ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
  • ഉപയോക്തൃനാമം: NahidSultan
  • രജിസ്റ്റേ‌ർഡ്: 06:57, 17 ഫെബ്രുവരി 2013 (9 വർഷം മുൻപ്)
  • ആകെ തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം: 1,32,441
  • ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്വങ്ങളുടെ എണ്ണം: 808
  • ആഗോള സംഘങ്ങൾ: ആഗോള സിസോപ്പ്, VRT permissions agents
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
aa.wikipedia.org12:58, 10 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
aa.wiktionary.org12:09, 13 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ab.wikipedia.org15:45, 29 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ace.wikipedia.org19:50, 30 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
advisory.wikimedia.org18:54, 30 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ady.wikipedia.org11:40, 13 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
af.wikipedia.org23:24, 10 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)33
af.wikibooks.org10:53, 21 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
af.wikiquote.org06:44, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
af.wiktionary.org06:44, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ak.wikipedia.org06:44, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
als.wikipedia.org09:53, 21 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
alt.wikipedia.org08:43, 7 ജൂലൈ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ami.wikipedia.org15:10, 10 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
am.wikipedia.org12:04, 10 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
am.wiktionary.org06:46, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ang.wikipedia.org08:49, 23 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)32
ang.wikibooks.org10:53, 21 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ang.wiktionary.org22:42, 19 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
an.wikipedia.org15:38, 8 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
an.wiktionary.org06:46, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
api.wikimedia.org06:37, 19 ഒക്ടോബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
arc.wikipedia.org06:46, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ar.wikipedia.org09:51, 21 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)116
ar.wikibooks.org06:46, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
ar.wikimedia.org21:39, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikinews.org06:46, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ar.wikiquote.org06:46, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ar.wikisource.org06:46, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
ar.wikiversity.org06:46, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ar.wiktionary.org06:46, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ary.wikipedia.org11:55, 4 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
arz.wikipedia.org12:16, 10 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)76
ast.wikipedia.org06:08, 26 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)32
ast.wiktionary.org06:46, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
as.wikipedia.org08:46, 15 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)228
as.wikisource.org06:51, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
atj.wikipedia.org18:54, 30 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
avk.wikipedia.org19:04, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
av.wikipedia.org06:51, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
awa.wikipedia.org19:04, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ay.wikipedia.org06:51, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ay.wiktionary.org06:51, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
azb.wikipedia.org17:52, 14 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
az.wikipedia.org06:35, 14 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)26
az.wikibooks.org10:53, 21 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
az.wikiquote.org06:51, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
az.wikisource.org06:51, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
az.wiktionary.org06:51, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ban.wikipedia.org18:58, 14 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
bar.wikipedia.org17:36, 25 ഓഗസ്റ്റ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
bat-smg.wikipedia.org12:28, 10 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)32
ba.wikipedia.org12:20, 10 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)37
ba.wikibooks.org15:52, 26 ജനുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bcl.wikipedia.org21:45, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)30
bcl.wiktionary.org15:52, 26 ജനുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bd.wikimedia.org02:05, 11 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3,018bureaucrat, sysop, translationadmin
be-tarask.wikipedia.org14:03, 13 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
beta.wikiversity.org08:02, 22 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
be.wikipedia.org17:51, 6 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
be.wikibooks.org23:24, 17 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
be.wikimedia.org21:39, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wikiquote.org06:51, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wikisource.org06:51, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wiktionary.org06:52, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikipedia.org19:50, 13 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)39
bg.wikibooks.org06:52, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikinews.org09:25, 22 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bg.wikiquote.org06:52, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikisource.org08:42, 23 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
bg.wiktionary.org06:52, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bh.wikipedia.org10:08, 5 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)38
bi.wikipedia.org07:46, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bjn.wikipedia.org06:52, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
bm.wikipedia.org06:52, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
bm.wikiquote.org03:23, 3 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wikipedia.org07:02, 17 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)53,331bureaucrat, checkuser, sysop
bn.wikibooks.org14:50, 21 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)318
bn.wikiquote.org18:48, 11 ഒക്ടോബർ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wikisource.org10:03, 20 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)249
bn.wikivoyage.org14:09, 8 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)49
bn.wiktionary.org06:03, 15 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)159
bo.wikipedia.org23:05, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)22
bpy.wikipedia.org07:14, 17 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)148
br.wikipedia.org16:11, 19 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
br.wikimedia.org21:39, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wikiquote.org06:53, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wikisource.org06:53, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wiktionary.org06:53, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bs.wikipedia.org15:19, 27 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)28
bs.wikibooks.org06:53, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikinews.org18:58, 9 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bs.wikiquote.org06:53, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikisource.org06:53, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wiktionary.org06:53, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bug.wikipedia.org20:24, 31 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
