ആഗോള അംഗത്വവിവരങ്ങൾ

Jump to navigation Jump to search
അംഗത്വവിവരങ്ങൾ കാണുക
ആഗോളാംഗത്വ വിവരങ്ങൾ
  • ഉപയോക്തൃനാമം: Mdennis (WMF)
  • രജിസ്റ്റേ‌ർഡ്: 18:02, 21 മേയ് 2011 (11 വർഷം മുൻപ്)
  • ആകെ തിരുത്തുകളുടെ എണ്ണം: 11,157
  • ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അംഗത്വങ്ങളുടെ എണ്ണം: 712
  • ആഗോള സംഘം: ഉദ്യോഗസ്ഥർ
പ്രാദേശിക അംഗത്വങ്ങളുടെ പട്ടിക
പ്രാദേശിക വിക്കിചേർക്കപ്പെട്ട തീയതിമാർഗ്ഗംതടയപ്പെട്ടതാണോതിരുത്തുകളുടെ എണ്ണംസംഘങ്ങൾ
ab.wikipedia.org20:49, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ace.wikipedia.org20:47, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
af.wikipedia.org20:49, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
af.wikibooks.org20:52, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
af.wikiquote.org20:54, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
af.wiktionary.org20:58, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ak.wikipedia.org20:49, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
als.wikipedia.org20:45, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
am.wikipedia.org20:49, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
am.wikiquote.org20:55, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
am.wiktionary.org20:58, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ang.wikipedia.org20:48, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ang.wikibooks.org20:52, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ang.wikiquote.org20:54, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ang.wiktionary.org20:58, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
an.wikipedia.org20:49, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
an.wiktionary.org20:58, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
arc.wikipedia.org20:47, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikipedia.org20:49, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ar.wikibooks.org20:52, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ar.wikimedia.org17:53, 9 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wikinews.org20:45, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ar.wikiquote.org20:55, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ar.wikisource.org20:53, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ar.wikiversity.org14:37, 17 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ar.wiktionary.org20:58, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
arz.wikipedia.org20:47, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ast.wikipedia.org20:47, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ast.wikibooks.org20:52, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ast.wiktionary.org20:57, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
as.wikipedia.org20:49, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
as.wikisource.org14:39, 17 ഡിസംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
atj.wikipedia.org19:34, 10 സെപ്റ്റംബർ 2020പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
av.wikipedia.org20:49, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ay.wikipedia.org20:49, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ay.wiktionary.org20:58, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
azb.wikipedia.org12:22, 24 സെപ്റ്റംബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
az.wikipedia.org20:49, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
az.wikibooks.org20:53, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
az.wikiquote.org20:55, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
az.wikisource.org20:53, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
az.wiktionary.org20:58, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bar.wikipedia.org20:46, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bat-smg.wikipedia.org20:48, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ba.wikipedia.org20:47, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bcl.wikipedia.org20:50, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bd.wikimedia.org20:58, 3 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be-tarask.wikipedia.org20:47, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
beta.wikiversity.org17:57, 25 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
be.wikipedia.org20:47, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wikibooks.org20:51, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wikimedia.org10:30, 31 മാർച്ച് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wikiquote.org20:55, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
be.wiktionary.org20:57, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikipedia.org20:47, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bg.wikibooks.org20:52, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikinews.org20:45, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikiquote.org20:55, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wikisource.org20:54, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bg.wiktionary.org20:57, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bh.wikipedia.org20:47, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bi.wikipedia.org20:47, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bjn.wikipedia.org22:25, 14 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
bm.wikipedia.org20:47, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wikipedia.org20:47, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wikibooks.org20:52, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wikisource.org20:54, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bn.wiktionary.org20:57, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bo.wikipedia.org20:47, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bpy.wikipedia.org20:46, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wikipedia.org20:47, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wikimedia.org20:16, 3 ഡിസംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wikiquote.org20:55, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
br.wiktionary.org20:57, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikipedia.org20:47, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikibooks.org20:52, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikinews.org20:45, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikiquote.org20:55, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wikisource.org20:54, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bs.wiktionary.org20:57, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bug.wikipedia.org20:48, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
bxr.wikipedia.org20:46, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikipedia.org20:48, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ca.wikibooks.org20:52, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikinews.org20:45, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ca.wikiquote.org20:54, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wikisource.org20:53, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ca.wiktionary.org20:57, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cbk-zam.wikipedia.org20:50, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cdo.wikipedia.org20:45, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ceb.wikipedia.org20:46, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ce.wikipedia.org20:48, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
chr.wikipedia.org20:48, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
chr.wiktionary.org20:57, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ch.wikipedia.org20:48, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
chy.wikipedia.org20:48, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ckb.wikipedia.org20:50, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
