ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
aa.wikipedia.org13:21, 11 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ab.wikipedia.org17:21, 14 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)93
ace.wikipedia.org15:49, 25 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)42
ady.wikipedia.org16:33, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
af.wikipedia.org22:32, 27 ജൂൺ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)137
af.wikibooks.org17:23, 14 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
af.wikiquote.org17:23, 14 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
af.wiktionary.org17:23, 14 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)56
ak.wikipedia.org17:23, 14 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)86
als.wikipedia.org16:08, 2 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)47
alt.wikipedia.org20:04, 28 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ami.wikipedia.org20:28, 6 ജനുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
am.wikipedia.org16:33, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)242
am.wikiquote.org16:21, 2 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
am.wiktionary.org16:33, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
ang.wikipedia.org17:21, 2 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)36
ang.wikiquote.org16:22, 2 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ang.wiktionary.org17:21, 2 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
an.wikipedia.org14:03, 13 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)104
an.wiktionary.org16:33, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
api.wikimedia.org19:30, 5 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
arc.wikipedia.org16:33, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ar.wikipedia.org15:00, 9 ഡിസംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)372abusefilter, editor
ar.wikibooks.org16:33, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)28
ar.wikimedia.org20:45, 26 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ar.wikinews.org16:33, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
ar.wikiquote.org16:33, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
ar.wikisource.org17:48, 19 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)22
ar.wikiversity.org13:47, 17 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ar.wiktionary.org16:33, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)51
ary.wikipedia.org12:59, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
arz.wikipedia.org17:50, 22 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)151
ast.wikipedia.org20:00, 5 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)72
ast.wikiquote.org16:22, 2 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ast.wiktionary.org16:31, 30 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
as.wikipedia.org15:09, 17 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)37
as.wikisource.org16:33, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
atj.wikipedia.org16:33, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
avk.wikipedia.org14:09, 27 ഒക്ടോബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
av.wikipedia.org16:33, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
awa.wikipedia.org11:54, 21 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ay.wikipedia.org16:33, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
ay.wiktionary.org16:33, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
azb.wikipedia.org12:22, 6 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)56
az.wikipedia.org15:32, 22 ഡിസംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)158
az.wikibooks.org16:33, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
az.wikiquote.org16:33, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
az.wikisource.org16:33, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
az.wiktionary.org16:33, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
ban.wikipedia.org14:20, 17 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6ipblock-exempt
ban.wikisource.org18:37, 23 മേയ് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bar.wikipedia.org16:33, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
bat-smg.wikipedia.org16:33, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
ba.wikipedia.org12:45, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
ba.wikibooks.org16:33, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bcl.wikipedia.org14:18, 13 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)73
bd.wikimedia.org19:34, 11 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
be-tarask.wikipedia.org16:23, 10 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
beta.wikiversity.org15:20, 13 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)31
be.wikipedia.org20:16, 7 ജൂൺ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)62
be.wikibooks.org16:33, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
be.wikimedia.org13:39, 26 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
be.wikiquote.org16:33, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
be.wikisource.org16:33, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
be.wiktionary.org16:33, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
bg.wikipedia.org15:25, 31 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)129autopatrolled
bg.wikibooks.org16:33, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bg.wikinews.org16:33, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bg.wikiquote.org16:33, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikisource.org16:33, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bg.wiktionary.org16:33, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
bh.wikipedia.org16:33, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
bi.wikipedia.org16:33, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
bjn.wikipedia.org16:33, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
blk.wikipedia.org15:23, 27 ജൂലൈ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bm.wikipedia.org16:33, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)22
bm.wikiquote.org16:20, 2 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wikipedia.org01:02, 18 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)202
bn.wikibooks.org16:33, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
bn.wikisource.org16:33, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
bn.wikivoyage.org21:14, 11 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wiktionary.org16:33, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
bo.wikipedia.org16:33, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21
bpy.wikipedia.org14:43, 24 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)24
br.wikipedia.org17:41, 25 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)40
br.wikimedia.org20:14, 26 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wikiquote.org16:33, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
br.wikisource.org16:33, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wiktionary.org16:33, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bs.wikipedia.org15:30, 5 ഓഗസ്റ്റ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)50
bs.wikibooks.org16:33, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bs.wikinews.org16:33, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bs.wikiquote.org16:33, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
bs.wikisource.org16:33, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wiktionary.org16:33, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bug.wikipedia.org16:33, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
bxr.wikipedia.org14:38, 25 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ca.wikipedia.org22:13, 19 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)126
ca.wikibooks.org16:33, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)22
ca.wikimedia.org15:27, 31 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)42
ca.wikinews.org16:33, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
ca.wikiquote.org16:33, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
