ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
  • ഉപയോക്തൃനാമം: Quiddity (WMF)
  • രജിസ്റ്റേ‌ർഡ്: 21:09, 26 സെപ്റ്റംബർ 2013 (9 വർഷം മുൻപ്)
  • ആകെ തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം: 24,474
  • ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്വങ്ങളുടെ എണ്ണം: 860
  • ആഗോള സംഘം: Global Flow creators
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
aa.wiktionary.org02:27, 18 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ab.wikipedia.org00:39, 5 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ace.wikipedia.org21:11, 25 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
advisory.wikimedia.org17:38, 7 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ady.wikipedia.org20:22, 8 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
af.wikipedia.org23:27, 8 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
af.wikibooks.org20:22, 8 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
af.wikiquote.org20:22, 8 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
af.wiktionary.org20:22, 8 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ak.wikipedia.org00:39, 5 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
als.wikipedia.org21:11, 25 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
alt.wikipedia.org19:57, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ami.wikipedia.org19:57, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
am.wikipedia.org00:39, 5 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
am.wikiquote.org23:30, 23 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
am.wiktionary.org19:57, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ang.wikipedia.org00:39, 5 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ang.wikisource.org23:30, 23 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ang.wiktionary.org03:00, 17 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
anp.wikipedia.org17:22, 27 ജൂലൈ 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
an.wikipedia.org21:11, 25 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
an.wiktionary.org03:00, 17 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
api.wikimedia.org22:31, 10 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0docseditor
arc.wikipedia.org23:31, 4 ഡിസംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikipedia.org21:31, 25 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
ar.wikibooks.org07:38, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ar.wikimedia.org17:38, 7 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikinews.org20:22, 8 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ar.wikiquote.org19:26, 17 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ar.wikisource.org20:22, 8 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ar.wikiversity.org21:24, 8 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ar.wiktionary.org18:26, 19 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ary.wikipedia.org19:57, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
arz.wikipedia.org00:39, 5 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ast.wikipedia.org21:31, 25 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ast.wiktionary.org03:00, 17 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
as.wikipedia.org21:49, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
as.wikiquote.org16:55, 26 ജൂലൈ 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
as.wikisource.org19:57, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
atj.wikipedia.org19:57, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
avk.wikipedia.org01:34, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
av.wikipedia.org20:22, 8 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
awa.wikipedia.org19:57, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ay.wikipedia.org23:31, 4 ഡിസംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ay.wikibooks.org23:30, 23 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ay.wiktionary.org19:57, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
azb.wikipedia.org22:27, 10 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
az.wikipedia.org00:39, 5 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
az.wikibooks.org19:57, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
az.wikiquote.org22:12, 18 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
az.wikisource.org19:57, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
az.wiktionary.org03:00, 17 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ban.wikipedia.org22:12, 30 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0ipblock-exempt
ban.wikisource.org23:43, 4 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bar.wikipedia.org23:29, 2 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bat-smg.wikipedia.org16:00, 14 ജൂലൈ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ba.wikipedia.org21:31, 25 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ba.wikibooks.org17:25, 24 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bcl.wikipedia.org16:00, 14 ജൂലൈ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bcl.wikiquote.org17:22, 27 ജൂലൈ 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bcl.wiktionary.org00:28, 21 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bd.wikimedia.org23:29, 23 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be-tarask.wikipedia.org21:31, 25 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
beta.wikiversity.org21:13, 20 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
be.wikipedia.org21:31, 25 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wikibooks.org19:57, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wikimedia.org00:57, 31 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wikiquote.org19:57, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wikisource.org19:57, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wiktionary.org19:57, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikipedia.org23:29, 2 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bg.wikibooks.org07:14, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikiquote.org21:51, 5 നവംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikisource.org19:57, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wiktionary.org19:57, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bh.wikipedia.org00:39, 5 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bh.wiktionary.org17:39, 7 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bi.wikipedia.org16:19, 22 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bi.wikibooks.org23:29, 23 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bi.wiktionary.org23:30, 23 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bjn.wikipedia.org00:39, 5 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bjn.wiktionary.org19:30, 23 സെപ്റ്റംബർ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
blk.wikipedia.org19:31, 23 സെപ്റ്റംബർ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bm.wikipedia.org00:39, 5 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bm.wikibooks.org23:29, 23 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wikipedia.org15:59, 21 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bn.wikibooks.org07:14, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wikiquote.org16:55, 26 ജൂലൈ 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wikisource.org17:49, 8 ജൂലൈ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bn.wikivoyage.org00:44, 6 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wiktionary.org20:51, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bo.wikipedia.org23:32, 4 ഡിസംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bo.wiktionary.org23:30, 23 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bpy.wikipedia.org18:46, 30 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wikipedia.org00:25, 26 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wikimedia.org05:23, 5 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wikiquote.org19:57, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wikisource.org22:07, 27 ജൂലൈ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wiktionary.org19:57, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bs.wikipedia.org21:31, 25 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bs.wikibooks.org00:10, 6 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikinews.org15:36, 23 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikiquote.org22:15, 18 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikisource.org07:11, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wiktionary.org20:54, 4 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
