ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
ab.wikipedia.org09:18, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
an.wikipedia.org09:18, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikipedia.org13:48, 8 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
arz.wikipedia.org15:54, 19 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ast.wikipedia.org19:31, 8 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
az.wikipedia.org11:37, 30 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ba.wikipedia.org09:18, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be-tarask.wikipedia.org09:18, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wikipedia.org11:35, 30 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikipedia.org21:08, 9 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wikipedia.org11:35, 30 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
br.wikipedia.org18:50, 19 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikipedia.org09:18, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikipedia.org11:25, 25 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ceb.wikipedia.org19:08, 23 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
commons.wikimedia.org15:48, 9 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17,050filemover, image-reviewer, ipblock-exempt, rollbacker
cr.wikipedia.org20:28, 14 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikipedia.org23:44, 8 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
da.wikipedia.org22:47, 29 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wikisource.org09:18, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikipedia.org17:47, 8 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)30
de.wiktionary.org11:36, 28 നവംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
diq.wikipedia.org09:58, 15 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikipedia.org18:50, 19 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikipedia.org19:13, 8 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)145
en.wikibooks.org18:04, 19 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikinews.org18:04, 19 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
en.wikiquote.org15:31, 17 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikisource.org18:04, 19 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikiversity.org18:04, 19 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikivoyage.org18:04, 19 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wiktionary.org18:04, 19 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
eo.wikipedia.org10:13, 7 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
es.wikipedia.org21:14, 28 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
et.wikipedia.org15:44, 6 ജൂൺ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wikipedia.org13:08, 26 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fa.wikipedia.org01:00, 28 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fi.wikipedia.org10:04, 12 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
foundation.wikimedia.org17:46, 25 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
frr.wikipedia.org10:52, 26 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikipedia.org17:34, 31 ഒക്ടോബർ 2008പുതിയ അംഗത്വം(?)35,915ipblock-exempt, rollbacker, transwiki
fr.wikibooks.org16:35, 6 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fr.wikinews.org21:14, 12 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fr.wikiquote.org15:14, 8 ഒക്ടോബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
fr.wikisource.org12:52, 13 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
fr.wikiversity.org13:53, 18 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
fr.wikivoyage.org14:04, 27 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17ipblock-exempt
fr.wiktionary.org21:36, 15 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)66
gag.wikipedia.org19:54, 4 ഒക്ടോബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wikipedia.org14:42, 23 ജൂൺ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
he.wikipedia.org10:57, 14 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wikipedia.org20:51, 13 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ht.wikipedia.org22:38, 17 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hu.wikipedia.org10:24, 26 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hy.wikipedia.org19:57, 10 ജൂലൈ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
id.wikipedia.org08:19, 22 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
incubator.wikimedia.org20:53, 1 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wikipedia.org10:25, 20 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikipedia.org23:51, 11 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ja.wikipedia.org14:50, 17 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ka.wikipedia.org19:33, 10 ജൂൺ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kk.wikipedia.org10:05, 12 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikipedia.org02:44, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ky.wiktionary.org12:48, 1 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wikipedia.org18:50, 19 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lb.wikipedia.org18:17, 16 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
lmo.wikipedia.org16:33, 5 മേയ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
login.wikimedia.org20:52, 1 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wikipedia.org03:11, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lv.wikipedia.org11:35, 30 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.mediawiki.org18:04, 19 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
meta.wikimedia.org20:12, 1 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)465autopatrolled
mg.wikipedia.org21:04, 23 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikipedia.org11:35, 30 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mn.wikipedia.org11:37, 30 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ms.wikipedia.org08:35, 19 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nds.wikipedia.org10:49, 23 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikipedia.org16:51, 11 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
nn.wikipedia.org18:50, 19 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikipedia.org05:03, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
oc.wikipedia.org08:59, 22 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
os.wikipedia.org14:22, 7 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
outreach.wikimedia.org12:14, 29 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
pcd.wikipedia.org14:53, 16 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikipedia.org09:24, 20 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
pl.wikiquote.org15:04, 13 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikivoyage.org11:58, 5 ഒക്ടോബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pms.wikipedia.org14:41, 27 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikipedia.org23:52, 25 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ro.wikipedia.org02:44, 1 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
rue.wikipedia.org09:18, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikipedia.org11:06, 5 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ru.wikivoyage.org11:37, 30 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
shn.wikipedia.org15:12, 14 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sh.wikipedia.org08:35, 19 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
simple.wikipedia.org22:58, 21 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sk.wikipedia.org18:50, 19 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sl.wikipedia.org11:35, 30 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikisource.org07:24, 29 സെപ്റ്റംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
species.wikimedia.org20:53, 1 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sq.wikipedia.org09:18, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sq.wikiquote.org10:01, 11 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikipedia.org17:58, 27 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
sv.wikipedia.org10:13, 7 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ten.wikipedia.org11:43, 19 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
test2.wikipedia.org10:51, 17 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
test.wikipedia.org17:33, 27 ഏപ്രിൽ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tg.wikipedia.org11:37, 30 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
th.wikipedia.org11:35, 30 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tl.wikipedia.org11:35, 30 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikipedia.org21:52, 15 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tt.wikipedia.org09:18, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
udm.wikipedia.org09:18, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikipedia.org08:31, 3 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
vi.wikipedia.org09:32, 1 ഒക്ടോബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
wa.wikipedia.org18:50, 19 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
www.wikidata.org12:43, 22 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,375ipblock-exempt
wikimania2014.wikimedia.org22:08, 23 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2015.wikimedia.org22:27, 17 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania.wikimedia.org22:14, 29 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wo.wikipedia.org15:19, 6 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wuu.wikipedia.org10:27, 2 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yi.wikipedia.org09:18, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-yue.wikipedia.org18:57, 19 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zh.wikipedia.org15:32, 22 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5