ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
ab.wikipedia.org12:55, 14 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
ace.wikipedia.org02:39, 25 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)87
ady.wikipedia.org11:36, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
af.wikipedia.org07:59, 17 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)79
af.wikibooks.org05:33, 2 സെപ്റ്റംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
af.wikiquote.org01:28, 11 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
af.wiktionary.org11:46, 14 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ak.wikipedia.org09:31, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
als.wikipedia.org12:20, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)24
alt.wikipedia.org00:53, 28 ജൂലൈ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ami.wikipedia.org08:36, 16 ഏപ്രിൽ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
am.wikipedia.org12:31, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
am.wiktionary.org11:46, 14 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ang.wikipedia.org08:41, 26 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ang.wiktionary.org11:46, 14 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
an.wikipedia.org04:00, 23 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
an.wiktionary.org11:46, 14 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
api.wikimedia.org03:59, 23 മേയ് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
arc.wikipedia.org09:22, 2 ഒക്ടോബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikipedia.org22:37, 15 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
ar.wikibooks.org11:43, 17 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ar.wikinews.org01:29, 1 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ar.wikiquote.org11:37, 9 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikisource.org11:05, 14 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikiversity.org02:28, 2 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wiktionary.org11:46, 14 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ary.wikipedia.org02:06, 27 ജൂലൈ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
arz.wikipedia.org07:00, 23 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)41
ast.wikipedia.org08:01, 17 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)44
ast.wiktionary.org08:14, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
as.wikipedia.org08:00, 17 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)28
as.wikisource.org10:37, 2 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
atj.wikipedia.org03:53, 5 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
avk.wikipedia.org04:31, 11 ജൂലൈ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
av.wikipedia.org09:23, 18 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
awa.wikipedia.org03:17, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ay.wikipedia.org02:39, 12 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ay.wiktionary.org11:46, 14 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
azb.wikipedia.org04:09, 22 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
az.wikipedia.org07:59, 17 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)117
az.wikibooks.org03:37, 10 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
az.wikiquote.org02:57, 25 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
az.wikisource.org02:50, 13 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
az.wiktionary.org10:25, 4 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ban.wikipedia.org07:59, 17 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ban.wikisource.org03:38, 3 സെപ്റ്റംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bar.wikipedia.org09:38, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
bat-smg.wikipedia.org21:00, 23 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ba.wikipedia.org04:28, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ba.wikibooks.org04:32, 11 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bcl.wikipedia.org09:57, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
bcl.wiktionary.org03:58, 17 ജനുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bd.wikimedia.org03:08, 28 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be-tarask.wikipedia.org07:59, 17 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
beta.wikiversity.org05:09, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
be.wikipedia.org08:01, 17 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)27
be.wikibooks.org05:48, 2 സെപ്റ്റംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wikimedia.org04:00, 14 ഓഗസ്റ്റ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
be.wikiquote.org03:32, 26 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
be.wikisource.org03:17, 7 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wiktionary.org11:46, 14 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikipedia.org13:00, 24 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)168
bg.wikibooks.org05:46, 2 സെപ്റ്റംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikiquote.org03:49, 13 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikisource.org03:59, 18 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wiktionary.org08:49, 16 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bh.wikipedia.org03:46, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
bi.wikipedia.org09:19, 5 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bjn.wikipedia.org09:38, 5 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
blk.wikipedia.org11:27, 2 ഓഗസ്റ്റ് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bm.wikipedia.org08:07, 8 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bn.wikipedia.org08:03, 14 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)169
bn.wikibooks.org03:51, 13 നവംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wikiquote.org14:45, 10 ഒക്ടോബർ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wikisource.org09:44, 2 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wikivoyage.org09:11, 4 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wiktionary.org09:59, 6 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bo.wikipedia.org11:26, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bpy.wikipedia.org23:20, 23 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wikipedia.org00:15, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
br.wikiquote.org04:08, 17 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wikisource.org09:27, 19 ജൂലൈ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wiktionary.org09:19, 2 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikipedia.org05:42, 20 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)96
bs.wikibooks.org06:07, 13 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikinews.org05:23, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikiquote.org02:33, 30 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bs.wikisource.org05:23, 24 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wiktionary.org11:46, 14 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bug.wikipedia.org09:47, 16 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bxr.wikipedia.org00:15, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikipedia.org06:37, 27 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)49
ca.wikibooks.org12:40, 21 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ca.wikimedia.org03:08, 14 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ca.wikinews.org03:00, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ca.wikiquote.org10:50, 4 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
ca.wikisource.org10:15, 4 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ca.wiktionary.org13:05, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