btm.wiktionary.org17:22, 27 ജൂലൈ 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bug.wikipedia.org23:26, 18 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bxr.wikipedia.org23:32, 4 ഡിസംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikipedia.org20:24, 14 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)39autopatrolled
ca.wikibooks.org16:34, 22 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikimedia.org20:54, 10 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikinews.org21:03, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ca.wikiquote.org22:35, 12 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikisource.org23:16, 15 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wiktionary.org02:57, 17 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cbk-zam.wikipedia.org19:38, 17 സെപ്റ്റംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cdo.wikipedia.org22:28, 29 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ceb.wikipedia.org22:28, 29 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ce.wikipedia.org00:10, 12 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cho.wikipedia.org19:21, 8 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
chr.wikipedia.org19:57, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
chr.wiktionary.org17:22, 24 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ch.wikipedia.org23:29, 2 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ch.wiktionary.org23:29, 23 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
chy.wikipedia.org19:57, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ckb.wikipedia.org18:47, 30 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ckb.wiktionary.org17:22, 27 ജൂലൈ 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
commons.wikimedia.org20:34, 27 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)408patroller, rollbacker
co.wikipedia.org22:28, 29 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
co.wikimedia.org22:28, 29 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
co.wikiquote.org23:30, 23 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
co.wiktionary.org22:31, 28 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
crh.wikipedia.org19:57, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cr.wikipedia.org20:45, 21 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
csb.wikipedia.org22:17, 6 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
csb.wiktionary.org19:57, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikipedia.org20:24, 14 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
cs.wikibooks.org19:57, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikinews.org21:04, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikiquote.org21:14, 29 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikisource.org07:11, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikiversity.org20:22, 8 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wiktionary.org03:00, 17 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cu.wikipedia.org19:18, 10 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cv.wikipedia.org21:01, 16 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cv.wikibooks.org19:57, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wikipedia.org17:23, 22 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wikibooks.org19:57, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wikiquote.org19:57, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wikisource.org19:57, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wiktionary.org03:00, 17 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
dag.wikipedia.org19:57, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wikipedia.org20:29, 14 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wikibooks.org19:57, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wikiquote.org19:57, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wikisource.org19:57, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wiktionary.org22:54, 28 ജൂൺ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
de.wikipedia.org22:13, 23 ഒക്ടോബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)37
de.wikibooks.org17:08, 13 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
de.wikinews.org20:28, 14 ഒക്ടോബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
de.wikiquote.org20:28, 14 ഒക്ടോബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
de.wikisource.org21:22, 8 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
de.wikiversity.org21:37, 8 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
de.wikivoyage.org16:44, 18 ജൂൺ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
de.wiktionary.org00:26, 26 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
din.wikipedia.org17:27, 24 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
diq.wikipedia.org19:57, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
diq.wiktionary.org19:57, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dk.wikimedia.org17:23, 27 ജൂലൈ 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dsb.wikipedia.org20:49, 2 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dty.wikipedia.org19:57, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dv.wikipedia.org19:51, 27 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dv.wiktionary.org19:51, 27 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dz.wikipedia.org18:49, 30 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ee.wikipedia.org21:12, 13 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikipedia.org02:32, 11 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
el.wikibooks.org22:10, 5 നവംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikinews.org19:57, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikiquote.org16:41, 23 ജൂലൈ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikisource.org19:57, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikiversity.org19:57, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikivoyage.org20:23, 8 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wiktionary.org17:54, 19 ഡിസംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
eml.wikipedia.org23:39, 4 ഡിസംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikipedia.org21:09, 26 സെപ്റ്റംബർ 2013പുതിയ അംഗത്വം(?)1,953extendedconfirmed, patroller
en.wikibooks.org20:34, 27 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
en.wikinews.org19:03, 2 ഒക്ടോബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
en.wikiquote.org20:34, 27 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
en.wikisource.org19:03, 2 ഒക്ടോബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
en.wikiversity.org20:34, 27 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
en.wikivoyage.org20:34, 27 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
en.wiktionary.org20:34, 27 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
eo.wikipedia.org23:27, 8 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
eo.wikibooks.org23:25, 28 ജൂലൈ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
eo.wikinews.org06:55, 31 ഡിസംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wikiquote.org17:08, 24 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
eo.wikisource.org21:22, 8 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
eo.wikivoyage.org19:57, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wiktionary.org06:55, 31 ഡിസംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
es.wikipedia.org00:08, 2 ഒക്ടോബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
es.wikibooks.org18:15, 9 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikinews.org19:29, 12 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
es.wikiquote.org02:07, 17 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
es.wikisource.org02:07, 17 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
es.wikiversity.org22:35, 11 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
es.wikivoyage.org19:28, 20 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
es.wiktionary.org02:57, 17 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