commons.wikimedia.org16:34, 25 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)474
co.wikipedia.org20:48, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
co.wiktionary.org20:57, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
crh.wikipedia.org20:46, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cr.wikipedia.org20:48, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
csb.wikipedia.org20:50, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
csb.wiktionary.org20:58, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cs.wikipedia.org19:31, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
cs.wikibooks.org20:52, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cs.wikinews.org20:45, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
cs.wikiquote.org20:55, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cs.wikisource.org20:53, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cs.wikiversity.org20:51, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cs.wiktionary.org20:57, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cu.wikipedia.org20:48, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cv.wikipedia.org20:48, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cv.wikibooks.org20:52, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
cy.wikipedia.org20:48, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
cy.wikibooks.org20:52, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cy.wikiquote.org20:55, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cy.wikisource.org20:53, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
cy.wiktionary.org20:57, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
da.wikipedia.org20:46, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
da.wikibooks.org20:51, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
da.wikiquote.org20:55, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
da.wikisource.org20:54, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
da.wiktionary.org20:57, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
de.wikipedia.org20:46, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
de.wikibooks.org20:51, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
de.wikinews.org20:45, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
de.wikiquote.org20:55, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
de.wikisource.org20:54, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
de.wikiversity.org20:51, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
de.wikivoyage.org13:52, 15 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
de.wiktionary.org20:56, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
diq.wikipedia.org20:46, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dsb.wikipedia.org20:47, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dv.wikipedia.org20:46, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dv.wiktionary.org20:57, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
dz.wikipedia.org20:46, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ee.wikipedia.org20:47, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikipedia.org20:46, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
el.wikibooks.org20:51, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikinews.org19:46, 25 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
el.wikiquote.org20:54, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikisource.org20:53, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikiversity.org20:51, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
el.wikivoyage.org03:06, 1 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
el.wiktionary.org20:57, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eml.wikipedia.org20:46, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
en.wikipedia.org22:01, 23 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2,553extendedconfirmed
en.wikibooks.org20:51, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
en.wikinews.org17:56, 25 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
en.wikiquote.org20:54, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
en.wikisource.org20:53, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
en.wikiversity.org17:55, 25 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)13
en.wikivoyage.org15:24, 26 നവംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)16
en.wiktionary.org20:57, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
eo.wikipedia.org20:46, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
eo.wikibooks.org20:51, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wikinews.org20:36, 25 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eo.wikiquote.org20:54, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
eo.wikisource.org18:55, 7 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
eo.wiktionary.org20:57, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
es.wikipedia.org20:47, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
es.wikibooks.org20:51, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
es.wikinews.org20:45, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
es.wikiquote.org20:55, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
es.wikisource.org20:53, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
es.wikiversity.org20:51, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
es.wikivoyage.org17:51, 15 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
es.wiktionary.org20:57, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
et.wikipedia.org20:47, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
et.wikibooks.org20:51, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wikiquote.org20:55, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wikisource.org20:53, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
et.wiktionary.org20:57, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wikipedia.org20:47, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
eu.wikibooks.org20:51, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wikiquote.org20:55, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
eu.wiktionary.org20:57, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ext.wikipedia.org20:50, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fa.wikipedia.org20:51, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
fa.wikibooks.org20:53, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fa.wikinews.org22:00, 5 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fa.wikiquote.org20:55, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fa.wikisource.org20:54, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fa.wiktionary.org20:59, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ff.wikipedia.org20:50, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fiu-vro.wikipedia.org20:46, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikipedia.org20:50, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
fi.wikibooks.org20:53, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikinews.org20:45, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
fi.wikiquote.org20:55, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikisource.org20:54, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wikiversity.org20:51, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fi.wiktionary.org20:59, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fj.wikipedia.org20:50, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fj.wiktionary.org20:59, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
foundation.wikimedia.org16:40, 29 നവംബർ 2021പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)800bureaucrat, sysop
fo.wikipedia.org20:50, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fo.wikisource.org20:54, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fo.wiktionary.org20:59, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