bxr.wikipedia.org06:53, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
ca.wikipedia.org08:23, 27 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)39
ca.wikibooks.org22:22, 10 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ca.wikimedia.org20:57, 19 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikinews.org06:54, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikiquote.org06:54, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikisource.org06:54, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wiktionary.org22:04, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cbk-zam.wikipedia.org06:56, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
cdo.wikipedia.org06:54, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ceb.wikipedia.org17:07, 14 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)54
ce.wikipedia.org23:08, 10 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)23
chr.wikipedia.org09:00, 20 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
chr.wiktionary.org22:04, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ch.wikipedia.org21:26, 2 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
chy.wikipedia.org06:56, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ckb.wikipedia.org06:56, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
commons.wikimedia.org07:01, 17 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)51,095sysop, translationadmin
co.wikipedia.org06:56, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
co.wikimedia.org21:39, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
co.wiktionary.org06:56, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
crh.wikipedia.org06:56, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
cr.wikipedia.org03:14, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
csb.wikipedia.org03:14, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
csb.wiktionary.org06:56, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikipedia.org08:25, 27 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)34
cs.wikibooks.org03:15, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)22
cs.wikinews.org20:55, 24 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cs.wikiquote.org13:39, 22 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cs.wikisource.org07:47, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikiversity.org06:57, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cs.wiktionary.org22:04, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cu.wikipedia.org03:15, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
cv.wikipedia.org06:57, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)63
cv.wikibooks.org22:48, 30 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wikipedia.org20:23, 27 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
cy.wikibooks.org22:48, 30 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
cy.wikiquote.org22:48, 30 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
cy.wikisource.org06:57, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wiktionary.org06:57, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dag.wikipedia.org15:52, 26 ജനുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wikipedia.org08:25, 27 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)25
da.wikibooks.org06:57, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wikiquote.org06:57, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wikisource.org06:57, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wiktionary.org06:57, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikipedia.org16:44, 4 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)296autoreview
de.wikibooks.org22:04, 19 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
de.wikinews.org20:51, 24 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
de.wikiquote.org23:38, 19 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
de.wikisource.org21:43, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
de.wikiversity.org06:57, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
de.wikivoyage.org06:16, 3 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
de.wiktionary.org12:54, 24 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
din.wikipedia.org23:32, 12 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
diq.wikipedia.org07:47, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
diq.wiktionary.org15:52, 26 ജനുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dk.wikimedia.org21:39, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dsb.wikipedia.org15:38, 8 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
dty.wikipedia.org19:17, 6 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
dv.wikipedia.org06:57, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)22
dv.wiktionary.org06:58, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dz.wikipedia.org15:38, 8 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ee.wikipedia.org11:39, 12 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
el.wikipedia.org08:26, 27 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)36
el.wikibooks.org10:51, 21 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikinews.org09:26, 22 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
el.wikiquote.org07:47, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikisource.org07:47, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikiversity.org07:47, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikivoyage.org07:48, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
el.wiktionary.org22:04, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)39
eml.wikipedia.org07:48, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
en.wikipedia.org06:57, 17 ഫെബ്രുവരി 2013തറവാട് വിക്കി(?)5,113extendedconfirmed, filemover
en.wikibooks.org07:02, 17 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)60
en.wikinews.org07:02, 17 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)74
en.wikiquote.org07:02, 17 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
en.wikisource.org07:02, 17 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)20
en.wikiversity.org07:02, 17 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)25
en.wikivoyage.org07:02, 17 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
en.wiktionary.org07:02, 17 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
eo.wikipedia.org09:53, 21 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
eo.wikibooks.org10:53, 21 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
eo.wikinews.org19:02, 9 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wikiquote.org07:48, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wikisource.org07:48, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wikivoyage.org22:12, 15 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wiktionary.org07:48, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
es.wikipedia.org17:19, 22 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)104
es.wikibooks.org10:45, 9 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
es.wikinews.org09:23, 22 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikiquote.org21:46, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
es.wikisource.org22:04, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
es.wikiversity.org07:48, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikivoyage.org19:46, 22 ജൂൺ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wiktionary.org21:43, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wikipedia.org09:48, 28 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
et.wikibooks.org07:48, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ee.wikimedia.org21:37, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wikiquote.org14:17, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wikisource.org14:17, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wiktionary.org22:04, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