et.wikipedia.org20:25, 14 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wikibooks.org19:57, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ee.wikimedia.org06:55, 31 ഡിസംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wikiquote.org15:36, 23 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wikisource.org19:58, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wiktionary.org03:00, 17 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
eu.wikipedia.org00:28, 26 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
eu.wikibooks.org07:03, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wikiquote.org19:58, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wikisource.org19:58, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wiktionary.org20:51, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ext.wikipedia.org23:39, 4 ഡിസംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fat.wikipedia.org16:54, 26 ജൂലൈ 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikipedia.org00:28, 26 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
fa.wikibooks.org19:58, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikinews.org19:58, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikiquote.org19:58, 18 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fa.wikisource.org19:58, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikivoyage.org18:25, 27 ജൂലൈ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wiktionary.org19:58, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ff.wikipedia.org23:39, 4 ഡിസംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fiu-vro.wikipedia.org19:58, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikipedia.org20:25, 14 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fi.wikibooks.org21:02, 29 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikimedia.org02:14, 20 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikinews.org19:58, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikiquote.org19:58, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikisource.org19:58, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikiversity.org19:58, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikivoyage.org17:09, 1 ഡിസംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wiktionary.org02:59, 17 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fj.wikipedia.org19:58, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fj.wiktionary.org21:01, 16 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
foundation.wikimedia.org10:15, 4 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)277editor
fo.wikipedia.org20:25, 14 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fo.wikisource.org23:31, 23 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fo.wiktionary.org19:58, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
frp.wikipedia.org23:31, 4 ഡിസംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
frr.wikipedia.org18:15, 9 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fr.wikipedia.org19:29, 24 ഒക്ടോബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)35
fr.wikibooks.org23:01, 7 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fr.wikinews.org20:28, 14 ഒക്ടോബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fr.wikiquote.org02:34, 11 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikisource.org18:37, 24 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
fr.wikiversity.org23:01, 7 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fr.wikivoyage.org22:24, 7 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fr.wiktionary.org19:17, 27 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
fur.wikipedia.org23:39, 4 ഡിസംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fy.wikipedia.org23:39, 4 ഡിസംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fy.wikibooks.org19:58, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fy.wiktionary.org19:58, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gag.wikipedia.org19:58, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gan.wikipedia.org23:42, 4 ഡിസംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ga.wikipedia.org23:39, 4 ഡിസംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ga.wiktionary.org23:40, 4 ഡിസംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gcr.wikipedia.org19:58, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gd.wikipedia.org23:39, 4 ഡിസംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gd.wiktionary.org19:58, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
glk.wikipedia.org19:58, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wikipedia.org20:25, 14 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wikibooks.org19:58, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wikiquote.org19:58, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wikisource.org19:58, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wiktionary.org00:54, 17 ഡിസംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gn.wikipedia.org23:31, 4 ഡിസംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gn.wiktionary.org19:58, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gom.wikipedia.org19:31, 29 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
gom.wiktionary.org19:58, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
gor.wikipedia.org19:58, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gor.wiktionary.org16:55, 26 ജൂലൈ 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
got.wikipedia.org20:16, 7 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gpe.wikipedia.org17:22, 27 ജൂലൈ 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
guc.wikipedia.org22:01, 1 മാർച്ച് 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gur.wikipedia.org22:01, 1 മാർച്ച് 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gu.wikipedia.org23:42, 4 ഡിസംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gu.wikiquote.org19:58, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gu.wikisource.org19:58, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gu.wiktionary.org19:58, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
guw.wikipedia.org19:31, 23 സെപ്റ്റംബർ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
guw.wikinews.org17:22, 27 ജൂലൈ 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
guw.wikiquote.org17:22, 27 ജൂലൈ 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
guw.wiktionary.org17:22, 27 ജൂലൈ 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gv.wikipedia.org23:39, 4 ഡിസംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gv.wiktionary.org19:58, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hak.wikipedia.org04:21, 18 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ha.wikipedia.org08:02, 13 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ha.wiktionary.org07:08, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
haw.wikipedia.org01:35, 13 ഡിസംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikipedia.org19:26, 21 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)22
he.wikibooks.org22:46, 11 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikinews.org22:46, 11 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikiquote.org22:46, 11 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikisource.org22:17, 20 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
he.wikivoyage.org02:33, 11 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wiktionary.org22:46, 11 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hif.wikipedia.org23:39, 4 ഡിസംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hif.wiktionary.org19:58, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikipedia.org16:53, 2 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
hi.wikibooks.org06:56, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hi.wikiquote.org19:58, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikisource.org19:58, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikiversity.org22:06, 3 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
hi.wikivoyage.org17:27, 24 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wiktionary.org04:42, 21 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