ca.wikisource.org16:33, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ca.wiktionary.org18:45, 14 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)20
cbk-zam.wikipedia.org16:59, 7 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
cdo.wikipedia.org16:33, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ceb.wikipedia.org17:21, 11 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)56
ce.wikipedia.org16:33, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
cho.wikipedia.org13:21, 11 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
chr.wikipedia.org16:33, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)109
chr.wiktionary.org16:33, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)60
ch.wikipedia.org16:31, 9 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)32
chy.wikipedia.org16:33, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
ckb.wikipedia.org14:08, 26 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)34
commons.wikimedia.org19:56, 8 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6,634patroller, rollbacker
co.wikipedia.org14:19, 13 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)27
co.wikimedia.org17:06, 2 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
co.wikiquote.org16:21, 2 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
co.wiktionary.org16:33, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
crh.wikipedia.org16:33, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
cr.wikipedia.org16:33, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)52
cr.wikiquote.org16:20, 2 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
csb.wikipedia.org16:34, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
csb.wiktionary.org16:34, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikipedia.org12:37, 30 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)76
cs.wikibooks.org03:39, 5 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
cs.wikinews.org16:02, 11 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
cs.wikiquote.org11:53, 3 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
cs.wikisource.org21:17, 1 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
cs.wikiversity.org13:16, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)49
cs.wiktionary.org16:33, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)30
cu.wikipedia.org17:51, 19 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21
cv.wikipedia.org16:34, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
cv.wikibooks.org16:34, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wikipedia.org15:25, 31 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)85
cy.wikibooks.org16:34, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
cy.wikiquote.org16:34, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
cy.wikisource.org16:34, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
cy.wiktionary.org16:34, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
dag.wikipedia.org19:41, 9 ജൂലൈ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
da.wikipedia.org19:30, 24 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)53
da.wikibooks.org19:48, 19 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
da.wikiquote.org16:34, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)20
da.wikisource.org22:11, 13 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
da.wiktionary.org16:34, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
de.wikipedia.org15:27, 7 ഡിസംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)147autoreview
de.wikibooks.org13:16, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)77
de.wikinews.org13:15, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)54
de.wikiquote.org16:34, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)87
de.wikisource.org13:20, 3 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)40
de.wikiversity.org03:49, 3 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)101
de.wikivoyage.org15:23, 13 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
de.wiktionary.org13:16, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
din.wikipedia.org16:34, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)35
diq.wikipedia.org16:34, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)22
dk.wikimedia.org19:41, 19 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)31
dsb.wikipedia.org16:34, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
dty.wikipedia.org16:34, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
dv.wikipedia.org16:34, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)563
dv.wiktionary.org16:34, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
dz.wikipedia.org16:34, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
ee.wikipedia.org16:36, 9 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)31
el.wikipedia.org20:42, 8 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)47
el.wikibooks.org16:34, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
el.wikinews.org16:34, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
el.wikiquote.org16:34, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
el.wikisource.org16:34, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
el.wikiversity.org16:34, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
el.wikivoyage.org16:34, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
el.wiktionary.org22:11, 13 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)35
eml.wikipedia.org16:34, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
en.wikipedia.org17:51, 8 ഏപ്രിൽ 2016പുതിയ അംഗത്വം(?)1,60,001abusefilter-helper, accountcreator, autoreviewer, extendedconfirmed, extendedmover, ipblock-exempt, patroller, reviewer, rollbacker
en.wikibooks.org16:21, 20 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)629editor
en.wikinews.org15:43, 27 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)151
en.wikiquote.org16:43, 31 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,132
en.wikisource.org12:48, 7 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)264
en.wikiversity.org14:36, 5 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)271curator
en.wikivoyage.org14:27, 28 ഡിസംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)208
en.wiktionary.org14:45, 8 ഡിസംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)91
eo.wikipedia.org12:44, 17 ജൂൺ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)68
eo.wikibooks.org16:34, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wikinews.org16:34, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
eo.wikiquote.org16:34, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
eo.wikisource.org16:34, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
eo.wikivoyage.org14:44, 4 ഓഗസ്റ്റ് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
eo.wiktionary.org16:34, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikipedia.org18:18, 1 ഡിസംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)782
es.wikibooks.org21:30, 13 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)31
es.wikinews.org14:16, 14 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)189autoreview, confirmed, editor, editprotected, ipblock-exempt, reviewer
es.wikiquote.org16:05, 9 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)48
es.wikisource.org17:25, 14 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)27
es.wikiversity.org16:34, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)87
es.wikivoyage.org16:34, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
es.wiktionary.org15:47, 3 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)71
et.wikipedia.org16:38, 1 ഡിസംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)121
et.wikibooks.org16:34, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ee.wikimedia.org20:57, 26 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
et.wikiquote.org16:34, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
et.wikisource.org16:34, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wiktionary.org16:34, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
eu.wikipedia.org16:50, 5 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)55