eu.wikipedia.org08:29, 27 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)20
eu.wikibooks.org14:17, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wikiquote.org14:17, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wikisource.org16:36, 18 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wiktionary.org14:17, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ext.wikipedia.org11:39, 12 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
fa.wikipedia.org08:46, 28 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)65
fa.wikibooks.org14:18, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fa.wikinews.org14:18, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fa.wikiquote.org15:00, 8 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fa.wikisource.org14:18, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikivoyage.org00:24, 20 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fa.wiktionary.org22:04, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
ff.wikipedia.org14:18, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fiu-vro.wikipedia.org09:52, 21 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
fi.wikipedia.org16:50, 4 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)23
fi.wikibooks.org14:19, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fi.wikimedia.org21:37, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikinews.org19:02, 9 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikiquote.org14:19, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikisource.org14:19, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikiversity.org14:19, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
fi.wikivoyage.org19:11, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wiktionary.org22:04, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fj.wikipedia.org14:19, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fj.wiktionary.org14:19, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
foundation.wikimedia.org08:54, 29 ഒക്ടോബർ 2021രഹസ്യവാക്ക് വഴി സ്ഥിരീകരിച്ചു(?)28
fo.wikipedia.org14:19, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
fo.wikisource.org14:19, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fo.wiktionary.org14:19, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
frp.wikipedia.org14:19, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
frr.wikipedia.org14:19, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
fr.wikipedia.org09:31, 25 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)191
fr.wikibooks.org17:44, 28 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
fr.wikinews.org22:35, 3 ജൂൺ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fr.wikiquote.org21:46, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikisource.org06:26, 24 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fr.wikiversity.org21:46, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fr.wikivoyage.org06:16, 3 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
fr.wiktionary.org21:42, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fur.wikipedia.org14:20, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
fy.wikipedia.org11:39, 12 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)72
fy.wikibooks.org14:20, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fy.wiktionary.org14:20, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
gag.wikipedia.org14:20, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
gan.wikipedia.org14:20, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ga.wikipedia.org14:20, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
ga.wiktionary.org14:20, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gcr.wikipedia.org19:09, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gd.wikipedia.org11:39, 12 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)41
gd.wiktionary.org14:20, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
glk.wikipedia.org14:20, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wikipedia.org08:53, 27 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
gl.wikibooks.org14:20, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gl.wikiquote.org14:20, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wikisource.org14:20, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wiktionary.org14:21, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gn.wikipedia.org14:21, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
gn.wiktionary.org14:21, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gom.wikipedia.org23:09, 1 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gom.wiktionary.org15:53, 26 ജനുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gor.wikipedia.org19:09, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
got.wikipedia.org14:21, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gu.wikipedia.org14:21, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)29
gu.wikiquote.org14:21, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
gu.wikisource.org14:21, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
gu.wiktionary.org14:21, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gv.wikipedia.org14:22, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
gv.wiktionary.org14:22, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hak.wikipedia.org14:22, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ha.wikipedia.org14:22, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ha.wiktionary.org14:22, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
haw.wikipedia.org14:22, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
he.wikipedia.org08:53, 27 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)64
he.wikibooks.org21:46, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
he.wikinews.org14:22, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikiquote.org14:22, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
he.wikisource.org21:42, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
he.wikivoyage.org08:04, 22 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
he.wiktionary.org19:05, 1 ജൂൺ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hif.wikipedia.org17:22, 25 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)36
hif.wiktionary.org15:51, 10 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hi.wikipedia.org19:58, 17 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)97
hi.wikibooks.org14:23, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikiquote.org14:23, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
hi.wikisource.org16:08, 11 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikiversity.org15:54, 26 ജനുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hi.wikivoyage.org11:11, 9 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wiktionary.org14:23, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hr.wikipedia.org08:53, 27 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
hr.wikibooks.org14:23, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wikiquote.org14:23, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wikisource.org14:23, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wiktionary.org14:23, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hsb.wikipedia.org15:38, 8 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
hsb.wiktionary.org14:23, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ht.wikipedia.org22:04, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
hu.wikipedia.org10:23, 20 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)35
hu.wikibooks.org14:23, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikiquote.org14:23, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikisource.org14:23, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wiktionary.org22:04, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hy.wikipedia.org12:26, 28 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)27
