ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
af.wikipedia.org17:58, 17 ഓഗസ്റ്റ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ami.wikipedia.org17:43, 27 മേയ് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ang.wikipedia.org14:48, 9 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
api.wikimedia.org17:13, 14 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikipedia.org04:08, 7 ഒക്ടോബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ar.wikisource.org11:39, 5 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
arz.wikipedia.org15:04, 3 മേയ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
as.wikipedia.org17:58, 17 ഓഗസ്റ്റ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
as.wikisource.org13:24, 13 സെപ്റ്റംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
azb.wikipedia.org14:49, 9 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
az.wikipedia.org23:22, 30 ഒക്ടോബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ba.wikipedia.org00:32, 7 ഏപ്രിൽ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wikipedia.org14:50, 9 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wikipedia.org14:25, 21 ഒക്ടോബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wikisource.org18:58, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wikivoyage.org22:08, 20 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bs.wikipedia.org12:02, 25 ഒക്ടോബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bug.wikipedia.org17:20, 25 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikipedia.org20:53, 9 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikimedia.org20:55, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ceb.wikipedia.org22:56, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ce.wikipedia.org04:27, 26 നവംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ckb.wikipedia.org17:23, 21 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
commons.wikimedia.org16:09, 21 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)294
co.wikipedia.org22:57, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
co.wikimedia.org18:23, 21 ജൂലൈ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikipedia.org23:38, 28 ജൂലൈ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cs.wiktionary.org05:21, 27 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wikipedia.org19:32, 9 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wikipedia.org13:57, 29 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikipedia.org13:57, 22 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
de.wikivoyage.org17:10, 25 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
diq.wikipedia.org20:07, 5 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikipedia.org11:21, 21 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikivoyage.org22:08, 20 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikipedia.org20:53, 20 ജനുവരി 2015പുതിയ അംഗത്വം(?)649extendedconfirmed
en.wikibooks.org12:57, 26 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikinews.org16:09, 21 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikiquote.org16:09, 21 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikisource.org16:09, 21 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
en.wikiversity.org13:02, 26 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
en.wikivoyage.org13:02, 26 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
en.wiktionary.org16:09, 21 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wikipedia.org13:20, 25 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wikibooks.org06:22, 10 ഒക്ടോബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikipedia.org12:48, 22 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3confirmed
es.wikibooks.org11:46, 23 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikisource.org17:27, 31 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikiversity.org14:20, 28 നവംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikivoyage.org19:37, 20 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
eu.wikipedia.org05:24, 27 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikipedia.org18:39, 11 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikisource.org18:39, 11 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikivoyage.org21:09, 12 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikipedia.org16:51, 2 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikivoyage.org22:02, 20 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
foundation.wikimedia.org17:35, 20 ഏപ്രിൽ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikipedia.org17:44, 16 ഒക്ടോബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
fr.wikinews.org18:37, 20 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikiquote.org19:19, 26 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikisource.org14:12, 8 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikiversity.org15:34, 12 മേയ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikivoyage.org21:09, 12 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wiktionary.org19:39, 21 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
glk.wikipedia.org05:24, 27 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wikipedia.org21:08, 6 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gom.wikipedia.org22:45, 12 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
got.wikipedia.org03:25, 19 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gu.wikipedia.org14:28, 18 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ha.wikipedia.org17:14, 4 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikipedia.org07:29, 21 ഒക്ടോബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikisource.org23:54, 14 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikivoyage.org23:57, 16 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikipedia.org19:06, 5 ജനുവരി 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
hi.wikibooks.org01:55, 5 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikisource.org18:13, 25 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikiversity.org04:26, 4 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikivoyage.org19:41, 21 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wiktionary.org21:32, 14 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wikipedia.org11:16, 21 ഒക്ടോബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wiktionary.org17:18, 16 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ht.wikipedia.org17:14, 4 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikipedia.org18:38, 6 ഒക്ടോബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikibooks.org18:02, 26 ജൂൺ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ia.wikipedia.org17:45, 15 ജൂൺ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wikipedia.org15:17, 5 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ie.wikipedia.org16:50, 29 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ig.wikipedia.org22:36, 2 നവംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ilo.wikipedia.org14:13, 28 നവംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