eu.wikibooks.org16:34, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wikiquote.org16:34, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wikisource.org19:53, 5 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wiktionary.org16:34, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ext.wikipedia.org16:34, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)20
fa.wikipedia.org17:55, 13 ഡിസംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)170
fa.wikibooks.org16:34, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
fa.wikinews.org16:34, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fa.wikiquote.org17:18, 15 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
fa.wikisource.org16:34, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fa.wikivoyage.org16:34, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
fa.wiktionary.org14:55, 23 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)28
ff.wikipedia.org16:34, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)34
fiu-vro.wikipedia.org16:34, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fi.wikipedia.org18:17, 29 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)60
fi.wikibooks.org17:47, 14 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fi.wikimedia.org20:58, 26 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikinews.org16:34, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikiquote.org16:34, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fi.wikisource.org16:34, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikiversity.org16:34, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikivoyage.org16:34, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wiktionary.org16:34, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
fj.wikipedia.org16:34, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
fj.wiktionary.org16:34, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
foundation.wikimedia.org19:15, 11 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fo.wikipedia.org13:53, 13 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
fo.wikisource.org16:34, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fo.wiktionary.org16:34, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
frp.wikipedia.org15:49, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
frr.wikipedia.org16:34, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fr.wikipedia.org12:40, 12 ഡിസംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)435
fr.wikibooks.org16:35, 2 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)32
fr.wikinews.org18:17, 2 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)57
fr.wikiquote.org15:02, 26 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
fr.wikisource.org15:40, 31 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21
fr.wikiversity.org17:06, 2 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
fr.wikivoyage.org17:31, 7 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
fr.wiktionary.org16:08, 2 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)78
fur.wikipedia.org16:34, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
fy.wikipedia.org02:28, 24 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
fy.wikibooks.org16:34, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fy.wiktionary.org16:34, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gag.wikipedia.org16:34, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
gan.wikipedia.org16:34, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ga.wikipedia.org19:20, 12 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)103
ga.wikiquote.org16:21, 2 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ga.wiktionary.org14:42, 25 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
gcr.wikipedia.org14:43, 7 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,478
gd.wikipedia.org19:31, 19 ജൂൺ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)23
gd.wiktionary.org16:34, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
glk.wikipedia.org16:34, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
gl.wikipedia.org17:39, 12 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)46
gl.wikibooks.org16:34, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wikiquote.org16:34, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wikisource.org16:34, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wiktionary.org16:34, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gn.wikipedia.org16:34, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
gn.wiktionary.org16:34, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gom.wikipedia.org16:34, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
gom.wiktionary.org10:06, 21 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gor.wikipedia.org15:07, 22 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
got.wikipedia.org16:34, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)69
gu.wikipedia.org08:02, 4 ഓഗസ്റ്റ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)35
gu.wikiquote.org16:34, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gu.wikisource.org16:34, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gu.wiktionary.org16:34, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
guw.wikipedia.org14:25, 1 ഏപ്രിൽ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
gv.wikipedia.org14:42, 25 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)23
gv.wiktionary.org16:34, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hak.wikipedia.org16:34, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ha.wikipedia.org16:34, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)31
ha.wiktionary.org16:34, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
haw.wikipedia.org16:34, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
he.wikipedia.org19:44, 9 ഡിസംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)34
he.wikibooks.org16:34, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
he.wikinews.org16:34, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
he.wikiquote.org16:34, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
he.wikisource.org16:34, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
he.wikivoyage.org16:35, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
he.wiktionary.org16:34, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
hif.wikipedia.org19:26, 6 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)396
hif.wiktionary.org16:35, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hi.wikipedia.org21:35, 30 നവംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)968
hi.wikibooks.org16:35, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hi.wikiquote.org16:35, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
hi.wikisource.org08:31, 8 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikiversity.org16:35, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
hi.wikivoyage.org16:35, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wiktionary.org16:35, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
ho.wikipedia.org13:21, 11 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wikipedia.org14:48, 21 ജൂൺ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)157autopatrolled
hr.wikibooks.org16:35, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wikiquote.org16:35, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hr.wikisource.org16:35, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hr.wiktionary.org16:35, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hsb.wikipedia.org16:35, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
hsb.wiktionary.org16:35, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ht.wikipedia.org17:33, 7 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)35
hu.wikipedia.org22:42, 29 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)51
hu.wikibooks.org18:46, 14 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)45
hu.wikiquote.org14:19, 20 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)31
hu.wikisource.org17:59, 7 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)37
hu.wiktionary.org16:35, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)67
hy.wikipedia.org16:07, 29 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)80
