ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
  • ഉപയോക്തൃനാമം: Mykola7
  • രജിസ്റ്റേ‌ർഡ്: 21:45, 19 ഒക്ടോബർ 2018 (3 വർഷം മുൻപ്)
  • ആകെ തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം: 53,711
  • ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്വങ്ങളുടെ എണ്ണം: 786
  • ആഗോള സംഘങ്ങൾ: ആഗോള മുൻപ്രാപനം ചെയ്യുന്നവർ, Ombuds
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
aa.wikipedia.org18:26, 5 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ab.wikipedia.org15:25, 22 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ace.wikipedia.org14:26, 19 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
ady.wikipedia.org21:06, 18 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
af.wikipedia.org15:40, 6 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)38
af.wikibooks.org02:22, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
af.wikiquote.org02:22, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
af.wiktionary.org02:22, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
ak.wikipedia.org10:39, 12 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
als.wikipedia.org23:35, 4 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
alt.wikipedia.org21:29, 29 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ami.wikipedia.org21:29, 29 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
am.wikipedia.org02:22, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
am.wiktionary.org02:22, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ang.wikipedia.org20:17, 10 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ang.wiktionary.org02:22, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
an.wikipedia.org10:40, 12 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
an.wiktionary.org02:22, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
api.wikimedia.org19:11, 15 മാർച്ച് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
arc.wikipedia.org00:31, 24 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ar.wikipedia.org14:15, 20 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)233
ar.wikibooks.org02:22, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ar.wikinews.org16:38, 1 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
ar.wikiquote.org02:22, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ar.wikisource.org18:00, 4 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ar.wikiversity.org19:54, 21 ജനുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ar.wiktionary.org02:22, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
ary.wikipedia.org20:17, 10 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
arz.wikipedia.org10:56, 17 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)81
ast.wikipedia.org10:56, 17 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ast.wiktionary.org02:22, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
as.wikipedia.org16:38, 1 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
as.wikisource.org02:22, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
atj.wikipedia.org10:40, 12 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
avk.wikipedia.org10:40, 12 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
av.wikipedia.org15:25, 22 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
awa.wikipedia.org02:22, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ay.wikipedia.org10:40, 12 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ay.wiktionary.org02:22, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
azb.wikipedia.org10:40, 12 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)25
az.wikipedia.org10:56, 17 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21
az.wikibooks.org21:51, 5 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
az.wikiquote.org02:22, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)32
az.wikisource.org02:22, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
az.wiktionary.org02:22, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ban.wikipedia.org10:40, 12 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
bar.wikipedia.org10:40, 12 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)25
bat-smg.wikipedia.org02:22, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ba.wikipedia.org14:49, 14 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ba.wikibooks.org02:22, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bcl.wikipedia.org20:25, 7 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bcl.wiktionary.org02:22, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bd.wikimedia.org16:39, 11 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be-tarask.wikipedia.org12:53, 19 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)27
beta.wikiversity.org10:43, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wikipedia.org10:20, 27 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)55
be.wikibooks.org02:22, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
be.wikimedia.org02:22, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
be.wikiquote.org02:22, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
be.wikisource.org21:05, 4 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
be.wiktionary.org02:22, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bg.wikipedia.org16:59, 6 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)51
bg.wikibooks.org02:22, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bg.wikiquote.org02:22, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bg.wikisource.org00:04, 24 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bg.wiktionary.org02:22, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
bh.wikipedia.org03:46, 7 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
bi.wikipedia.org10:40, 12 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bjn.wikipedia.org21:12, 10 ഒക്ടോബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
bm.wikipedia.org10:40, 12 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bn.wikipedia.org20:37, 2 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)236
bn.wikibooks.org10:40, 12 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
bn.wikisource.org21:46, 17 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bn.wikivoyage.org20:16, 29 ജനുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bn.wiktionary.org02:22, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
bo.wikipedia.org23:27, 12 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bpy.wikipedia.org16:39, 11 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
br.wikipedia.org19:32, 29 സെപ്റ്റംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
br.wikimedia.org19:33, 29 സെപ്റ്റംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wikiquote.org02:22, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
br.wikisource.org02:22, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
br.wiktionary.org02:22, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bs.wikipedia.org12:10, 24 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
bs.wikibooks.org02:22, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bs.wikinews.org19:54, 21 ജനുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bs.wikiquote.org02:22, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bs.wikisource.org02:22, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bs.wiktionary.org00:31, 24 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
bug.wikipedia.org10:40, 12 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
bxr.wikipedia.org19:49, 3 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ca.wikipedia.org11:10, 11 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
ca.wikibooks.org02:22, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ca.wikimedia.org00:53, 28 മേയ് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikinews.org19:54, 21 ജനുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ca.wikiquote.org02:22, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ca.wikisource.org02:22, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ca.wiktionary.org17:14, 11 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