frp.wikipedia.org20:48, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
frr.wikipedia.org15:40, 4 സെപ്റ്റംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fr.wikipedia.org20:50, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)11
fr.wikibooks.org20:53, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
fr.wikinews.org20:45, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
fr.wikiquote.org20:55, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
fr.wikisource.org20:54, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
fr.wikiversity.org20:51, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
fr.wikivoyage.org17:51, 15 ജനുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
fr.wiktionary.org20:59, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
fur.wikipedia.org20:49, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
fy.wikipedia.org20:50, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fy.wikibooks.org20:53, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
fy.wiktionary.org20:59, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gan.wikipedia.org20:48, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ga.wikipedia.org20:45, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ga.wiktionary.org20:56, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gd.wikipedia.org20:45, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gd.wiktionary.org20:56, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
glk.wikipedia.org20:47, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wikipedia.org20:45, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gl.wikibooks.org20:51, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wikiquote.org20:55, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wikisource.org20:53, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gl.wiktionary.org20:56, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gn.wikipedia.org20:45, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gn.wiktionary.org20:56, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
got.wikipedia.org20:47, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gu.wikipedia.org20:45, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
gu.wikiquote.org20:55, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gu.wiktionary.org20:56, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gv.wikipedia.org20:45, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
gv.wiktionary.org20:56, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hak.wikipedia.org20:45, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ha.wikipedia.org20:48, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ha.wiktionary.org20:58, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
haw.wikipedia.org20:46, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
he.wikipedia.org20:49, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
he.wikibooks.org20:52, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
he.wikinews.org20:45, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
he.wikiquote.org20:56, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
he.wikisource.org20:54, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
he.wikivoyage.org03:06, 1 ജൂൺ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
he.wiktionary.org20:58, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hif.wikipedia.org20:46, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikipedia.org20:48, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hi.wikibooks.org20:52, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wikiquote.org20:55, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hi.wiktionary.org20:58, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wikipedia.org20:48, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
hr.wikibooks.org20:52, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wikiquote.org20:55, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wikisource.org20:54, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hr.wiktionary.org20:58, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hsb.wikipedia.org20:47, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hsb.wiktionary.org20:57, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ht.wikipedia.org20:48, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hu.wikipedia.org20:48, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
hu.wikibooks.org20:52, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hu.wikiquote.org20:56, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hu.wikisource.org20:54, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hu.wiktionary.org20:58, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hy.wikipedia.org20:48, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
hy.wikibooks.org20:52, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hy.wikiquote.org20:55, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hy.wikisource.org20:54, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
hy.wiktionary.org20:58, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ia.wikipedia.org20:49, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ia.wikibooks.org20:52, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ia.wiktionary.org20:58, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wikipedia.org20:49, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
id.wikibooks.org20:53, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wikiquote.org20:55, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wikisource.org20:53, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
id.wiktionary.org20:58, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ie.wikipedia.org20:49, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ie.wikibooks.org20:53, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ie.wiktionary.org20:58, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ig.wikipedia.org20:49, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ik.wikipedia.org20:49, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ik.wiktionary.org20:58, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ilo.wikipedia.org20:47, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
incubator.wikimedia.org18:24, 9 സെപ്റ്റംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
io.wikipedia.org20:49, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
io.wiktionary.org20:58, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wikipedia.org20:48, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
is.wikibooks.org20:52, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wikiquote.org20:55, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wikisource.org20:54, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
is.wiktionary.org20:58, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
it.wikipedia.org20:49, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
it.wikibooks.org20:52, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
it.wikinews.org20:45, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)7
it.wikiquote.org20:55, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
it.wikisource.org20:53, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
it.wikiversity.org20:51, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
it.wikivoyage.org20:41, 31 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
it.wiktionary.org20:58, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
iu.wikipedia.org20:48, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
iu.wiktionary.org20:58, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ja.wikipedia.org20:47, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)14
