ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
  • ഉപയോക്തൃനാമം: NonNerd
  • രജിസ്റ്റേ‌ർഡ്: 04:49, 25 ഏപ്രിൽ 2016 (4 വർഷം മുൻപ്)
  • ആകെ തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം: 395
  • ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്വങ്ങളുടെ എണ്ണം: 30
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
commons.wikimedia.org09:32, 1 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)36
cs.wikipedia.org05:05, 16 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikipedia.org10:59, 20 ജൂൺ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikibooks.org10:11, 1 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikipedia.org04:51, 25 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)143
en.wikibooks.org05:28, 25 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)133editor
en.wikinews.org05:59, 7 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikiquote.org10:59, 13 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
en.wikisource.org05:40, 5 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
en.wikiversity.org05:43, 5 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikivoyage.org05:45, 5 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wiktionary.org13:35, 28 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikipedia.org12:53, 26 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikipedia.org10:41, 18 ഓഗസ്റ്റ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
incubator.wikimedia.org05:35, 5 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
login.wikimedia.org04:49, 25 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.mediawiki.org04:49, 25 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
meta.wikimedia.org04:49, 25 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
ml.wikipedia.org04:49, 25 ഏപ്രിൽ 2016പുതിയ അംഗത്വം(?)5
ml.wikibooks.org06:25, 7 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
ml.wikisource.org09:58, 2 ഒക്ടോബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wiktionary.org06:15, 30 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wikipedia.org09:08, 28 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
simple.wiktionary.org08:49, 28 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikisource.org05:40, 5 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
species.wikimedia.org11:37, 14 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikisource.org05:41, 5 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.wikidata.org05:46, 3 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)26
wikimania2016.wikimedia.org05:38, 5 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikipedia.org12:15, 18 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0