cbk-zam.wikipedia.org10:40, 12 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
cdo.wikipedia.org10:40, 12 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ceb.wikipedia.org18:11, 14 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ce.wikipedia.org00:15, 24 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
cho.wikipedia.org15:23, 11 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
chr.wikipedia.org10:40, 12 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
chr.wiktionary.org02:23, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ch.wikipedia.org14:19, 22 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
chy.wikipedia.org02:23, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ckb.wikipedia.org19:30, 13 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
commons.wikimedia.org11:15, 23 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,296
co.wikipedia.org10:41, 12 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
co.wikimedia.org10:41, 12 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
co.wiktionary.org02:23, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
crh.wikipedia.org18:56, 12 ഓഗസ്റ്റ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)23
cr.wikipedia.org21:45, 30 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
csb.wikipedia.org02:23, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
csb.wiktionary.org02:23, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
cs.wikipedia.org11:03, 11 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)30
cs.wikibooks.org02:23, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
cs.wikinews.org14:38, 13 ജനുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
cs.wikiquote.org21:30, 2 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
cs.wikisource.org00:11, 30 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
cs.wikiversity.org19:55, 21 ജനുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
cs.wiktionary.org21:18, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
cu.wikipedia.org13:23, 9 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cv.wikipedia.org10:55, 17 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)28
cv.wikibooks.org02:23, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
cy.wikipedia.org10:55, 17 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
cy.wikibooks.org02:23, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
cy.wikiquote.org02:23, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
cy.wikisource.org00:05, 24 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
cy.wiktionary.org02:23, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
dag.wikipedia.org10:41, 12 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wikipedia.org15:39, 6 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
da.wikibooks.org02:23, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
da.wikiquote.org00:11, 30 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
da.wikisource.org00:04, 24 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
da.wiktionary.org23:45, 30 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
de.wikipedia.org10:41, 12 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)88
de.wikibooks.org00:06, 24 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
de.wikinews.org16:38, 1 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
de.wikiquote.org10:41, 12 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
de.wikisource.org00:06, 24 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikiversity.org14:01, 19 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
de.wikivoyage.org20:18, 10 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)28
de.wiktionary.org21:39, 17 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
din.wikipedia.org10:41, 12 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
diq.wikipedia.org17:51, 21 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
diq.wiktionary.org21:28, 26 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dsb.wikipedia.org02:21, 10 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dty.wikipedia.org16:39, 11 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
dv.wikipedia.org10:41, 12 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
dv.wiktionary.org02:23, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
dz.wikipedia.org09:40, 30 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ee.wikipedia.org02:23, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
el.wikipedia.org11:15, 11 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
el.wikibooks.org02:23, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
el.wikinews.org19:55, 21 ജനുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
el.wikiquote.org02:23, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
el.wikisource.org02:23, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
el.wikiversity.org19:55, 21 ജനുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
el.wikivoyage.org19:55, 21 ജനുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
el.wiktionary.org17:06, 21 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
eml.wikipedia.org10:41, 12 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
en.wikipedia.org08:28, 20 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,564extendedconfirmed
en.wikibooks.org16:42, 7 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
en.wikinews.org15:15, 10 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)272
en.wikiquote.org16:42, 7 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)41
en.wikisource.org19:05, 12 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
en.wikiversity.org10:07, 27 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
en.wikivoyage.org16:41, 7 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
en.wiktionary.org11:25, 29 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)55
eo.wikipedia.org10:55, 17 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
eo.wikibooks.org16:38, 1 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
eo.wikinews.org16:38, 1 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
eo.wikiquote.org16:38, 1 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
eo.wikisource.org16:38, 1 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
eo.wikivoyage.org10:41, 12 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wiktionary.org19:33, 29 സെപ്റ്റംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
es.wikipedia.org13:23, 10 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)44
es.wikibooks.org02:23, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
es.wikinews.org16:38, 1 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
es.wikiquote.org11:09, 5 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
es.wikisource.org02:23, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
es.wikiversity.org19:55, 21 ജനുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
es.wikivoyage.org10:41, 12 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
es.wiktionary.org00:21, 24 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
et.wikipedia.org10:53, 17 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
et.wikibooks.org02:23, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
et.wikiquote.org00:14, 24 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
et.wikisource.org02:23, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
et.wiktionary.org00:01, 24 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
eu.wikipedia.org19:44, 30 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)46
eu.wikibooks.org02:23, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
