ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
ace.wikipedia.org08:19, 26 ഓഗസ്റ്റ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
af.wikipedia.org20:59, 28 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ak.wikipedia.org22:17, 7 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
als.wikipedia.org10:41, 17 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
am.wikipedia.org11:30, 24 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ang.wikipedia.org20:14, 6 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
an.wikipedia.org20:00, 27 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
arc.wikipedia.org11:49, 26 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikipedia.org19:22, 29 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
arz.wikipedia.org23:15, 15 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ast.wikipedia.org18:03, 3 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
as.wikipedia.org20:35, 19 ഡിസംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
as.wikisource.org20:06, 12 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
av.wikipedia.org00:42, 15 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ay.wikipedia.org22:17, 7 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
az.wikipedia.org13:30, 1 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bar.wikipedia.org15:38, 27 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bat-smg.wikipedia.org13:58, 29 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ba.wikipedia.org06:45, 17 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be-tarask.wikipedia.org06:42, 15 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
be.wikipedia.org11:23, 6 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
bg.wikipedia.org20:46, 18 ഓഗസ്റ്റ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
bi.wikipedia.org22:11, 7 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bm.wikipedia.org21:19, 14 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wikipedia.org06:42, 15 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wikipedia.org22:19, 17 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bs.wikipedia.org20:46, 18 ഓഗസ്റ്റ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
bug.wikipedia.org14:27, 4 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bxr.wikipedia.org12:56, 2 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ca.wikipedia.org18:28, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
ca.wikisource.org18:57, 20 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cbk-zam.wikipedia.org14:48, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ceb.wikipedia.org22:18, 17 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ce.wikipedia.org12:54, 2 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ckb.wikipedia.org19:01, 4 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
commons.wikimedia.org15:28, 17 ഡിസംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)720
co.wikipedia.org12:13, 23 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikipedia.org08:22, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
cs.wikiquote.org15:08, 31 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cv.wikipedia.org12:31, 1 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wikipedia.org21:31, 10 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
da.wikipedia.org23:37, 17 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
de.wikipedia.org20:58, 9 മേയ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
de.wikibooks.org09:33, 6 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikiquote.org11:10, 16 മേയ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikisource.org12:36, 1 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wiktionary.org17:13, 20 സെപ്റ്റംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
diq.wikipedia.org22:01, 9 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dsb.wikipedia.org20:35, 19 ഡിസംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dv.wikipedia.org20:35, 19 ഡിസംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ee.wikipedia.org06:45, 3 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
el.wikipedia.org20:59, 28 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
el.wiktionary.org18:03, 13 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eml.wikipedia.org22:16, 7 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikipedia.org21:22, 27 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)198
en.wikibooks.org00:13, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
en.wikinews.org09:57, 5 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
en.wikiquote.org11:08, 16 മേയ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
en.wikisource.org12:36, 1 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikiversity.org00:21, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
en.wikivoyage.org07:21, 14 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wiktionary.org09:54, 5 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
eo.wikipedia.org15:23, 4 സെപ്റ്റംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
es.wikipedia.org14:04, 22 മേയ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)40
es.wikisource.org05:26, 15 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wiktionary.org17:13, 20 സെപ്റ്റംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wikipedia.org00:15, 30 സെപ്റ്റംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
eu.wikipedia.org13:57, 24 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fa.wikipedia.org17:22, 24 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ff.wikipedia.org03:02, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fi.wikipedia.org03:02, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
fo.wikipedia.org00:22, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
frp.wikipedia.org19:19, 19 ഒക്ടോബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
frr.wikipedia.org10:27, 20 ഓഗസ്റ്റ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikipedia.org18:35, 27 ജൂൺ 2009പുതിയ അംഗത്വം(?)63,540abusefilter, interface-admin, sysop
fr.wikibooks.org18:46, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fr.wikinews.org16:55, 15 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fr.wikiquote.org11:07, 16 മേയ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fr.wikisource.org14:33, 18 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
fr.wikiversity.org23:13, 21 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fr.wikivoyage.org07:42, 12 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wiktionary.org18:18, 5 സെപ്റ്റംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)124