hy.wikibooks.org14:23, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hy.wikiquote.org14:23, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hy.wikisource.org13:46, 10 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hy.wiktionary.org14:23, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hyw.wikipedia.org13:04, 1 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ia.wikipedia.org14:23, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ia.wikibooks.org14:24, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ia.wiktionary.org14:24, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wikipedia.org23:46, 22 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)107
id.wikibooks.org14:24, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
id.wikiquote.org14:24, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wikisource.org14:24, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wiktionary.org06:32, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
ie.wikipedia.org14:24, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ie.wikibooks.org14:26, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ie.wiktionary.org14:26, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ig.wikipedia.org14:26, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ik.wikipedia.org10:42, 21 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ilo.wikipedia.org14:26, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
incubator.wikimedia.org07:02, 17 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)871
inh.wikipedia.org13:04, 1 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
io.wikipedia.org11:39, 12 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
io.wiktionary.org06:32, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)26
is.wikipedia.org09:00, 20 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
is.wikibooks.org14:26, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wikiquote.org14:26, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wikisource.org14:26, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wiktionary.org14:26, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikipedia.org22:49, 21 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)166autopatrolled
it.wikibooks.org14:27, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikinews.org17:28, 23 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
it.wikiquote.org14:27, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
it.wikisource.org06:33, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
it.wikiversity.org14:27, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
it.wikivoyage.org14:27, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
it.wiktionary.org06:33, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
iu.wikipedia.org14:27, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
iu.wiktionary.org14:27, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jam.wikipedia.org10:22, 12 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikipedia.org17:15, 4 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)89
ja.wikibooks.org14:27, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikinews.org21:54, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikiquote.org14:27, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikisource.org14:27, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikiversity.org14:27, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wiktionary.org17:07, 14 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
jbo.wikipedia.org14:27, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
jbo.wiktionary.org14:27, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
jv.wikipedia.org14:27, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)34
jv.wiktionary.org06:33, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kaa.wikipedia.org14:27, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kab.wikipedia.org14:27, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ka.wikipedia.org09:00, 20 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ka.wikibooks.org14:27, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ka.wikiquote.org14:27, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ka.wiktionary.org14:28, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
kbd.wikipedia.org14:28, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kbp.wikipedia.org13:06, 24 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kg.wikipedia.org14:28, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ki.wikipedia.org14:28, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kk.wikipedia.org23:36, 10 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)28
kk.wikibooks.org14:28, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kk.wiktionary.org14:28, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kl.wikipedia.org14:28, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kl.wiktionary.org14:28, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
km.wikipedia.org14:28, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
km.wikibooks.org14:28, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
km.wiktionary.org14:29, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
kn.wikipedia.org11:49, 22 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)49
kn.wikiquote.org14:29, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
kn.wikisource.org14:29, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
kn.wiktionary.org06:33, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)28
koi.wikipedia.org14:29, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
ko.wikipedia.org08:57, 27 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)47
ko.wikibooks.org14:29, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikinews.org14:29, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikiquote.org14:30, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikisource.org14:30, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikiversity.org13:54, 21 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wiktionary.org06:33, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
krc.wikipedia.org14:30, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kr.wikipedia.org22:12, 3 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ksh.wikipedia.org18:33, 25 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ks.wikipedia.org14:30, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ks.wiktionary.org14:30, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ku.wikipedia.org22:57, 6 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ku.wikibooks.org14:30, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ku.wikiquote.org14:30, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ku.wiktionary.org06:33, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kv.wikipedia.org09:00, 20 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kw.wikipedia.org14:30, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kw.wiktionary.org14:30, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ky.wikipedia.org09:00, 20 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ky.wikibooks.org14:30, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ky.wikiquote.org14:30, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ky.wiktionary.org14:30, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lad.wikipedia.org14:30, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
la.wikipedia.org12:31, 3 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
la.wikibooks.org14:30, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wikiquote.org14:31, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wikisource.org14:31, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wiktionary.org14:31, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lbe.wikipedia.org14:31, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lb.wikipedia.org05:49, 19 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
