ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
aa.wikipedia.org11:35, 25 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ab.wikipedia.org19:47, 6 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ace.wikipedia.org13:26, 16 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
advisory.wikimedia.org20:06, 11 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ady.wikipedia.org19:00, 21 ജനുവരി 2023പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
af.wikipedia.org22:45, 6 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)36
af.wikibooks.org12:56, 18 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
af.wikiquote.org15:34, 19 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
af.wiktionary.org08:59, 22 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ak.wikipedia.org09:58, 6 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
als.wikipedia.org20:36, 27 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)46
am.wikipedia.org15:58, 26 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
am.wikiquote.org23:30, 28 സെപ്റ്റംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
am.wiktionary.org14:26, 9 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ang.wikipedia.org16:09, 25 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ang.wikibooks.org19:44, 6 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ang.wikiquote.org15:34, 19 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ang.wiktionary.org08:59, 22 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
an.wikipedia.org14:14, 30 സെപ്റ്റംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
an.wiktionary.org22:02, 2 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
arc.wikipedia.org12:43, 26 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ar.wikipedia.org09:48, 16 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)140
ar.wikibooks.org14:51, 5 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ar.wikimedia.org11:10, 12 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikinews.org20:44, 5 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ar.wikiquote.org15:34, 19 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ar.wikisource.org08:11, 2 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ar.wikiversity.org20:44, 5 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ar.wiktionary.org08:59, 22 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
arz.wikipedia.org12:07, 11 ഓഗസ്റ്റ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ast.wikipedia.org07:37, 30 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ast.wikiquote.org15:34, 19 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ast.wiktionary.org08:59, 22 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
as.wikipedia.org18:17, 5 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
as.wikisource.org08:35, 11 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
atj.wikipedia.org15:49, 6 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
av.wikipedia.org18:16, 16 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ay.wikipedia.org14:30, 19 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ay.wiktionary.org22:20, 2 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
azb.wikipedia.org22:57, 22 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
az.wikipedia.org19:31, 1 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
az.wikibooks.org10:22, 15 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
az.wikiquote.org15:34, 19 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
az.wikisource.org13:51, 23 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
az.wiktionary.org08:59, 22 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ban.wikipedia.org18:05, 15 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bar.wikipedia.org12:54, 9 ജനുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
bat-smg.wikipedia.org18:18, 5 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ba.wikipedia.org18:16, 16 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)68
bcl.wikipedia.org18:16, 16 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bd.wikimedia.org15:23, 22 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be-tarask.wikipedia.org08:19, 4 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
beta.wikiversity.org19:04, 24 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
be.wikipedia.org12:00, 1 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)182
be.wikibooks.org13:51, 23 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wikimedia.org06:38, 21 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wikiquote.org15:34, 19 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
be.wikisource.org10:57, 10 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wiktionary.org07:59, 3 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikipedia.org22:46, 19 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
bg.wikibooks.org13:51, 23 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikinews.org13:51, 23 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)20
bg.wikiquote.org22:36, 6 ഏപ്രിൽ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
bg.wikisource.org13:51, 23 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
bg.wiktionary.org08:59, 22 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bh.wikipedia.org08:27, 3 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
bi.wikipedia.org23:10, 26 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bjn.wikipedia.org00:01, 18 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
bm.wikipedia.org18:16, 16 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bm.wikiquote.org08:44, 27 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wikipedia.org07:48, 7 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)50
bn.wikibooks.org13:09, 9 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
bn.wikisource.org12:17, 9 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
bn.wikivoyage.org15:19, 7 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wiktionary.org07:49, 7 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
bo.wikipedia.org20:13, 18 ഓഗസ്റ്റ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bpy.wikipedia.org07:02, 29 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
br.wikipedia.org20:47, 4 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
br.wikimedia.org07:13, 16 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
br.wikiquote.org11:33, 25 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
br.wikisource.org23:46, 13 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
br.wiktionary.org08:59, 22 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
bs.wikipedia.org00:04, 4 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)95
bs.wikibooks.org13:51, 23 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikinews.org13:51, 23 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikiquote.org22:36, 6 ഏപ്രിൽ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
bs.wikisource.org13:51, 23 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wiktionary.org18:29, 5 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bug.wikipedia.org06:32, 30 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
bxr.wikipedia.org18:16, 16 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ca.wikipedia.org01:30, 27 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
ca.wikibooks.org23:20, 28 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ca.wikimedia.org22:59, 14 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ca.wikinews.org10:23, 2 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ca.wikiquote.org15:34, 19 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ca.wikisource.org21:03, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ca.wiktionary.org08:59, 22 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