cbk-zam.wikipedia.org01:22, 25 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
cdo.wikipedia.org04:41, 25 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ceb.wikipedia.org18:54, 17 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)40
ce.wikipedia.org03:38, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
chr.wikipedia.org11:23, 17 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
chr.wiktionary.org11:46, 14 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ch.wikipedia.org09:49, 14 ഒക്ടോബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
chy.wikipedia.org08:18, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ckb.wikipedia.org20:35, 23 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
commons.wikimedia.org15:20, 11 സെപ്റ്റംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)140
co.wikipedia.org20:42, 23 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21
co.wikimedia.org02:41, 18 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
co.wiktionary.org11:46, 14 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
crh.wikipedia.org06:26, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
cr.wikipedia.org01:50, 26 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
csb.wikipedia.org11:49, 12 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cs.wikipedia.org02:31, 27 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
cs.wikibooks.org07:14, 8 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cs.wikinews.org04:41, 20 നവംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cs.wikiquote.org03:21, 25 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikisource.org10:08, 2 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
cs.wikiversity.org11:05, 23 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
cs.wiktionary.org05:31, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
cu.wikipedia.org11:12, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cv.wikipedia.org12:19, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cv.wikibooks.org04:13, 27 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cy.wikipedia.org20:35, 23 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
cy.wikiquote.org01:07, 19 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cy.wikisource.org03:39, 22 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wiktionary.org07:13, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dag.wikipedia.org00:28, 5 ഓഗസ്റ്റ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wikipedia.org22:34, 17 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)30
da.wikibooks.org02:41, 25 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
da.wikiquote.org04:29, 16 നവംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
da.wikisource.org03:59, 18 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
da.wiktionary.org11:01, 4 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
de.wikipedia.org02:55, 8 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)77
de.wikibooks.org07:41, 26 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)20
de.wikinews.org01:49, 24 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
de.wikiquote.org04:08, 20 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
de.wikisource.org09:41, 2 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
de.wikiversity.org03:25, 21 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
de.wikivoyage.org03:22, 20 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
de.wiktionary.org11:43, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)24
din.wikipedia.org09:14, 16 ഒക്ടോബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
diq.wikipedia.org07:38, 23 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
diq.wiktionary.org03:38, 26 മാർച്ച് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dk.wikimedia.org04:03, 25 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
dsb.wikipedia.org10:11, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
dty.wikipedia.org07:10, 23 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dv.wikipedia.org23:23, 23 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dv.wiktionary.org11:46, 14 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dz.wikipedia.org02:24, 31 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ee.wikipedia.org02:21, 4 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
el.wikipedia.org07:49, 26 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
el.wikibooks.org05:26, 2 സെപ്റ്റംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikinews.org06:04, 2 സെപ്റ്റംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikiquote.org05:24, 2 സെപ്റ്റംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikisource.org02:51, 14 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikiversity.org06:11, 13 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
el.wikivoyage.org06:04, 2 സെപ്റ്റംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
el.wiktionary.org06:09, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
eml.wikipedia.org21:23, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
en.wikipedia.org19:05, 10 സെപ്റ്റംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)353
en.wikibooks.org04:36, 13 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)195editor
en.wikinews.org18:10, 16 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)155
en.wikiquote.org18:25, 16 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)860
en.wikisource.org07:13, 15 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
en.wikiversity.org08:19, 17 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)118
en.wikivoyage.org18:25, 16 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
en.wiktionary.org18:31, 16 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
eo.wikipedia.org08:01, 17 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)55
eo.wikibooks.org01:37, 5 ജൂലൈ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wikinews.org02:32, 7 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wikiquote.org03:47, 28 ഒക്ടോബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wikisource.org02:47, 13 ഓഗസ്റ്റ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wikivoyage.org04:20, 20 ഓഗസ്റ്റ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
eo.wiktionary.org11:25, 4 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
es.wikipedia.org20:09, 2 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)217
es.wikibooks.org02:31, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
es.wikinews.org04:25, 12 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
es.wikiquote.org00:44, 20 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)99
es.wikisource.org04:27, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21
es.wikiversity.org04:44, 25 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)24
es.wikivoyage.org10:29, 4 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
es.wiktionary.org06:09, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)182
et.wikipedia.org08:01, 17 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)125
et.wikiquote.org07:21, 26 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
et.wikisource.org10:33, 10 മാർച്ച് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wiktionary.org11:56, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
eu.wikipedia.org20:37, 23 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)29
eu.wikibooks.org11:10, 14 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wikiquote.org04:11, 18 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
eu.wiktionary.org11:46, 14 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ext.wikipedia.org20:45, 23 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fa.wikipedia.org08:22, 19 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
