia.org12:13, 28 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mni.wiktionary.org20:38, 15 ജൂൺ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mn.wikipedia.org15:59, 5 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mn.wikibooks.org19:08, 14 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mn.wiktionary.org19:28, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
mnw.wikipedia.org17:44, 4 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mnw.wiktionary.org20:54, 10 സെപ്റ്റംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mrj.wikipedia.org19:41, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
mr.wikipedia.org11:13, 1 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
mr.wikibooks.org19:21, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wikiquote.org18:57, 20 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mr.wikisource.org18:45, 11 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mr.wiktionary.org19:29, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ms.wikipedia.org07:47, 20 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ms.wikibooks.org19:21, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ms.wiktionary.org19:29, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mt.wikipedia.org19:44, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mt.wiktionary.org18:57, 20 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mus.wikipedia.org19:02, 14 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mwl.wikipedia.org19:38, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mx.wikimedia.org14:26, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
myv.wikipedia.org19:41, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
my.wikipedia.org19:48, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
my.wikibooks.org18:58, 14 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
my.wiktionary.org19:32, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
mzn.wikipedia.org19:44, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nah.wikipedia.org19:49, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
nah.wikibooks.org19:08, 14 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nah.wiktionary.org19:28, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nap.wikipedia.org19:53, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nap.wikisource.org14:21, 18 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
na.wikipedia.org19:37, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
na.wikibooks.org18:49, 20 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
na.wikiquote.org19:06, 14 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
na.wiktionary.org19:27, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nds-nl.wikipedia.org12:15, 3 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
nds.wikipedia.org12:04, 3 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nds.wikibooks.org19:02, 14 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nds.wikiquote.org19:00, 14 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nds.wiktionary.org19:29, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ne.wikipedia.org19:53, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
ne.wikibooks.org18:52, 20 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ne.wiktionary.org18:59, 20 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
new.wikipedia.org19:59, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ng.wikipedia.org18:49, 20 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nia.wikipedia.org21:02, 10 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nia.wiktionary.org18:24, 12 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikipedia.org11:34, 5 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
nl.wikibooks.org13:12, 3 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nl.wikimedia.org06:01, 10 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikinews.org19:09, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nl.wikiquote.org19:16, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nl.wikisource.org19:06, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nl.wikivoyage.org20:14, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wiktionary.org19:33, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
nn.wikipedia.org07:47, 20 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
nn.wikiquote.org19:16, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nn.wiktionary.org19:30, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
nov.wikipedia.org19:44, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikipedia.org04:56, 29 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikibooks.org19:22, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
no.wikimedia.org06:02, 10 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikinews.org19:08, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)84
no.wikiquote.org19:12, 22 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
no.wikisource.org19:05, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wiktionary.org19:33, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nrm.wikipedia.org19:46, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nso.wikipedia.org08:12, 30 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nv.wikipedia.org19:42, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nyc.wikimedia.org19:10, 25 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ny.wikipedia.org19:35, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nz.wikimedia.org06:02, 10 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
oc.wikipedia.org19:55, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
oc.wikibooks.org19:21, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
oc.wiktionary.org19:07, 26 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
olo.wikipedia.org19:32, 19 ഒക്ടോബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
om.wikipedia.org19:36, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
om.wiktionary.org19:02, 14 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
or.wikipedia.org13:26, 28 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
or.wikisource.org16:41, 28 നവംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
or.wiktionary.org18:46, 20 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
os.wikipedia.org19:50, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
outreach.wikimedia.org06:02, 10 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
pa-us.wikimedia.org06:02, 10 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
pag.wikipedia.org19:46, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pam.wikipedia.org19:49, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pap.wikipedia.org19:40, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pa.wikipedia.org19:42, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pa.wikibooks.org19:20, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pa.wikisource.org17:38, 17 ജൂൺ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pa.wiktionary.org19:27, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pcd.wikipedia.org19:41, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pdc.wikipedia.org14:09, 15 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pfl.wikipedia.org14:08, 15 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pih.wikipedia.org19:37, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pi.wikipedia.org19:43, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
pi.wiktionary.org18:47, 20 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikipedia.org18:15, 30 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5autoreview
