ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
ab.wikipedia.org22:10, 5 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ace.wikipedia.org04:47, 12 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ady.wikipedia.org18:08, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
af.wikipedia.org07:13, 28 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)39
af.wikibooks.org18:08, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
af.wikiquote.org18:08, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
af.wiktionary.org18:08, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ak.wikipedia.org18:08, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
als.wikipedia.org18:08, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
alt.wikipedia.org18:08, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ami.wikipedia.org12:06, 28 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
am.wikipedia.org15:30, 18 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
am.wiktionary.org18:08, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ang.wikipedia.org22:16, 5 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ang.wiktionary.org18:08, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
an.wikipedia.org13:54, 18 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
an.wiktionary.org18:08, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
api.wikimedia.org18:15, 1 ജൂലൈ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
arc.wikipedia.org22:20, 5 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikipedia.org17:51, 2 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)128
ar.wikibooks.org18:08, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ar.wikimedia.org18:17, 1 ജൂലൈ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikinews.org05:10, 21 ജൂൺ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ar.wikiquote.org15:10, 22 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ar.wikisource.org03:02, 19 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
ar.wikiversity.org13:23, 3 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ar.wiktionary.org18:08, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
ary.wikipedia.org22:12, 5 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
arz.wikipedia.org13:19, 3 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)61
ast.wikipedia.org13:36, 3 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
ast.wiktionary.org18:08, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
as.wikipedia.org14:43, 6 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)71
as.wikisource.org13:28, 18 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
atj.wikipedia.org13:46, 18 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
avk.wikipedia.org18:08, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
av.wikipedia.org22:18, 5 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
awa.wikipedia.org22:18, 5 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ay.wikipedia.org22:11, 5 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ay.wiktionary.org18:08, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
azb.wikipedia.org18:08, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
az.wikipedia.org00:21, 2 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)160
az.wikibooks.org18:08, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
az.wikiquote.org18:08, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
az.wikisource.org15:42, 22 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
az.wiktionary.org15:38, 22 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ban.wikipedia.org22:07, 5 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
ban.wikisource.org16:45, 14 ഓഗസ്റ്റ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
bar.wikipedia.org17:36, 18 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
bat-smg.wikipedia.org18:08, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ba.wikipedia.org13:28, 18 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ba.wikibooks.org18:08, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bcl.wikipedia.org15:29, 19 നവംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
bcl.wiktionary.org18:09, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bd.wikimedia.org16:37, 30 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)118
be-tarask.wikipedia.org14:16, 18 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
beta.wikiversity.org05:14, 21 ജൂൺ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
be.wikipedia.org13:30, 18 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
be.wikibooks.org18:09, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wikimedia.org18:18, 1 ജൂലൈ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wikiquote.org18:09, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wikisource.org14:42, 18 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wiktionary.org18:09, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikipedia.org00:21, 2 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)55
bg.wikibooks.org18:09, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikiquote.org18:09, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikisource.org18:09, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wiktionary.org18:09, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bh.wikipedia.org06:08, 13 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)26
bi.wikipedia.org18:09, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
bjn.wikipedia.org11:44, 12 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
bm.wikipedia.org18:09, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wikipedia.org10:15, 2 നവംബർ 2019പുതിയ അംഗത്വം(?)35,660autopatrolled, filemover, reviewer, rollbacker
bn.wikibooks.org20:07, 25 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7,421sysop (താത്കാലികം)
bn.wikisource.org19:38, 22 നവംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)26
bn.wikivoyage.org13:44, 18 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)81
bn.wiktionary.org08:52, 10 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1,224patroller
bo.wikipedia.org18:06, 6 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bpy.wikipedia.org09:08, 24 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)19
br.wikipedia.org22:18, 7 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
br.wikimedia.org18:20, 1 ജൂലൈ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wikiquote.org18:09, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wikisource.org18:09, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wiktionary.org18:09, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikipedia.org13:37, 3 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
bs.wikibooks.org18:09, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikinews.org05:10, 21 ജൂൺ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikiquote.org18:09, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikisource.org18:09, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wiktionary.org18:09, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bug.wikipedia.org18:09, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bxr.wikipedia.org22:18, 5 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ca.wikipedia.org13:28, 3 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
ca.wikibooks.org15:35, 22 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ca.wikimedia.org18:20, 1 ജൂലൈ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikinews.org05:10, 21 ജൂൺ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikiquote.org18:09, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikisource.org15:14, 20 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wiktionary.org05:04, 19 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