cbk-zam.wikipedia.org18:16, 16 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cdo.wikipedia.org18:15, 16 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ceb.wikipedia.org18:16, 16 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ce.wikipedia.org12:35, 16 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
chr.wikipedia.org21:33, 24 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
chr.wiktionary.org21:32, 24 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ch.wikipedia.org18:16, 16 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
chy.wikipedia.org13:51, 23 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ckb.wikipedia.org18:16, 16 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
commons.wikimedia.org22:13, 6 ഏപ്രിൽ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)29,719filemover, image-reviewer, rollbacker
co.wikipedia.org21:53, 7 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
co.wikiquote.org18:32, 8 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
co.wiktionary.org08:59, 22 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
crh.wikipedia.org18:16, 16 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cr.wikipedia.org21:16, 14 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cr.wikiquote.org08:44, 27 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
csb.wikipedia.org18:30, 5 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
csb.wiktionary.org08:59, 22 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikipedia.org12:17, 24 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
cs.wikibooks.org13:51, 23 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikinews.org13:51, 23 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikiquote.org18:16, 20 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
cs.wikisource.org21:06, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cs.wikiversity.org07:52, 10 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wiktionary.org08:59, 22 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cu.wikipedia.org18:16, 16 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cv.wikipedia.org22:17, 29 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
cv.wikibooks.org13:52, 23 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wikipedia.org21:33, 6 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)34
cy.wikibooks.org13:52, 23 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wikiquote.org08:39, 27 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
cy.wikisource.org08:13, 28 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wiktionary.org22:01, 2 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dag.wikipedia.org05:29, 1 ജൂലൈ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wikipedia.org05:40, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21
da.wikibooks.org13:52, 23 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wikiquote.org14:16, 21 ഏപ്രിൽ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
da.wikisource.org21:06, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
da.wiktionary.org08:59, 22 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikipedia.org00:21, 9 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)223autoreview
de.wikibooks.org11:15, 5 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
de.wikinews.org20:42, 29 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
de.wikiquote.org22:13, 6 ഏപ്രിൽ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)93
de.wikisource.org19:52, 2 സെപ്റ്റംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
de.wikiversity.org07:52, 10 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
de.wikivoyage.org08:43, 12 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
de.wiktionary.org20:10, 6 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
din.wikipedia.org18:30, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
diq.wikipedia.org22:13, 20 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
dk.wikimedia.org08:46, 21 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
dsb.wikipedia.org09:42, 14 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21
dty.wikipedia.org11:35, 13 ജൂൺ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
dv.wikipedia.org10:48, 9 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
dv.wiktionary.org22:02, 2 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
dz.wikipedia.org18:16, 16 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ee.wikipedia.org18:27, 6 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikipedia.org01:03, 2 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)28
el.wikibooks.org20:44, 5 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
el.wikinews.org08:47, 9 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikiquote.org22:45, 19 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
el.wikisource.org15:07, 27 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
el.wikiversity.org13:52, 23 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
el.wikivoyage.org23:17, 22 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wiktionary.org10:43, 8 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
eml.wikipedia.org22:06, 20 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
en.wikipedia.org22:13, 6 ഏപ്രിൽ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)37,777extendedconfirmed
en.wikibooks.org08:11, 18 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)27
en.wikinews.org15:39, 5 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)22
en.wikiquote.org22:13, 6 ഏപ്രിൽ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)685
en.wikisource.org17:43, 2 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)272autopatrolled
en.wikiversity.org08:11, 18 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
en.wikivoyage.org23:39, 10 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
en.wiktionary.org10:28, 15 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)430
eo.wikipedia.org15:41, 20 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
eo.wikibooks.org23:45, 13 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
eo.wikinews.org23:45, 13 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wikiquote.org15:35, 19 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
eo.wikisource.org20:11, 21 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wiktionary.org08:59, 22 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
es.wikipedia.org19:03, 5 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)78
es.wikibooks.org11:01, 13 സെപ്റ്റംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
es.wikinews.org20:57, 9 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
es.wikiquote.org22:37, 6 ഏപ്രിൽ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)25
es.wikisource.org21:01, 9 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
es.wikiversity.org07:52, 10 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
es.wikivoyage.org10:42, 14 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
es.wiktionary.org13:38, 7 നവംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wikipedia.org19:09, 29 സെപ്റ്റംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
et.wikibooks.org13:52, 23 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wikiquote.org23:26, 28 സെപ്റ്റംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
et.wikisource.org08:16, 7 ഒക്ടോബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wiktionary.org08:59, 22 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wikipedia.org01:30, 27 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
eu.wikibooks.org13:52, 23 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wikiquote.org15:35, 19 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
eu.wiktionary.org20:11, 22 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ext.wikipedia.org21:09, 12 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikipedia.org12:45, 30 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)44
