ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
  • ഉപയോക്തൃനാമം: RadiX
  • രജിസ്റ്റേ‌ർഡ്: 14:43, 2 ഡിസംബർ 2008 (13 വർഷം മുൻപ്)
  • ആകെ തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം: 97,532
  • ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്വങ്ങളുടെ എണ്ണം: 774
  • ആഗോള സംഘങ്ങൾ: സ്റ്റ്യൂവാർഡുകൾ, VRT permissions agents
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
ab.wikipedia.org13:04, 16 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ace.wikipedia.org15:02, 20 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ady.wikipedia.org17:58, 14 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
af.wikipedia.org20:41, 20 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)48
af.wikibooks.org18:34, 20 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
af.wikiquote.org01:04, 21 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
af.wiktionary.org21:01, 27 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ak.wikipedia.org10:48, 4 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
als.wikipedia.org18:32, 16 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)33
am.wikipedia.org01:04, 21 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
am.wikiquote.org01:04, 21 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
am.wiktionary.org00:23, 19 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ang.wikipedia.org17:49, 28 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ang.wikibooks.org01:05, 21 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ang.wiktionary.org01:04, 13 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
an.wikipedia.org19:52, 12 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)56
an.wiktionary.org01:05, 21 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
api.wikimedia.org15:56, 22 ജനുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
arc.wikipedia.org20:11, 22 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
ar.wikipedia.org01:12, 24 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)31
ar.wikibooks.org01:10, 21 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
ar.wikimedia.org02:25, 9 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikinews.org21:25, 6 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
ar.wikiquote.org19:09, 1 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ar.wikisource.org20:03, 1 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
ar.wikiversity.org01:05, 21 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ar.wiktionary.org20:31, 12 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
ary.wikipedia.org12:57, 5 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
arz.wikipedia.org00:28, 20 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)126
ast.wikipedia.org16:38, 5 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)52
ast.wikibooks.org00:39, 29 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ast.wiktionary.org01:05, 21 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
as.wikipedia.org15:18, 5 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
as.wikisource.org20:10, 24 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
av.wikipedia.org18:45, 20 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ay.wikipedia.org22:36, 26 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ay.wiktionary.org01:05, 21 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
azb.wikipedia.org15:00, 5 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
az.wikipedia.org18:48, 15 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)289
az.wikibooks.org19:15, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
az.wikiquote.org13:13, 10 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
az.wikisource.org01:05, 21 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
az.wiktionary.org18:26, 19 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ban.wikisource.org12:48, 12 ഓഗസ്റ്റ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bar.wikipedia.org18:02, 16 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
bat-smg.wikipedia.org19:44, 11 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ba.wikipedia.org21:09, 21 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ba.wikibooks.org20:18, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bcl.wikipedia.org13:18, 29 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
bd.wikimedia.org02:56, 16 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
be-tarask.wikipedia.org18:02, 16 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
beta.wikiversity.org02:05, 12 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
be.wikipedia.org13:30, 16 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)20
be.wikibooks.org01:06, 21 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
be.wikimedia.org18:36, 10 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wikiquote.org01:06, 21 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
be.wikisource.org02:38, 15 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wiktionary.org22:13, 23 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bg.wikipedia.org22:52, 3 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)91
bg.wikibooks.org19:31, 9 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bg.wikinews.org01:06, 21 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bg.wikiquote.org00:58, 2 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bg.wikisource.org01:26, 15 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bg.wiktionary.org18:09, 20 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
bh.wikipedia.org15:31, 12 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
bi.wikipedia.org18:58, 11 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
bjn.wikipedia.org14:26, 15 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
bm.wikipedia.org20:46, 21 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bn.wikipedia.org18:38, 27 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)64
bn.wikibooks.org01:06, 21 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
bn.wikisource.org01:52, 24 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bn.wikivoyage.org13:45, 14 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wiktionary.org03:31, 3 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bo.wikipedia.org15:20, 12 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
bpy.wikipedia.org11:06, 29 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
br.wikipedia.org11:01, 16 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
br.wikimedia.org19:01, 25 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
br.wikiquote.org01:06, 21 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
br.wikisource.org01:06, 21 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
br.wiktionary.org02:16, 15 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bs.wikipedia.org11:14, 16 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)185editor, rollbacker
bs.wikibooks.org01:06, 21 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
bs.wikinews.org01:06, 21 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bs.wikiquote.org17:00, 24 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
bs.wikisource.org19:07, 20 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bs.wiktionary.org01:06, 21 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bug.wikipedia.org17:19, 26 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bxr.wikipedia.org01:06, 21 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ca.wikipedia.org18:23, 12 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)76
ca.wikibooks.org17:03, 12 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ca.wikimedia.org01:34, 9 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikinews.org21:09, 27 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ca.wikiquote.org23:46, 26 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ca.wikisource.org01:07, 21 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ca.wiktionary.org21:02, 15 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