incubator.wikimedia.org16:09, 21 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikipedia.org13:46, 22 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikinews.org00:22, 22 മാർച്ച് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikisource.org18:10, 19 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikivoyage.org23:08, 12 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ja.wikipedia.org17:43, 7 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikisource.org22:21, 21 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ja.wiktionary.org11:39, 5 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kk.wikipedia.org01:17, 11 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wikipedia.org13:17, 29 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wikisource.org18:07, 19 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikipedia.org13:55, 25 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ku.wikipedia.org02:21, 6 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lb.wikipedia.org19:44, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikisource.org18:46, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
login.wikimedia.org20:54, 20 ജനുവരി 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lv.wikipedia.org22:45, 16 ജൂലൈ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.mediawiki.org15:48, 21 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)349autopatrolled
meta.wikimedia.org15:48, 21 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,397massmessage-sender
ml.wikipedia.org13:18, 25 ജൂലൈ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
my.wikipedia.org17:40, 14 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nap.wikisource.org07:55, 18 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ne.wikipedia.org17:14, 7 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nl.wikipedia.org14:59, 13 ഫെബ്രുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikinews.org20:25, 18 ജൂലൈ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikivoyage.org22:00, 20 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nn.wikipedia.org17:18, 25 ഓഗസ്റ്റ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikipedia.org02:26, 22 നവംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nso.wikipedia.org18:56, 20 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nv.wikipedia.org16:15, 2 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
olo.wikipedia.org10:53, 27 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
or.wikipedia.org10:50, 1 ഒക്ടോബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
outreach.wikimedia.org03:21, 25 ജൂലൈ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pa.wikipedia.org13:44, 29 മാർച്ച് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pl.wikipedia.org17:42, 7 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikisource.org22:03, 30 മാർച്ച് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikivoyage.org21:46, 20 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ps.wikivoyage.org20:09, 21 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikipedia.org12:47, 25 ഒക്ടോബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikibooks.org14:58, 14 ഓഗസ്റ്റ് 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikisource.org18:51, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikivoyage.org22:01, 20 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikipedia.org03:12, 13 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikivoyage.org22:00, 20 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikipedia.org17:43, 7 ഏപ്രിൽ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ru.wikivoyage.org16:23, 1 ഡിസംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikipedia.org21:38, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikisource.org18:51, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wiktionary.org21:45, 14 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
se.wikipedia.org17:10, 14 ഒക്ടോബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sh.wikipedia.org14:21, 29 സെപ്റ്റംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wikipedia.org14:20, 10 ജൂൺ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikiquote.org05:21, 27 ഫെബ്രുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikisource.org18:39, 11 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
species.wikimedia.org16:09, 21 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikipedia.org17:20, 25 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikisource.org13:05, 22 ജൂൺ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
stq.wikipedia.org20:09, 5 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
st.wikipedia.org18:56, 20 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
su.wikipedia.org07:00, 17 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikipedia.org20:46, 28 ജൂലൈ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikivoyage.org23:08, 12 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ta.wikipedia.org03:12, 13 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikisource.org12:15, 8 സെപ്റ്റംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wiktionary.org21:34, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
test2.wikipedia.org20:39, 13 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1sysop
test-commons.wikimedia.org17:33, 27 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
test.wikipedia.org15:56, 24 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)240sysop
test.wikidata.org19:26, 15 ജൂലൈ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wikipedia.org05:22, 11 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wikisource.org18:51, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wiktionary.org11:40, 5 ഡിസംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wikipedia.org19:53, 14 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tl.wikipedia.org18:17, 17 നവംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikipedia.org21:27, 29 ഒക്ടോബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wiktionary.org18:58, 2 ഒക്ടോബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tt.wikipedia.org08:55, 19 ഡിസംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tw.wikipedia.org13:43, 5 സെപ്റ്റംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikipedia.org12:03, 25 ഒക്ടോബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikivoyage.org23:08, 12 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ur.wikipedia.org12:33, 23 ജൂൺ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
vi.wikipedia.org17:07, 17 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
vi.wikivoyage.org14:37, 21 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wiktionary.org23:49, 14 നവംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.wikidata.org16:09, 21 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
wikimania2014.wikimedia.org17:20, 7 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2015.wikimedia.org07:57, 6 ഒക്ടോബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2016.wikimedia.org07:52, 19 നവംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
wikimania2017.wikimedia.org16:37, 3 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2018.wikimedia.org18:50, 3 സെപ്റ്റംബർ 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania.wikimedia.org17:34, 16 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
zh-classical.wikipedia.org20:14, 5 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-yue.wikipedia.org17:33, 7 മേയ് 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikipedia.org21:31, 29 ഒക്ടോബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikisource.org05:03, 13 ഡിസംബർ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zh.wikiversity.org14:41, 9 ജനുവരി 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikivoyage.org00:30, 22 ജൂൺ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wiktionary.org08:28, 26 ഓഗസ്റ്റ് 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0