fa.wikibooks.org10:05, 10 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fa.wikinews.org04:13, 9 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikiquote.org03:43, 3 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikisource.org02:40, 15 നവംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikivoyage.org02:59, 19 സെപ്റ്റംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wiktionary.org02:27, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ff.wikipedia.org02:20, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fiu-vro.wikipedia.org02:34, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
fi.wikipedia.org06:03, 11 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21
fi.wikibooks.org04:06, 20 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikimedia.org15:04, 23 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikinews.org05:22, 2 സെപ്റ്റംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikiquote.org01:17, 16 ജൂലൈ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikisource.org05:13, 24 സെപ്റ്റംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fi.wikiversity.org06:33, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
fi.wikivoyage.org03:25, 6 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wiktionary.org06:51, 23 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)29
fj.wikipedia.org23:54, 23 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fj.wiktionary.org11:46, 14 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
foundation.wikimedia.org14:31, 30 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fo.wikipedia.org05:19, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
fo.wikisource.org03:47, 13 നവംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fo.wiktionary.org11:46, 14 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
frp.wikipedia.org06:09, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
frr.wikipedia.org07:06, 23 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fr.wikipedia.org03:23, 18 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)485
fr.wikibooks.org11:25, 9 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
fr.wikinews.org03:50, 12 ഒക്ടോബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)20
fr.wikiquote.org10:53, 4 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
fr.wikisource.org02:31, 4 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)92
fr.wikiversity.org11:03, 2 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
fr.wikivoyage.org09:20, 4 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fr.wiktionary.org01:25, 15 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fur.wikipedia.org23:27, 23 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
fy.wikipedia.org09:48, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
fy.wiktionary.org11:46, 14 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gag.wikipedia.org02:31, 26 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
gan.wikipedia.org01:54, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ga.wikipedia.org23:15, 23 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
ga.wiktionary.org11:46, 14 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gcr.wikipedia.org09:18, 16 ഒക്ടോബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
gd.wikipedia.org06:17, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gd.wiktionary.org11:46, 14 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
glk.wikipedia.org21:01, 23 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wikipedia.org07:58, 17 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)46
gl.wikibooks.org09:09, 4 മേയ് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wikiquote.org00:53, 4 സെപ്റ്റംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wiktionary.org01:52, 25 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
gn.wikipedia.org00:11, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
gn.wiktionary.org11:46, 14 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
gom.wikipedia.org10:36, 4 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gom.wiktionary.org01:37, 23 ജൂലൈ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gor.wikipedia.org21:01, 23 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
got.wikipedia.org00:07, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gu.wikipedia.org07:17, 23 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
gu.wikiquote.org07:58, 17 ജൂൺ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gu.wikisource.org07:54, 17 ഒക്ടോബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gu.wiktionary.org03:32, 8 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
guw.wikipedia.org09:55, 1 ഓഗസ്റ്റ് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gv.wikipedia.org01:48, 1 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gv.wiktionary.org11:46, 14 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hak.wikipedia.org10:33, 16 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ha.wikipedia.org08:01, 17 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
ha.wiktionary.org11:46, 14 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
haw.wikipedia.org08:54, 25 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikipedia.org22:37, 15 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
he.wikibooks.org10:43, 14 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikinews.org04:43, 16 മാർച്ച് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikiquote.org03:24, 3 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikisource.org09:46, 2 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikivoyage.org04:29, 10 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wiktionary.org13:11, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hif.wikipedia.org03:03, 4 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hif.wiktionary.org02:52, 20 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikipedia.org07:59, 17 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)626
hi.wikibooks.org07:39, 26 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hi.wikiquote.org02:37, 17 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
hi.wikisource.org09:26, 2 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikiversity.org01:52, 4 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikivoyage.org00:44, 13 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wiktionary.org08:59, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
hr.wikipedia.org01:08, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)377
hr.wikibooks.org03:13, 22 സെപ്റ്റംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wikiquote.org11:18, 9 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hr.wikisource.org11:28, 17 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hr.wiktionary.org09:27, 4 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hsb.wikipedia.org03:39, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hsb.wiktionary.org11:46, 14 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ht.wikipedia.org20:41, 23 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
hu.wikipedia.org07:49, 15 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)23
hu.wikibooks.org03:05, 26 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
hu.wikiquote.org03:54, 15 നവംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
hu.wikisource.org01:15, 17 ജൂലൈ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hu.wiktionary.org10:44, 4 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
hy.wikipedia.org07:58, 17 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