pl.wikibooks.org19:24, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pl.wikimedia.org20:19, 16 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikinews.org19:10, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pl.wikiquote.org19:17, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikisource.org19:07, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pl.wikivoyage.org10:20, 20 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pl.wiktionary.org18:55, 8 ഏപ്രിൽ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pms.wikipedia.org19:56, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pms.wikisource.org07:07, 9 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pnb.wikipedia.org09:38, 18 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pnb.wiktionary.org15:02, 26 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pnt.wikipedia.org19:37, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ps.wikipedia.org19:43, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
ps.wikibooks.org18:49, 20 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ps.wiktionary.org19:29, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pt.wikipedia.org07:39, 20 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikibooks.org15:54, 4 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikinews.org19:10, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikiquote.org19:17, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pt.wikisource.org19:07, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikiversity.org19:17, 5 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
pt.wikivoyage.org18:19, 9 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wiktionary.org18:17, 7 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
quality.wikimedia.org06:03, 10 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
qu.wikipedia.org18:20, 5 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
qu.wikibooks.org18:52, 20 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
qu.wikiquote.org18:51, 20 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
qu.wiktionary.org19:28, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rm.wikipedia.org19:46, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
rm.wikibooks.org19:06, 14 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rm.wiktionary.org18:54, 14 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rmy.wikipedia.org19:38, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rn.wikipedia.org18:55, 20 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rn.wiktionary.org19:06, 14 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
roa-rup.wikipedia.org19:58, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
roa-rup.wiktionary.org18:49, 20 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
roa-tara.wikipedia.org19:51, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikipedia.org20:01, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ro.wikibooks.org19:22, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
ro.wikinews.org19:33, 17 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ro.wikiquote.org19:15, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ro.wikisource.org13:21, 28 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
ro.wikivoyage.org10:15, 20 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wiktionary.org19:32, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
rue.wikipedia.org19:42, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
ru.wikipedia.org07:28, 21 ജൂലൈ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)24autoreview, uploader
ru.wikibooks.org19:08, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ru.wikimedia.org06:03, 10 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
ru.wikinews.org17:27, 26 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)727
ru.wikiquote.org13:10, 3 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
ru.wikisource.org16:02, 10 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ru.wikiversity.org15:02, 28 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ru.wikivoyage.org07:50, 18 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wiktionary.org18:51, 8 ഏപ്രിൽ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
rw.wikipedia.org14:11, 28 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rw.wiktionary.org19:28, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sah.wikipedia.org18:58, 20 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
sah.wikiquote.org20:51, 8 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sah.wikisource.org19:12, 19 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
sat.wikipedia.org20:34, 22 സെപ്റ്റംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikipedia.org19:47, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)23
sa.wikibooks.org18:57, 20 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
sa.wikiquote.org20:14, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikisource.org11:52, 19 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
sa.wiktionary.org19:27, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
scn.wikipedia.org19:54, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
scn.wiktionary.org19:31, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
sco.wikipedia.org19:49, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sc.wikipedia.org19:43, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)39
sc.wiktionary.org18:58, 14 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sd.wikipedia.org19:38, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
sd.wikinews.org19:09, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
sd.wiktionary.org19:29, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
se.wikipedia.org19:46, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
se.wikibooks.org18:47, 20 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
se.wikimedia.org06:03, 10 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sg.wikipedia.org18:58, 20 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sg.wiktionary.org18:56, 20 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
shi.wikipedia.org06:41, 6 ജൂലൈ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
shn.wikipedia.org20:07, 28 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
shn.wikivoyage.org07:49, 6 ഓഗസ്റ്റ് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
shn.wiktionary.org17:27, 22 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sh.wikipedia.org09:18, 4 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sh.wiktionary.org18:56, 20 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
shy.wiktionary.org19:05, 25 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wikipedia.org11:38, 5 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,439
simple.wikibooks.org10:02, 9 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
simple.wikiquote.org04:52, 29 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wiktionary.org17:53, 14 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
si.wikipedia.org19:28, 31 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
si.wikibooks.org18:55, 20 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
si.wiktionary.org18:52, 20 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
skr.wikipedia.org07:08, 2 ജൂലൈ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
skr.wiktionary.org18:28, 18 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikipedia.org11:45, 5 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
sk.wikibooks.org15:09, 6 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
sk.wikiquote.org19:17, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikisource.org14:10, 28 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
sk.wiktionary.org12:29, 3 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
sl.wikipedia.org11:41, 5 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
sl.wikibooks.org17:00, 6 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
sl.wikiquote.org08:18, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
sl.wikisource.org19:06, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
sl.wikiversity.org19:22, 7 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wiktionary.org19:31, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