eu.wikiquote.org02:23, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
eu.wikisource.org02:23, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wiktionary.org02:23, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ext.wikipedia.org02:23, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fa.wikipedia.org11:19, 11 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)51
fa.wikibooks.org02:23, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
fa.wikinews.org19:55, 21 ജനുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
fa.wikiquote.org23:27, 12 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
fa.wikisource.org02:23, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fa.wikivoyage.org11:09, 5 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
fa.wiktionary.org23:27, 12 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
ff.wikipedia.org10:41, 12 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fiu-vro.wikipedia.org02:23, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fi.wikipedia.org15:11, 27 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
fi.wikibooks.org02:23, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fi.wikimedia.org19:55, 21 ജനുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fi.wikinews.org16:38, 1 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fi.wikiquote.org17:14, 11 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fi.wikisource.org02:23, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fi.wikiversity.org19:55, 21 ജനുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fi.wikivoyage.org10:41, 12 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fi.wiktionary.org02:23, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
fj.wikipedia.org10:42, 12 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fj.wiktionary.org02:23, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
foundation.wikimedia.org20:16, 3 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fo.wikipedia.org21:26, 9 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
fo.wikisource.org02:23, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fo.wiktionary.org02:23, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
frp.wikipedia.org22:38, 2 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
frr.wikipedia.org02:23, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikipedia.org16:32, 26 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)304
fr.wikibooks.org17:06, 21 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
fr.wikinews.org15:34, 18 ജൂൺ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
fr.wikiquote.org17:06, 21 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fr.wikisource.org17:14, 11 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
fr.wikiversity.org17:06, 21 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
fr.wikivoyage.org10:42, 12 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
fr.wiktionary.org11:23, 26 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
fur.wikipedia.org17:14, 11 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fy.wikipedia.org10:53, 17 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
fy.wikibooks.org02:23, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fy.wiktionary.org02:23, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
gag.wikipedia.org17:51, 21 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
gan.wikipedia.org21:29, 30 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ga.wikipedia.org14:46, 14 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ga.wiktionary.org02:23, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
gcr.wikipedia.org17:05, 6 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gd.wikipedia.org15:03, 29 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
gd.wiktionary.org21:34, 2 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
glk.wikipedia.org02:23, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
gl.wikipedia.org10:53, 17 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
gl.wikibooks.org02:23, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
gl.wikiquote.org02:23, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
gl.wikisource.org02:23, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
gl.wiktionary.org02:23, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
gn.wikipedia.org10:42, 12 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
gn.wiktionary.org02:23, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
gom.wikipedia.org17:14, 11 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
gom.wiktionary.org02:23, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gor.wikipedia.org10:42, 12 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
got.wikipedia.org10:42, 12 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
gu.wikipedia.org18:39, 17 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
gu.wikiquote.org02:24, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
gu.wikisource.org02:24, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
gu.wiktionary.org17:52, 21 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
gv.wikipedia.org23:27, 12 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
gv.wiktionary.org02:24, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hak.wikipedia.org10:42, 12 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ha.wikipedia.org18:39, 17 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ha.wiktionary.org02:24, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
haw.wikipedia.org19:34, 29 സെപ്റ്റംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
he.wikipedia.org14:15, 20 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)120
he.wikibooks.org10:42, 12 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
he.wikinews.org10:42, 12 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
he.wikiquote.org18:15, 10 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
he.wikisource.org14:47, 10 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
he.wikivoyage.org11:53, 21 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
he.wiktionary.org03:43, 18 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hif.wikipedia.org10:42, 12 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)26
hif.wiktionary.org02:24, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikipedia.org17:28, 20 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)132
hi.wikibooks.org02:24, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hi.wikiquote.org10:42, 12 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
hi.wikisource.org10:14, 16 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikiversity.org19:56, 21 ജനുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hi.wikivoyage.org22:01, 16 ജനുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
hi.wiktionary.org02:24, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
hr.wikipedia.org10:52, 17 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)28
hr.wikibooks.org13:09, 21 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hr.wikiquote.org02:24, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hr.wikisource.org02:24, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hr.wiktionary.org02:24, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hsb.wikipedia.org10:42, 12 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hsb.wiktionary.org02:24, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ht.wikipedia.org17:05, 6 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hu.wikipedia.org13:18, 23 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)20
hu.wikibooks.org02:24, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
hu.wikiquote.org02:24, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hu.wikisource.org02:24, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wiktionary.org13:15, 25 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hy.wikipedia.org20:10, 25 ഏപ്രിൽ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