lb.wiktionary.org14:31, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
lez.wikipedia.org14:31, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
lfn.wikipedia.org18:56, 30 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lg.wikipedia.org14:31, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lij.wikipedia.org14:31, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
li.wikipedia.org07:58, 12 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
li.wikibooks.org14:31, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikinews.org18:56, 30 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikiquote.org14:31, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikisource.org14:31, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wiktionary.org06:33, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lld.wikipedia.org19:15, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lmo.wikipedia.org11:39, 12 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ln.wikipedia.org14:31, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ln.wiktionary.org14:31, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
login.wikimedia.org03:24, 20 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lo.wikipedia.org14:31, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lo.wiktionary.org14:31, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lrc.wikipedia.org23:09, 1 ഫെബ്രുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ltg.wikipedia.org14:33, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wikipedia.org08:57, 27 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
lt.wikibooks.org14:33, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wikiquote.org14:33, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wikisource.org14:33, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wiktionary.org06:33, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
lv.wikipedia.org22:04, 19 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
lv.wiktionary.org14:33, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
mad.wikipedia.org19:16, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mai.wikipedia.org00:24, 20 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
map-bms.wikipedia.org14:33, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)30
mdf.wikipedia.org14:33, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.mediawiki.org07:01, 17 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)113
meta.wikimedia.org07:01, 17 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3,777centralnoticeadmin, global-renamer, sysop
mg.wikipedia.org14:33, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
mg.wikibooks.org14:33, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mg.wiktionary.org06:33, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
mhr.wikipedia.org14:33, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
mh.wikipedia.org18:06, 3 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
min.wikipedia.org06:33, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)27
min.wiktionary.org19:15, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mi.wikipedia.org11:39, 12 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
mi.wiktionary.org14:33, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wikipedia.org23:36, 10 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
mk.wikibooks.org14:34, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wikimedia.org21:37, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wikisource.org14:34, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wiktionary.org14:34, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikipedia.org07:33, 17 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)43
ml.wikibooks.org14:34, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikiquote.org14:34, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikisource.org14:34, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wiktionary.org06:33, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mni.wikipedia.org10:58, 5 ജൂൺ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mni.wiktionary.org15:55, 26 ജനുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mn.wikipedia.org14:34, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
mn.wiktionary.org14:34, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mnw.wikipedia.org18:56, 30 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mnw.wiktionary.org15:55, 26 ജനുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mrj.wikipedia.org15:04, 21 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wikipedia.org16:50, 8 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
mr.wikibooks.org14:34, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mr.wikiquote.org14:34, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wikisource.org14:34, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
mr.wiktionary.org14:34, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ms.wikipedia.org08:16, 27 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)53
ms.wikibooks.org11:46, 30 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ms.wiktionary.org14:34, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mt.wikipedia.org14:34, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mt.wiktionary.org14:34, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mwl.wikipedia.org14:34, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mx.wikimedia.org21:37, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
myv.wikipedia.org14:34, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
my.wikipedia.org17:29, 9 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)28
my.wiktionary.org06:34, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mzn.wikipedia.org14:34, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
nah.wikipedia.org14:34, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nah.wiktionary.org14:38, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nap.wikipedia.org23:36, 10 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nap.wikisource.org21:21, 24 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
na.wikipedia.org14:38, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
na.wiktionary.org14:38, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nds-nl.wikipedia.org14:38, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nds.wikipedia.org10:55, 8 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
nds.wiktionary.org21:21, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ne.wikipedia.org05:05, 29 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)33
ne.wikibooks.org21:21, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ne.wiktionary.org21:21, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
new.wikipedia.org15:22, 9 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)20
ng.wikipedia.org13:03, 10 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nia.wikipedia.org19:18, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nia.wiktionary.org15:56, 26 ജനുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikipedia.org17:20, 22 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)164
nl.wikibooks.org05:58, 19 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nl.wikimedia.org21:37, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikinews.org01:30, 15 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikiquote.org21:21, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
nl.wikisource.org21:21, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikivoyage.org06:16, 3 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wiktionary.org06:34, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nn.wikipedia.org19:38, 9 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