hy.wikibooks.org16:35, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
hy.wikiquote.org16:35, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hy.wikisource.org16:35, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hy.wiktionary.org16:35, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
hyw.wikipedia.org17:29, 15 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
hz.wikipedia.org15:26, 6 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ia.wikipedia.org13:16, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ia.wikibooks.org16:35, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ia.wiktionary.org16:35, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wikipedia.org14:00, 20 ഡിസംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)576autoreview
id.wikibooks.org14:16, 20 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)163
id.wikiquote.org14:16, 20 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)118
id.wikisource.org20:05, 10 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)106
id.wiktionary.org21:39, 13 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)93
ie.wikipedia.org16:35, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
ie.wiktionary.org16:35, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ig.wikipedia.org15:18, 22 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)204
ii.wikipedia.org13:21, 11 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ik.wikipedia.org16:35, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
ilo.wikipedia.org16:35, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
incubator.wikimedia.org11:44, 8 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)303
inh.wikipedia.org15:40, 24 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
io.wikipedia.org16:23, 10 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)20
io.wiktionary.org16:35, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
is.wikipedia.org21:35, 30 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)30
is.wikibooks.org16:35, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
is.wikiquote.org16:35, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wikisource.org16:35, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wiktionary.org16:35, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
it.wikipedia.org19:13, 18 ഡിസംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)202
it.wikibooks.org13:20, 3 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)26
it.wikinews.org17:05, 2 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
it.wikiquote.org16:35, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)35
it.wikisource.org17:06, 2 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
it.wikiversity.org14:56, 26 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)96patroller
it.wikivoyage.org16:35, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)55
it.wiktionary.org21:30, 13 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
iu.wikipedia.org16:35, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)83
iu.wiktionary.org16:35, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
jam.wikipedia.org14:25, 25 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
ja.wikipedia.org19:24, 29 നവംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)193
ja.wikibooks.org13:54, 11 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
ja.wikinews.org13:15, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21
ja.wikiquote.org13:20, 3 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)41
ja.wikisource.org16:35, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)52
ja.wikiversity.org16:35, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)65
ja.wikivoyage.org09:25, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wiktionary.org12:07, 5 ഓഗസ്റ്റ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)34
jbo.wikipedia.org16:35, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
jbo.wiktionary.org17:18, 22 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)22
jv.wikipedia.org16:35, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)46
jv.wikisource.org12:27, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jv.wiktionary.org16:35, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kaa.wikipedia.org16:35, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
kab.wikipedia.org16:35, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
ka.wikipedia.org16:34, 29 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)73
ka.wikibooks.org16:35, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ka.wikiquote.org16:35, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ka.wiktionary.org16:35, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kbd.wikipedia.org16:35, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
kbp.wikipedia.org16:35, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
kcg.wikipedia.org14:04, 28 മേയ് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kg.wikipedia.org16:35, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)26
ki.wikipedia.org14:38, 25 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)68
kj.wikipedia.org13:21, 11 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kk.wikipedia.org14:39, 11 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)20
kk.wikibooks.org16:35, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kk.wikiquote.org16:21, 2 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kk.wiktionary.org16:35, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
kl.wikipedia.org16:35, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
kl.wiktionary.org16:35, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
km.wikipedia.org18:37, 17 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)121
km.wikibooks.org16:35, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
km.wiktionary.org16:35, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
kn.wikipedia.org15:40, 5 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)42
kn.wikiquote.org16:35, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
kn.wikisource.org16:35, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
kn.wiktionary.org16:35, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
koi.wikipedia.org16:35, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ko.wikipedia.org01:40, 26 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)166
ko.wikibooks.org15:11, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ko.wikinews.org16:35, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikiquote.org16:35, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ko.wikisource.org16:35, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ko.wikiversity.org15:08, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ko.wiktionary.org16:35, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
krc.wikipedia.org14:39, 25 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
kr.wikipedia.org15:27, 6 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ksh.wikipedia.org16:35, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ks.wikipedia.org16:35, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)100
ks.wiktionary.org16:35, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
ku.wikipedia.org16:35, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)24
ku.wikibooks.org16:35, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ku.wikiquote.org16:35, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
ku.wiktionary.org16:35, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
kv.wikipedia.org16:35, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
kw.wikipedia.org20:31, 17 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
kw.wiktionary.org16:35, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ky.wikipedia.org00:08, 16 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
ky.wikibooks.org16:35, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ky.wikiquote.org16:35, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ky.wiktionary.org17:44, 14 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
lad.wikipedia.org16:35, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
la.wikipedia.org15:15, 2 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)38