hy.wikibooks.org02:24, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hy.wikiquote.org02:24, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hy.wikisource.org18:21, 10 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hy.wiktionary.org18:21, 10 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hyw.wikipedia.org10:52, 17 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ia.wikipedia.org14:28, 21 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ia.wikibooks.org02:24, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ia.wiktionary.org02:24, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
id.wikipedia.org17:22, 31 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)217
id.wikibooks.org10:42, 12 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
id.wikiquote.org10:42, 12 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
id.wikisource.org10:42, 12 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
id.wiktionary.org20:26, 7 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ie.wikipedia.org10:50, 17 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ie.wiktionary.org02:24, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ig.wikipedia.org02:24, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ik.wikipedia.org10:42, 12 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ilo.wikipedia.org21:26, 9 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
incubator.wikimedia.org17:39, 13 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)244
inh.wikipedia.org15:25, 22 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
io.wikipedia.org16:12, 13 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
io.wiktionary.org00:04, 24 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wikipedia.org11:34, 11 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
is.wikibooks.org02:24, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
is.wikiquote.org02:24, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
is.wikisource.org02:24, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
is.wiktionary.org02:24, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
it.wikipedia.org12:40, 5 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)305
it.wikibooks.org21:28, 30 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
it.wikinews.org21:30, 29 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
it.wikiquote.org18:15, 10 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
it.wikisource.org00:10, 30 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
it.wikiversity.org18:09, 25 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
it.wikivoyage.org10:42, 12 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
it.wiktionary.org19:34, 29 സെപ്റ്റംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
iu.wikipedia.org02:24, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
iu.wiktionary.org02:24, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
jam.wikipedia.org02:24, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ja.wikipedia.org15:28, 30 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)31
ja.wikibooks.org18:23, 10 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ja.wikinews.org22:09, 14 ജനുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ja.wikiquote.org18:23, 10 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ja.wikisource.org00:09, 24 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ja.wikiversity.org19:56, 21 ജനുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ja.wikivoyage.org21:55, 16 ജനുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ja.wiktionary.org14:53, 23 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
jbo.wikipedia.org21:06, 5 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
jbo.wiktionary.org02:24, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
jv.wikipedia.org09:47, 4 സെപ്റ്റംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
jv.wikisource.org10:42, 12 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jv.wiktionary.org02:24, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
kaa.wikipedia.org10:42, 12 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
kab.wikipedia.org10:42, 12 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ka.wikipedia.org11:11, 7 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ka.wikibooks.org02:24, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ka.wikiquote.org02:24, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ka.wiktionary.org20:17, 7 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
kbd.wikipedia.org15:25, 22 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
kbp.wikipedia.org10:42, 12 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
kg.wikipedia.org02:24, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ki.wikipedia.org02:24, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
kk.wikipedia.org11:42, 11 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)77
kk.wikibooks.org02:21, 10 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
kk.wiktionary.org02:24, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
kl.wikipedia.org10:50, 17 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
kl.wiktionary.org02:24, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
km.wikipedia.org10:42, 12 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
km.wikibooks.org02:24, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
km.wiktionary.org02:24, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
kn.wikipedia.org09:47, 2 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
kn.wikiquote.org02:24, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
kn.wikisource.org02:24, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
kn.wiktionary.org02:24, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
koi.wikipedia.org02:24, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ko.wikipedia.org10:50, 17 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ko.wikibooks.org02:24, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ko.wikinews.org19:56, 21 ജനുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ko.wikiquote.org02:24, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ko.wikisource.org02:24, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ko.wikiversity.org17:27, 14 ജനുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ko.wiktionary.org02:24, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
krc.wikipedia.org15:25, 22 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ksh.wikipedia.org02:24, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ks.wikipedia.org10:42, 12 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)66
ks.wiktionary.org02:24, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ku.wikipedia.org15:15, 6 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
ku.wikibooks.org02:24, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ku.wikiquote.org02:24, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ku.wiktionary.org00:32, 24 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
kv.wikipedia.org10:27, 6 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
kw.wikipedia.org21:31, 9 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
kw.wiktionary.org02:24, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ky.wikipedia.org23:28, 12 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ky.wikibooks.org02:21, 10 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ky.wikiquote.org02:21, 10 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ky.wiktionary.org02:22, 10 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
lad.wikipedia.org02:24, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
la.wikipedia.org11:46, 11 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