fy.wikipedia.org17:17, 25 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gag.wikipedia.org22:16, 7 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ga.wikipedia.org17:55, 3 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wikipedia.org16:37, 16 ഓഗസ്റ്റ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
gv.wikipedia.org00:11, 8 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
haw.wikipedia.org22:01, 21 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikipedia.org22:56, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikipedia.org09:13, 28 സെപ്റ്റംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wikipedia.org20:46, 18 ഓഗസ്റ്റ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hr.wikiquote.org19:09, 25 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hsb.wikipedia.org17:40, 30 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ht.wikipedia.org23:06, 21 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikipedia.org19:40, 22 സെപ്റ്റംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hy.wikipedia.org23:11, 11 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ia.wikipedia.org00:36, 27 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wikipedia.org20:46, 18 ഓഗസ്റ്റ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ie.wikipedia.org22:16, 7 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ilo.wikipedia.org19:30, 7 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
incubator.wikimedia.org11:09, 11 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
io.wikipedia.org20:50, 13 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
io.wiktionary.org06:33, 15 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wikipedia.org00:36, 27 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikipedia.org09:44, 12 മേയ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
it.wikibooks.org23:39, 9 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikinews.org21:10, 12 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikisource.org23:39, 9 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wiktionary.org23:39, 9 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikipedia.org15:18, 13 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)20
jbo.wikipedia.org11:40, 25 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
jv.wikipedia.org16:44, 30 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kab.wikipedia.org21:17, 20 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ka.wikipedia.org19:45, 17 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ka.wiktionary.org20:52, 13 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kk.wikipedia.org20:06, 5 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kl.wikipedia.org22:16, 7 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
km.wikipedia.org06:20, 21 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wikipedia.org22:06, 13 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikipedia.org20:45, 18 ഓഗസ്റ്റ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ko.wiktionary.org19:53, 30 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
krc.wikipedia.org20:06, 9 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kr.wikipedia.org17:22, 22 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ksh.wikipedia.org16:23, 26 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ku.wikipedia.org10:28, 20 ഓഗസ്റ്റ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kw.wikipedia.org22:16, 7 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lad.wikipedia.org10:01, 25 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wikipedia.org14:15, 26 ഓഗസ്റ്റ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lb.wikipedia.org11:46, 4 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lez.wikipedia.org10:59, 12 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lg.wikipedia.org18:40, 31 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikipedia.org22:16, 7 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lmo.wikipedia.org22:16, 7 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ln.wikipedia.org21:24, 24 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
login.wikimedia.org05:53, 18 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wikipedia.org21:36, 12 സെപ്റ്റംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lv.wikipedia.org20:54, 9 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lv.wiktionary.org07:46, 25 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mad.wikipedia.org18:11, 26 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
map-bms.wikipedia.org20:05, 2 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.mediawiki.org23:50, 11 മേയ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)348
meta.wikimedia.org18:37, 3 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)697autopatrolled
mg.wikipedia.org09:56, 7 സെപ്റ്റംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mk.wikipedia.org16:18, 28 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikipedia.org12:32, 17 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ml.wikisource.org19:37, 30 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wiktionary.org19:37, 30 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mn.wikipedia.org13:20, 2 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wikipedia.org23:10, 5 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ms.wikipedia.org14:45, 30 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mwl.wikipedia.org08:37, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
myv.wikipedia.org12:55, 2 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
my.wikipedia.org13:20, 2 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nah.wikipedia.org20:00, 3 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nap.wikipedia.org18:10, 1 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
na.wikipedia.org23:54, 18 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nds-nl.wikipedia.org20:59, 14 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nds.wikipedia.org20:36, 30 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ne.wikipedia.org09:26, 10 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikipedia.org20:13, 6 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
nn.wikipedia.org22:21, 17 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikipedia.org09:44, 23 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nv.wikipedia.org14:40, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
oc.wikipedia.org09:56, 7 സെപ്റ്റംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
os.wikipedia.org09:44, 15 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