la.wikibooks.org16:35, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
la.wikiquote.org16:35, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
la.wikisource.org18:56, 14 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wiktionary.org16:32, 9 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
lbe.wikipedia.org16:36, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
lb.wikipedia.org14:20, 13 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
lb.wikiquote.org16:22, 2 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lb.wiktionary.org16:36, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lez.wikipedia.org16:36, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
lfn.wikipedia.org15:50, 24 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
lg.wikipedia.org14:39, 7 ഡിസംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)24
lij.wikipedia.org16:36, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
lij.wikisource.org22:19, 20 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikipedia.org16:20, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
li.wikibooks.org16:36, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikinews.org15:45, 28 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikiquote.org16:36, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
li.wikisource.org16:36, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wiktionary.org16:36, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lld.wikipedia.org14:28, 17 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
lmo.wikipedia.org16:36, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
lmo.wiktionary.org19:15, 7 ഏപ്രിൽ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ln.wikipedia.org16:36, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)39
ln.wiktionary.org16:36, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
login.wikimedia.org17:51, 8 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lo.wikipedia.org19:00, 7 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)52
lo.wiktionary.org16:36, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lrc.wikipedia.org14:31, 25 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ltg.wikipedia.org16:36, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
lt.wikipedia.org13:23, 3 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)67
lt.wikibooks.org16:36, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lt.wikiquote.org16:36, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
lt.wikisource.org16:36, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wiktionary.org16:36, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
lv.wikipedia.org18:09, 3 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)55
lv.wiktionary.org16:36, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
mad.wikipedia.org12:01, 20 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)100
mai.wikipedia.org18:54, 7 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
map-bms.wikipedia.org16:36, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
mdf.wikipedia.org14:40, 25 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
www.mediawiki.org17:51, 8 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)476sysop
meta.wikimedia.org17:51, 8 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,571patroller
mg.wikipedia.org16:36, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)41
mg.wikibooks.org16:36, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mg.wiktionary.org16:36, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mhr.wikipedia.org16:36, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mh.wikipedia.org13:21, 11 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
min.wikipedia.org16:36, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
min.wiktionary.org01:29, 21 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mi.wikipedia.org16:36, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)159
mi.wiktionary.org15:56, 2 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)24
mk.wikipedia.org18:24, 5 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)25
mk.wikibooks.org16:36, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wikimedia.org21:00, 26 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mk.wikisource.org16:36, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wiktionary.org16:36, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikipedia.org17:41, 6 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)40
ml.wikibooks.org16:36, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikiquote.org16:36, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ml.wikisource.org16:36, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ml.wiktionary.org16:36, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mni.wikipedia.org14:05, 11 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mni.wiktionary.org23:42, 12 മേയ് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mn.wikipedia.org21:38, 14 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)97
mn.wiktionary.org16:36, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)33
mnw.wikipedia.org15:24, 2 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
mnw.wiktionary.org18:21, 17 ഓഗസ്റ്റ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mrj.wikipedia.org16:36, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
mr.wikipedia.org12:21, 18 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)36
mr.wikibooks.org16:36, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mr.wikiquote.org16:36, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mr.wikisource.org16:36, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mr.wiktionary.org16:36, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ms.wikipedia.org16:48, 9 ഡിസംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)414
ms.wikibooks.org16:36, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ms.wiktionary.org16:36, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mt.wikipedia.org16:36, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)38
mt.wiktionary.org16:36, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mus.wikipedia.org13:21, 11 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mwl.wikipedia.org16:36, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
mx.wikimedia.org13:23, 4 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)31
myv.wikipedia.org16:36, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
my.wikipedia.org16:46, 7 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)48
my.wiktionary.org16:36, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
mzn.wikipedia.org11:46, 9 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)92uploader
nah.wikipedia.org16:36, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
nah.wiktionary.org16:36, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)80
nap.wikipedia.org16:31, 3 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nap.wikisource.org12:49, 20 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
na.wikipedia.org16:36, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)20
na.wiktionary.org16:36, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
nds-nl.wikipedia.org16:36, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nds.wikipedia.org16:36, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
nds.wiktionary.org16:36, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ne.wikipedia.org17:20, 1 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)29
ne.wikibooks.org16:36, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
ne.wiktionary.org18:37, 17 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
new.wikipedia.org16:36, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)38
ng.wikipedia.org13:21, 11 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nia.wikipedia.org19:43, 14 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nia.wiktionary.org16:05, 13 മേയ് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikipedia.org22:01, 30 ഡിസംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)104
nl.wikibooks.org15:15, 2 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)20
nl.wikimedia.org13:34, 20 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)27