hr.wikipedia.org11:00, 6 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hr.wikibooks.org06:58, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wikiquote.org19:58, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wikisource.org19:58, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wiktionary.org20:04, 22 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hsb.wikipedia.org21:40, 19 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hsb.wiktionary.org19:58, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ht.wikipedia.org18:40, 8 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hu.wikipedia.org22:13, 2 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hu.wikibooks.org06:58, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikiquote.org19:58, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikisource.org19:58, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wiktionary.org19:58, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hy.wikipedia.org21:47, 8 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hy.wikibooks.org19:58, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hy.wikiquote.org19:58, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hy.wikisource.org19:58, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hy.wiktionary.org16:25, 18 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hyw.wikipedia.org22:12, 30 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ia.wikipedia.org00:11, 12 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ia.wikibooks.org06:56, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ia.wiktionary.org19:58, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wikipedia.org22:22, 29 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
id.wikibooks.org17:58, 5 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wikiquote.org17:58, 5 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wikisource.org19:58, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wiktionary.org18:18, 30 ഡിസംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ie.wikipedia.org08:15, 15 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ie.wiktionary.org19:58, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ig.wikipedia.org07:11, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ig.wikiquote.org17:22, 27 ജൂലൈ 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ig.wiktionary.org17:22, 27 ജൂലൈ 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ik.wikipedia.org08:15, 15 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ilo.wikipedia.org18:34, 21 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
incubator.wikimedia.org20:34, 27 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
inh.wikipedia.org19:58, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
io.wikipedia.org23:05, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
io.wiktionary.org07:08, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
is.wikipedia.org07:39, 24 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
is.wikibooks.org16:30, 9 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
is.wikiquote.org16:32, 9 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
is.wikisource.org19:58, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wiktionary.org16:32, 9 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
it.wikipedia.org00:14, 2 ഒക്ടോബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
it.wikibooks.org16:32, 9 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
it.wikinews.org16:32, 9 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
it.wikiquote.org16:32, 9 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
it.wikisource.org16:32, 9 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
it.wikiversity.org18:28, 20 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
it.wikivoyage.org16:37, 9 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
it.wiktionary.org16:37, 9 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
iu.wikipedia.org19:50, 13 ഡിസംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
iu.wiktionary.org19:59, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jam.wikipedia.org02:43, 11 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikipedia.org01:55, 11 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ja.wikibooks.org16:37, 9 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ja.wikinews.org16:37, 9 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ja.wikiquote.org16:37, 9 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikisource.org16:37, 9 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikiversity.org21:23, 8 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ja.wikivoyage.org01:44, 6 നവംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ja.wiktionary.org16:37, 9 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
jbo.wikipedia.org16:37, 9 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
jbo.wiktionary.org02:08, 10 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jv.wikipedia.org16:37, 9 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
jv.wikisource.org19:59, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jv.wiktionary.org19:59, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kaa.wikipedia.org19:59, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kab.wikipedia.org23:33, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ka.wikipedia.org16:37, 9 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ka.wikibooks.org19:59, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ka.wikiquote.org19:59, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ka.wiktionary.org19:59, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kbd.wikipedia.org23:31, 4 ഡിസംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kbd.wiktionary.org17:23, 27 ജൂലൈ 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kbp.wikipedia.org17:28, 24 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kcg.wikipedia.org17:23, 27 ജൂലൈ 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kcg.wiktionary.org21:49, 26 ഏപ്രിൽ 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kg.wikipedia.org19:59, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ki.wikipedia.org17:27, 24 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kj.wikipedia.org19:22, 8 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kk.wikipedia.org09:13, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kk.wikibooks.org19:59, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kk.wiktionary.org19:59, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kl.wikipedia.org08:03, 13 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kl.wiktionary.org23:31, 23 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
km.wikipedia.org17:02, 9 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
km.wikibooks.org19:59, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
km.wiktionary.org19:59, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wikipedia.org17:02, 9 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
kn.wikiquote.org19:59, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wikisource.org19:59, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wiktionary.org19:59, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
koi.wikipedia.org19:59, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikipedia.org22:30, 15 ഒക്ടോബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ko.wikibooks.org19:59, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikinews.org15:36, 23 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikiquote.org17:02, 9 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ko.wikisource.org23:05, 11 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikiversity.org21:34, 8 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wiktionary.org19:59, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
krc.wikipedia.org19:59, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kr.wikiquote.org17:38, 7 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ksh.wikipedia.org17:02, 9 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ks.wikipedia.org18:56, 30 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ks.wiktionary.org19:59, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ku.wikipedia.org17:02, 9 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ku.wikibooks.org07:04, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ku.wikiquote.org19:59, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ku.wiktionary.org19:59, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kv.wikipedia.org18:21, 17 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kw.wikipedia.org19:59, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kw.wiktionary.org19:59, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ky.wikipedia.org04:26, 14 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ky.wikibooks.org19:59, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ky.wikiquote.org19:59, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ky.wiktionary.org19:59, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lad.wikipedia.org17:02, 9 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wikipedia.org21:02, 9 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