nn.wikiquote.org21:21, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nn.wiktionary.org21:21, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nov.wikipedia.org21:21, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
no.wikipedia.org16:42, 2 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)23
no.wikibooks.org11:46, 30 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikimedia.org21:35, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikinews.org20:52, 24 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikiquote.org21:21, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikisource.org21:21, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wiktionary.org21:41, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nqo.wikipedia.org19:18, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nrm.wikipedia.org21:21, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
nso.wikipedia.org21:21, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nv.wikipedia.org21:21, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
nyc.wikimedia.org21:35, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ny.wikipedia.org21:21, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
oc.wikipedia.org15:38, 8 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)29
oc.wikibooks.org11:46, 30 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
oc.wiktionary.org21:21, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
olo.wikipedia.org07:03, 21 നവംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
om.wikipedia.org21:21, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
om.wiktionary.org21:21, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
or.wikipedia.org12:28, 10 സെപ്റ്റംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
or.wikisource.org21:14, 21 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
or.wiktionary.org21:20, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
os.wikipedia.org21:20, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
outreach.wikimedia.org07:05, 10 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)78translationadmin
pag.wikipedia.org21:20, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
pam.wikipedia.org21:20, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)39
pap.wikipedia.org21:20, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
pa.wikipedia.org21:16, 16 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)65
pa.wikibooks.org10:52, 21 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
pa.wikisource.org21:08, 8 ഫെബ്രുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pa.wiktionary.org21:20, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pcd.wikipedia.org21:20, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
pdc.wikipedia.org21:20, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pfl.wikipedia.org21:17, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
pih.wikipedia.org21:17, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pi.wikipedia.org21:17, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikipedia.org12:03, 4 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)108autoreview
pl.wikibooks.org11:20, 30 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikimedia.org08:24, 14 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikinews.org10:19, 21 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pl.wikiquote.org21:54, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikisource.org06:34, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikivoyage.org21:17, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wiktionary.org11:39, 12 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
pms.wikipedia.org11:39, 12 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
pms.wikisource.org12:22, 31 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pnb.wikipedia.org21:13, 18 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)29
pnb.wiktionary.org21:17, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pnt.wikipedia.org21:17, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ps.wikipedia.org21:17, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)38
ps.wiktionary.org21:17, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikipedia.org19:57, 17 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)78
pt.wikibooks.org16:27, 29 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pt.wikimedia.org07:30, 18 സെപ്റ്റംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikinews.org20:49, 24 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikiquote.org15:19, 27 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pt.wikisource.org22:44, 6 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
pt.wikiversity.org21:13, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pt.wikivoyage.org21:13, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wiktionary.org22:03, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
qu.wikipedia.org23:26, 10 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
qu.wiktionary.org21:13, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rm.wikipedia.org21:13, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rmy.wikipedia.org11:39, 12 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
rn.wikipedia.org21:13, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
roa-rup.wikipedia.org21:13, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)55
roa-rup.wiktionary.org21:13, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
roa-tara.wikipedia.org21:07, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
ro.wikipedia.org06:11, 24 ഏപ്രിൽ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)75
ro.wikibooks.org10:52, 21 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
ro.wikinews.org20:51, 24 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ro.wikiquote.org21:07, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikisource.org03:56, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikivoyage.org03:56, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wiktionary.org22:03, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
rue.wikipedia.org03:56, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
ru.wikipedia.org20:31, 22 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)135autoreview, uploader
ru.wikibooks.org11:20, 30 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ru.wikimedia.org21:28, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikinews.org08:46, 9 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ru.wikiquote.org21:54, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ru.wikisource.org06:34, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ru.wikiversity.org03:56, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ru.wikivoyage.org06:16, 3 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ru.wiktionary.org22:03, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
rw.wikipedia.org15:04, 21 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
rw.wiktionary.org03:56, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sah.wikipedia.org03:56, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21
sah.wikiquote.org15:56, 26 ജനുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sah.wikisource.org03:56, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sat.wikipedia.org12:18, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)190
sa.wikipedia.org12:23, 21 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)34
sa.wikibooks.org11:20, 30 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikiquote.org03:56, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikisource.org03:56, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wiktionary.org03:56, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
scn.wikipedia.org23:15, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
scn.wiktionary.org03:56, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sco.wikipedia.org03:55, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)25