cbk-zam.wikipedia.org22:16, 5 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cdo.wikipedia.org18:09, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ceb.wikipedia.org18:09, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
ce.wikipedia.org14:03, 18 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
chr.wikipedia.org18:09, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
chr.wiktionary.org18:10, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ch.wikipedia.org18:09, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
chy.wikipedia.org18:10, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ckb.wikipedia.org13:35, 18 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
commons.wikimedia.org11:31, 4 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)26,321filemover, patroller
co.wikipedia.org22:10, 5 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
co.wikimedia.org08:15, 8 സെപ്റ്റംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
co.wiktionary.org18:10, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
crh.wikipedia.org22:01, 5 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
cr.wikipedia.org18:10, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
csb.wikipedia.org22:11, 5 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
csb.wiktionary.org18:10, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikipedia.org13:28, 3 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
cs.wikibooks.org18:10, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikinews.org05:10, 21 ജൂൺ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikiquote.org18:10, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikisource.org15:33, 20 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikiversity.org20:03, 25 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wiktionary.org16:54, 19 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
cu.wikipedia.org18:10, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cv.wikipedia.org13:28, 18 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cv.wikibooks.org18:10, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wikipedia.org16:58, 16 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
cy.wikibooks.org18:10, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wikiquote.org18:10, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wikisource.org18:10, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wiktionary.org18:10, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dag.wikipedia.org05:05, 22 ജൂലൈ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wikipedia.org13:28, 3 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
da.wikibooks.org18:10, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wikiquote.org18:10, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wikisource.org17:32, 18 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
da.wiktionary.org18:10, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikipedia.org17:55, 22 നവംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)121
de.wikibooks.org15:41, 22 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
de.wikinews.org11:35, 17 ജൂൺ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
de.wikiquote.org18:10, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
de.wikisource.org13:36, 18 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
de.wikiversity.org09:38, 30 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
de.wikivoyage.org18:10, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
de.wiktionary.org15:27, 20 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
din.wikipedia.org18:10, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
diq.wikipedia.org08:07, 22 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
diq.wiktionary.org18:10, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dk.wikimedia.org18:22, 1 ജൂലൈ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dsb.wikipedia.org22:16, 5 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
dty.wikipedia.org22:16, 5 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
dv.wikipedia.org22:16, 5 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dv.wiktionary.org18:10, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dz.wikipedia.org18:11, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ee.wikipedia.org18:11, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikipedia.org14:37, 11 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
el.wikibooks.org18:11, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
el.wikinews.org05:10, 21 ജൂൺ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikiquote.org18:11, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
el.wikisource.org15:34, 20 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikiversity.org05:10, 21 ജൂൺ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikivoyage.org18:11, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
el.wiktionary.org04:48, 19 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)22
eml.wikipedia.org18:11, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
en.wikipedia.org11:29, 4 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,230ipblock-exempt (താത്കാലികം), extendedconfirmed
en.wikibooks.org20:09, 25 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)50
en.wikinews.org10:33, 20 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)110
en.wikiquote.org18:00, 20 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)98
en.wikisource.org11:15, 16 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
en.wikiversity.org12:56, 4 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21
en.wikivoyage.org08:01, 19 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
en.wiktionary.org08:00, 19 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
eo.wikipedia.org00:22, 2 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)24
eo.wikibooks.org18:11, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wikinews.org05:10, 21 ജൂൺ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
eo.wikiquote.org18:11, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wikisource.org18:11, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wikivoyage.org18:11, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wiktionary.org18:11, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikipedia.org14:35, 2 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)64
es.wikibooks.org18:11, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
es.wikinews.org05:10, 21 ജൂൺ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
es.wikiquote.org18:11, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikisource.org14:15, 18 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
es.wikiversity.org13:28, 15 ജൂൺ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikivoyage.org18:11, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
es.wiktionary.org16:52, 19 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
et.wikipedia.org17:09, 8 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)120
et.wikibooks.org18:12, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ee.wikimedia.org03:43, 9 ജൂലൈ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wikiquote.org19:09, 23 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wikisource.org18:12, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wiktionary.org19:39, 23 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wikipedia.org13:31, 3 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)49
eu.wikibooks.org18:12, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wikiquote.org18:12, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
eu.wikisource.org18:12, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wiktionary.org18:12, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ext.wikipedia.org22:16, 5 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikipedia.org15:42, 29 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)42