nl.wikinews.org16:36, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
nl.wikiquote.org14:38, 18 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
nl.wikisource.org18:56, 14 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)23
nl.wikivoyage.org16:36, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
nl.wiktionary.org15:13, 2 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)57
nn.wikipedia.org13:15, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
nn.wikiquote.org16:36, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nn.wiktionary.org16:36, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nov.wikipedia.org16:36, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)22
no.wikipedia.org10:24, 1 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)30
no.wikibooks.org16:36, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
no.wikimedia.org14:34, 13 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
no.wikinews.org16:36, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikiquote.org16:36, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
no.wikisource.org16:36, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
no.wiktionary.org16:36, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
nqo.wikipedia.org13:30, 4 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)132
nrm.wikipedia.org16:36, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
nso.wikipedia.org16:36, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
nv.wikipedia.org16:36, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nyc.wikimedia.org21:43, 6 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)25
ny.wikipedia.org15:50, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)134
oc.wikipedia.org15:49, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)28
oc.wikibooks.org16:36, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
oc.wiktionary.org16:36, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
olo.wikipedia.org16:36, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
om.wikipedia.org17:38, 14 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)120
om.wiktionary.org16:36, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
or.wikipedia.org16:36, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)24
or.wikisource.org16:36, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
or.wiktionary.org16:36, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
os.wikipedia.org16:36, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
outreach.wikimedia.org16:00, 2 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)156
pag.wikipedia.org17:21, 11 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
pam.wikipedia.org16:36, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)22
pap.wikipedia.org16:36, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
pa.wikipedia.org15:22, 19 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)29
pa.wikibooks.org16:36, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pa.wikisource.org16:36, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pa.wiktionary.org16:36, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pcd.wikipedia.org16:36, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
pdc.wikipedia.org16:36, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)24
pfl.wikipedia.org16:36, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pih.wikipedia.org13:13, 10 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
pi.wikipedia.org16:36, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
pl.wikipedia.org17:28, 21 സെപ്റ്റംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)169
pl.wikibooks.org17:56, 7 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)20
pl.wikimedia.org21:52, 13 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
pl.wikinews.org17:26, 14 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
pl.wikiquote.org16:02, 2 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)62
pl.wikisource.org19:34, 25 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pl.wikivoyage.org17:26, 14 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
pl.wiktionary.org15:47, 3 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)35
pms.wikipedia.org13:16, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
pms.wikisource.org19:54, 5 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pnb.wikipedia.org18:44, 9 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)31
pnb.wiktionary.org16:36, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pnt.wikipedia.org16:36, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)24
ps.wikipedia.org16:36, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)33
ps.wikivoyage.org19:49, 18 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ps.wiktionary.org16:36, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikipedia.org18:45, 16 ഡിസംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)287autoreviewer, rollbacker
pt.wikibooks.org17:07, 2 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)56
pt.wikimedia.org14:59, 13 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
pt.wikinews.org16:59, 14 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
pt.wikiquote.org22:17, 13 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
pt.wikisource.org18:42, 5 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
pt.wikiversity.org14:55, 26 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)115
pt.wikivoyage.org16:37, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
pt.wiktionary.org16:55, 25 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)46
pwn.wikipedia.org00:18, 6 ജനുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)218
qu.wikipedia.org16:37, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
qu.wiktionary.org16:37, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rm.wikipedia.org16:37, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
rmy.wikipedia.org16:37, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)133
rn.wikipedia.org17:50, 14 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)51
roa-rup.wikipedia.org19:34, 14 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
roa-rup.wiktionary.org16:37, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
roa-tara.wikipedia.org16:37, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ro.wikipedia.org16:28, 22 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)81
ro.wikibooks.org16:37, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikinews.org16:37, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikiquote.org16:37, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ro.wikisource.org16:37, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ro.wikivoyage.org16:37, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
ro.wiktionary.org16:37, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
rue.wikipedia.org18:18, 17 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ru.wikipedia.org13:31, 13 ഡിസംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)159uploader
ru.wikibooks.org17:00, 14 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)22
ru.wikimedia.org14:54, 13 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
ru.wikinews.org16:37, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
ru.wikiquote.org16:37, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)29
ru.wikisource.org13:29, 7 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ru.wikiversity.org16:37, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ru.wikivoyage.org16:41, 14 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
ru.wiktionary.org12:53, 1 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)32
rw.wikipedia.org16:37, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)64
rw.wiktionary.org16:37, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
sah.wikipedia.org16:37, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sah.wikiquote.org14:38, 9 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sah.wikisource.org16:37, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sat.wikipedia.org15:02, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)37
sa.wikipedia.org12:43, 8 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
