ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
  • ഉപയോക്തൃനാമം: Nlaxstrom-WMF
  • രജിസ്റ്റേ‌ർഡ്: 18:31, 21 ജൂലൈ 2011 (11 വർഷം മുൻപ്)
  • ആകെ തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം: 26
  • ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്വങ്ങളുടെ എണ്ണം: 18
  • ആഗോള സംഘം: ആഗോള സമ്പർക്കമുഖ സ്രഷ്ടാക്കൾ
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
ca.wikipedia.org16:39, 2 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
commons.wikimedia.org12:56, 31 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikipedia.org09:47, 24 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikibooks.org09:47, 24 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikinews.org09:47, 24 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikiquote.org09:47, 24 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikisource.org09:47, 24 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikiversity.org09:47, 24 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikivoyage.org09:47, 24 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wiktionary.org09:47, 24 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikipedia.org15:22, 30 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
foundation.wikimedia.org10:15, 4 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
incubator.wikimedia.org07:04, 3 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
login.wikimedia.org08:00, 29 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.mediawiki.org09:13, 24 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
meta.wikimedia.org18:31, 21 ജൂലൈ 2011പുതിയ അംഗത്വം(?)18
species.wikimedia.org07:04, 3 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.wikidata.org09:47, 24 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0