fa.wikibooks.org18:12, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
fa.wikinews.org05:10, 21 ജൂൺ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
fa.wikiquote.org18:12, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fa.wikisource.org13:47, 18 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fa.wikivoyage.org18:12, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
fa.wiktionary.org18:12, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
ff.wikipedia.org18:12, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fiu-vro.wikipedia.org22:10, 5 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fi.wikipedia.org18:43, 18 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
fi.wikibooks.org18:12, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fi.wikimedia.org03:43, 9 ജൂലൈ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikinews.org05:10, 21 ജൂൺ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikiquote.org18:12, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fi.wikisource.org18:12, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikiversity.org05:10, 21 ജൂൺ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikivoyage.org18:12, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21
fi.wiktionary.org04:50, 19 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)33
fj.wikipedia.org18:12, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fj.wiktionary.org18:12, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
foundation.wikimedia.org19:33, 8 ഡിസംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
fo.wikipedia.org18:12, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
fo.wikisource.org18:12, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fo.wiktionary.org18:12, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
frp.wikipedia.org22:11, 5 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
frr.wikipedia.org14:36, 18 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikipedia.org17:55, 22 നവംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)141
fr.wikibooks.org18:12, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikinews.org05:11, 21 ജൂൺ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fr.wikiquote.org18:13, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fr.wikisource.org18:13, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
fr.wikiversity.org20:00, 25 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fr.wikivoyage.org18:13, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fr.wiktionary.org18:12, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
fur.wikipedia.org22:16, 5 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fy.wikipedia.org08:10, 22 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fy.wikibooks.org18:13, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fy.wiktionary.org18:13, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gag.wikipedia.org22:16, 5 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
gan.wikipedia.org22:10, 5 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ga.wikipedia.org14:01, 18 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ga.wiktionary.org18:13, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gcr.wikipedia.org18:13, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gd.wikipedia.org15:30, 18 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gd.wiktionary.org18:13, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
glk.wikipedia.org22:10, 5 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gl.wikipedia.org13:37, 3 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)21
gl.wikibooks.org18:13, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wikiquote.org18:13, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wikisource.org18:13, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wiktionary.org16:51, 19 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gn.wikipedia.org22:12, 5 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
gn.wiktionary.org18:13, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gom.wikipedia.org22:16, 5 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gom.wiktionary.org18:13, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gor.wikipedia.org18:13, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
got.wikipedia.org18:13, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gu.wikipedia.org14:19, 18 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)275
gu.wikiquote.org18:13, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
gu.wikisource.org14:50, 18 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
gu.wiktionary.org18:13, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
guw.wikipedia.org19:03, 25 ജൂൺ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gv.wikipedia.org22:11, 5 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gv.wiktionary.org18:13, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hak.wikipedia.org22:01, 5 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ha.wikipedia.org22:04, 5 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)20
ha.wiktionary.org18:13, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
haw.wikipedia.org22:18, 5 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
he.wikipedia.org17:51, 2 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)22
he.wikibooks.org18:13, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikinews.org05:11, 21 ജൂൺ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikiquote.org18:14, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wikisource.org13:37, 18 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
he.wikivoyage.org18:14, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
he.wiktionary.org08:13, 22 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
hif.wikipedia.org22:01, 5 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)25
hif.wiktionary.org18:14, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikipedia.org13:48, 3 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)882
hi.wikibooks.org18:14, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
hi.wikiquote.org18:14, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
hi.wikisource.org15:13, 22 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
hi.wikiversity.org05:11, 21 ജൂൺ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
hi.wikivoyage.org18:14, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wiktionary.org18:14, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
hr.wikipedia.org00:21, 2 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)86
hr.wikibooks.org18:14, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wikiquote.org18:14, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wikisource.org18:14, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wiktionary.org18:14, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hsb.wikipedia.org17:55, 18 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
hsb.wiktionary.org18:14, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ht.wikipedia.org13:32, 18 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hu.wikipedia.org13:31, 3 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)20
hu.wikibooks.org18:14, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hu.wikiquote.org18:14, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikisource.org18:14, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wiktionary.org16:51, 19 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hy.wikipedia.org16:59, 16 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)27