ja.wikibooks.org20:52, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ja.wikinews.org20:45, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ja.wikiquote.org20:56, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ja.wikisource.org20:54, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ja.wikiversity.org20:51, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ja.wiktionary.org20:57, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
jbo.wikipedia.org20:51, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jbo.wiktionary.org20:59, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jv.wikipedia.org20:47, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
jv.wiktionary.org20:57, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kaa.wikipedia.org20:47, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kab.wikipedia.org20:50, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ka.wikipedia.org20:50, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ka.wikibooks.org20:53, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ka.wikiquote.org20:56, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ka.wiktionary.org20:59, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kg.wikipedia.org20:50, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ki.wikipedia.org20:50, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kk.wikipedia.org20:50, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
kk.wikibooks.org20:53, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kk.wiktionary.org20:59, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kl.wikipedia.org20:50, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kl.wiktionary.org20:59, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
km.wikipedia.org20:50, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
km.wikibooks.org20:52, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
km.wiktionary.org20:59, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wikipedia.org20:50, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wikiquote.org20:56, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wikisource.org20:54, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kn.wiktionary.org20:59, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
koi.wikipedia.org18:16, 14 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ko.wikipedia.org20:50, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
ko.wikibooks.org20:53, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ko.wikinews.org18:38, 6 മാർച്ച് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ko.wikiquote.org20:56, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ko.wikisource.org20:54, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ko.wiktionary.org20:59, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
krc.wikipedia.org20:48, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ksh.wikipedia.org20:46, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ks.wikipedia.org20:50, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ks.wiktionary.org20:59, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ku.wikipedia.org20:51, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ku.wikibooks.org20:53, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ku.wikiquote.org20:56, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ku.wiktionary.org20:59, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kv.wikipedia.org20:51, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kw.wikipedia.org20:51, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
kw.wiktionary.org20:59, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ky.wikipedia.org20:51, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ky.wikibooks.org20:53, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ky.wikiquote.org20:56, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ky.wiktionary.org20:59, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lad.wikipedia.org20:50, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)5
la.wikipedia.org20:46, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
la.wikibooks.org20:51, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wikiquote.org20:55, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wikisource.org20:53, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
la.wiktionary.org20:56, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lbe.wikipedia.org20:49, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lb.wikipedia.org20:45, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lb.wiktionary.org20:56, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lg.wikipedia.org20:45, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lij.wikipedia.org20:50, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikipedia.org20:46, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikiquote.org20:55, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wikisource.org20:54, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
li.wiktionary.org20:56, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lmo.wikipedia.org20:48, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ln.wikipedia.org20:46, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ln.wiktionary.org20:56, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
login.wikimedia.org12:34, 19 ജൂലൈ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lo.wikipedia.org20:46, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lo.wiktionary.org20:56, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wikipedia.org20:46, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
lt.wikibooks.org20:52, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wikiquote.org20:55, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wikisource.org20:54, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lt.wiktionary.org20:56, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
lv.wikipedia.org20:46, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
lv.wiktionary.org20:56, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mai.wikipedia.org12:29, 5 ഒക്ടോബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
map-bms.wikipedia.org20:47, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mdf.wikipedia.org20:47, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.mediawiki.org19:03, 27 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)208translationadmin
meta.wikimedia.org18:02, 21 മേയ് 2011പുതിയ അംഗത്വം(?)6,417translationadmin, wmf-supportsafety
mg.wikipedia.org20:49, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mg.wikibooks.org20:52, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mg.wiktionary.org20:58, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mhr.wikipedia.org20:46, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
min.wikipedia.org13:57, 11 ജൂലൈ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
mi.wikipedia.org20:49, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mi.wiktionary.org20:58, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wikipedia.org20:49, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wikibooks.org20:52, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wikimedia.org14:15, 6 മാർച്ച് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wikisource.org20:54, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mk.wiktionary.org20:58, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikipedia.org20:49, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ml.wikibooks.org20:52, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikiquote.org20:56, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wikisource.org20:54, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ml.wiktionary.org20:58, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mn.wikipedia.org20:49, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mn.wiktionary.org20:58, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wikipedia.org20:49, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wikibooks.org20:52, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wikiquote.org20:56, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mr.wiktionary.org20:58, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ms.wikipedia.org20:49, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ms.wikibooks.org20:52, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ms.wiktionary.org20:58, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mt.wikipedia.org20:49, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mt.wiktionary.org20:58, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mwl.wikipedia.org20:49, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