smn.wikipedia.org13:46, 26 ജൂൺ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sm.wikipedia.org14:06, 28 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sm.wiktionary.org18:52, 20 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sn.wikipedia.org18:58, 20 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sn.wiktionary.org18:46, 20 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
wikisource.org15:45, 18 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
so.wikipedia.org19:42, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
so.wiktionary.org19:27, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
species.wikimedia.org18:56, 21 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sq.wikipedia.org11:39, 4 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
sq.wikibooks.org19:24, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sq.wikinews.org15:50, 19 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
sq.wikiquote.org19:14, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sq.wiktionary.org19:31, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
srn.wikipedia.org19:06, 14 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikipedia.org20:03, 23 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
sr.wikibooks.org19:23, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikinews.org19:10, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
sr.wikiquote.org19:15, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sr.wikisource.org19:06, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sr.wiktionary.org19:31, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ss.wikipedia.org19:37, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ss.wiktionary.org19:28, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
stq.wikipedia.org19:42, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
strategy.wikimedia.org15:55, 20 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
st.wikipedia.org19:35, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
st.wiktionary.org19:29, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
su.wikipedia.org19:54, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
su.wikibooks.org18:49, 20 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
su.wikiquote.org18:57, 20 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
su.wiktionary.org19:28, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sv.wikipedia.org06:49, 1 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
sv.wikibooks.org19:23, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikinews.org19:09, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikiquote.org19:16, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikisource.org19:07, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikiversity.org19:11, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
sv.wikivoyage.org20:15, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wiktionary.org19:33, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
sw.wikipedia.org19:55, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
sw.wikibooks.org18:54, 20 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sw.wiktionary.org19:31, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
szl.wikipedia.org19:42, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
szy.wikipedia.org08:00, 23 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikipedia.org08:48, 2 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ta.wikibooks.org19:22, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ta.wikinews.org18:59, 20 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ta.wikiquote.org18:55, 20 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ta.wikisource.org19:05, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ta.wiktionary.org19:33, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
tcy.wikipedia.org13:33, 12 ഓഗസ്റ്റ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ten.wikipedia.org12:39, 24 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
test2.wikipedia.org04:39, 7 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
test.wikipedia.org21:18, 12 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
test.wikidata.org18:58, 15 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tet.wikipedia.org18:43, 16 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wikipedia.org19:58, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
te.wikibooks.org18:59, 20 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
te.wikiquote.org19:15, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wikisource.org19:07, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
te.wiktionary.org19:32, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
tg.wikipedia.org19:51, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
tg.wikibooks.org19:20, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tg.wiktionary.org19:28, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wikipedia.org19:59, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wikibooks.org19:23, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
th.wikinews.org19:08, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
th.wikiquote.org19:15, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
th.wikisource.org19:07, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
th.wiktionary.org19:31, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ti.wikipedia.org19:37, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ti.wiktionary.org19:29, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tk.wikipedia.org19:47, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tk.wikibooks.org18:54, 20 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
tk.wikiquote.org19:05, 14 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tk.wiktionary.org09:03, 28 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tl.wikipedia.org12:15, 1 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
tl.wikibooks.org19:23, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
tl.wiktionary.org19:29, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
tn.wikipedia.org19:35, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tn.wiktionary.org18:57, 20 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
to.wikipedia.org19:42, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
to.wiktionary.org19:05, 14 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tpi.wikipedia.org15:57, 4 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tpi.wiktionary.org19:27, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
trv.wikipedia.org12:05, 19 ജൂൺ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikipedia.org07:42, 20 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4autoreview
tr.wikibooks.org19:23, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
tr.wikimedia.org06:04, 10 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikinews.org19:09, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
tr.wikiquote.org19:17, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikisource.org19:06, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
tr.wikivoyage.org08:27, 30 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wiktionary.org19:33, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
ts.wikipedia.org11:16, 17 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ts.wiktionary.org19:28, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tt.wikipedia.org18:56, 20 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
tt.wikibooks.org18:56, 20 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
tt.wikiquote.org18:51, 20 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tt.wiktionary.org19:31, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tum.wikipedia.org19:35, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tw.wikipedia.org19:35, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tw.wiktionary.org18:59, 14 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tyv.wikipedia.org11:27, 14 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ty.wikipedia.org19:39, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ua.wikimedia.org06:04, 10 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