hy.wikibooks.org18:15, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hy.wikiquote.org18:15, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hy.wikisource.org18:15, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hy.wiktionary.org18:15, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hyw.wikipedia.org15:12, 22 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ia.wikipedia.org13:53, 18 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ia.wikibooks.org18:15, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ia.wiktionary.org18:15, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wikipedia.org18:40, 18 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)197
id.wikibooks.org18:15, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
id.wikiquote.org18:15, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wikisource.org15:40, 22 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wiktionary.org19:22, 23 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
ie.wikipedia.org22:10, 5 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ie.wiktionary.org18:15, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ig.wikipedia.org22:18, 5 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ik.wikipedia.org18:15, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ilo.wikipedia.org12:53, 20 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
incubator.wikimedia.org20:08, 25 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)259
inh.wikipedia.org22:21, 5 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
io.wikipedia.org17:30, 18 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
io.wiktionary.org19:07, 23 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wikipedia.org00:23, 2 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
is.wikibooks.org18:15, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wikiquote.org18:15, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wikisource.org18:15, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wiktionary.org18:15, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikipedia.org18:42, 18 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)186
it.wikibooks.org18:15, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikinews.org05:12, 21 ജൂൺ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikiquote.org18:15, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)20
it.wikisource.org08:23, 21 ഏപ്രിൽ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
it.wikiversity.org05:12, 21 ജൂൺ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
it.wikivoyage.org18:15, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
it.wiktionary.org18:15, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
iu.wikipedia.org18:15, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
iu.wiktionary.org18:15, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jam.wikipedia.org18:16, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikipedia.org17:58, 22 നവംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)133
ja.wikibooks.org18:16, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikinews.org05:12, 21 ജൂൺ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikiquote.org18:16, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikisource.org14:30, 18 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikiversity.org05:12, 21 ജൂൺ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ja.wikivoyage.org18:16, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wiktionary.org18:16, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
jbo.wikipedia.org18:16, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
jbo.wiktionary.org18:16, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jv.wikipedia.org13:46, 18 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
jv.wikisource.org16:45, 14 ഓഗസ്റ്റ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jv.wiktionary.org08:04, 22 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
kaa.wikipedia.org22:20, 5 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
kab.wikipedia.org22:10, 5 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ka.wikipedia.org13:35, 18 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)41
ka.wikibooks.org18:16, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ka.wikiquote.org18:16, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ka.wiktionary.org15:14, 20 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kbd.wikipedia.org18:16, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kbp.wikipedia.org22:21, 5 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
kcg.wikipedia.org19:04, 25 ജൂൺ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kg.wikipedia.org18:16, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ki.wikipedia.org18:16, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kk.wikipedia.org13:40, 18 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)42
kk.wikibooks.org18:16, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
kk.wiktionary.org18:16, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kl.wikipedia.org18:16, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kl.wiktionary.org18:16, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
km.wikipedia.org22:05, 5 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
km.wikibooks.org18:17, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
km.wiktionary.org18:16, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kn.wikipedia.org11:26, 27 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)30
kn.wikiquote.org18:17, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wikisource.org15:26, 18 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
kn.wiktionary.org18:17, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
koi.wikipedia.org22:16, 5 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ko.wikipedia.org13:31, 3 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
ko.wikibooks.org18:17, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikinews.org05:12, 21 ജൂൺ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikiquote.org18:17, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikisource.org00:23, 2 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ko.wikiversity.org03:35, 26 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wiktionary.org04:48, 19 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
krc.wikipedia.org22:18, 5 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ksh.wikipedia.org22:16, 5 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ks.wikipedia.org18:17, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)22
ks.wiktionary.org18:17, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ku.wikipedia.org00:25, 2 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
ku.wikibooks.org18:17, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ku.wikiquote.org18:17, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ku.wiktionary.org18:17, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kv.wikipedia.org22:11, 5 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kw.wikipedia.org22:12, 5 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
kw.wiktionary.org18:17, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ky.wikipedia.org14:08, 18 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ky.wikibooks.org18:17, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ky.wikiquote.org18:17, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ky.wiktionary.org18:17, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
lad.wikipedia.org22:16, 5 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wikipedia.org00:21, 2 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
la.wikibooks.org18:17, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wikiquote.org18:17, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wikisource.org15:39, 22 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wiktionary.org18:17, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lbe.wikipedia.org18:17, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lb.wikipedia.org07:12, 30 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