fa.wikibooks.org13:52, 23 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
fa.wikinews.org00:01, 18 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
fa.wikiquote.org22:45, 19 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
fa.wikisource.org13:52, 23 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
fa.wikivoyage.org07:18, 14 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
fa.wiktionary.org22:43, 28 സെപ്റ്റംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
ff.wikipedia.org18:16, 16 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fiu-vro.wikipedia.org18:16, 16 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikipedia.org15:34, 15 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)203editor
fi.wikibooks.org08:32, 22 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikimedia.org13:15, 5 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)38
fi.wikinews.org13:52, 23 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikiquote.org15:35, 19 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
fi.wikisource.org21:07, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fi.wikiversity.org18:13, 6 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikivoyage.org16:55, 1 ഡിസംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fi.wiktionary.org10:43, 8 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
fj.wikipedia.org18:34, 29 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fj.wiktionary.org07:57, 2 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
foundation.wikimedia.org17:45, 28 ഒക്ടോബർ 2021രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)776ipblock-exempt
fo.wikipedia.org18:16, 16 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
fo.wikisource.org13:52, 23 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fo.wiktionary.org22:02, 2 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
frp.wikipedia.org15:31, 6 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
frr.wikipedia.org21:02, 19 ഓഗസ്റ്റ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fr.wikipedia.org16:42, 31 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)125ipblock-exempt
fr.wikibooks.org14:44, 6 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
fr.wikinews.org20:57, 9 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
fr.wikiquote.org22:36, 6 ഏപ്രിൽ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)34
fr.wikisource.org17:37, 26 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)25
fr.wikiversity.org07:52, 10 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
fr.wikivoyage.org20:13, 8 ജൂലൈ 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)2
fr.wiktionary.org20:12, 6 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
fur.wikipedia.org00:09, 14 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fy.wikipedia.org21:09, 12 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
fy.wikibooks.org13:52, 23 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fy.wiktionary.org08:59, 22 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gag.wikipedia.org17:21, 16 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
gan.wikipedia.org06:24, 16 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ga.wikipedia.org01:30, 27 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ga.wikiquote.org08:44, 27 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ga.wiktionary.org08:59, 22 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gd.wikipedia.org18:16, 16 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
gd.wiktionary.org22:03, 2 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
glk.wikipedia.org07:38, 8 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gl.wikipedia.org00:09, 14 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
gl.wikibooks.org13:52, 23 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wikiquote.org15:35, 19 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
gl.wikisource.org13:52, 23 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wiktionary.org08:59, 22 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
gn.wikipedia.org00:09, 14 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gn.wiktionary.org08:59, 22 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gom.wikipedia.org18:25, 16 ജൂൺ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
gom.wiktionary.org15:42, 30 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gor.wikipedia.org18:30, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
got.wikipedia.org18:16, 16 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
gu.wikipedia.org17:58, 31 ഒക്ടോബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
gu.wikiquote.org08:57, 27 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
gu.wikisource.org21:24, 1 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gu.wiktionary.org20:13, 8 ജൂലൈ 2014രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)0
gv.wikipedia.org18:16, 16 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
gv.wiktionary.org22:02, 2 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hak.wikipedia.org18:16, 16 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ha.wikipedia.org11:11, 4 ജൂൺ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ha.wiktionary.org22:20, 2 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
haw.wikipedia.org18:16, 16 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikipedia.org12:06, 24 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
he.wikibooks.org20:44, 5 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
he.wikinews.org20:44, 5 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
he.wikiquote.org21:48, 19 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
he.wikisource.org23:45, 14 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)20
he.wikivoyage.org06:37, 23 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
he.wiktionary.org08:59, 22 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hif.wikipedia.org09:06, 22 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hif.wiktionary.org14:33, 7 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikipedia.org19:56, 12 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
hi.wikibooks.org08:36, 11 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikiquote.org15:35, 19 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
hi.wikisource.org13:51, 5 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikiversity.org21:03, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wiktionary.org08:59, 22 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wikipedia.org12:14, 24 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
hr.wikibooks.org19:06, 28 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wikiquote.org15:35, 19 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
hr.wikisource.org06:40, 23 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hr.wiktionary.org08:59, 22 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
hsb.wikipedia.org06:52, 21 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)32
hsb.wiktionary.org08:57, 22 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
ht.wikipedia.org18:16, 16 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hu.wikipedia.org01:30, 27 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
hu.wikibooks.org21:11, 9 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
hu.wikiquote.org20:47, 30 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
hu.wikisource.org15:28, 27 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wiktionary.org10:43, 8 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
hy.wikipedia.org08:52, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)63
hy.wikiquote.org21:13, 28 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