la.wikibooks.org19:59, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wikiquote.org07:08, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wikisource.org17:02, 9 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
la.wiktionary.org20:04, 28 നവംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
lbe.wikipedia.org19:59, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lb.wikipedia.org17:02, 9 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lb.wikibooks.org23:29, 23 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lb.wikiquote.org23:30, 23 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lb.wiktionary.org19:59, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lez.wikipedia.org16:04, 31 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lfn.wikipedia.org19:59, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lg.wikipedia.org18:41, 10 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lij.wikipedia.org23:52, 5 ജനുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lij.wikisource.org20:00, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikipedia.org03:56, 3 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
li.wikibooks.org06:56, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikinews.org20:00, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikiquote.org20:00, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikisource.org20:00, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wiktionary.org17:02, 9 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
lld.wikipedia.org20:00, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lmo.wikipedia.org17:16, 9 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lmo.wiktionary.org20:00, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ln.wikipedia.org19:41, 4 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ln.wiktionary.org23:31, 23 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
login.wikimedia.org21:50, 26 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lo.wikipedia.org18:59, 30 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lo.wiktionary.org17:22, 24 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ltg.wikipedia.org20:00, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wikipedia.org17:05, 1 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lt.wikibooks.org20:00, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wikiquote.org22:06, 18 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
lt.wikisource.org20:00, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wiktionary.org17:16, 9 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
lv.wikipedia.org17:16, 9 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
lv.wikibooks.org23:30, 23 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lv.wiktionary.org20:00, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mad.wikipedia.org20:00, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mai.wikipedia.org21:15, 25 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
map-bms.wikipedia.org17:16, 9 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mdf.wikipedia.org19:42, 26 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.mediawiki.org22:00, 26 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6,072sysop, translationadmin
meta.wikimedia.org21:58, 26 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13,949massmessage-sender, translationadmin
mg.wikipedia.org01:45, 21 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mg.wikibooks.org20:00, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mg.wiktionary.org20:00, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mhr.wikipedia.org18:14, 17 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
min.wikipedia.org20:09, 22 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
min.wiktionary.org20:00, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mi.wikipedia.org17:16, 9 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mi.wiktionary.org20:00, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wikipedia.org17:16, 9 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mk.wikibooks.org20:00, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wikimedia.org06:21, 29 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wikisource.org20:00, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wiktionary.org17:30, 24 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikipedia.org21:47, 8 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ml.wikibooks.org17:16, 9 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ml.wikiquote.org22:41, 18 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ml.wikisource.org18:13, 21 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ml.wiktionary.org17:32, 9 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
mni.wikipedia.org19:50, 4 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mni.wiktionary.org20:00, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mn.wikipedia.org22:04, 10 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mn.wiktionary.org17:39, 14 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mnw.wikipedia.org20:00, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mnw.wiktionary.org20:00, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mrj.wikipedia.org18:22, 17 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wikipedia.org21:47, 8 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wikibooks.org20:00, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wikiquote.org20:00, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wikisource.org20:00, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wiktionary.org20:00, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ms.wikipedia.org17:32, 9 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ms.wikibooks.org06:56, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ms.wiktionary.org20:00, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mt.wikipedia.org17:32, 9 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mt.wiktionary.org23:30, 23 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mwl.wikipedia.org20:00, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mx.wikimedia.org06:39, 4 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
myv.wikipedia.org23:39, 4 ഡിസംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
my.wikipedia.org19:00, 30 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
my.wikibooks.org23:29, 23 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
my.wiktionary.org23:47, 14 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mzn.wikipedia.org20:00, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nah.wikipedia.org00:09, 19 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nah.wiktionary.org20:00, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nap.wikipedia.org20:29, 14 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nap.wikisource.org20:00, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
na.wikipedia.org17:32, 9 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
na.wiktionary.org17:30, 24 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nds-nl.wikipedia.org21:50, 8 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nds.wikipedia.org17:57, 9 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nds.wikiquote.org23:30, 23 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nds.wiktionary.org20:00, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ne.wikipedia.org17:57, 9 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ne.wikibooks.org06:56, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ne.wiktionary.org23:31, 23 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
new.wikipedia.org00:38, 27 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ng.wikipedia.org16:06, 7 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nia.wikipedia.org20:00, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nia.wiktionary.org20:00, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikipedia.org00:13, 2 ഒക്ടോബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