la.wikibooks.org02:24, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
la.wikiquote.org02:24, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
la.wikisource.org00:18, 26 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
la.wiktionary.org17:14, 11 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
lbe.wikipedia.org10:43, 12 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
lb.wikipedia.org00:00, 24 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
lb.wiktionary.org02:25, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
lez.wikipedia.org15:25, 22 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
lfn.wikipedia.org02:25, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lg.wikipedia.org02:25, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
lij.wikipedia.org13:14, 20 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
li.wikipedia.org10:43, 12 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
li.wikibooks.org02:25, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
li.wikiquote.org02:25, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
li.wikisource.org02:25, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
li.wiktionary.org02:25, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
lld.wikipedia.org21:30, 29 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lmo.wikipedia.org10:49, 17 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
lmo.wiktionary.org02:25, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ln.wikipedia.org23:28, 12 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ln.wiktionary.org02:25, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
login.wikimedia.org21:45, 19 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lo.wikipedia.org02:25, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
lo.wiktionary.org02:25, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ltg.wikipedia.org02:25, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
lt.wikipedia.org11:46, 11 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)50
lt.wikibooks.org02:25, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
lt.wikiquote.org02:25, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
lt.wikisource.org00:10, 30 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
lt.wiktionary.org02:25, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
lv.wikipedia.org11:48, 11 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)82
lv.wiktionary.org02:25, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mad.wikipedia.org10:43, 12 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mai.wikipedia.org10:43, 12 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
map-bms.wikipedia.org10:43, 12 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
mdf.wikipedia.org15:25, 22 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
www.mediawiki.org21:45, 19 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)36
meta.wikimedia.org21:45, 19 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,486global-renamer, sysop
mg.wikipedia.org15:42, 6 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
mg.wikibooks.org02:25, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mg.wiktionary.org02:25, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mhr.wikipedia.org23:06, 2 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
min.wikipedia.org10:43, 12 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
min.wiktionary.org10:43, 12 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mi.wikipedia.org10:48, 17 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
mi.wiktionary.org02:25, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mk.wikipedia.org15:18, 6 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)30
mk.wikibooks.org02:25, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mk.wikisource.org02:25, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mk.wiktionary.org02:25, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ml.wikipedia.org15:42, 6 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)67
ml.wikibooks.org02:25, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ml.wikiquote.org18:40, 17 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ml.wikisource.org18:40, 17 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ml.wiktionary.org18:40, 17 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
mni.wikipedia.org10:43, 12 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
mni.wiktionary.org02:25, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mn.wikipedia.org10:48, 17 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
mn.wiktionary.org02:25, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mnw.wikipedia.org02:25, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mnw.wiktionary.org02:25, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mrj.wikipedia.org02:25, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mr.wikipedia.org20:18, 10 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
mr.wikibooks.org02:25, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mr.wikiquote.org02:25, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mr.wikisource.org02:25, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mr.wiktionary.org02:25, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ms.wikipedia.org10:47, 17 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)62
ms.wikibooks.org02:25, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ms.wiktionary.org17:04, 21 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mt.wikipedia.org00:32, 24 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
mt.wiktionary.org02:25, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mwl.wikipedia.org02:25, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
myv.wikipedia.org15:25, 22 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
my.wikipedia.org17:15, 11 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
my.wiktionary.org17:04, 21 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
mzn.wikipedia.org23:28, 12 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nah.wikipedia.org02:25, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nah.wiktionary.org02:25, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nap.wikipedia.org17:15, 11 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nap.wikisource.org02:25, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
na.wikipedia.org10:47, 17 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
na.wiktionary.org02:25, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nds-nl.wikipedia.org10:43, 12 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nds.wikipedia.org10:43, 12 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)29
nds.wiktionary.org17:15, 11 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ne.wikipedia.org11:55, 11 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ne.wikibooks.org02:25, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ne.wiktionary.org18:39, 17 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
new.wikipedia.org18:39, 17 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
nia.wikipedia.org10:43, 12 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nia.wiktionary.org02:25, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikipedia.org16:07, 27 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)46
nl.wikibooks.org02:25, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
nl.wikimedia.org20:03, 22 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikinews.org19:57, 21 ജനുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
nl.wikiquote.org02:25, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nl.wikisource.org02:25, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nl.wikivoyage.org10:43, 12 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