hy.wikibooks.org05:17, 2 സെപ്റ്റംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hy.wikiquote.org03:13, 7 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hy.wikisource.org09:24, 2 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hy.wiktionary.org08:21, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hyw.wikipedia.org03:32, 16 ജൂലൈ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ia.wikipedia.org01:29, 25 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ia.wikibooks.org01:55, 4 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ia.wiktionary.org11:46, 14 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wikipedia.org09:04, 30 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)56
id.wikibooks.org11:47, 10 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
id.wikiquote.org02:04, 25 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
id.wikisource.org11:29, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
id.wiktionary.org01:25, 25 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)35
ie.wikipedia.org04:36, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ie.wiktionary.org11:46, 14 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ig.wikipedia.org06:41, 23 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)20
ik.wikipedia.org03:24, 7 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ilo.wikipedia.org12:28, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
incubator.wikimedia.org02:12, 25 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
inh.wikipedia.org11:36, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
io.wikipedia.org20:47, 23 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
io.wiktionary.org11:46, 14 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
is.wikipedia.org20:55, 23 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)104
is.wikibooks.org01:55, 4 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wiktionary.org11:47, 14 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikipedia.org18:47, 10 സെപ്റ്റംബർ 2018പുതിയ അംഗത്വം(?)88,829sysop
it.wikibooks.org12:24, 19 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)25
it.wikinews.org21:40, 12 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)63
it.wikiquote.org10:48, 17 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)83
it.wikisource.org01:43, 13 സെപ്റ്റംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
it.wikiversity.org00:27, 30 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)189
it.wikivoyage.org23:24, 11 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)28
it.wiktionary.org01:38, 4 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)26
iu.wikipedia.org11:33, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
iu.wiktionary.org11:46, 14 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jam.wikipedia.org01:58, 25 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikipedia.org09:07, 1 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)36
ja.wikibooks.org02:49, 16 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)110
ja.wikinews.org04:20, 12 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)36
ja.wikiquote.org02:06, 25 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
ja.wikisource.org10:07, 12 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)61
ja.wikiversity.org03:22, 16 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)32
ja.wikivoyage.org02:46, 14 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wiktionary.org04:16, 19 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)65
jbo.wikipedia.org03:51, 14 നവംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jbo.wiktionary.org11:46, 14 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
jv.wikipedia.org08:52, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
jv.wiktionary.org03:27, 8 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
kaa.wikipedia.org02:25, 27 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
kab.wikipedia.org07:22, 23 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ka.wikipedia.org08:01, 17 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)32
ka.wikibooks.org01:55, 4 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ka.wikiquote.org11:35, 12 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ka.wiktionary.org07:03, 8 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kbd.wikipedia.org04:05, 23 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kbp.wikipedia.org20:42, 23 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kcg.wikipedia.org09:05, 21 ജൂലൈ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kg.wikipedia.org04:09, 7 നവംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ki.wikipedia.org04:18, 26 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kk.wikipedia.org07:58, 17 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
kk.wikibooks.org04:09, 10 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kk.wiktionary.org11:46, 14 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kl.wikipedia.org11:07, 4 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kl.wiktionary.org11:46, 14 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
km.wikipedia.org09:59, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
km.wikibooks.org08:00, 1 ഏപ്രിൽ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
km.wiktionary.org08:06, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
kn.wikipedia.org07:06, 23 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)35
kn.wikiquote.org08:47, 15 ജൂലൈ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wikisource.org02:30, 4 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kn.wiktionary.org03:15, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
koi.wikipedia.org11:36, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikipedia.org00:15, 24 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)40
ko.wikibooks.org02:49, 16 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ko.wikinews.org02:54, 21 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ko.wikiquote.org02:06, 25 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ko.wikisource.org08:42, 19 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ko.wikiversity.org02:22, 22 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wiktionary.org08:44, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
krc.wikipedia.org09:59, 16 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ksh.wikipedia.org11:02, 16 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ks.wikipedia.org23:50, 27 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ks.wiktionary.org11:46, 14 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ku.wikipedia.org07:58, 17 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
ku.wikibooks.org01:22, 16 ജൂൺ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ku.wikiquote.org01:23, 19 ഓഗസ്റ്റ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ku.wiktionary.org12:29, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kv.wikipedia.org11:37, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kw.wikipedia.org07:15, 23 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kw.wiktionary.org11:46, 14 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ky.wikipedia.org20:45, 23 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)30
ky.wikibooks.org11:11, 17 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ky.wikiquote.org03:23, 3 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ky.wiktionary.org11:46, 14 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lad.wikipedia.org03:59, 3 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wikipedia.org23:48, 4 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)27
la.wikibooks.org01:26, 16 ജൂൺ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wikiquote.org03:46, 28 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
la.wikisource.org08:46, 4 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wiktionary.org10:03, 4 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lbe.wikipedia.org04:06, 28 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lb.wikipedia.org08:01, 17 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
