ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
  • ഉപയോക്തൃനാമം: Nullzero
  • രജിസ്റ്റേ‌ർഡ്: 13:02, 18 ഫെബ്രുവരി 2011 (12 വർഷം മുൻപ്)
  • ആകെ തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം: 24,423
  • ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്വങ്ങളുടെ എണ്ണം: 297
  • ആഗോള സംഘം: ദുരുപയോഗ അരിപ്പ സഹായികൾ
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
ab.wikipedia.org12:46, 18 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ace.wikipedia.org12:46, 18 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
af.wikipedia.org18:39, 1 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ak.wikipedia.org12:46, 18 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
als.wikipedia.org17:03, 19 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
am.wikipedia.org06:33, 18 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ang.wikipedia.org06:46, 28 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
an.wikipedia.org16:15, 17 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
arc.wikipedia.org12:47, 18 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikipedia.org05:47, 25 ഒക്ടോബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ar.wikinews.org04:35, 14 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikisource.org04:13, 14 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
arz.wikipedia.org12:47, 18 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ast.wikipedia.org12:47, 18 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
as.wikipedia.org12:47, 18 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
av.wikipedia.org12:47, 18 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ay.wikipedia.org12:47, 18 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
azb.wikipedia.org03:47, 14 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
az.wikipedia.org03:50, 16 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bar.wikipedia.org03:43, 16 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bat-smg.wikipedia.org13:39, 14 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ba.wikipedia.org04:15, 14 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be-tarask.wikipedia.org07:13, 17 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
beta.wikiversity.org06:14, 14 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wikipedia.org13:39, 14 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikipedia.org08:25, 27 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
bi.wikipedia.org03:24, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wikipedia.org18:58, 26 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bo.wikipedia.org21:47, 25 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wikipedia.org05:58, 8 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wikimedia.org06:47, 14 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikipedia.org12:06, 1 ഡിസംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikibooks.org06:59, 14 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bug.wikipedia.org19:43, 25 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bxr.wikipedia.org13:15, 12 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikipedia.org14:50, 1 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikinews.org06:07, 14 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ceb.wikipedia.org14:46, 8 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ce.wikipedia.org00:40, 15 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cho.wikipedia.org06:59, 14 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
chr.wikipedia.org01:47, 8 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ckb.wikipedia.org00:40, 15 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
commons.wikimedia.org08:41, 1 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)302
csb.wikipedia.org05:54, 14 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikipedia.org01:25, 18 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
cs.wikibooks.org06:47, 14 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikinews.org04:38, 14 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikiquote.org04:33, 14 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikisource.org04:15, 14 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wiktionary.org04:00, 14 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wikipedia.org14:47, 8 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wiktionary.org04:22, 14 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wikipedia.org08:16, 27 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wikiquote.org06:49, 14 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wikisource.org06:14, 14 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikipedia.org13:40, 20 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
de.wikibooks.org04:21, 14 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikinews.org04:27, 14 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikiquote.org04:34, 14 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikisource.org06:58, 30 ഡിസംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikiversity.org04:16, 14 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wiktionary.org03:30, 14 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dv.wikipedia.org18:13, 21 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ee.wikipedia.org11:37, 24 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikipedia.org14:48, 8 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wiktionary.org15:15, 1 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikipedia.org13:18, 18 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)566extendedconfirmed
en.wikibooks.org11:39, 21 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
en.wikinews.org06:50, 29 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikiquote.org10:13, 11 സെപ്റ്റംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikisource.org06:50, 29 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikiversity.org10:37, 4 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikivoyage.org07:12, 30 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
en.wiktionary.org02:20, 25 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
eo.wikipedia.org19:05, 1 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
eo.wikibooks.org10:03, 11 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wikinews.org06:48, 14 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wiktionary.org17:50, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikipedia.org14:36, 25 ഒക്ടോബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
es.wikibooks.org07:11, 14 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikinews.org04:30, 14 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikiquote.org04:36, 14 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikisource.org04:01, 14 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikiversity.org06:46, 14 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wiktionary.org03:29, 14 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wikipedia.org10:27, 25 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ee.wikimedia.org06:55, 14 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wikipedia.org16:13, 1 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikipedia.org16:20, 29 ഒക്ടോബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikibooks.org08:54, 19 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikinews.org06:47, 14 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikiquote.org04:34, 14 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikisource.org04:23, 14 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wiktionary.org04:11, 14 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fiu-vro.wikipedia.org05:54, 14 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikipedia.org18:37, 5 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fr.wikipedia.org17:39, 3 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikibooks.org07:06, 14 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikinews.org04:23, 14 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikiquote.org04:37, 14 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikisource.org03:41, 14 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikiversity.org06:45, 14 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wiktionary.org16:25, 25 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fy.wikipedia.org14:50, 8 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wikipedia.org14:51, 8 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gn.wikipedia.org03:50, 27 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