nl.wiktionary.org00:10, 24 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nn.wikipedia.org11:58, 11 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
nn.wikiquote.org02:25, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nn.wiktionary.org02:25, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nov.wikipedia.org02:25, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
no.wikipedia.org15:24, 10 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)51
no.wikibooks.org02:25, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
no.wikinews.org19:57, 21 ജനുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
no.wikiquote.org02:25, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
no.wikisource.org02:25, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
no.wiktionary.org00:17, 24 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nqo.wikipedia.org02:25, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nrm.wikipedia.org02:25, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nso.wikipedia.org02:25, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nv.wikipedia.org02:25, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nyc.wikimedia.org23:55, 8 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ny.wikipedia.org10:43, 12 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
oc.wikipedia.org19:34, 29 സെപ്റ്റംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
oc.wikibooks.org02:25, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
oc.wiktionary.org00:05, 24 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
olo.wikipedia.org02:25, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
om.wikipedia.org02:25, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
om.wiktionary.org02:25, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
or.wikipedia.org02:25, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
or.wikisource.org14:52, 23 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
or.wiktionary.org02:25, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
os.wikipedia.org15:25, 22 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
outreach.wikimedia.org20:13, 21 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pag.wikipedia.org02:25, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pam.wikipedia.org10:43, 12 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pap.wikipedia.org20:18, 10 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pa.wikipedia.org10:43, 12 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
pa.wikibooks.org02:25, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pa.wikisource.org21:08, 2 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pa.wiktionary.org02:25, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pcd.wikipedia.org02:25, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pdc.wikipedia.org10:43, 12 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pfl.wikipedia.org02:25, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pih.wikipedia.org09:42, 20 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
pi.wikipedia.org18:39, 17 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
pl.wikipedia.org21:30, 17 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)443autoreview
pl.wikibooks.org19:45, 29 സെപ്റ്റംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
pl.wikimedia.org19:18, 20 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikinews.org19:45, 29 സെപ്റ്റംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
pl.wikiquote.org19:45, 29 സെപ്റ്റംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
pl.wikisource.org00:05, 24 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
pl.wikivoyage.org00:04, 24 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
pl.wiktionary.org19:45, 29 സെപ്റ്റംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
pms.wikipedia.org19:02, 18 ജൂലൈ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
pms.wikisource.org02:26, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pnb.wikipedia.org10:44, 12 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
pnb.wiktionary.org02:26, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pnt.wikipedia.org02:26, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ps.wikipedia.org00:02, 24 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
ps.wiktionary.org02:26, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pt.wikipedia.org18:14, 27 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)60
pt.wikibooks.org00:05, 24 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pt.wikimedia.org23:51, 12 ജൂൺ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikinews.org00:17, 24 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
pt.wikiquote.org19:35, 29 സെപ്റ്റംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pt.wikisource.org00:18, 26 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pt.wikiversity.org19:35, 29 സെപ്റ്റംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
pt.wikivoyage.org10:44, 12 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
pt.wiktionary.org19:35, 29 സെപ്റ്റംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
pwn.wikipedia.org21:30, 29 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
qu.wikipedia.org15:16, 6 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
qu.wiktionary.org02:26, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
rm.wikipedia.org02:26, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
rmy.wikipedia.org18:39, 17 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
rn.wikipedia.org02:26, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
roa-rup.wikipedia.org10:44, 12 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
roa-rup.wiktionary.org02:26, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
roa-tara.wikipedia.org02:26, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ro.wikipedia.org20:36, 20 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)178
ro.wikibooks.org02:26, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ro.wikinews.org02:26, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ro.wikiquote.org02:26, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ro.wikisource.org02:26, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ro.wikivoyage.org10:44, 12 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
ro.wiktionary.org02:26, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
rue.wikipedia.org15:09, 15 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)26
ru.wikipedia.org08:28, 20 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,402autoreview, rollbacker, uploader
ru.wikibooks.org18:40, 11 സെപ്റ്റംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ru.wikimedia.org17:36, 21 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ru.wikinews.org09:28, 6 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)45
ru.wikiquote.org21:49, 24 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
ru.wikisource.org11:32, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)28
ru.wikiversity.org14:01, 19 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikivoyage.org14:20, 17 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21
ru.wiktionary.org21:25, 2 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)129
rw.wikipedia.org10:44, 12 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
rw.wiktionary.org02:26, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sah.wikipedia.org11:25, 30 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
sah.wikiquote.org00:06, 24 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sah.wikisource.org02:26, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sat.wikipedia.org10:44, 12 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikipedia.org00:27, 4 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