sa.wikibooks.org16:37, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikiquote.org16:37, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikisource.org16:37, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wiktionary.org16:37, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
scn.wikipedia.org16:37, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)23
scn.wiktionary.org16:37, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sco.wikipedia.org15:26, 2 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)244
sc.wikipedia.org16:37, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
sd.wikipedia.org16:37, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
sd.wiktionary.org16:37, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
se.wikipedia.org19:05, 7 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
se.wikimedia.org13:33, 10 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
sg.wikipedia.org17:50, 14 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)24
sg.wiktionary.org16:37, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
shi.wikipedia.org22:12, 6 ജനുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
shn.wikipedia.org20:52, 5 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
sh.wikipedia.org15:27, 31 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)39
sh.wiktionary.org16:37, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
shy.wiktionary.org13:54, 25 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wikipedia.org14:23, 13 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3,445patroller, rollbacker
simple.wikiquote.org02:27, 27 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wiktionary.org19:30, 23 ജൂൺ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)77
si.wikipedia.org16:37, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)91
si.wikibooks.org16:37, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
si.wiktionary.org16:37, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
skr.wikipedia.org16:14, 31 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikipedia.org18:01, 4 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)106
sk.wikibooks.org16:37, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikiquote.org16:37, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sk.wikisource.org16:37, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wiktionary.org16:37, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikipedia.org14:56, 26 ജൂൺ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)53
sl.wikibooks.org16:37, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikiquote.org16:37, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikisource.org16:37, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sl.wikiversity.org16:37, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sl.wiktionary.org16:37, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
smn.wikipedia.org14:30, 19 ഒക്ടോബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sm.wikipedia.org16:37, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)182
sm.wiktionary.org16:37, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
sn.wikipedia.org16:37, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)89
wikisource.org17:06, 2 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)167
so.wikipedia.org17:50, 14 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)277
so.wiktionary.org16:37, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
species.wikimedia.org21:01, 15 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)489autopatrolled
sq.wikipedia.org15:01, 27 ജൂൺ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)136
sq.wikibooks.org16:37, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
sq.wikinews.org16:37, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
sq.wikiquote.org16:37, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
sq.wiktionary.org16:37, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
srn.wikipedia.org16:37, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)20
sr.wikipedia.org01:11, 20 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)54
sr.wikibooks.org16:22, 24 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikinews.org16:37, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sr.wikiquote.org16:37, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sr.wikisource.org16:37, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
sr.wiktionary.org16:37, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ss.wikipedia.org16:37, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
ss.wiktionary.org16:37, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
stq.wikipedia.org16:37, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
strategy.wikimedia.org14:53, 19 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
st.wikipedia.org16:37, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)76
st.wiktionary.org16:37, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
su.wikipedia.org16:37, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)41
su.wikiquote.org16:37, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
su.wiktionary.org16:37, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sv.wikipedia.org13:06, 30 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)84
sv.wikibooks.org16:37, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)40
sv.wikinews.org16:37, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sv.wikiquote.org16:37, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)28
sv.wikisource.org16:37, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
sv.wikiversity.org13:43, 17 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)26
sv.wikivoyage.org16:37, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sv.wiktionary.org13:48, 10 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)57
sw.wikipedia.org16:37, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)381
sw.wiktionary.org16:37, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)25
szl.wikipedia.org16:37, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
szy.wikipedia.org19:12, 10 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
ta.wikipedia.org06:31, 26 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)97
ta.wikibooks.org16:37, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ta.wikinews.org16:37, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ta.wikiquote.org17:56, 7 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ta.wikisource.org16:37, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
ta.wiktionary.org16:37, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)107
tay.wikipedia.org17:51, 20 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tcy.wikipedia.org16:37, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
test2.wikipedia.org11:58, 17 ജൂൺ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8sysop
test-commons.wikimedia.org18:49, 1 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
test.wikipedia.org18:20, 5 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)60sysop
test.wikidata.org16:34, 2 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)20
tet.wikipedia.org16:37, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
te.wikipedia.org17:35, 21 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)120
te.wikibooks.org16:37, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)22
te.wikiquote.org16:37, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
te.wikisource.org16:37, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wiktionary.org16:37, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tg.wikipedia.org16:37, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)30
tg.wikibooks.org16:37, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
tg.wiktionary.org16:37, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
th.wikipedia.org16:53, 27 ജൂൺ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)107
th.wikibooks.org16:56, 4 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
th.wikiquote.org16:37, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
th.wikisource.org16:37, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wiktionary.org16:37, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ti.wikipedia.org16:37, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)22