udm.wikipedia.org19:42, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ug.wikipedia.org19:44, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ug.wikibooks.org19:06, 14 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ug.wikiquote.org18:46, 20 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ug.wiktionary.org19:29, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikipedia.org20:10, 4 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
uk.wikibooks.org19:06, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)23
uk.wikinews.org19:26, 29 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
uk.wikiquote.org15:31, 6 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
uk.wikisource.org16:37, 5 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
uk.wikivoyage.org14:59, 31 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wiktionary.org19:06, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ur.wikipedia.org19:54, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ur.wikibooks.org19:21, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ur.wikiquote.org18:56, 20 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ur.wiktionary.org19:30, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
usability.wikimedia.org11:22, 17 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
uz.wikipedia.org19:49, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
uz.wikibooks.org18:51, 20 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
uz.wikiquote.org13:49, 28 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
uz.wiktionary.org18:58, 20 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
vec.wikipedia.org19:09, 5 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vec.wikisource.org14:05, 28 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vec.wiktionary.org20:15, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
vep.wikipedia.org16:46, 4 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ve.wikipedia.org19:36, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wikipedia.org11:39, 5 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
vi.wikibooks.org19:24, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
vi.wikiquote.org19:14, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
vi.wikisource.org19:06, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wikivoyage.org18:58, 15 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
vi.wiktionary.org19:33, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vls.wikipedia.org19:47, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
vo.wikipedia.org20:00, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
vo.wikibooks.org18:51, 20 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
vo.wikiquote.org19:02, 14 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
vo.wiktionary.org19:32, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
war.wikipedia.org15:23, 5 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
wa.wikipedia.org19:53, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wa.wikibooks.org18:50, 14 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wa.wiktionary.org18:55, 14 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.wikidata.org19:25, 31 ഒക്ടോബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)651
wikimania2005.wikimedia.org20:15, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
wikimania2006.wikimedia.org20:15, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
wikimania2007.wikimedia.org20:15, 17 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
wikimania2008.wikimedia.org06:08, 10 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
wikimania2009.wikimedia.org20:05, 25 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
wikimania2010.wikimedia.org06:08, 10 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
wikimania2011.wikimedia.org21:54, 31 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)463
wikimania2012.wikimedia.org14:12, 15 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)407
wikimania2013.wikimedia.org06:55, 8 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)214
wikimania2014.wikimedia.org16:52, 5 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)281
wikimania2015.wikimedia.org19:59, 2 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)124
wikimania2016.wikimedia.org20:48, 1 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)125
wikimania2017.wikimedia.org13:49, 30 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
wikimania2018.wikimedia.org20:05, 18 ഓഗസ്റ്റ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)144
wikimania.wikimedia.org20:14, 20 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
wo.wikipedia.org13:40, 28 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wo.wikiquote.org18:54, 20 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
wo.wiktionary.org19:30, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
wuu.wikipedia.org15:58, 4 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
xal.wikipedia.org13:38, 28 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
xh.wikipedia.org13:38, 28 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
xh.wikibooks.org19:05, 14 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
xh.wiktionary.org18:46, 20 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
xmf.wikipedia.org11:19, 12 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yi.wikipedia.org13:38, 28 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
yi.wikisource.org19:05, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
yi.wiktionary.org19:28, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
yo.wikipedia.org18:44, 20 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
yo.wikibooks.org18:44, 20 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yo.wiktionary.org19:05, 14 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yue.wiktionary.org20:35, 18 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
za.wikipedia.org19:36, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
za.wikibooks.org19:02, 14 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
za.wikiquote.org18:57, 14 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
za.wiktionary.org18:51, 20 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zea.wikipedia.org13:37, 28 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-classical.wikipedia.org19:43, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
zh-min-nan.wikipedia.org18:27, 5 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
zh-min-nan.wikibooks.org18:44, 20 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-min-nan.wikiquote.org18:58, 20 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-min-nan.wikisource.org19:04, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-min-nan.wiktionary.org19:30, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-yue.wikipedia.org12:36, 1 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
zh.wikipedia.org09:37, 5 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
zh.wikibooks.org19:23, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
zh.wikinews.org13:36, 28 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikiquote.org19:16, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
zh.wikisource.org19:07, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
zh.wikiversity.org18:06, 5 സെപ്റ്റംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikivoyage.org19:00, 21 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wiktionary.org19:34, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
zu.wikipedia.org19:36, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zu.wikibooks.org18:59, 14 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zu.wiktionary.org19:12, 23 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0