hy.wikisource.org15:31, 27 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hy.wiktionary.org08:59, 22 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ia.wikipedia.org22:08, 2 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ia.wiktionary.org08:59, 22 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
id.wikipedia.org01:30, 27 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)605
id.wikibooks.org20:44, 5 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
id.wikiquote.org22:45, 19 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
id.wikisource.org15:35, 27 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
id.wiktionary.org08:59, 22 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
ie.wikipedia.org07:05, 18 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ie.wiktionary.org22:02, 2 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ig.wikipedia.org18:16, 16 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ik.wikipedia.org00:09, 14 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ik.wiktionary.org18:14, 14 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ilo.wikipedia.org18:16, 16 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
incubator.wikimedia.org08:35, 27 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)23
io.wikipedia.org18:16, 16 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)30
io.wiktionary.org10:43, 8 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21
is.wikipedia.org16:44, 18 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
is.wikibooks.org19:17, 13 ജൂൺ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
is.wikiquote.org23:27, 28 സെപ്റ്റംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
is.wikisource.org18:01, 20 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wiktionary.org08:59, 22 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
it.wikipedia.org22:13, 6 ഏപ്രിൽ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)36,759autopatrolled
it.wikibooks.org22:13, 6 ഏപ്രിൽ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)248autopatrolled
it.wikinews.org22:13, 6 ഏപ്രിൽ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)212
it.wikiquote.org22:13, 6 ഏപ്രിൽ 2008തറവാട് വിക്കി(?)28,134bureaucrat, interface-admin, sysop
it.wikisource.org22:13, 6 ഏപ്രിൽ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)750
it.wikiversity.org22:13, 6 ഏപ്രിൽ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)82autopatrolled
it.wikivoyage.org23:35, 10 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)54
it.wiktionary.org22:13, 6 ഏപ്രിൽ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)1,154autopatrolled
iu.wikipedia.org18:16, 16 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
iu.wiktionary.org22:02, 2 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikipedia.org12:14, 24 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)74
ja.wikibooks.org12:49, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikinews.org16:29, 1 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikiquote.org22:45, 19 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ja.wikisource.org17:03, 16 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikiversity.org20:09, 13 ജൂൺ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wiktionary.org08:59, 22 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
jbo.wikipedia.org18:16, 16 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jv.wikipedia.org20:44, 5 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
jv.wiktionary.org22:02, 2 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
kaa.wikipedia.org12:35, 16 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kab.wikipedia.org07:38, 20 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
ka.wikipedia.org08:34, 22 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
ka.wikibooks.org07:38, 30 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ka.wikiquote.org15:35, 19 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ka.wiktionary.org22:02, 2 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kbd.wikipedia.org10:43, 2 ഒക്ടോബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kbp.wikipedia.org09:57, 23 ജൂൺ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kg.wikipedia.org20:29, 2 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ki.wikipedia.org01:08, 16 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kk.wikipedia.org17:20, 15 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)30
kk.wikibooks.org11:35, 13 ജൂൺ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kk.wikiquote.org08:38, 27 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kk.wiktionary.org08:59, 22 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kl.wikipedia.org11:57, 16 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kl.wiktionary.org08:31, 3 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
km.wikipedia.org18:16, 16 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
km.wiktionary.org22:02, 2 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kn.wikipedia.org01:17, 1 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
kn.wikiquote.org23:30, 28 സെപ്റ്റംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
kn.wikisource.org08:36, 11 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wiktionary.org08:59, 22 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
koi.wikipedia.org00:01, 18 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikipedia.org01:30, 27 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
ko.wikibooks.org21:08, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ko.wikinews.org21:22, 19 ഓഗസ്റ്റ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ko.wikiquote.org15:31, 19 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ko.wikisource.org15:38, 27 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikiversity.org16:21, 7 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wiktionary.org08:59, 22 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
krc.wikipedia.org20:44, 5 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
kr.wikiquote.org08:36, 27 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ksh.wikipedia.org00:01, 7 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ks.wikipedia.org15:17, 7 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ks.wikiquote.org08:44, 27 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ks.wiktionary.org22:20, 2 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ku.wikipedia.org01:31, 27 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ku.wikiquote.org15:35, 19 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
ku.wiktionary.org08:59, 22 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
kv.wikipedia.org18:16, 16 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
kw.wikipedia.org18:16, 16 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kw.wikiquote.org08:44, 27 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kw.wiktionary.org22:47, 4 സെപ്റ്റംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ky.wikipedia.org16:22, 12 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ky.wikiquote.org08:57, 27 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ky.wiktionary.org08:59, 22 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lad.wikipedia.org07:31, 13 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
la.wikipedia.org12:14, 24 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
la.wikibooks.org20:48, 9 സെപ്റ്റംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wikiquote.org15:35, 19 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
la.wikisource.org13:25, 14 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21
la.wiktionary.org22:50, 28 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
lbe.wikipedia.org18:16, 16 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lb.wikipedia.org20:25, 1 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