lb.wiktionary.org11:46, 14 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lez.wikipedia.org00:09, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lfn.wikipedia.org07:14, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lg.wikipedia.org03:06, 31 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lij.wikipedia.org20:35, 10 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)31mover, rollbacker
lij.wikisource.org05:47, 14 നവംബർ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikipedia.org20:57, 23 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
li.wikibooks.org01:26, 16 ജൂൺ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikiquote.org01:35, 25 ഓഗസ്റ്റ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wiktionary.org11:33, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lld.wikipedia.org08:46, 26 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lmo.wikipedia.org15:18, 7 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)46
ln.wikipedia.org23:30, 23 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ln.wiktionary.org11:46, 14 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
login.wikimedia.org18:47, 10 സെപ്റ്റംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lo.wikipedia.org09:43, 2 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
lo.wiktionary.org11:46, 14 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lrc.wikipedia.org11:51, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ltg.wikipedia.org01:44, 25 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lt.wikipedia.org06:56, 23 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)61
lt.wikibooks.org02:03, 24 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wikiquote.org04:58, 2 സെപ്റ്റംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wikisource.org05:21, 13 ഏപ്രിൽ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wiktionary.org11:39, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
lv.wikipedia.org09:55, 13 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)79
lv.wiktionary.org11:46, 14 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
mad.wikipedia.org01:57, 1 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mai.wikipedia.org03:29, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
map-bms.wikipedia.org03:05, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
mdf.wikipedia.org11:37, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.mediawiki.org18:47, 10 സെപ്റ്റംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)307autopatrolled
meta.wikimedia.org18:47, 10 സെപ്റ്റംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,951autopatrolled
mg.wikipedia.org02:33, 26 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
mg.wikibooks.org01:29, 16 ജൂൺ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mg.wiktionary.org02:48, 4 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mhr.wikipedia.org11:37, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
min.wikipedia.org00:03, 26 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
min.wiktionary.org03:10, 2 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mi.wikipedia.org02:08, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)31
mi.wiktionary.org11:47, 14 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
mk.wikipedia.org02:02, 4 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)30
mk.wikibooks.org01:30, 16 ജൂൺ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wikisource.org07:44, 2 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wiktionary.org10:01, 2 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikipedia.org08:01, 17 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)50
ml.wikibooks.org01:30, 16 ജൂൺ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikiquote.org04:08, 14 നവംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ml.wikisource.org09:33, 4 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wiktionary.org11:46, 14 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mni.wikipedia.org04:52, 11 ജൂലൈ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mni.wiktionary.org02:48, 2 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mn.wikipedia.org01:53, 25 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)38
mn.wiktionary.org10:14, 2 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
mnw.wikipedia.org07:38, 23 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mnw.wiktionary.org03:07, 18 ഓഗസ്റ്റ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mrj.wikipedia.org11:37, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wikipedia.org05:15, 29 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)28
mr.wikibooks.org11:19, 23 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wikiquote.org12:14, 9 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wikisource.org09:30, 2 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mr.wiktionary.org02:36, 8 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ms.wikipedia.org07:59, 17 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)435
ms.wikibooks.org01:34, 16 ജൂൺ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ms.wiktionary.org09:26, 6 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)85
mt.wikipedia.org01:48, 25 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mt.wiktionary.org03:10, 26 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mwl.wikipedia.org02:17, 2 ഒക്ടോബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mx.wikimedia.org03:45, 5 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
myv.wikipedia.org11:01, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
my.wikipedia.org07:05, 23 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)36
my.wiktionary.org11:14, 13 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mzn.wikipedia.org08:17, 26 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nah.wikipedia.org04:00, 23 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
nah.wiktionary.org06:44, 12 സെപ്റ്റംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nap.wikipedia.org07:08, 12 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)87
nap.wikisource.org08:06, 11 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
na.wikipedia.org11:35, 12 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
na.wiktionary.org11:46, 14 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nds-nl.wikipedia.org08:23, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nds.wikipedia.org10:26, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
nds.wiktionary.org01:29, 19 ജൂൺ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ne.wikipedia.org07:59, 17 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
ne.wikibooks.org11:23, 10 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ne.wiktionary.org11:46, 14 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
new.wikipedia.org05:13, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nia.wikipedia.org00:57, 28 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nia.wiktionary.org05:56, 17 മേയ് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikipedia.org07:27, 8 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)47
nl.wikibooks.org07:34, 26 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
nl.wikimedia.org03:34, 23 നവംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
nl.wikinews.org03:03, 25 നവംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
nl.wikiquote.org11:08, 23 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikisource.org11:27, 2 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
nl.wikivoyage.org03:55, 23 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
nl.wiktionary.org11:47, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)62
nn.wikipedia.org08:02, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