cbk-zam.wikipedia.org19:06, 11 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
cdo.wikipedia.org01:07, 21 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ceb.wikipedia.org11:06, 16 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
ce.wikipedia.org21:51, 7 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
cho.wikipedia.org20:32, 2 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
chr.wikipedia.org02:03, 15 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
chr.wiktionary.org20:13, 5 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ch.wikipedia.org01:07, 21 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
chy.wikipedia.org01:07, 21 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ckb.wikipedia.org22:27, 16 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
commons.wikimedia.org14:20, 18 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,276patroller, rollbacker
co.wikipedia.org21:11, 15 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
co.wikimedia.org18:25, 11 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
co.wiktionary.org01:07, 21 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
crh.wikipedia.org21:06, 6 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
cr.wikipedia.org16:53, 9 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
csb.wikipedia.org12:01, 29 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
csb.wiktionary.org01:07, 21 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
cs.wikipedia.org12:02, 29 സെപ്റ്റംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
cs.wikibooks.org15:04, 28 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
cs.wikinews.org20:23, 22 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
cs.wikiquote.org20:59, 21 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
cs.wikisource.org14:39, 13 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
cs.wikiversity.org21:23, 12 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
cs.wiktionary.org19:59, 1 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
cu.wikipedia.org14:28, 23 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
cv.wikipedia.org17:53, 20 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
cv.wikibooks.org01:07, 21 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
cy.wikipedia.org13:35, 20 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)34
cy.wikibooks.org01:07, 21 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
cy.wikiquote.org01:07, 21 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
cy.wikisource.org01:07, 21 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
cy.wiktionary.org17:32, 12 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
da.wikipedia.org00:47, 27 സെപ്റ്റംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
da.wikibooks.org19:23, 5 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
da.wikiquote.org18:08, 6 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
da.wikisource.org14:23, 5 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
da.wiktionary.org19:59, 13 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
de.wikipedia.org18:32, 28 സെപ്റ്റംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)24autoreview
de.wikibooks.org01:08, 21 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
de.wikinews.org20:22, 15 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
de.wikiquote.org18:46, 15 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)28
de.wikisource.org01:08, 21 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
de.wikiversity.org13:32, 16 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)23
de.wikivoyage.org03:03, 19 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
de.wiktionary.org17:53, 13 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)79
din.wikipedia.org01:57, 7 സെപ്റ്റംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
diq.wikipedia.org01:08, 21 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
dk.wikimedia.org02:45, 9 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
dsb.wikipedia.org19:24, 11 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
dty.wikipedia.org20:18, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dv.wikipedia.org22:54, 12 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
dv.wiktionary.org01:08, 21 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
dz.wikipedia.org01:08, 21 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ee.wikipedia.org17:39, 25 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
el.wikipedia.org13:22, 25 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
el.wikibooks.org18:46, 12 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
el.wikinews.org22:12, 17 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
el.wikiquote.org01:01, 19 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
el.wikisource.org01:12, 16 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
el.wikiversity.org00:28, 21 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
el.wikivoyage.org03:32, 15 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wiktionary.org03:39, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)27
eml.wikipedia.org11:10, 16 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
en.wikipedia.org17:32, 2 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6,188autoreviewer, extendedconfirmed, reviewer, rollbacker
en.wikibooks.org15:49, 27 ഏപ്രിൽ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)413editor
en.wikinews.org15:49, 27 ഏപ്രിൽ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)69
en.wikiquote.org15:49, 27 ഏപ്രിൽ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)342
en.wikisource.org14:34, 18 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
en.wikiversity.org00:10, 21 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)458sysop
en.wikivoyage.org03:09, 11 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
en.wiktionary.org15:49, 27 ഏപ്രിൽ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
eo.wikipedia.org22:26, 22 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
eo.wikibooks.org19:34, 9 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
eo.wikinews.org01:09, 21 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
eo.wikiquote.org02:19, 28 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
eo.wikisource.org15:12, 19 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
eo.wiktionary.org01:17, 10 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
es.wikipedia.org01:55, 18 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,633rollbacker
es.wikibooks.org18:51, 15 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)288
es.wikinews.org21:13, 21 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
es.wikiquote.org22:10, 15 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)232
es.wikisource.org21:24, 15 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)181
es.wikiversity.org01:09, 16 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)128
es.wikivoyage.org02:30, 12 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wiktionary.org21:09, 15 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)422rollbacker
et.wikipedia.org01:09, 21 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)62
et.wikibooks.org01:09, 21 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ee.wikimedia.org19:13, 7 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wikiquote.org01:09, 21 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
et.wikisource.org01:09, 21 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
et.wiktionary.org01:09, 21 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
eu.wikipedia.org14:48, 15 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)159
eu.wikibooks.org01:09, 21 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