nl.wikibooks.org17:57, 9 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nl.wikimedia.org02:07, 21 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikinews.org20:48, 9 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nl.wikiquote.org17:57, 9 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikisource.org17:57, 9 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nl.wikivoyage.org18:04, 9 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wiktionary.org18:04, 9 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
nn.wikipedia.org18:04, 9 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nn.wikiquote.org18:04, 9 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nn.wiktionary.org18:04, 9 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nov.wikipedia.org20:01, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikipedia.org21:58, 10 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
no.wikibooks.org18:04, 9 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikimedia.org19:16, 9 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikinews.org20:01, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikiquote.org18:05, 9 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikisource.org20:01, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wiktionary.org18:05, 9 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nqo.wikipedia.org16:09, 9 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nrm.wikipedia.org20:01, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nso.wikipedia.org18:41, 10 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nv.wikipedia.org08:20, 6 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nyc.wikimedia.org23:14, 13 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ny.wikipedia.org01:58, 25 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
oc.wikipedia.org18:05, 9 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
oc.wikibooks.org22:10, 5 നവംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
oc.wiktionary.org18:05, 9 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
olo.wikipedia.org20:01, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
om.wikipedia.org20:01, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
om.wiktionary.org20:01, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
or.wikipedia.org07:39, 24 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
or.wikisource.org20:01, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
or.wiktionary.org20:01, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
os.wikipedia.org20:01, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
outreach.wikimedia.org19:28, 15 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
pa-us.wikimedia.org23:30, 23 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pag.wikipedia.org20:01, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pam.wikipedia.org19:15, 10 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pap.wikipedia.org19:19, 10 നവംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pa.wikipedia.org01:07, 2 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
pa.wikibooks.org20:01, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pa.wikisource.org17:30, 24 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pa.wiktionary.org20:01, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pcd.wikipedia.org19:28, 12 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pcm.wikipedia.org17:23, 27 ജൂലൈ 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pdc.wikipedia.org19:23, 12 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pfl.wikipedia.org22:50, 21 ഡിസംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pih.wikipedia.org18:04, 10 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pi.wikipedia.org19:02, 30 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pl.wikipedia.org19:58, 14 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
pl.wikibooks.org18:05, 9 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikimedia.org21:35, 26 ജൂലൈ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikinews.org18:05, 9 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikiquote.org18:14, 9 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikisource.org18:14, 9 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pl.wikivoyage.org00:56, 20 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wiktionary.org18:14, 9 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pms.wikipedia.org20:29, 14 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pms.wikisource.org20:01, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pnb.wikipedia.org21:37, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pnb.wiktionary.org20:01, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pnt.wikipedia.org18:14, 9 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ps.wikipedia.org18:15, 9 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ps.wikivoyage.org20:01, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ps.wiktionary.org20:01, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikipedia.org23:58, 5 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)23
pt.wikibooks.org18:15, 9 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)29
pt.wikimedia.org16:34, 1 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikinews.org20:39, 28 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
pt.wikiquote.org18:15, 9 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pt.wikisource.org21:34, 29 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikiversity.org23:36, 16 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
pt.wikivoyage.org18:25, 27 ജൂലൈ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pt.wiktionary.org23:53, 21 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
pwn.wikipedia.org20:01, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
qu.wikipedia.org20:01, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
qu.wikiquote.org23:29, 23 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
qu.wiktionary.org20:01, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rm.wikipedia.org22:08, 29 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rmy.wikipedia.org08:16, 15 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rn.wikipedia.org16:07, 7 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
roa-rup.wikipedia.org23:31, 4 ഡിസംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
roa-rup.wiktionary.org20:01, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
roa-tara.wikipedia.org20:01, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikipedia.org21:49, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikibooks.org20:01, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikinews.org18:15, 9 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikiquote.org20:01, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikisource.org20:01, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikivoyage.org20:52, 1 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wiktionary.org18:19, 9 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
rue.wikipedia.org20:01, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikipedia.org18:18, 28 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)34uploader
ru.wikibooks.org17:09, 13 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikimedia.org19:12, 9 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikinews.org20:19, 25 സെപ്റ്റംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikiquote.org02:07, 17 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikisource.org18:19, 9 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikiversity.org20:01, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikivoyage.org22:31, 18 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wiktionary.org22:35, 11 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
rw.wikipedia.org20:01, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rw.wiktionary.org20:01, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sah.wikipedia.org20:49, 2 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sah.wikiquote.org20:01, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sah.wikisource.org20:01, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sat.wikipedia.org17:54, 6 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikipedia.org18:19, 9 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikibooks.org17:33, 24 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikiquote.org20:01, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikisource.org20:01, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sa.wiktionary.org17:22, 24 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