lb.wiktionary.org18:17, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lez.wikipedia.org22:12, 5 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lfn.wikipedia.org22:12, 5 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
lg.wikipedia.org18:17, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lij.wikipedia.org14:00, 18 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
lij.wikisource.org18:17, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikipedia.org19:16, 23 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
li.wikibooks.org18:17, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikinews.org05:12, 21 ജൂൺ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikiquote.org18:17, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikisource.org18:17, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wiktionary.org15:15, 20 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lld.wikipedia.org18:17, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lmo.wikipedia.org17:56, 18 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
lmo.wiktionary.org11:47, 31 ഒക്ടോബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ln.wikipedia.org22:16, 5 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ln.wiktionary.org18:17, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
login.wikimedia.org10:15, 2 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lo.wikipedia.org22:12, 5 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
lo.wiktionary.org18:18, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ltg.wikipedia.org18:18, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wikipedia.org13:37, 3 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)47
lt.wikibooks.org18:18, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
lt.wikiquote.org18:18, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wikisource.org18:18, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wiktionary.org16:51, 19 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lv.wikipedia.org13:37, 3 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)83
lv.wiktionary.org18:18, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mad.wikipedia.org18:18, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mai.wikipedia.org18:18, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)39
map-bms.wikipedia.org18:18, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mdf.wikipedia.org18:18, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.mediawiki.org03:45, 1 നവംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)130autopatrolled
meta.wikimedia.org02:24, 13 നവംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4,721ipblock-exempt (താത്കാലികം), massmessage-sender (താത്കാലികം), global-renamer, translationadmin
mg.wikipedia.org15:28, 18 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mg.wikibooks.org18:18, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mg.wiktionary.org18:18, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mhr.wikipedia.org18:18, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
min.wikipedia.org08:05, 22 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
min.wiktionary.org18:18, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mi.wikipedia.org22:07, 5 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
mi.wiktionary.org18:18, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wikipedia.org13:37, 3 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
mk.wikibooks.org18:18, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wikimedia.org03:45, 9 ജൂലൈ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wikisource.org18:18, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wiktionary.org18:18, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikipedia.org13:37, 3 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)87
ml.wikibooks.org18:18, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ml.wikiquote.org18:18, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikisource.org13:38, 18 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ml.wiktionary.org18:18, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mni.wikipedia.org22:12, 5 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
mni.wiktionary.org18:18, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mn.wikipedia.org18:19, 18 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
mn.wiktionary.org18:18, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mnw.wikipedia.org15:22, 18 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mnw.wiktionary.org18:19, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
mrj.wikipedia.org18:19, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wikipedia.org07:31, 28 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)38
mr.wikibooks.org18:19, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wikiquote.org18:19, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wikisource.org13:29, 18 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mr.wiktionary.org18:19, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ms.wikipedia.org00:22, 2 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)186
ms.wikibooks.org18:19, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ms.wiktionary.org04:49, 19 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
mt.wikipedia.org22:12, 5 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mt.wiktionary.org18:19, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mwl.wikipedia.org22:12, 5 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
mx.wikimedia.org08:12, 8 സെപ്റ്റംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
myv.wikipedia.org22:10, 5 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
my.wikipedia.org13:38, 18 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)50
my.wiktionary.org18:19, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mzn.wikipedia.org14:21, 18 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
nah.wikipedia.org22:10, 5 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nah.wiktionary.org18:19, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nap.wikipedia.org18:19, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nap.wikisource.org18:19, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
na.wikipedia.org18:19, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
na.wiktionary.org18:19, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nds-nl.wikipedia.org22:07, 5 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
nds.wikipedia.org18:19, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)25
nds.wiktionary.org18:19, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ne.wikipedia.org20:13, 4 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)35
ne.wikibooks.org18:19, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ne.wiktionary.org18:19, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
new.wikipedia.org18:39, 18 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
nia.wikipedia.org18:19, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nia.wiktionary.org18:19, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikipedia.org18:42, 18 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)24
nl.wikibooks.org18:19, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikimedia.org08:11, 8 സെപ്റ്റംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikinews.org05:13, 21 ജൂൺ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
nl.wikiquote.org19:08, 23 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
nl.wikisource.org17:30, 18 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nl.wikivoyage.org18:19, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wiktionary.org15:26, 20 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