eu.wikiquote.org01:09, 21 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
eu.wiktionary.org01:22, 3 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ext.wikipedia.org22:37, 7 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
fa.wikipedia.org18:39, 27 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)31
fa.wikibooks.org18:08, 28 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
fa.wikinews.org17:17, 19 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fa.wikiquote.org13:35, 20 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
fa.wikisource.org13:35, 20 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
fa.wikivoyage.org19:45, 25 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wiktionary.org22:29, 2 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ff.wikipedia.org01:09, 21 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fiu-vro.wikipedia.org15:07, 28 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
fi.wikipedia.org00:12, 27 സെപ്റ്റംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
fi.wikibooks.org17:33, 16 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
fi.wikimedia.org19:13, 7 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikinews.org01:09, 21 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fi.wikiquote.org20:21, 5 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
fi.wikisource.org02:26, 9 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fi.wikiversity.org18:10, 20 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
fi.wiktionary.org13:33, 15 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
fj.wikipedia.org18:26, 12 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
fj.wiktionary.org01:10, 21 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
foundation.wikimedia.org15:23, 30 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fo.wikipedia.org15:28, 21 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
fo.wikisource.org01:10, 21 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fo.wiktionary.org01:10, 21 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
frp.wikipedia.org18:46, 11 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
frr.wikipedia.org21:19, 15 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fr.wikipedia.org19:19, 5 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)50
fr.wikibooks.org01:10, 21 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)22
fr.wikinews.org22:06, 15 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)20
fr.wikiquote.org18:18, 20 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)44
fr.wikisource.org01:10, 21 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
fr.wikiversity.org01:10, 21 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)20
fr.wikivoyage.org03:25, 12 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wiktionary.org02:07, 20 സെപ്റ്റംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
fur.wikipedia.org21:39, 26 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
fy.wikipedia.org13:41, 16 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
fy.wikibooks.org01:10, 21 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fy.wiktionary.org01:10, 21 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
gag.wikipedia.org01:46, 15 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
gan.wikipedia.org14:13, 20 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
ga.wikipedia.org17:40, 16 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
ga.wiktionary.org01:10, 21 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
gcr.wikipedia.org09:58, 22 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gd.wikipedia.org16:51, 20 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
gd.wiktionary.org01:10, 21 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
glk.wikipedia.org19:19, 20 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
gl.wikipedia.org17:54, 16 ഓഗസ്റ്റ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)96
gl.wikibooks.org20:27, 6 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
gl.wikiquote.org20:42, 29 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
gl.wikisource.org16:01, 20 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
gl.wiktionary.org01:10, 21 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
gn.wikipedia.org18:46, 11 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
gn.wiktionary.org14:53, 5 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
gom.wikipedia.org01:42, 1 ജൂൺ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
got.wikipedia.org12:20, 20 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
gu.wikipedia.org00:56, 16 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)33
gu.wikiquote.org02:14, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
gu.wikisource.org19:10, 1 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gu.wiktionary.org01:11, 21 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
gv.wikipedia.org19:57, 17 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
gv.wiktionary.org01:11, 21 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hak.wikipedia.org02:12, 7 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ha.wikipedia.org02:40, 11 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ha.wiktionary.org01:11, 21 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
haw.wikipedia.org03:20, 28 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
he.wikipedia.org01:11, 21 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
he.wikibooks.org18:14, 20 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
he.wikinews.org19:16, 1 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
he.wikiquote.org15:08, 20 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
he.wikisource.org19:31, 28 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
he.wikivoyage.org02:15, 23 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wiktionary.org21:20, 15 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)28
hif.wikipedia.org19:31, 11 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
hi.wikipedia.org19:59, 15 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)472
hi.wikibooks.org13:10, 19 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
hi.wikiquote.org02:02, 23 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
hi.wikisource.org07:44, 8 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikiversity.org02:36, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wiktionary.org01:31, 8 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
hr.wikipedia.org23:43, 18 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)53
hr.wikibooks.org18:26, 11 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hr.wikiquote.org00:59, 10 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
hr.wikisource.org22:39, 15 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hr.wiktionary.org13:57, 13 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
hsb.wikipedia.org19:44, 11 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hsb.wiktionary.org01:11, 21 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ht.wikipedia.org17:05, 16 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
hu.wikipedia.org16:37, 23 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
hu.wikibooks.org00:32, 16 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
hu.wikiquote.org18:48, 12 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hu.wikisource.org15:38, 5 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hu.wiktionary.org18:07, 12 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hy.wikipedia.org13:49, 16 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)119
hy.wikibooks.org18:24, 14 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hy.wikiquote.org01:24, 21 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