ti.wiktionary.org16:37, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tk.wikipedia.org16:37, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)59
tk.wiktionary.org15:03, 26 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tl.wikipedia.org13:37, 1 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)50
tl.wikibooks.org16:37, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
tl.wiktionary.org16:37, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
tn.wikipedia.org16:37, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)36
tn.wiktionary.org16:37, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
to.wikipedia.org16:37, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
tpi.wikipedia.org17:50, 14 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
tpi.wiktionary.org16:37, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)32
trv.wikipedia.org14:11, 25 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
tr.wikipedia.org23:04, 19 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)153autoreview
tr.wikibooks.org13:16, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tr.wikimedia.org14:51, 13 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
tr.wikinews.org16:37, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikiquote.org16:37, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
tr.wikisource.org16:37, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21
tr.wikivoyage.org16:13, 8 ജൂൺ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wiktionary.org14:59, 26 ജൂൺ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)42
ts.wikipedia.org16:37, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)22
ts.wiktionary.org16:37, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
tt.wikipedia.org16:37, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
tt.wikibooks.org16:37, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tt.wiktionary.org16:37, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tum.wikipedia.org16:37, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)26
tw.wikipedia.org16:38, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)55
tyv.wikipedia.org16:38, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ty.wikipedia.org15:50, 2 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
ua.wikimedia.org14:29, 29 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
udm.wikipedia.org16:38, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ug.wikipedia.org16:38, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
ug.wiktionary.org16:38, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
uk.wikipedia.org13:30, 13 ഡിസംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)221autoreview
uk.wikibooks.org16:38, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
uk.wikinews.org16:38, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
uk.wikiquote.org16:38, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikisource.org16:38, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikivoyage.org16:38, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wiktionary.org16:38, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ur.wikipedia.org13:51, 17 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)175
ur.wikibooks.org16:38, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ur.wikiquote.org16:38, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ur.wiktionary.org16:38, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uz.wikipedia.org17:45, 31 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)24
uz.wikiquote.org16:38, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
uz.wiktionary.org16:38, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
vec.wikipedia.org16:38, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
vec.wikisource.org16:38, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vec.wiktionary.org16:38, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
vep.wikipedia.org16:38, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
ve.wikipedia.org16:38, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)116
vi.wikipedia.org14:27, 17 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)127
vi.wikibooks.org16:38, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)31
vi.wikiquote.org17:25, 4 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)63
vi.wikisource.org16:38, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)58
vi.wikivoyage.org16:38, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
vi.wiktionary.org18:33, 4 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)30
vls.wikipedia.org16:38, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
vo.wikipedia.org16:41, 23 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)34
vo.wiktionary.org16:38, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
war.wikipedia.org16:38, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)158
wa.wikipedia.org16:38, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
wa.wikisource.org16:30, 18 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wa.wiktionary.org16:38, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
www.wikidata.org18:55, 27 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3,985rollbacker
wikimania2009.wikimedia.org19:10, 3 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2017.wikimedia.org21:08, 15 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
wikimania2018.wikimedia.org16:39, 8 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
wikimania.wikimedia.org17:33, 15 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)33
wo.wikipedia.org16:38, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
wo.wikiquote.org16:38, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wo.wiktionary.org16:38, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
wuu.wikipedia.org16:38, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
xal.wikipedia.org17:55, 7 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
xh.wikipedia.org23:11, 28 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)99
xh.wiktionary.org15:10, 5 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
xmf.wikipedia.org16:38, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
yi.wikipedia.org16:38, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
yi.wikisource.org16:38, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yi.wiktionary.org16:38, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
yo.wikipedia.org16:38, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)54
yue.wiktionary.org16:40, 18 ഡിസംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
za.wikipedia.org16:38, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
zea.wikipedia.org16:38, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
zh-classical.wikipedia.org16:38, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)29
zh-min-nan.wikipedia.org02:21, 14 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
zh-min-nan.wikibooks.org14:13, 18 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-min-nan.wikiquote.org16:21, 2 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-min-nan.wikisource.org16:38, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-min-nan.wiktionary.org16:38, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zh-yue.wikipedia.org17:09, 25 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)67
zh.wikipedia.org16:05, 20 ഡിസംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)131
zh.wikibooks.org16:38, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
zh.wikinews.org16:38, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
zh.wikiquote.org16:38, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
zh.wikisource.org15:21, 8 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
zh.wikiversity.org13:08, 6 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikivoyage.org16:38, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zh.wiktionary.org16:38, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
zu.wikipedia.org20:04, 30 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)171
zu.wiktionary.org16:38, 15 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14