scn.wikipedia.org18:19, 9 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
scn.wiktionary.org18:19, 9 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sco.wikipedia.org18:56, 7 ജൂൺ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sc.wikipedia.org20:26, 7 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sc.wiktionary.org23:30, 23 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sd.wikipedia.org20:29, 13 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sd.wiktionary.org20:01, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
se.wikipedia.org18:29, 9 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
se.wikimedia.org02:46, 20 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sg.wikipedia.org23:00, 13 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sg.wiktionary.org20:01, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
shi.wikipedia.org20:01, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
shn.wikipedia.org20:01, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
shn.wikibooks.org16:55, 26 ജൂലൈ 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
shn.wikivoyage.org16:55, 26 ജൂലൈ 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
shn.wiktionary.org20:01, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sh.wikipedia.org18:29, 9 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sh.wiktionary.org18:29, 9 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
shy.wiktionary.org22:16, 14 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wikipedia.org07:00, 3 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wiktionary.org21:12, 19 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
si.wikipedia.org07:39, 24 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
si.wikibooks.org22:31, 25 ഓഗസ്റ്റ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
si.wiktionary.org20:01, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
skr.wikipedia.org20:01, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
skr.wiktionary.org20:01, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikipedia.org18:29, 9 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sk.wikibooks.org18:29, 9 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikiquote.org18:29, 9 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikisource.org18:29, 9 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wiktionary.org20:49, 7 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sl.wikipedia.org18:30, 9 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikibooks.org20:01, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikiquote.org20:01, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikisource.org18:30, 9 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikiversity.org20:01, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wiktionary.org22:10, 5 നവംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
smn.wikipedia.org20:01, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sm.wikipedia.org20:01, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sm.wiktionary.org20:01, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sn.wikipedia.org23:32, 4 ഡിസംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikisource.org21:00, 19 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
so.wikipedia.org00:11, 30 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
so.wiktionary.org00:12, 30 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
species.wikimedia.org20:34, 27 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sq.wikipedia.org18:30, 9 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sq.wikibooks.org18:30, 9 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sq.wikinews.org20:01, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sq.wikiquote.org18:30, 9 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sq.wiktionary.org18:30, 9 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
srn.wikipedia.org20:01, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikipedia.org18:30, 9 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikibooks.org18:30, 9 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikinews.org18:30, 9 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikiquote.org18:31, 9 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikisource.org18:31, 9 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wiktionary.org18:31, 9 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ss.wikipedia.org20:01, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ss.wiktionary.org20:01, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
stq.wikipedia.org20:01, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
strategy.wikimedia.org17:19, 3 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
st.wikipedia.org18:47, 31 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
st.wiktionary.org20:01, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
su.wikipedia.org18:31, 9 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
su.wikiquote.org22:46, 18 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
su.wiktionary.org20:02, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikipedia.org05:49, 19 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
sv.wikibooks.org18:31, 9 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikinews.org18:31, 9 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikiquote.org18:31, 9 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikisource.org18:31, 9 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sv.wikiversity.org20:39, 23 ജൂൺ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikivoyage.org18:33, 9 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wiktionary.org03:46, 6 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sw.wikipedia.org18:33, 9 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sw.wiktionary.org16:46, 29 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
szl.wikipedia.org23:35, 14 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
szy.wikipedia.org20:02, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikipedia.org18:33, 9 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ta.wikibooks.org20:02, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikinews.org20:02, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikiquote.org20:02, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikisource.org20:02, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wiktionary.org18:33, 9 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
tay.wikipedia.org20:02, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tcy.wikipedia.org22:03, 16 സെപ്റ്റംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
test2.wikipedia.org17:51, 23 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
test-commons.wikimedia.org23:44, 15 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
test.wikipedia.org18:11, 15 ഒക്ടോബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)253sysop, translationadmin
test.wikidata.org19:37, 7 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tet.wikipedia.org23:37, 21 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wikipedia.org18:33, 9 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
te.wikibooks.org20:02, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wikiquote.org20:02, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wikisource.org20:02, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wiktionary.org20:02, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tg.wikipedia.org18:33, 9 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tg.wikibooks.org06:55, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tg.wiktionary.org20:02, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
th.wikipedia.org01:20, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
th.wikibooks.org21:26, 29 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wikiquote.org22:46, 18 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wikisource.org20:02, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wiktionary.org20:02, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ti.wikipedia.org19:21, 8 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ti.wiktionary.org20:02, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tk.wikipedia.org03:16, 18 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tk.wiktionary.org20:02, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tl.wikipedia.org07:39, 24 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tl.wikibooks.org20:02, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tl.wikiquote.org17:23, 27 ജൂലൈ 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tl.wiktionary.org20:02, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tly.wikipedia.org22:41, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tn.wikipedia.org00:19, 28 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tn.wiktionary.org20:02, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