hy.wikisource.org15:35, 26 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hy.wiktionary.org17:56, 12 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ia.wikipedia.org11:46, 17 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)40
ia.wikibooks.org01:12, 21 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ia.wiktionary.org16:26, 2 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
id.wikipedia.org18:24, 11 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)46
id.wikibooks.org17:40, 16 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
id.wikiquote.org15:13, 28 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
id.wikisource.org02:08, 15 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
id.wiktionary.org01:12, 21 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ie.wikipedia.org14:59, 20 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
ie.wikibooks.org01:12, 21 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ie.wiktionary.org17:08, 20 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ig.wikipedia.org01:59, 20 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ik.wikipedia.org01:12, 21 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ik.wiktionary.org01:12, 21 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ilo.wikipedia.org01:26, 19 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
incubator.wikimedia.org14:16, 13 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)58
inh.wikipedia.org19:37, 7 സെപ്റ്റംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
io.wikipedia.org01:12, 21 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
io.wiktionary.org01:12, 21 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
is.wikipedia.org00:24, 10 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)45
is.wikibooks.org20:32, 19 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
is.wikiquote.org01:12, 21 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
is.wikisource.org01:12, 21 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
is.wiktionary.org01:01, 5 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
it.wikipedia.org19:19, 5 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)56
it.wikibooks.org17:22, 16 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)29
it.wikinews.org13:43, 20 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
it.wikiquote.org01:56, 15 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
it.wikisource.org18:59, 15 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
it.wikiversity.org13:37, 16 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
it.wikivoyage.org02:29, 12 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wiktionary.org18:27, 18 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
iu.wikipedia.org23:54, 9 മേയ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
iu.wiktionary.org01:12, 21 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
jam.wikipedia.org13:48, 31 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikipedia.org00:36, 10 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)34
ja.wikibooks.org01:12, 21 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ja.wikinews.org01:12, 21 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ja.wikiquote.org01:53, 20 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ja.wikisource.org01:12, 21 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ja.wikiversity.org17:58, 27 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ja.wikivoyage.org20:46, 5 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wiktionary.org01:12, 21 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
jbo.wikipedia.org17:38, 28 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
jbo.wiktionary.org01:12, 21 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
jv.wikipedia.org12:22, 14 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
jv.wikisource.org00:08, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jv.wiktionary.org01:13, 21 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
kaa.wikipedia.org16:34, 4 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
kab.wikipedia.org13:17, 9 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ka.wikipedia.org14:58, 15 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)140trusted
ka.wikibooks.org01:13, 21 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ka.wikiquote.org01:13, 21 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ka.wiktionary.org20:52, 19 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
kbd.wikipedia.org01:13, 21 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
kbp.wikipedia.org19:32, 21 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kg.wikipedia.org19:51, 2 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ki.wikipedia.org12:55, 14 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
kk.wikipedia.org02:05, 15 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)27
kk.wikibooks.org20:51, 29 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
kk.wiktionary.org01:13, 21 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
kl.wikipedia.org19:46, 2 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
kl.wiktionary.org16:22, 2 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
km.wikipedia.org15:37, 5 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
km.wikibooks.org01:13, 21 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
km.wiktionary.org14:07, 6 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
kn.wikipedia.org13:02, 19 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
kn.wikiquote.org01:13, 21 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
kn.wikisource.org01:13, 21 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
kn.wiktionary.org14:02, 16 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
koi.wikipedia.org10:56, 29 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ko.wikipedia.org01:13, 21 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ko.wikibooks.org17:49, 6 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikinews.org01:55, 23 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ko.wikiquote.org04:38, 1 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ko.wikisource.org02:31, 28 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ko.wikiversity.org02:37, 18 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ko.wiktionary.org01:25, 24 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
krc.wikipedia.org20:05, 9 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ksh.wikipedia.org00:45, 20 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ks.wikipedia.org19:17, 12 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ks.wiktionary.org01:13, 21 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ku.wikipedia.org18:32, 15 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
ku.wikibooks.org15:29, 22 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ku.wikiquote.org15:04, 22 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ku.wiktionary.org01:13, 21 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
kv.wikipedia.org14:28, 5 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
kw.wikipedia.org01:47, 28 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
kw.wiktionary.org03:32, 15 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ky.wikipedia.org11:51, 16 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ky.wikibooks.org01:14, 21 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ky.wikiquote.org01:14, 21 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ky.wiktionary.org13:12, 14 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
lad.wikipedia.org22:04, 5 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
la.wikipedia.org20:21, 15 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)24
la.wikibooks.org01:14, 21 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
la.wikiquote.org01:14, 21 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