lb.wikiquote.org15:35, 19 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
lb.wiktionary.org22:02, 2 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lez.wikipedia.org10:13, 29 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
lfn.wikipedia.org06:52, 14 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lg.wikipedia.org21:32, 13 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lij.wikipedia.org20:25, 13 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lij.wikisource.org22:58, 26 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikipedia.org13:53, 1 ഏപ്രിൽ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
li.wikibooks.org01:55, 14 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikiquote.org23:27, 28 സെപ്റ്റംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
li.wiktionary.org08:59, 22 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lld.wikipedia.org10:57, 30 ഒക്ടോബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lmo.wikipedia.org10:31, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)106
ln.wiktionary.org22:02, 2 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
login.wikimedia.org12:40, 23 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lo.wikipedia.org18:16, 16 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
lo.wiktionary.org08:59, 22 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lrc.wikipedia.org13:28, 27 ജൂൺ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ltg.wikipedia.org17:26, 21 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lt.wikipedia.org15:00, 19 മേയ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)32
lt.wikibooks.org14:46, 22 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wikiquote.org22:45, 19 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
lt.wikisource.org20:49, 4 ജൂൺ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lt.wiktionary.org10:43, 8 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lv.wikipedia.org14:17, 2 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
lv.wiktionary.org22:02, 2 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mai.wikipedia.org21:08, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
map-bms.wikipedia.org20:44, 5 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
mdf.wikipedia.org12:38, 29 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.mediawiki.org08:11, 18 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14,496bureaucrat, sysop, translationadmin
meta.wikimedia.org22:13, 6 ഏപ്രിൽ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)21,052massmessage-sender, translationadmin
mg.wikipedia.org18:16, 16 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
mg.wiktionary.org21:57, 2 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mhr.wikipedia.org22:25, 6 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
min.wikipedia.org11:56, 20 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
mi.wikipedia.org21:06, 24 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mi.wiktionary.org22:02, 2 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wikipedia.org23:33, 15 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)30
mk.wikimedia.org21:35, 19 ഓഗസ്റ്റ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wikisource.org15:40, 27 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
mk.wiktionary.org22:02, 2 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ml.wikipedia.org17:12, 4 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)44
ml.wikibooks.org08:11, 7 സെപ്റ്റംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikiquote.org15:35, 19 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
ml.wikisource.org20:10, 27 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ml.wiktionary.org08:59, 22 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mn.wikipedia.org11:24, 5 ഫെബ്രുവരി 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
mn.wiktionary.org22:02, 2 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mrj.wikipedia.org00:01, 18 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wikipedia.org08:41, 28 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)191
mr.wikibooks.org08:36, 11 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wikiquote.org15:35, 19 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
mr.wikisource.org17:09, 15 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wiktionary.org09:56, 30 ഒക്ടോബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ms.wikipedia.org01:30, 27 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)280
ms.wiktionary.org08:59, 22 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
mt.wikipedia.org16:53, 6 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
mt.wiktionary.org22:02, 2 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mwl.wikipedia.org20:44, 5 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mx.wikimedia.org11:10, 12 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
myv.wikipedia.org18:16, 16 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
my.wikipedia.org23:11, 23 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
my.wiktionary.org20:24, 18 ഓഗസ്റ്റ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mzn.wikipedia.org18:16, 16 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
nah.wikipedia.org18:16, 16 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nah.wiktionary.org22:02, 2 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nap.wikipedia.org14:29, 5 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
nap.wikisource.org13:38, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
na.wikipedia.org18:16, 16 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
na.wikiquote.org08:44, 27 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
na.wiktionary.org22:02, 2 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nds-nl.wikipedia.org18:21, 15 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nds.wikipedia.org01:39, 8 സെപ്റ്റംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nds.wikiquote.org08:37, 27 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nds.wiktionary.org08:59, 22 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ne.wikipedia.org17:12, 4 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
ne.wikibooks.org08:36, 11 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ne.wiktionary.org05:16, 11 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
new.wikipedia.org21:00, 12 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
nl.wikipedia.org12:14, 24 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)28
nl.wikibooks.org09:35, 5 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikimedia.org19:02, 3 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
nl.wikiquote.org22:45, 19 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
nl.wikisource.org21:07, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
nl.wikivoyage.org07:37, 23 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wiktionary.org08:59, 22 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nn.wikipedia.org09:07, 22 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nn.wikiquote.org10:00, 4 സെപ്റ്റംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
nn.wiktionary.org22:02, 2 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nov.wikipedia.org18:16, 16 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikipedia.org21:46, 19 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
no.wikibooks.org23:36, 14 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
no.wikimedia.org12:40, 8 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikiquote.org14:17, 21 ഏപ്രിൽ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