sa.wikibooks.org02:26, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sa.wikiquote.org10:44, 12 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sa.wikisource.org00:02, 24 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sa.wiktionary.org02:26, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
scn.wikipedia.org02:22, 10 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
scn.wiktionary.org02:26, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sco.wikipedia.org17:24, 6 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
sc.wikipedia.org18:27, 10 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
sd.wikipedia.org23:28, 12 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
sd.wiktionary.org02:26, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
se.wikipedia.org17:15, 11 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sg.wikipedia.org02:26, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sg.wiktionary.org02:26, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
shi.wikipedia.org10:44, 12 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
shn.wikipedia.org02:26, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
shn.wiktionary.org02:26, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sh.wikipedia.org14:35, 23 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)20
sh.wiktionary.org02:26, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
shy.wiktionary.org02:26, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wikipedia.org21:46, 22 ഒക്ടോബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)94
simple.wiktionary.org11:10, 26 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
si.wikipedia.org10:44, 12 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
si.wikibooks.org02:26, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
si.wiktionary.org02:26, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
skr.wiktionary.org02:26, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikipedia.org07:00, 17 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)25
sk.wikibooks.org02:26, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sk.wikiquote.org02:26, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sk.wikisource.org00:11, 30 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sk.wiktionary.org02:26, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sl.wikipedia.org19:25, 25 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)41
sl.wikibooks.org02:26, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sl.wikiquote.org02:26, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sl.wikisource.org02:26, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sl.wikiversity.org19:58, 21 ജനുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sl.wiktionary.org02:26, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
smn.wikipedia.org10:44, 12 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sm.wikipedia.org10:44, 12 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sm.wiktionary.org02:26, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sn.wikipedia.org10:44, 12 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
wikisource.org19:42, 24 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
so.wikipedia.org00:18, 24 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
so.wiktionary.org02:26, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
species.wikimedia.org14:40, 12 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
sq.wikipedia.org19:56, 27 ജൂൺ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
sq.wikibooks.org02:26, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sq.wikinews.org19:58, 21 ജനുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sq.wikiquote.org02:26, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sq.wiktionary.org02:26, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
srn.wikipedia.org10:44, 12 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sr.wikipedia.org10:38, 17 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)128
sr.wikibooks.org02:26, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sr.wikinews.org16:39, 1 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sr.wikiquote.org03:13, 5 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sr.wikisource.org03:13, 5 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
sr.wiktionary.org03:13, 5 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ss.wikipedia.org02:26, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ss.wiktionary.org02:26, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
stq.wikipedia.org02:26, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
st.wikipedia.org02:26, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
st.wiktionary.org02:26, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
su.wikipedia.org10:44, 12 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
su.wikiquote.org02:26, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
su.wiktionary.org02:26, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sv.wikipedia.org15:47, 16 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
sv.wikibooks.org02:26, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sv.wikinews.org19:58, 21 ജനുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sv.wikiquote.org02:26, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sv.wikisource.org21:46, 17 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sv.wikiversity.org19:58, 21 ജനുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sv.wikivoyage.org10:44, 12 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sv.wiktionary.org00:06, 24 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sw.wikipedia.org19:35, 29 സെപ്റ്റംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
sw.wiktionary.org02:26, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
szl.wikipedia.org19:29, 22 ജനുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
szy.wikipedia.org02:26, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikipedia.org10:39, 17 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)35
ta.wikibooks.org02:26, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ta.wikinews.org19:59, 21 ജനുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ta.wikiquote.org02:26, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ta.wikisource.org19:59, 21 ജനുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ta.wiktionary.org02:26, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tay.wikipedia.org10:45, 12 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tcy.wikipedia.org19:59, 21 ജനുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
test2.wikipedia.org20:08, 1 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
test-commons.wikimedia.org13:31, 21 ഏപ്രിൽ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
test.wikipedia.org20:16, 22 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)49
test.wikidata.org18:20, 17 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tet.wikipedia.org10:45, 12 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
te.wikipedia.org12:06, 11 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
te.wikibooks.org19:59, 21 ജനുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
te.wikiquote.org19:59, 21 ജനുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
te.wikisource.org00:07, 24 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
te.wiktionary.org02:26, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
tg.wikipedia.org10:39, 17 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)23
tg.wikibooks.org02:27, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tg.wiktionary.org02:27, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
th.wikipedia.org12:09, 11 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)91
th.wikibooks.org02:27, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
th.wikiquote.org02:27, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
th.wikisource.org02:27, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