nn.wikipedia.org13:37, 3 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)17
nn.wikiquote.org18:20, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nn.wiktionary.org18:20, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nov.wikipedia.org18:20, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
no.wikipedia.org13:36, 3 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)22
no.wikibooks.org18:20, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikimedia.org08:11, 8 സെപ്റ്റംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikinews.org05:13, 21 ജൂൺ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikiquote.org18:20, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikisource.org18:20, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wiktionary.org18:20, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nqo.wikipedia.org18:20, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nrm.wikipedia.org22:12, 5 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nso.wikipedia.org22:05, 5 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nv.wikipedia.org18:20, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nyc.wikimedia.org08:10, 8 സെപ്റ്റംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ny.wikipedia.org18:20, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
oc.wikipedia.org00:22, 2 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
oc.wikibooks.org18:20, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
oc.wiktionary.org19:13, 23 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
olo.wikipedia.org22:16, 5 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
om.wikipedia.org18:20, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
om.wiktionary.org18:20, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
or.wikipedia.org14:34, 18 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
or.wikisource.org14:34, 18 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
or.wiktionary.org18:20, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
os.wikipedia.org19:36, 23 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
outreach.wikimedia.org01:27, 24 ജൂൺ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
pag.wikipedia.org22:18, 5 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pam.wikipedia.org22:04, 5 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pap.wikipedia.org22:18, 5 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pa.wikipedia.org16:52, 19 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)28
pa.wikibooks.org18:20, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pa.wikisource.org15:11, 22 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pa.wiktionary.org18:20, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pcd.wikipedia.org22:11, 5 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pdc.wikipedia.org22:20, 5 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pfl.wikipedia.org22:16, 5 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pih.wikipedia.org18:20, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pi.wikipedia.org22:18, 5 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikipedia.org18:43, 18 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)56
pl.wikibooks.org18:20, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pl.wikimedia.org15:35, 22 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikinews.org11:13, 17 ജൂൺ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikiquote.org08:00, 22 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
pl.wikisource.org00:21, 2 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikivoyage.org18:20, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
pl.wiktionary.org15:20, 20 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
pms.wikipedia.org18:20, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
pms.wikisource.org18:21, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pnb.wikipedia.org13:28, 18 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
pnb.wiktionary.org18:21, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pnt.wikipedia.org18:21, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ps.wikipedia.org13:32, 18 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
ps.wikivoyage.org18:21, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ps.wiktionary.org18:21, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikipedia.org18:43, 18 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)41
pt.wikibooks.org18:21, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
pt.wikimedia.org08:06, 8 സെപ്റ്റംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikinews.org15:19, 22 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)32
pt.wikiquote.org18:21, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikisource.org15:23, 20 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pt.wikiversity.org16:56, 16 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pt.wikivoyage.org18:21, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
pt.wiktionary.org15:16, 20 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
pwn.wikipedia.org12:38, 4 ജൂൺ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
qu.wikipedia.org17:35, 18 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
qu.wiktionary.org18:21, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rm.wikipedia.org22:12, 5 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rmy.wikipedia.org18:21, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rn.wikipedia.org18:21, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
roa-rup.wikipedia.org18:21, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
roa-rup.wiktionary.org18:21, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
roa-tara.wikipedia.org22:01, 5 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ro.wikipedia.org13:36, 3 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)85
ro.wikibooks.org18:21, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikinews.org05:13, 21 ജൂൺ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikiquote.org18:21, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikisource.org19:31, 23 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ro.wikivoyage.org18:21, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wiktionary.org18:21, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
rue.wikipedia.org22:07, 5 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ru.wikipedia.org05:44, 17 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)67uploader
ru.wikibooks.org18:21, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikimedia.org02:52, 15 ജൂൺ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikinews.org05:13, 21 ജൂൺ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ru.wikiquote.org18:21, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ru.wikisource.org13:30, 18 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikiversity.org05:13, 21 ജൂൺ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ru.wikivoyage.org18:21, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wiktionary.org04:42, 19 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)40
rw.wikipedia.org22:18, 5 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
rw.wiktionary.org18:21, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sah.wikipedia.org16:57, 19 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sah.wikiquote.org15:43, 22 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sah.wikisource.org18:22, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sat.wikipedia.org19:26, 6 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sa.wikipedia.org18:22, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)31