la.wikisource.org20:44, 5 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
la.wiktionary.org02:03, 21 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
lbe.wikipedia.org14:55, 15 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
lb.wikipedia.org13:13, 16 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21
lb.wiktionary.org14:08, 15 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
lez.wikipedia.org02:52, 29 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lg.wikipedia.org01:14, 21 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
lij.wikipedia.org14:54, 27 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
li.wikipedia.org13:01, 16 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
li.wikibooks.org01:14, 21 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
li.wikiquote.org00:40, 28 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
li.wikisource.org01:14, 21 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
li.wiktionary.org01:14, 21 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
lld.wikipedia.org19:38, 3 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lmo.wikipedia.org01:14, 21 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ln.wikipedia.org19:44, 11 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ln.wiktionary.org01:14, 21 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
login.wikimedia.org23:52, 17 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0checkuser
lo.wikipedia.org11:36, 10 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
lo.wiktionary.org17:38, 20 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
lrc.wikipedia.org19:13, 7 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ltg.wikipedia.org17:07, 24 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
lt.wikipedia.org01:14, 21 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)55
lt.wikibooks.org17:52, 19 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
lt.wikiquote.org01:14, 21 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
lt.wikisource.org15:14, 12 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
lt.wiktionary.org01:14, 21 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
lv.wikipedia.org18:38, 15 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)129
lv.wiktionary.org12:22, 4 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mai.wikipedia.org22:42, 2 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
map-bms.wikipedia.org13:46, 5 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
mdf.wikipedia.org18:59, 19 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
www.mediawiki.org16:13, 5 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)784sysop, translationadmin
meta.wikimedia.org14:44, 2 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13,643steward, sysop, translationadmin
mg.wikipedia.org22:29, 16 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
mg.wikibooks.org01:15, 21 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mg.wiktionary.org13:57, 13 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mhr.wikipedia.org01:15, 21 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
min.wikipedia.org03:09, 4 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mi.wikipedia.org00:37, 8 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
mi.wiktionary.org01:15, 21 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mk.wikipedia.org20:47, 15 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)107editor
mk.wikibooks.org01:15, 21 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mk.wikimedia.org19:13, 7 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wikisource.org01:15, 21 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mk.wiktionary.org01:15, 21 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ml.wikipedia.org17:09, 29 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)73
ml.wikibooks.org19:48, 12 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ml.wikiquote.org19:49, 22 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ml.wikisource.org19:18, 31 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ml.wiktionary.org12:53, 10 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
mn.wikipedia.org14:34, 15 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)41
mn.wiktionary.org01:15, 21 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mnw.wikipedia.org15:58, 12 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mrj.wikipedia.org20:40, 22 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mr.wikipedia.org13:18, 29 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)37
mr.wikibooks.org01:15, 21 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mr.wikiquote.org01:15, 21 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mr.wikisource.org03:32, 15 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wiktionary.org01:15, 21 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ms.wikipedia.org14:30, 15 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)525
ms.wikibooks.org01:15, 21 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ms.wiktionary.org01:15, 21 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
mt.wikipedia.org20:41, 15 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
mt.wiktionary.org01:15, 21 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mwl.wikipedia.org23:08, 27 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
mx.wikimedia.org15:41, 25 ജൂലൈ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
myv.wikipedia.org19:56, 27 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
my.wikipedia.org02:18, 27 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)33
my.wiktionary.org18:18, 28 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mzn.wikipedia.org01:15, 21 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
nah.wikipedia.org02:14, 20 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
nah.wiktionary.org01:15, 21 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nap.wikipedia.org01:16, 21 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
nap.wikisource.org14:35, 15 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
na.wikipedia.org14:30, 5 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
na.wiktionary.org01:15, 21 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nds-nl.wikipedia.org13:11, 16 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
nds.wikipedia.org11:15, 16 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
nds.wiktionary.org01:16, 21 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ne.wikipedia.org01:48, 15 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
ne.wikibooks.org20:31, 18 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ne.wiktionary.org16:30, 13 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
new.wikipedia.org01:16, 21 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
nia.wikipedia.org03:05, 13 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nia.wiktionary.org13:02, 5 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikipedia.org17:32, 2 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)505
nl.wikibooks.org13:53, 16 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)39
nl.wikimedia.org01:57, 19 ജൂൺ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nl.wikinews.org21:57, 28 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikiquote.org18:51, 15 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
nl.wikisource.org15:12, 5 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nl.wikivoyage.org02:49, 3 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wiktionary.org01:16, 21 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
nn.wikipedia.org01:16, 21 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nn.wikiquote.org01:16, 21 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nn.wiktionary.org01:16, 21 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nov.wikipedia.org01:16, 21 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