got.wikipedia.org18:13, 21 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gu.wikipedia.org04:20, 14 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hak.wikipedia.org23:22, 19 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikipedia.org10:37, 25 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
he.wikibooks.org11:44, 2 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikinews.org06:40, 14 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikisource.org18:38, 31 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikipedia.org10:48, 20 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikivoyage.org21:45, 12 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wiktionary.org08:11, 10 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wikipedia.org06:48, 19 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wikibooks.org06:47, 14 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wikiquote.org06:46, 14 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wikisource.org04:37, 14 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wiktionary.org04:18, 14 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ht.wikipedia.org08:36, 6 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikipedia.org18:37, 5 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
hu.wikibooks.org04:17, 14 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikisource.org04:24, 14 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hy.wikipedia.org14:54, 29 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ia.wikipedia.org18:36, 29 ഒക്ടോബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wikipedia.org17:06, 17 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wiktionary.org03:50, 14 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ig.wikipedia.org06:47, 14 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ilo.wikipedia.org04:28, 14 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
incubator.wikimedia.org06:15, 26 ഒക്ടോബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)63
is.wikipedia.org14:51, 8 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikipedia.org18:37, 5 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
it.wikibooks.org04:32, 14 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikinews.org04:33, 14 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikiquote.org04:18, 14 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikisource.org03:49, 14 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikiversity.org06:07, 14 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikivoyage.org08:13, 26 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wiktionary.org03:40, 14 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikipedia.org09:51, 6 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikibooks.org04:30, 14 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikinews.org06:47, 14 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikiquote.org06:47, 14 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikisource.org04:31, 14 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikiversity.org06:49, 14 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wiktionary.org03:46, 14 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ka.wikipedia.org13:13, 12 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ki.wikipedia.org06:47, 14 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kk.wikipedia.org12:28, 9 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
km.wikipedia.org14:34, 1 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ko.wikipedia.org08:06, 20 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikinews.org06:48, 14 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikisource.org04:24, 14 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikiversity.org06:40, 14 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wiktionary.org03:43, 14 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ksh.wikipedia.org06:14, 14 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ku.wiktionary.org03:36, 14 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wikipedia.org05:48, 25 ഒക്ടോബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lb.wikipedia.org14:52, 8 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lb.wiktionary.org06:45, 14 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lmo.wikipedia.org04:16, 14 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
login.wikimedia.org22:51, 27 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lo.wikipedia.org15:01, 30 ഡിസംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lo.wiktionary.org11:57, 5 ഡിസംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wikipedia.org08:35, 8 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wiktionary.org03:39, 14 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lv.wikipedia.org04:02, 14 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.mediawiki.org01:14, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
meta.wikimedia.org14:28, 19 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)54
mg.wiktionary.org11:57, 5 ഡിസംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mhr.wikipedia.org06:48, 19 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
min.wikipedia.org04:59, 12 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wikipedia.org14:01, 26 ഒക്ടോബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ml.wikipedia.org04:06, 8 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wikipedia.org14:52, 8 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mr.wiktionary.org06:47, 14 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ms.wikipedia.org20:42, 16 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
my.wikipedia.org04:16, 14 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nap.wikipedia.org04:26, 14 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
na.wikipedia.org06:47, 14 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nds-nl.wikipedia.org13:41, 17 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikipedia.org08:08, 4 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nl.wikibooks.org04:04, 18 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikiquote.org06:47, 14 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nn.wikipedia.org20:19, 23 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikipedia.org11:17, 24 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikibooks.org13:03, 5 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nv.wikipedia.org16:14, 17 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nz.wikimedia.org06:56, 14 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
oc.wikipedia.org14:52, 8 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
om.wikipedia.org06:47, 14 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
os.wikipedia.org04:29, 14 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