nn.wikiquote.org03:05, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nn.wiktionary.org11:46, 14 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nov.wikipedia.org04:41, 25 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
no.wikipedia.org22:36, 17 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)22
no.wikibooks.org10:18, 4 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
no.wikinews.org01:59, 4 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikiquote.org02:02, 30 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
no.wikisource.org04:28, 10 സെപ്റ്റംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wiktionary.org09:16, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
nqo.wikipedia.org10:11, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nrm.wikipedia.org01:55, 25 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nso.wikipedia.org20:44, 23 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
nv.wikipedia.org01:55, 2 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
nyc.wikimedia.org02:40, 27 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ny.wikipedia.org04:15, 26 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
oc.wikipedia.org23:28, 23 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
oc.wikibooks.org01:39, 16 ജൂൺ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
oc.wiktionary.org02:02, 25 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
olo.wikipedia.org11:37, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
om.wikipedia.org06:08, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
om.wiktionary.org11:46, 14 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
or.wikipedia.org20:37, 23 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
or.wikisource.org11:14, 4 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
or.wiktionary.org11:47, 14 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
os.wikipedia.org10:53, 21 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
outreach.wikimedia.org03:11, 7 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
pag.wikipedia.org02:42, 2 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
pam.wikipedia.org07:01, 23 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
pap.wikipedia.org13:04, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
pa.wikipedia.org07:59, 17 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
pa.wikibooks.org12:01, 15 ജൂലൈ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pa.wikisource.org10:35, 2 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pa.wiktionary.org06:55, 8 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pcd.wikipedia.org10:33, 2 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pcm.wikipedia.org14:06, 21 സെപ്റ്റംബർ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pdc.wikipedia.org04:26, 25 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
pfl.wikipedia.org08:50, 2 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pih.wikipedia.org02:57, 31 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
pi.wikipedia.org03:12, 18 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikipedia.org20:02, 18 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)98
pl.wikibooks.org11:42, 12 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
pl.wikimedia.org04:12, 17 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)22
pl.wikinews.org03:47, 27 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
pl.wikiquote.org02:07, 25 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)173
pl.wikisource.org06:56, 23 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikivoyage.org09:59, 4 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pl.wiktionary.org09:08, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)20
pms.wikipedia.org04:37, 26 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)20
pms.wikisource.org11:31, 4 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pnb.wikipedia.org06:18, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
pnb.wiktionary.org11:47, 14 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pnt.wikipedia.org03:09, 31 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ps.wikipedia.org02:18, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ps.wiktionary.org02:44, 12 സെപ്റ്റംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikipedia.org12:45, 18 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)34
pt.wikibooks.org10:43, 20 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
pt.wikimedia.org04:04, 9 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pt.wikinews.org02:13, 23 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pt.wikiquote.org00:44, 20 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
pt.wikisource.org03:37, 17 ഒക്ടോബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
pt.wikiversity.org13:13, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
pt.wikivoyage.org02:07, 4 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
pt.wiktionary.org02:13, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)49
pwn.wikipedia.org05:56, 22 ഏപ്രിൽ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
qu.wikipedia.org20:34, 23 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
qu.wiktionary.org11:47, 14 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rm.wikipedia.org09:58, 14 ഒക്ടോബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rmy.wikipedia.org02:04, 25 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rn.wikipedia.org09:33, 16 ഒക്ടോബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
roa-rup.wikipedia.org07:26, 8 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
roa-tara.wikipedia.org00:41, 13 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ro.wikipedia.org22:34, 17 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)65
ro.wikibooks.org08:22, 26 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ro.wikinews.org03:45, 24 ജൂലൈ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikiquote.org04:48, 2 സെപ്റ്റംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikisource.org11:14, 2 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikivoyage.org14:24, 30 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ro.wiktionary.org11:22, 4 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
rue.wikipedia.org10:35, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikipedia.org02:36, 7 ജൂൺ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)41uploader
ru.wikibooks.org07:26, 26 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ru.wikimedia.org02:33, 12 സെപ്റ്റംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikinews.org07:26, 26 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
ru.wikiquote.org08:47, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ru.wikisource.org09:25, 2 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikiversity.org09:14, 16 ഒക്ടോബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ru.wikivoyage.org11:25, 4 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wiktionary.org05:17, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)24
rw.wikipedia.org08:14, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
rw.wiktionary.org11:47, 14 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sah.wikipedia.org23:24, 23 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
sah.wikiquote.org03:24, 17 ഒക്ടോബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sah.wikisource.org08:58, 2 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
sat.wikipedia.org07:59, 17 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
sa.wikipedia.org07:59, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sa.wikibooks.org05:18, 8 മാർച്ച് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikiquote.org02:55, 5 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikisource.org09:59, 2 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wiktionary.org11:47, 14 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