no.wikipedia.org11:37, 17 മാർച്ച് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
no.wikibooks.org01:16, 21 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
no.wikimedia.org19:13, 7 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikinews.org01:16, 21 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
no.wikiquote.org20:21, 6 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
no.wikisource.org20:37, 9 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
no.wiktionary.org17:33, 16 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
nqo.wikipedia.org15:59, 12 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nrm.wikipedia.org18:40, 6 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nso.wikipedia.org02:12, 19 ജൂൺ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nv.wikipedia.org01:16, 21 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nyc.wikimedia.org02:34, 19 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ny.wikipedia.org01:16, 21 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
oc.wikipedia.org18:08, 20 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
oc.wikibooks.org01:16, 21 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
oc.wiktionary.org18:47, 15 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
om.wikipedia.org01:16, 21 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
om.wiktionary.org01:16, 21 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
or.wikipedia.org18:15, 1 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
or.wiktionary.org19:07, 19 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
os.wikipedia.org03:58, 1 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
outreach.wikimedia.org23:27, 24 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)38
pag.wikipedia.org14:57, 2 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
pam.wikipedia.org02:03, 15 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
pap.wikipedia.org19:54, 5 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
pa.wikipedia.org14:34, 20 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
pa.wikibooks.org01:17, 21 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pa.wikisource.org04:04, 17 ജൂൺ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pa.wiktionary.org18:29, 2 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pcd.wikipedia.org01:17, 21 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pdc.wikipedia.org19:10, 11 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
pfl.wikipedia.org15:11, 2 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pih.wikipedia.org14:52, 12 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
pi.wikipedia.org20:18, 19 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pl.wikipedia.org17:28, 24 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)23autoreview
pl.wikibooks.org19:13, 16 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
pl.wikimedia.org02:48, 27 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
pl.wikinews.org20:46, 21 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
pl.wikiquote.org20:11, 15 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)35
pl.wikisource.org20:29, 25 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
pl.wikivoyage.org19:06, 2 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wiktionary.org01:17, 21 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)20
pms.wikipedia.org18:53, 15 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
pnb.wikipedia.org20:22, 12 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
pnb.wiktionary.org03:33, 15 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pnt.wikipedia.org18:13, 27 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ps.wikipedia.org14:55, 5 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ps.wiktionary.org18:27, 19 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pt.wikipedia.org14:43, 2 ഡിസംബർ 2008തറവാട് വിക്കി(?)56,960bureaucrat, sysop
pt.wikibooks.org14:41, 28 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)314editor
pt.wikimedia.org21:09, 29 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pt.wikinews.org15:55, 19 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)120
pt.wikiquote.org20:07, 5 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)65
pt.wikisource.org19:35, 13 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)67
pt.wikiversity.org20:12, 5 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)76
pt.wikivoyage.org02:12, 3 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
pt.wiktionary.org16:23, 10 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)92
qu.wikipedia.org14:13, 20 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
qu.wiktionary.org01:17, 21 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
rm.wikipedia.org17:41, 26 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
rmy.wikipedia.org02:27, 1 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
rn.wikipedia.org01:17, 21 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
roa-rup.wikipedia.org18:46, 13 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
roa-rup.wiktionary.org02:08, 12 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
roa-tara.wikipedia.org17:47, 18 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ro.wikipedia.org00:46, 27 സെപ്റ്റംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)22
ro.wikibooks.org13:02, 19 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
ro.wikinews.org19:24, 2 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ro.wikiquote.org20:47, 27 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ro.wikisource.org18:22, 28 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)26
ro.wikivoyage.org03:33, 15 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wiktionary.org17:23, 12 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
rue.wikipedia.org19:47, 13 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ru.wikipedia.org18:41, 4 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)49uploader
ru.wikibooks.org19:31, 16 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
ru.wikimedia.org14:52, 3 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikinews.org16:25, 20 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ru.wikiquote.org22:25, 16 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
ru.wikisource.org19:30, 20 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
ru.wikiversity.org01:18, 21 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ru.wikivoyage.org03:51, 12 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wiktionary.org20:47, 15 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)160
rw.wikipedia.org15:08, 2 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
rw.wiktionary.org01:18, 21 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sah.wikipedia.org13:12, 16 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
sah.wikiquote.org17:41, 15 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sah.wikisource.org01:14, 5 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sat.wikipedia.org04:32, 12 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikipedia.org15:28, 5 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
sa.wikibooks.org17:23, 12 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sa.wikiquote.org14:12, 18 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikisource.org01:18, 21 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sa.wiktionary.org01:18, 21 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
scn.wikipedia.org00:50, 19 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
scn.wiktionary.org14:07, 6 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
sco.wikipedia.org18:45, 15 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)26
sc.wikipedia.org16:35, 13 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