myv.wikipedia.org20:50, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
my.wikipedia.org20:49, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
my.wiktionary.org20:58, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
mzn.wikipedia.org20:49, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nah.wikipedia.org20:50, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nah.wiktionary.org20:58, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nap.wikipedia.org20:46, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
na.wikipedia.org20:50, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
na.wiktionary.org20:58, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nds-nl.wikipedia.org20:50, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nds.wikipedia.org20:48, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nds.wiktionary.org20:57, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ne.wikipedia.org20:50, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ne.wikibooks.org20:53, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ne.wiktionary.org20:58, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
new.wikipedia.org20:46, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikipedia.org20:49, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
nl.wikibooks.org20:53, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nl.wikimedia.org16:07, 14 ഒക്ടോബർ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nl.wikiquote.org20:56, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nl.wikisource.org20:53, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nl.wikivoyage.org20:42, 31 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
nl.wiktionary.org20:58, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nn.wikipedia.org20:49, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nn.wikiquote.org20:55, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nn.wiktionary.org20:58, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nov.wikipedia.org20:46, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
no.wikipedia.org20:50, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
no.wikibooks.org20:53, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
no.wikinews.org20:45, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
no.wikiquote.org20:56, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
no.wikisource.org20:54, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
no.wiktionary.org20:58, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
nrm.wikipedia.org20:48, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nso.wikipedia.org18:13, 14 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nv.wikipedia.org20:50, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
nyc.wikimedia.org17:56, 12 ഏപ്രിൽ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ny.wikipedia.org20:50, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
oc.wikipedia.org20:47, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
oc.wikibooks.org20:52, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
oc.wiktionary.org20:57, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
om.wikipedia.org20:47, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
om.wiktionary.org20:57, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
or.wikipedia.org20:48, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
or.wikisource.org17:14, 20 ജൂൺ 2016പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
os.wikipedia.org20:48, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
outreach.wikimedia.org14:21, 16 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)30
pag.wikipedia.org20:50, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pam.wikipedia.org20:50, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pap.wikipedia.org20:49, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pa.wikipedia.org20:49, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pa.wikibooks.org20:52, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pa.wiktionary.org20:57, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pcd.wikipedia.org20:46, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
pdc.wikipedia.org20:50, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pfl.wikipedia.org22:06, 8 ഡിസംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pih.wikipedia.org20:48, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pi.wikipedia.org20:48, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikipedia.org20:48, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)8
pl.wikibooks.org20:52, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikimedia.org18:29, 9 ജനുവരി 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikinews.org20:45, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikiquote.org20:55, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikisource.org20:54, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pl.wikivoyage.org01:47, 2 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pl.wiktionary.org20:57, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pms.wikipedia.org20:47, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pnb.wikipedia.org20:45, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pnt.wikipedia.org20:48, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ps.wikipedia.org20:48, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ps.wiktionary.org20:57, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikipedia.org20:48, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
pt.wikibooks.org20:52, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
pt.wikimedia.org19:20, 30 നവംബർ 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikinews.org20:45, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
pt.wikiquote.org20:56, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pt.wikisource.org20:53, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
pt.wikiversity.org20:51, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
pt.wikivoyage.org16:58, 4 ഫെബ്രുവരി 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
pt.wiktionary.org20:57, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
qu.wikipedia.org20:46, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
qu.wiktionary.org20:57, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rm.wikipedia.org20:47, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rmy.wikipedia.org20:47, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
rn.wikipedia.org20:47, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
roa-rup.wikipedia.org20:47, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
roa-rup.wiktionary.org20:57, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
roa-tara.wikipedia.org20:47, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikipedia.org20:47, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ro.wikibooks.org20:51, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikinews.org20:45, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikiquote.org20:55, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikisource.org20:54, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ro.wikivoyage.org01:30, 2 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ro.wiktionary.org20:57, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