outreach.wikimedia.org20:05, 20 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pam.wikipedia.org22:21, 17 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pap.wikipedia.org22:16, 7 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pa.wikipedia.org18:36, 2 ഒക്ടോബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pcd.wikipedia.org21:20, 10 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pih.wikipedia.org22:16, 7 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikipedia.org21:20, 9 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
pms.wikipedia.org09:56, 7 സെപ്റ്റംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pnb.wikipedia.org00:36, 27 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikipedia.org09:44, 12 മേയ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
pt.wikibooks.org16:38, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wiktionary.org07:45, 25 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
qu.wikipedia.org22:21, 17 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rmy.wikipedia.org22:15, 7 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rn.wikipedia.org00:23, 6 ഓഗസ്റ്റ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikipedia.org20:17, 15 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
rue.wikipedia.org12:55, 2 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikipedia.org20:39, 10 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ru.wikibooks.org00:23, 6 ഓഗസ്റ്റ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikiquote.org00:24, 6 ഓഗസ്റ്റ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikiversity.org00:24, 6 ഓഗസ്റ്റ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wiktionary.org06:43, 17 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rw.wikipedia.org22:38, 27 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikipedia.org21:35, 13 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sco.wikipedia.org18:07, 22 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sc.wikipedia.org17:28, 9 സെപ്റ്റംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
se.wikipedia.org18:07, 22 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sg.wikipedia.org22:15, 7 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sh.wikipedia.org20:45, 18 ഓഗസ്റ്റ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
simple.wikipedia.org20:12, 15 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
simple.wiktionary.org23:20, 25 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
si.wikipedia.org08:41, 20 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikipedia.org00:11, 8 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sl.wikipedia.org22:20, 17 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sm.wikipedia.org22:15, 7 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sn.wikipedia.org00:24, 6 ഓഗസ്റ്റ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikisource.org00:29, 10 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
species.wikimedia.org03:06, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sq.wikipedia.org19:49, 10 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
srn.wikipedia.org22:15, 7 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikipedia.org23:02, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
stq.wikipedia.org18:20, 26 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
strategy.wikimedia.org20:50, 29 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
st.wikipedia.org22:15, 7 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
su.wikipedia.org19:02, 29 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikipedia.org17:57, 13 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
sw.wikipedia.org22:15, 7 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
szl.wikipedia.org15:38, 9 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikipedia.org11:07, 16 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ten.wikipedia.org19:38, 9 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
test2.wikipedia.org10:22, 11 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
test.wikipedia.org01:53, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
test.wikidata.org07:21, 18 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wikipedia.org20:11, 30 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tg.wikipedia.org22:14, 7 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wikipedia.org16:19, 28 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tk.wikipedia.org22:14, 7 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tl.wikipedia.org16:50, 22 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
to.wikipedia.org17:31, 21 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikipedia.org22:40, 2 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tr.wikisource.org08:03, 7 ഡിസംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ts.wikipedia.org14:04, 25 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tt.wikipedia.org15:07, 19 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tw.wikipedia.org22:14, 7 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikipedia.org23:02, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ur.wikipedia.org18:29, 18 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uz.wikipedia.org14:43, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vec.wikipedia.org00:29, 2 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vep.wikipedia.org11:58, 26 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wikipedia.org09:49, 5 സെപ്റ്റംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
vo.wikipedia.org09:56, 7 സെപ്റ്റംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
war.wikipedia.org17:27, 16 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
wa.wikipedia.org15:55, 5 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.wikidata.org18:46, 30 ഒക്ടോബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,211
wikimania2014.wikimedia.org12:43, 25 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wo.wikipedia.org22:14, 7 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wuu.wikipedia.org07:40, 27 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
xal.wikipedia.org13:18, 2 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
xmf.wikipedia.org09:19, 13 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yi.wikipedia.org13:02, 1 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yo.wikipedia.org22:19, 28 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-classical.wikipedia.org20:42, 3 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-min-nan.wikipedia.org17:22, 22 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikipedia.org21:20, 9 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
zu.wikibooks.org20:55, 14 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0