sc.wikipedia.org03:55, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
sd.wikipedia.org03:55, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21
sd.wiktionary.org03:55, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
se.wikipedia.org03:55, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
se.wikimedia.org21:28, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sg.wikipedia.org03:55, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sg.wiktionary.org03:55, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
shi.wikipedia.org15:57, 26 ജനുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
shn.wikipedia.org08:07, 22 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
shn.wiktionary.org15:57, 26 ജനുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sh.wikipedia.org19:34, 7 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
sh.wiktionary.org03:55, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
shy.wiktionary.org15:57, 26 ജനുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wikipedia.org19:58, 17 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)59
simple.wiktionary.org21:13, 2 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
si.wikipedia.org03:54, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)78
si.wikibooks.org11:20, 30 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
si.wiktionary.org03:54, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
skr.wikipedia.org19:22, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
skr.wiktionary.org15:57, 26 ജനുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikipedia.org12:01, 4 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
sk.wikibooks.org10:52, 21 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikiquote.org03:54, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikisource.org03:54, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wiktionary.org03:54, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikipedia.org20:23, 27 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
sl.wikibooks.org10:52, 21 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikiquote.org03:54, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikisource.org03:54, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikiversity.org03:54, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wiktionary.org03:52, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
smn.wikipedia.org07:36, 27 ഒക്ടോബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sm.wikipedia.org03:52, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sm.wiktionary.org03:52, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sn.wikipedia.org03:52, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
wikisource.org07:03, 10 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
so.wikipedia.org03:52, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)71
so.wiktionary.org03:52, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
species.wikimedia.org07:02, 17 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
sq.wikipedia.org12:01, 4 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)49
sq.wikibooks.org11:20, 30 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sq.wikinews.org03:52, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sq.wikiquote.org03:52, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sq.wiktionary.org14:38, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
srn.wikipedia.org14:38, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
sr.wikipedia.org12:01, 4 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)44
sr.wikibooks.org11:20, 30 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
sr.wikinews.org17:26, 23 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sr.wikiquote.org03:51, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikisource.org03:51, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wiktionary.org03:51, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ss.wikipedia.org13:00, 19 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ss.wiktionary.org14:38, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
stq.wikipedia.org03:51, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
strategy.wikimedia.org18:57, 30 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
st.wikipedia.org03:51, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
st.wiktionary.org03:51, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
su.wikipedia.org22:58, 11 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)38
su.wikiquote.org03:51, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
su.wiktionary.org14:38, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikipedia.org18:17, 27 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)45
sv.wikibooks.org11:20, 30 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sv.wikinews.org03:51, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikiquote.org14:38, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikisource.org06:34, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikiversity.org03:51, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sv.wikivoyage.org06:16, 3 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wiktionary.org21:41, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sw.wikipedia.org03:51, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)81
sw.wiktionary.org03:51, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
szl.wikipedia.org22:35, 10 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
szy.wikipedia.org19:23, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikipedia.org12:36, 20 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)46
ta.wikibooks.org11:20, 30 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)29
ta.wikinews.org03:51, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ta.wikiquote.org14:38, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikisource.org03:51, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ta.wiktionary.org07:28, 18 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)30
tay.wikipedia.org19:23, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tcy.wikipedia.org08:29, 10 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ten.wikipedia.org18:57, 30 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
test2.wikipedia.org09:14, 24 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)34bureaucrat, sysop
test-commons.wikimedia.org18:57, 30 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
test.wikipedia.org16:07, 19 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)60sysop
test.wikidata.org00:24, 20 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tet.wikipedia.org11:39, 12 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
te.wikipedia.org12:35, 19 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)29
te.wikibooks.org11:20, 30 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
te.wikiquote.org03:51, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wikisource.org03:51, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
te.wiktionary.org22:03, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)35
tg.wikipedia.org13:50, 8 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)31
tg.wikibooks.org11:17, 30 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tg.wiktionary.org03:51, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
th.wikipedia.org12:00, 4 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)34
th.wikibooks.org11:17, 30 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
th.wikiquote.org03:51, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
th.wikisource.org03:51, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
th.wiktionary.org03:50, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ti.wikipedia.org03:50, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
ti.wiktionary.org03:50, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tk.wikipedia.org09:00, 20 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)44