sa.wikibooks.org18:22, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikiquote.org18:22, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikisource.org17:28, 18 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wiktionary.org18:22, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
scn.wikipedia.org18:22, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
scn.wiktionary.org18:22, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sco.wikipedia.org13:55, 18 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sc.wikipedia.org22:10, 5 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sd.wikipedia.org07:59, 22 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
sd.wiktionary.org18:22, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
se.wikipedia.org22:07, 5 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
se.wikimedia.org02:57, 15 ജൂൺ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sg.wikipedia.org18:22, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sg.wiktionary.org18:22, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
shi.wikipedia.org17:37, 20 ജൂലൈ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
shn.wikipedia.org22:04, 5 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
shn.wikivoyage.org04:38, 4 ജൂലൈ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
shn.wiktionary.org18:22, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sh.wikipedia.org13:36, 3 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
sh.wiktionary.org18:22, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
shy.wiktionary.org18:22, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wikipedia.org09:19, 10 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)404
simple.wiktionary.org18:22, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)23
si.wikipedia.org08:32, 27 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)23
si.wikibooks.org18:22, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
si.wiktionary.org18:22, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
skr.wikipedia.org22:16, 5 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
skr.wiktionary.org18:23, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikipedia.org00:21, 2 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)65
sk.wikibooks.org18:22, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikiquote.org18:23, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikisource.org18:23, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wiktionary.org18:22, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikipedia.org00:22, 2 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)36
sl.wikibooks.org18:23, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikiquote.org18:23, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikisource.org14:03, 18 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sl.wikiversity.org05:13, 21 ജൂൺ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wiktionary.org16:58, 16 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
smn.wikipedia.org22:16, 5 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sm.wikipedia.org18:23, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sm.wiktionary.org18:23, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sn.wikipedia.org22:10, 5 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
wikisource.org07:08, 4 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
so.wikipedia.org22:10, 5 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
so.wiktionary.org18:23, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)18
species.wikimedia.org18:32, 1 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)30
sq.wikipedia.org13:36, 18 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)24
sq.wikibooks.org18:23, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sq.wikinews.org05:13, 21 ജൂൺ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sq.wikiquote.org18:23, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sq.wiktionary.org18:23, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
srn.wikipedia.org18:24, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sr.wikipedia.org13:36, 3 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)51
sr.wikibooks.org18:23, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikinews.org05:13, 21 ജൂൺ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikiquote.org18:24, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikisource.org18:24, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sr.wiktionary.org18:23, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ss.wikipedia.org18:24, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ss.wiktionary.org18:24, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
stq.wikipedia.org22:12, 5 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
st.wikipedia.org18:24, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
st.wiktionary.org18:24, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
su.wikipedia.org13:44, 18 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
su.wikiquote.org18:24, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
su.wiktionary.org08:00, 22 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikipedia.org18:43, 18 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
sv.wikibooks.org18:24, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sv.wikinews.org05:13, 21 ജൂൺ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikiquote.org18:24, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikisource.org14:46, 18 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikiversity.org05:13, 21 ജൂൺ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikivoyage.org18:24, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sv.wiktionary.org19:15, 23 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
sw.wikipedia.org07:58, 22 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)28
sw.wiktionary.org18:24, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
szl.wikipedia.org14:01, 1 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
szy.wikipedia.org22:20, 5 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikipedia.org11:09, 9 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)107
ta.wikibooks.org18:24, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikinews.org05:14, 21 ജൂൺ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ta.wikiquote.org18:24, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikisource.org00:24, 2 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ta.wiktionary.org18:24, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
tay.wikipedia.org22:18, 5 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tcy.wikipedia.org13:28, 18 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
test2.wikipedia.org18:27, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)102sysop
test-commons.wikimedia.org07:39, 20 ജൂലൈ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
test.wikipedia.org03:57, 17 ഡിസംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)65translationadmin
test.wikidata.org08:04, 8 സെപ്റ്റംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tet.wikipedia.org18:24, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wikipedia.org13:29, 18 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)41
te.wikibooks.org18:24, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wikiquote.org18:24, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wikisource.org13:54, 18 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wiktionary.org18:24, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tg.wikipedia.org00:21, 2 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
tg.wikibooks.org18:24, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tg.wiktionary.org18:24, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
th.wikipedia.org13:39, 3 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)162
th.wikibooks.org15:13, 22 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