no.wikisource.org22:29, 1 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wiktionary.org18:55, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nqo.wikipedia.org06:10, 24 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nrm.wikipedia.org14:00, 11 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nso.wikipedia.org17:19, 1 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nv.wikipedia.org11:49, 25 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nyc.wikimedia.org13:24, 26 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ny.wikipedia.org01:08, 16 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
oc.wikipedia.org01:31, 27 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
oc.wikibooks.org19:33, 29 ഡിസംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
oc.wiktionary.org08:59, 22 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
olo.wikipedia.org09:58, 26 നവംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
om.wikipedia.org21:33, 13 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
om.wiktionary.org22:02, 2 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
or.wikipedia.org08:36, 11 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
or.wikisource.org14:15, 21 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
or.wiktionary.org22:20, 2 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
os.wikipedia.org18:16, 16 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
outreach.wikimedia.org22:47, 26 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)310sysop, translationadmin
pag.wikipedia.org14:16, 13 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pam.wikipedia.org18:16, 16 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pap.wikipedia.org11:06, 19 ജൂൺ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pa.wikipedia.org18:16, 16 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)61
pa.wikibooks.org08:36, 11 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pa.wikisource.org14:16, 23 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pa.wiktionary.org22:02, 2 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
pcd.wikipedia.org18:16, 16 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pdc.wikipedia.org17:55, 7 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pfl.wikipedia.org01:15, 14 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pih.wikipedia.org18:16, 16 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pi.wikipedia.org19:24, 12 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pl.wikipedia.org12:14, 24 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)24
pl.wikibooks.org09:34, 1 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikimedia.org11:02, 24 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
pl.wikinews.org17:19, 23 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikiquote.org22:13, 6 ഏപ്രിൽ 2008രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)40
pl.wikisource.org21:02, 9 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pl.wikivoyage.org07:42, 23 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pl.wiktionary.org20:02, 30 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
pms.wikipedia.org21:27, 26 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)31
pms.wikisource.org15:19, 7 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pnb.wikipedia.org18:16, 16 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
pnb.wiktionary.org22:02, 2 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pnt.wikipedia.org13:39, 1 ഡിസംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
ps.wikipedia.org15:37, 29 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
ps.wiktionary.org22:02, 2 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
pt.wikipedia.org00:22, 29 മേയ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)85
pt.wikibooks.org21:11, 9 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
pt.wikimedia.org06:15, 13 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
pt.wikinews.org20:57, 9 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
pt.wikiquote.org22:35, 6 ഏപ്രിൽ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)221
pt.wikisource.org19:51, 29 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
pt.wikiversity.org07:52, 10 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pt.wikivoyage.org10:43, 14 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pt.wiktionary.org08:29, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
qu.wikipedia.org21:55, 19 ഓഗസ്റ്റ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
qu.wikiquote.org08:44, 27 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
qu.wiktionary.org22:02, 2 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rm.wikipedia.org21:26, 22 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
rmy.wikipedia.org18:16, 16 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rn.wikipedia.org01:08, 16 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
roa-rup.wikipedia.org10:08, 9 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21
roa-rup.wiktionary.org22:02, 2 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
roa-tara.wikipedia.org09:14, 31 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ro.wikipedia.org01:31, 27 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)204
ro.wikibooks.org19:15, 28 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikinews.org12:59, 15 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikiquote.org15:35, 19 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ro.wikisource.org15:44, 28 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ro.wikivoyage.org07:52, 23 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wiktionary.org08:59, 22 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rue.wikipedia.org09:56, 24 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ru.wikipedia.org23:47, 4 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)43uploader
ru.wikibooks.org21:09, 12 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ru.wikimedia.org12:45, 17 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ru.wikinews.org16:54, 9 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ru.wikiquote.org22:36, 6 ഏപ്രിൽ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21
ru.wikisource.org11:00, 19 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ru.wikiversity.org05:59, 23 ഓഗസ്റ്റ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikivoyage.org18:37, 14 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ru.wiktionary.org01:10, 5 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
rw.wikipedia.org21:01, 23 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rw.wiktionary.org22:02, 2 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sah.wikipedia.org11:19, 2 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
sah.wikisource.org19:38, 21 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sat.wikipedia.org20:00, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sa.wikipedia.org14:56, 29 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
sa.wikibooks.org08:36, 11 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikiquote.org08:36, 11 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikisource.org19:38, 21 മാർച്ച് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
sa.wiktionary.org22:02, 2 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
scn.wikipedia.org01:31, 27 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
scn.wiktionary.org07:31, 1 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sco.wikipedia.org18:16, 16 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sc.wikipedia.org12:46, 16 മേയ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
sd.wikipedia.org18:16, 16 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)30
sd.wiktionary.org22:02, 2 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
se.wikipedia.org23:31, 11 സെപ്റ്റംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
se.wikimedia.org12:21, 10 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)24