outreach.wikimedia.org06:07, 14 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pa.wikipedia.org16:04, 10 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pfl.wikipedia.org06:15, 14 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pi.wikipedia.org07:31, 17 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikipedia.org03:42, 23 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikibooks.org04:39, 14 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikinews.org04:26, 14 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikisource.org03:38, 14 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wiktionary.org00:42, 6 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pnb.wikipedia.org17:55, 10 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikipedia.org13:49, 6 ഡിസംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
pt.wikibooks.org13:11, 23 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikinews.org04:27, 14 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikiquote.org04:35, 14 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikisource.org04:18, 14 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wiktionary.org03:44, 14 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
quality.wikimedia.org06:57, 14 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rmy.wikipedia.org06:48, 14 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
roa-rup.wikipedia.org10:14, 23 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikipedia.org05:59, 7 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikinews.org06:59, 14 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikisource.org04:30, 14 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wiktionary.org06:58, 14 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikipedia.org10:36, 23 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ru.wikibooks.org06:46, 14 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikimedia.org06:47, 14 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikiquote.org04:29, 14 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikisource.org03:40, 14 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wiktionary.org03:24, 14 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sah.wikipedia.org04:29, 14 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
scn.wikipedia.org04:21, 14 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sco.wikipedia.org01:13, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sg.wikipedia.org06:40, 14 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sh.wikipedia.org16:38, 11 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
simple.wikipedia.org14:06, 19 സെപ്റ്റംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
simple.wiktionary.org00:27, 10 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikipedia.org14:52, 8 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wiktionary.org17:45, 7 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikipedia.org09:31, 9 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikisource.org11:59, 5 ഡിസംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
species.wikimedia.org06:50, 29 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sq.wikipedia.org13:43, 15 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikipedia.org04:49, 20 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
sr.wikibooks.org17:58, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikisource.org04:25, 14 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ss.wikipedia.org15:08, 23 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
stq.wikipedia.org06:08, 14 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
strategy.wikimedia.org06:47, 14 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
st.wikipedia.org06:48, 14 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
su.wikipedia.org14:52, 8 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikipedia.org03:24, 29 ഡിസംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikinews.org07:00, 14 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wiktionary.org13:05, 11 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sw.wikipedia.org04:14, 14 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
szl.wikipedia.org04:15, 14 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikipedia.org10:25, 25 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
test2.wikipedia.org11:32, 17 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
test.wikipedia.org11:32, 17 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)45
test.wikidata.org18:23, 19 ജൂൺ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wikipedia.org15:15, 8 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tg.wikipedia.org13:53, 13 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wikipedia.org13:02, 18 ഫെബ്രുവരി 2011പുതിയ അംഗത്വം(?)19,526interface-admin, sysop
th.wikibooks.org09:51, 1 ഡിസംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,436
th.wikiquote.org15:53, 23 ഒക്ടോബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
th.wikisource.org16:48, 3 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)79
th.wiktionary.org11:56, 5 ഡിസംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
tl.wikipedia.org12:51, 3 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tn.wikipedia.org06:48, 14 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikipedia.org12:46, 10 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikibooks.org06:47, 14 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikinews.org06:47, 14 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikiquote.org06:10, 14 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikisource.org06:09, 14 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wiktionary.org03:42, 14 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tt.wikipedia.org14:29, 25 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tum.wikipedia.org06:48, 14 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
udm.wikipedia.org05:54, 14 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikipedia.org17:32, 23 ഡിസംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ur.wikipedia.org07:21, 8 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
usability.wikimedia.org06:49, 14 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uz.wikipedia.org03:59, 14 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vec.wikipedia.org06:44, 17 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vec.wikisource.org06:08, 14 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wikipedia.org07:18, 28 ഒക്ടോബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
vi.wiktionary.org03:45, 14 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
war.wikipedia.org04:07, 8 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.wikidata.org03:02, 29 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,239
wikimania2014.wikimedia.org20:25, 21 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2016.wikimedia.org10:46, 17 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania.wikimedia.org23:10, 5 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
xmf.wikipedia.org03:44, 11 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yi.wikipedia.org14:54, 8 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yi.wiktionary.org10:29, 13 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-classical.wikipedia.org08:15, 20 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-min-nan.wikiquote.org06:59, 14 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-yue.wikipedia.org14:54, 8 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikipedia.org15:11, 31 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zh.wikibooks.org09:07, 19 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikinews.org04:31, 14 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikiquote.org06:15, 14 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikisource.org03:43, 14 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikiversity.org06:11, 14 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wiktionary.org03:35, 14 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0