th.wikiquote.org18:24, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
th.wikisource.org14:23, 18 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
th.wiktionary.org04:52, 19 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
ti.wikipedia.org18:24, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ti.wiktionary.org18:24, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tk.wikipedia.org22:10, 5 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
tk.wiktionary.org18:24, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tl.wikipedia.org14:34, 18 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)24
tl.wikibooks.org18:25, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tl.wiktionary.org18:25, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tn.wikipedia.org18:25, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tn.wiktionary.org18:25, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
to.wikipedia.org22:21, 5 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tpi.wikipedia.org18:25, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tpi.wiktionary.org18:25, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
trv.wikipedia.org18:25, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikipedia.org17:32, 25 നവംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)93
tr.wikibooks.org18:25, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
tr.wikimedia.org08:03, 8 സെപ്റ്റംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikiquote.org18:25, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikisource.org14:47, 18 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
tr.wikivoyage.org18:25, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
tr.wiktionary.org16:56, 19 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ts.wikipedia.org18:25, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ts.wiktionary.org18:25, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tt.wikipedia.org15:22, 18 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tt.wikibooks.org18:25, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tt.wiktionary.org18:25, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tum.wikipedia.org18:25, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tw.wikipedia.org18:25, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
tyv.wikipedia.org22:16, 5 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ty.wikipedia.org18:25, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ua.wikimedia.org10:19, 9 ജൂൺ 2022പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
udm.wikipedia.org22:11, 5 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ug.wikipedia.org22:11, 5 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ug.wiktionary.org18:25, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
uk.wikipedia.org13:37, 3 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)128
uk.wikibooks.org18:25, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikinews.org05:14, 21 ജൂൺ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)28
uk.wikiquote.org18:25, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
uk.wikisource.org13:29, 18 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikivoyage.org18:25, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wiktionary.org18:25, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
ur.wikipedia.org17:48, 2 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)25
ur.wikibooks.org18:25, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ur.wikiquote.org18:25, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ur.wiktionary.org18:25, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uz.wikipedia.org17:53, 2 ജനുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)40
uz.wikiquote.org18:25, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uz.wiktionary.org18:25, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
vec.wikipedia.org18:25, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vec.wikisource.org18:26, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vec.wiktionary.org15:16, 20 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
vep.wikipedia.org22:10, 5 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ve.wikipedia.org18:25, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
vi.wikipedia.org13:27, 3 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)30
vi.wikibooks.org18:26, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wikiquote.org18:26, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wikisource.org08:12, 22 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wikivoyage.org18:26, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
vi.wiktionary.org18:26, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
vls.wikipedia.org22:07, 5 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vo.wikipedia.org18:20, 18 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
vo.wiktionary.org18:26, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
war.wikipedia.org18:26, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
wa.wikipedia.org18:26, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
wa.wikisource.org18:26, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wa.wiktionary.org18:26, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.wikidata.org11:29, 4 നവംബർ 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11,79,542
wikimania.wikimedia.org14:39, 6 ജൂൺ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
wo.wikipedia.org18:26, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wo.wikiquote.org18:26, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wo.wiktionary.org18:26, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wuu.wikipedia.org03:07, 19 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
xal.wikipedia.org22:18, 5 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
xh.wikipedia.org19:15, 23 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
xmf.wikipedia.org13:37, 18 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yi.wikipedia.org19:29, 23 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
yi.wikisource.org18:26, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yi.wiktionary.org18:26, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yo.wikipedia.org18:26, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
yue.wiktionary.org18:26, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
za.wikipedia.org22:20, 5 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zea.wikipedia.org22:12, 5 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-classical.wikipedia.org13:33, 18 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)26
zh-min-nan.wikipedia.org13:28, 3 മാർച്ച് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
zh-min-nan.wikisource.org18:26, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-min-nan.wiktionary.org18:26, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-yue.wikipedia.org13:28, 18 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
zh.wikipedia.org18:43, 18 ഫെബ്രുവരി 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)93
zh.wikibooks.org18:26, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
zh.wikinews.org05:14, 21 ജൂൺ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
zh.wikiquote.org18:26, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
zh.wikisource.org13:57, 18 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
zh.wikiversity.org09:45, 30 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
zh.wikivoyage.org18:26, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
zh.wiktionary.org18:26, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
zu.wikipedia.org22:07, 5 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)15
zu.wiktionary.org18:26, 24 മേയ് 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2