sd.wikipedia.org19:19, 1 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sd.wiktionary.org01:18, 21 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
se.wikipedia.org12:04, 18 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
se.wikimedia.org12:51, 8 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sg.wikipedia.org02:13, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sg.wiktionary.org01:18, 21 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
shn.wikipedia.org15:23, 30 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sh.wikipedia.org18:02, 16 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)98
sh.wiktionary.org16:09, 12 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
simple.wikipedia.org02:25, 29 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,004rollbacker
simple.wiktionary.org21:07, 6 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)34
si.wikipedia.org20:24, 12 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
si.wikibooks.org01:18, 21 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
si.wiktionary.org01:18, 21 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sk.wikipedia.org18:35, 15 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)779
sk.wikibooks.org19:51, 19 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sk.wikiquote.org19:26, 12 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
sk.wikisource.org01:19, 21 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sk.wiktionary.org16:09, 19 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
sl.wikipedia.org18:53, 11 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)50
sl.wikibooks.org17:37, 30 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sl.wikiquote.org01:19, 21 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sl.wikisource.org18:37, 11 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sl.wikiversity.org15:58, 24 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wiktionary.org20:40, 22 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sm.wikipedia.org00:58, 22 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sm.wiktionary.org01:19, 21 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sn.wikipedia.org18:15, 4 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
wikisource.org18:25, 20 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)42
so.wikipedia.org20:29, 2 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)58
so.wiktionary.org15:30, 29 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
species.wikimedia.org15:49, 27 ഏപ്രിൽ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)112
sq.wikipedia.org14:52, 15 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)377autoreview, reviewer
sq.wikibooks.org03:12, 12 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
sq.wikinews.org15:09, 5 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sq.wikiquote.org01:19, 21 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sq.wiktionary.org19:39, 12 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
srn.wikipedia.org00:47, 21 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sr.wikipedia.org02:44, 26 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
sr.wikibooks.org13:52, 2 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
sr.wikinews.org19:23, 6 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sr.wikiquote.org14:59, 27 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
sr.wikisource.org17:50, 20 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
sr.wiktionary.org01:19, 21 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ss.wikipedia.org15:06, 20 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ss.wiktionary.org01:20, 21 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
stq.wikipedia.org01:20, 21 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
strategy.wikimedia.org02:03, 7 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)149
st.wikipedia.org17:08, 13 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
st.wiktionary.org14:43, 5 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
su.wikipedia.org13:40, 16 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
su.wikibooks.org01:20, 21 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
su.wikiquote.org01:20, 21 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
su.wiktionary.org01:20, 21 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sv.wikipedia.org01:22, 31 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
sv.wikibooks.org11:33, 16 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
sv.wikinews.org01:20, 21 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sv.wikiquote.org19:31, 1 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
sv.wikisource.org17:48, 9 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
sv.wikiversity.org00:42, 10 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
sv.wikivoyage.org02:20, 12 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wiktionary.org01:20, 21 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
sw.wikipedia.org21:16, 15 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)26
sw.wiktionary.org20:40, 2 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
szl.wikipedia.org17:03, 26 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ta.wikipedia.org01:29, 15 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)84
ta.wikibooks.org03:41, 5 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ta.wikinews.org00:49, 12 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ta.wikiquote.org01:10, 24 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ta.wikisource.org01:20, 21 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ta.wiktionary.org01:20, 21 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
tcy.wikipedia.org04:12, 30 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ten.wikipedia.org17:15, 20 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
test2.wikipedia.org02:28, 30 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2autoreview, editor
test.wikipedia.org01:09, 3 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)361bureaucrat, centralnoticeadmin, interface-admin, reviewer, sysop, translationadmin
test.wikidata.org00:52, 19 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tet.wikipedia.org04:48, 4 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wikipedia.org01:20, 15 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)29
te.wikibooks.org01:20, 21 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
te.wikiquote.org01:20, 21 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
te.wikisource.org18:03, 27 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
te.wiktionary.org18:36, 20 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
tg.wikipedia.org19:38, 16 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
tg.wikibooks.org01:20, 21 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tg.wiktionary.org01:20, 21 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
th.wikipedia.org02:28, 24 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)93
th.wikibooks.org12:54, 19 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
th.wikiquote.org01:21, 21 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
th.wikisource.org13:34, 15 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
th.wiktionary.org00:27, 16 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ti.wikipedia.org01:21, 21 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ti.wiktionary.org01:21, 21 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tk.wikipedia.org11:38, 16 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
tk.wiktionary.org01:21, 21 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tl.wikipedia.org01:37, 15 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)390
tl.wikibooks.org11:43, 10 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)46
tl.wiktionary.org13:45, 3 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