scn.wikipedia.org00:14, 6 ഒക്ടോബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)24
scn.wiktionary.org05:35, 8 ജനുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sco.wikipedia.org23:54, 23 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)72
sc.wikipedia.org23:01, 23 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
sd.wikipedia.org07:33, 26 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sd.wiktionary.org11:47, 14 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
se.wikipedia.org01:30, 25 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
se.wikimedia.org02:11, 25 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
sg.wikipedia.org02:59, 31 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sg.wiktionary.org11:47, 14 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
shi.wikipedia.org00:17, 16 ജൂലൈ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
shn.wikipedia.org09:19, 5 ഒക്ടോബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
shn.wiktionary.org05:27, 1 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sh.wikipedia.org08:28, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)50
sh.wiktionary.org11:47, 14 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
shy.wiktionary.org13:15, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wikipedia.org21:49, 6 ഏപ്രിൽ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)165
simple.wiktionary.org02:51, 23 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)40
si.wikipedia.org00:14, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)34
si.wikibooks.org01:56, 2 സെപ്റ്റംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
si.wiktionary.org11:47, 14 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
skr.wikipedia.org03:08, 16 ജൂലൈ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
skr.wiktionary.org01:49, 16 ജൂലൈ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikipedia.org08:00, 17 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)82
sk.wikibooks.org12:28, 21 ഓഗസ്റ്റ് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikiquote.org02:54, 28 ഒക്ടോബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikisource.org08:38, 11 സെപ്റ്റംബർ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wiktionary.org08:07, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikipedia.org13:06, 19 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)207
sl.wikibooks.org01:54, 4 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikiquote.org04:31, 16 ജനുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikisource.org10:35, 2 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikiversity.org07:36, 23 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wiktionary.org02:57, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
smn.wikipedia.org04:08, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sm.wikipedia.org02:07, 25 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
sm.wiktionary.org01:23, 26 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sn.wikipedia.org20:54, 23 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
wikisource.org12:46, 27 മാർച്ച് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)35
so.wikipedia.org12:33, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
so.wiktionary.org11:47, 14 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
species.wikimedia.org05:14, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)252autopatrolled
sq.wikipedia.org06:26, 20 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)23
sq.wikibooks.org01:55, 4 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sq.wikinews.org09:43, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sq.wikiquote.org01:03, 24 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sq.wiktionary.org10:50, 4 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
srn.wikipedia.org03:02, 31 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikipedia.org03:59, 8 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
sr.wikibooks.org05:14, 28 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikinews.org02:46, 7 ജനുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikiquote.org03:02, 30 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikisource.org10:09, 4 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
sr.wiktionary.org08:46, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ss.wikipedia.org09:36, 4 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ss.wiktionary.org11:47, 14 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
stq.wikipedia.org02:02, 21 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
st.wikipedia.org10:06, 12 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
st.wiktionary.org11:47, 14 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
su.wikipedia.org21:02, 23 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
su.wikiquote.org01:16, 11 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
su.wiktionary.org11:47, 14 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikipedia.org02:57, 8 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
sv.wikibooks.org12:07, 12 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
sv.wikinews.org03:48, 20 ജൂലൈ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikiquote.org11:36, 12 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
sv.wikisource.org12:57, 14 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sv.wikiversity.org01:24, 20 ഓഗസ്റ്റ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sv.wikivoyage.org10:00, 19 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sv.wiktionary.org11:34, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
sw.wikipedia.org20:46, 23 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)29
sw.wiktionary.org11:10, 10 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
szl.wikipedia.org03:21, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
szy.wikipedia.org11:00, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikipedia.org07:59, 17 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)38
ta.wikibooks.org01:04, 8 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ta.wikinews.org03:07, 9 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ta.wikiquote.org10:54, 4 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ta.wikisource.org10:58, 2 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
ta.wiktionary.org12:49, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
tay.wikipedia.org01:51, 3 ഓഗസ്റ്റ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tcy.wikipedia.org03:29, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
test2.wikipedia.org20:19, 29 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
test-commons.wikimedia.org17:38, 4 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
test.wikipedia.org08:51, 21 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
test.wikidata.org03:39, 29 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tet.wikipedia.org02:23, 25 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
te.wikipedia.org07:59, 17 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)37
te.wikibooks.org04:02, 21 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wikisource.org06:47, 23 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wiktionary.org02:58, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tg.wikipedia.org00:03, 11 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
tg.wikibooks.org07:23, 17 ഒക്ടോബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tg.wiktionary.org11:47, 14 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
th.wikipedia.org07:58, 17 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)191
th.wikibooks.org11:35, 10 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
th.wikiquote.org12:16, 21 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