tk.wiktionary.org03:50, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tl.wikipedia.org18:22, 19 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)29
tl.wikibooks.org11:17, 30 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tl.wiktionary.org03:50, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
tn.wikipedia.org03:50, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
tn.wiktionary.org03:50, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
to.wikipedia.org03:50, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
tpi.wikipedia.org03:50, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
tpi.wiktionary.org03:50, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
trv.wikipedia.org19:24, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikipedia.org19:48, 30 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)88
tr.wikibooks.org11:17, 30 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
tr.wikimedia.org21:26, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikinews.org19:05, 9 ഡിസംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tr.wikiquote.org03:50, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
tr.wikisource.org03:50, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikivoyage.org17:51, 2 മാർച്ച് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wiktionary.org22:02, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ts.wikipedia.org14:59, 24 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ts.wiktionary.org03:50, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
tt.wikipedia.org11:58, 4 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)36
tt.wikibooks.org11:17, 30 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
tt.wiktionary.org03:50, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tum.wikipedia.org03:50, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
tw.wikipedia.org14:38, 5 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
tyv.wikipedia.org15:00, 24 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ty.wikipedia.org15:09, 2 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
ua.wikimedia.org21:26, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
udm.wikipedia.org23:34, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ug.wikipedia.org23:33, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)126
ug.wiktionary.org03:50, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
uk.wikipedia.org09:50, 2 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)96autoreview
uk.wikibooks.org11:17, 30 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
uk.wikinews.org03:50, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
uk.wikiquote.org03:50, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
uk.wikisource.org03:50, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
uk.wikivoyage.org11:25, 15 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
uk.wiktionary.org03:50, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ur.wikipedia.org20:45, 24 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)49
ur.wikibooks.org03:50, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ur.wikiquote.org03:50, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ur.wiktionary.org03:50, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
usability.wikimedia.org18:57, 30 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uz.wikipedia.org17:39, 19 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)36
uz.wikiquote.org03:48, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uz.wiktionary.org03:48, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
vec.wikipedia.org21:04, 29 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
vec.wikisource.org03:48, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vec.wiktionary.org03:48, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vep.wikipedia.org23:06, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ve.wikipedia.org03:48, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
vi.wikipedia.org11:58, 4 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)60
vi.wikibooks.org11:17, 30 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)22
vi.wikiquote.org03:48, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
vi.wikisource.org03:47, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
vi.wikivoyage.org10:15, 23 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
vi.wiktionary.org22:02, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
vls.wikipedia.org03:47, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
vo.wikipedia.org22:29, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
vo.wiktionary.org03:47, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
war.wikipedia.org17:07, 14 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
wa.wikipedia.org03:47, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)53
wa.wiktionary.org03:47, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
www.wikidata.org07:02, 17 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6,033rollbacker
wikimania2014.wikimedia.org21:28, 8 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
wikimania2015.wikimedia.org23:34, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
wikimania2016.wikimedia.org16:05, 31 ജൂലൈ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
wikimania2017.wikimedia.org15:29, 1 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2018.wikimedia.org22:53, 12 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
wikimania.wikimedia.org20:09, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
wo.wikipedia.org15:01, 2 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21
wo.wikiquote.org03:47, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wo.wiktionary.org03:47, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
wuu.wikipedia.org18:22, 19 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
xal.wikipedia.org03:47, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
xh.wikipedia.org22:01, 23 മാർച്ച് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
xmf.wikipedia.org15:05, 2 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
yi.wikipedia.org22:25, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)54
yi.wikisource.org03:19, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
yi.wiktionary.org22:27, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
yo.wikipedia.org09:00, 20 ഏപ്രിൽ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)84
yue.wiktionary.org16:15, 11 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
za.wikipedia.org03:19, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
zea.wikipedia.org03:19, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
zh-classical.wikipedia.org03:19, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
zh-min-nan.wikipedia.org22:22, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)62
zh-min-nan.wikisource.org03:19, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zh-min-nan.wiktionary.org14:53, 2 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
zh-yue.wikipedia.org23:24, 17 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
zh.wikipedia.org09:54, 21 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)103
zh.wikibooks.org11:17, 30 ഒക്ടോബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)24
zh.wikinews.org09:24, 22 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
zh.wikiquote.org03:16, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
zh.wikisource.org22:02, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
zh.wikiversity.org14:29, 6 സെപ്റ്റംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikivoyage.org08:53, 24 മേയ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
zh.wiktionary.org22:02, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
zu.wikipedia.org15:05, 24 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
zu.wiktionary.org03:16, 4 നവംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1