rue.wikipedia.org19:24, 7 ഡിസംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikipedia.org20:47, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
ru.wikibooks.org20:51, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ru.wikimedia.org13:34, 4 ഡിസംബർ 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikinews.org20:45, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ru.wikiquote.org20:55, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ru.wikisource.org20:53, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ru.wikiversity.org20:51, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ru.wikivoyage.org20:44, 31 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)10
ru.wiktionary.org20:57, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
rw.wikipedia.org20:50, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
rw.wiktionary.org20:57, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sah.wikipedia.org20:50, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikipedia.org20:50, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wikibooks.org20:53, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sa.wiktionary.org20:59, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
scn.wikipedia.org20:45, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
scn.wiktionary.org20:56, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sco.wikipedia.org20:45, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sc.wikipedia.org20:49, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sd.wikipedia.org20:51, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sd.wiktionary.org20:59, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
se.wikipedia.org20:51, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)4
se.wikimedia.org18:59, 28 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sg.wikipedia.org20:51, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sg.wiktionary.org20:59, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sh.wikipedia.org20:51, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
sh.wiktionary.org20:59, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
simple.wikipedia.org20:48, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)6
simple.wiktionary.org20:57, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
si.wikipedia.org20:47, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
si.wikibooks.org20:53, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
si.wiktionary.org20:59, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikipedia.org20:49, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sk.wikibooks.org20:53, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikiquote.org20:56, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wikisource.org20:54, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sk.wiktionary.org20:58, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikipedia.org20:51, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sl.wikibooks.org20:53, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikiquote.org20:55, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wikisource.org20:54, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sl.wiktionary.org20:59, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sm.wikipedia.org20:50, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sm.wiktionary.org20:59, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sn.wikipedia.org20:50, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
wikisource.org20:54, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
so.wikipedia.org20:50, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
so.wiktionary.org20:59, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
species.wikimedia.org20:45, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
sq.wikipedia.org20:45, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sq.wikibooks.org20:53, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sq.wikinews.org20:25, 25 മേയ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
sq.wikiquote.org20:56, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sq.wiktionary.org20:59, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
srn.wikipedia.org20:49, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sr.wikipedia.org20:49, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sr.wikibooks.org20:53, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikinews.org20:45, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikiquote.org20:56, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wikisource.org20:54, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sr.wiktionary.org20:59, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ss.wikipedia.org20:49, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ss.wiktionary.org20:58, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
stq.wikipedia.org20:49, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
strategy.wikimedia.org15:55, 20 സെപ്റ്റംബർ 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
st.wikipedia.org20:47, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
st.wiktionary.org20:57, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
su.wikipedia.org20:49, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
su.wikibooks.org20:53, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
su.wikiquote.org20:56, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
su.wiktionary.org20:58, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikipedia.org20:50, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
sv.wikibooks.org20:53, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikinews.org20:45, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
sv.wikiquote.org20:55, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikisource.org20:53, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sv.wikivoyage.org20:46, 31 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
sv.wiktionary.org20:59, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sw.wikipedia.org20:51, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
sw.wiktionary.org20:58, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
szl.wikipedia.org20:45, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikipedia.org19:34, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
ta.wikibooks.org20:51, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikinews.org20:45, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikiquote.org20:55, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ta.wikisource.org20:54, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ta.wiktionary.org20:56, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
test2.wikipedia.org19:26, 10 ഓഗസ്റ്റ് 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
test.wikipedia.org12:52, 7 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0sysop
tet.wikipedia.org20:47, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wikipedia.org20:46, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wikibooks.org20:51, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wikiquote.org20:56, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wikisource.org20:54, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
te.wiktionary.org20:56, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tg.wikipedia.org20:46, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tg.wikibooks.org20:51, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tg.wiktionary.org20:56, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wikipedia.org20:46, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