sg.wikipedia.org10:43, 2 ഒക്ടോബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sg.wiktionary.org22:02, 2 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sh.wikipedia.org19:09, 29 സെപ്റ്റംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)33
sh.wiktionary.org22:02, 2 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wikipedia.org06:35, 30 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
simple.wikibooks.org13:40, 20 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wikiquote.org21:13, 19 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
simple.wiktionary.org08:59, 22 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
si.wikipedia.org19:25, 12 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
si.wikibooks.org08:36, 11 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
si.wiktionary.org22:02, 2 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sk.wikipedia.org00:26, 15 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
sk.wikiquote.org22:45, 19 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
sk.wikisource.org07:04, 10 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wiktionary.org08:59, 22 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikipedia.org12:14, 24 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
sl.wikibooks.org19:12, 2 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sl.wikiquote.org22:36, 6 ഏപ്രിൽ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
sl.wikisource.org14:18, 13 ഫെബ്രുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sl.wikiversity.org08:01, 23 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wiktionary.org08:59, 22 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
smn.wikipedia.org18:39, 11 ജൂലൈ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sm.wikipedia.org23:25, 11 സെപ്റ്റംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sm.wiktionary.org13:41, 5 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sn.wikipedia.org01:08, 16 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
wikisource.org16:43, 2 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)124
so.wikipedia.org18:17, 16 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
so.wiktionary.org22:02, 2 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
species.wikimedia.org23:53, 16 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7autopatrolled
sq.wikipedia.org17:17, 6 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
sq.wikinews.org16:54, 9 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sq.wikiquote.org15:35, 19 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
sq.wiktionary.org19:56, 26 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
srn.wikipedia.org21:34, 13 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikipedia.org01:31, 27 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
sr.wikibooks.org20:44, 5 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sr.wikinews.org20:57, 9 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
sr.wikiquote.org15:35, 19 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
sr.wikisource.org20:08, 11 മാർച്ച് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sr.wiktionary.org08:59, 22 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ss.wikipedia.org21:35, 13 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ss.wiktionary.org22:02, 2 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
stq.wikipedia.org14:30, 19 നവംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
strategy.wikimedia.org06:04, 30 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,307
st.wiktionary.org08:59, 22 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
su.wikipedia.org01:31, 27 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
su.wikiquote.org15:35, 19 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
su.wiktionary.org22:02, 2 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sv.wikipedia.org12:14, 24 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)78
sv.wikibooks.org08:04, 23 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikinews.org20:57, 9 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikiquote.org22:45, 19 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
sv.wikisource.org12:38, 1 മേയ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikiversity.org08:04, 23 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikivoyage.org16:17, 20 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wiktionary.org08:59, 22 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sw.wikipedia.org08:19, 17 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
sw.wiktionary.org08:59, 22 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
szl.wikipedia.org10:43, 14 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ta.wikipedia.org00:57, 27 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
ta.wikibooks.org21:51, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikinews.org16:54, 9 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikiquote.org15:35, 19 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ta.wikisource.org08:36, 11 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ta.wiktionary.org08:59, 22 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tcy.wikipedia.org08:05, 23 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ten.wikipedia.org21:25, 11 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)34
test2.wikipedia.org17:46, 9 ഫെബ്രുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
test.wikipedia.org23:55, 3 ജനുവരി 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)124bureaucrat, sysop, translationadmin
test.wikidata.org07:03, 11 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tet.wikipedia.org18:16, 16 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
te.wikipedia.org08:57, 3 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
te.wikibooks.org08:36, 11 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
te.wikiquote.org15:35, 19 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
te.wikisource.org17:49, 27 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wiktionary.org08:59, 22 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
tg.wikipedia.org18:17, 16 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
tg.wiktionary.org22:02, 2 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
th.wikipedia.org15:32, 9 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)38
th.wikibooks.org19:44, 6 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wikiquote.org15:35, 19 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
th.wikisource.org08:10, 23 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
th.wiktionary.org08:59, 22 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ti.wikipedia.org01:08, 16 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ti.wiktionary.org22:02, 2 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tk.wikipedia.org18:17, 16 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tk.wikiquote.org08:44, 27 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tk.wiktionary.org08:59, 22 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tl.wikipedia.org12:06, 11 ഓഗസ്റ്റ് 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
tl.wikibooks.org23:10, 18 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tl.wiktionary.org09:13, 3 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tn.wikipedia.org09:13, 3 ജൂലൈ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tn.wiktionary.org22:02, 2 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tpi.wikipedia.org07:32, 14 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tpi.wiktionary.org22:02, 2 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikipedia.org09:51, 18 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)54