th.wiktionary.org02:27, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
ti.wikipedia.org10:45, 12 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ti.wiktionary.org02:27, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tk.wikipedia.org22:02, 27 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tk.wiktionary.org02:27, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tl.wikipedia.org12:09, 11 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
tl.wikibooks.org02:27, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tl.wiktionary.org00:02, 24 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tn.wikipedia.org02:22, 10 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tn.wiktionary.org02:27, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
to.wikipedia.org02:27, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tpi.wikipedia.org10:45, 12 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tpi.wiktionary.org02:27, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
trv.wikipedia.org10:45, 12 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
tr.wikipedia.org14:11, 4 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)114
tr.wikibooks.org17:51, 21 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
tr.wikimedia.org03:05, 2 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikiquote.org17:51, 21 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
tr.wikisource.org22:42, 28 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tr.wikivoyage.org10:45, 12 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tr.wiktionary.org00:00, 24 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
ts.wikipedia.org17:15, 11 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ts.wiktionary.org02:27, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tt.wikipedia.org09:15, 21 മാർച്ച് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
tt.wikibooks.org02:27, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tt.wiktionary.org02:27, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tum.wikipedia.org10:45, 12 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tw.wikipedia.org02:27, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tyv.wikipedia.org23:29, 12 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ty.wikipedia.org02:27, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ua.wikimedia.org17:29, 20 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
udm.wikipedia.org21:36, 16 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ug.wikipedia.org16:39, 11 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ug.wiktionary.org02:27, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
uk.wikipedia.org21:45, 19 ഒക്ടോബർ 2018പുതിയ അംഗത്വം(?)36,758checkuser, editor, sysop
uk.wikibooks.org14:36, 12 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
uk.wikinews.org10:45, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
uk.wikiquote.org10:50, 3 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
uk.wikisource.org16:42, 7 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
uk.wikivoyage.org12:13, 30 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,011autopatrolled, rollbacker
uk.wiktionary.org14:36, 12 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
ur.wikipedia.org16:19, 15 ഒക്ടോബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
ur.wikibooks.org02:27, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ur.wikiquote.org02:27, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ur.wiktionary.org16:26, 4 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
uz.wikipedia.org10:40, 17 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)24
uz.wikiquote.org02:27, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
uz.wiktionary.org10:45, 12 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
vec.wikipedia.org10:45, 12 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
vec.wikisource.org02:27, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
vec.wiktionary.org02:27, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vep.wikipedia.org21:03, 4 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ve.wikipedia.org02:27, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
vi.wikipedia.org12:17, 10 സെപ്റ്റംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)59
vi.wikibooks.org13:48, 20 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
vi.wikiquote.org15:06, 10 ജൂലൈ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
vi.wikisource.org15:06, 10 ജൂലൈ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
vi.wikivoyage.org11:52, 23 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
vi.wiktionary.org02:27, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
vls.wikipedia.org10:45, 12 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
vo.wikipedia.org23:29, 12 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
vo.wiktionary.org02:27, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
war.wikipedia.org10:40, 17 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
wa.wikipedia.org02:27, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
wa.wiktionary.org02:27, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
www.wikidata.org11:20, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)485
wikimania2015.wikimedia.org17:56, 22 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2017.wikimedia.org17:09, 23 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
wikimania.wikimedia.org12:24, 26 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wo.wikipedia.org21:03, 4 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
wo.wikiquote.org02:27, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
wo.wiktionary.org02:27, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
wuu.wikipedia.org23:29, 12 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
xal.wikipedia.org15:25, 22 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
xh.wikipedia.org02:27, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
xmf.wikipedia.org15:41, 6 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
yi.wikipedia.org13:01, 7 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
yi.wikisource.org02:27, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
yi.wiktionary.org20:18, 10 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
yo.wikipedia.org23:29, 12 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
yue.wiktionary.org02:27, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
za.wikipedia.org02:27, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
zea.wikipedia.org00:32, 24 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
zh-classical.wikipedia.org13:38, 25 ഡിസംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)23
zh-min-nan.wikipedia.org10:46, 12 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
zh-min-nan.wikisource.org02:27, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
zh-min-nan.wiktionary.org02:27, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
zh-yue.wikipedia.org10:42, 17 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
zh.wikipedia.org20:07, 12 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)145
zh.wikibooks.org02:27, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
zh.wikinews.org16:39, 1 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
zh.wikiquote.org21:29, 30 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
zh.wikisource.org15:01, 16 നവംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
zh.wikiversity.org19:59, 21 ജനുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
zh.wikivoyage.org21:29, 30 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
zh.wiktionary.org18:39, 17 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
zu.wikipedia.org00:01, 24 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
zu.wiktionary.org02:27, 15 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2