tn.wikipedia.org01:21, 21 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tn.wiktionary.org01:21, 21 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
to.wikipedia.org01:21, 21 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tpi.wikipedia.org10:48, 4 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tpi.wiktionary.org21:19, 7 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tr.wikipedia.org20:53, 20 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
tr.wikibooks.org01:21, 21 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
tr.wikimedia.org17:44, 14 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikinews.org21:05, 21 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
tr.wikiquote.org01:21, 21 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
tr.wikisource.org01:21, 21 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
tr.wiktionary.org16:44, 20 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)94
ts.wikipedia.org10:49, 4 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ts.wiktionary.org01:21, 21 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tt.wikipedia.org11:02, 16 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
tt.wikibooks.org01:21, 21 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
tt.wiktionary.org01:21, 21 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tum.wikipedia.org01:21, 21 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tw.wikipedia.org14:57, 23 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
tyv.wikipedia.org02:44, 9 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ty.wikipedia.org00:44, 1 ഓഗസ്റ്റ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ua.wikimedia.org23:11, 11 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
udm.wikipedia.org20:07, 27 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ug.wikipedia.org00:29, 16 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ug.wiktionary.org01:21, 21 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
uk.wikipedia.org19:07, 27 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)20
uk.wikibooks.org12:45, 14 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
uk.wikinews.org22:19, 29 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
uk.wikiquote.org01:22, 21 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
uk.wikisource.org18:38, 19 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
uk.wikivoyage.org03:42, 31 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wiktionary.org19:57, 22 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ur.wikipedia.org18:59, 20 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)26
ur.wikibooks.org21:31, 26 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ur.wikiquote.org01:22, 21 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ur.wiktionary.org18:08, 22 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
uz.wikipedia.org18:58, 20 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
uz.wikibooks.org01:22, 21 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
uz.wikiquote.org01:22, 21 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
uz.wiktionary.org01:22, 21 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
vec.wikipedia.org13:29, 16 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
vec.wikisource.org01:22, 21 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
vec.wiktionary.org01:31, 2 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vep.wikipedia.org19:00, 22 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ve.wikipedia.org02:13, 8 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
vi.wikipedia.org03:17, 27 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)26
vi.wikibooks.org14:32, 5 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
vi.wikiquote.org01:50, 30 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
vi.wikisource.org17:10, 6 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
vi.wikivoyage.org20:45, 14 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wiktionary.org01:22, 21 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
vls.wikipedia.org13:26, 29 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
vo.wikipedia.org00:57, 19 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
vo.wikibooks.org01:22, 21 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
vo.wiktionary.org01:22, 21 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
war.wikipedia.org17:31, 18 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
wa.wikipedia.org12:38, 11 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
wa.wikisource.org00:45, 28 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wa.wiktionary.org19:22, 20 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
www.wikidata.org03:39, 11 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)236
wikimania2014.wikimedia.org02:02, 3 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2015.wikimedia.org12:04, 10 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2016.wikimedia.org03:17, 21 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2017.wikimedia.org19:55, 28 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
wikimania2018.wikimedia.org05:44, 1 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania.wikimedia.org21:19, 31 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wo.wikipedia.org16:51, 22 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
wo.wikiquote.org01:22, 21 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
wo.wiktionary.org01:22, 21 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
wuu.wikipedia.org01:22, 21 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
xal.wikipedia.org20:19, 27 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
xh.wikipedia.org13:45, 5 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
xmf.wikipedia.org01:22, 21 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
yi.wikipedia.org01:22, 25 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
yi.wikisource.org00:06, 21 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
yi.wiktionary.org01:22, 21 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
yo.wikipedia.org17:51, 16 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
za.wikipedia.org01:22, 21 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
za.wiktionary.org01:22, 21 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
zea.wikipedia.org16:46, 1 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
zh-classical.wikipedia.org19:21, 27 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
zh-min-nan.wikipedia.org12:06, 11 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
zh-min-nan.wikibooks.org01:23, 21 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
zh-min-nan.wikiquote.org01:23, 21 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
zh-min-nan.wikisource.org01:23, 21 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
zh-min-nan.wiktionary.org01:23, 21 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
zh-yue.wikipedia.org13:56, 16 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)75rollbacker
zh.wikipedia.org13:40, 22 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
zh.wikibooks.org04:09, 5 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
zh.wikinews.org17:17, 27 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
zh.wikiquote.org19:43, 5 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
zh.wikisource.org01:34, 15 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
zh.wikiversity.org18:36, 12 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
zh.wikivoyage.org04:49, 21 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wiktionary.org01:49, 13 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
zu.wikipedia.org20:26, 20 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
zu.wiktionary.org17:45, 7 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2