to.wikipedia.org20:02, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tpi.wikipedia.org20:02, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tpi.wiktionary.org20:02, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
trv.wikipedia.org20:02, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikipedia.org18:33, 9 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tr.wikibooks.org07:01, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikimedia.org17:23, 27 ജൂലൈ 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikinews.org22:18, 26 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikiquote.org22:28, 6 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikisource.org20:02, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikivoyage.org20:02, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wiktionary.org18:34, 9 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ts.wikipedia.org20:35, 13 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ts.wiktionary.org20:02, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tt.wikipedia.org18:34, 9 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tt.wikibooks.org20:02, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tt.wiktionary.org20:02, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tum.wikipedia.org20:02, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tw.wikipedia.org17:06, 4 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tw.wiktionary.org23:30, 23 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tyv.wikipedia.org07:02, 15 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ty.wikipedia.org20:02, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ua.wikimedia.org04:31, 27 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
udm.wikipedia.org18:34, 9 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ug.wikipedia.org01:19, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ug.wikiquote.org17:38, 7 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ug.wiktionary.org20:02, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikipedia.org00:50, 7 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
uk.wikibooks.org20:02, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikinews.org20:02, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikiquote.org18:34, 9 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikisource.org18:34, 9 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikivoyage.org20:29, 8 ജൂൺ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wiktionary.org18:34, 9 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ur.wikipedia.org18:34, 9 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ur.wikibooks.org20:02, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ur.wikiquote.org20:02, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ur.wiktionary.org20:02, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
usability.wikimedia.org17:53, 19 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uz.wikipedia.org04:13, 11 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uz.wikiquote.org20:02, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uz.wiktionary.org20:02, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
vec.wikipedia.org04:13, 11 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vec.wikisource.org04:13, 11 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vec.wiktionary.org20:03, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vep.wikipedia.org20:03, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ve.wikipedia.org18:47, 31 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wikipedia.org21:45, 8 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
vi.wikibooks.org07:15, 16 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wikiquote.org15:32, 26 ഓഗസ്റ്റ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
vi.wikisource.org04:45, 21 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
vi.wikivoyage.org19:23, 12 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
vi.wiktionary.org03:47, 29 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
vls.wikipedia.org04:13, 11 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vo.wikipedia.org04:13, 11 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vo.wikiquote.org23:30, 23 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vo.wiktionary.org23:30, 23 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
war.wikipedia.org21:39, 4 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wa.wikipedia.org04:13, 11 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wa.wikibooks.org23:29, 23 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wa.wikisource.org20:03, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wa.wiktionary.org20:03, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.wikidata.org20:34, 27 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)195translationadmin
www.wikifunctions.org17:28, 26 ജൂലൈ 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)227functioneer, functionmaintainer, import, interface-admin, sysop, translationadmin, wikifunctions-staff
wikimania2013.wikimedia.org06:52, 20 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2014.wikimedia.org04:56, 5 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
wikimania2015.wikimedia.org06:33, 16 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)92
wikimania2016.wikimedia.org16:50, 10 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)62
wikimania2017.wikimedia.org20:05, 10 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)86
wikimania2018.wikimedia.org16:54, 18 ഓഗസ്റ്റ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)23
wikimania.wikimedia.org22:17, 23 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)62
wo.wikipedia.org04:13, 11 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wo.wikiquote.org23:59, 5 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wo.wiktionary.org17:38, 7 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wuu.wikipedia.org04:13, 11 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
xal.wikipedia.org04:14, 11 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
xh.wikipedia.org19:52, 12 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
xmf.wikipedia.org20:03, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yi.wikipedia.org01:40, 11 സെപ്റ്റംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yi.wikisource.org20:03, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yi.wiktionary.org17:57, 9 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yo.wikipedia.org02:40, 16 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yue.wiktionary.org22:17, 14 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
za.wikipedia.org20:03, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zea.wikipedia.org17:57, 9 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-classical.wikipedia.org22:47, 15 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-min-nan.wikipedia.org17:57, 9 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-min-nan.wikisource.org17:57, 9 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-min-nan.wiktionary.org20:03, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zh-yue.wikipedia.org01:22, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zh.wikipedia.org01:27, 26 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
zh.wikibooks.org20:04, 17 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikinews.org22:33, 28 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
zh.wikiquote.org04:14, 11 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikisource.org02:17, 17 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikiversity.org04:52, 21 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
zh.wikivoyage.org18:25, 27 ജൂലൈ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
zh.wiktionary.org04:14, 11 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zu.wikipedia.org18:59, 14 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zu.wiktionary.org20:03, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0