tr.wikibooks.org18:11, 19 ഏപ്രിൽ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikinews.org16:54, 9 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tr.wikiquote.org22:37, 6 ഏപ്രിൽ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
tr.wikisource.org21:07, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tr.wiktionary.org10:43, 8 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ts.wikipedia.org23:15, 23 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ts.wiktionary.org22:02, 2 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tt.wikipedia.org10:05, 6 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)65
tt.wikibooks.org20:54, 4 ജൂൺ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tt.wikiquote.org08:44, 27 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tt.wiktionary.org08:59, 22 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tum.wikipedia.org01:08, 16 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tw.wikipedia.org18:05, 15 ജനുവരി 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tyv.wikipedia.org07:38, 3 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ty.wikipedia.org18:16, 16 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ua.wikimedia.org21:05, 17 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
udm.wikipedia.org18:17, 16 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ug.wikipedia.org18:17, 16 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ug.wikiquote.org08:44, 27 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ug.wiktionary.org22:02, 2 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikipedia.org01:31, 27 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
uk.wikinews.org13:53, 2 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
uk.wikiquote.org22:45, 19 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
uk.wikisource.org10:58, 3 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikivoyage.org08:14, 29 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wiktionary.org08:59, 22 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ur.wikipedia.org05:49, 14 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)71
ur.wikibooks.org07:05, 22 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ur.wikiquote.org08:57, 27 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
ur.wiktionary.org08:59, 22 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
usability.wikimedia.org07:27, 30 ജൂലൈ 2009രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)117
uz.wikipedia.org17:48, 11 ഒക്ടോബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
uz.wikiquote.org15:35, 19 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
uz.wiktionary.org22:03, 2 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
vec.wikipedia.org15:13, 11 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
vec.wikisource.org01:55, 14 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
vec.wiktionary.org08:19, 23 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
vep.wikipedia.org10:43, 2 ഒക്ടോബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)45
ve.wikipedia.org01:08, 16 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wikipedia.org01:31, 27 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)23
vi.wikibooks.org16:35, 9 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
vi.wikiquote.org15:35, 19 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
vi.wikisource.org17:34, 30 ജൂൺ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
vi.wikivoyage.org08:21, 23 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wiktionary.org10:43, 8 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
vls.wikipedia.org19:03, 4 ജൂൺ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
vo.wikipedia.org20:39, 18 ഒക്ടോബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vo.wikiquote.org08:44, 27 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vo.wiktionary.org08:59, 22 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
war.wikipedia.org19:16, 26 ജനുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
wa.wikipedia.org18:16, 16 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
wa.wiktionary.org22:02, 2 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.wikidata.org20:03, 26 ഒക്ടോബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)55,547
wikimania2006.wikimedia.org19:23, 6 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2009.wikimedia.org21:06, 4 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)129
wikimania2010.wikimedia.org07:25, 6 ഓഗസ്റ്റ് 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)278
wikimania2011.wikimedia.org19:37, 14 ജൂലൈ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)290
wikimania2012.wikimedia.org08:07, 21 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,011
wikimania2013.wikimedia.org00:24, 20 ജൂലൈ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)93
wikimania2014.wikimedia.org19:57, 2 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)112
wikimania2015.wikimedia.org19:35, 23 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)20
wikimania2016.wikimedia.org12:38, 8 ഫെബ്രുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)325
wikimania2017.wikimedia.org16:45, 28 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
wikimania2018.wikimedia.org20:25, 20 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
wikimania.wikimedia.org11:24, 16 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)89
wo.wikipedia.org11:31, 26 ഡിസംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
wo.wikiquote.org08:57, 27 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
wo.wiktionary.org20:44, 5 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
wuu.wikipedia.org12:38, 29 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
xal.wikipedia.org21:37, 24 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
xh.wikipedia.org01:08, 16 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
xmf.wikipedia.org15:05, 23 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
yi.wikipedia.org20:42, 25 ഏപ്രിൽ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
yi.wikisource.org11:20, 2 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
yi.wiktionary.org07:30, 10 ജൂൺ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)27
yo.wikipedia.org15:11, 12 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
za.wikipedia.org01:08, 16 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
za.wikibooks.org23:05, 4 സെപ്റ്റംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
za.wikiquote.org08:37, 27 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zea.wikipedia.org18:31, 17 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-classical.wikipedia.org18:16, 16 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
zh-min-nan.wikipedia.org11:31, 6 നവംബർ 2010പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zh-min-nan.wikiquote.org15:35, 19 ഡിസംബർ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
zh-min-nan.wiktionary.org08:59, 22 നവംബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zh-yue.wikipedia.org01:31, 27 ഓഗസ്റ്റ് 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
zh.wikipedia.org12:14, 24 ജൂൺ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)79
zh.wikibooks.org20:44, 5 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zh.wikinews.org20:57, 9 ഒക്ടോബർ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
zh.wikiquote.org22:45, 19 ജൂലൈ 2008പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
zh.wikisource.org21:07, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
zh.wikiversity.org13:28, 10 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikivoyage.org11:31, 9 ഫെബ്രുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zh.wiktionary.org10:43, 8 ജൂലൈ 2009പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zu.wikipedia.org08:51, 22 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zu.wiktionary.org06:48, 9 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0