th.wikisource.org09:21, 2 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wiktionary.org02:32, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
ti.wikipedia.org23:12, 23 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ti.wiktionary.org11:47, 14 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tk.wikipedia.org03:27, 16 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
tk.wiktionary.org11:47, 14 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tl.wikipedia.org00:15, 24 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)186
tl.wikibooks.org07:32, 8 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
tl.wiktionary.org11:47, 14 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
tn.wikipedia.org11:04, 4 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
tn.wiktionary.org11:47, 14 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
to.wikipedia.org06:08, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tpi.wikipedia.org02:45, 2 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tpi.wiktionary.org11:47, 14 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
trv.wikipedia.org01:05, 23 ഓഗസ്റ്റ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikipedia.org23:49, 4 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)39autoreview
tr.wikibooks.org07:56, 26 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tr.wikiquote.org10:41, 4 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
tr.wikisource.org12:54, 14 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikivoyage.org03:03, 26 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wiktionary.org12:14, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
ts.wikipedia.org10:55, 9 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ts.wiktionary.org11:47, 14 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tt.wikipedia.org07:08, 23 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
tt.wikibooks.org01:48, 29 ഓഗസ്റ്റ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tt.wiktionary.org11:47, 14 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tum.wikipedia.org02:29, 31 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tw.wikipedia.org02:35, 31 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tyv.wikipedia.org11:38, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ty.wikipedia.org02:29, 31 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ua.wikimedia.org02:18, 21 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
udm.wikipedia.org11:38, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ug.wikipedia.org10:35, 4 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ug.wiktionary.org11:47, 14 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikipedia.org02:47, 26 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)144
uk.wikibooks.org11:54, 17 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikinews.org03:57, 15 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikiquote.org13:10, 1 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikisource.org10:34, 2 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
uk.wikivoyage.org11:03, 14 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wiktionary.org07:10, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ur.wikipedia.org07:05, 23 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
ur.wikibooks.org04:11, 20 മാർച്ച് 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ur.wikiquote.org07:35, 26 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ur.wiktionary.org11:47, 14 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uz.wikipedia.org07:01, 23 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)70
uz.wikiquote.org03:54, 21 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
uz.wiktionary.org11:07, 2 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
vec.wikipedia.org18:22, 18 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
vec.wikisource.org01:16, 11 സെപ്റ്റംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vec.wiktionary.org11:26, 4 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vep.wikipedia.org05:14, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ve.wikipedia.org02:31, 31 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
vi.wikipedia.org23:49, 4 മേയ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)45
vi.wikibooks.org11:53, 15 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wikiquote.org04:08, 13 നവംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
vi.wikisource.org03:29, 4 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
vi.wikivoyage.org12:35, 14 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
vi.wiktionary.org02:31, 30 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)27
vls.wikipedia.org08:15, 8 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vo.wikipedia.org04:22, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
vo.wiktionary.org11:47, 14 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
war.wikipedia.org04:18, 16 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
wa.wikipedia.org06:09, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
wa.wikisource.org06:22, 27 ഫെബ്രുവരി 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wa.wiktionary.org08:42, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.wikidata.org21:45, 28 ഫെബ്രുവരി 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,573
wikimania.wikimedia.org08:14, 21 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
wo.wikipedia.org08:20, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wo.wikiquote.org14:04, 21 സെപ്റ്റംബർ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wo.wiktionary.org11:47, 14 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
wuu.wikipedia.org07:07, 23 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
xal.wikipedia.org11:38, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)108
xh.wikipedia.org01:46, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
xmf.wikipedia.org23:31, 27 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
yi.wikipedia.org07:23, 23 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
yi.wikisource.org10:41, 18 സെപ്റ്റംബർ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yi.wiktionary.org11:47, 14 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yo.wikipedia.org20:36, 23 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)97
yue.wiktionary.org08:13, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
za.wikipedia.org02:25, 25 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zea.wikipedia.org01:37, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zh-classical.wikipedia.org07:59, 17 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
zh-min-nan.wikipedia.org07:02, 23 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)20
zh-min-nan.wikisource.org03:36, 15 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-min-nan.wiktionary.org11:47, 14 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-yue.wikipedia.org07:58, 17 ജൂലൈ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)67
zh.wikipedia.org05:51, 12 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)39
zh.wikibooks.org02:51, 26 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikinews.org04:57, 28 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
zh.wikiquote.org11:37, 4 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
zh.wikisource.org02:35, 26 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
zh.wikiversity.org13:08, 24 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zh.wikivoyage.org11:57, 14 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
zh.wiktionary.org04:25, 16 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
zu.wikipedia.org07:05, 23 ഓഗസ്റ്റ് 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
zu.wiktionary.org11:47, 14 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2