ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
  • ഉപയോക്തൃനാമം: NForrester (WMF)
  • രജിസ്റ്റേ‌ർഡ്: 20:55, 15 ജൂലൈ 2021 (13 മാസം മുൻപ്)
  • ആകെ തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം: 9
  • ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്വങ്ങളുടെ എണ്ണം: 73
  • ആഗോള സംഘങ്ങൾ: Two-factor authentication testers, ഉദ്യോഗസ്ഥർ
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
am.wikipedia.org11:51, 2 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikipedia.org12:02, 18 ഓഗസ്റ്റ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
azb.wikipedia.org12:48, 17 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
az.wikipedia.org08:51, 8 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ba.wikipedia.org10:03, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be-tarask.wikipedia.org14:42, 17 ഓഗസ്റ്റ് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wikipedia.org10:02, 29 മാർച്ച് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wikipedia.org10:02, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikipedia.org09:19, 1 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikipedia.org08:53, 10 മാർച്ച് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
commons.wikimedia.org16:23, 20 ജൂലൈ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikipedia.org12:48, 26 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wikipedia.org16:32, 29 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikipedia.org11:34, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikipedia.org11:42, 18 ഓഗസ്റ്റ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikipedia.org14:46, 21 ജൂലൈ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikibooks.org16:01, 15 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikinews.org09:56, 27 ജൂലൈ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikiquote.org09:16, 21 ജനുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikisource.org09:28, 28 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wiktionary.org13:51, 26 ജൂലൈ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wikipedia.org09:14, 21 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikipedia.org15:23, 7 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikipedia.org10:05, 28 സെപ്റ്റംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
foundation.wikimedia.org14:51, 3 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikipedia.org13:32, 16 ഓഗസ്റ്റ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gv.wikipedia.org10:15, 12 ഓഗസ്റ്റ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikipedia.org12:02, 18 ഓഗസ്റ്റ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wikipedia.org10:38, 22 ജൂലൈ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikipedia.org12:36, 17 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ie.wikipedia.org12:37, 17 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikipedia.org10:15, 12 ഓഗസ്റ്റ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikipedia.org09:44, 26 ജൂലൈ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ka.wikipedia.org12:45, 2 മാർച്ച് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikipedia.org11:41, 18 ഓഗസ്റ്റ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wikipedia.org11:51, 12 ഓഗസ്റ്റ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
login.wikimedia.org20:55, 15 ജൂലൈ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mad.wikipedia.org18:02, 9 മാർച്ച് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.mediawiki.org10:18, 21 ജൂലൈ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
meta.wikimedia.org20:55, 15 ജൂലൈ 2021പുതിയ അംഗത്വം(?)9autopatrolled
mk.wikipedia.org10:17, 12 ഓഗസ്റ്റ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mn.wikipedia.org12:03, 18 ഓഗസ്റ്റ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mzn.wikipedia.org12:46, 17 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nap.wikipedia.org05:07, 18 ജനുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikipedia.org12:01, 18 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikipedia.org12:41, 17 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
oc.wikipedia.org13:06, 17 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
outreach.wikimedia.org14:47, 16 ഓഗസ്റ്റ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikipedia.org09:22, 15 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikipedia.org17:41, 31 ജനുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikipedia.org14:31, 17 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikipedia.org09:38, 22 ജൂലൈ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikibooks.org14:25, 5 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikimedia.org08:37, 20 ജൂലൈ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikinews.org09:14, 27 ജൂലൈ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikiquote.org17:26, 15 ഓഗസ്റ്റ് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikisource.org09:28, 28 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wiktionary.org10:21, 27 സെപ്റ്റംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sah.wikipedia.org13:11, 29 ജൂലൈ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sh.wikipedia.org13:46, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wikipedia.org16:32, 30 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikipedia.org18:54, 15 ഓഗസ്റ്റ് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikisource.org10:06, 12 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikipedia.org14:01, 16 ഓഗസ്റ്റ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikisource.org12:00, 18 ഓഗസ്റ്റ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikipedia.org09:19, 1 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikipedia.org09:40, 6 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ty.wikipedia.org09:15, 3 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikipedia.org12:42, 4 ഓഗസ്റ്റ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wikipedia.org10:16, 5 ഓഗസ്റ്റ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.wikidata.org12:47, 23 ജൂലൈ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania.wikimedia.org08:07, 22 ജൂലൈ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikipedia.org08:49, 5 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0