th.wikibooks.org20:51, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wikiquote.org20:55, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wikisource.org20:54, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
th.wiktionary.org20:56, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ti.wikipedia.org20:46, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ti.wiktionary.org20:56, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tk.wikipedia.org20:46, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tk.wiktionary.org20:56, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tl.wikipedia.org20:48, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
tl.wikibooks.org20:51, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tl.wiktionary.org20:57, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tn.wikipedia.org20:49, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tn.wiktionary.org20:58, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
to.wikipedia.org20:46, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tpi.wikipedia.org20:47, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tpi.wiktionary.org20:57, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikipedia.org20:46, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
tr.wikibooks.org20:51, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikinews.org20:45, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikiquote.org20:55, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wikisource.org20:53, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tr.wiktionary.org20:56, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ts.wikipedia.org20:48, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ts.wiktionary.org20:56, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tt.wikipedia.org20:46, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tt.wikibooks.org20:51, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tt.wiktionary.org20:56, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
tum.wikipedia.org20:47, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
tw.wikipedia.org20:48, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ty.wikipedia.org20:46, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
udm.wikipedia.org20:47, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ug.wikipedia.org20:49, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ug.wiktionary.org20:58, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikipedia.org20:47, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
uk.wikibooks.org20:52, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikinews.org20:45, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
uk.wikiquote.org20:55, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikisource.org20:54, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uk.wikivoyage.org20:47, 31 മേയ് 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)9
uk.wiktionary.org20:57, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ur.wikipedia.org20:49, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
ur.wikibooks.org20:52, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ur.wikiquote.org20:56, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
ur.wiktionary.org20:58, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uz.wikipedia.org20:49, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
uz.wikibooks.org20:52, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uz.wikiquote.org20:56, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
uz.wiktionary.org20:58, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vec.wikipedia.org20:48, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vep.wikipedia.org15:38, 23 ഫെബ്രുവരി 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
ve.wikipedia.org20:48, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
vi.wikipedia.org20:48, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
vi.wikibooks.org20:52, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wikiquote.org20:54, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wikisource.org20:54, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vi.wikivoyage.org01:36, 2 സെപ്റ്റംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
vi.wiktionary.org20:57, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vls.wikipedia.org20:48, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vo.wikipedia.org20:46, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
vo.wikibooks.org20:52, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
vo.wiktionary.org20:59, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
war.wikipedia.org20:46, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
wa.wikipedia.org20:47, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wa.wiktionary.org20:57, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
www.wikidata.org17:32, 3 ഡിസംബർ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
wikimania2012.wikimedia.org18:32, 21 ജൂൺ 2012പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
wikimania2013.wikimedia.org19:42, 7 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2014.wikimedia.org14:47, 7 നവംബർ 2013പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
wikimania2015.wikimedia.org21:22, 12 ഓഗസ്റ്റ് 2014പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2016.wikimedia.org01:45, 28 ജൂലൈ 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2017.wikimedia.org21:03, 31 ജനുവരി 2017പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania2018.wikimedia.org03:16, 11 ജനുവരി 2018പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wikimania.wikimedia.org19:00, 28 മേയ് 2019പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wo.wikipedia.org20:47, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wo.wikiquote.org20:55, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wo.wiktionary.org20:57, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
wuu.wikipedia.org20:46, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
xal.wikipedia.org20:48, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
xh.wikipedia.org20:48, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yi.wikipedia.org20:46, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
yi.wikisource.org20:54, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yi.wiktionary.org20:56, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
yo.wikipedia.org20:46, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
za.wikipedia.org20:46, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
za.wiktionary.org20:57, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zea.wikipedia.org20:49, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
zh-classical.wikipedia.org20:50, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-min-nan.wikipedia.org20:48, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-min-nan.wikibooks.org20:52, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-min-nan.wikiquote.org20:55, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-min-nan.wikisource.org20:53, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-min-nan.wiktionary.org20:57, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh-yue.wikipedia.org20:46, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wikipedia.org20:46, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)12
zh.wikibooks.org20:51, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zh.wikinews.org20:45, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)3
zh.wikiquote.org20:55, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zh.wikisource.org20:53, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zh.wikivoyage.org15:32, 6 ഓഗസ്റ്റ് 2015പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0
zh.wiktionary.org20:57, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)1
zu.wikipedia.org20:50, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)2
zu.wiktionary.org20:58, 26 മേയ് 2011പ്രവേശനം വഴി സൃഷ്ടിച്ചു(?)0